Magyar Nemzet, 1947. május (3. évfolyam, 98-121. szám)

1947-05-01 / 98. szám

­.Csütörtik, m­ajt­ 12 ---------------------------------------­ Rákosi Jenőt úgy aposztro­­fálja­ a Népszava, mint a „ma­gyar imperializmus sváb apos­tolát1". *-— A Prákosi-féle. magyar ..imperializmus" nem terjed túl a történelmi Magyarország ha­tárain. Ami pedig Rákosi „svábságát" illeti: kissé fur­csa, hogy éppen egy munkás­párti lap kérje számon a ma­­gyar közösségi „származási par­­töt".* Ezt olvassuk: „Az újjáépítés hősi munkájának pompás se­regszemléje a Károlyi-palotá­ban." — Milyen sajnálatos, h­ogy ugyanekkor a rombolás gyáva merényletének elszomo­rító képe tárul elénk a­­ Ká­rolyi-kertben. Időjárás jelentés Hazánkban kedden­ az élénk szél­­i felhőzet erősen mérsékelte a le­mele­­gedést. A hőmérséklet ezért csak 12 — 15, az északi megyékben 15—16 fokig emelkedett. Sokfelé volt záporeső. A csapadék mennyisége a déli megyék­ben meghaladta az 5 n’­m-t, sőt So­­m­ogyszobtai Ill. Siklóson st. Mohácson 19 mm-t mértek. Az éjszakai lehűlés megerősödött, egy-két helyett a talaj­­menti jégrétegben megközelítette a fagypontot is. Budapesten szerdán délben a hőmérséklet 16 fok­­, a tengerszintre átszámított légnyomás 762 mm, erősen süllyedő irányzatú. Várható időjárás csütörtök estig. Hiétik, időnkin­t erős nyugati, észak­­nyugati szél. Felhőátvonulások. Sok­­fié záporeső, zivatar. Újabb lehűlés. Gámenczy Béla közélelmezési tanácsnoknál értekezletet tartot­tak a fővárosi kórházak ellátá­sának ügyében. Úgy döntöttek, hogy a kórházi beszerzési cso­­portokat megszüntetik és a Községi Élelmiszerüzem­ gondos­kodik a kórházak élelmiszerrel való ellátásáról. A Huszadik Század, sokévi szünetelés után újra megjelent. A lap egyúttal az 1939-ben be­­tiltott Századunk-nak is folyta­tása. A folyóiratot Csécsi Imre szerkeszti. Horgony­ gyermekképei olcsók.— A Rádió műsora BUDAPEST I. I.M: Falurádió. 1.45: Torna. ?: H. 7.)#: Májusi muzsika. 7.SV Áttelepí­tési közlemények. 8: E. A. 13: Máju­si köszöntő. 9: Hanglemezek.­­#: H. 18.16: Helyszíni közvetítés a dolgozók ünnepi felvonulásáról, fi. II. 15.IS: Május 3. Helyszíni közvetítés a dol­gozók felvonulásáról. II.ál: A mi má­jusunk. 13.8­1: Magyar művészek mu­zsikálnak. 14: H. 14.18: A Magyaror­szági Murásdalegyletek. 15: E. 11.19- Varga Livia énekei. 15.48: Hangké­­pek a Városligetből. 15.55: Műsorism. Itt: Ünnepi hangképek. Itt.15: Román dalok. II.30: A Rádió Gyermekújsága 17: H. 17.16: E. 17.M: Hanglemezek. 17.45: Hol van Lefty? Dráma egy fel­vonásban. Irta C.­ifford Odets. 18.55: A Magyar Képi Kamaraegyüttes. Itt.25 A Mimkás Kulturszövetség rádiójátéka fő: H. sport. 29.88: Május elseje. 21: Májusi híradó. 21.58: H oroszul. 22: H. 88.88: Mit hallunk honn­an. 23.a.: Áttelepítési közlemények. 82.55: Mir­­cea Buciu énekel. 88: Kevés szó, sok lemez. 24: N­. 8.18: II franciául. 1.28: II angolul. BUDAPEST II. TOMIS: ünnepi muzsika. 17: Ja­zz. 18: H. 18.85: Reggeltől­ estig. 18.38:­­Tazz. II: Bánk bán. 21.21: H. 88.55. A szovjet követség ajjndékhanglemezei Ügyvédi hír. Dr Kolos Ákos ügyvédi irodája, Brd., Hajós­ utca 12.­ II. 4. Tel.: 127—490. — A Magyar-Olasz Bank valuta­­csalással vádolt igazgatójának, Hillinger István elmeállapotának megvizsgálását a bíróság elren­delte. Ugyanebből a valuta­ügy­ből folyóan az államügyészség Jakabfi Vilmos, Mérik Éva, dr Freyberg Andor­né, Rajk­ Albert és Pusztai Antal órásmester el­len eme­lt vádat elejtette. A bírósági iratokról készült másolatok díja polgári ügyek­ben a járásbírósági eljárásban 1000 forint értékhatárig lapon­ként 1 forint, azon belül 2 forint, a törvényszéki eljárásban pedig 3 forint, bü­ntető ügyekben — úgy a járásbíróságig mint a tör­vényszéki eljárásban — lapon­ként 3 forint. A lőtt nyúl árát szabaddá tették. Házasság. P. *Gerő Magda és Thein István 1947 április 30-án házasságot kötöttek. (Minden kü­lön értesít­­s helyett.) -------------------------------------------------------------------------------------­ Mindenkinek el kell olvasni! ALFRED NEUMANN Hatan voltak című monumentális regényét. Magasrendű irodalom, mégis „best-Seller", mert témája és olvasmányossága mindenki szá­­mára izgalmas élmény, de ezt az élményt magasrendű írói­­ eszközökkel varázsolja elénk. A német ellenállási mozgalom megrenditő regénye. Ara félvászonkötésben 83.—-Ft. Kapható minden könyvkereskedésben. — Új Idők kiadás. i­­ .......... Gazdasági hírek - Munkátlanító bürokrácia­­ A legutóbbi fővárosi közgyű­lésen mutatta ki Földes, a kommunistapárti frakció veze­tője, hogy a fővárosban minden hét polgárra esik egy köztiszt­viselő. Amióta ez a döbbenetes megállapítás elhangzott, a keres­kedelmi minisztérium két új bürokráciát szervezett meg. Az egyik a Szövetkezeti felügyelők kara, a másik a „záróra-ellenőrző bizottságok". Ez az utóbbi tes­­tü­let egészen különleges célokat szolgál. Hivatása gondosan ügyelni arra, hogy egy iparos vagy kereskedő valahogy ne kö­vesse el azt a főbenjáró bűnt, hogy esetleg egy félórával vagy egy órával többet dolgozzon, mint amennyit a hatósági elő­írás számára engedélyez. Miután minden közgazdasági és szociál­politikai vélemény, minden kormánynyilatkozat nálunk is,­­ az egész világon is abban kul­minál, hogy­ Európát csakis a munka, csakis a több munka menthet­ meg, tehát nálunk a kereskedelmi minisztérium új szervezetet teremt nem annak elősegítésére, hanem annak meg­akadályozására, hogy egy iparos vagy kereskedő — Isten ments! — többet dolgozzon, mint az előírás. Ezek a munkátlanító bizottsá­­gok „az üzletek zárórája betar­tásának hatályosabb biztosítása érdekében" alakítandók meg. A megalakítást nagy előkészítés előzi meg. Ebben — megszámol­tuk a rendeletben — nem ke­vesebb, mint hat kamara, igaz­gatóság, iparhatóság, központ, tanács és szövetség vesz részt. Ha ezek végre kiszemelték a munkátlanításra leghivatottabba­­kat, azok ünnepélyes fogadalmat tesznek „becsületemre és lelki­­ismeretemre" hivatkozva, hogy a fenkölt kötelességet a töb­b­­i munka megakadályozásá­ra lelki­ismeretesen fogják teljesíteni. De még a fogadalom sem elég garancia. A bizottságok működé­sét a belkereskedelmi igazgató­ság és a kamarák fogják irányí­tani és ellenőrizni. Ha pedig egy-egy bizottsági tag mégis rossz útra térne el valami el­nézést tanús Haha ,egy szeren­csétlen fodrász vagy cukrász ja­vára, aki több munkájával bűn­be esett, akkor az elsőfokú ipar­hatóság akcióba lép, a bizottsági tagot elmozdítja és méltóbb, szigorúbb munkátlanítót állít helyébe. . Ezzel szemben viszont egy Belgiumból hazatért francia ke­reskedő megírta a „Les Échos"­­b­an, hogy a belga gazdasági élet azért lendült fel a háború óta, mert ott nincs záróra, az üzletek, a műhelyek szükséghez képest egész éjjel dolgoznak, az utcákon az üzlethelyiségek ki vannak világítva és ez a meg­feszített, szorgalmas munka viszi át a belga ipart és keres­kedelmet minden nehézségen. Angliában pedig a kormány fel­hívást tett közzé, hogy az ösz­­szes sporteseményeket tegyék át a hétvégi szünetre, azokat hét közben ne­­rendezzék, hogy a tisztviselők és munkások, akiket a sport annyira érdekel, ne tere­lődjenek el a munkától a sport­­események felé. Így most a Derbyt, amely Anglia leg­nagyobb sport- és társadalmi eseménye, szombati napon fut­ják, amire 120 éves fennállása alatt nem volt példa. Ebbe a légkörbe a kereske­delmi minisztérium újabb büro­krácia-alkotásai igazán nehezen illeszthetők be. A kereskedők és iparosok hálfisabbak lennének azért, ha a kereskedelmi minisz­térium a sok hatóság, ellenőrzés, irányítás, szabályozás, rendelet és bizottság helyett rendelőket és vevőket szerezne nekik. * , kötés nélkül 11—12_ Drasche 15 áru, Urikányi 12* pénz. A majdnem teljesen üzletfelen nyomdapiacon hosszú idő után 6 forinttal áru volt a Franklin Társulat részvényeiben. A Trust 32.50—33.50, a Georgia 30—31, az Izzó 132.50—135, a Mező­kémia 200—210, kötés nélkül A Beszkárt A-kötvényére 10 fo­rint, a B-kötvényre 0.12 pénz volt. A Népszövetségi font­kötvény 650, svájci frankkötvény 285, 911-es fővárosi 8 áru. A tőzsde Szerdán árnyalatilag meg­javult a tőzsde irányzata és az árfolyamok javultak. A forgalom azonban szűk keretek között mozgott és mindössze 15 rész­vényben volt kötés. A zárlatkor is barátságos volt a hangulat. Árfolyamok: Nemzeti Bank ISON 188, Ker. Bank 57, Pesti Hazai 16.59, Hungária Malom 8.50, Szén 122, Nagybátonyi 9.50, Salgó 10, Rima 17.50— 17.25, Cukor 235—230, Dreher 184—190, Gsehovindt 950—940, Pamut 30, 1910-es fővárosi 90, 1914-es főv. 154—150, 1927-es fővárosi 1710—1780. Élénkebb volt a bányák és téglagyárak piaca, a Szentlőrinci Téglagyár Cocteau szerelmi legendájából MADELAINE SOLOGNE csodálatos alakítása. PÉNTEKTŐL Royal Apolló Kezdés: 3/44, 6, Vi9, szombat és­­vasárnap 3/43, 5,­­48, Való­Egy áldozatos asszonyélet gyönyörű története KÉK FÁTYOL Főszereplő: GABY MORLAY Mától: PÁTRIA Örök visszatérés Magyarország traktorállománya Az 1946. évben 7289 traktort állítottak üzembe, 1947 áprili­sáig pedig 8500 traktor állt a leemelés szolgálatában. A föld-­ művelésügyi minisztérium jelen­tése szerint 2000 traktor helyre­ állítható úgy, hogy az állomány 9500-ra emelkedett. Ezer traktor nincs javítható állapotban. A Községi Takarékpénztár május 14-ére rendkívüli közgyű­lést tűzött ki. Ezek a közgyűlé­sen határoznak az összeesküvési bűnügyben szereplő Hám Tibor és Gyulai László igazgatósági tagok elmozdításáról. Helyettük Sirmándi Bébit és Bolgár Istvánt választják be az igazgatóságba a kisgazdapárt részéről. A ko­rábban lemondott kommunista párti Szilágyi Pál helyébe Réti László lesz a Községi Takarék új igazgatósági tagja, míg új felügyelőbizottsági taggá dr Bolt­ba Ernőt választják. A zürichi aranyjegyzés A zürichi piacon a követke­ző aranyjegyzések, fordultak elő: USA aranydollár 7.90, an­gol sovereign 38.45, Napóleon 30.50, svájci 20 fr. 30.50, 20 márkás arany 37.65, 1 kg szín­­arany 4970 sv. frank. A fagyok és hónyomás okozta károk hivatalos adatok szerint orszá­gos viszonylatban nem jelentő­sek. Észak- és Nyugat-Dunán­­túl, valamint az Alföld közép­ső és délkeleti részein a földek egy része még mindig víz alatt áll és ezeken a helyeken ki­­sebb-nagyobb vízkárokkal kell számolni. Kevés a vetőmag A gazdák 2240 vágón árpát, 1050 vágón zabot,­­ 300 vágón kukoricát és 150 vagon kölest hiányolnak. A Dániával folyta­tott tárgyalások eredménye­képpen olajkompenzáció ellené­ben sikerült 350 vágón árpa­vetőmagot lekötni. A gyümölcsszeszfőzdék évi termelése 25—30.000 abszo­lút hektoliter. Ebből 16.000 szőlőtörköly, 6000 szilva, 3000 meggy és cseresznye, 1000 hek­toliter barack és 10.OO0 hektoli­ter borpárlat készül. Jelenleg 1500 bor-­­-és gyümölcsszesz­főzde közül 800 van üzemben. Legnagyobb részük közvetlen tüzelésű kisüst és mintegy 20—30 gőzüzemű és egy gázfű­tésű. Május elsején egész nap nyitva lesz a Petőfi-híd. A köz­lekedésügyi minisztérium közli, hogy a Petőfi-hajóhíd május elsején az ünnepségekre való tekintettel, reggel 6 órától 22 óra 30 percig a közúti forgalom részére ,nyitva lesz. fácmsti gyermekruha különlegességek ^ ^ IV,Kígyó­ utca5 ZAGREBI VÁSÁR 1947 MÁJUS 31 - 1917 JIRUJS 9 A Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság ipari, mezőgazdasági és iparművészeti termelésének, gazdasági és kereskedelmi erejének nagy bemutatója. ÜZLETEMBEREK TALÁLKOZÓHELYE. ÜZLETKÖTÉSI LEHETŐSÉGEK LÁTOGASSA MEG A ZAGREBI VÁSÁRT! TERJESSZE KI ÜZLETI KAPCSOLATAIT! KULTURÁLIS ÉS SPORTESEMÉNYEK! Féláru menetdíjkedvezmény a magyar és a jugoszláv állam­vasutak vonalain. Bakancs mm üzemi dolgozók részére azonnal átvehető, a legelőnyösebb kiszolgálást Hivatalos gyári ár Janovszky és Fóti cipőgyárak vezérképviselete BUDAPEST, V„ WEKERLE SÁNDOR-UTCA ÍO. TEL. 152—987. Mozik ntnsora ÁTRIUM (467-1211, Tarzan Nevryorkhai* Csak csütörtököm Francia lány (tv.) ty.i, Imn. uh, sz.. v., v. 5*2 kor­ál CITY (128-129): Vádlóit Vötíruzí­t (ara.) C/1 4, Vitt. V^5, szomb., vas.. 0. H2 is) CORSÓ (1SZ-S13): Emlékek szerenádját (am.) (114. 1*6, H8, sz.. 142, v.. . It) CORVIN (139-933): Vádlott közbe,lót. (amer.) (4. 6. S v. a. It és 2 is) DÉCSI (121-343): Emlékek szerenádja (..m.) (1*4. -916, 8. Sz. vas. dm. ír.-­­TORUM (189-707­: Állhatatos tündér (amer.) (4. 6. 8) délelőtt 10—3. V. Az orosz hadjárat (folyt, előadások) KAMARA Ii.23-901): Vádiul közbe­szól (amerikai) (4, 6. S. sz. v. fi. 2) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-499):­­Mailit, orosz, francia, amerikai híradók, A légy nagy Moszkvában. Szovje nép, művészet Szárnyas veszedelem. Rajz, Bolyt, egyórás előadások .9—22 óráig. I.l.OVD: Elcsábittott csábító (francia) (444 Hfi. Hr. szomb., vas. finn. 142) OMNIA’ (189-693): Cs.: Akiket nem le­het feinázni P.: Álomlovag (francia) (4. 6. S. sz. v. n. 142..144. 116 118 UlO) ROYAI, APOIXO (222-292): Cs.: Fiuk a gáton, P.: Örök visszatérés (Irancia) (644. fi. 166. sz. v. i­. %3. 5. 14*. !ÍKA­SCALA (120-150): Cs.: Akiket nem le­het leigázni, F.: A francia lény (ír.) (4­6,8. sz. v. i­. 142, ÍR H* US.­I* 10) URÁNIA (136-888) Ilegyik hősei (El Rádásott kezéeny 4. fi 8 órakor) VÁROSI (136-458): Eladó kísértet (ang.) . : Csak rsat.: Vasöklű Bogdán (orosz) (3. 5. 7) UIÁNJATSZA MOZIS: I * ADY: Mindenki muzsikája (am.r.) ( C*4, 4*6, 1*8 vásár- és ünnnep. 1*2) BEl.VÁROSI: Operaház antomja (cm.) (1*1, 1-7S, 1*8) Bálterem: 1. Háborít e.pjatéka folyt, Hl-tól. BETHLEN: Yankea Oook­le (am.) (4. 6. 8. ,v. ti. 2) BODOL GRAF: Operailáz fantomja (am) (144, 1*6, 5*8, vas. ünnepnap lék is) tiurtSO: Em­ekek szerenádja (amer.) Il­,4, 1*6,­ 4*8, szomb. 1*2, v. ü. 11) BUDAI VKIADÓ: Hová leh­et drága völgyünk (am.) (ul. 16, 8) CAPITOL Mindenki muzsikája (am.) (5*2, 1*4, 5)16, 8) ELIT: Szerelmek város (fr.) (3, iá., 8) HOMEROS: Té­l kam.val 15, 7, v. ü. 3) HUNNIA: Szerető két arca (4, 6, 8, v. n. 12. 2) IPOLY: Rio Rita (amer.) (Hl. 1*6, ia., sz. v. fl. 1*2, este 1*10) 1. ATTILA: Operaház fantomja (amer.) (4, 6, 8, v. 0. 2) KRISZTINA: Amiről nem be­szélünk (3, 5, 27, v. ii. 4*2, ll.4, 1*6, 5,8) KOSSUTH: Szépek szépe lumtr.) (1*4, 1*6. 28, sz. v. ü. 5*2, este (*10) OLY.MI*!A: Operaház fantomja (amér.) (2, 4, 8, 8) 10—2. IV. Angliai csata OTTHON: Éjfélre ládéról (amerikai) Híradó (­­*4, %6, (18) PALACK: Arab éjszakák (am.) (11,1,3,5,5,9) PÁTRIA: Kék fátyol (ír.) (4, (i. 8, sz. v. ü. 2) PETŐFI: Ezerarcú hős ío.) ('*•!, láá, V78, v. ü. 2, %S, iáó. 1*8) PHÖNIX: Operaház fantomja (amer.) (11, 1. 3, 5, 7) ROXY: Fehér vonat (2. 4, 6. 8, v. ü. Iá 12. (Sl. %4. ’/átt. 118) SAVOY: Teherán (angol) Híradó­k(á4. ’M. 1/á8, sz. v. ü. (*2, este UlO) STÚDIÓ: Lady Hamilton (angol) (H4, 148. 8) SZABADSÁG: Szingapúri táncosnő (amer.) (tát.. He, H8. sz. v. Hlu) TÁTRA: Fehér vonat (mag. )) (H4. H6. HS. v. a. Hí) TINÓDI: Az élet tájra szép (am.) (Hl. He,­­Hs. v. a. m TURÁN: Operaház fana­tomja (am.) (2, 4, 6, 8. v. a. H.12 is) 10—2: II. Pálnak a nácik. VESTA: Tom Tyler kalandjai (2 rész egy mű­sorban (10, 12, 2, 4, 8, 8) — Sertést. 100 kg-nál nehezebb­ élősúlyban a Budapest-Ferenc­­város közvágóhídra, Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged, Salgótarján, Szolnok, Tatabánya és Ózd városokba, illetve köz­ségekbe való szállítás céljára bárki vásárolhat. MULATSÁGOS! ÖTLETES! SZELLEMES! PIKÁNS! Egy film, amely bemutatja­­ a legutolsó párisi divatot !1 Főszereplők: LOUVIGNY — GABY SYLVIA JACQUELINE GAUTHIER Mától: LLOYD Obiectiv—Orient-film & Mi M­j Mic SNI RITA HAYWORTH Z­INES film csodái* Mától: KOSSUTH (Col­umbia—Mopei film) SZÉPE

Next