Magyar Nemzet, 1947. július (3. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-01 / 146. szám

3 Lelkes beszámolókat olvas­hatunk a debreceni péter­páli ünnepségről. Ez tulajdonképpen a búza ünnepe volt. Szüretkor majd ünnepelni fogjuk a bort. S egyszer csak elérkezik a várvavárt békesség ünnepe is. Olvassuk: „A magyar politi­kában a fasizmus idején is történelmi jelentősége volt a Szociáldemokrata Pártnak — hiszen ez a párt volt akkor a magyar dolgozók egyetlen szó­szólója, harcosa.11 — No meg a kisgazdapárt! Időjárásjelen­tés Mazánkban vasárnap mu­tdlctott 31 fok fölé emelkedett a hőmérséklet, sőt Szegeden 35, Békéscsabán 36 fokot is mértek. A délutáni és esti órákban tobbfelé volt kisebb záporeső, zivatar. A csapadék mennyisége Szeghalmon és Napkanizsán 7 mm-t tett ki. Egyebütt csak egy-két mm volt. Bu­dapesten hétfőn délben a hőmérsék­let 29 fok­­, a tengerszintre átszámí­tott légnyomás 763 mm, gyengén süllyedő irányzatú. Várható időjárás kedd estig: Mérsékelt szél. Változó felhőzet. Többfelé — elsősorban dél­után vagy este — záporeső, zivatar. A meleg nyugaton kissé mérséklődik, keleten tovább tar­t. A magyar ,,nyugatisokról“ ír az Österreichische Zeitung, amely szerint sok tiroli köz­ségben annyi nyilas van, hogy inkább hallam magyar szót, mint németet. Innsbruckban egy magyar bizottság azzal fog­lalkozik, hogy a magyarokat együttesen kivándoroltassa Amerikába. Szlovákiai magyarokat tele­pítenek le Veszprém megyében. Eddig 111 család érkezett oda. Nagyrészük új lakóhelyén már megkapta földjét, amelynek nagysága körülbelül megegye­zik a Szlovákiában hagyott föld nagyságával. Házasság: Harold Pikier (Ak­­ron, Ohió) és Ruth E. Sutton (Barberton, O.) házasságot kö­töttek. , , Eljegyzés. Sugár Marika és Pintér Binter Ferenc jegyesek. Orvoai hír. Dr frado József fogorvos rendelését V., Salla­i Imre­ u­. 11. alatt folytatja 3-5-ig. Telefon: 121—167. — Dr Licskó Andor rendelését ■éfrjttfji megkezdte: * Vili, József­­körút ,VI.,,Tel.: 138—311. — Hullarablást követtek el Te­­k­árszky Kálmán, Háber Ferenc és Bánki Károly, a Községi Te­metkezési Intézet alkalmazot­tai, akik a mártírhalált halt Kallói Imre, Fürst Sándor és Schönherz Zoltán holttesteinek kihantolá­sa­­során Sallai és Schönherz állkapcsaiból az aranyfogakat kitörték és eze­ket eladták. A tábla Tekárszky Kálmán és Háber Ferencet két és félévi börtönre, Bánki Ká­rolyt pedig tízhavi börtönre ítélte. Ünnepélyes keretek között osztotta ki a La Fontaine Iro­dalmi Társaság 1917. évi iro­dalmi kitüntetéseit. A La Fon­­taine-érmet Passuth László, a Vikár Béla-érmet Fodor József kapta. A magas színvonalú elő­adóülésen Boross Elemér, Fóllig János, H. Lányi Piroska és Lovászy Károly tartotta székfoglalóját. Andersen Fell­éin, Demjárty Éva, Mezey Mária és Horváth Jenő pedig művészi versmondjaikkal tették teljes­sé az ülést.. A kitüntetettek iro­dalmi és emberi érdemeit Halmi Bódog méltatta. A Budapesti Vegyes Ipartes­­tü­let országos vegyi ankétot tart július hó 4-én, pénteken fél 6-kor székházában (IX., Viola­ utca 35). Az értekezleten az iparközigazgatás, anyagellá­tás, árkérdés, hitel, export-im­­­port, hároméves­ terv kérdéseit tárgyalják. FERDA MANYI második nyári kollekciója elkészült fra La­tón­ka KÖLTÖTTET, ÁRUT SZALUT Szopri és Ug*k* szállt',ók, IV, Magyar­ , utca 7. Táj.: IW­iRI. fr. o. 2­2-ig | ELVESZETT! Balatodti i­.nélen lépkocsi csomagtar­­tóról leesett sárgásblamne Mr útitáska Fonyód és Szék**fehérvár között va­­■sáreap, jéniua 2Mn eate S—Irt ór* törül fogantyúján a tulajdonos nevét jelző kemény IMpircédala egy zírtshi szi'leda elmével. VlMKt«**lgiltoté migr­­alalt úr.hM réa*e*n­l. Jelentkezett B­ockner hirdetési irodájában, _­TV, Városház-utc, IP. »záig. Városházi hírek A háborús behatások követ­keztében üzemképtelenné vált liftek használati engedélye meg­szűnt és kijavításuk, újból ü­zembeh­elyezésük esetén azokra új használati engedélyt kell kér­ni. Finnek ellenére számtalan esetben felülvizsgálat és enge­dély megszerzése nélkül helyez­tek üzembe sok házban felvo­nókat, amelyek­ következtében szerencsétlenségek történtek. A kerületi mérnöki hivatalok most utasítást kaptak a felvonók fo­kozottabb ellenőrzésére és az üzlten kívüli liftek hatósági zár alá vételére. A nagybudapesti élelmiszer alapjegyek júliusi zsiradékszel­­vényeire 45 dkg étolajat vagy margarint lehet vásárolni. Éva Braun él ? Milánóból jelenti az AFP, hogy a Sera című lap jelenti: Éva Braun, Hitler kedvese élet­ben van és Torinóban él, a szö­vetséges kémelhárítók nyomában vannak. A torinói rendőrfőnök azonban kijelentené, hogy nem tud az ügyről. (MTI) A köztársasági elnök látogatása a hadifogoly­elbocsátó állomáson A kenyérünnepség végeztével Tildy Zoltán köztársasági el­nök, Ortutay Gyula és Mi­­hályfi Ernő miniszterek, Kéthly Anna, a nemzetgyűlés alelnöki M*érelekkel együtt gépt­*rei­­koi a Pavillon-laktanyába haj­tották. A köztársaság­ elnök és kísérete itt megtekintették a hadifogolyelbocsátó állomás belső életét. - — Zenei hírek Régi szép olasz muzsika cí­men a főváros közoktatási ügy­osztálya a községi gimnáziu­mok és polgárok ezer legjobb énekese jutalmazására koncer­tet rendezett a Zenefőiskolán. Az elismerés eme módja ná­lunk ismeretlen, ám a gondolat jó­l csak örülünk, hogy Bosso Fiorentino Angyal tanéz­ái képé­vel díszített, famentes papírra nyomott programot emlékezte­tőnek szánták. Helyes, hogy ez alkalommal szintén tanitok, a felsőbb zeneiskola növendékei adták elő a szóló- és kamara­számokat, hiszen a professzori rangra emyatt kiváló énekmes­ter, Jászó György­n­é neveltjei között olyanok vannak, saját az új mezzó-reménységnek mondható Király Márta, vagy az Opera csetendíjával fémjel­zett Eszenyi Irma és Werner Mária. A genius loci révén is ünnepi megnyilatkozás, ami folytatást kíván, azonban csak akkor lesz az, aminek szánták, ha az egyes iskolák, éspedig nemcsak a gimnáziumok, ha­nem az általános iskolák hely­színi zeneellátásét is intézmé­­nyesítik. Nagy távlatot nyitna a Zemeféktára és az ifjú mű­vészgárda bekapcsolása. Ami­kor dicsérjük az olasz zenei barokk képviselői: Corelli, Scar­­lalli, Caldaro, Martini művei­nek ízléses megszólaltatóit, — iskolákról lévén szó, lényeges lenne a nevek egységes írása! —, elismeréssel adózunk az il­letékesek jó ötletet jól valósító gondos munkájának. Miután volt iskola, persze kültelki, ahonnan a viteldíj miatt mind­össze 12 srác jött el, jövőre ad­janak villamos-szvvet is a ju­­talmazottaknak!­­G. E.) Halálozás. özv. Keresztes Gyűlésné Szívszélhűdésben hir­telen elhunyt. A megboldogult­ban dr­écéri-Szántó Andorné sitt. Keresztes Éva édesanyját gyászolja. Koltlay István hírlapíró 57 éves korában meghalt. Teme­tése kedden délelőtt 9 órakor lesz a rákoskeresztúri temető­ben. féli. Gazdasági zlárok Enyhítik a Rothschild-kölcsön feltételeit A Magyar Nemzetnek az a híradása, hogy a magyar válla­latok az 500.000 fontos Roth­­schld-kölcsönt nem tudják igénybe venni a nehéz feltételek miatt, nagy feltűnést keltett és a lap értesülését a New York Herald Tribüne is átvette. Mint értesülünk, ebben az ügyben, új tárgyalások folynak a Nemzeti Bankban és illetékes angol té­nyezők hajlandók az eddig előírt 125­4 reexport kötelezett­séggel szemben esetleg 50%-kal megelégedni. A tőzsde A hét csendesen kezdődött a tőzsdén, a forgalom összezsugo­rodott és az árfolyamok lemor­zsolódtak. Kevés kötés jött lét­re. Árfolyamok: Baurit 108, Szén 106—­90, Salgó 8—7­20, Rima 12—11, Magyar Cukor 135—130, Georgia 19, Dreher 120, Gschwindt 570, 14-es fővá­rosi 105—95. Kötés nélkül: Lampart 9 áru, Nasici 50—51, Izzó 105 áru, Goldberger 52.50 áru, Juta 16 áru, Pamut 22 áru, Chinoin 30 áru, Gumi 70 áru, népszövetségi font 400 áru. N­yolcm­illió méter pamutszövet szállításáról tárgyalnak a Szovjetunióval A pamutszövőgyárak nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy gyártmányaikat a kitűnő orosz piacon bevezessék. A moszkvai tárgyalások során — mint azt már korábban jelentettük — létrejött egy megállapodás, amelynek értelmében a gyárak egymillió méter készáru szállí­tását vállalták. Most tárgyalá­sok folynak további 7,5 millió pamutáru szállításáról. Nagy nehézségeket okoz azonban, hogy az orosz árszínvonal ala­csonyabb, úgyhogy a pamut­szövőgyáraknak áldozatokat kell hozni, hogy az orosz szállításo­kat leköthessék. Mindkét rész­ről nagy erőfeszítések történ­nek, hogy az árszínvonal különb­­ség áthidalható legyen. Erre meg is van a kilátás és való­színű, hogy a következő hóna­pokban a magyar textilipar nagymennyiségű méterárut szál­lít a Szovjetuniónak. K. A. Saadáltfonják na gabona árát é­s Sarignímát A Magyar Közlöny jún. 29-iki száma az idei gabona áráról és forgalmáról több fontos rende­letet közöl. A 101.810/1947/K. M. sz. rendelettel a gyűjtőkereske­­dők megbízását és működését szabályozzák. Eszerint az 1947/ 48. gazdasági évben a termény­ beszolgáltatási kötelezettség tel­jesítésére átadandó termények begyűjtésével a Mezőgazdasági Szövetkezeti Központ és azok a kereskedők foglalkozhatnak, akik erre az 1948/47. gazdasági évre már­ megbízást kaptak, ki­véve ha a megbízást a közell­á­­tásügyi miniszter­i visszavond. Új gefüjtókereskedői megbízást a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara útján aug. 1-ig kell kérni. A szövetkezetek ily­­*rá«TK kérelmeiket a vármegyei arCTfékezeti felügyelőnél terjesz­tik el«. Az 52.300/1947/K. M. rendelet alapján bércséplési rész­gépek és üzemanyagszolgáltatás mérve szerint — 4.1—5.1 százalék kö­zött ingadozik. Az 62.500/1947/K. M. sz. ren­deletben állapították meg a búza, rozs, kétszeres, árpa, zab és kö­les hivatalos árét. A termelői árak 78 kilós búzánál 100 fog­­adat * kevesbw*: 1. be ««%n ita­tási kötelezettség alá eső búzé­nál 60.— Ft, 2. beszolgáltatási kötelezettség alól" mentes búza 80 Ft. — A 71 kilós rozsé 100 kilónként az előbbi csoportosí­tás szerint 54, illetve 72 Ft. — A kétszeres ára (65 kilós) 100 kg-ként 56—67 Ft. — A zabé (41 kilós) 100 kg-ként 50, ill. 87 Ft. — A kötes ára kg-ként 6*, iletve 80 Ft. A rendelet réndzgesen szabályozza az átvé­tel főjloteleit. Az M.516 1947/K. M. sz. ren­delet szabályozza a liszt, a ku­­koricacsk­a és a malmi mellék­termékek legmagasabb árát, va­lamint az őrlés és darálás diját. A 161.­768/­1947/K­. M. sz. ren­delettel a beszolgáltatás alól Mentesítették azokat a gazdál­kodókat, akiknek a művelés alatt álló összes szántóterülete a 15 kat. holdat nem éri el. síviszak, szállodák 1 4x4 sn KENUJA PÁLMA eladó. Éliás, IV. Veres Pálné­ utca 10. Aj 52.540/1947/K. M. sz. ren­delettel a bab, borsó és lencse érát fölszabadították. A 101.800/1947/K. M. sz. ren­delet értelmében július 1-től 1948 jún. 80 ig búzát, rozsot, kétszerest és árpát csak gyűjtő­­kereskedők, vagy hatósági vá­sárlási igazolvány fölött rendel­kezők vásárolhatnak. Ilyen ter­ményt ajándék, csere, vagy munka­díj (tiszteletdíj) címén reáli az kaphat, akinek vásár­lási e­ngedélye rajt. Ugyanez a rendelet tartalmazza a gabona forgalmának és őrlésének módo­zata­it. A 101.840/1947/K. M. sz. ren­delettel a gabona cséplését sza­bályozzák. PvTMXfA 5drbW.: Mhwkirl LlBll PENSIÓ SAJÁT STRAND BALATOHBOGLÁR PROSPEKTUS (N­ A L A T « W LELI Ej Dr DENCZNÉ MesekiljtB ■ l@pm csárda. _____ i Buda legszebb holgép, sz 5»-és villám** végáHemásnál, ifi.. .­­ Régi ismert kaavbw, cigányz*)*, *.**.*., ‘ ,/■­W WKBiW^-------»)— ■ *"»■ ■ n­ ^mSJáwááfeaára: A Phönix Életbiztosító Társaság nyugdíjjogosult alkalmazottai­nak, özvegyeiknek, vagy ár­váiknak a 7980/1947. Korm. sz. rendelet alapján az Életbizto­sítási Rendezési Alap kegydíjat engedélyezett. , Belföldi gyapjút a 8040/1947. Korm. sz. rende­let értelmében kereskedő vagy feldolgozó iparos (üzem, válla­lat) csak az Ár- és Anyaghivatal vásárlási igazolványának bir­tokában vásárolhat (gyűjthet, közvetíthet). t,asport Lurkó nyerte az elsőMdtályfi nyílt heliül*** a Magyar tooT*r Egriét­­a*árk­»pi versenyén Caribou r"c«, w#ly afkrmaga indult a Balogh-istál­­k*ál. fia­ffitia lett harmadik. Fib*la, T«lT!*r é*. A dér ebédeltették ki n m­e­­r**tt Alpár és Kakas nem indultak. Ezt ham­ar^Kik is közölhették volna! A •varatlen késé**sött mepfű­fcő verse­nye m*ty . I.'*awlfiával hrolinált. *óra nevű 16 k­yéfött Szerető ellen és a befutóra forint volt a ton­-szatór krétája. Harmadik Futár lett. A apáspál.iMblva nyílt hendikepben a felfett* fkokon a egyszerűen meg­írnia dt eTerf­aileL Bi­rk*­ém Joli n t többi Mtt­befutója a stvetkezö volt: U­. Oiuchi Il.-vilaar M.-Csalfa, V. Pille --Hó Pajtás..tifaa. VI. A& H.-Sim­day-rBiró. VH. ftileika—Lelenc—Ha­ver, VIII. Admirális—Szamosi J.—Gazsi A Virágkedvelük Egyesületr’ felhív­ja azok figyelmét, akik a ,,Virágos ablak és erkély" versenyen részt kí­vánnak vann, hogy teljes címüket jú­lius 15-ig közöljék írásban az egyesü­let központi irodájával (VI., Todma­­nitzky­ utca ,1I. II. 9). Színházi hírek A Filmművészeti Iskola vizs­gája. Gertler Viktor Filmművé­szeti Iskolájának növendékei Lukács Margit, Somló István, Flgry István, Ascher Oszkár szaktanárok anyagából vizsgáz­tak. A sorozatos vizsgára szak­­szervezeti biztosok szálltak ki, akik megállapították, hogy az általános eredmény kitűnő, az iskola pedagógiája rend­kí már eredményes és a növendékeit csak egész kis százaléka hullott át a rostán. A jól vizsgázottak közül kiemelkedett Árvai Ág­nes, Szitányi Gabi, Barlai Vali, Alenstein Éva, Surányi Lili, Me­zei­ Ági, Sólyom Ida, Kiss Anikó, Bajk­a Pál, Elekes Pál, Csom­a Sándor, Varga József, Knoll István, Gá­csiki Izsák, Süle, Csihády, Harsányi és Ré­vész. A székesfővárosi iskolák ze­netanfolyamain­ak növendékei közös hangversenyt tartottak a mester utcai polgári iskola dísz­termében. A hangversenyen a főváros 24 legjobb növendéke vett részt. A 10—15 éves leá­nyok és fiúk igyekezete dicsé­­retrem méltó. Játékával kiemel­kedett C­supka Gabriella, Szabó Ágnes, Módos Ferenc, Ramocsa Zoltán, akikben a tehetség ko­moly jeleit lehetett felfedezni. A Szinmím­észeti Akadémia munkájáról tartott beszámolót a Madách Színházban Hont Fe­renc. Ismertette, hogy az Aka­démia, amely eddig csak szí­­nészképző tanintézet volt, a fel­szabadulás után három tagoza­tot lelesített, az eddigi taninté­zetet főiskolává fejlesztette és emellett színháztudományi inté­zetet és színházat állított fel. Az állam évi 581.000 forinttal támogatja az Akadémiát. Kije­lentette, hogy az Akadémia az egész országé, az egész magyar színházi kultúráé és azt nem is lehet és nem is akarja kisajátí­­tani senko. Sporthírek Y-iT ftjfy verésig rótt a mérleg a az Üllői­ úti sport­telep va­sárnapi nemzetközi programjának. A Ferencváros és Csepel vegyes csapata 3:2 (1:1) arányban győzött a brasini csehszlovák Zsidenice ellen, de már araz­i ITA 3:1 (2:0) arányban meg­­verte Újpest az MTK vegyes csa­patát. Az aradi csapat góljait Kovács és Barna nevű magyar játékosok lól-Magyar győzelem Belgrádbal. Ma­gyarország—Jugoszlávia 3:2 (1:1). A mérkőzést a Balkán-kupáért játszot­ták 37 ezer néző előtt. A magyar csapat góljait Szilágyi, Puskás és Mike lőtték. A nemzeti teniszbajnokságok dijntőf­mérkőzései: Férfi egyesben: Szigeti— Szentpétcry 6:1, 6:2, 7:5, női egyes­ben: Tiidasiné—Bárd 6:3, 6:2, női pá­rosban: Bidasiné és Paksíné—Bárd és Jichty 2:6, 6:4, 6:1. A Vasas Mapafa Pozsonyban 8:2 (1:6) arányban legyőzte a Bratislava csa­patát. A Mateosi csapata nyerte a má­sorfosztályú bajnokságot, m­hilén a vasárnapi, döntőben 4:2 (2:0) arány­ban legyőzte a Mogürt csapatát. A BEAC kizárásos kardversenye dr Varsányi (BEAC) győzelmével végző­dött. Nemzetközi Tszípelőm­érkőzések: Va­sas—Union (Bécs) 10:2 (5:1), MMUE— Pest (Bécs) 10:3 (5:1). A kerékpáros mér­kőzésen Nagy Véka nyerte a repülő­­versenyt. Paris csapata győzött az ül­­döző-csapatversenyben, Éles nyerte a 40 körös pontversenyt és Pataki nyer­te a 15 kilomét­­rrn motorvf­zetéses verseny mindkét futamát. Az am­erikai trwi-i Wimbled­orban 7:5, 6:2, 6:3, arányban győzött a svéd Joh­ansson ellen. Ahol ATOM G. G. Taxi — Ott poloska nincs! — „k<>íí3, 1941 iwfitií a Humoros, zeneu cowboy-filmtum 1946 ban készült amerikai films Rejtelmek völgye főszerepben Amerika leghíresebb cowboy-triója* DUSTY és AILIBY pZ.smnm) VÁMOSI SCTMAz prf­ mier mai f íSÍTÖL ROIAI^POLLÓ i mm» felire SUSY PRÍM, JELES BERRY, , JF.AN 1NSSIER j4 ko^Cl'htuf "ttfJ&l • penge/ | függönyök] kézimunkák, fonalak I WIEG. Deák Fennr.u. 19. ■ Telefon: 181-028. I Mm a ltrpsfi eM asui A k­aposvári Szingitta Hkközség jlli*» «íg avatja fel dfr*** eaMWgrdtét. Az ünnepségre HK**-^Krir.ti pálya­­udvarról tora raEtt w4f ázna* akgc Visszajővé kulá.ilMhg hirt­, m*!*8i«k üjenetdíja Kapcsoltan­­ah vissza 31 ft. A különvonatra IT.Mm 4-én déli 12 erth emftt *e- MFfr/. a^m­ett^póéjs^^öl­sás^élSsséé­lér^^. J A nádin m?sssora BUDAPEST I. 6.30: Falurádió. 6.43: Torra. 7: H. 7.29: Áttelepítési közlemények. 7.35: strggpi­ zene. 8: E. 9.13: Dalok és egyvelegek. I: a házi együttes. 10: H. 12: 1. 11.II: Jazz. U: E. 15-15: Csóka ídla '*fél, Lengyel Vera zon­­gorávS. Sti 6 14-10: Szabad egyház — szabad élagaban. 14.50: Sztravin­­•z.kij: Tanarc**'. 15: E. 15.14: Rádió- Iskola. MH Misurtsm. (9: Karati­­díva, a vfzSárhán II.10: Melarhrin* zenekara. 14.7: Jacques Prévert .er* sei. 17: Jl. 17.10: Párthiradó. 17.50: Ma*var lfadif**k­ Híradó. 17­35: Vö-­B. 18: A magyar opera történ­g. 1405: Világhiradó. 10: Űrt­­*4r­. Vlid­ék hét képben. Irta Ífájirz faigmwd. 20: H. sport. 30.61: D*rzy JOrStf dalai. 711.40: An­gol nyelvokt. *40: R oroszul. 22: II. S2.*K­rttfés­ztó és Lamos Olivér, énekgt. *P­­ha ajázsdékh­anglemez. 34: R. c.10: II franciául. 0.29: Híreit angolul. BUDAPEST II. 17: Jazz 18: R. 18.05: Szórakoztató zene. II: H. H.tj: Könnyű nyári mu­­zsika. 36-rnk 4 Rádió Szabadegyeteme, íl: H. M.áfi Cigányzene. 22.15. Ope­­rett mesédül­. IFJÍSAG TÁNC SZERELEM HALLÓ MOSZKVA AZ IDÉMI LEGNAGYOBB SIKERE KEm­rén­ UJÁN IA tsJWOM j» # A r v A k efciWisM, kflk­aön­Er**, javítás*. SmM WmiLf, Rn^est. IX. Szvetgrwi-k­tca 18. Te­.: 136-381 Jff!**tN*»,aéT kérem 'kőszén vagy b*rjmazAgYátrány símmr minden mennyiségben átvesnek „Szurok11 jeligére ár és felté­­tel mejrjeif!4#v,*l Boros hir­detőbe, Andrássy-út 54. sz. ................. —ii ,u Színházi műsor Operálni*: Boris Gudonov (6) V'íg-sínház: Vera és paládja (HS) Maiách Színház: Titatik­ keringő (wo) Művész Sínház: Arzén és leveo­­dlila (ru3) Filárosi Operettszínház: Rigó J­ánosi (7) Kamara Varieté: Nyáron is lehet (Lf8) Royal Revü Színfráz: Két pekin szerelem (H8) Fő­városi Ciitik: JAMvisi műsor (4, 7) Gazdag Cirkutz (JEtrx-tér): Világ­ attrakciók (8. t. fi. 4, 8) Jlon­k műsora ÁTRIUM (457-121): Végre együtt (amerkai) (5, 7 %, sz. v. a. L­ist City (128-129): Tokiói küldetés (am.) (Va 4. 165, seomb., vas., ^2 is) COKSHt (151-313): Idegeti nő (.i.nsr ) (fd­esiMaolt nWíntnp: 4, b, b órakor) thrtOTlS­­ Vt ■* t: Végre egy tilt (am­.) (RtCiMsrik ww»t wi»«p. 1, 6, 8 órakor) Mca (­M-3aA): Mrtm­i na (amer.4 (lét, **, lét#, sz. T. «. K 4-kor is) ZWIUM (15#-707): 8tem vitek el (am.) (»%%•*, '£■ ’é*, ss. v. n. H.1) IXfill Sétán hét íve (4, 8, 4, wMikut, veeéi-Kor 2-kor is) iaaun filímjo tm-tAR Maik­t. orom. IrSUc­.t, emeiltat hirailók. A megvár sportfilmje. Síinee IrUWflni. Teke«,égek­m­a, stb. Telj­tel. »—22-ig, k­b. a 9 -23-ig. Sátán hét éve (amerikai) (EJóelénk: 5, 7, 4, sz. v. ü. 3 isi (t4ti (t.'JO­gW): Idegtű­nő (amer.) (5, 7, 9, sémii), ve., ann. 3-kor is) ■OVAI, AfrtA^) (222-292). Az orvos bűne (frorrte) (5, 7, 9, sz. v. ü. 3 is) SCAl.A (121M 31): Kém válók el (am.) (5, 7. 9, szerek., vas., úrin. 3-kor is) URÁNIA HaTó Moszkva (orosz) (F. kW fivet kezdete: 4, 6. 8) VÁROSI (13C-13R): Rejtelmek völgye (amerikai) (4, 6. 1) MimmtKTES MOZIK. ADY: Szőke veszeretem (Vh, M.S) BéXVAZbSl: Bagdadi tolvaj (amer.) (’ d,­­v. írs, vasár, ünnep, 1:7 is) Batlerem: Frank Capra (’M—(VO-ig, v. v. tilt—H 7) BRIÍLEN: Emlékek szennézha (ani­r.7 (Hó, iotttTMAP: M­rs. Mielver (amerita) (144, I M, 549, vasárnév, ünnepnap 2) ■1V 41 YttlAgo: .t Wietatos tündét (Tét, 8, v. ü. 4, 5, S) CAFITOL: Szerelmi házasság (4, 6, S, v. ü . is) g tá: Vőke veseedekm (4, 6, 8) IBWROS: Szingapúri táncosnő (am.) t'/jf !*g, v. ü. is)) HUNNIA: Wf­terkjo Bridge (am.) (4, 6, 8, v. 0. 2) #W.Y: Tilos alelon (amerikai) 7, 9, v. ü. S) JÓSEF ATTILA: Wt*a. Miniver (amer.) (3, 4s 6, 8) tmsrttNA: Lady Romilton­­(angol) (­A. 44*. *18) KORStITH: A vádlott házmesett (afher.) (5, 7, 9. sz. v. a. 31 •ITORIA: Mrs. Miniver (l. :64, 6, *49) OTTHON: Kelet leánya CM, VW, As8) FA 1.«*: Oilda (11 1 3 5 7 9) PATRIA: Emlék­ek szerenádja (4, 6, 8, v. fi. 2) PETŐFI: Vadrózsa (magyar) Híradó 044. 'A6. 148, v- u. 2. (M,­­4« H8) PHONtti Mrs Midiver (11, V.2. 4, ’,17. 1)) ROXY: Hová lettél drága völ­gyünk (2. 4. 6. 8) SAVOY’: Elvesztett boldogság (fr.) (5. 7. 9, v. a. 3 is) STÚDIÓ: Pajzán história (fr.) (12, 4(4. ».«, 8) SZABADSÁG: Király bo­londja (fr.) (5. 7. 9. sz. v. fi. 3) TÁTRA Torgadótámadás (4 . 8 v. n. 2) TINÓDI: Operah­áz fan­.omia (am.) CM. Vztb TI'RAN: Két férfi asszonya (francia) (1. 8, 8, d. ,u­tó­d: Dólnak a nácik)­­ F.ST.A: Ördög az emberben (amer.) (11, 1, 3, 5, 7) -

Next