Magyar Nemzet, 1947. július (3. évfolyam, 146-172. szám)

1947-07-25 / 167. szám

________________________________________________________________________________--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------——------------------- A Szovfetimí© és a japán békeszerződés­ ­A TASS-iroda július 24-én is­mertette a szovjet kormánynak július 22-én átnyújtott válasz­­jegyzékét arra az emlékiratra, melyet Smith, az Egyesült Álla­mok moszkvai nagykövete júli­s 11-én adott át Molotov szovjet külügyminiszternek. Az amerikai emlékirat közölte a USA-kormánynak azt a szán­dékát, hogy tizenegy hatalmi ér­tekezletet hívjanak össze a ja­pán békeszerződés előkészítésé­ire. Az Egyesült Államok véle­ménye szerint a Japánnal had­ban állt valamennyi országnak meg kell adni a lehetőséget, hogy kifejtse álláspontját a béke előkészítése során. A szovjet kormány válasz­jegyzéke leszögezi, hogy az Egyesült Államok kormánya önhatalmúan cselekedett, ami­kor egyoldalúan tárgyalásokat kezdett a japán béke előkészí­tésére vonatkozólag. A kairói nyilatkozat, a jaltai értekezlet döntései és a potsdami megálla­podás értelmében — írja a szovjet válaszjegyzék — a Szov­jetunió, Kína és Nagy-Britannia kormányainak előzetes megkér­dezése lett volna szükséges. Az 1945 decemberi moszkvai érte­kezleten megállapodás történt arra, hogy a négy nagyhatalom részt vesz a Japánban létesített szövetséges tanácsban és a wa­shingtoni távolkeleti bizottság a négy nagyhatalom képviselőinek hozzájárulásával hozza meg döntését. Ezzel mintegy elismer­ték a fenti államoknak a há­ború utáni japán kérdések ren­dezéséhez fűződő különleges ér­dek­ei­. A szovjet jegyzék végül utal arra a tényre, hogy a külügy­miniszteri tanácsot éppen a békeszerződések kidolgozására hívták életre és ezt a körül­ményt a japán békeszerződés előkészítésénél sem lehet figyel­men kívül hagyni. A szovjet kormány szükségesnek látja, hogy a Japánnal kötendő béke­­szerződést előzőleg a külügy­miniszteri tanács vegye fon­tolóra. Ez a Szovjetunió jegyzékének lényeges tartalma. Amennyiben a moszkvai kormány javaslatát a többi nagyhatalmak elfogad­nák, úgy könnyen megtörténhet, hogy a külügyminiszteri taná­csot (az „öt nagy") már a no­vemberi londoni értekezlet előtt összehívják, mivel a szovjet jegyzék a legközelebbi időpontra vonatkozóan kér javaslatot. Ez esetben a nemzetközi helyzet korábbi tisztázása is bekövet­kezhet. A Biztonsági Tanács és Görögország A Biztonsági Tanács folytatta a görög helyzet megvitatását és szerdai ülésén azzal az amerikai javaslattal foglalkozott, hogy ál­landó határvizsgáló bizottságot küldjenek Görögországba. Gromiko szovjet kiküldött be­jelentette, hogy az amerikai ja­vaslat túl messze megy és ahhoz a szovjet kormány nem járulhat hozzá. Az Egyesült Államok azt java­­solja, hogy az UNO biztonsági tanácsa szólítsa fel Bulgáriát, Jugoszláviát és Albániát, tartsák meg a békét a Ba­lánon. Marshall külügyminiszter szo­kásos heti sajtóértekezletén el­hangzott kérdésre azt felelte, hogy az amerikai külügyminisz­tériumnak nincs módjában sem megerősíteni, sem megcáfolni azt a hírt, hogy Észak-Görögország­­ban nemzetközi brigád harcolna. A görög miniszterelnök szerdán és csütörtökön is folytatja meg­beszéléseit Griswold amerikai de­legátussal, aki a segélyek felosz­lásáról dönt. „ Benin sürgeti a bék­­eszerződések ratifikálását Az angol sajtó foglalkozik Benin külügyminiszternek szer­dai beszédével, melyben beje­­lentette az alsóháznak, hogy az 'tagos kormány' tárgyal az érde­kelt államokkal a békeszerződéseek sürgős ratifikálása érdeké­én. Olaszországnak is legna­gyobb szüksége volna a béke­­szerződés ratifikálására, éppily helytelen a román és bolgár bé­keszerződések beiktatását halo­gatni — mondotta. — Fel kell venni az illető országokat az Egyesült Nemzetek Szervezetébe és az emberi jogokra vonatkozó rendelkezések végrehajtását az UNO nyilvános ülésén lehetne megvitatni. A békeszerződések meggyorsí­tásán kívül — úgy látszik — más lépések is történnek, hogy a hatalmak a diplomáciai holt­pontról elmozdulhassanak, így Ridault francia külügyminiszter üzenetet kapott Marshall kül­ügyminisztertől. Washington ta­nulmányozza a francia megálla­pításokat Németország ipari jövőjéről — közi ez az üzenet, mely valószínűvé teszi, hogy a német kérdés ügyében nyugati hármas konferenciát fognak összehívni. Washingtonban a Marsh­all­­tervet a Truman elnök által ki­nevezett kilenctagú bizottság tárgyalja, azzal a céllal, hogy megállapítsák, mi lehet az Egyesült Államok segítségének maximális mértéke. Tökéletesítik az atombombát Washingtoni jelentések sze­rint az amerikai kongresszus vegyes bizottsága 175 millió dol­lárban állapította meg az atom­­erőbizottság költségvetését és ezzel csökkentette a szenátus részéről korábban megszavazott költségvetési hitelt. Az atomerő-bizottság 1947 el­ső fél évét felölelő jelentésében azt írja, hogy az Egyesült Álla­­mok az atombombagyártást to­vább kívánják fejleszteni is tö­kéletesíteni.­­A jelentés szerint, ha­ Amerika meg akarja tartani vezető szerepét ezen a téren, sokkal több tudóst és gyárat kell bevonni a munkaterv vég­rehajtásába és szüksége lesz a magángazdaság segítségére is. A bizottság jelentése végül közli, hogy a Csendes-óceánon — pontosabb helymeghatározás nem szerepel — újabb atom­fegyverek kipróbálására szolgáló terepet készítenek elő. Ami az atomerő nemzetközi ellenőrzésének szinte reményte­len kérdését illeti, Lake Success­­ben a hét közepén eltűnt a re­mény arra, hogy gyors megegye­zést lehessen létrehozni az el­lentétes szovjet és amerikai ál­láspontok között. A USA kor­mánya ellenzi, hogy a vétójogot fenntartsák az atomerőgyártás ügyében létrehozandó egyezmény megsértői ellen alkalmazható megtorlások esetében. A USA- delegátus kijelentette: " Ebben a kérdésben sohasem változtat­juk meg álláspontunkat. A szovjet módosító indítvány fenn akarja tartani a Biztonsági Tanács állandó tagjai számára a vétójogot és Gromiko szovjet kiküldött is ragaszkodik kormá­nya eredeti álláspontjához. Az atomerőbizotság végül is a vita elhalasztása mellett döntött és az egész kérdés újabb megvizs­gálását tartja szükségesnek. Mégis folytatják a m­argobszov­jet Ismresitecím ottani tárgyalásokat ? A brit sajtószolgálat és a lon­doni rádió Moszkvából azt je­lent­, hogy a befejező tanácsko­záson, Wilson angol kereske­delmi miniszter és Mikoján szovjet külkereskedelmi minisz­ter között, magjavult a hangu­lat és újból lehetőséget láttak a gabonaárak megállapítását ille­­tően kiegyenlítő megoldásra. Így az angol kereskedelmi bizottság meghosszabbította moszkvai tartózkodását és csü­törtökön ismét­­ tárgyalásokat kezdett a szovjet kereskedelem­ügyi minisztérium megbízottai­­val. Az Indonéz utódm­­ve­­letek és a visszhangjuk Az indonéziai konfliktussal szemben a különböző európai országok kommunista pártjai részéről egységes fellépés mu­tatkozik. A moszkvai rádió csütörtökön azt jelentette, hogy Amszterdamban 30.000 munkás részvételével tartott tiltakozó gyűlést a holland kommunista párt a kormány indonéziai had­műveletei ellen. A párt főttkára beszédében hangsúlyozta, hogy a háborút az olaj-, cukor- és kancsuk - trösztök érdekében kezdte meg a kormány. A hol­land csapatok felszerelését még az angol haderő hagyta Szo­mália­ és Jáva-szigetén, amikor közel egy év előtt az angolszász katonák onnan kivonultak. A Londonban megjelenő kom­­munistapárti Daily Worker sür­geti a munkáspártot és Bevin külügyminisztert, hogy szüntesse meg a­­holland imperialisták bűneinek fedezését.* Az angol munkáspárt végre­hajtó bizottsága valóban elfoga­dott egy határozati javaslatot, mely elítéli az indonéziai kon­fliktust és kifejezi reményét, hogy a brit közvetítés az ellen­ségeskedések mielőbbi megszün­tetésére vezet majd. Szerdán este a holland képvi­selőház is foglalkozott az indo­néziai összetűzéssel. Bael mi­niszterelnök azt mondotta, a holland kormánynak fenn kellett tartania szuverenitását az átme­neti idő alatt, mely megelőzi az indonéz-holland fegyverszüneti és politikai egyezmény értelmé­ben az alkotmány kikiáltását. Viszont a köztársaság már most követelte a szuverenitást, ami pedig csak az Indonéz Egyesült Államok jövőbeni kormányát il­leti majd. A hágai képviselőház egyes pártjainak állásfoglalását a vita során így lehet jellemezni: A jobboldali ellenzék helyb»li a kormány politikáját, a katoliku­­sok erősen támogatják a kor­mányt, a szocialisták szeretnék A nemzetgyűlés csütörtöki ülése délelőtt 10 óra 17 perckor kezdődött. Az elnök bejelentette, hogy Varga Béla helyére Zsiska Libor János képviselőt hívták be, majd áttértek az al­kotmányjogi és közjogi bizott­ság jelentésének tárgyalására. Szentiványi Lajos (kg) előadó ismertette az 1946. évi 16. tör­vénycikket, amelyben a magyar nemzetgyűlés felhatalmazást adott a kormánynak, hogy olyan rendelkezéseket tehessen meg, amelyek egyébként a tör­vényhozás hatáskörébe tartoz­nának. A felhatalmazás alapján azonban nem lehet közjogi vo­natkozású rendelkezést tenni, a közigazgatás szervezetét meg­változtatni, új bűntettet meg­állapítani vagy bűntettre nézve a törvényben meghatározottnál súlyosabb büntetés alkalmazását elrendelni. Az alaptörvény 1946. évi 16. tc. 2. §-a kötelességévé teszi a kormánynak, hogy a fel­hatalmazás alapján kibocsátott rendelkezéseket a nemzetgyűlés­nek jóváhagyás végett utólag mutassa be. Az előadói jelen­tést vita nélkül tudomásul vet­ték. Reicher Endre (pk) személyes megtámadtatás címén kért szót, visszautasította Farkas Mihály kommunista képviselőnek vele szemben tett «fasiszta» jelzőjét. Pásztor József (szdp) előadó a kérvénybizottság sorjegyzéké­nek jelentését ismertette. Az elsőszámú kérvény a megszálló csapatoknak az ország területé­ről való kivonása iránt terjesz­tett elő kérelmet a kormányhoz, azonban erről intézkedő béke­­szerződést a nemzetgyűlés már törvénybe iktatta. Több kér­vény az energiagazdálkodás ál­lamosítását, a magyar köztár­saság címerének rendezését, a malmok községesítését, a hadi­­gondozottak megsegítését kérte. A keresztény női tábornak Slachta Margit képviselő által ellenjegyzett 29 es számú kérvé­nye a házasságon kívül született gyermekek jogállásával volt kapcsolatos s a bizottság java­solja a kérvény irattárba téte­lét. A 36-os számú, Kis István képviselő által ellenjegyzett kér­vényben Aliadszenty József bí­boros primás a magyar püspöki kar nevében tiltakozik az ellen, mintha a püspöki kar elfogadta volna a fakultatív hitoktatás tervét. zastort'"'' * a békeközvetítést, míg a kom­munista párt helyteleníti a fegy­veres akciót, bírálatainak tónu­sa azonban nemi túlságosan, éles.Spoor tábornok, a jávai hol­land főparancsnok csütörtökön bejelentette Cheribon város el­­estét s hozzáfűzte, hogy ezúttal a holland katonaság nem fogja elmulasztani egész Jáva meg­szállását és ezzel a sziget bel­sejében rejtőzködő zavaró, szélső nacionalista elemeket ár­talmatlanná teszik. A csütörtöki indonéz hadije­lentés heves harcokról ad hírt. A holland csapatok úgy a légi, mint a földi tüzérséget is harc­ba vetették. A külpolitiika híves Sztálin generalisszimusz leve­let intézett az osztrák kommu­­­­nista párthoz és közölte, hogy a szovjet kormány törekvése az osztrák hadifoglyokat még ez év végéig hazaszállíttatni Ausztriába. . Angol bányászok nyolcnapos látogató­körútra érkeztek az esseni iparvidékre. Az olasz nemzetgyűlés csütör­tökön kezdte meg a békeszerző­dés megvitatását, miután 232 szavazattal 204 ellenében elve­tették azt a javaslatot, hogy a békeszerződés ratifikációját ha­lasszák az őszi ülésszakra. Pozsonyban a közeljövőben megkezdik az ismeretlen helyen tartózkodó Esterházy Ján­os bűn­perének tárgyalását. Mint a szlovákiai magyar kisebbség ve­zetőjét és parlamenti képviselő­jét fogták perbe. Truman elnök az Egyesült Államok bukaresti követévé Schoenfeld Rudolfot nevezte ki. Slachta Margit (pk) hozzá­szólva a jelentéshez kifejtette, hogy a keresztény női tábor kér­vényének irattárba tételét azzal az indokolással javasolja a bi­zottság, hogy a házasságon kí­vül született gyermekekről szóló törvényjavaslat már törvénnyé lett. De e beadványban egy ké­rés foglaltatott, mégpedig az, hogy a kultuszminiszter adasson ki egy könyvet, amely az ifjú­ságot a házasságon kívüli nemi élet veszélyeiről felvilágosítja. Az ilyen könyvre nagy szükség volna, mert a házasságon kívül született gyermekekről szóló törvényjavaslatnál a Ház is csak a gyermekek ügyével foglalko­zott és nem foglalkozott a szü­lők felelősségével. E kérés sze­rény kihatásaiban mégis rendkí­vül fontos, különösen most, ami­kor a felvilágosítási szenvedély, mint ahogy ez mindig lenni szo­kott ilyen forradalmi korokban, óriási mértékben fellángolt. Kitért ezzel kapcsolatban dr Ligeti Magda könyvére, ame­lyet annak idején a nemzetgyű­lés több tagja is szóvátett s amely a Gyermekeknek a fel­nőttekről” cím alatt jelent meg, 8—14 éves gyermekek számára íródott. Ez a könyv, amely a tájékoztatásügyi minisztérium támogatásával és a szociálde­mokrata párt rövényével je­lent meg, a 8—14 éves gyerme­kek teljes fiziológiai felvilágosí­­tásával foglalkozik, eléggé drasztikus módon. — Nem foglalkoztatnám a nemzetgyűlést ezzel a kérdés­sel, — mondotta Slachta — ha minduntalan nem kerülne elő az iskolákkal kapcsolatban. Hol ez, hol az a gyermek jön haza, hogy jutalomként kapta jó elő­meneteléért. Az egyik iskolába 30 ingyenpéldányt kit­dtek azzal a rendeltetéssel, hogy a hitok­­tatónő ossza, szét a gyermekek között. A könyv kitanítja a szerencsétlen gyermekeket mily módon tehet visszaélni a testtel és felvilágosítja őket, hogy a fertőzésnek mik a szimptomái. Nemrég kétségbeesetten jött egy anya, hogy a felvilágosító mentőakció után fiacskája a receptet rögtön alkalmazta egy tanuló lánykával. — Pornográfia mindig volt — mondotta Slachta Margit —, de minden becsületes kormány üldözte azt. Van és lesz is példa Tildy Zoltán köztársasági el­nök aláírta az országgyűlési választójogról szóló törvényt, amely már a csütörtöki napon meg is jelent az Országos Tör­vénytárban. Értesülésünk szerint a kisgaz­dapárt elhatározta, hogy a kép­viselőjelöltek közt nem szerepel­hetnek olyanok, akik a pártból kiléptek, abból kizárattak , mostanában belépő új tagokat sem lehet jelölni. Egyébként a párt jelöléseit mindenütt a párt vármegyei központi bizottságai végzik majd, még­pedig a já­rási értekezletek javaslatai alap­ján. A kisgazdapárt nagy erővel lát a választási hadjárathoz. Elhatározta, hogy ötven száza­lékban paraszt, kisgazda, ötven százalékban pedig ipari mun­kások és értelmiségiek lesznek a jelöltek. Egybeállították már a kis­gazdapárti választási naptárt is. Elhatározták, hogy hat-hat gyű­lést tartanak, amelyen Dinnyés Lajos miniszterelnök és Bong­­r­ácz Aladár miniszterelnökségi államtitkár is beszélnek. Ezek a gyűlések a Dunántúl részére Pécsett, a Tiszántúl számára Békéscsabán, Észak-Magyaror­­szág részére Miskolcon, Dél- Magyarország sprntra pedig Szegeden lesznek. Ezenkívül a miniszterelnök beszél még Bu­dapesten és Debrecenben, augusz­tus egyik vasárnapján pedig Pongrácz Aladár miniszterelnök­ségi államtitkár Kecskeméten is beszédet tart. A kisgazdapárt­­még vármegyénként nagygyűlé­seket tart majd, ahol a párt miniszterviselt tagjai és állam­titkárok nyilatkoznak a helyzet­ről. A csütörtöki nap folyamán a párttitkárok országos értekezle­tet tartottak, amelyen megjelent Pongrácz Aladár miniszterelnök­­ségi államiikár, aki a kiküldöt­teknek oktatást adott a válasz­tási törvényből, valamint a kis­gazdapárt választási előkészüle­teiből. Felszólaltak még Andos József, Bencze Imre, dr Pongrácz Tibor és N­émeth Imre, a kis­gazdapárt fővárosi főtitkára­­. A főispáni állások közül most már mindössze csak a bács­­­bodregmegyei, a bajai, a bi­hari és a hevesi főispáni állá­sok betöltetlenek, a többieket megerősítették állásaikban. A bácsbodregmegyei és a bajai főispáni állások parasztpárti, a bihari és a hevs­ megyei kis­gazda pozíciók. Betöltésük iránt legközelebb történik intézkedés. Vasárnap népgyűlések lesznek Baján, ahol Pongrácz Tibor és Ki­héren­, ahol Dobi István szó­lal majd fel. A pártok közt most már kö­rülbelül megegyezés jött létre, hogy a Pénzintézeti Központ el­­nöke Gyöngyösi János volt kül­ügyminiszter lesz. A minisztertanács levette a csütörtöki értekezlet napirend­jéről az Országos Házépítő Szö­vetkezetről szóló rendeletet, mert ezt még pártközi értekez­let elé kell vinni. Dr Joó Sándort, a kisgazda­­párt ügyészét a kisújszállási já­­rásbíróság elnökévé, dr Murányi Sándort pedig a kunszernmik­­lósi járásbíróság elnökévé ne­vezték ki. Dirre Gyula dr-t kinevezték a kórbonctani tanszék nyilvá­nos rendes tanárává. A dunai országok jogászi együttműködését célzó egyesület a házelnöktől és a miniszterel­nöktől helyiséget kért a parla­mentben, hogy tevékenységét ott folytathassa. Különféle nem­zetközi­ jogászi kapcsolatok fel­vételét tűzték ki célul. A kisgazdapárt Vasadi Ko­vács Ferenc pénzügyi államtit­kárt visszahívta az Athenaeum elnöki állásából és utódául Bi­­bényi Kamilló kisgazdapárti bizottsági tagot ajánlotta. A főispánok előterjesztést tet­tek a kormányhoz. Azt kérik, hogy az V. fizetési osztályból a IV. fizetési osztályba helyezzék et őket. 279 forintot kitevő, úgynevezett „képviseleti átalá­nyukat" emeljék föl s vasú­t-, villamos- és autóbusz-szaba­d­­jegyeket bocsássanak rendelke­zésükre. Vidéken is indul a Polgári Demokrata Párt, még­pedig a beregi, a borsodi, az abaúji és szeged-csongrádi kerületekben. Búcsú­értekezletet tartottak csü­törtökön délután a kisgazda­­párti képviselők, este pedig va­csorán vettek egymástól búcsút. A belügyminisztérium sajtó­osztálya közli: Rejk László bel­ügyminiszter csütörtökön® ren­de-­ letet intézett valamennyi tör­vényhatóság első tisztviselőjé­hez. A belügyminiszter nem tartja kívánatosnak, hogy az 1945. évi VIII. tc. 7. §-ában megjelölt választási bizottság­­­­ba bárminő tisztségre svábokat jelöljenek ki. Nem tartja kívánatosnak to­vábbá azt sem, hogy a szóban­­lévő bizottságok az 1945. VIII. t.-c. 9. §-ának 3. bekezdése alap­ján segédszemél­yekül svábokat alkalmazzanak. Ha a politikai pártok, illető­leg szakszervezetek kijelölésre illetékes helyi szervei vagy a bizottságok a szólban levő tiszt­ségekre már svábokat jelöltek volna ki, illetőleg segédszer­ é­­­­vek át svábokat alkalmaztak volna, azokat fel kell cseréln­ más alkalmas személyekkel. A belügyminisztérium pénte­ken, július 25-én este 22 óra 20-től 22 óra 30 percig Buda­pest I. hullámhosszán válasz­tási tudnivalókat közöl. Ez a leadás egészen a választás nap­jáig naponta ismétlődik m­ajd. A belügyminisztérium felhívja a hatóságok, a választási bizott­ságok és minden érdekelt fi­­gyelmét, hogy ezt a leadás­t kí­sérjék figyelemmel. A nemzetgyűlés egy pornografikus könyvről határozott A belpolitika hírei arra, hogy pornográf könyvek megjelenjenek, de nem arra, hogy iskolák terjesszék és a mi­nisztérium támogatásával jelen­jék meg. Slach­ta Margit határozati ja­vaslatot terjesztett a nemzetgyű­lés elé, amelyben kérte, utasítsa a nemzetgyűlés a vallás- és köz­oktatásügyi minisztert, hogy dr Ligeti Magda művét ha­ladéktalanul vonassa ki a for­galomból és intézkedjék, hogy erre a könyvre a pornografikus művek ellen hozott rendelet ér­vényesíttessék. A nemzetgyűlés Slachta Mar­git határozati javaslatát 62 sza­vazattal 41 ellenében elfogadta. Mónus Illésné (szdp) a ház­szabályokhoz kért szót és a határozati javaslatot házszabály­ellenesnek minősítette. Az elnök megállapította, hogy a határo­zati javaslat elfogadása nem volt házszbályellenes, ezután ja­vasolta, hogy a nemzetgyűlés legközelebbi ülését július 25-én, pénteken délben 12 órakor tart­ják, amikor is a további teen­dőkről intézkednek. Ezzel az ülés végett ért. A Független Magyar Demokrata Párt zászlóbontása A Független Magyar Demo­krata Párt vasárnap, e­­hó 27-én tartja zászlóbontó gyűlését Sze­­ged-Alsóközponton. A párt el­nöke, Balogh István ezen a gyű­lésen ismerteti a polgárság új pártjának programját. A s­zegedi tanyavilág népessége nagy ér­deklődéssel várja egykori plébá­nosát,­­akinek politikai pályája Szeged-Alsóközpontról indult el. Balogh István nagyobb kíséret­tel utazik a szeged-alsóközponti zászlóbontó gyűlésre. Vele megy Barragi György is, aki szintén beszédet mond. A Független Magyar Demo­krata Párt szervezkedése a fő­városban és országszerte erős tempóban indult meg. Az orszá­gos szervezési munkálatokat a Madách­ tér 8. szám alatti párt­­helyiségben, a fővárosi szervez­kedést pedig az Erzsébet körút 19. szám alatti helyiségben irá­nyítják. Legközelebb a fővárosban is zászlóbontó gyűlést tart a Füg­getlen Magyar Demokrata Párt és a főváros lakosságát is tájé­koztatja Balogh István a párt programjáról. A Szegedi Napló, Balogh Ist­ván szegedi napilapja szomba­ton reggel jelenik meg. A lapot Budapesten is árusítják.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék