Magyar Nemzet, 1947. augusztus (3. évfolyam, 173-197. szám)

1947-08-01 / 173. szám

Mikor ratifikálják a kéke®z erződéseket? : Londonból jelenti az MTI. Anglia jegyzéket intézett a Szovjetunióhoz, megkérdezve, hogy mikor hajlandó ratifikálni a volt csatlósállamokkal kötött békeszerződést. A Szovjetúnió válaszában magáévá tette azt az Az amerikai rádió jelentése szerint Olaszország, Magyaror­­szág és Ausztria tagfelvételi ké­relmét az Egyesült Nemzetek Szervezete pénteken tárgyalja. Valószínűleg Bulgária is kérni fogja, hogy tagja lehessen az UNO-nak. Ami Írország, Portugália és Transzjordánia felvételi kérel­mét illeti, a szovjet delegátus­­ellenezte, hogy ez a három or­szág részt vegyen az Egyesült Nemzetek munkájában. Transz­jordánia felvételét azért, mert a Szovjetúnió és Transzjordánia között nincs diplomáciai kap­csolat és ennek az államnak függetlensége is kétes. Íror­szágét azért, mert ez az állam rokonszenvezett a háború alatt a tengellyel és Spanyolország­gal,­­ végül Portugália felvétele ellen Krasszilnyikov szovjet de­legátus hasonló érvek­­ alapján tiltakozott. Az amerikai delegátus ki­jelentette,­ hogy Portugália nem segítette a tengelyt, hanem megnyitota kikötőit a szövetsé­geseknek és rendelkezésükre bocsátotta az Azori-szigeteket. A Biztonsági Tanács egyébként , csütörtökön foglalkozott elő­ször az indonéziai viszállyal. A Balkánra küldendő állandó bi­zottság ügyét — ami ellen a Szovjetúnió vétót emelt — egyelőre nem tárgyalják to­vább. Koktasi pasa egyiptomi mi­niszterelnök, aki­­Nagy-Britan­­niával szemben képviseli hazá­ját a Biztonsági Tanács előtt, kijelentette, hogy Egyiptom tü­relme végéhez ért. A Nílus­­völgyét fel kell szabadítani az idegen hatalom megszállása alól s a Biztonsági Tanácsnak utasítania kell a briteket, vo­nuljanak ki az ország egész területéről. Ismert jugoszláv politikusok szerepe a lju­bljanai perben Ljubljanában (egykori Lai­­bach) szerdán és csütörtökön folytatták a tizennégytagú kéin­­csoport bűnperét. Hribár, az egyik vádlott, bevallotta, hogy 1915 őszén kapcsolatba került egy külföldi követség tagjaival, akiknek adatokat szolgátatott Jugoszláviáról. A kémszervezet kiépítette a maga futárszolgála­tát is és hozzásegített állam­ellenes tevékenység miatt elítélt személyeket a szökéshez. A szervezet külföldi kapcsolatai révén igyekezett külországokban hatást kelteni olyan hítekkel, hogy Jugoszlávia belső helyze­tét súlyosnak minősítette, ami­vel a lakosság nincsen meg­elégedve. Amint az MTI jelenti, a nagy bűnper vádiratából kiderül, hogy akadtak a közelmúltban is jelentős szerepet betöltő ju­goszláv politikusok, akik kap­­c­solatban állottak a kémszerve­­zet munkájával. A vádirat fel­sorolja Jovánovics, Milán Gróf és Juro Sutej, nevét. Grof a há­ború előtt a szerb demokrata párt egyik vezetője volt s 1945- ben ő lett az új jugoszláv kor­mány miniszterelnök helyett­ese, annak az egyezménynek­­értel­mében, melyet 1944-ben Suba­­sics és Tito kötöttek. Ugyan­ennek a kormánynak volt pénz­ügyminisztere Sutej, aki ezt a tisztséget úgy a Cvetkovic­s-, mint a londoni emigránskor­­mányban betöltötte. Mindketten az 1945-ös őszi választások előtt váltak ki az új jugoszláv kormányból, mert nem voltak hajlandók közös lis­tán indulni a népfront pártjai­val. Jovánovics a háború előtt a Jemiz-'H parasztpártnak volt fő­­titkára. A háború alatt a néme­tek többször keresték, de nem ta­láltak rá, mert női ruhában bar­angol felfogást, hogy a béke­szerződések ratifikálása az illető államok újjáépülését gyorsítja, de feltételül kötötte ki, hogy a nagyhatalmak ratifikálása előtt az illető államok ratifikálják a békeszerződéseket, kált a szerb fővárosban. A há­borít után pártjával együtt haj­landónak­ mutatkozott a nép­front keretében résztvenni az 1945-ös választásokon. Képviselő lett, sőt a jugoszláv szkupstina elnökségének tagja. Kisvártatva azonban — mond­ja az MTI-jelentés — kapcsola­tokat teremtett angol-amerikai körökkel, összeesküvő tevékeny­ségbe kezdett és egyúttal nyíl­tan ellenzéki álláspontot foglalt el, három képviselőtársával együ­tt, az ötéves tervvel szem­ben. Ekkor pártja kizárta s vá­lasztói visszahívták a parlament­ből. (Ezt a jugoszláv választói törvény lehetővé teszi.) Majd a a néphatóságok letartóztatták összeesküvő tevékenység miatt. A ljubljanai per arra mutat, hogy Jovánovics, Grol és Sutej nemcsak politikailag álltak szemben a nép­­demokráciával, hanem céljaik elérésére össze­esküvőkkel és kémekkel is szö­vetkeztek. A két viharsarok Az indonéziai háború feljegy­zésre méltó epizódja, hogy a United Press egyidejűleg közli az indonéz hadsereg csütörtöki kommünikéjét, mely azzal vá­dolja a hollandokat, hogy jávai támadásuknál japán és kínai csapatokat használnak és a Londonból jelentik. Ab­ic miniszterelnök a jövő héten terjeszti a parlament elé a gazdasági szükségtervet. Egy­előre igen nehéz megítélni, hogy Nagy-Britannia ki tudja-e ma­gát vágni a zsákutcából. Az angol gazdasági élet kény­telen az amerikai kölcsönből további 300 millió dollárt el­használni és ezzel a jú­nusban felvett kölcsönrészlet eléri a 700 milliót. A megszavazott hi­telkeretből Nagy-Britannia most már csupán egymilliárd dollár­nyi le nem hívott összeggel rendelkezik, de amennyiben importját nem sikerül draszti­kusan csökkentenie, úgy ha­vonta 500 millió dollárra lesz szüksége. Sir Stafford Cripps csütörtö­kön dé után Parisba repült, hogy tanácskozzék Claytonnal az ame­rikai külügyminisztérium keres­kedelmi államtitkárával, aki Berlinből érkezett Párisba. A brit kereskedelmi miniszter uta­zása nyilván­valóan annak a szerdai kormányhatározatnak a következménye — jelenti az Exchange Telegraph —, hogy a brit gazdasági egyensúly meg­mentésére azonnal kell csele­­kedni. Azt azonban erősen hang­súlyozzák beavatott helyen, hogy a rögtönzött angol-amerikai megbeszélések során nem fog­ják érinteni a Marshall-terv kérdését. Megemlítendő ezzel kapcsolat­ban a Times csütörtöki vezér­cikke. A lap ezt írja: Meglehetős világosan láthatjuk, ha a kor­mány távolabbi intézkedésekre gondol, nem építhet a Marshall­­tervre és egyéb újabb külső se­gítségre. A kormánynak az a politikája, hogy nem számít Amerika támogatására, az­­egyet­len szilárd alap. Attlee helyzete a kedvezőtlen gazdasági kilátá­sok ellenére, vagy talán éppen miattuk, jelentősen megszilár­­dult, mert a kormány eltökélt szándéka, hogy közli a néppel a­­teljes valóságot és ennek megfe­lelően határoz további intézke­désekről. Jellemző a Times tárgyilagos­ságára és pártokon felüli helyze­tére, hogy ebben a formában emlékezik meg a munkáspárti kormányról, mely már a tél kez­­dete óta viaskodik a gazdasági válság kulám­csapásai között. holland hadsereg hivatalos kom­münikéjét, mely azt állítja, hogy a jávai támadó köztársa­sági csapatok között japán fog­lyokat ejtettek. Egyébként mind a két had­sereg kommünikéje sikerekről számol be: a köztársasági csa­patok több irány­ba nyomul­nak Batávia felé, a holland hadijelentés szintén újabb hely­ségek elfoglalásáról ad hírt. Moszkvai jelentés szerint a hol­land hadsereg hátában partizán alakulatok működnek. Van Kleffent washingtoni holland nagykövet kijelentette az amerikai újságírók előtt, hogy az indonéziai holland csapatok valószínűleg néhány napon belül befejezik a „rend­csináló hadműveleteket". . A görög polgárháború egyre könyörtelenebb vonásokat mu­tat. A szabadcsapatok rádiója közölte Markosz tábornok nyi­latkozatát arról, hogy Kréta szigetén a monarchisták meg­öltek két ELAS-tisztet. E két gyilkosság és a demokratikus elemek tömeges deportálása kö­vetkeztében a szabad hadsereg vezérkara arra az elhatározásra jutott, hogy a foglyul ejtett re­akciós tiszteket szintén kivégzi mindaddig, míg a demokraták megöletése és üldözése véget nem ér. A TASS-iroda jelenti, hogy a háború alatti ellenállási mozga­lom egyik kiváló vezetőjét, négy más elítélttel együtt, Sza­­loniki körzetében végezték ki. Az Exchange Telegraph közli, hogy Zervasz közbiztonsági mi­niszter 279 őrizetbe vett kom­munista szabadon bocsátását ren­delte el. A miniszterelnök és a kor­mány egyes tagjai tárgyaláso­kat folytatnak a bányászokkal a széntermelés növelésének érdekében. A bányász-szakszer­vezet vgrehajtóbizottsága már előre kijelentette, hogy minden körülmények között ragaszko­dik az ötnapos munkahéthez, de a jövő héten megvitatja azt a kormányjavaslatot, mely a bányászoktól a napi munkaidő félórás többletét kéri. Ez a napi félórai többmunka az évi szén­­termelés mennyiségét Nagy- Britanniában tízmillió tonnával növelhetné. * Washingtonban egy magas hadügyminisztériumi személy bejelentette, hogy a Ruhr-szén­­konferencia hétfőn vagy kedden megkezdődik. A USA követelé­sei a következők: A felelősség vállalása azért, hogy a néme­teknek átadandó Ruhr-bányák megfelelően dolgoznak majd;­­az államosítás kérdésének elhalasz­tása akkorra, amikor a német­országi helyzet „stabillá" vált; a brit-északnémet szénbizottsá­got váltsa fel egy közös angol­amerikai bizottság; állítsák helyre a német acéltermelést a kiöregedett, illetőleg elpusztított gépek pótlására; végül bocsás­sanak megfelelő mennyiségű acélt rendelkezésre új vasúti kocsik építéséhez, hogy a szén­­szállítást a leromlott német vasúthálózat megfelelően el tudja látni. Ezek a javaslatok természete­sen azt jelentik, hogy az ameri­kai befolyás és ellenőrzés bevo­nul a Ruhr-vidékre, Európa gaz­dasági életének egykori arzenál­jába. Főleg az az amerikai ja­vaslat vezethet még komoly vi­tákra, hogy a bányák államosí­tásának kérdését a Ruhr-vidéken vegyék le a napirendről. Az angol titkos tanács hazzájárult a trónörö­­kösnő házasságához Londonból jelenti a Reuter. ir°da: Az angol titkos tanács csütörtökön tartott ülésén VI. György király formálisan is hozzájárult leányának, Erzsé­betnek Mountbatten F­ilöp had­naggyal kötendő házasságához, hoz. A brit alkotmány értelmében a titkos tanácsnak jóvá kell hagynia a királyi házasságokat. A szociáldemokrata párt po­litikai bizottsága csütörtökön foglalkozott a jelölések kérdé­sével. A döntés a jövő hét ele­jén a pártvezetésig elé kerül, a végleges döntést pedig a jövő szerdán összeülő országos párt­­választmány hozza meg. A pártválasztmány döntése után a szociáldemokrata párt listáját nyilvánosságra hozzák. Szociál­­demkorata részről kijelentették, hogy jövő szerdáig minden fel­merült kombinációt alaptalan­nak kell minősíteni, mert csak a pártfórumnak a döntése után dől el az a kérdés, hogy kik lesznek a jelöltek. Ebbe a kér­déscsoportba tartozik a Peyer- Györki-ügy elintézése is. Értesülésünk szerint Sulyok Dezső rövid svájci tartózko­dásra útlevelet kért. Kérelme most áll elintézés alatt. A választási küzdelem egyik legfont­osabb eszköze a plakát. Minthogy plakátcélra nem volt elegendő papír az országban, intézkedés történt, hogy a vá­lasztási szükségletet sürgősen biztosítsák Húsz vagon plakát­­papír jön importból, ebből mintegy 5 vagon már meg is érkezett. A plakátpapirost cseh­szlovák és osztrák gyárak szál­lítják. A magyar kormány felhatal­mazta Bede István londoni ma­gyar politikai megbízottat, hogy a létrejött angol-magyar fize­tési egyezményt aláírja. Kyárády Miklós pénzügymi­niszter, aki jelenleg Moszkvá­ban tárgyal, felhatalmazást kért a kormánytól, hogy tárgyalásait bizonyos okok miatt megszakít­hassa és Vásárheyi István pénzügyi államtitkárt bízzák meg a tárgyalások folytatásával. Nyárády Miklós pénzügyminisz­ternek ugyanis a választások miatt haza kell térnie, ezenkí­vül még Frankfurtban és Ber­linben kell tárgyalásokat foly­tatnia. Éppen ezért lehetséges, hogy augusztus 5-én Moszkvá­ból elutazik s Berlinen és Frankfurton keresztül visszatér Budapestre. A kormány Vásárhelyi István­nak megadta a felhatalmazást, hogy a pénzügyminiszter távol­­létében a tárgyalásokat foly­tassa, a záró jegyzőkönyv aláírá­sára azonban valószínűleg Nyá­rády Miklósnak újra Moszkvába kell utaznia. A kormány foglalkozott az elhagyott javak ügyeinek ren­dezésére szolgáló rendeletterve­zettel, azonban bizonyos kérdé­sek miatt a probléma tárgyalá­sát a jövő hétre halasztották. A honvédelmi miniszter csü­törtökön terjesztette a minisz­tertanács elé az új katonai bün­tető törvénykönyvet Annak tárgyalását azonban elhalasztot­ták, mert egyes fejezeteik tekin­­­­tetében újabb megbeszélések váltak szükségessé. Dr Gyöngyössy István minisz­teri osztálytanácsost, a buka­resti magyar misszió vezetőjét miniszteri tanácsossá nevezték ki.­­ Csütörtökön kinevezte a kor­mány az Országos Szövetkezeti Hitelintézet elnökségét és igaz­gatóságát. A kormány Farkas Ferencet állásában megerősí­tette, alelnökké Dögei Imrét nevezte ki a kommunista párt részéről, a kisgazdapárt részé­ről pedig Katona Jenőt Az igazgatóság tagjai a kisgazda­­párt részéről Csizmadia Lajos, Fúria László, Hargitai Ernő, Kelemen Ferenc, Kovács János és Szentiványi Lajos, szociál­demokrata részről Barcza Sán­­dor, Bottyánszky Pálné, Hal­­mágyi Tibor, kommunista rész­ről Dögén Imre, Daráth Ferenc és Faith Tibor, a parasztpárt részéről pedig Erdei Ferenc és Hajdú István lettek. Elhatározta a kormány, hogy a prágai világifjúsági találko­zóra 23 honvédet küld ki meg­felelő kísérettel. A honvédek különféle népi táncokat és ma­gyar zenét mutatnak majd be. A tájékoztatásügyi miniszté­rium keretében nagyobb arányú előléptetések történtek. A sajtó tájékoztatásával foglalkozó Ger­­lóczy Lajost miniszteri osztály* főnökké léptették elő, a sajtó* tájékoztatás körül végzett fára* dozását ismerte el ezzel a mi* nisztertanács. Gál Ferenc mi­niszteri osztálytanácsost, aki a papírügyek előadója, érdem tel­jes munkájának elismeréséül miniszteri tanácsossá nevezték ki. Hegedűs Nándort a minisz­­terelnökség III. ügyosztályában címzetes miniszteri osztályfő­nökké nevezték ki, ugyancsak előléptették Csuka János és Molnár Jenő címzetes minisz­teri osztálytanácsosokat címze­tes miniszteri tanácsosokká. Huszti Dénes egyetemi magán­tanárt a tájékoztatásügyi mi­nisztérium keretében címzetes miniszteri tanácsossá nevezték ki. Ugyancsak előléptették Mi­hályit Ernő miniszter titkárát, Olt Istvánt miniszteri osztály­­tanácsossá, Flórián Tibort mi­niszteri titkárrá, Matolcsy Ká­rolyt pedig segédtitkárrá. Dinnyés Lajos miniszterelnök augusztus 17-én Pécsett mond beszédet, augusztus 20-án Békés­csabán, 24-én Miskolcon, Pong­­rácz Tibor államtitkár Budapes­ten 20-án, Kecskeméten 24-én és Szegeden 15-én beszél. Pongrácz államtitkár e hét végén Tolnába és Baranyába utazik agitációs körútra. Dinnyés Lajos minisz­terelnök a hét végét a miskolci és a borsodvidéki bányakörzet­ben tölti. Mihályfi Ernő tájékoz­tatásügyi miniszter Nógrádba és Észak-Magyarországra utazik, ahol négy beszédet mond el. A kisgazdapártba beérkezett választási panaszokat csütörtö­kön délben Bencze Imre volt képviselő nyújtotta át Rajk Lá­szló belügyminiszternek. Ortutay Gyula közoktatásügyi miniszter nem vállalta a cson­­grád-csanádi választókerületben a listavezetést, ezzel szemben ma egy veszprémi küldöttség járt nála, amely felajánlotta neki a veszprémi választókerü­let kisgazdapárti listavezetését, amelyet Ortutay Gyula elfoga­dott. Reicher Endre pártonkívüli képviselő, minden ellenkező hí­reszteléssel szemben, egyetlen választási listán sem fog szere­pelni. A minisztertanács Mirke-Ger­­stenberger Jenő gárdaalezredes elvált feleségei részére kegyes la­­kát állapított meg. Az CKÖ pénteken tárgyalja Magyarország felvételét Jövő héten parlament elé kerül a brit szükségterv A belpolitika hírei A történelmi ülésen a király­­lyal együtt vettek részt, az egy­ház, a kormány, az ellenzék és a domíniumok képviselői egya­ránt. Churchill tehát éppúgy ki­mondta a sboldogító igent­, mint Attlee miniszterelnök. • A külpolitika hívei Az olasz szocialisták csatla­­koztak a kommunista párt ál­lásfoglalásához a békeszerződés ratifikálására vonatkozóan. A nemzetgyűlés szerda délutáni ülésén ugyanis Pietro Menni, a többségi szocialista párt vezére kijelentette, hogy ellenzi a rati­fikálást, mert amíg a négy nagyhatalom közül egy sem cikkelyezte be az olasz béke­­szerződést, addig nincs értelme az olasz részről történő ratifi­kálásnak. Truman elnök aláírta a kongresszus által elfogadott segélytörvényt, amely az UNBRA megszűnése után gondoskodik Görögország, Törökország meg­­segítéséről, más külállamokról, ipari újjáépítésről, a háború menekültjeiről és egyéb szer­vezetekről. A kongresszus tö­rölt a segélyösszegből 32 millió dollárt, melyet az eredeti ja­vaslat Lengyelországnak és Magyarországnak szánt. Böhm Vilmos, Magyarország stockholmi követe szerdán in­dult haza jelentéstétel céljából. Hasaryk külügyminiszter fo­gadta a Csehszlovákiában tar­tózkodó francia újságírókat. Megerősítette, hogy Csehszlová­kia főleg a Szovjetúnió és Jugo­szlávia iránti szolidaritásból maradt távol a párisi értekezlet­től. Ami Németország gazdasági helyreállítását illeti — mon­dotta Masaryk —, meg kell akadályozni, hogy Németország újabb háborút idézhessen elő. A német nehézipart, és nagy­tőkét nemzetközi ellenőrzés alá kell helyezni, egyéb vállalkozá­sok német kezekben maradhat­­nak. (A külügyminiszter nyilat­kozata azért különösen érdekes, mert Csehszlovákia most kötötte meg azt a kereskedelmi egyez­ményt a németországi angol­szász övezetekkel, melynek jó­voltából a csehszlovák állam lesz Németország jelenlegi leg­nagyobb üzletfele.) A független magyar demokrata párt budai szervezkedése Napok óta járják az orszá­got a független magyar, demo­krata párt szervező titkárai és azok a volt képviselők, akik a párthoz csatlakoztak. A köz­pontilag érkezett jelentések ar­ról számolnak be, hogy a pol­gárság ellenzéki pártjának zász­lóbontását mindenütt nagy ér­deklődéssel fogadja a választó­­közönség. A független magyar demo­kratapárt szervezésének mun­káját Nagy-Budapest Duna­­jobbparti (budai) részében Ba­logh István pártelnök megbízá­sából dr Vajda Endre ügyvéd, ismert fővárosi politikus vette át. Munkáját Buda és környé­kének lakossága bizalommal kíséri. A párt budai központja, Széll Kálmán­ tér 17. sz. alatt van. A szociáldemokrata párt választási agriációt­a Ries István igazságügyminisz­­ter egy újságíró előtt nyilatko­zatot "tett, amelyben közölte, hogy a felszabadulás előtt el­követett összes bűncselekmé­nyekre, amelyek nem kimondot­tan súlyosak és amelyek nem ütköznek a demokrácia szelle­mébe, amnesztiát szándékozik adni, mégpedig egyszerű pertör­lés formájában. A népbírósági rendeletet módosító novella al­kalmat ad arra, hogy egyéni ke­gyelemben részesítünk olyano­kat, akik börtön- vagy fogház­­büntetést kaptak népellenes vagy háborús bűntettért, ha fogságuk ideje alatt megfelelő magaviseletről tettek tanú­bizonyságot és az országban a nyugalmi állapot megengedi szabadonbocsátásukat. Ez ter­mészetesen vonatkozni fog­­ a gazdasági bűncselekményekkel kapcsolatban elítéltekre is. A miniszter közölte még, hogy foglalkozik az általános amnesz­tia tervével is, valamint azt is, hogy eltörlik a halálbüntetést. Az ÁFOSZ alkamazottai gyű­lést tartottak, amelyen Horváth Zoltán és Kőműves Józseffié beszéltek. Horváth kifejtette a többi között, hogy tanultunk Törökország és Görögország példájából s csak olyan segít­séget fogadunk el, amely nem képi ellentételként a szabadsá­gunkat. Mi ez? Fenti címmel a Szabad Szó csütörtök esti száma a követke­zőket írja: Balogh István vasárnapi sze­gedi beszédében többek között­­ ezeket mondotta: ....pártunk nem tudja szó nélkül hagyni a Szabad Szó július 3-iki számá­ban közölt prágai híradást, melynek hitelessége kétségtelen­nek látszik s amely cáfolja a Népszavá-nek­ azt a hírét, hogy szeptember végén magyar isko­lák nyílnak meg Csehszlovákiá­ban. A prágai Pravo Lidu című lap szerint ilyesmiről sem a cseh­szlovák kormány, sem a parla­ment nem tárgyalt. Ellenkező­leg — írja a Pravo Lidu — az egész csehszlovák politika a la­kosság teljes kicserélésére irá­nyul. A csehszlovák és a magyar szociáldemokrata párt képviselői­nek a közelmúltban lefolyt tár­gyalásai ebben az irányban ha­ladtak.* A Szabad Szó július 3-iki szá­mában valóban megjelent a Ba­logh István által említett hír , most választási agitáció szándé­kával vette elő a Szociáldemok­rata Bért ebben. De nekünk, Ba­logh pátertől függetlenül, mégis meg kell kérdeznünk: mi ezt A prágai híradás első megjelenés® óta eltelt közel egy hónap, Ba­logh beszéde óta több nap. Miért nem ad magyarázatot a Kép zava egy ilyen nagyon Bt­scomoly vádra?

Next