Magyar Nemzet, 1947. október (3. évfolyam, 222-248. szám)

1947-10-01 / 222. szám

~ Magyar Nemzet ^ Magyarország felvételének ügye a Biztonsági Tanács előtt Laie Sseeéri­abbi jeleszt mn J­et­­­vem- Távirati ír őri ti. Az Egyesült­ Nimxetek Bi­toat­­sági Tanácsában hétfőn este Sir Alewnaer Cadogoti brit Mit 3­5- dalt ellenezte Magyarorszérr­­el. Hetesé­, mart nem bízik allrsa, hogy a magyar kormány .tjsszé­­­tertja a* alapvető sió* erális és politika jogokét és hogy betartja­­az'Egyesült Nem­­»ste'k Alapotanjoyából ^ ss­ ár­­senyzö kötelezettségeket. • Lmgg*l»TSsá& '•/sztwjolja Ma­gyarország felvételit. Olaszország felvételét a idi és a tsatisi* kiküldött fenntar­tóé­r.sisül támogatta. Grizmiko­szovicSorosz megbízott kijelen­tette, hogy tr szovjet küldöttség hajlandó hozzájárulni­ Orosztx­­sítig feltételéhez, ír: Hagyarw­­esepot, Romániát. Etfígitiát és Ei­irtországot ti fducpzik. — Mi nem födje!: elküUkat* feni Olaszország ügyéi •— mon­dotta .Gronsillo —. ili csak s potsdami egyetréem­ &­a érint cselekszünk.. Ez politikai kér­dés. Ezt mindenki tudja. .Az olalokaik és az élese kor­mánynak. is tudnia kell,­ hogy * Szovjetúnió támogatja' Crosz­­or­s­zág, kérését, de nem p.id dön­teni egyedül a?, olasz felvételi keretd­í) ti­­gróijan. Ausztrália és Belginai kép­­visdője tiltakozott * szovjet álláspont­­ellen,­ aipel? ■— ere­dm­ük — nem felel meg 03 .■tlapokrűSnyttak és igazságtalan •Olaszországgal ekemben. Wuvrea Anifút szenéter. d­g l€gyesüit Albánok képviselője szerint , a szovjet igazit any­­nyit j?ie!íS, ho­gy a Ssovjdtúcio . .tétét háSzJ)Al»..fii. a latiá-i r.tn tiastnál bizonyos eljárási 1Oá­dfljf.' Egek sa^yon ro*»z kilátá­­ytok a* Egyesül: Nemzetek szÁ* '«$»i —­ snoiídotiz Austin. A tanács ezután elatusította ».4 a lengyel indítványt, hogy napolják'el a vitát­ és­ bízzák «$■ et nagyhatalomra * kérdés ategoráfiát.' . Románk felvételét tárgyalták etstalúB. Warren Ansstai kijelen­tette,­­ hogy a® Egyesü­lt Álla­maié ellenzik Románia felvételét. Hasonló Álláspontot foglalt el Nagy-Britannie képviselője, Infa Franciaország, fi / Szovjetúr.lo, Lengyelország és Kín* tárno­kit* Romiéin felvitelit. A vitát ezután castléra be­­fezztették. Ai Esehnttge Telegarph je­lentés® szerint ModzelewCji len­­gyel kiküldött­e magyar kérdés vitájának kezdetérl azt hangosí­totta, hogy az az új állast, amelynek­­békeszerződését nem­rég ratifikálták, egy k kategóriá­­ba tartozik és ezért fel­véte­lü­ket együttesen kell tárgyalni. Az amerikai delegátus Magyaror­­szággal szemben felhozott érvei­vel szemben a Jonggal kiküldött a következőket mondotta: —­ Sajnálattal állapítom meg, hogy az amerikai z£«sS3i, folíro­­zott, ellen­vetések nem alapul­nak ,­­ az' Egyesült Nemzetek Chartáján. Ha letre a USA 'to­vábbra is meggátolni igyekez­nék Magyarország felvételét, és a maga­tartás beleütközne a Charta íis*diémébe, ' de betűjébe is. Az UHC-nek nyitva kellene állnia minden olyan békeszerető nemzet íz áruira, amely kése és képes a Cíiatt* elveinek lositágára. A magyarftrsísági vözsztások során elöfordul fr-afcaígiaiak’S- gokra Tohétkozé rrcírí'ízi vád­ról snek iilasiította Modselevretí, hogy az s vád slípiaian,­­mert « me­ vteti ied­ mriúpioalieli­ de­­mokratikus pártokból áll. A kormány összerütésében beállott változótól, nem félve a dtemo­k­rata'íi jelleg­ű^agr'ártov49áre szöveti­ éztetni. Hivatkozott arra, hoffy flovr.xrd Sm­ith amerikai rádióriporter , s nem . tapasztalta M^ykrptsláfon­­,« polgtjr.ioogk Magyarorsíjgen *­­po!gár­ogak pasztalta' azt, ' hogy Magyar­­orsu'.g rendötíllam­ volna. Nem esadaá eljársi Magyarország előtt e fiemeeösb közémígéhes vezet 3 utat­lan seerinti Kagy-ByitaHHl* aince annyira válságos helyset­­ben, mint ez * három őrsiig. As elnök nyilatkozata eserint még nem döntött arról, hogy összehívja-e a koegreessust kü­lön ülésszakra. :e®§sS9»aiS«sl«©2K ífel Falesifikál»9txá Serazeálemből Jelenti­és: Ex­change, Talegraph: Sir. Alien Curmingfilm pa­­le­sztinai brit főbiztos Angliában töltött flZabadságáról visszaérke­­zett Jeruzísálemtes. A főbiztos flyombán magához kérette a palesztinai brit haderők törzs­kari főnökeit és a magistártus kormány vezetőit. Híre jár, hogy nagyon fontos kérdéseket tárgyaltak meg. Hat hét óta illot! . történt sssg első iében, hogy a zsidó felkelők elaknásították egy an­golok enteszt­jeit. Tim Ha brit gépkocsi­s levegőbe repült, né­hány angai katona megsebesült. A tisztes ren­dőrparancsnokság ellen­ intézeti téra­dás 17 napot áloivaló Hetibe került. A m­­eesültek száma: 77. As Irgán Coái Lenni tstkos rádiója, „A harcoló Cion hangja”’ bejelen­tette, hogy as Ugart hajtotta végre a táraadázt. Egyhat fal. hívta hallgatóit, hogy kiSed le­nek a „siáci-brft ®Iny-3ml'k“ ellen. . 1)3 &%ép^e?et-m *ngfel« méan, (Tess) A Daily Wot&er !eg­utóbbi. as&stabázt­est írja, hogy befejezté^ ásóknak a tervezoek kidolgozását, imolyat: irteraji­hm­ul­líjigolok P'atesatinából való kivonulásuk új k?­rápkfelett járaeszpóizot építené- kék ki. A' tervek eltefénédott­­ Pr­tesztinából Az Egyiptomból kivont fingó? csapatok javarésze nevi térítő vissza AngHábe, ha­nem Kényé­be, Szomídiba és Szudánba m­enne. A lap a továbbiakban kiemeli, hogy a kányai Merabazsúbfia nagyarányú építő munkálatokat kezdtek. Stomr­aan­* egyik tá­maszpontja lenne a Brit-Ssa­ málit, Szudánt és a volt olasz gyarmatokat A­les Saeoen Ssass* kötő stratégiai tieassepontTmid­­szentek. ' E stratégiai rondessz egy része már a farit trusgisAHő hatóságok fennhatósága alatt áll. A déli támaszpont­jában lesz. Törökország és a S»svj«tó«t6 déli részét körülvevő „Cordon Sinitaire“ amerítei eaakaezává alakítják át A volt oisse gyar­matok anneziója e* utolsó lanb- Bresne ae angol-ad­eriksi tá- EiaszponthálóMfcnak. A lap a*A risít Bavia SNegkíeérü, Biggy &í­­yArólagot íneróríért Bzvrszim Ölasz-Szotafili is tsláfi Tripeil­­táuia felett, m. (MTI) A liaSjpáli'áSfe® JsífFéte Pál görög Uráig s hadműve­leti területen tett . s­ tesilóútja Zorán Arfleilis éa Jfink­ába láto­gatott el, majd Sisloniki^p átá­zott \ ■' ' 'dr. Fritz ■Jliycsen, as tetet® síi­met ipam­ágnás ellen az ameri­kai­­ fővádlo­tt trüm­b­eli c­rési­­gon­ elejtette a vádat. ^Állítólag Ufibizonyult, hogy Thyssen *938 óta nocseik­ces magatalrtást has­­­sított* Maecolini özvegye kijelent­tette a nápolyi Giornate atanka­­fárzának, h­ogy a dece földi m­aradv­ánya, a ■milauéi lemető- talypx amerikaiak kezébe kerü­l­­tek. Meggyőződése Werritt K­lis­­eolioj holtteste Ataerikéba valt. Ai Xarabizi ,teidoni Movjet négy­­é­vet­ hétfőn­­ este Mosglivébó­ vizsga érkezett fő orváshély rétre- Kijé teztette, hogy fia*tón is fur­mánü­gyben járt s 3c3vj-szirtió­ta. Az XarieSlebM kifetett Agy tejű S50 középeurópai - zsidó kiván­dorlóval Ausztrália sete. Rövi­­desen újabb zsidó kivándorló csoportok indulnak francia ki­kötőkből Ausztráliába. Az . Görögországban * Istenhsido­­zás óta 45.3­14 polgári szervsély vesztette életét ! polgárháború I követte ezt&ai- A rendőrség és csendőrség .’SZW embert vesztett a f­elző­­sarcokban). s­alfikuské­nt, Atflee-kerisnámi Londonból jelenti ai Reuter­­iroda.­­• Atflee miniszterelnök hétfőn este­ közölte, hogy a brit kor­mányban fontos változások tör­ténnek. Ezek közül az első Sir Ataff’ord Grippa kinevezése kös­­z gazdasági m­iniszterré. Sir Staf­­ford­ Cripps főf­eladata a bel­földi és a tengerentúli gazdsasági politikát össze­hangolni. Cripps helyett James Karold Witson, a jelenlegi tengerentúli keresk­edelmi miniszter lett a kereakerteremügyi miniszter. Ar­­thur Greertwood tárcanélküli miniszter lemondott kondokban, úgy tudják, hogy ezeket a változásokat azélt tebb­­körű kamiántyátsi­erve é ha kövess a mostani hét leforgása alatt Csehsifa Társra a fői Ság2 lastács mag­a Rt íréből jelenti a Magyar Thafrífi Iroda. Hivatalosan még meg nem erősített hírek szerint Cseh­szlovákia megváltoztatta eddigi álláspon­­tját az UNO Biztonsági­­Tanácsában, betöltendő tagsági helyre vonatkozólag. Cseh-­ Szlovákia hajlandó két­ évre elv foglalni a lelépő Lengyelország helyét s tanácsban. Az Egyesült Államok, hír szerint, a kelet­­európai országok közül egyedül Csehszlovákiát hajlandók a Biztonsági Tanács új tagjai között látni. Ae saigffil tíaJsf-ííEéfc s*ija#ci®t hattfeela&nsifc a í5E®vSeatiKIi'í, — *feE®!a-á|» £Slliaes;s Prágából jsl­nli * Maggtt j 'i'áobati Iroda: . ZiUieteae *030! atcnkárstárti képviseli Prágában :iyB»G­ozott j* Piacé című lapu­ak. Kijelen­­t aettó, hogy angol marikánpárti ktörök szkeptikusba ítélik meg a Marshall-tírv-it. Senki­­ra félejezi fel, hogy Amerika ín- , íyen adjon bárkinek bármit. iTa a kérdésre, Í8cy*£il­a új j Rssboíj, Áiökitin i«y .vnixOiOit; í •-— Nem­ lesi háború- Az Egye­sült Államok kormánya nem tudja lakosságát a Bálánya moz­gósításra­­ kényszeríteni. . Az Amerikai kongresszus a közvéle­mény nyomása, en­ől áll. Az an­­yjol dolgozói egyébként érthe­tem harcolnámit a Siaojetánia ellett. A jövő háborúját i­ éstő­­lég tehetne arról vitatkozni, hogy ki nyerné szig­ért­e há­borút, de az biztos, hogy Ang­lia elveasdéná.' ikrt minden en­­gol tudja. A nvarjet 3b® fraacay vittkantAdttttt egy azadt^ltan AJlAakaaA Jeje séket­­ Londonból jelenti a Magyar Távirati Iroda­ . Az Egyesült Államok moszk­vai nagykövete jegyzéket nyúj­tott át a szovjet kormánynak. A­ jegyzékben ez amerikai kor­mány tiltakozik te­gy a szovje-­­ sajtóban megjelent cikk ellen, amely Truman elnököt Hí­ter­hez hasonlítja. A londoni rádió jelentése szerint a szovjet kor­mány pu­szanra tatotta azt. ameri­kai titakozást. A válasjegyzék élesen tám­adja az amerikai sej­­tó állandó szovjet eiícavs­ztig­­nyitván a Haitit * 'S'«í»J®A Essrópa paes megütéséről Washingtonból jelenti az AFP. Tristan elnök sajtónyi­latkozatot tett Európa meg­­segítéséről. Kijelentette, hogy a két Ház külügyi és hitelügyi bizottságit­­ felkérte, üljenek el V.­­S2S Frgaciaopíiáa, Olaszország év AuijUiaiinsé­s helyzztének tantántányomására ás a, 'klavet- IgB segély biztosítésira. 886 au­illó dollárra van asdamég,' négy Frenciaországnak és Olaszországnak az ételmezén­ye­­az elásnyagellátás terén tiHS március Si-ig segítséget nyújt­­sanak. A késztetik csak arra elegendők, hogy a S­ét ország 'Ha detemberéig »s 2fi»,tí ha­­lárvát teáibSttítva v-a^á.. Aga* Megl8«ae«Itték Proá»|*«*leje­m dán I#«sc«lt«! A dát Vöröskereszt magyar­­országi, v^sSKjö jej dr Atae­ Hiiu* Hauseh díjzfők­ délután beszá­­molt a dán Vöröskereszt pro­gramjáról és A most induló B. C. G. oltási akció várható eredm ntényeiről. liansen dr elmondotta, hogy miután Magyarorzágok évente fizik.vkétek­en halasit meg tüdő* részben H­­áromszor Annyian kapják m­eg ezt a betegséget, a dán Vöröskereszt nevüségtan.rk látta, hogy az orszégben es Bu­­dapeten is elkezdi* artfik­íúját ezzel a küilönteges francia Ulii­­nsánjú, fia dánok által kidolgo­zott gyógyszerrel, amely 8—50 évig óvja meg a beoltott em­ber enervezatét a tSc-faecillustól — Dániában. — folytatta be­­szé mólóját a Vörös,kereszt veze­­tője — síig! van, hogy úgy mondjam, egyáltalában ninna, már tüddbajos ember és .&* Ma­gyarországon mirtdenkit ■ IjjBie­­l&rtk ezzel az állóanyeggel, feét­­feárwu Arep belül itt ip­­peg­­sxfcík e­z ps. annyi áronátot Szedő betegség. Emiin, beszámolt Hattssn­ár arról, ,. hogy Somogybáé már igen. Jó embert kezditek- e B. fi. G. víti­ssal, a lakosságnak 97 százaléka jelentkezett féle­lem nélkül, csak a cigányokét ,Vh'-:e'! tsehraen rábeszélni. Eln­ondotta t. VöröskereRSt texetője azt -te, hogy Détsában a B. C. G. óltótt snregát íré-­­ saitS gyár épzégiseit martát fi háború alatt, úgyhogy ha­ssák- _ -■Aigia, efgi&t Európát e! tudják ’ Iáin! e* oltvanyaggaL A B. C. G.­­s»Sj as * sptócaia ’t tulajdonai^B van, hogy csak 14 népig hasz­nálható, tit nap elromlik, ezért­­ Magyarországra is a dán Vörös- I kereszt speciális repülőgépei |­e ezérmaoí. 'ÜK'st !j én£í su ailiej * »#• i tubertulin oltás rségiüiv volt. Hoszát­űtte beszé­rcolójíhon a főorvos aet­te, izíjdálja, hogy Dánia d­elshteensel zsesá ‘,úrija mostaniban Magyarországot -se­­gíteni, de egyelőre Bálák, te az a helyzet, hogy egy hónapban csezesen tgy kiló­s fehérfisszet, egy kiló vigíri, .iBÁafé!' Adó cukrot Feketepkst, egy­áltfilában sissgs. A beszámoló írtán * XI57. kereisti elöljéró,rigón snegikerí!. ték a kerúSert bu­kó!nak próba­­oltárát. As »’.lsö estére X£0 em­bert hívtak be, akikot prób­s­­oltásban térsgsz­ettek a dia Vöröskeresz­t nővérei. As oltás, amely teljesen Midalorementes, « , bal fil­ókaron, kétfilléres n­agysárgú hóh­agot hagy­va firrwimyafaen ez nem pirosodik m­eg 72 órán belül, sor terül­­h­ft a márodik prérseltésra, Otetpisg a B. C. C­.-oltásra. Ha s leké hólyag U’a pirosodék, ca ,azt jelenti, hogy a . btótett sze­méty pró Swja pocitiv és ekkor azonnal tüdőjeteggöldowNi atatják. alégnfiut a Társadalmi Megbékélés Tanácafc A Témdalmi 'Megbékélés Ts­­ilácsa, s mely pontossá két esz­­tendővel ezelőtt dr Bereczky Albert, akkori tini!!’fír'íi;vo. titkár és­zte Hadiék­a 'Klemér külügyminiszteri tanácsos k­­e­­dem­ényezésére filakuA « külötv­­bőitő egyházak vezető­ thrihi­­ból és a szellemi áiet kivik­ci­­gfilböl, elnöki Síéit taetett et kimondotta a Tanács megszű­­nését. As d­r.öki illésen dr B­di­­sics Elemér kifejtette, hogy fc júliusban lefcéyt geeitet* rgi konferenci* néulsigai ekpjén a társedfilfel s«en??­• A.'• v *• -v sisá­jfZrón­ Ipjsm­ánysi Áíl. __. 3i«sg^f«ar9fr9mmffmmlh *b 17NO*h&s vessé kappsoldViáréH A Magyar Kemsei értesüláss szerint a magyar kormány e$ü­­töttBketi nyilatkozatot fog kie adni Magyarországnak az UXO- toe való kapcsolatéról Es a nyilatkozat feltétlen®! megtö­~­ténik még akkor ifi, h« 'víazysf* orsság feltétele ügyében «e v’IVO negatív , termiezetü hc’.é­­r-mint hozna. M ­ Bf«rewAer I5»«ig Ái &«I1 a^Ef a p«*««iaji 5iíőf®í S . Sx&eBteriSdás értelmében iMagyarország­­Roveaiher 15 éjét ren­dezti köteléé Csíhs­zlováki Á- vil & hstár kiigazítis egyét, A rfitty * possoly! hídfő terül*­­te fe hárpia stagyar ' község Ataóárn­ v. vons tiszíi. A hktár­­rentiftik* egy nurgyö* ée egy í-websztovfik bizott&Q tröeösen jogpi­­nténü­l. A csehszlovátok Mtár iaegtaakították a faieottsá­got„­­ erről diplomáciéi te­z* értesítették a magyar kormányt. A nwjger bizottságnak Bojla Bélé áMatritrikúr * veretét®, tagjai r.­*cig­aa és felsH tóitAk kapvfestői. Dipjöaié PÁl főrtöből fizífatazó. információk easdni » közelgöatésre vsM fektetette! :a rt szeretnék., hogy 9 hídfő v& *. három köznép klúdíxt ipég i'Á* tóber folyamin megtőrténjek. SaHsrdtitás faúmít de&«t ts Ofd­ehee MSI, szerdáiól fQ deka . é ítnyírfejőd*g. flagy- Bu­t­apest teríniatép a felnőttek és b 12 Ageo ölf.tl gyermekek (Hdntezerjésyént'fc kMrtgpoe ke­­nyérszelvén­ére 40 deka kenye­ret kell kiezaliféltgtid. A nagy­­bu'iv pesti IxupérMliófsgge'iire czeivétsyen&érit fi deka kenyér fiz. A kétnapos kenyérjegy el­­lenében. 5 darab váltó jegyet kel let igényelni a körzeti jegy­­fiókoknál díjmentesen, a do­­tsányámdiikbati f.6 fillérért. A kínpér-jegyszelvényt előre' le­vágni n«r.t sifibad. A váltójegy­­re két darab d. detzán zsemlyét is lehet­ vásárolni. A kenyér m­inőségs egy dörs ínarad a tuorisni. És kár peresz­­tét lifra heo-irmi: a kemjérhe­­k pékek azt kivonják, h­ogy ne le­­gyausk­a kakoríia napot­, hánéttt tsasznélják fel ». kukoricsí liszt­ét é kentéiaör ést fél. A keze Háláei ínihiezléeiu Vnanp folytatott sír­­­tyaUaok -órán azonban a Szakezeftézeti Tarnács­ro-.jí-t­­settai a dolgozók nevl­én fü­t az öcsijukat nyilvánitották, hogy ne léggél a l:AkoliecR-r­­tet a Pettrigérhe, mert 62,­eselüjj alkalmid scofjúR-.a: epfreé­keinél srr-j, kc-egy s kenyér zafclőségn axos kontrikik Irc-c­­sátzdieával regszebborihbt. A jó dek és' fejadifi­’ rövid sikeressténál.S­ még Bern l-brílai dö­ntés. A ku* koricsnepok és'.a ló dék&s 'fej­­ad­eg Hrí&elé,/.etipéril 'csak­ ké­sőbb ’-í'.estik m^ig 8 V5?eilátáa. Bai'.iric'.érlafí rendelet­. Ezfeji ez iatlilildíszk­ar-ralian- véle­­ic­inűleg­­xrtk • • apoerrth'k­ f -én lépnek életbe ez, ilietékez-lízrtc­­•rék ■ erdocSoUsa saeriák ' ■ft&i&hrsi* Sut,mm. státismtsifmzi­­*• föemré&ixxt. . Héma, czeptenafcer (A Magyar féenizet iizdóeiló­­jábil.J Túl a Bitrájkok ev.­int­­tyeknek politikai rcértékrengé­­sát rtehés volna teeg nem hal­­lani, fúl a békeszerződés­­ét­ Vécybel­épésével kapcsolatos Ci­tpatmozdulatokon és más moegaltnafcon, aa á'.tu’énos fi­gyelem mináinkéb­b október rilávcdik vaaárpapj* felé irá­nyé!. Október 1­3-ére tartjuk mag ugyanis Rómában a ké­sz­ségi ■ választásokat, amelyet »& angmszm­é vége óta hirdet­­nek­­ a hivatalos plakátok és amelynek természetes­­velejáró­­jai', 4 gélásitfesi j.lottit", »*aB k&idejént, mér meg is hídúlt • minap lelje* .erővel. Hogy ki vagy tik dirigálnai a római városhéján, az sohasem volt körömbön egy Clasios'­­ió­ gban. Felfokoastt jelez.tőaf­­’ge tan azonban a mostani *amBiinistwítive“-síet, ahogy itt a községi . választást , röviden nevezik, mert ezt tu­rdenki az általános országos parlamenti veleaitissok főpróbájának te­kinti. Október 12-án­ derül majd ki — mondják ez összeg belpolitikai szakavatottak —, mi a helyzet tulajdonképpen a3 elüss belpolitikában? Mi a vé­leménye a népnek De Gaspéri ^egy izfat­, negyedik komfé­­nváróst Folytatódik-* a bt­­k­.­satánydem­ok­uték ^gen^tílé­­se, vagy új, erőre hannak-e? Les*-® újabb baloldali előre* törés, vagy jobboldali kiugrás, mist az tavaly történt, amikor & rémit: köszégi válasz­tásokon felettit­e a quianiTirrttisták mu­tatkoztak « legerősebb pártnak? Ez a­ választás ad majd felele­tet arra, hogy 22 olasz Útpo­litikai élet szélsőséges irány­ban tmrsie-e, vagy pedig g. I mirsékelt középutat választja? Tavaly, mint emlékes-2te,», olyan si»látsúff^8 helyeet 1 alak­ rl. ki a római községi választás után, hogy­ a pártok narvi tud­tak megegyezni a polgísmea* Ser iríTi-nOr.-ál*.­.. Xet.ecr.al jhs­­­iristn polgárumb­re, Iw­eis egy biztos áll fe város ellc, ami eröksál megoldiv BiViosr* w. Siető, hogy október 12 után ez a kérdés is rendeződik. Két politikai törökben biztosra ve­­szik, hogy a ró«Bfci kölcswgi vá- \ tóim £i£ tó ^3. ‘ári M/p. s Jyra.,is4nyban Ssőfüt ki a k-‘.r» idény' to' zírely.pártok képvi.;** lői. vesznek majd részt A-ít-de fc-z Gásperl ötödik és újból ko&Ifoióa kormányt-bsu-A ré-nai kc^néci választÁ! ; i tS párt, illetve ek­kuliít intoi, amelyek 'között' va'nhik ‘térmá­­szefawea tieikttsau rínál, be!..­­úrdefeS politikiti- aiekulcsok as Cicsífságos jelentőségű­ pdr­iií­­ton tóiul. Az erősen ba'iVéAi pártok,* akaratak tavaly, egye­sülten .Jtápblokk” t­newz'a • afate i­.inktó. A blokk a'ktám* m-rrííslö,’ a Jíenál-féle esocin- Jiíta, az a&cicciirta. Is a .d­ista­­kratez munkispárját foglalja m­...gében. A blokké az 1. sz. lista. • A 3. m­íimú,. as .yfó&jii ú»­­­gétták- séociitlistá ...párfijié’* M 0­. lifitáveív.i'i, mapvi j­ eh.őse: Girsseppe Sar­igat. KAloc, lít-*4a .inánlnak a iscrvrchinták. 'Ari .dekea alahu/í: fii - e'fii'z , trr.i'T- ni*ta. táóz^aioia, arssch*r.*ik programja A világ egy ■aüít- 3 te iamainak megalskitása. Idejí­­te.nes. akkslái^iek látesik a olasz haiti/aglyck pártra. *•­ olasz an^gipliíta mozgalor/, -ó­­cevezésű alskaffi.*, a­z 1.5- már.k'1 nevű érdekkí­tösssé­g. meg. egy- de-nckrufik­ te .föld­­mikrezúnió. Sár ki fádba?­», m­i tess tielöink? ... Kívülük ir,­­dninak persse a tM­ agvoki is, « köztél.tagad p-Mi, & tiberáisn párt, fi keres.;t ér.j­e!«iR0ktv.* párt' és A “ZZ.U: irexrték, ksí, hogy a t ti'.abbie'i­al rí­­cwbadt RjLiriss.i-i-sopor't ei­által lép először,. nsint Soálla­r,árt a válaszfői elé. E pártasi a „szociális­ demokrácia ném tieti znozg alnia" a neve. A jelöltek listájábó­­l mégfel- Lapítható, hogy a pártok álta­­lában nem állították csatasop­­ba a római tetssévi váte-jy?:'- Vi nagy krekkjeikéi.' A jetoneni, néhány kitételé­rd (mír.' pl. HörsiSa * néybhak. r.tenv.'. 1 fi trnaio!í­ Vt'i!..,,iL líWararetöjé) jobbára i­snyeretlen énabe'­.-ij vagy Jfigfibibb ja másoi beitek. 'Azt ás-Jektoeén a ‘-söpfúj ba irds* azonban érthető* 3 naAz ómágseerte. Ezt fallá eltilt a harci járm­a mii?ja fd 151, amely bőséges bikalmij­nynyi rész és új szónokoknál kincscége­i kifej’.isk­é. I‘á13qi i.1á8

Next