Magyar Nemzet, 1947. november (3. évfolyam, 249-273. szám)

1947-11-01 / 249. szám

d­ ta adni a tudomány, ő maga írja: „30 évi laboratóriumi mun­kára volt szükségem, hogy meggyőződjem arról, hogy akik­­nak az lett volna a feladatuk, hogy felvilágosítsanak, előre megfontolt szándékkal hazudtak, amikor tagadták az Isten létét." Ezért kimondja élete tudomá­nyos felismerésének nagy téte­lét: „Akarva, nem akarva kény­telenek vagyunk vagy elfogadni Isten eszméjét, vagy — ha ez beleütközik a laikus felfogásba, amelynek hatalmát M. Homais (filme Bovary lapos gondolko­dású férfialakja. — A szerk.) fe­jezi ki — egyszerűen el­ismerni, hogy semmit se isme­rünk ezekből a kérdésekből."* Vagy az Isten létét kell tehát elfogadni, vagy a tudomány csődjét bevallani. „Az Isten esz­méje — írja — inkább tudomá­nyos, mint a véletlen feltétele­zése." És gall szellemességgel csip­kelődik azokon, akik tudálékos­ságuk és az elmélyült gondol­kodásra képtelen voltuk miatt ezt hirdetik­­fölényesen, hogy mikroszkópjuk látómezejében vagy bonckésük nyomán még nem látták meg soha az Istent. Ezektől azt kérdezi, vájjon szük­ségesnek találják-e az anyagi­lag megfoghatatlan elektron meglátását, amelyet pedig job­ban ismerünk, mint egy fa­darabot. De Lecomte du Nouy épúgy, mint sokan mások az istenkere­sők között azért is találták meg a lélek birodalmába vezető utat, mert felismerték annak a francia írónak igazságát, aki szerint: „A hitnélküli korok újabb babonák bölcsői." A náci uralom istentelen kor­szakában születtek a világtörté­nelem legvégzetesebb és leg­­kegyetlenebb babonái: a faji őrület, az állam, a pártminden­­hatóság babonái és ezek nyo­mán az embertelenség és szolga­ság kultusza. Ma is tovább te­nyésznek a babonák, mert a matéria i­zmus megdönti az em­­bernek Isten előtti felelősség­tudatába, elszámolás-kötelessé­gébe, minden embernek az Istentől való származásába és isten előtti egyenlőségébe vetett hitét. És a babonák nyomán ismét csak szenvedések, nyo­morúságok keletkeznek. Aki ki­tépi az emberek szívéből a hit világát, "a babona mérges nad­ragulyáját ülteti el benne, amely megmérgezi­­ az emberi szívet, elveszi a tisztánlátást és az em­beri társadalmat újabb örvények felé sodorja. " Lecomte du Nouy Hetének tanítása által akarja megóvni az embert, amikor a tudomány fényével mutat rá a helyes útra, a helyes felfogásra. Rá is illik Tóth Béla jellemzése: „A múlt Század nem látta meg az Istent egy óceánban, most felismerjük egy harmatcseppben." Vagy szo­morú időszerűséggel kiegészítve ezt: egy könnycseppben. Időjárás jelentés Hazánkban csütörtökön ismét sok­félé volt kisebb eső, de a csapat­ok men­nyisége csak néhány helyen érte el az 1 mm-t. A hőmérséklet nyu­gaton 9—8, az Alföldon 10—12, Deb­recenben és Nyíregyháza környékén 14 fokig emelkedett. Az éjszakai hő­mérséklet sehol sem süllyedt 5 fok alá. Budapesten pénteken délben a hőmérséklet 9 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 763 mm, mér­sékelten süllyedő irányzatú. Várható időjárás szombat estig: Mérsékelt déli-délnyugati szél. Túlnyomóan fel­hős égbolt. Helyenként köd. Több helyen eső. A hőmérséklet nyugato­­kissé emelkedik, keleten alig vál­tozik. Szabályoztál­ a részlet­­ügyletek fizetési feltételeit A stabilizáció óta egyre idő­szerűbbé vált a részletügyletek kérdése. A kispénzű fogyasztó­közönség és a kereskedők egy­aránt szükségesnek tartották ennek a kérőmnek gyors ren­dezését. Most rendezték­ a rész­letügyletek kötését és megálla­pították a részletfizetésekkel kapcsolatos feltételeket- A ren­delet szerint négyhavi hitel­nyújtás esetén a nem-típusáru­­nál a kereskedő 18 százalékot számíthat fel. További hitele­zés esetén havonta további egy százalékot kamat címén. A típusáruknál a felszámítható maximális százalék négyhavi hitel esetében 12 százalék, a to­vábbi hónapokra ugyancsak további egy százalék. Rövidebb lejáratú, tehát 2­ 1 hónapig terjedő hiteleknél a felszámít­ható százalék arányosan csök­ken. Egyetemi tanári kinevezések. A köztársaság elnöke Lámfa­­lussy István okf. erdőmérnököt a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán az erdőhasználati tan­székre egyetemi nyilvános ren­des tanárrá, dr Botvay Károly magyar állami főerdőtanácsost a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi egyetem bánya-, kohó- és erdőmérnöki karán a termőhelyismerettani tanszékre egyetemi nyilvános rendes tanárrá az V. fizetési osztályba kinevezte. (MTI) A „Magyar Nemzet­ fiók­­kiadóhivatala József-körút 2. sz. Hirdetések és előfizetések fel­vétele. Téli la aportkosztümjében legújabb divatú ingblúzokat — férfi­ ingből is tökéleteset — Dobó ingkészítőtől. Régiposta, utca 7. — Kettős ünnep — kettős öröm éri azt, aki Afe­gor-csillárt sze­reltetett fel otthonába: olcsón vásárolt és áramfogyasztása is gazdaságos. Podmaniczky­ u. 27. - 3 .»* Tömegesen érkeznek Buda­pestre az 50 kilogrammos bur­gonyaküldemények. A vasút az u­tóbbi napokban olyan nagy mennyiségű burgonyát hozott fel a fővárosba, hogy a buda­pesti pályaudvarokon feltorló­dott 50 kilogrammos burgonya­­küldemények házhozszállítása a két ünnepnap alatt is folyik. A közlekedésügyi minisztérium kéri azokat, akik ilyen meny­­hryiségű burgonyát várnak vi­dékről, gondoskodjanak arról, hogy a két ünnepnap alatt le­gyen meghatalmazott, aki jogo­sult a küldemény átvételére, írásbeli meghatalmazás esetén a házfelügyelőnek is kiadják a pur goflyaszárítmányt. I Lukász Lajos kályhagyár tu­­lajdonosai, tisztviselői, vala­mint munkásai fájdalommal jelentik, hogy a cég alapítója Lukász Lajos úr t. i- október 30-án, rövid szen­vedés után elhunyt. Az elhunyt földi maradvé-­­­nyait i. e. november 3-án, I . hétfőn délután 3 órakor he­­­­lyezzük örök nyugalomra a­­ kerepesi úti temetőben. ­ ■ Emlékét kegyelettel fogjuk .? megőrizni. impnaanani a a köosssasaHHaena ' Sle­nsz Jenié íz. KŐI BEN ILUS­ZT síremlékének felavatása 187­6 . november 2-án d. e. ez 12 óra­­pjj kor lesz a rákoskeresztúri izr. temet­őben. 17/D szakasz, 12. ír sor, 37. sír. a por .i­­­elt Vasárnap teljes fordulót játszanak a Nemzeti Bajnokságért, 16 csapat, 8 mérkőzést. A vezető csapatok, a Csepel, Kispest és Újpest csapata ez­úttal a saját, otthoni pályájukon ját­szanak látszólag jóval gyengébb el­lenfelekkel. A részletes program a következő: Újpest—Elektromos, Me­gyeri-út, Kispest.—Haladás, Kispest, Csepel—MATEOSZ, Csepel, MTK— Debrecen, Üllői-út, EMTIC—Vasas, Ady Endre­ u., MOGÜRT—Szentlőrinc, Millenáris, Szolnok—Győri ETO, Szol­nok, Salgótarján—Szeged Salgó­tarján. A mérkőzések kivétel nélkül délután 2 órakor kezdődnek. A szombathelyi Haladás Szolnokon 2:1 (1:0) gólaránnyal győzött és 11 pontjával a bajnokság negyedik he­lyére nyomult fel a Vasasok elé. A Gyopár Turista Egyesület no­vember 6-án este 6 órakor az egye­sületnek V., Sztálin­ tér 14, II. eme­leten lévő helyiségében közgyűlést tart. Lónport Melyik a legjobb ügetőle? Ezt a kérdést volna hivatva tisztázni a szombati verseny főszáma, a 20.000 forinttal díjazott 3000 méteres kri­térium. A benevezett hét lovat in­dulónak is jelzik, de­ közülük véle­ményünk szerint csak Becsked fia, Fortuna és­ a Magyar Derby szeren­csés nyerője, Fan sem jöhetnek ko­molyan számításba. A nagy álló­­képességet igénylő 1000 méteres tá­volságra való tekintettel is Becsked fia győzelmét várjuk Fortuna előtt. A verseny délután V­ 3-kor kezdődik. A Szent László-díj, a kétévesek év­­végi legnehezebb erőpróbája vasárnap kerül lefutásra a rákosi verseny­­pályán. A mérföldes távolságú ver­senyben mindössze három indulót je­leznek, közülük a származása szerint is állóképesnek ígérkező Bánk győz­het a rövidebb távon jobbnak bizo­nyult Silvia ellen, de lassú verseny­ben fordított is lehet a sorrend. Ha­jadon csak a harmadik pénzért fut. — Az 1800 méteres Lágymányosi­­díjban Intermezzo II. ia indulónak van jelezve, de 64 kilós nagy terhé­vel nem könnyű a feladata és nem volnánk meglepve, ha Lurkó meg­verné. Szamóca meglepetést hozhat. Ma d. n. fél 3 órakor ÉT­V, E­T­V Asszonyom 3 nem ismer rá régi táskáiéra, de nálam átalakíttatja. Pillér Lászlóné bőrdíszműves, VII. Erzsébet-kitrót harminckettő az udvarban Retikidök, bőröndök, aktatáskák raktáron és rendfözésre. Gazdasági hírek A tőzsde A tőzsdén pénteken barátsá­gos volt a hangulat. A Nemzeti­ Bank, Kőszén, Cukor, Dreher, Gschwindt és fővárosi kölcsö­nök papírjait emelkedő tenden­ciával keresték Kötések: Nem­zeti Bank 30—33, zárult 33 pénz, Fonciére 21, Budapesti Gőz 4, Kőszén 60—60.50, zárult 61 pénz, Ganz 3.60, Trust 9.90, Cukor 78—76, Georgia 8.20, Dreher 60—59, Gschwindt 3.55, 14-es föv. kölcsön 50—53, 27-es főv.­­1175—1200. Zárlatkor a kurzusok- Fonciére 21, Buda­pesti Gőz 4, Bauxit 73—75, Kő­szén 60—61, Sa­gó 4.70—4.80, Ganz 3.60, Rima 7.50—7.75, Schuler 22—24, Nasici 39—39.5, Trust 9.90—10, Délcukor 76.75— 77, Izzó 61.50—63, Polgári Sör 160, Hungária 90, Lukács 30, Juta 10, Pamut 20—21, Szegedi Kender­­­8, Chinoin 22 áru, Hungária Vegyi 25, Féltén 42—­­ 43, Gumi 54—57, Zagyvapál­­falvai 30, Népszövetségi fontk. * 245.50. Az ingatlanpiac­ i héten főleg házrészek és öröklakások cseréltek gazdát. Néhány nagyobb bérház-eladás is létrejött. Elkelt a Bartók Béla­ út 60. számú, Körtér sar­kán lévő hatemeletes toronyház 610.000 forintért. A Belvárosi Takarékpénztár vásárolta meg. Telkekben emelkedő volt a for­galom. Az ingatlanforgalom rész­letei: Öröklakások is házrészek: I., Koronaőr-u. 6/b, 19.000, L, At­­tila-u. 9, 21.900, I., Országház­­utca 9, 4000, I., Attila-u. 69, 15.000, II., Kitaibel Pál-u. XI, 10.500, II., Horváth-u. 9, 6500, 11., Bimbó-u. 16, 27.500, V. Pozsonyi-út 53,55, 7000, V., Pannónia-u. 68, 15.000, V., Szent István-park 16, 20.000, V., Al­kotmány u. 4, 30.000, VI., Gróf Zichy Jenő-u. 32, 15.200, VI., Vörösmarty-u. 58/b, 40.000, VI., Teréz-körút 34, 15.000, VI., Paulay Ede-u. 44, 17.500, VII., Wesselényi-u. 4, 15.000, VIII., Németh-u. 37, 35.000, XI., Mikes Kelemen-út hrsz. 807, 12.000, XI., Zoltán-u. 6, 13.000, XI., Szent Imre herceg útja 56, 15.000, XI., Vásárhelyi Pál-u. 7, 8500, XI., Eszék-u. 6, 8000, XII., Böszörmény­-út 6/b, 4000, XII., Bernáth Géza-u. 48, 15.000, XII. , Bernáth Géza-u. 18, 10.000, XIV., Amerkai-út 70, 20.000, XI., Budafoki-út 81, 4000 Ft. Családi házak is villák: III. Zápor-u. 10/b, családi ház, 65.900, XII., Pasaréti-út 96, villa, 50.000, X., Hédervári-út 21, családi ház, 29.000, XIV., Bácskai-u. 12, villa, 34.000 Ft. Bér­házak és kisebb házak: VII., Kazinczy-u. 6/b, 50.000, VII., Baross-tér 22, 78.000, VIli., Kálvária-tér 2, 114.500, XI., Bartók Béla-út 60, 610.000, XIII. , Gömb-u. 85, 20.000 Ft. Telkek: II., Ürömhegy hrsz. 22.267, 1000, III., Kaszás-dűlő hrsz. 19 845, 3000, III., Szép­­völgyi-út 195, 9000, VI., Szondy­­utca 60, 30.000, Nedecvár-út és Musk­olá­y-u. sarok, 2759. hrsz., 49.600, XIII., Frangepén-u. 78,b, 5000, XIII., Fóti-út 77, 4500, XIII. , Szent László-út 70, 16.000, XIV. , Ipolyság-u. 7, 12.000, XIV., Br. Jeszenák-u. 194,11.000, XIV., Felsőőr-u. 5, 12.000, XIV,­­ Deés-u. 69, 5000, XIV., Egresi- I út 83, 12.500 FL Rendőrségi hírek fiaálodatolvajnő került rendőrkézre Majoros Iona 42 éves foglalkozásnélküli személyében. Majoros Ilona jobb fővárosi szállodákban szo­bát bérelt, majd a szobájából ágyneműt, paplanokat és egyéb berendezési tárgyakat magához véve, fizetés nélkül megszökött. Legutóbb az Imperial-szállóból akart megszökni, a detektívek azonban, akiknek figyelmét a szálloda vezetősége a kapott személyleírás alapján felhívta a gyanús vendégre, tettenérték és elfogták. Letartóztatták. Veszedelmen zsebtolvajnál fogtak el a detektívek Ferenczi Gézáné született Sándor Vilma személyében. A hírhedt, nem­zetközi zsebtolvajnő, akit az alvilágban „Cigány Bébi" néven ismernek, szeptember 16-án sza­badult a Markó-utcából, azóta hat zsebtolvajlást követett el oly módon, hogy ittasságot szín­lelve megismerkedett idősebb férfiakkal, akiket azután meg­lopott. Áldozatai között szere­pel egy főispán, egy főszolga­bíró és egy járásbíró. Főleg aranyzsebórát lopott, taxisofő­röknek, akikkel vitette magát, gyakran fizetett zsebr­etszésből származó értéktárgyakkal. 80 írógépet lopott bűntársaival közhivatalokból, pártirodákból és irodákból Hubai Pál rovott múltú betörő. Legutóbb a Providencia Bizto­sítótársaság irodahelyiségéből tűnt el több írógép. A gyanú­­sított férfiról pontos személy­leírást adtak, ennek alapján a Magyar Színház-kávéházban pénteken hajnalban a detektí­vek felismerték Hubait. A rend­őrségre kerültek vallomása alapján bűntársai és orgazdái is: Eller János műszaki segéd, Tipolt Ferenc foglalkozásnél­küli, Horvá­t György, volt operaházi tag, Dombrovits Fe­renc műszerészsegéd, Pu­ska János magántisztviselő (a Hor­váth Bálint gépkezelő. Autóbusz-szerencsétlenség történt pénteken délben a Már­­tírok-útjánál. Egy 12-es jelzésű autóbusz a Mártírok-útja 50. sz. ház előtt a síkos úttesten fel­rohant a járdára. Elütötte a járdán haladó özv. Pely Károly­­né 52 éves háztartásbelit, Asz­­szinger Sándorné 65 éves ház­tartásbelit és Ha­ka Margit 30 éves tisztviselőnőt. A mentők mindhármukat súlyos állapot­ Keresünk megvételre 130—200 darab katonai­zabványhoz hasonló emeletes vaságyat Leírás, szállítási határsér és esetleg raji melléklettel ellátott alánlatot leg­később nov. 7-re „Barakk" jeligére New York hírnétibe,­ Erzsébet-körút 9. ban az Új Szent János-kórházba vitték. A szerencsétlenség ügyé­ben a vizsgálat megindult. Új rendőrségi igazolványt rendszeresített a rendőrség tag­jai részére a belügyminiszté­rium. Rendőri intézkedés meg­tételére csak az a rendőr jogo­sult, akinek igazolványa arc­kép alatti részén, valamint az érvényesítési tárcán nyomtatott kék sáv fut keresztül. A belügy­minisztérium felhívja a közön­ség figyelmét arra, hogy a régi kékfedelű magyar és orosz­­nyelvű igazolvány érvénytelen. ünnepek egyházi zenéjei Bazilika. Szó., 10: bárdos: Mista Dia.«u.ui. Vas., 10: rtheinberger: hússá mi A. ti. 10: Hotti: hússá mio ue.unc.is, 5: Halotti vecsernyts. Vei. harmat Artúr, belvárosi templom. Szó., 10: rtheinberger: r­mos m.s«. Vas., 10: időzárt: koronázási mise. H. 10: Cheruu.ui: uetimem. Vez.­berg Ottó. Ciszterci templom. Szó.— vas.. Vall: Lisznyay: Idissa Simpiex. H. 0: Ha,mos; ttequiem, 6: Mozart; hequiem. Vez. Forrai Miklós. A népi énekes misék r.nuje. Szó.: láb Ke­gyességgel, hű. Most az Ur Krisztus­nak, kb. Isten hazánkért. Vas., 222. Futva jöttem, 134. Unvézlégy Krisz­tusnak, 299. Szent Imre herceg. H.­ 235. Adj irgalmat, 143. E.e.ted Jé­zusom, 243. Ments meg engem. Házasság. Csekonics Endre és Kiefer Mirtam a St. Mary of the Ange­s-templomban. Lon­don, október 23-án házasságot kötöttek. Dr Kalmár Radnáthi György­­né szül. Orosz Márta és tíz Kendi Finály Péter október hó 29-én házasságot kötöttek. (Min­den külön értesítés helyett.) Piaci áruk. Közepes felhozatal mel­lett pénteken a következő nagykeres­kedői árak alakultak ki- burgonya (Galaaba, nyári rózsa, őszi rózsai lat), krüger 71­, Ella 74, vöröshagyma 230—köd, fokhagyma 1300—töl­ő, tejes­­káposzta 100—120, kelkáposzta 110— 100, vöröskáposzta 130—240, kalarul­é 100—130, tejessaláta darabonként 30—1­40, karfiol, lisztitott 250—230, leveles 120—150, csiperkegomba 1200—130, főzőtök ISO—240, sütőtök 60—85, pa­raj 400—150, paprika, töltenivaló 130—230, paradicsompaprika 2WV— 260, zeller 280—350, paradicsom lötM— 150, sárgarépa 80—120, petrezselyem­gyökér 300—350, cékla 90—120, torma 300—700, alma 200—500, birsalma 280—400, körte 300—420, szító, cse­­rtega 600—650, borszőlő 250—350, fekete szőlő 250-320, fekete retek 120—140, gesztenye 280—400, dió, héjas 700-750, dióbél 2500 citrom ládában, ládánként 485, darabonké­nt 160—200. A baromfipiacon vágott liba és kacsa 10.50, tojás­­10. Halt­­ozás. Boros Andor nyr. MÁV-főfelügyelő október 29-én Vácon elhúnyt. Néha! Guttmann Jenőné **. Horn Fanny sírkőavatása va­sárnap, november 2-án, délelőtt 11 órakor a rákoskeresztúri temetőben 15. parcella 41. sor. Megfagyott gyermek BUDAI VIGADÓ 2 szobás összkomf. lakás azonnalra átadó, 10.SD0 forint lelakható térítésért. X. Szabóky u. 40. 16 os­­­éillamosnál. ­ * Előadások minden este 7 órakor, vasárnap délután 4 órakor !*• • - - BEMUTATÓ MA ESTE Szinházi hírek , Bazilidesz Mária emléke. Va­sárnap, november 2-án a Zene­főiskolán­ a Budapesti Ér­ek és Zenekaregyesült a nagy ma­gyar énekesnő emlékére F­isch­er Péter vezénylésével •• Mozart Requiemét adja elő. A beveze­tőt Tóth Aladár mondja: Zongoraest. Votisky Emmy különfebb egyéni profil nél­küli pódiumszinvona. Szimpá­tiát keltő introitus a szeretett barát utazására irt, ritkán hall­ható Bach Capriccio. Már az utolsó opuszok közül való Beet­hoven C-moll, a rendkívül sú­lyos szonáta műsorra tűzése, bár méltányoljuk a meste­kélet­­len muzikalitás őszinte erőfeszí­tését, nem indokolt. Kiemelést érdemel a Mozart C-dúr variá­ció finom cizelláitsága. (G. E.) Zecchi estje. Külsőleg semmi művészi. Zecchi Car­o láttán az ember első pillanatra vidéki adótisztet asszociál. Meglepetés: nem szabályos és peckes diri­gens. A teljes tárgyi tudás, fö­lényes technikai és muzikális biztonság meglévén, muzsikusai vakon követik. Érette tűzbe jön­nek és mennek. Komoly sikere van, pedig p C-mo­l szimfónia nem az autentikus Brahms, mint ahogy a dinamikai kon­trasztokkal teli, csupa effektus Weber Oberon-nyitány sem a német romantika meseerdeje. A magáért kitenni akaró Fővárosi Zenekar számára a Ravel-fél Couporin tombean a legfogósabb, a bemutatott Porrino szárd népdalokat földolgozó opm­za teljesen érdektelen. (G. E.) Hírek ■ Magyar SzínházróL Csak november 10-éig fogad el bérleti előjegyzést a Magyar Szinház. Sorsolás november 12-én. — A Magyar Színházban jól fűtött nézőtér fogadja a nézőközönséget. — A Belvárosi Színház e­lcsarn­­ábán is meg lehet váltani a Magyar Színház jegyeit. — A Magyar Modszfszetség mega­lakait. A szövetség tag­jai az összes moziengedélyesek, vezetői: a Mafirt, az Orient, a Kimért, a Sarló, a Szövexport, a Városi színház és a kismozisok képviseletei. Orvosi hírek. Dr Bering­ Béla, fog- és szájbetegségek szakor­vosa (IV., Haris-bazár 6. Tel.: 382—169) rendelését ismét meg­kezdte. Dr Nemes Nagy Zoltán Ideg­gyógyász sexualpath. bántalinak­­ban spec. újból rendel. IV. Váci-utca 66. Tel.: 184—669. — Dr Engel Alfréd (soproni) is­mét rendel Jókai-utca 23. száza alatt. Egyelőre kizárólag lako­sán. — Közélelmezési hírek. A pol­gármester közli, hogy egyelőre csak az októberi K-betűs szel­vények válthatók be egy kiló burgonyára. — Hétfőtől kezdve ellenőrzik a lisztbejelentéseket. Bizottságok mennek házról­­házra, s megállapítják, nem maradt-e a háztartásokban be­jelentetlen lisztkészlet. — Pén­tekig a Községi Élelmiszer­ Üzem 260 vágon burgonyát tá­rolt téli ellátásra. Vidéken még közel 700 vágón burgonyát vá­sárolt a községi, ezt folyama­tosan hozzák Budapestre. — Hétfőtől a pékek forgalomba hozzák a rozs bucit, amelynek ára 60 fillér. Kétnapos kenyér­szelvényre 4 bucit adnak. — A közellátási hitelből 10 millió tojást vásároltak a főváros té­­szére. Ennek egy részét a jövő héten a spekuláció letörésére olcsó áron forgalomba hozzák. Robbantások lesznek. No­vember 4-én: üllői-út 47. Illa­tos-úti vámháznál, Kőbányai­úti régi vámház mellett, Mag­lódi-út 4, Maglódi-út 25, Kere­­pesi-út 49, Fóti-út és Klapka-út sarkán, Napsugár-út és Pálvöl­­gyi-út sarkán. Remetehegy 16 485. hrsz. Táborhegy-út 16 631. hrsz. A robbantások mindig déli 11 órakor kezdőd­nek. .Siómba!, 1947 novemb­er 1 Színházi műsor Operaház: Verdi requiem (7), V­sárnap: Carmen ,(7) Nemzeti: Az en*­ber tragédiája, v. Az ember ‘ trag^* diája (Wó), Orosz kérdés (*/*&) Nem­zeti Kamara: Szer&mi házasság, V. \-A is) Vígszínház: A szélhámoa (&8) Pelli Színház: Az ’ idegen "gyer­mek (%8) Madách Színház Vasárnap délután 4. Egerek és emberek Fiúk, lányok, kutyák (V28) Belvárosi: A dicsőség városa (%8, v. VA ) Magyar: Navarra: Margit (V28, v. VA 4 is) Művész: Hűn és bűnhődés (%8, T. Mi is) Pódium: Arccal a nívó felé (8, v. 4 is) Főv. Operett: Marica gróf­nő (%8, v. V64 is) Medgyaszay: Kezd­hetjük előírói v.­­4 is)­­ Ka­mara Varieté: Fafurulya (V68, v. 115 is) Sportcsarnok (Népvarieté): Hatjan­g csodamedve (7, v. 4 is) * Mozik műsora ÁTRIUMI (457-121) Kisiklott étel (fr.J (V14, 6, V99, szom­b. vas. fnn. 1 is) CITY (12*129), Csukó- tengerés( 044, 946, 8, szomb. vas. finn. V12 is) CUKSO (182-818): Mennyország kulcsa 614, %$, 8 szomb., v . am 442 is) CORVIN (339-933): Fehér gorilla (Előadások: 4, 6, 8, vas. ünn. 11 is) UECbl 021-343): Mennyország kulcs* 045, 447, 9, szomb., vas., ünn. 453) FÓRUM (189-707): Kisiklott élet (am.­ (V-4, 6, V49, vas., ünn. u1 2-kor is) KAMARA (423 941): Csókos tengerész* (Előadások: 4, 6, 8. szt. v. ü 2 zsi K. HÍRADÓ (222­ 499): Mafirt fratv cia, szovjet híradó. Három babszem. Sport híradó, a szovjet kupadöntő. Négy kapu városa (9—23 folytatólag) LLOYUI Csókos tengerész (amerikai) (Előadások: 5, 7, 9. sz., vl­l. 3 is) OMNIA (139-693): Kisiklott étet (fr.) (4, 147, 9, szomb. vas. ünn. Vi. is) ROYAL APOLLO (222-656): : Talpig úrinő (5, 7, 9, szomb., v. 0. 3 is) SC­A­LA (120-150): Kisiklott élet (fr.) (4, 147, 9, szomb., vas. finn. )42 is) URÁNIA (136-888): Harc a­­ sínekért és Paris, az álmok városa (színes) (4, 6, 8, minden vasárnap délelőtt 11, matiné. VÁROSI (137-540): A rom­lás asszonya 044, (6, 8) MÁSODHETES UOZIKI ADY« Mr. Crockrill esel* (amer.) (4, 6, 8, szomb. vas. ann. 2 is) BELVÁROSI: öt lépés Cairo felé (amerikai) 044, 146, 048, v. a. 167) Ba.terem: Hamupipőke 044, 145, 146, V. 148, vas., ünn. M.4, V.ü. 046) BETHLEN: Végzetes kaland, Híradó 045, V47, 049, v. ü. 143) BODOGRAF: Öt lépés Cairo felé (4, 6, 8, v. ü. 2) B. VIGADÓ: A megfagyott gyermek 045, 447, V49, szomb., v. u. 143 is) CAPITOL: Magam útját járom­tam.) 042, 944. fl, V49, vas., ünn. 11 is) ELIT: Anna és a Sziámi kírn­y (am.y (1, 6, 8, vas. ünn. 2 is) FORTUNÁI Gilda (amerikai) (11, 1, 3, 5, 7, 9) HOMF­ROS: 2 bűvészinas (5, 7, fl, v. ü. 3) HUNNIA: Tuskólábú (amer.) (4, 6, 8, v. ü. 12 és 2 is) IPOLYI Nincs időm a szerelemre (amerikai) 045, W, 69, szomb. v. ü. 443 is) I. ATTILA: öt lépés Cairo felé (nav.) (4, 6, 8, vas. ann. 2) KRISZTINA: A vadon törvény* (amer.) Híradó 041, 446, H8, vas., finn. 442-kor is) KOSSUTH: Nabonga (amer.) Híradó 045, 447, H9, sz. v. ü. 443) MARX: Texasi sheriff 045,147, 440, sz­v. ( 443) OLYMPIA: Halálos élete­ (francia) 042. (44. V46. (48, vas., ünn. V.12 is) OTTHONI Rio Rita (amer.) Híradó 044. V46. 448. vasár­, finnemnaz. (42) PRIJICE: Imádlak, de elvárok (11.1, 3, 5, 7, D) PATRIA: Csak Neked dalolok: (amerikai)­­443. 445. (47. 49) PETŐFI: öt lépés Cairo felé (amer.) 044. 448. 448. vas. és ünn. 442-kor is) PHONIX: Halálos ölelés (11, 1,­­ 5, 7, 9) ROXY: öt lépés Cairo felé (amer.) (11, 1, 3, 5, 7, 9) SAVOY: Nabonga (5, 7, 9, v. fl. 3) STÚDIÓI Magam út­ját járom (t­­.4, 446, 818 v . 4411) SZABADSÁG: Még öt perc az étet (445, 447, 449, szomb. v. fl. 443 is) TATRA: Az élet újra szép (amerikai) (4, 6. 8, vas. ünn. 1, 3. 5, 7. 0) TINÓDI: Végzetes kaland. Híradó (5, 7. 9, v. fi. 3) TURÁN: Tuskólábú tam.­ (3. 5, 7 9, vas. ünn. ít és 1 is) VESTAz öt lépés Cairo felé (amer.) (10. 12, 2, 4, 6, 8) - A rádió monora BUDAPEST I­It Reggeli zene. 8: H. 8.**: Szóra­koztató zene. 9: USA ajándékhang­­lemezek. 1*: Római katolikus egyházi ének és szentbeszéd. 11: Mindszenti séta a Kerepesi-temetőben. Il.l1: A helyreállított Orvoskari Intézet fel­­avatási ünnepsége. 12: H. 12.19. Bach. 106. Cantata. 12.45: Versek a mikrofon előtt. 13.15: Eyssen Irén énekel. 14: H. 14.10: Ünnepi hang­lemezek. II: Pausztovszkij novellája. 15-30: Jeanne Marie Richomme zon­goráik. 15.40: E. 10: Versenyművek. 10.45: Társbérlet. 17: H. 17.10: Ha­lól!! maszk. 18: Bach: Chaconne. 18-20: A Munkás Kulturszövetség két­századi műsora. 18.55: Falurádió. 10.11: Az elmúlt ö1 nap rádiókróni­­kája. 19: H., sport. 20.20: Böször­ményi Nagy Béla zongoránk. *K­ Hangos heti híradó. 21.50: H. oro­szul. 22: H., sport. 22.20: Dvorzsák: Negyedé szimfónia. 23: Művész­lemezek. *4: H. 0.10; H. franciául 1­0.20: H. angolul. BUDAPEST II . »—13-ig: Ünnepi muzsika. Sír „Zenélő fejfák." 18: H. 18.05; Han­gos Híradó, 18.50: Orosz zenekari művek. I«.31: Művészi emnek. 20.31: A rádió szabadegyeteme. 21: H- 11.15* Zenekari művek. Csert­­a Gyula, • Nemzeti Színház volt örökös tagjának sírkövét november 2-án, vasár­nap délben leplezik le a Kere­­pesi-temetőben.

Next