Magyar Nemzet, 1947. november (3. évfolyam, 249-273. szám)

1947-11-01 / 249. szám

­ EGY FAZÓNÁR, EGY ANYAG. m­ÉGIS HÁROM RUHA A „VARI­AB­LE" SOPHIE SZALON BUDAPEST IV. SÜTÓ­ UTCA KST­6. Káposzta savanyítást vállal budapest! konzervgyár. T­efon: 122-115. Vidéki szpenit" gyógypedagógus vezetésével nyomorék gyermekeket vállal leves ellátásra. Érrd&ldóc’ni „Orvosi felügyelet M- E-‘* jeligére főkiadóba kérjük­ ftwegfet? |WB forces H&e* ?_ EURÓPAI ŐRJÁRAT Kedves, szépen illusztrált folyóirat akad kezembe: Les Hustit de Génivé a címe. Az összes genfi múzeumok, köz­gyűjtemények közösen jelentet­nek meg havonta ilyen, nagy­közönség számára készült, „lépő recselő” kalauzt. A gondolatot kitűnőnek érzem: hónapról hó­napra tájékozódik az érdeklődő az újabb kiállításokról, új szer­zeményekről, tervekről bemuta­tókról. Minden közgyűjtemény két-három hasábot kap, egy­mással versengve igyekeznek szinte kézenfogni, magukhoz csábítani az amatőrt Egyik szám prehisztorikus gyűjteményt ígér, másik Van Gogh - kiállí­tást: a közel hatvan esztendeje halott flamand mester kincse most egyszerre káprázatos bősé­gében tárul szét a «zöld város» tóparti palotájának parádés ter­mei között. A svájci bemutató jó alka­lom: nemcsak a Múzeumi Hír­adó, de az összes nagy lapok újból «felfedezik» e különös, rőtszakállas, tragikus sorsú pik­tort (valamilyen furcsa asszo­ciációm József Attilával borítja egybe), akinek sikerült a színek nyelvén lehatolni az emberi lé­lek legnagyobb mélységeibe s aki a Krumplievők­ben, a Ta­kácsiban, s főként a borinagei bányászrajzokban az emberi szegénység és szociális nyomo­rúság legmegrendítőbb élmény­világát villantja elő Van Gogh előlép Genfben, majd Bázelben. Messziről még sokáig levelek nyelvén beszél. Műkereskedő­­tanoncként indult el, vándor­­tanító sí alkalmi prédikátor volt, majd nyelvmester s újból műkereskedelmi alkalmazott, akit Pártsban — valljuk be — a n­agy impresszionisták alig vet­tek (legfeljebb fivére, az is­séért műkereskedő kedvéért) ember- s művészszámba. .. Vin­­cent van Gogh, aki imádott és bálványozott Gauguin-jét ott várta az arcsi kis házban, mely­nek rút falait őmaga festette ki — bútor helyett — napraforgó­­mezőkkel s aki elméjének boru­lásával ott élte végig a festő s ember legmegrázóbb idegtragé­diáját: a levágott fülű arckép félelmes élményét... Van Gogh megindul, körülnéz az őrültek házában, újból festeni kezd* feltárnád színeiben, vonalaiban a mikrokozmosz... már-már gyógyulni látszik s elkerül egy kedves, bohém orvos gyógy­intézetébe, ahová a legnagyobb f­estőnemzedék hozza el fáradt­ságát , sokszor gyógyíthatatlan vérbaját .. s a doktor képeket fogad el csak tőlük, melyeket visszegöngyöl. Vincent, a beteg, jár az orvos irodájában, ki­simítja a csodálatos vásznakat, számolja: Cézanne, Renoir, Pi­­zarro, Monet... s halálosan fel­indul azon, hogy itt, porban, kerettelenül kallódnak a remek­művek. Pisztolyt fog a doktor­ra , s önmagával végez, 1892- ben. Gauguin aligha siratja, jó évtizeddel túléli. Ez a Van Gogh jön elő most Genfben kiállított kétszáz fest­ményével. Micsoda képek... tragikus víziójú mezők hullám­­zanak benne, szomorú öröm­­tanyák vigasztalansága kísért Madame Chose szalonjából, fel­villannak az arlesi sárga virá­gok, a nagycsontú szomorú fla­­mand polgárok, virágok, halak, bárkák, néhány játékos vonás, mely marékra fogja barátait a zárt világban­ üresszemű esze­lősöket. Különös dolog, mennyire iz­galmas oközü­gy, néha mindaz, ami a festett vásznak világába visszavisz. A Spectator heti hí­res­­széljegyzeteit* az a Harold Nicholson írja, akit korunk ta­lán legnagyobb politikai stilisz­tájának tarthatunk (ki emlék­szik híres s fájdalmas monda­tára a trianoni alb­akon át be­szállt dongóról, amely után né­zett a „négy nagy", mialatt egy ötödnyi Magyarország elveszett), akinek lucidus érdeklődése hét­ről hétre más és más témát vil­lant fel angol közönsége előtt. A National Galery újrarendezett képbemutatójáról számol most be, a háború utáni első nagy vernissage-ról, amelyen meg­jelentek a régi, kedves vásznak, kitisztított, megfiatalított kön­­tösükben. Utoljára — írja — százegy évvel ezelőtt végezték el ezt a kényes műveletet. Most e hosszú század porát, füstjét, glazúrját szedték le, csak éppen soissé túlontúl hódított a mo­dern ekozmetika­. A múzeum belső szakemberei s a meg­hívott műkritikusok közt való­­ságos háború tört ki: a vásznak még túlélések, úgy látszik, túl­élőnkre «lazították» a színeket. «Tönkretették», kiált fel az egyik, Nicholson, a claikus néző, maga is kissé elszomoro­­dik, jobban szerette a híres IV. Fülöp-portrét a maga el­­mosódottabb szépségével Úgy gondolja, az angol restauráló,­rok mintha kissé megrészeged­nének a kobalt­kéktől. Túl sokat használják. Mit bizonyít mégis az egész? — kérdi. Nyilván annyit, hogy a restaurálást na­gyon óvatos kézzel kell véghez­vinni, de ehhez a honi szak­emberek a legnagyobb fel­készültséggel fogtak hozzá, az egész kiállítás végtelenül jók eső tiszta emberi örömnek ígér­kezik... Visszaemlékezünk: ugyanezekkel az érzésekkel hagytuk el a Szépművészeti ki­állítását, melyen hazatért kin­cseinket mutatták be. Lehet, sokalltuk Goya képének, Mada­­me Bermández-nek kozmetiká­ját, de az árnyalatok alig szá­mítanak akkor, amikor vilá­­gunkban ilyen könnyen érzékel­hető módon bukkanhatunk rá még a szépség örök, megújuló forrásaira... kezdődött. A többit kitűnő ar­cheológiai könyvének bevezetése mondja el Fejős Pál részt vett egy expedícióban, mely egy pe­rui, teljesen érintetlen indián­törzs életéről akart a lencse hi­telével beszámolót gyűj­teni. Közben hírét vették, hogy a környéken fel nem tárt rom­városok rejlenek, melyeket fél­ezeréves vagy még régibb por és sárréteg takar s föléje borul a trópusi bozót. A régész szinte pillanatok alatt születik. Fejős az a csodálatos, nyugtalan, intuitív­ fajta ember lehet, aki órák alatt eszmél rá valódi hi­vatására. Így fognak hozzá ah­hoz, hogy szinte két kezükkel kaparják el a csodálatos cinka­ terraszok felöl a másfélméteres hordalékréteget, kiszabadítják e rejtélyes emberi kultúra meg­maradt falait. Képzeletükben berendez­i újból a házakat, templomokat, fürdőket, csator­narendszereket, megtelítik azzal a mozgalmas, de merev élet, formával, amely századokon át jellemezte az inkák perui biro­dalmát Faragott kövek, pre­­historikus emlékek, csodálatos cserepek ... Ilyesmivel lehetett kikövezve Pizarro útja, mely mint a végzet vonult végig a Cordillerák lejtőin. Úgy tudom, ma Fejős Pál egyik vezetője a Viking Fund­­nak, e nagyszerű kutatóintézet­nek, mely számos, nemcsak amerikai­­vonatkozású expedí­ciót, néprajzi gyűjtést indított el s dolgoztatott fel a legtöké­letesebb tudományos segédlettel. Különös végiggondo­m egy ember útját a budapesti Műegyetemtől a Tavaszi zápor­on s az ítél a Balaton­on át a Lart Moment­ig s innen a Fogua-törzsek felderí­­tésére induló expedíció munka­társáig, ahonnan az út a misz­­tikus romvárosokon keresztül már beletorkollik abba a nagy gyűjtőcsatornába, mely már a legtökéletesebb keretbe fogja be az emberiség őstörténetét. Passuth­ László FEJŐS PÁL METAMORFÓZISA A nemzetközi tudományos együttműködés jóvoltából cso­dálatos könyveket kapnak néha hazai közgyűjteményeink. Né­hány kötet a híres amerikai Vikin­g Fund ajándékaképpen hozzánk is elért. A szerző neve ismerős: Fejős Pál. Az egyik kötet délperui régészeti kutató,­sokról szóló tudományos be­­számoló, a másik ugyanezen a vidéken végzet néprajzi felvéte­leket és észleléseket fogja szé­les szintézisébe. Az olvasót kérem, bocsássa m­eg e sorok írójának, hogy professzionálusan izgatják az amerikai őskultúrák problémái. Múltkoriban Kelemen Pál köny­véről számoltunk be, most új­ból m­agyar ember hangján ke­resztül közelít hozzánk e leg­­rejtélyesebb civilizáció. A szer­ző nem ismeretlen közönségünk előtt, kár lenne felfedezni, any­­nyian emlékezünk még a Tava­szi zápor című filmre, melyet ez az avantguard rendező más­fél évtizeddel ezelőtt álmodott m­eg, amikor egy kritikusa sze­rint Angyal Lászlóval együtt • feltalálták a néma­filmet*, azt az elmélyedő kifejezési formát, melyet annyira megkedveltet­tek később velünk a franciák. Fejős Pál két-három ilyen «spí­­rituális* filmélményét emlege­tik, Amerikában hozta őket vi­lágra, egyikük az u­tolsó pilla­nat­ volt, egy halálbamenő lé­lek utolsó, retrospektív percé­nek története. Mi történt vele? Úgy emlék­szem, olvastam egyszer, expedí­­ciós filmet forgat, talán az Amazon mellékén. Lehet, így Basartazef A belpolitika hírei Ries István igazságügyminisz­­ter elk­özüte­te az új népbírás­kodásról szóló törvényjavasla­tot Az új javaslat szerint ha­­lálbüntetés vagy öt évet meg­haladó szabadságvesztés esetén kötelező a vagyon teljes elkob­zásának kimondása. A vagyon­­elkob­ást azokra a vagyontár­gyakra is ká lehet terjeszteni, amelyek öröklés, vagy bármily más jogügylet révén az elköve­tőtől másra szálló­­ak. A terhelt távolléte sem a tárgyalás meg­tartását, sem­ az ítélethozatalt nem akadályozhatja. Új rendel­kezése a népbírósági javaslat­nak az is, hogy bűntettet követ el és két­­ évig terjedhető bör­tönnel büntetendő, aki akár mint hivatali elöljáró,­­ vagy mint munkaadó, akár mint az igazoló eljárás során joghát­ránnyal sújtott személy az iga­zolás tárgyában hozott határo­zatnak nem tesz eleget. A ja­vaslat kimondja, hogy az az ügyvéd, aki az­­ött népügyészi állást töltött be, három évig nem képv­­eleet feleket az előtt a népb­őség ele­t,­­amelyben működött Az új javaslat sze­rint a népbíróság öt tagból fog állni. Elnökét a hivatásos bírák közül az igazságügyminiszter jelöli ki, egy-egy tagját pedig a koalíciós pártok helyi szerve­zetei jelölik ki. Azt az ítélő­bírót, aki nem vállalja a népbí­­rósági tanácsi elnökséget, hiva­­t­ai állásáról lemondottnak kell tekinteni. Amennyiben az új törvényjavaslatot elfogadják, a törvény hatálybalépésétől szá­mított 30 napon belül az eddigi népbírák megbízatása megszű­nik. Az új törvényjavaslat a NOT-ot is átalakítja. Halá bün­tetés esetén a népbíróság ugyan­is az ügyet 8 nap alatt köteles a NOT-hoz felterjeszteni. Külön szabályozza a törvényjavaslat a kitelepülésre kötelezett német személyek ügyét. A kitelepülés­re kötelezett személyek szabad­­ságbüntetésének végrehajtását, amennyiben az öt évet nem ha­lad meg, az igazságügyminisz­ter félbeszakíttathatja és az el­ítéltet áttelepítésre átadja a hi­vató­­ hatóságnak. Ha azonban az ilyen személy az ország te­rületére utóbb visszatér, a bün­­tetés végrehajtását haladéktala­nul folytatni kell. Az áttelepí­tésre kötelezett személlyel szem­ben elrendelt előzetes letartóz­tatás nem akadályozza, hogy őt átadják a hatóságnak. A péntek déli minisztertanács megnyitása után Dinnyés Lajos miniszterelnök közölte, hogy Tildy Zoltán köztársasági elnök magas kitüntetéseket adomá­nyozott a kormány tagjainak, illetve egynéhány lemondott mi­niszternek. A Magyar Köztársa­sági Érdemrend nagykeresztjét kapták a babérágakkal: Rákosi Mátyás és Szak­sits Árpád mi­­niszterelnökhelyettesek, a Köz­­társasági Érdemrend nagyke­resztjét: Szabó Árpád, Nyárády Miklós, Veres Péter, R­es I­­­­ván, Ortu­an Gyula, Gerő Ernő, Rónai Sándor, Bán Antal és Molnár Erik miniszterek kap­ták meg. Ugyanazt a kitünte­tést kapta Dobi István volt ál­lamminiszter, Mihály­fi Ernő, az elnöki kabinetiroda főnöke és Nagy Imre, az országgyűlés elnöke. A díszes bőrtokban el­helyezett kitüntetéseket meleg szavak kíséretében adta át a miniszterelnök a jelenlévő mi­nisztereknek. Rákosi Mátyás he­lyettes miniszt­relnöknek, aki még mindig beteg, a miniszter­elnök délután a lakásán nyúj­totta át a kitüntetést. Szombaton reggel kezdi meg tanácskozásait a Nemzeti Pa­rasztpárt nagyválasztmánya. A nagyválasztmány meghallgatja a párt végrehajtó bizottságának, az országos pártvezetőségi­ek és az egyes osztályok vezetőinek beszámolóit. A szociáldemokrata párt veze­tősége csütörtökön délután ér­tekezletet tartott Értesülésünk szerint főként adminisztratív ügyekkel foglalkoztak. A Magyarországi Szlávok An­tifasiszta Frontjának szlovák tagozata legutóbbi közgyűlésén nevét a Magyarországi Szlávok Szövetsége­-re változtatta és ebből az alkalomból Dinnyés Lajos miniszterelnök és Horák Sándor, a Magyarországi Szlá­vok Szövetségének Elnöke üd­vözlő táviratot váltott. TÁJÉKOZTATÓ BUDAPEST FÜRDŐIRŐL Thermál gőz- és kádfürdők: Császár-, Rudas-, Széchenyi-, Szt Gellért-, Szt Imre- és Szt Lukács-gyógyfürdőkben. Iszapkezelés: Császár-, Széchenyi-, Szt Gel­lért- és Szt Lukács-gyógyfür­dőkben. Fargó-kezelés a Kürt-utcai vízgyógyintézetben Szénsavas fürdők: Császár-, Szt Gelért- és Szt Lukács-gyógyfürdőkben. V­ízgyógy kezelés a Szent Gellért-gyógyfürd­­en, Báthory-utcai, Kálvin-téri (IX. Ráday-utca 2) és Kürt utcai vízgyógyintézetben. Uszodák : Császár-, Széchenyi-, Szent Gellért- és Szent Lukács­­gyógyfürd­őkben. Nemzeti Sportuszoda. Tisztasági fürdők: Eső Magyar Gőzfürdő (VII, Kazinczy-utca 40), Hungária­­fürdő (VII, Dohány-utca 44), Király­­fürdő (II, Fő-utca 84), MÁV-gépgyári fürdő (MÁV­­Munkástelep, X, Delej-utca), Teréz-fürdő (Hársfa-u. 55). Székesfővárosi népf fürdők: IX. Dandár-utcában, X. Tem­­csányi-úton, XI. Hamzsabégi­­úton, XIII. Palota-úton. Ivókúra a Juventus-forrás­­nál. Igyunk szénsavval telí­­tett üdítő vizeket és gyógy­­(keserű) vizeket Felvilágosítást ad: 2001PESH KÖZPONT! GYÓGY- ÉS Itd­őHELYI BIZOTTSÁG V. MOLOTOV (VIGADÓ) TÉR 8. TELEFON: 180—729 Vetni! Magyar Gazda! Ne várj tétlenül, ne lessed az esőt! Múlnak a hetek, a fagy beálltával már hasztalan fogsz munkához, nem lesz kenyered! Szánts inkább sekélyen, hogy ne legyen rögös földed! Vess inkább porba, mert az eső meg­jön! Azonnal kezdj munkához, mert ebéd kifagy a földből! Se­gíts magadon, az Isten is meg­segít! m LENNE, HA­..? DISZNÓK KONTRA SZAMARAK­I ADJA A BANKOT? BALOGH PÁTER AZ ERESZ ALATT POLGÁR PÁL! A VÁSÁRCSARNOKBAN KÖLTŐK AZ ÚJJÁÉPÍTÉSI MINISZTÉRIUMBAN EMLÉKEZZÜNK RÉGIEKRŐL a totóz is számában. Megjelenik hétfőn délben A helyzet pénteken Október 31. Az első világhá­ború utáni magyarországi forra­dalom emléknapja. Ha elgon­doljuk, hogy Európa pusztulása és a második világháború el­képzelhetetlen áldozatai kellet­tek ahhoz, hogy az októberi forradalom főterve, a földre­form és az általános titkos vá­lasztójog megvalósuljon hazánk­ban, akkor nehéz keserű szájíz nélkül köszönteni az évfordu­lót. A világot valóban kevés bölcseség kormányozza, ha az elkerülhetetlenül szükségest ilyen véres kerülőkkel tudja csak megközelíteni! ♦ Sok súgás-búgás köríti azt a nem túlságosan jelentős ese­ményt, hogy húsz-huszonöt el­lenzéki képviselő politikai ma­gas­beszé­getésre gyűlt össze a t. Ház egyik szobájában. Rög­tön valami ellenzéki tömb kör­vonalait vélték egyesek megsej­­díteni, agrár-együttműködést, parlamenti közös frontot. Ezek a kombinatív számítga­­tók, aligha gondoltak azzal, hogy nehéz volna annyira elté­rő elemeket «tömbösíteni», mint ennek az országgyűlésnek ellen­zéki pártjai. Az egyiknél na­gyon is nyilvánvalóak a jobb­oldali hajlamok és rokonszen­­vek, a másik tisztára világné­zeti pártnak hirdeti önmagát, a harmadik alakulása óta polgári középpártnak számít, a középút kiegyenlítő politikájával, a ne­gyedik, amily kicsiny, annyifelé oszlik. Reménytelen volna minden olyan tapogatódzás, mely ilyen eltérő politikai alakzatokat pró­bálna összeilleszthetni Maguk a beszélgetők is rájöttek erre Inkább csak azt forgatták, hogy esetről-esetre lehetetne-e koope­rálni egy éppen felvetődő ak­tuális kérdés kapcsán, de még ez a kevés sem látszott előre el­dönthetőnek­ , így aztán a száz szónak ered­ménytelen lett a vége. ♦ Dinnyés Lajos miniszterelnök pihenésre használja a kettős ün­nepet. A Halottak napja jó al­kalom a hajszolt, agyondolgo­zott élőknek, hogy kialudjék magukat. A miniszterelnök ha­zamegy a hét végére alsódabasi birtokára, ahol megint a szere­tett tanyai életet folytathatja rövid időre. A birtokon disznót is ölnek, hogy a gazda néhány falusi jó falathoz jusson és friss erőben vehesse át a mun­kát, amelynek irama a jövő héten aligha csökken. ♦ A Polgári Demokrata Párt kettészakadásával felmerült a probléma, hogy voltaképpen most melyik frakció képviseli magát a pártot? Egy bölcs parlamenti kori­feus megoldotta a gordiusi cso­mót: — Nagyon egyszerű a meg­oldás: a Supkáé lesz a Polgári Demokrata Párt, a Vészi Má­tyásé pedig — aki tudvalévően szegedie­sen beszél — a Polgári Demokrata Párt. Alighogy a bolgár kormány­küldöttség elutazott Budapest­ről, máris új, illusztris látoga­tók érkezésének híre terjedt el külpolitikai körökben. A jólér­tesültek úgy tud­ják, hogy a fe­lejthetetlen, szívélyes belgrádi vendéglátás napjai elírnl­tával, Tito marsall kormányának né­hány tagjával még a karácsonyi ünnepek­ előtt viszonozni kí­vánja a magyar kormány ju­goszláviai útját. A látogatás a magyar közön­ség széles rétegeiben kelt majd osztatlan örömet Hivatalos részről pedig biztosan minden előkészületet megtesznek, hogy — amennyire tőlünk telik —­ hasonlóan kedvező im­pressziókat ébresszünk jugo­szláv vendégeinkben, mint ami­neket a magyar miniszterelnök és minisztertársai nyertek Bel­gádban. Kedvező jel az is, hogy a hi­vatalos diplomáciai kapcsolat Románia és Magyarország kö­­zött helyreállt. Ebben a vi­szonylatban is rebesgetnek egy készülő látogatásról. Itt azonban mi kelnénk útra Dél felé.,, Ha már a diplomáciánál tar­tunk, megemlíthetjük, hogy Csornoky Viktor, aki már rég m­egkapta kairói követi meg­bízásához az egyiptomi kor­*­mány agréement-ját, még min­dig nem indult el állomás­helyére. Az ok: az egyiptomi koltrajárvány! Ez terjedőben van. Csolnokynak azt taácsol­­ják, hogy ne utazzék, amíg a kolera-epidémiát meg nem féke­zik. Természetesen úgyis védő­oltásokkal és kellő gyógysze­rekkel ellátva vág majd neki az útnak. Halottak Napján el kell­­pa­­rentálnunk egy új halottat: fo­lyóirat szegény, Too­ble-nak hív­ták, de számára nincs­­ to­vább. Pálóczy Horváth György azért jött­­ haza Londonból, hogy ezt szerkessze. Mert a kölcsönösség úgy óhajtja, hogy ha vannak, akik keletről nyu­gatra kívánkoznak utazni, akkor legyenek, akik a fordított útirányt kedvelik. Viszont a Tovább szerkesztőjének nem tett éppen jót, amit Kovács Imre a Magyar Nemzet hasáb­jain szükségesnek tartott meg­írni róla azokból az időkből, amikor még Pálóczy-Horváth is úton volt London felé és nem gondolkozott túlságos körültekintéssel arról, hogy mi lesz azokkal, akik kimaradtak a német és náci hatalom kö­nyörtelen árnyékában. De miért beszéljünk erről to­vább? Ez a fejezet egyelőre le­záródott. Az új benzinadagok • A közlekedésügyi miniszter 50.800 sz.­­rendelete személygép­kocsi számára 1000 cm3 henger­űrtartalmú motornál 60 liter, 1001—2000 cm3 100 liter , és 2000 cms-nél nagyobb számára 150 liter benzint engedélyez ha­­vonkint. Teher-, társas­ gépkocsi vagy különleges (mentő, tűzoltó, öntöző, vontató stb.) gépjármű számára 2000 kilogramm ön­súlyig 200 liter, 2001—3000 kg-ig 300 liter, 3000 kg-nál na­gyobb önsúlyig 500 liter benzin, illetőleg gázolaj fogyasztást en­gedélyez havonként. Az MNDSz küldöttsége Dinnyés Lajos miniszterelnöknél Pénteken délelőtt az MND825 küldöttsége Erdeiné Mar­áth Jolán ügyvezető­ elnök és, Po­­kornik­ Hermanné vezetésével felkereste Dinnyés Lajos mi­­niszterelnököt és a Szövetségbe tömörült demokratikus asszo­nyok százezrei nevében bizal­máról és segítőkészségéről biz­­tosította a miniszterelnököt és kormányát. Dinnyés Lajos miniszterelnök válaszában megköszönte sze MNDSZ küldöttségének sze­­mélye és kormánya iránt ki­fejezett bizalmát. Biztosította a küldöttséget arról, hogy az MNDSZ munkájában a leg­­messzebbmenően támogatni fog­ja. Elismeréssel nyilatkozott az MNDSZ szociális működéséről és felhívta a figyelmet a kül­földi kapcsolatok ápolására. Az őszi könyvpiac legjMsi Hmm fei"1*1 Un oIN­QOUSZ p0maSwMm­np Re, Művész és mfiaiko­becca Wes, .ram tág h­or,S2,a^Tla. JOHN STEEVBECK Werfel, John Ers­­tapán legújabb regénye, tm. Bruno Frank, „4 , J „ Romains, Benedek Marcell André Maurois, Sig­mafordítása. rid Undsei, Van hatalma. biogra-Félvászonkötésben: ^ ^ Brom­­dákkal: FélSal 24 Ft VILÁGSIKER! kötésben: 48 Ft | Félvászonk­ötésben: B 48 Ft ! Kaphatók: minden könyvkereskedésben. ÚJ IDŐK KIADÁS I

Next