Magyar Nemzet, 1948. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

3 hazatért hadifoglyok nyomorát, hanem csak a nyomorúság ki-­­ küszöbölésére irányuló totális intézkedésekkel. Nem vagyunk ennyire derű­látók belpoltikai fejlődésünket illetően. Bízunk azonban abban, hogy vezető politikusaink reál­­politikai ösztönét nem fogják elhomályosítani a pártszenvedé­lyek, hogy vicinális pártérdekek­nek nem fogják feláldozni a » nagy, egyetemes nemzeti érde- *­keket, hogy nem a partit’,kársa- I­­gok szobáinak négy fala között,­­ de világpolitikai távlatokban figyelik és mérik le a hatá­­­­rainkon belül és kívül lezajló eseményeket. Ha ez így lesz, akkor a ma­gyar demokrácia a több szabad­ság irányában fejlődik, ahogy a hároméves terv a több kenyér felé vezeti a demokráciát. Több szabadság, több kenyér! — ez legyen az 1948 magyar politikájának jelszava. Ezt kö­veteli meg elsősorban a magyar nép nagy történelm­ ünnepe, az IC~48-as szabadságharc centená­riuma. A millennium óta nem volt ilyen nagy nemzeti ünne­pünk. Mégis nagy különbség van a két ünnep között a meg­ Balvai éjjel folván­t ügyfeleinek BLOfiiCNER J. hírdetőirodája Városháza u. 10. T. 188-412. 196-499 Bajcsy-Zsilinszky­ út 33. T. 123-624 B. U. É. K. ügyfeleinek és ismerőseinek PATAK HIRDETŐIRODA VI. Bajcsy-Zsilinszky­ út 29. Telefon: 120—969 Üzletfeleinek, barátainak B­U £• K­­ARAIÉ P£L hirdetőiroda Erzsébet-körút 14 B. U. fi. K. fek hirdetőinek BALOSH K­isÉ Szent István-körút 9. Tel. 122-200 B. U. fi. K. FÉK BÁRT A hirdetőiroda IV, Kamermaycr K.-utca 8 ., B. LT. É. K. tisztelt hirdetőjeleinek BLAt­ IMÍMia VI, Hegedűs Sándor­ utca 18. BOROS hirdetőiroda S Budapest VI, Andrássy­ Út 54­­ Telefon: 129—269 a U. É. K. t. ügyfeleinek­­ B. U. ft. K. É. FILMSERVICE Lakner Noémi és Erdős Sándor VII, Erzsébet­ körút 9/11 B. U. É. K. Ék­házas hirdetőiroda V Csáky-utca 3 B. U. fi. K. Jös HALÁSZ hirdetőiroda VIII. Rákóczi-út 27/a Hak K­irieik­el VI. Podmaniczky-utca 13. Telefon: 124—612._____ T. ügyfeleinek és barátainak IV B. U. É. K. JLcoputiil­lítjula hirdetővállalat VII. Erzsébet-körút 39 Alapítva 1896. Tel 422—308 B. U. fi. K. tisztelt hirdetőjelek­kek Leopsk­S Colind­ hirdetőiroda VI. Te­réz-körút 3­ 1 Alapítva 1916. Tel. 425-129 B. U. fi. K Eiz 5 L E N » V A I hirdetőiroda | ^ VI. Teréz-körút 20 1 január ! Szívverésemmel egybeolvadott meggyőződésemmel hiszem — mindazon eszmények közt, me­lyekért „ küzdtérre lépénk, teg­­ye".esd a szabad sajtó, mert ha az valóságos nyomásoktól és bátorságát befolyásolható mo-­­ meritumoktól ment, ha köz- Igazai hirdetésében senki és­­ semmi sem gátolja — általa a­­­ többi szabadságjogok mind ki­­vívhatók és kivívva biztosíthat •E­tők; enélkü­l azonban minden más szabadság, sőt azok ösz­­szessége is csak hiú csalárdság, mert enélkül mindaz fun­damen­­tumtalan, homokra épített tá­kolmány, melyet elsöpör a szél (Kossuth Lajos mondta 1848 január elsején az őt üdvözlő ju­rátusoknak.) -------------- 13­4­8 ---------------­ ünneplés módja tekintetében. 1896 ban, a millennium meg­ünneplésére utoljára fejtette ki a maga anakronisztikus pom­páját a történelmi Magyar­­ország, amelynek voltak libái, tévedései, de megvoltak kétség­telen nagy történelmi eredmé­nyei és cselekedetei, melyek az egész európai kultúra javára szolgáltak. 1896-ban a nemzet büszke ünnepére az istenek alkonya vetette bágyadt, erőt­len fényeit, amelyeket hiába igyekeztek tűzijátékok fényével felerősíteni. Most azonban új világunk erőteljes, bár néha füstbe csavart hajnali tüzet fog­adjon az 1948-a­s centenárium születését. Nem az alkony, az elhanyatlás, hanem a hajnal csillagának je­gyében születik meg ez a cen­tenárium. És kibontja a nem­zeti élet 1948 legszebb eszméit: a szabadságot, a testvériséget, egyenlőséget, a hazaszeretetet, a nép szeretetét. Nem a mú­zeumokból, gyűjteményekből előszedett történelmi relikviák­kal kell megünnepelnünk 1848-at, hanem az 1848-as szabadságharc élő és örök eszméivel, a sza­badsággal, minden magyar egyenlőségével, mely nem a pártigazolványban, hanem a magyar állampolgári oklevél­ben gyökerezik, az emberiesség­gel, amely nem tesz különbsé­get ember és ember között. 1848-at ne külsőségekben ünne­peljük, hanem lélekben, azzal, hogy m­egvalósítjuk ama nagy eszméket, melyeket először hir­dettek meg a magyar történe­lemben 1848 március 15-én, amelyek megvalósításáért Kos­suth szólította fegyverre a „fe­kete barázdák” népét és ame­lyeket az 1849 augusztus 13-i világosi katasztrófa erőszaka sem tudott soha kitépni a ma­gyarság szívéből. Az­ 1848-as nemzedékhez ak­kor lesz méltó az 1948-as nem­zedék, ha átveszi tőle a szabad­ság fáklyáját, ha megvalósítja azt, amiért az előbbi lelkese­­­dett és szenvedett, harcolt és vérét ontotta, dicsőségesen győ­zött és még dicsőségesebben el­bukott Az Újév egyházi zenéje: Bazilika 10: Lisznyay -Szabó Missa de navira e D. N. J. Christi, vez.: Harmat Artúr. Belvárosi pébánia 10: Kersch Szt. István mise, vez.: Berg Ottó. Ciszterci templom Vall: Anerio Missa in octavi­­oni, vez.: Forrai Mik­ós. Terézvárosi plébánia 10: Lisznyay Szaló. Karácsonyi mise, vez.: Kemenes Frigyes. A népénekes misék rendje:­­Szent vagy Uram* 41., 21., 29., 151. Házasság. Menyhárth Eszter és dr Rakovszky György január hó 3-án d. e. 11 órakor tartják esküvőjüket az Egyetem temp­lomában. Stern Györgyné St. Grausz Annie és Popper Mai házassá­got kötöttek. 11. U. É. K. kedves üzletfeleinek és jóbarátaknak MOTTL és SERÉNY szobrászok, miskőipari vállalat. SERÉNY JÁNOSNÉ mfíanyagüzem, Egressy-út huszonhárom______ melltartó jöitH B.U.lK. B. U. fi. K. feh. kedves vevőinek és üzletfeleinek 9IOFBAUER MIKLÓSNÉ fonahiagykereskedő, Balc®y-Zsilinszky-út tizenkilenc/b. —'■ ————1mmmmmmmmmmm Gazdasági fairek „Az olasz tapasztalat“ A franciák elámulva látják az olasz pénzügyi helyzet javulá­sát. .Olasz tapasztalat® címen Frédéric Jenn­­y a «Tribune»­­ben kitűnően világítja meg az Einaudi sorozatos intézkedései­nek hatását. Először is beve­zette a hitelkorlátozást, amely­nek segélyével az árszínvonalra deflatórikus nyomást gyakorolt. Azután pedig egy­­veterán*, egy .ortodox® közgazda vak­merőségével szabad levegőt, vagy legalább is szabadabb le­vegőt bocsátott be a fülledt le­vegőjű deviza-feketepiacra. Olaszországban eddig is elég li­berálisan kezelték a kivitelből származó devizák értékesítését. Az exportőr az exportdeviza 50 százalékát szabadon értékesít­hette, csak a fennmaradó 50 százalékát volt köteles hivata­los árfolyamon beszolgáltatni Most aztán Einaudi azt a radi­kális újítást hozta be, hogy ezt az 50 százalékos beszolgáltatást nem egy merev, rögzített hiva­talos árfolyamon kell teljesí­teni, hanem havonta közzéte­szik az előző hónapban a római és milánói szabad piacokon ki­alakult átlagkurzusokat és a következő hónapban ezen az előző havi átlagárfolyamon tör­ténik a kötelező beszolgáltatás, így nincs, vagy alig van az exportdeviza értékesítésénél veszteség, megszűnt a devizák feketepiaca, nincs export-pré­mium, tehát nincs favoritiz­mus és erős ösztönzés van az exportálásra.­­ Ugyanilyen mó­don kezelik a turisták által be­hozott, vagy az emigránsok ál­tal hazaküldött, vagy hazai ola­szok által külföldről behozott devizákat is. Ismételten ajánljuk ezen a helyen a devizaértékesítésnek a magyar kereskedelmi és ipar­kamarák 1932. évi orsz. kon­gresszusa által ajánlott rend­szerét. Ma is ezt jobbnak és hatékonyabbnak tartjuk, mint az olasz rendszert. De az olasz rendszert is sokkal jobbnak és hatékonyabbnak tartjuk, mint a mienket Exportunk igen ked­vezőtlen alakulása nyomaték­kal sürgeti a devizarendszer re­formját. Minél erőteljesebben, minél tökéletesebben fogja az a szabadságot megközelíteni, an­nál hamarább leszünk képesek kereskedelmi mérlegünk súlyos passzivitását megszüntetni. (..) A tőzsde Tovább lanyhult a tőzsde. Az árak lemorzsolódtak és a for­galom megapadt. Az év utolsó napját zárlatkor is a lanyhaság jellemzi. Igen kevés kötés for­dult elő, azok is lemorzsolódó árak mellett. Előfordult köté­­sek: Kőszén 27—28.5, Salgó 2.25, Ganz 2—2.20, Acél 3.20, Rima 3.20—4, Cukor 36—40, Gschwindl 215, Magyar Pamut 14, Szegedi Kender 20. Évzár­lati kurzusok: Stermes 2—2.50, Jelzálogbank 2—2.50, Szlovák Bank 1.15—2, Kőbányai Taka­rék 5 pénz, Nemzeti Takarék 20—25, Első Magyar Biztosító 150, Foncsére 14 pénz, Békés­csabai Malom 5, Budapesti Gőzmalom 2.25, Hungária Ma­lom 7.25, Király Malom 5—6, Bauxit 34, Beocsini 3.75, Bor­sodi Szén 1.50, Lőrinci Tégla 5—6, Cementia 40, Kohó 2, Dragh­e 3.50—4, Aszfalt 1.30, Kőszén 27—28.50, Kerámia 9— 10, Nagybátony-Ujlaki 4—4.50, Salgó 2.25, Urikányi 3, Franklin 3— 3.50, Glóbus 13—15, Bégay 7—7.50, Stephaneum 3, Ganz 2—2.10, Hoffberr 250, Lámpári 3.50—3.75, Láng 11—’12, Ma­gyar Acél 3.80—4, Magyar Va­gon 3.75, Rima 3 80, Schuler 10, Vasáru 3—3.50, Ofa 4.50— 5, Nasici 42—43, Délivasút 3— 3.50, Trust 5.25, Magyar Cukor 36, Georgia 7.50, Izzó 28.50, Auer 43—15, Vasvármegyei Elek­tromos M. 3.50—4, Dreher 28—29, Fősőr 13.50—14, Pol­gári Sör 105, Gschwindl 215, Mezőgazdasági Kém. 53—55, Pannónia Sör 3—3.50, Hungá­ria Szálló 70, Royal 21, Lukács 40 pénz, Gyapjúmosó 3.30, Goldberger 24, Győri Textil 22 pénz, Juta 4, Magyar Pamut 14 pénz, Óbudai Fehérítő 25—27.5, Szegedi Kender 20 pénz, Chi­­noin 19, Dianna 30, Hungária Vegyi 13.50, Keleti és Murányi 55—60, Klotild 9, Szikra 5 25 pénz, Féltén 35—36, Gumi 28, Vasutborg. 6.25—6.50, Telefon 3.50, Zagyvapálfalvi 6—6.25, Népszöv. fontkölcsön 225—235, 1914-es főv. kölcsön 45, 1927-es főv. kölcsön 850. A szőlősgazdák közgyűlése A Magyar Szőlősgazdák és Gyümölcstermelők Országos Egyesülete közgyűlést tartott, 4­ 500 termelő részvételével. A szövetség elnökévé Dobi István országgyűlési képviselőt válasz­tották meg. Társelnök lett Farkas Ferenc, Donáth Ferenc és Szeder Ferenc, tiszteletbeli elnök Nagy Imre, Lázár Mik­lós és Takács Ferenc ügyvezető alelnök, dr Roizman Zoltán. Ezenkívül a különböző pártok­ból hét alelnököt választottak. Oortson újéve! kivan ■ igen tisztelt ü-d­fetemek ZÖLD JÓZSEF kazán- és tarlányüzem Bpest, XIII, Szent László-út 4/b kedves vevőinek eb* B. U. fi. K. SZEMERE szűcs VII., Erzsébet-körút 26 IS. U. Ill. K. Rfc MOLNÁR tárk­ószaközlet, XI., Bartók Béla-út 41 T.: 256-214 Dobi István elnöki megnyi­tójában hangoztatta, hogy a szakszerű irányítás nagyrészt az érdekképviseet feladata. Dr Heizman Zoltán alelnök a sző­­lasgazdaság helyzetéről számolt be. Rámutatott, hogy a felsza­badulás után a szőlősgazdák hatalmas munkát végeztek az újjáépítés eredményében. Az eredmények igen kielégítők. A kultuszminiszter „eltit­­kol“ d­ebreceni látogatása Ilyen cím alatt a kisgazda­­párt hivatalos lapja, a hírlap, cáfolja, hogy a kultuszminisz­ter és munkatársai debreceni látogatását és a debreceni egye­temen folytatott bizalmas tár­­gyalásait titokban akarták tar­tani. Ennek ellene szól az a körülmény, hogy a debreceni egyetem­­ tisztviselőinek szigo­rúan megtiltották, hogy bárki­nek is említést tegyenek a kul­tuszminiszter debreceni látoga­­tásáról. A debreceni lapok mun­katársai csak a miniszter deb­receni tartózkodásának harma­dik napján szereztek véletlenül tudomást Ortutay Gyula és munkatársai látogatásáról: egyikük együtt utazott a villa­moson egy fényképésszel, aki a miniszterről és munkatársai­ról fényképfelvételek elkészíté­sére ment ki az egyetemre. A miniszter nyilatkozatot adott ugyan a sajtónak, de csak a debreceni újságírók ké­résére, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy úgyis megírjaa a miniszter és munkatársai láto­gatását. Megállapítható, hogy a karam­bol folytán, amelyet jelenték­telenné akart tenni a Hit­ap, mindkét autó megsérült, a taxi hátsó része tönkrement. Tulaj­donosa ma is várja, hogy ká­rát megtérítsék. ★ Ortutay Gyula kultuszminisz­ter szerdán délelőtt az MTI útján nyilatkozott debreceni megbeszéléseiről. Hangsúlyoz­ta, hogy minisztériumának fő­­tisztviselőivel minden fonto­sabb kulturális és közoktatás­­ügyi pr­oblémákat megtárgyal­tak. Foglalkoztak az általános iskolák VIII. osztálya és a gimnáziumok részére szükséges tankönyvek kiadásának kérdé­sével. Szóba került, hogy a disz­­szertációk­at közzétegyék. Az állami könyvkiadóvállalat léte­sítéséről is megbeszéléseket folytattak. A szünetelő iskolák működésének megkezdése, a ta­nítói lakások ügye is napirend­re ker­ült. KEDVES VEVŐINEK ÉS SZÁLLÍTÓINAK BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN A LA­UH­ELEH1R3MOSOYER Budapest. Gyár és iroda: XIII, Klapka­ u.3. T.*204-015. Városi iroda: VI, Csengery­­utca 47. T. 129-690, 122.474. 0­ év. És új minőség! B. U. E. K. SCOWALD kelmefestő, vegytisztító és gőz­mosógyár, Budapest, VII., Szövetség­ utca 37 Mindenekelőtt békét kívánok neked, Kedves Olvasó, zavarta­lan és erőteljes békét, amelyben nyugodtan dolgozhatsz, átrood­­hatsz és szerethetsz. Amelyben megtalálod önmagadat, szíved tiszta vérének erejét, megvéd­­heted becsületedet és munkád forradalmát. Búzát is adjon neked az Új­év, hogy megsüthessed kenye­redet, az áldottat, a minden­napit. Borod is legyen, s ha bána­tod van, oldd fel tiszta csepp­jeiben__ Így kívánták mindezt Eleink, mondván: Bort, Búzát, Békes­séget! És a Bor, Búza, Békesség mellett legyen hited népedben és önmagadban. Áldassál meg sok-sok mosollyal, de vándorol­janak szemed pitvarára néha a könnyek is, hogy sírni tudd a siratnivalókat. Vállalj szenvedést is, hogy annál boldogabban ölelhesd örömeidet. Légy jó azokhoz, akik jót akarnak. S ha már a föld őrzi Anyád­nak porá­t, imádkozz néha így: —■ Engedd, Uram, ha egyszer újra élünk, hadd lehessen anyám a gyermek és én a szülő, hogy meghálálhassam jóságát és önfeláldozását. Kívánom, Kedves Olvasó, hogy szeress és szeressenek, csókolj és csókoljanak.­ Harcolj a szegényekért, hogy el ne hagyjanak. Mert ha el­hagynak egyszer, örökös lesz magánosságod. Szeresd a munkát és a verset és hirdesd, hogy a kérges kéz simogatása selymesebb az eb puhulténál. Légy dolog az Újesztendő­­ben, borral, búzával, békesség­gel. Ezt kívánom neked, Olvasó. És feneked is — Hazám. B. I. Időjárásjelmtés Hazánkat kedden teljesen elárasz­totta a hűvös levegő. A hőmérséklet általában csak 3—5 fokig emelkedett és szerda hajnalban majdnem min­denütt volt gyenge fagy. Az ország keleti és déli megyéi néhány millimé­teres csapadékot kaptak. Budapesten szerdán délben a hőmérséklet 3 fok­­, a tengerszinttre átszámított légnyo­más 754 mm, alig változik. Várható időjárás csütörtök estig. Élénkebb északi szél. Túlnyomóan borult idő. Sokfelé, főleg az ország­ déli és keleti megyéiben havazás, havaseső. A hő­mérséklet tovább süllyed. Sporthírek A magyar ökölvívók Varsóban 10:6 arányban győzték le Észak-Lengyelor­­szág csapatát. Magyar vívókat ti óvnak vendégül a lengyelek éspedig két kardvívót, egy párbajtőrvívót és három hölgyvívót, akik Zakopanéban négy hétig bemu­tatómérkőzéseken vennének részt len­gyel és más nemzetiségű vívókkal együ­tt. A Vívó Szövetség most nem döntött a meghívás ügyében Az embersport fogadások ehető szel­vényén megint a külföldi mérkőzések dominálnak, öt angol és három olasz bajnoki mérkőzés melett a magyar sportot csak két kosárlabda és két berem-kézilabdamérkőzés kitviseli. A BSE és a MÁVAG, nemkülönben a Szegedi Postás és a MA­FC kosárlab­dában mérkőznek egymással, a kézi­labdamérkőzések pedig a KAOE— Elektromos és Partizán—NTE. Az an­gol ligamérkőzések csupa rejtély. Manchester City—Aston Villa? Pont­számok a ligában 2­4 és 25! Burnley csapata 32 ponttal a második helyen fekszik, ellenfele, a Bolton Winterer 14 ponttal, a sorban 23-ik. Smier­­land a 16-ik, Grimsby a 20-ik helyen áll, pontjaik száma 21, illetve 15, de a mérkőzés a Grimsby pályáján kerül lejátszásra. Portsm­ounth 0.9-ik) is a saját pályáján játszik a T­uddersfield els-ik­ csapatával, mely három pont­tal vezet előtte. Az egykor híres Blurkburn az utolsó helyen áll 14 pontjával, ellenfele a Wolwerhanpton csapata, az 5­’V helyen, 27 ponttal. — Az olasz mérkőzések a következője: Fiorentina—Internazi­onale, Lazio—To­rino és Genova—Roma. A papírformák alapján csak a Torino győzelmét le­het biztosra venni a Lazio ellen. La Fantaisie kölni kizárólag Chez Ede, Váci-utca 30. — Orvosi hír. Dr Holló Imre fog­orvos rendelődét V., Pozsonyi-út 49. alá helyezte át. — B. U. É. K. BISZLŐ ING KÉSZÍTŐ melltartó B. U. É. K. Asszonyom­­ nem ismer rá régi táskáiéra, ha nálam átalakíttatja.­­ PILLÉR LÁSZLÓN­ői bőrdíszműm. VII. Erzsé­­bet-köritt harminckettő, az udvarban. Kedves vevőimnek boldog újévet kívánok! B. I. É. K. - zleiv-cmk hirdeti- és félyirodák, VH. Erzsébet-krt 9/11. T.­­22-00-35. V. Szent István-krt 29. X 122-122. BOLDOG UJESZTENDŐT kiván KEDVES ÜGYFELEINEK ! MAGYAR KÖZPONTI HÍRADÓ Rt. HIRDETŐ IRODÁJA IV, Somogyi Béla-út 10, félemelet. Telefon: 185-791, 387—110. B. U. É. K. MIHELYi hiísloiroda IV, Veres Pálné­ utca 8. HIRDETŐffieK B. IT. É. K. METROPOL HIRDETOIRODA XIv Bartók Béla­ út 8. B. V. fi. K. LÜS, t hirdetőijeinek és jóbarátainak POPPER St­rdstsirsda V. Csáky­ utca 37. Tel. 200-495 » B. V. É. K. hirdetőinek Jtraaaaauda IVÁNDOR) H­IRDETŐIRODA Teréz-krt 50. Tel. 120-620, 120-629 „R/JPIö“rirfte!öiroda K­IV, Ferenciek­ tere 3 (T 185-205) I igen tisztelt ügyfeleinek I bo­log ú­­y B. I T. hirdetőfelein ROBI propaga Nagyatádi Szab BOLDOG Ü4 ÜtiYFl SERES EMI V, Pannor BOLDOG ÜJ 1.1 kiVÁ t. ügyfeleinek es ismerőseii Singer Mária hirdetőiroda Wesselényi­ u. 35. Tel. 227—027 B. U. fi. K. Éh TARJÁN f hirdetőiroda­­ IV, Váci-utca 9 TERZER li rde fireda ^ (Szervita-tér 8) Telefon: 382—393 igen tisztelt ügyfeleinek bo­roa úrevet kí­ván B. u. fi. K. sk TOSCHÁK hirdetőiroda VI., Teréz-kertt 8 B. U. fi. K. Ibi V A K íi A hirdetőiroda V, Sallai Im­re­ utca .'Csillörtök, 1518 Január 1 Ma mi sem szendécski­zünk, hanem minden jó magyarnak boldog új évet kívánunk. A VAOSz kiállítása A VAOSZ a fővárosnál alkal­mazásban lévő művészek mun­káiból­­ kiállítást rendezett a Káro­li-pa­­o álmn. A sajtó kép­viselőinek kedden mutatták be a tárlatot, amelyet a köztársa­sági elnök jelenlétében január 3-án, szombaton a JP.Ploármes­­ter nyit meg ünnepélyesen. Több termet töltenek meg fő­városi festők és szobrászok művészi alkotásai. A festők kö­zül különösen érdeklődést kel­tettek Tóth B. László, Dudát Jenő, Szegedi Kovács László, Csikós Miklós, Birahi Fodor József képei, Palatínus Ferenc szobrai, Perez I. Jenő mozaik­munkái, amelyek üvegből és márványból készültek, Somogyi József terrakotta készítményei. Az akvarellmunkák három ter­met foglalnak el. Itt különösen Jeges Endre, Stere László, Gebhardt Béla, Mend­ik Lajos, Börzsön­­ Ferenc képei vonják magukra a figyelmet. Sok és kitűnő művész van a főváros szolgálatában.

Next