Magyar Nemzet, 1948. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-10 / 7. szám

házak telekkönyvezése tárgyá­ban a népjóléti miniszter azt válaszolta, hogy az ONCSA ter­hére a közjóléti szövetkezetek által épített ONCSA-házak vé­telárát a juttatottak általában 10 évi törlesztés mellett tartoz­tak kiegyenlíteni A földművelésügyi miniszter Kisházi Mihály képviselőnek a Csehszlovákiából áttelepített magyarság helyzete tárgyában­­ azt válaszolta, hogy az át tele- ,é­pülő magyar lakosságnak a ” fölö­igénye általában minden te­ 4 lepüléi helyen kielégíthető s « ezen a téren kevés a­ jogos pa­ ” tiasz. Szigethy Attila képviselőnek a földművesszövetkezetek társas darálóinak ügyében kijelentette, a valóság az, hogy a szövetke­zeti is társasdaráló is csak jo­­gosítvány birtokában dolgozhat­nak. Az építés- és közmunkaü­gyi mniniszérium is Kovács Bé­la kép-­­ viselőnek az építésügyi törvény megalkotása tárgyában beadott interpellációjára kijelentette, hogy a minisztérium az ipar­­ügyi törvény előkészítésének munkálatait megkezdte. A Ház e miniszterek válaszát tudomá­sul vett. Ezzel az ülés véget ért. Ries István igazságügy­­miniszter Fámban Párisból jelenti az MTI. Ries István igazságügyminisz­ter csütörtökön Párisba érke­zett. Az igazságügyminiszter a francia fővárosból Londonba utazik, hogy részt vegyen a szombaton és vasárnap az an­gol fővárosban tartandó nem­zetközi szocialista értekezleten. Az Actio Catholica és a War Relief service az árvízkárosultakért A Magyar Kurír jelenti: Az Actio Catholica Országos El­nöksége, am­ely­nek kebelében működik az amerikai katolikus segélyszolgálat, a „War Relief Service NCWC“, értesülve a Tisza áradása folytán hajlékta­­lanná és nincstelenné lettekről, megsegítésükre pénteken reg­gel élelmiszerekkel és ruhák­kal megrakott teherautókat in­dított Fehérgyarmatra és Köl­esére. Az árvízkárosultak meg-­­­segítésére az „Actio Catholica"­­ és a „War Relief Service i •NCWC" 1600 kg lisztet, 500­0 kg zabpelyhet, 400 kg gyer­­mektápszert, 100 kg csokoládé­­port, 300 kg főzelékkonzervet 100 kg levesport és ezenkívül 1000 drb ruhát, amelynek két­harmadrésze gyermekek, egy­­harmadrésze pedig felnőtt fér­fiak és nők felruházását szolg­­­gátja, indított útnak. liósport mindig­ kevést a telivér-ló a galoppverseslyekre, endo szerint össze­sen 66 teli­vér van trenkittben a pesti ég, az alagi istállókban és ebben a számban már benne vannak az Ang­liából , és Franciaországból behozott ■ lovak is. A kétévesek száma mind­­­­össze 9, a háromé­ves­eké *27, míg a négyévesek és idősebb lovak száma 32. Ez a kislétszámú anyag képezi­­ pillanatnyilag az újjáépítendő magyar­­ tolivértenyésztésnek az utánpótlását, d­e egyben a versenyüzemnek az alap­ját is. A tréningben levő ismeretlen­­ származású lovak és a félvérek sesá- i ma 64. Itt említjük meg, hogy a leg­utóbb behozott angol és ír tenyész­tésű lovak január 25-én kerülnek ár­verésre éspedig 6 kétéves és 4 há­roméves. A fentiekkel kapcsolatban megemlítésre kívánkozik az a hír is, hogy a kora tavasszal lefutásra ke­­rülő híres angol Lincolnshire-hendi­­kenre egymagára 112 lovat neveztek. Még a második világháború idején 5* több, mint ötszáz, tel­ivér versenyló dí’ott a magyar istállókban. V.ix amerikai hétéves ügető. RoLJo, nevű, 2 p. 06 mtd alatt futotta meg az angol mérföldet, ami est kilomé­­terre átszámítva 1 .p 17.7 mp-nek ít­­te­ meg. Nálunk boldogok a trénerek ha legjobb idősebb lovaikból sikerül a M­or 1 p 20—1 p 27 mp-es időt ki­préselni! özr. Klethnitner Árminná úgy a magi, valamint az összes rokonság nevében fáj­dalommal tudatja, hogy fe­lejthetetlen jó busa, illetve rokona, Fischer Béládé­sz. Sehlenger Karola f. hó 9-én, rövid kínos szen­vedés után el­hun­y­t. Temetése f. hó 11-én, déli egy órakor lesz a rákoskeresztúri izr. temetőben. Minden külön értesítés helyett. Hajdú Gézáné fiz. Deutsch Zsuzsanna mélysége fájda­lommal tudatja, hogy a mind­nyájunk által rajongásig szeretett 11 EKi VOGEl VNI türelemmel viselt hosszú be­tegsége után visszaadta nemes lelkét Terem­tőjének. Jár.. 5-én a családi sírbolt­ba helyeztük örök nyugalomra. Emléked örökké élni fog közöttünk. ---------- 1918 ----------­ Búcsúlevél, mint vádirat (A Magyar Nemzet debreceni tudósítójá­ul.) Harsányi Sán­dor, a debreceni Apaffy-malom tulajdonosa újév napján ön­gyilkos lett. Tettének oka az volt, hogy két és fél vagon liszthiányra jött rá malmában. Halálát megelőzően kivizsgálta a liszthiány okát és búcsúleve­lében sorra megnevezte azokat a személyeket, akiknek bűnös kezelése okozta a hányt. A deb­receni rendőrség előállította a vádiratszerű búcsúlevélben gya­núsító­­ személyeket. A halott vádjai igazaknak bizonyultak, a rendőrség megállapította, hogy sorozatos házilopások történtek és rendszeres illegális lisztki­­altást foly­attak a malom egyes alkalmazottai. A vizsgálat befe­jeződött és a közellátás érde­keit veszélyeztető bűncselek­mény gyanújával átadok az ügyészségnek a malom főmol­nárját, almolnárját, az öngyi­­kos malomtulajdonos testvérét, a főkönyvelőt, két molnársegé­det és két malmi munkást. Többen közülük kocsmai adós­ságot fizettek meg a lopott liszttel, így orgazdaság miatt kocsmárosok ellen is megindul az eljárás. Több péket is előál­lított a rendőrség, akik a meg­tévedt emberektől feketén lisz­tet vásároltak. B­ssans*s­ózza ! . Január 10 Zágrábban a* volt főispánt sürgette a’ megye, hogy mondja ki a többséget, ez pedig azt fe­lelte: „nem, míg rá felülről pa­rancsot nem vesz." — ez az igazi kreishauptmanni rendszer. _ Ezeket a magyar nemzet soha­ * sem tűrte * sohasem fogja­­ tűrni. Ez a nemzet csak addig­­ marad nemzet, amíg maga vá- * fosztotta tisztjei igazítják a vár- 8 megyéket és egyéb testeket. Ha a kormány nevezné ki ezeket s nem a közakaratot, hamm a felsőbbségi akaratot reprezen­tálnák, a nemzet nem nemzet lenne, hanem a felsőbbség által akarata nélkül, sőt ellen terelt nyáj. (A 26. ker. ülésen mondta Josipovich tarmezei követ.) Javul Budapest közbiztonsága Mü­nnich Ferenc rendőraltá­­bornagy a főkapitányság szo­kásos havi jelentésében közli, hogy a múlt hónapban a to-­j lone ügyosztálynál 194 szem­­­mélyt ítéltek el közveszélyes­­ munkakerülés címén, rendőri felügyelet alá helyeztek el, a főváros területéről kitiltottak ■ 12 személyt. A központi inter- i náló táborban 2622 egyént tar-­­­tanak fogva, közülük 1265 po­étikai okokból került ide Te­­j tű- és ri­hmentesítést 172 eset-­­­ben kellett végezni, 70 inter- i nált nemi­ beteg volt. A közleke- e­dési rendészeti osztály bevezet-­­­te a hangszórós gépjármű al­­­­kalmazásáva) a nagyközönség­nek a helyes közlekedésre való oktatását és az iskolákban is tervbe vették a közlekedési sza­bályok ismertetését. A múlt hónapban 5204 bűn­ügyben és 6929 vétségben foly­tatott nyomozást a rendőrség. Előfordult két szándékos em­berölés, 26 gondatlanságból okozott emberölés, 19 rablás, 1035 betörés, 4041 lopás, 32 autólopás, 105 zsarolás, 1372 csalás, 1554 sikkasztás, 444 or­gazdaság. Hivatali hatalommal való visszaélés címén 98, meg­vesztegetés miatt 23 esetben indult eljárás. A bűncselekmé­nyek száma Budapesten csök­kent, s így a közbiztonsági ál­lapotok kedvezőnek mondha­tók. Érdekes adatokat tartal­maz a jelentés a lefolytatott razziákról. Ezek során őrizetbe vettek többek között 611 nőt, akik közül 127 férges, 194 pe­dig ktemibeteg volt. A múlt hó­napban 45 öngyilkosság és 94 öngyilkossági kísérlet fordult elő Budapesten. | Vöffirmop! ■■állóiO* IrPrgJW ) Vegyipari vállalat keres VEGYÉSZ­MÉRNÖKÖT Ajánlatokat fizetési igény és eddigi működés megjelölésével „1948“ jeligére Nemzetközi Hir­detőbe. VI. Andrássy­ út 9. sz. ....^SvUssztf __ Gazdasági hírek A tőzsde Gyengén tartott az irányzat Az árfolyamok kissé gyengül­tek. Előfordult kötések: Baiuxit 26, Kőszén 23, Salgó 2.05, Rima 3.40, Trust 5.10, Magyar Cukor 20—32, Dreher 25, Gumi 18.5, 1914-es fővárosi kölcsön 31.5— 33, 1927-es fővárosi kölcsön 620. Zárlati kurzusok: Bauxit 25.5—26, Kőszén 23—23.5, Salgó 2.05—2.15, Ganz 5.90, Lampart 3.75, Magyar Acél 4.40, Magyar Vagon 3.50, Rima 3.20—3.40, Sch­uler 12—13, Na­­sici 37.5—38.5, Trust 5.10—-6.20, Magyar Cukor 29.5—30, Geor­gia 5.70, Izzó 21—21.5, Dre­­her 25, Polgári Sör 85, Hun­gária Szálló 60, Goldberger 21 —22, Pamut 13.5—14, Szegedi Kender 17, Chinoin 17, Hungá­ria Vegyi 10.50, Klotild 8, Fél­tén 35, Csumi 18.5, Vasútforg. 6.25—6.50, Zagyvapálfalvai 7— 7.75, Népszövetségi fontkölcsön 180. 1927-es fővárosi kölcsön 620—630. A kereskedelmi kamarák ügye Mint jelentettük, illetékes he­lyeken foglalkoznak a kereske­delmi és iparkamarák kérdésé­vel és felmerült olyan elgondo­lás is, hogy a kamarák műkö­dését teljesen beszüntessék. Az utóbbi elgondolások érthető meglepetést keltettek gazdasági körökben. A kamarák intézmé­nye több évtizedes múltra te­kinthet vissza és a magyar köz­gazdaság fejlődése és modern kialakulása nem kis mértékben függött össze a kamarák mű­ködésével. A kamarák tevé­kenységéről és szerepéről két törvény intézkedik, amelyek pontosan megszabják, hogy a kamarák milyen közigazgatási, véleményező és kezdeményező munkát kell, hogy végezzenek a magyar kereskedelem és ipar körül. A kamarák általában meg is feleltek rendeltetésük­nek és a változott viszonyok között is megállták helyüket. Úgy tudjuk, hogy a kamarák további működése kérdésében bizonyos reformok szüksége fel­merült és ezek megvalósítása nem jelentheti azt, hogy a ka­marákat­­ végérvényesen kikap­csolják a magyar gazdasági életből. A román bankjegyforgalom 24.500 millióra emelkedett. Az aranykészlet 190.998 kilo­grammra rúg 32.153 millió lej értékben. A finn-magyar áruforgalomnak orosz területen át való lebo­nyolítása érdekében a finn­szovjet szerződésben történt gondoskodás. Wifból láttak „repülni csészealjakat* iXwnerihtsham New­ Yorkból jelenti az AFP. X Kentucky államban fekvő fort knoxi repülőtér parancs­­noka kijelentette, hogy újból feltűntek Amerika egén a titok­zatos „repülő csészealjak", amelyekről a múlt nyáron annyit írtak az amerikai lapok. A csészealjak mintegy 7000 mé­ter magasságban szálltak, órán­ként körülbelül 300 kilométeres gyorsasággal. A parancsnok három repülőgépet küldött ki azzal az utasítással, hogy igye­kezzenek megközelíteni a „csé­­­­szealjakat".. Feladatukat nem tudták megoldani, az egyik re­pülőgép azonban — eddig még fel nem derített módon — fel­robbant és pilótája meghalt lrendőrségi hírek Feljelentette a Gestaponál­­ özvegy Nyitrai Lászlónét, a Standard-cipőgyár tulajdonosát és családját Jáger János ci­pészmester és Mikó Fabiola, akiknek szabadalombitorlási­­ pere volt Nyitraiékkal. Nyitrai­­ Lajos kivételével valamennyin-­j­két deportálták, ahonnan nem tértek vissza. Alágert és Mikó­s Fabiolát átadták a népügyész-­­. ségnek. Okirathamisítás, csalás, terményüzérkedés és bejelen­tési kötelezettség elmulasztása miatt a gazdasági rendőrség őrizetbe vette Honda Lajos terménybizományost, aki két vagon gabonát feketézett el. Eltűnt egy taxisofőr, Szécsei János, akinek január 7-én kellett volna J 1647 rend­számú Lancia Auguszta gyárt­mányú kéktaxival jelentkeznie munkahelyén. Aki tud valamit róla, jelentkezzék a Nádor­ u. 12. II. 19/0. számú szobában Kelemen rendőrszázadosnál. A dísztéri házbeomlás után — mint megírtuk — Schráder Géza foglalkozás nél­­küli, a Guttmann-család meg­bízottja — megszökött. Né­hány órán belül elfogták. Gon­datlan emberölés vétsége miatt letartóztatták, miután megálla­pították, hogy felelősség terhe­­li, mert az erősen megrongált házban megengedte a két Vá­nyai-testvérnek, hogy­ bontási munkálatokat végezzenek ha­tósági engedély nélkül. Áldetektív került rendőrkézre Erdélyi Já­nos szabósegéd személyében, aki szökésben lévő társával, Tóth István soproni Mateosz fuvarozót és Ősze Péter soproni kereskedőt a Calvin-térre­­velő akarta állítanit a főkapitány­ságra, miután előbb a villamo­son zsebébe nyúlt. A két vidé­ki igazoltatni akarta a gyanús alakokat, mire egyikük futás­nak eredt, míg a másikat, Er­délyi Jánost elfogták. Ittasságá­val védekezett. Bestiális csendőr főtörzsőrmester került az államvédelmi osztály népügyészségi kirendeltségére­­ Sék­ey László személyében, aki­­ 1944-ben felállította a tiszafü­redi gettót, majd a bagolylaki­­ gettóban működött, mint besú­gó. Később Kerecsendre he­­l­­yezték, ahol besúgó volt 26­­ gyilkosságban való részesség­­ miatt indult ellene eljárás. Olajpogácsa drágítás miatt letartóztatták Lendvai Sándor nagykátai szövetkezeti igazgatót, aki 25 vágón hatósá­gilag kiutalt olajpogácsát a hi­vatalos 34 forintos ár helyett 60—80 forintért adott tovább. Halálos gyermekszerencsétlenség történt a Reiter Ferenc­ utca 9-es számú házban, ahol Fedor Józsefné 4 és fél éves kisfia véletlenül forróvizes dézsát bo­rított Gizella nevű 1 éves hu­­j­gára, aki a kórházba szállítás­­ után rövid idővel égési sérülé­­­­seibe belehalt. Robbanás volt pénteken délután a Pau­­lay Ede­ utca 13. számú házban lévő bőrüzlet raktárában. Egy hordóból gazolint és benzint öntöttek át egy másik hordó­ba, miközben valaki gyufát gyújtott. A gyufától felrobbant a benzingőz és lángba borította a helyiséget. A tűzoltók rövid­­ idő alatt eloltották az égő he­lyiséget és megmentették az ezer liter benzint. Sauer Fe­renc gyári munkás és Dóczi István raktárnok súlyos égési sebeket szenvedtek, a mentők a Magdolna-kórházba vitték. Elítéltek egy ámokfutó sofőrt. Rácz Ferenc sofőr múlt év augusztus 16-án a Tolbuch­in­­körúton halálra gázolta Krámer Ferencnél, elütött egy magán­­tisztviselőnőt­, akinek a lába el­törött. Utána még négy súlyos sebesülést okozott, majd besza­ladt egy kirakatba. A törvény­szék nem jogerősen háromhó­­napi fogházra ítélte. AZ ÓRA.... KÖRBEJÁR LORETTA YulíNS EDWARD G ROBINSON mm WELLES PROLONGALVaI AFRIKA! VŐLEGÉNY LAT­AB­A­R KÁLMÁN JBO»®€RÁF SS.: Színházi hírek Hedda Gabler Ibsen-bemutató a Művész­színházban Ibsen a polgári tragédia hőse. A polgárság belső felbomlásá­nak pregnáns és mély megjele­nítője, mestere a franciás szín­padi technikának, mestere a naturalizmus és a romantika, a realizmus és az érzelmessé® ölelkezésének, a színpadi játék fölényes és ösztönös művésze — örökké elavulhatatlan szerző és örök menedéke a színházak műsorpolitikájának, ha már nem akad új és megfelelő színdarab. És emellett örök alkalom ki­váló színpadi alakításokra is, egyszerre alkalom remek női és férfi főszerepekre. Íme, a Hedda­­ Gabler is ilyen darab, hősnője, bármennyire is alaptermészete belső tragikussága, mind feljebb és feljebb emelkedik a szenve­dély és a fájdalom csúcsaira. A sorssal és léttel kibékíthetet­len nőalak már eleve magában hordozza lehetetlenülését a tár­sadalomban •— igen, Ibsen nagyszerű mestere a megértet­ Ien női lélek megoldhatatlan fájdalmainak. Ezt a szerepet Sennyei Vera játszotta egyre emelkedőbb hangszereléssel. Ila eleinte talán túl rekedt hangok­kal kezdte és skáláján még hiányzottak a finomabb és lá­­gyabb hangok, később valóban megrendítő magasságokig szár­nyait, a közönség nem tudott betelni vele, semmit sem érez­tek a darab problémáinak ava­­tagságából és históriai hátteré­ből. A­ valósággal megbékíth­e­­tetlen költészet vergődését ér­zékelteti Ibsen és Sennyei Vera mellett Lövborg író, költő, filo­zófus néha nietzschei gondola­tokat és felszabadulást érzékel­tető alakja Várkonyi Zoltánnak adott, sokszoros alkalmat, hogy dús tehetségét felragyogtassa a sors sötét örvényeiből. Zách­y János polgári férje jellegzetes háttere és igazolása volt a tra­­­­gikus feszültségek összes lehe­tt­­őségeinek. Földényi László­­­antrikus ügyvédje, a női védte­­lenséget kihasználó mohóság és haszonlesés figurája, a polgári lét veszélyeit leleplezően, er­kölcsi indoka a hősnő tragé­diájának és éles és gúnyos hangsúlya szintén elragadta a nézőket, akiket Zala Karola bizarr öregkisasszony-alakja é­s­­ Szűcs Irén szobalánya (szintén , remek figurák) is elszórakozta­tott. A színpadi játék gazdag­­ alkalma volt és marad mindig Ibsen majd mindegyik darabja; a személyiség és a színészi hi­telesség ereje sugárzik mind­egyik szerepből. Nem a darab problémái, de a szereplők em­beri hitelessége emelte ki Ibsen e szép alkotását, mely azért tele van avult korának ma sokszor már érthetetlen légkörével, az aktualitás és a közönség szóra­­koztatásának legmaibb szféráiba. Gogolák Lajos Hangversenyek Ricci­li-i estje vizumnehéz­­ség miatt halasztva. (Koncert.) . IV. Filharmóniai est 12-éről 19-ére halasztva. — Hivatalos dollár a bárénekes­nőnél. Sinoros Szabó László, volt rendőrnyomozó alhadnagy dsult év október 31-én hivatalos célra 100 dollárt kapott. Este elment a Capri-mulatóba és Krezsetics Kosztáné, született Horváth Viktória 19 éves bár­énekesnővel elszórakozo­t. Ké­sőbb engedélyt kért a nőtől, hogy elkísérhesse lakására és 100 dollárt ígért neki. Ebből 30-at rögtön át is adott. Az énekesnő azonban az öltözőn kerészül megszökött. Az uzso­­rabiróság Rócz-tanácsa Sinóros Szabót nyolchónapi, az asz­­szonyt pedig héthónapi bör­tönre ítélte. Rabtartási költségrendelet. A kincstári élelmezésben részesített letartóztatott fejenként és na­ponként 5 forintot, akik saját­jukból­­ élelmezik magukat, fe­jenként és naponként 3 forin­tot tartoznak fizetni a kincstár­nak az igazságügyminiszter rab­tartási költségrendelete szerint. 1948 tand­ír 06 Magyar képzőművészeti kiállítás Londonban Londonból jelenti az MTI. Bede István londoni magyar követ nagy és díszes közönség jelenlétében nyitotta meg az An­gol Királyi Festészeti Társulat képcsarnokában rendezett, ma­­gyar modern reprezentatív kép­zőművészeti kiállítást. A ma­gyar műalkotások igen nagy hatással voltak a közönségre. A magyar képzőművészet külett- bemutatkozásai A kultuszminisztérium, mint a Magyar Nemzet jelentette, a centenáriumi évben lehetővé kívánja tenni magyar művé­szek külföldi kiállításainak, megrendezését. Londonban már megnyílt a magyar művészeti kiállítás, most pedig­ Firenzé­ben, Brüsszelben, Svájcban ké­szítenek elő magyar kiállításo­kat. Firenzében Márffy, Egri, Szönyi és Ferenczi műveit mu­tatják be. Svájcban készül egy Derkovits gyűjteményes kiállí­tás és egyidejűleg Vei­f Tibor, Bokros-Biermann, Diener Dé­nes, Brüsszelben pedig Barta László, Hajnal János, Szalay Lajos, Vitrai Tivadar és több fiatal magyar művész kiállítá­sát teszi lehetővé a kultuszmi­nisztérium. Párisban is készül egy magyar reprezentatív kiál­lítás. A magyar képzőművészek külföldi bemutatkozásait kultu­rális szempontból igen értékes­nek és nagyjelentőségűnek tart­juk, de amennyire helyeseljük a fiatalok felvonulását, annyi­ra kívánatosnak tartanók, hogy a magyar képzőművészet régi és elismert mestereit is bemu­tassuk a külföldnek, amely csak így alkothat igazi képet arról, hogy képzőművészetünk honnan indult el és hol tart. Képzőművészetünk nemzetközi elismertetése szempontjából fel­tétlenül kívánatos, hogy a kül­földi kiállításokon a régi na­gyok is ott legyenek reprezen­tatív műveikkel. Városházi hírek Pénteken délben repülőgépe­ket kereszteltek a városháza udvarán. A BSE sportrepülő osztálya két­­ sport repülőgépet­ épített. A városháza udvarán Gau­ner Ferenc tanácsnok, majd Bognár József polgármester méltatta a sportrepülők jelentő­ségét. Az egyik gépet Bognár Józsefné «Budapest», a másikat Koós Imréné «Duna» névre ke­resztelte. Január 12-én, 13-án és 14-én az Andor-utcai lőszerraktárban, 15-én a Haller-téri templom mellett és az Andor-utcai lő­szerraktárban, 16-án pedig a Koronaőr-utca 7. sz alatti tel­ken, az Árpád fejedélera útja 3. sz. épülettel szemben és Keled­ei­­ lókórházzal szemben min­denkor déli 12 órakor robbant­ják az elhagyott lőszereket. Szegények a budapesti árvák. A gyámpénztár valamennyi gondnokolt és árvá­k vagyona­ként mindössze 3.170.000 fo­­rit értéket kezel, ebből is csu­pán 535.000 forint a készpénz. Megkezdte a tiszti ügy­észség a fővárosi üzemi szabályzatok fe­lülvizsgálását és korszerű átdol­gozását. Ideiglenesen szünetel a dunai átkelési forgalom. A MFTR közli, hogy a budai Lánchídfő és Eötvös-tér, valamiint az Ybl Miklós­ tér és Molotov-tér kö­zötti átkelési hajójáratokat­ a Duna árhulláma levonulása tar­­lam­ára szünetelteti. Balázs Bélát a jugoszláv film­­komité meghívta hathónapos jugoszláviai tartózkodásra. Ez alatt az idő alatt Balázs Béla a belgrádi filmiskola előadója lesz. Iparosok és kereskedők által külföldiekkel kötött szerződések okiratai a pénzügyminiszter legújabb rendelete szerint ille­tékmentesek. Az illetékmentes­­séget olyan okiratoknál is al­­kalmazni kell, amelyek a ren­delet életbeléptetése előtti idő­ből származnak. mlm JÉ H|| SÜRDY JÁNOS Sn/f# ul Vli négyes alakítása az újév szenzációja. zSSfil? MB&ap Jm&r? MIHÁLYI ERNŐ I nnrrr­ 1 MMw MW illfr mw FEJES TÉRT vjSffl Jgjpjr GŐZÖN GYULA Minden tete fél 8 órakor, vasárnap délután fél 4 órakor. — Mérsékelt helyórakkal! |

Next