Magyar Nemzet, 1948. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-10 / 7. szám

T 9 H­­tmi 21­­,9 A helyzet pénteken a parlament folyosóján nagy érdeklődést keltett a Magyar Nemzet­nek a frakkvitáról szóló tegnapi kis közleménye. A Tisztelt Ház összes helyisé­geiben az ü­gy állampolitikai és társadalmi jelentőségéhez méltó izgalommal tárgyalták csopor­tokba verődve képviselők és új­ságírók a problémát. A kérdés js vita során olyan méreteket és jelentőséget öltött, hogy Ortu­­tay Gyula kultuszminiszter is szükségesnek látta, hogy nyi­latkozzék. A parlament folyosó­ján megjelenvén, első dolga volt, hogy közölje a kérdést el­mélyedve tárgyaló újságírókkal és törvényhozókkal: Nekem nincs frakkom... A miniszteri megnyilatkozást kellő jelentősé­gében értékelték a vitatkozó felek, akiknek sorában, meg kell állapítanunk, igen sokan foglaltak állást a frakk ellen. A képviselők java részének nincsen frakkja, bár közben bőven voltak a frakknak hívei is. A déli órákban hírnökök ér­keztek sietve a folyosó külön­böző mezőnyeire és sürgősen közölték, hogy a belvárosi elő­kelő és drága szabókhoz több, mint húsz új politikai jellegű frakk-rendelés futott be. Ily­­módon a probléma még egyre izgatja politikai életünket. Közbevetőleg megállapítjuk, hogy Boldizsár Iván külügyi államtitkár nem tagja a paraszt­­pártnak, csak tagja volt, soká szerkesztette a parasztpárt köz­ponti lapját, de nem mint párt­ember került a tájékoztatási, újabban meg a külügyminiszté­riumba. Nemcsak a frakk­vita miatt, de egyéb okokból is igen nagy élénkség uralkodott a parla­ment folyosóján. Ez az érdek­lődés elsősorban a szociálde­mokrata pártnak szólt, mely most a politikai figyelem kö­zéppontjába került. Hírek ter­jedtek el róla, hogy Bán Antal visszaérkezett stockholmi út­járól. Megjelent a betegágyá­ból felkelt Szélig Imre is, aki­nek személye mostanság sok vitára adott alkalmat. A régi szociáldemokrata szakszervezeti emberek külön csoportban tár­gyalták a várható fordulato­kat és a pártban lezajló ese­ményeket. A baloldali szociál­­demokraták hosszú ideig a bel­ső büféhelyiségben folytattak megbeszélést. Közben mindkét csoport közt gyakran jöttek­­mentek hírnökök. A szociálde­mokrata párt politikai bizott­­sága pénteken délután összeült és ezt szombaton pártvezetősé­­gi ülés követi. Szakosíts Árpád előadása a Kunfi­ Akadémián nagy érdek­­adás közepette zajlott le. A kö­­zönséget azonban egyre zavarták a szenvedélyes fényképészek, az erős reflektorfény minduntalan lefolyásálta a szónokok elő­­adását, úgyhogy teljes egészében sem Szakasits, sem Rákosi elő­adása nem érvényesülhetett. A hivatalos fényképészek nagy töm­­­egéhez utóbb túlbuzgó amatő­rök is csatlakoztak. ♦ Január 18-án nagy dunai ka­­onai­­ találkozó lesz Budapesten, s honvéd határőr főparancsnok­­ág meghívta Budapestre­­ a tomszéd államok hasonló ara­­mlatainak parancsnokságait, f fényes hangverseny és külön­­éle fogadtatások emelik a ta­­­lkozó ünnepélyességét. A fo­­adtatásokon részt vesz a köz­­ársasági elnök, a miniszter­­inak és sok más közéleti ki­­űnőség. A szovjet hadsereg u­lán tiszti küldöttséggel kép­­iselteti magát a találkozón, mely egyik jelentős állomása a­z a dunai népek kölcsönös megértésének és megismerésé­­nek. Félegyházi Kiss Ferenc pén­teki beszéde egyike volt a ritka alkalmaknak, mikor az egész Ház egyetértett. A Független Magyar Demokrata Párt képvi­selőjének beszéde ellenzéki be­széd volt, mégis csendben és egyetértéssel hallgatták minden oldalon, egyetlen hang és köz­beszólás nem emelkedett ellene, annyira józan, okos és gyakor­lati séjt. Mert közben min­denki é­rezte, hogy Félegyházi Kiss Ferenc, akiben a vidéki magyar gazdaember gyakorlati józansága szólalt meg, mind­nyájunk problémáiról beszél; a kormány által kiadott rendele­tek özönét, torlódását kifogá­solta, elmondta a nehézségeket, miért és hogyan nem értik és nem is érthetik meg az embe­rek a rendeleteket, nem egyszer ezek a rendeletek mennyire ide­genek az élettől és így tovább. Nem is lehetett ellene semmit sem mondani, olyan természe­tes érvekkel és szükségszerű in­dokokkal támasztotta alá mon­danivalóját. Megszívlelendő volt ennek a beszédnek minden mondata; bizony, politikánkban és kormányzásunkban most is elkellene ez a praktikusság és józan megfontolás, mellyel Kiss Ferenc alátámasztotta ér­veit, kifogásait, melyek szem­­mel láthatólag mély benyomást tettek az összes pártokra. ♦ Budapest polgármestere a kis­gazdapárt fővárosi szervezeté­nek gyűlésén hangsúlyozta, hogy fokozni kell az egyéni felelősségérzetet, az egyéni tu­dás érvényesülését. E megálla­pításoknál fontos a felelősség­érzet és tudás kifejezés is, a hangsúly azonban bizonyára a jelzőn van: az „egyéni" szón. Egyesek mondvacsinált ellen­téteket szoktak faragni a kol­lektivizmus és individualizmus közt. Ez pedig súlyos hiba. Mert a kollektivizmusban rejlő nagy erővel nem szemben áll, hanem kiegészíti azt az indivi­dualizmusban rejlő ugyancsak igen nagy erő. A tömegteljesít­­ményeket — melyeknek értéke az együttműködés, a tevékeny­ség összhangja — éppen az in­dividuális tevékenység — az in-, venció — indítja el és lendíti. A kollektív tevékenységnek is az individuális tevékenység a motorja. A gyár nem­ tud ered­ményeket elérni kollektív együtt­működés, összhang nélkül, vi­szont e kollektív munka csak úgy indulhat meg, úgy érhet el eredményeket — pláne az átlagon felüli vagy éppen szé­­dü­letes eredményeket —, ha mérnökök, konstruktőrök, fel­találók, racionalizálók egyéni tehetsége, kedve, buzgalna ta­lálmányokkal, tökéletesítésekkel teszi lehetővé a megindulást, a lendületet s a fejlődést. Még­pedig gyakran a frappáns fej­lődést! Ugyanígy a kereskede­lem, hitelélet, mezőgazdaság te­rén, s a gazdasági élet minden területén egyének individuális tehetségének, buzgalmának és felelősségtudatának szárnyalása nélkül, annak indokolatlan kor­látozásokkal való szárnya szegése esetén, feltétlenül bekövetkezik előbb a stagnálás, azután a ha­nyatlás, s végül a bukás. Nem­különben áll ez a közhivatalok életére is. A belpolitika bízni A közmunkaügyi miniszté­rium az ország különböző te­rületein közmunkákat tervez a munkanélküliség csökkentése érdekében. Darvas József épí­tési és közmunkaügyi minisz­ter ezeket a munkákat annak az elvnek szemmeltartásával szervezi, hogy minél több mun­kanélküli jusson kenyérhez. Darvas miniszter a centenáriu­mi év első hónapjában 5 millió forintot utalt ki utak, legelők javítására, erdősítésre, szikes talajjavításra, romosházak le­bontására, rizstelepek létesíté­sére, csatornázásra. Az ötmillió forinttal 1200 munkás jutott kenyérhez. Erdei Ferenc, a parasztpárt főtitkára, visszatért bulgáriai útjáról. Az elhagyott javak kezelésé­re új szervet létesítenek. Az eddigi szervezetet feloszlatják, hogy a gyakorlati életben job­ban érvényesülő szervvel he­lyettesítsék. A kérdés rende­zésére törvényjavaslat készül. Az országgyűlés közgazdasági és közlekedésügyi, valamint pénzügyi bizottsága január 12-én hétfőn 10 órakor együt­tes ülést tart. Tárgy: A bauxit­bányászat és az alumínium ter­melés államosításáról szóló tör­vényjavaslat tárgyalása. A miniszterelnökségen meg­állapítják, hogy az Új Ember című lap almanachját a belügy­miniszter nem kobozta el. A miniszterelnökségen leszögezik, hogy a hitbuzgalmi iratok ki­adása körül mind a papírkiuta­lás, mind az engedélyesek tekin­tetében eddig a legliberálisabban jártak el. Az Országos Könyv­tári Központ különben most dolgozik annak megállapításán, hogy százalékosan mennyi a hitbuzgalmi nyomtatványok szá­ma. A minisztertanács pénteki ülésén levették a napirendről a Weiss Manfréd-gyár volt tu­lajdonosaival való megállapo­dás jóváhagyását, ezzel a kér­déssel még a Gazdasági Főta­nácsnak kell foglalkoznia. A miniszterelnökségen a köz­­igazgatási osztály vezetőjévé Pikler Kornél NDT bírót ne­vezték ki miniszteri tanácsosi rangban, az elnöki osztály he­lyettes vezetésével pedig Bír­­kás Gézát bízták meg, akit mi­niszteri osztályfőnökké léptet­tek elő. A tájékoztatásü­gyi miniszté­rium megszűnése következtében a centeráris ügyosztály feletti felügyeleti jogot a miniszterel­nökség hatáskörébe átalták. A kisipari hitelek folyósítá­sára ötmiliós állami kezességet vállalt a kormány. Ezt az öt­millió forintot a kisipari Hitel­­intézeten keresztül osztják majd ki arra érdemes iparosok kö­zött. A szövetkezetek részére állami kezesség mellett tízmil­lió forint hitelt állapítottak meg. A kommunista párt értekezle­te szombaton reggel kezdődik a Zeneakadémián, ahol Bakosi Mátyás miniszterelnökhelyetes mond beszédet a bel- és külpo­litikai helyzetről. 1­­.2 flílinljii torsonyi-út 54 alól 8-án este ellopott szürke, piros kerekű Cabriolet TOPOUHO gomra vezető jónak. Hátul nikkelezett somagtartó. Telefon: S38­/47, Ágoston, Nagymező-utca 26, vagy 200-—IS9, Pozsonyi-út 50, földszint 4. I­llatszer-7 KOZMETIKAI-és VEGYI ÜZEM bevezetett rés. gépi beren­dezéssel é­s f­elszereléssel, nem lé­tezd nyersanyagokkal, kivándorlás miatt átadó. ..Saison előtt** jel­igére Blorknerhes. Városház-U. 10 Jeges zápor Budapesten Pénteken a déli órákban nyá­rias jegeszápor vonult át a fő­városon. A Meteorológiai Inté­zet időjelző osztálya szerint ta­­vaszi időjárás uralkodik egész Közép-Európa felett és az idő­térképen regisztrált januári kép olyan, mint máskor a hivata­los tavasznak deklarált március és április képe szokott lenni. A pénteki jeges esőnek nincs nagyobb jelentősége. Tavaszkor, nyáron sokszor fordul elő, hogy a melegebb levegőáramlatot hű­vösebb közelíti meg a magas­ban és a kétféle áramlat közé szorult felhők cseppfolyós álla­potba kerülve, havas-jeges (zuz­­marás) eső formájában kerül­nek a földre. A rövid ideig tartó záporeső, melyet sötét felhők előztek meg, hideg légáramlat­tal érkezett és távozott, utána kisütött a nap és a levegő fel­melegedett. Vas Zoltán az újjáépülő magyar gazdaságról Vas Zoltán miniszter, a Gaz­dasági Főtanács főtitkára pén­teken délután a Kossuth­ Film­színházban nagy érdeklődést keltő előadást tartott gazdasági életünk újjáalakításáról. A nagyszabású előadásban első­sorban az újjáépítés kezdeti nehézségeit tárta fel A nemzeti jövedelem a fel­­szabadulás után a háború előt­tinek 50%-ára csökkent. Azóta nagy előrehaladást tettünk. Bá­nyászati össztermelésünk a fel­­szabadulást követő első évben az 1938. évinek mintegy 35%-ára esett vissza. Szénter­melésünk 45%, vasérctermelé­sünk 17%, bauxittermelésünk 10%-a volt a háború előttinek. 1947-ben széntermelésünk a há­ború előttinek 95%-át, vasérc­­termelésünk több mint 85%-át, bauxittermelésünk pedig 90%-át érte el. Még nem is régen cél­kitűzésünk az volt, hogy a széntermelés elérje a napi 2500 vágont. Ma már átlag 3550 vágon körül alakul ki a termelés. A stabili­záció óta nyersvastermelésünk majdnem négyszeresére nőtt. Gyáriparunk 1947 őszén el­érte a békebeli termelés 90%-át. Forintban értékelve gyáripari termelésünk elérte a 170%-ot, nyersanyagfogyasz­­tásban a 180%-ot. Az OTI biz­tosítottak létszáma 409.574-ről 730.000-re a MABI biztosítot­také 40.635-ről 84.100 főre emelkedett. Szakmunkásokban bizonyos kategóriákban már hiány van. Foglalkozott ezután Vas Zoltán a nehézipar fejlődésével. A termelés értéke 1940 decemberének 70 millió­járól 1947 októberében 133 millió forintra emelkedett. A fogyasztási tömegcikk te­rén is komoly eredmények mu­tatkoznak. A közlekedés 1945 második felében a hábo­rú előttinek 20%-ára csökkent. Azóta teherszállításban elértük a háború előtti színvonalat, személyforgalomban a másfél­szeresét. Kiemelte, hogy ezek az eredmények csak a dolgo­zók nyomorúságán át voltak elérhetők, a létminimumon alu­li keresettel, hatalmas áldozat­­vállalással. Vas Zoltán ezután a szerve­zési feladatokról, a munkahozam fokozásáról beszélt. Sikerült bizonyos eredményeket elérni eddig, de ezek még nem ki­elégítők. A széntermelés terén 1947 októberében 1946 augusz­tusa óta 5.1 mázsáról 6.5 má­zsára nőtt a produkció, de a békebeli 9.35 mázsás eredmény­nek még csak a 70%-ánál tar­tunk. Hasonló a helyzet az ipa­ri termelés egyéb ágaiban is. A termelés nettó értéke az 1938. évinek 72,4%-a volt. A munkatermelékenység szem­pontjából tehát a termelés ma lényegesen rosszabb, mint 1938- ban, bár a fizetés, a dolgozók jelentékeny részének reálkere­sete elérte a 90 százalékot, sőt egyes kategóriákban megköze­líti a 100 százalékot, a bányá­szatban meghaladja a 120 szá­zalékot. A megoldás nem lehet a reálbérek csökkentése, hanem növelni kell a teljesítményeket. A munkatermelékenység alacsony eredmény­eiből követ­kezik a NIK, a Mász, a Mal­­lerd, a legtöbb gyár deficitjé­nek jelen­ős része. A nemzet­közi árucserében is jórészt emiatt vannak nehézségeink. Ezután a munkateljesítmény fokozásának szervezeti kérdé­seivel foglalkozott. Az ezen a téren elért eredményeket ju­talmazni kell, hogy lássák a dolgozók: a munkatermelé­kenységet anyagi szempontból is érdemes fokozni. Vas miniszter ezután a kol­lektív szerződések kérdésével, az egyéni felelős vezetés ügyé­vel foglalkozott, majd részlete­sen ismertette a mezőgazdaság helyzetét és az eddig elért ko­moly eredményeket. Az aszály következtében sajnos visszaesés következett be, illetve nem tud­tunk megfelelő lehetőséget te­remteni a közellátás terén és az export érdekeiben sem. A mezőgazdaság terén új u­tát követ a kormány. Jelentős összeget bocsát a pa­rasztság termelő szövetkezetei­nek rendelkezésére. Meg fogják szüntetni a falusi lakosság tájé­kozatlanságát a termelés szem­pontjából, de gondoskodni kell a termelés olcsóbbá tevéséről is. Vas Zoltán előadásának má­sodik részében bizakodásának adott kifejezést a jövő kilátá­sait illetően. A mezőgazdaság általában nem tudta a 3 éves tervet követni, csupán az állat­­tenyésztés terén értünk el jó eredményeket. Érdekes a­datokat sorolt fel a 3 éves terv eddigi, eredményeivel kapcsolatban. Végül pénzgazdálkodásunkról szólt. Alapvető új szempont, hogy 1947 augusztus 1-én meg­kezdődtek a 3 éves terv beruhá­zásai, amelynek ez évi előirány­zatai 1,6 milliárd forint, ebből 1947/48. előirányzatában 800 millió szerepel, a többit bank­hitelekből és más forrásokból merítik. Az 1947/48. évi költségvetés­ben, bár a kiadások és bevéte­lek meghaladják a 7,5 mil­iárdot a tavalyi deficites költségvetéssel szemben ezúttal felesleg mutat­kozik. Foglalkozott még Vas Zoltán a külkereskedelmi és közellá­tási problémákkal is. Bejelen­tette, hogy textíliákban 20%-os árcsökkenés várható. Végül összehasonlításokat tett a külföldi államok helyzetével. Hangsúlyozta, hogy nem va­gyunk gyarmat és nem is le­szünk. Az előadáshoz hozzászólt Nyárády Miklós pénzügyminisz­ter és Kemény György államtit­kár. A Tisztszs ismét áttörte a gátakat A legutóbbi esőzések és olva­dások újabb áradást okoztak. Pénteken éjjel Tiszabecsnél 3,20 métert emelkedett a Tisza. A honvéd műszaki csapatok la­dikjai és rohamcsónakjai, vala­mint a rendőri karhatalom terv­szerű munkálatai megkezdődtek. A tiszabecsi régi szakadás he­lyét, melyet néhány nappal ez­előtt betömtek, a víz péntek hajnalkor átlépte. A víz a köz­ség felé tart. A község lakóit­­sikerült kimenteni és megkez­dődtek a munkálatok, hogy körgátakkal a további károkat megakadályozhassák. Kiürítet­ték Tiszakórodot és Gulácsot is. Több mélyebben fekvő köz­ség saját biztonságára körgáttal veszi körül belsőségét. Késő délutáni jelentés szerint Tiszabecs község környékén a Tisza balpartján a helyzet vál­tozatlan. Tivadarnál a víz el­ér­te az építésben lévő gát felső szakaszát és lassan szivárog keresztül. A beregvármegyei térségbe rendelt műszaki sze­mélyzet megkezdte és előkészí­tette az esetleges újabb belvi­zek elleni védekezés munkála­tait. A Duna budapesti vízállása péntek délután 699 cm volt és a víz elborította az egész alsó rakpartot. Lassú emelkedés várható, de a kulmináció 710 cm-nél nem lesz magasabb. Néhány órával azután, hogy a Tisza felső szakaszán megin­dult az árvíz a Nemzetközi Gyermeksegély Alap (UNICEF) magyarországi megbízottai sür­­gősen a helyszínre utaztak. A látottak alapján a misszió ve­zetője intézkedett, hogy azon­nal osszanak ki 800 kg­ tejport és 100 kg cukrot az árvízkáro­sultak között. Budapestre visz­­szaérkezve, az UNICEF Nem­zeti Segélyszervezetét is tájé­koztatta a katasztrófáról és ja­vasolta, hogy sürgősen nyújt­sanak segítséget a károsultak­nak. fmitMŰVÉSZETI ÁRVERÉSre válogatott jó műtárgyakat január 20-ig mág felveszünk MŰ- ÉS RÉGIS­ÉGKERESKEDELMI VÁLL (v. ERNST-MÚZEUM) VI. NAGYMEZŐ­ UTCA 8. TELEFON 421-968 A Péti Nitrogén vezetőit őrizetbe vették Nagyszabású visszaélések miatt hosszú idő óta folyik vizsgálat a Péti Nitrogénműveknél. A gazdasági rendőrség a nyomo­zás eredményeképpen eddig őri­zetbe vette Salamon Ödön al­­elnököt, M­iesner Sándor ügy­vezető igazgatót, Szigeti László igazgatót és Bakács Lászlót, a vállalat építészét, akiket elsősor­ban terhel felelősség a vissza­élésekért. Az eddigi megállapí­tások szerint a vállalat bevéte­leit nem az eredeti célokra használták fel, szabotálták a termelést és megakadályozták az üzem racionalizálását. A külföldi gépm­egrendelések kö­rül is visszaéléseket fedeztek fel. A vizsgálat még folyik. KÜLFÖLDI NAGYVÁLLALAT keres megvételre író-és , számológépeket Árajánlatokat márka és gép­­szám megjelölésével „Kizárólag priváttól 106“ jeligére kérünk. Katonai attasék a köztársasági elnöknél John H. Stoker ezredes, aae­­rikai katonai attasé Kopcsak­­ alezredessel és Clark alezredes­sel pénteken délelőtt 11 ómkor a bemutatkozó kihallgatáson je­lent meg Tilly Zoltán köztánks­­sági elnöknél. Václav K­olman vezérkari al­ezredes, csehszlovák katonai és légügyi attasé pénteken dél­ben 12 órakor bemutatkozó ki­hallgatáson jelent meg Tildy Zoltán köztársasági elnöknél. Rákosi és Szak­osíts beszéde A Szociáldemokrata Párt Kunfi-akadémiáján Szakosíts Árpád előadásában hangsúlyoz­ta, nem lehet tagadni, hogy a forradalmi szellem kialakításá­ban jelentős szerepe volt a földalatti kommunista­ mozga­lomnak, amely ösztönző hatás­­­ sal volt az egész munkásmoz­galomra. Mi véget vetettünk az áldatlan testvérharcnak a kom­munisták és szociáldemokraták között és Peyerék akarata elle­nére is kiépítettük az együtt­működést. Nincs harmadik út, mint ahogy azt a francia szo­cialisták és rajtuk kívül mások is hiszik. Rákosi Mátyás szólalt fel ezután. Egyetért Szakasits meg­állapításával, kivéve egyetlen pontot. Szakasits azt mondotta, a Szociáldemokrata Párt soha­sem tért le az osztályharc útjá­ról és ezt vonatkoztatta arra az időre is, amikor a­­Szociálde­mokrata Pártot Peyer vezette. Ma már megerősödött a népi demokrácia, tehát sokkal szi­gorúbb mértékkel kell mérnünk jelenünket és multunkat. A szo­ciáldemokraták legtöbbször azt mondják: Peyer nem képviselte a Szociáldemokrata Pártot. De mégis az látszik, h­ogy ellenfelei döntő kérdésekben nem tudták keresztülvinni akaratukat. így volt ez például az 1942 március 15-i tüntetéssel, amely forduló­pont lehetett volna, de itt is Peyer akarata győzött. Remél­hető, hogy a Szociáldemokrata­ Párt most már teljesíti azt a feladatot, melyet a magyar de­mokrácia, a magyar szocializ­mus ügye tőle megkíván. A belügyminiszter a fü­­työs kalauzok megrendszabályozásáról A belügyminisztérium igaz­gatásrendészeti ügyosztálya át­írt a budapesti főkapitányság­hoz a füttyös kalauzok ügyé­ben. Az átirat szerint mind gyakrabban előforduló villamos­­balesetek számát a füttyös ka­­­­lauzok gondatlan magatartása nagy mértékben emeli. A bel­ügyminiszter felszólítja a ka­pitányságot, hogy lépjen érint­kezésbe a Beszkárt igazgatósá­gával, hogy a Beszkárt a füty­­lyös kalauzok szabálytalan mű­ködését rendszabályozza meg. Olasz-Magyar Társaság alakult Rómában Rómából jelenti a MTI.­A római Falconieri-palota nagytermében az olasz kultu­rális élet sok kiemelkedő sze­mélyiségének jelenlétében folyt le az Olasz-Magyar Társaság alakuló közgyűlése. A Társaság elnökévé egyhan­gúan Guido és Ru­ggiero egye­temi tanárt, Olaszország Unes­­co-beli képviselőjét választot­ták meg. Alelnök Antonio Pe­­drielli, közismert jogtudós lett. FIGYELJE OLCSÓ ÁRAIT! Amerikai férfiing­er vagy nadrág.. 03.’ Díszdoboz , a a a a 1.50 Függönyrojt , , a • 1-50 Zsebkendő * a , a a 2.35 Gyermeknadrág . . . 5.80 Férfizokni................... 6.80 Tiszta len-pohártörlő . 8.90 Színes Etámin-függöny . 9.50 Nyakkendő . . . . . 9.80 Kartonkötény (utal­ványra) ...b­ 12.17 Duplatalpú m. selyem­harisnya . a i • « 16.80 Női nadrág c t » é s 16.90 Divatsál . a a a a­­ 25.— Meleg sál . . V : * 29.80 300 cm. széles príma­­ függönyanyag v v L 72.­*­­Tiszta gyapjú gyerm­eks 1 4 mackó garn., I. szám 108^­­. Iparművészeti térítők, függö­nyök, fehérneműek, párnák ERMfi, VI, Teréz-körút 4.

Next