Magyar Nemzet, 1948. január (4. évfolyam, 1-25. szám)

1948-01-01 / 1. szám

0 Magyar Nemzet Csütörtök, 1948 Január I P esti G YORSFÉNYKÉPEK Olvasom a lapokban, hogy azok a magyar menyasszonyok, akik amerikai katonákhoz akarnak férjhez menni, Prágá­ban összegyűlve várják a köd eloszlását és rettenetesen izgul­nak, hogy még újév előtt érje­nek az újkori ígéret — vagy inkább — az Ígéretek fö'.djére. December 31-én járt le ugyanis ez a rendelkezés, amely a ka­tonamenyasszonyok, vagy ka­tonavőlegények bevándorlását kvótán felül engedélyezte az Egyesült Államokba. Miután több napon át a köd miatt nem indulhattak a repülőgé­pek, nem csoda, ha Prága meg­sokszorozta repülőjáratát Ame­rika felé és valósággal versengi futott a rossz idővel — hiszen annyi csinos és szerelmes menyasszonynak még a szi­gorú légi fókák sem tudtak el­lenállni. Az egyik Pesten állomásozó, majd Becsbe került amerikai őrmester fölös óvatosságból már hónapokkal ezelőtt Lon­donba küldte menyasszonyát, az ifjú színésznőt, akit az ott állo­másozó édesupja gondjaira bí­zott. A szép menyasszony so­káig várt a vőlegényére, akit azonban fontos beosztása miatt sehogy sem akartak leszerelni és hazakü'.deni A vőlegénynek néhány nappal ezelőtt éppen a rendelkezésre való hivatkozás­sal sikerült néhány hónap sza­badságot kapni és így ö is az izgatott menyasszonysereggel egviitt szorongott a pyágai re­pülőtéren és várt a gépek indu­lására Az volt a terve, hogy menyasszonyát Angliából még a törvény lejárta előtt — gyor­san Amcrikáhr röpíti. A meny­asszony azonban úgy látszik nem bízott a dologban, mert az ifjú őrmester ide a repülőtérre a következő táviratot kapta: — «Nem tudtalak megvárni, Stop. Apádhoz mentem felesé­gül stop. Csókol szeretettel Anyu., X Most, amikor hivatalosan be­jelentették, hogy megadóztatják a konjunkturális nyereségekei és kikutatják közéleti szereplők vagyonszaporulatának titkait, nem érdektelen az igen tisztelt bizottságok figyelmébe ajánlani ezt a kis történetet. Egy ameri­kai lapkiadó 100 millió dollár­ral nyugalomba vonult és egy fiatal újságírónak arra a kér­désére, hogy hogyan lett ilyen gazdag, ígv válaszolt: Ez na­gyon egyszerű. Mindig takarékos voltam, általában korán keltem és későn tértem nyugovóra. Nem dohányoztam, nem ját­szottam, nem ittam és végül öt évvel ezelőtt egy elhunyt nagy­bátyámtól 120 miliőt örököl tem. * Még nem ült el a vihar, amely a Magyar Írószövetség kebelén belül támadt Szabó Lőrinc felvétele körül. Az író­szövetség különböző frakciói élesen elítélik a vezetőség gcstióját. Mások «a demokra­tikus átnevelés® céltudatossá­gát hangoztatva megbocsátást hirdetnek Szabó Lőrinc felé, egy harmadik frakció pedig ál­talában az igazolás körű i visz szásságoknak ad hangot. Erről jut eszembe az írószövetség alakulásakor történt rövid, de jellemző história. A felvételi, illetve igazolóbizottság előtt megjelent a vezetőség egyik mai rendkívül hangadó tagja és múltbeli munkásságát egy mondatban foglalta össze: — A tMaggar Csilag, vol­tam . .. — Igen, tudom, én fel is varrtamI — válaszolt nem min­den él nélkül az igazolóbizott­ság egyik tagja. * Sárosi Ferenc tésztagyárost — akit most a gazdasági rendőr­ség köröz — akkor ismerte meg a pesti közönség, amikor váratlan fordulattal átvette a Magyar Színházat és rácáfolt minden színigazgatói dokrti­­nára: első bemutatójával, B6-keffy—Stella «Janiká»-jával óriási sikert szerzett a színház nak. A pest! közönség, amely gyorsan «megette a tésztát», nem igen kutatta, hogy ki es milyen képzettséggel ül a szín­házigazgatói szobában, öröm mel konstatálta, hogy végre va­laki eltalálta az tlz.ését» és ki­elégítette «étvágyát*. Miután semmiféle rétest sokáig nyúj­tani nem lehet, a tészta végfii is elszakadt. Ez a szingiazgatói intermezzó azonban csak röpke pillanata volt Sárosi Ferenc mozgalmas és fordulatos pá­lyájának Sokáig egy ismert filmes bizalmi embereként sze­repelt és a filmes — nevezzük egyszerűen A.-nak — nem a legjobb hírnévnek örvend a filméletben. Penetráns pénz­­kölcsönzései és szerződés leta­­gadásai számos pert eredmé­nyeztek és egy ilyen perben tanúként hallgatták ki Sárosit is. A tésztagyáros-színigazgató és filmember azonban már rendkívül utálkozott A. úr furcsa ügyei miatt s szeretett volna tő'e megszabadulni. Ami­kor a bíró megkérdezte, mit is tud a szóbanforgó ügyről, ezt válaszolta: — SemmitI — Hát akkor miért jött ide? — csodálkozott a bíró. — Kérem, az úgy történt — mondotta Sárosi —, hogy haj­nalban felkeltett A. úr, kirán­­cigá'.t az ágyból, mondván, hogy sürgősen tanúvallomást keli tennem. Mikor kérdeztem, miről van szó, ezt felelte: «Majd az autóban megtudod*. Az autóban valóban kezembe nyomott egy papírlapot, mond­ván, tanuljam meg, mert ezt kell mondani. Tessék a papír­lap, itt vanl Es ezzel a bíróság asztalára letette a tvallomástn. A bíró nem tudott hova lenni a csodálkozástól, hiszen praxisában még hasonló eset nem fordult elő. Gyorsan fel­függesztette a tárgyalást és az ügyet hamis tanuzásra való rá­bírás címén áttette az ügyész­séghez íme így néznek ki az üzlet" társak anno 1947 . .. •Sí-Hajnalban megszólalt Sala mon Béla telefonja és Kolozs' várii Andor filmrendező izgatot­tan kérte a kiváló komikust, hogy jelenjen meg aznap a filmstúdióban, mert egv viccel kell elmondania a Híradó szá­mára. Salamon felöltözött, ki­rohant a stúdióba, ahol meg­kezdték jelenete forgatását Szerepe szerint egy székben ülve, szokatlan méretű lábát az asztalra kell tennie, fgy lát szik, nem helyezkedett el elég mélyen, mert a rendező rászó.t: — Sáli bátvám, legyen szíves egy kissé lejjebb csúszrd! Salamon azonban mérgesen felállt és ezeket mondta: — Ide hallgasson, kedves rendeztS úri Tizenöt színház van Pesten és én egyikben sem játszom. Már a szezon vége felé közeledik, nincs is remé­nyem, hogy játsszam. Maga hajnalban felhívott és megkért arra, hogy lépjek fel ingyen — és én ennek is örü tere! Hát hova csússzak még lejjebbii Stáb Zoltán MARTI ALIS; FÁBIÁNUSHOZ Óh, te derék, egyenes lelkű, de szegény Fabianus! Róma felé utadat mért veszed? — ott mit akarsz? Lánykúfár, nagy ivó nem vagy, de meg arra való sem, Hogy törvénybe idézd zordan a tetteseket. Nem tennéd soha, hogy megrontsd társad feleségét, S nem lennél vacogó vén banya kedvese sem. Cifra üres szókkal bókolni se tudsz nagyuraknak, S leshetné tapsod Canus avagy Glapliyrus. Ám hogyan élsz majd meg? — oTisztes, szíves vagyok és hű.» — Vajmi kevés! evvel sokra te nem viszed ott. Ford.: Szemkő Aladár Mozik ÁTRIUM (457-121): A diktátor (amer.) (.4, Y2I, 9, szomb., vas., finn. Yí2 is) CITY (123-12ÜJ: kiveszett nászút tani.) t‘A.4, Vjb. lAi» szomb. ü YSi is. CALVIN-TÉKI Hl ti Átló (138-125): Ma­­íirt élő újság, íViici macnó az északi sarkon, Amerikai rajzfilm. Szovetúiió hirei, Ezer forrás városa. magyar kuiturfilm, Mafirt és francia hiraoók (Előadások: reggel 9-től délután 3-ig) CüáíSJ (182-818;: Bernadetté (amer> (3, M.6, 8, szomb.. vas., üun. 11 isi CORVIN (339-933): Valahol Európában (E-őadások: 4, 6. 8, vas., ünn 2 is; DECSI H21-343): Bernadeile (amer.) (H4, 6, %9. szomb., vas. ünn. 11 is) FÓRUM (189-7(17): Diktátor (amerikai) (YA, 6, Yt9, szomb., vas., 11 és Vz2) KAMARA (423-901): Elveszett nászút (Előadások. 4 6, 8. sz. v ü l :s) KOIÍUTI HÍRADÓ (222-499): Mafirt élő újság (Kis egér nagy bajban, ameri­kai rajzfilm, Szovjetunió hírei. Ezer forrás városa, Mafirt és francia híradó (Minden nap reggel 9-től este 11-ig) LLOYD: Elveszett nászút (amerikai) (5, 7, 9, szomb., vas., ünn. 3-kor is) OMNI A (139-693): Diktátor (amerikai) (4, Y.7, 9, szomb.. vas., ünn. Yi2 is) ROYAL Al’OLLO (222-656): Valahol Európában (4, Yil, 9. sz v. ü. 2 is) (A bérletek érvényesek) SCALA *120-150): Diktátor (amerikai) (4, Yzl, 9, szomb., vas., ünn Yj.2 is) IJRANIA (136-888): A gyilkosok köz­tünk vannak (4. 6, 8, v. ü. 11: ira. VÁROSI (13f7-54ü): Tarzau diadala (YA. 846, 8) MASOOHETES MOZIK; ADY: Boldogság dala (amerikai) (4, 6, 8, szomb., vas., ünn 2-kor is) BELVÁROSI: Gázláng (ani*r.) Híradó (YA, Ytb. Víí8, v. ü. VJ, %9j Bálterem: \V. Disey trükkíilmek (y&4—Ví8 minden órában, vas., ünn. H4. H.5. Ví>6-kor) BETHLEN: Caesar és C’.eapatra (am.) (4, 6. 8. vas., ünn. 2 is) BÜDOGiUF: Afrikai vőlegény (4, 6, 8, v. C. 2 is) BUDAI VIGADÓ: Afrikai vőlegény Latabár Kálmán személyes felléptével (165, YtJ, VfcU, szomb., vas., ünn Vió) CÁRITÓL: Botrány a tulvi ágor (am.) (*/j2, %4, tí. vas. ünn 11 is) FAJT: Leánysors (4, 6, 8, v. ü. 2 is) HOMEROS: Egy ballerlna szerelmei l/íi6. Mí8. vas., ünn. &2-koi is» HUNNIA: Afrikai vőlegény (magyar) ( Y3. 1/25. Víf7, Yi9. v ü. %\2, 2, 4. 6.8) IPOLY: Szürke fény (dán) Híradó (Y+5, %7, 9, vas., ünn. %3-kor is) JÓZSEF ATTILA: Szürke fény (dán) (4, 6. 8. vas. ünn. 2) KRISZTIN-.. Levegőből nősültem. Pánik a cirkuszba (%4. ‘/ÍH. V&8, vasár-, ünnepnap Yi2) KOSSUTH: A holnapért élni kell (am (4, 6, 8, szomb., vas., ünn. 2-kor is) MARX: Egerek és emberek (amer.) (4. 6, 8, szomb., vas., ünn. 2-kor is) OLYMPIA: Anna és a Sziámi király (Y2, Yi4, %6, 8, vas., ünn. 11-kor is) OTTHON: Anna és a Sziámi király (YA. Y28, Vz8 vasár- ünneimao V£2> PALACE: A holnapért élni kell (am.) (11, 1, 3, 5. 7, 9) PATRIA: Leány­­rőrs (amerikai) (%3, VJ>. Yj, %9) PETŐFI: Anna és a Sziámi király (Y24. %6, 8, v. ü. Y2, %4, 6. V*9' PHÜNIX: China (amerikai) Híradó (Előadások: 11. 1. 3. 5. 7. 9) ROXY: Szürke fény (dán film) Hi-adó (Előadások: 11. 1, 3, 5. 7, 9) SAVOY: Caesar és Cleopatra (4, *47, Yi9) STÚDIÓ: Maggm útját járom (am.) (1, Y4. %6, %8, vas., ünn. ^11 is) SZABADSÁG: Egerek és emberek (4. V47, y20. szomb., vas., ünn. 2 is) TÁTRA: Kék rapszódia (amerikai) műsora (344, 6, 549, v., fl- 1. S. i. 7. ff TINÓDI: Imádlak de elválok (amer.) 0/25. 547. 549, vasár., ünnepnap M3) TUKÁN! Vacsoravendég (amerikai) (3, 5, 7, 9, vas., ünn. 11 és 1 is) VESTA: Sárga pokol (amer.) Híradó (10, 12, 2, 4. 6. 8) ­Színházi mnior Opera: Parasztbecsület, Sylvia Ch Nemzeti: Az emoer tragédiája (7) Nemz. Kamara: Szerelmi házasság (7) Yigopera: Traviata (Kezdete VJi-kor) Vígszínház: Szilveszteri kabaré (VÍ8) Pesti Színház: Anna Chriitie Os8) Madách: Fiuk. lánvok kutyák (&8) Belvárosi Színház: Volpom (%8, Vili) Magyar Színház: Lili (VÍ8 órakor) Művész: Boldog vasárnap (H8) Pó­dium: 1947! Szökőév (YJS) Fő* *ro«l Operett: Marica grófnő (7) Medgya­­«zay: Doklor úr (VáHí Kam. Vari tél Felfújta a szél (V28) Kis Színház: Kél otthon (7) h •'t--1 *• mnyék Koncert rendezései: SÁMSON ORATÓRIUM JAN. 7. Ének- és Zenekprcgyes. Vcz.: FLchcr Páter Rica HEGEDCEST 11-ÉN Csodagyerek korából ismeri a pesti közönség Riec.t, aki azóta az amerikai hegedűmeste ek közt fog ai he yet. Mcsterhérl. V. Hernádi zongoraesl 21-én. Zongorabérlet legközelebbi estje. Ch.'at-ck táncest 24-én. Fischer Annié 28-án. — IV. FILHARMÓNIA 12-ÉN Vez.: Lukács, közrem.: Biccl. Műsor: Csajkovszky hegedű­verseny, Brahms I, R. Strauss: Don Juan. Jegyek Koncertnél, Operánál. — Ferenczy György Chnpln-estje jan. 9-én (Libertás). — SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR: jan. 8-án, csütört. este 8. Z. A. SOMOGYI — BÉCSI ESTJE Mozart: Táncok, Schubert H-moII szimf., Brahms: Liebeslieder walzer a Budapest) Kórussal, J. Strauss: Mesék a bécsi erdőből, Pizzikato polka, Kék Duna ke­ringő, Denevér nyitány. Jan. 15-én. csüt, este 8, Z. A» SOLTI GYÖRGY ZENEKARI estje, Beethoven, Brahms etb. BACH — H-MOLL MISE jan. 22-én, vez.: Ferencslk. ~ Haiá’ozás. Dr Viola Imre or­vos december 30 án 58 éveskor rában elhunyt. Temetése 1948 jan. 3-án d, u. V, 3-kor lesz *1 Kerepesi-temetőben. Az új esztendőben is Meteor, csillártt Podmaniczky-u. 27. —> Kis- és apróhirdetések 10 X g gggUtt fTM| autáSt és — t/onvhojl... X-TSETS DÍJSZABÁS \ Universál * É tejajtelP nCTilsl,.n. ramter. bb yill;nykályhá1 *” * ■ uUÁllOll 17 1 nráhirdpláKeli szavankirt köznaD (160 vasár­­. 1111121 Y ti Használt, tüzinentes sendor.'er, Ehrbar, S.ingl “ ' • l érfibunda. szürke ne- _ k„ , ... w_ jo* nélkül is eladó, nap 1.20. (Állást keresők a felét fizetik.) ’ Őrt H A Dl ITA D '«bUA K pénzszekrények nagy “ggorip; -r. messiónnével mésea. 'kilocáslalan á la- 2W-730. Reggel 9-ig, Keretes^ ^^ird^s^kéman^ L-^^sárnap (KUUABU I Uh T. ügyfeleinek A ScVaf* ^ SS ^ 9 °,án-két szónak számit Kihirdetés mm-soronkint pénzszekrény UniwTSal nyolc. Tel 227,698. t-ojjt_ tizenöt.________ fJjbééSltett^rádtó^e\- cvönivtaél (Buda' ORSZÁEHÁZ GARAGE. Frissen generálozott ____h,izn3,> 1-a TaSárnaP Ft~_____Óriási bútorgyár. VII. Wesse- VESZEK /fl (10919^131180l 3S í Hárfetü^tí" ^ Htin^bunda. al g hasz­­harnnrenyole. .Jteyr t..“ Wigraá . 7 ES sriiíasi-zrdallt -ényi u. 8. T.: 227-698. vili. ÍUZlIirlYCt LUtlyUtU.íUilyÜlÜU. Házi tagi o._______ „ált, eladó. Varga, TA¥I eladó. Fűm Sándor-A f) A ^ VFTEL Kf tllIilSíltK —------—--------- ,Imlnv VI wakblrátatot. vételei M Hold-n. 13. I. 6. I utca 7/a. V. L délután _ __1 VII.. wíS„,ta S. ^tTZzt^l 6 QpÍÍkA 1 Idvtjk gcneraíozva. nM ____ fife Ü e DalesmSá VSSETáJSA Gyermekéről ' Í.ÍSÍ *SigS ,'“i * tj °5z£s ¥ MMe/cj Kekamie gi,,„tsra SZEKEK. ,M-m “íSíSt“ Á K ------jt ....... • Riifrr f&f. JjUMC/?. 4-14 —— r, —— rz sárii, Modern kereszlhúros SAJÁT OTTHONÁBAN. «§S E3 I dXI CÍ]g2Q2iyi------------------------" X ~------Használt bútor cserei **• U- E. K. \ íj D lg I SüA E D íj zongorák pianinók ga- Ragyogó képjk. olcsó , ---- tsV keresek IMEKCEDES fin még nem tudja? Podmaniczkv-utca hal. gvr-iv ­­J vé i\I\SlVlll.I\W ranr!jval legolcsóbban árak. E R DÉ L YI Személvautn prim’ *l;apo'ban Iévó hogy idősebb Práger- Itsáttjena—-í------;------------------------- U« ,«\ f* r PkJ [ I TCAI/ Reményi hangszertele- Bajcsy Zsil nszky.út 36. A.Jzetne|yaú‘Q kKé személygépkocsimhoz. 170,. 4 ajtós. ,iei. Somogyi Béla.út 3. llSa (Sí) s / ■ . rfeaÉ®} hlfO Cfllí rUL I wl\. pén. Király-utca ötven- Telefon: 189—552. GeneráUavításokat nre- Bővebbet: mindkettő gyárlag J*a •iáit vásárolhat tegoi- feM 12havireszi&Ire ErVrl-H 1! .:!:. Lz..' Svoic. .....,,, r 555?^SS5SSBeK£- »p- ^ r^­csóbban. Különleges Y*rz' n n t n u t LlU Ülj: A j D f. ; C A a, —------——------------------ Lelca 11E U aum tar legnontosabb ki- u:c* tizenegy sz. bán. új gumikkal, gyárt kombinált barokk hol- // . ,15 I °t“ Ti , 01 ALrAUA ES « .márkás zongorát vennék. .Totó. jeligére vftelben wőrsan e'véa- Tel fon: 137-197. garanciával. kedvező land-rcraissance-szobak, ’Y/ • ./I ■ T~ Andrássy-,it hatvanhat jy Birczv Ts'vánn. 3. Szávits mestertől. Bér- B ockr.erhez. Áárosház- e p®(.nopv„i„,v ------------------------------- fizetési feltétel.. cseresznye és dió szin- TWtfOCSn fj/Sú Z— ------r Telefon: 186.740. ROZSDAMENTES let. lavttás, hangolás, utca tíz. láa heriacr'úrásí rsai, ' Steyrművek. Bp.. Lehel­b;rSC?i„oébák.,ÓebW. XZt ---------------------M AWŐ<»<TlffiTolf “lér L Teld<”: a-----------------fe n l l C 1/ n.ca 20. Tel., 200-825-lők nagy választékban tss zve V. A’ÁUOR-US. míls stílusú, kétszeine- U Szőnyeg P 6VC6SZK0Z0K,---------:----------------------- « RIJHÁ7AT H öntőgéppel, csapágyiü- Bt I fl B"1 IC 2 Tehnmntn A olcsó árak.--------------------------------jvfi» Barnitárát euvéh----------------------• | | ,, | Mesierhcgedűk. győ- Wó nunM'£-MI KB rast precíz illesztéssel ffl.M«M_« 1 Yk» «a---- * __SS* ^ Tá**1 W*6}61 ",ind.en berendezési 'tárgyat. Perzsaszfinyeget Jól ve- irOuSDIitOrOK nyörűszép. kitűnő han- ^----------------------V? javítóüzemeknek és ma- W ■■ ■ » o„onná, Magirus Dajs f JAl[CDC AI butart! Modern kombi-Tdd 421-335. dél- hét. eladhat. Brandl, guak. eladók. Csepka Eladja Ica éa Hecsl gánosoknak is jutányo «| | al Diesel teherautómat ­UÍYIVlKjAL "4‘“ob*k- Egy- '“elölt 8-10-ig. Podmaniczky-utca tizen- KJ EV KR T © Jászberény. Bercsényi rendkívül olcsó áron f?n.^ »orsanMeI,ké“1- Ilrt MÍÍ mftfí! II üzemképes állapotban modern s;,l kettószemélyes reka- -----------------5------------- hé, I. IIEAE^IeSC negyvenhat. a belvárosi divatszaló- tünk-. Méray Molorke- ri/lll/tllM VCtí sürgősen eladom negv­modern S,J| ék Biedermeier és Hasznán mübútorháló, ------------------------------- ,---------------;--------------- nők modelldarabjait. rékpargyár Rt. VI. Le- I||I|!({1 S I \8H venczerért. Hlegvik Fe­, barokk garnitúrák, fo- kombinált szoba, Wes- Perzsaszőnyegek, na- Kiráiy-utca 25. Zongorát, piamnót sör- jy., Váci utca liz. II. hel-u'ca 10/a._________ I lilUUlll UUIII renc, Mohács Praia-L, a b «s* ^ m* telok, székek. Gyönyö- selényi-u. tizenhárom, Byobbak. kisebbek, ju »»-i . 227—073 tfősen vennék vidékről emelet. Modellkiárusí- H)0 i_ őles érdi Ryü- tur-u. 4 ü ff B m Q í? ű H rú hármasszekrények. 4. tányosan eladók. Rózsa-_______J____________ is. Ár. ííyártraánv köz- t^si Divatház. Telefon: mölcsóscm ICO darab AUTÓ VILLAMOSSÁGI mkmksdm U BJ L O I sublódok, íróasztalok, -------------------------------- utca hatvannégy. II. 2 _ _ _ lésével: Strokl hangsze- ;^o-016. termőfával. állomástól MŰHELYE w ■ könyvszekrények. vitri- Komplett kombinált o-----------------—------- \ r«sz- xív- Dózsa Gy.-út -------------------------------- 10 perc, kis személy- Kkebb hlány°kkaJ óriási választék. iKk olcsón. Fizetési szobabútor eladó. XI.. Tízf “l's^ínín ‘“Sf * kiienc. Telelőn: 22=062. SienZÜClftS áf3l lilétek autóért elcserélem. v?lria ib vrvó,! és bí CnDD _kh*rf',« , c«“«nckrt Vta. Bart6k BéU-üt 9- nvejeküsUltáUL mű "‘„"de'S^mennvd'séábén Hamburger mignonzon- FÉRFIBUHAKÉRT rálai' üj helységében. TOKD, MI.. AV sse-ényi-uíca 8. 9. Megtekinthető tb- vészi Javítását vállal- nuncM^«m>£eoben. ^ kSrpá0célos. há- SZŐNYEGÉRT T2W284 M- Róz.-a F.-dca 90. f líOUTA űt T.ioon: v­­ga_________________sfaJlTsssSS HEXNER srS;..r"..í: „jjf-,. Gyári új I k,!Set « ^Íít?“s S5&TÍJ® ‘P- ^ " lad1° igen o'csón y ffrt ■Dra!- Békebeli pg»ssz?gs BOTÁR-*-0'eOn' —----------- Cj és hasznáit hálók, n ilníiir(i kompiette női marjar perzsák, '^'..BOYLERRE-16^ Sznkszolánt, Es-alto: cCrfi-u. V (Ferenciek- Józset-utca 23. ^bWé^más ^’l f 2U° I SZŐNYEGET >rénél)' Te.,,3g1-ŰM. m nden fajtat márkás úriszobák, wes sio.*# ’ , ’ * -,:ii iesAra y C* Vennék zongorát, pia Férfi városi bunda el- osádalan ailapo'han. ( edveZO flZCteSI Három'onnás VESZEK. darabok. Győri bútor -------------------------------- keleti ttíűitn, porsz vóra * ni,lól» harmoniumot. adó. Prohászka, VI. ' # eladó fpHáfoIpLLpI D Wcsselónyiu 29. 1.5 ^ ^o^Tb,^ ie bris, -aSSTÜSE ^ ^ m^rávaO Uoi£a". OPfil D ítZCt _ ható. Királv-utca 112. c-,7. . . . ^ ^ w . egy. \ennat. kerékkel e adó. Hafner ,, . « _ - . T _ h antik Lövölde-térnél Székely mahal nag\ 6zőn>,egek A I I rv | KJ —---------------------------- -------------------------------- ..... Sr?tovszkv-tér 3 V., Vorosniarty-tér 3. veszek, AN UJIOrOK ------------------------------­­Kjir'TOYt 68 össt kó;6k. arwm«t A U U I U M Vennék zongorát, rádió- Gyönyörű kisméretű X-------L_----------1 >■■■ plató, sofórb ár és szekrények komodok. I pnmnnocojih ára! ». f1^Jez]ló.r"*1ílír raktáraiban mindent gramofon zenegépet. ^crzb“nd»* perzsabim- Firt 1500-as. NSU Cab­­gumt né kfil. ttb Régiségbolt. Bank- LCP ITiaU rfSöUU 0131 Balcsy-ÁsbinSzky megbízásból e 1 a d o k. „.egialál. ° ^ «*»: városibunJa riolett. Gláser karosz- BT CSÍZMADI GÁBOR, utca fizeiek basznál!h|iln>n.' (Nyugatinál) Raday-utca eg5\ _ . . son jutányosán. Vörös- széna bőrüléssel. új •» mhillei Si53r Rákosszcntm hály * ulca négy.--------- zAnvegért. ÜUlOifir Fizetési kedvezmény) SZÖNYEG0ZLET. 'u ,i.,nb ■■ marty-utca hatvanki- gumikkal, új motorra] . * Rákosi út 123 Y’ « . *M£. 'elo“Io,t há»lár.is«rt. M I IW T B*vld bécsi ion­­»• 7- Haicsy-Zsünszl^y Al«4ÁpAflV T= »-Sí » Iá. FüC S hVrú.HSoíw Antik eMdló sürgősen Vétel, csere. ,.vRá.L VI. Nagyin. SÍ. Kora ^ koncert- Slruha, magasabb tér­­_________HUlüUOIIL -------------------------------­ajaj I I-------------------------1-----eladó. Üjpest, Mária- K TT db TV "V F íii ......... n I IMII m Piamnók, angol- metre, 4(bes cipővel. dfenf-1 XiíVB Kiss József (Visegrádi)- Blissing N. A. G. rtJ Rúlorvpvnk utca 58. Fonyód!. Hz- 1,1,1....... .................... mechmás *on:orák Prlma gramofouleme- WPW. *ax* , ... ‘ . * ' öttonnás karosszéria SS Qffl (Ml UIIlOrmOK tóI négyig. vétel, eladás. I'NGAR. „ I I , olcsón, részletre, zeki a legújabb ame- lORctal kifogástalan utca 70. Tel.. 200—44/ é> ÍUIn;k nílkoit S ' njű 1 figyelem! “ - ; '. "" Kíráty-u tizennégy és I UZriGlVGT Kernács, Rákóci-út rikai számok, opera á lapo’b-n. eladó. __ mmm kitűnő állapotban _ (—.r* Tízhavi lészletre Remek kombinált szoba R4kdCzl.út negv.enkeltó 7 Uzenhárom. lemezek is eladók. Csak PALATÍNUS GARAGE. fj $1” WST eladó. IX. OUői-út ^ * elől .'gael vásárolhat al g hasznait finom---------------------------------KÉSZÍTŐTŐL VEGYEN. i . privátnak. Hat órá- V.. Szget-u. negwen 5U»« 27. szám. KANAPÉAGYAK BCT9R és TEXTIL RT ebédlő és rekamíé fo- Nagyon szép mm K p,-.^ tói. Lázár-utca hét, Telefon: 128- 062 —---------—---------— kéciiAin Bcm vri VI. Lszt Ferenc-tér ót telekkel. Csodás re- keleti és magyar //'//,, Slelnway, Blüthier. nz,..,.zn.h .'iá-,.; r Taxi engedéllyel, príma készítője. FERENCI. -------------------------------- naissance úriszoba. Pa- perZSASZÓNYFGEK íbach, Bosenaor4er ______;______________ íéraulónak a.kalmas 6 pUIn,jcjcaii tart. motor W 51 Andrássy út 33. Amerikai íróasztal, zar antik bútordarabon ct’.ivsi.­­Förster,_ Stmgl_ stb. piatlnagallér, 2 darab ’"mé d:íf- elndó. Esetleg felr * ” I IflClR *-------1------------------------ nagy, redőnyös irat- szekrények, kom mód ok oc«ón ELADOK. mT\^ngiTTri iq zonR°r^* pianinók hí- . . n ..'‘d ék lengére is> Reggei 7_8. Hajór Tmerikai tehermotort. Gyönyörű egy- és két- szekrény eladó. Tel.: stb., nagvon olcsón. Rtoa 'J- nvolc- t(is7- 2 VI.. EÖTVÖS UTCA 19. hetetlcn olcsón, rész- n<rz eladó. Bepczur-u. Boros hirdetőbe And- parázs> Szigony- ér ía illano'ban (esetleg felihe.ví s barokk kom „^huszonhat - négy- Aggteleki-utca tizen- r.vönvörit keleti és „ . ,, . ... 'e'.re is, Fcnvöné, Er 5. II. 13. - s»v-,,t o4.------- ------- Práter-ntca sarok. , ^ . , bitv'’ts70'ák h sznál -7:tyhuszonkilcnc. kettő, I. húsz Bútoros Gvönjöro keleti és Herend. Meissen. Schlag .-ébe'-kórút huszonhat. ---------------------------------Mercedes 1,(X>. új'zerfl.---------------------------------- h nger.et nélkül kere­kf.lónbözA úrpzoba gar-----------------------------,—, -------------------------------- magyar PERZSÁK genwa’d 12 szem. ét---------------------------------Perzsahundn, majdnem elsőrangú DKW Meister 8KW üzemképes álla sfink árme-jelö'éssel. nitürák ha'znált mü lét-zemélyes rekamier. Reuaissance. barokk bú- 0.—An ,i, Voaid készletek megbízásból Világverő. különleges új. nagyméretű eladó. Kariéit. Steyr 55. Lan- mmnnuiis z„ Lft bútor ebédlők, Nagy 'otöj. székek. alig torok, négyszobá* lakás “ . “ olcsón. Egyetem-u. 7. óriáskészólék pr -váltói Megtekiothe ő riélntá i cia. olcsón eladó. Mo- ,D0,ban *‘adó' M<We- NOVODOMUS ép. kit-. Sándor, Somogyi Béla használt. íéregmentes berendezése Barokk- László. Affacza utca u_ <4Occasio“. íiok Kos- eíadó. Seinmelweis-u. négytől hétig. Lányai- dern Autószalon. Sem- hinthető bármikor. VII., Damjan’ch-u. IQ* ut 26. Városházánál eladó. Baross-u Ö3.1.3. boltban. Szép-utca négy zenhárom. I. 12 suth Laios-u. 5. 17. Autóüzlet. 184—469 utca 37. III. 4. mehveis-utca 17. Jeney, Izabella-utca 47. Telefon: 226—493.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék