Magyar Nemzet, 1948. február (4. évfolyam, 26-50. szám)

1948-02-01 / 26. szám

3 ó­l február 1 A’ polgárság, melly a’ XIX. száza­du­tán ’s alkotmányos or­szágban törvényhozási befolyást követel, oly téren áll, hol győ­zelme biztos ’s nyugodtan néz­het a jövő elé. Ezért szégyenük, ha az mondatik követek szájá­ból, hogy ...az iparűző és városi osztálynál, már elemeinél fogva, mellyből áll, a’ pénz minden és hogy már elemeinél fogva ez cosmopolita, neki csak tartózko­dása helye van, ha tehát nehéz napok jönek a’ nemzetre, boldo­gabb hazába költözik. (Csengery Antal újságja, 1848 febr. 1.) --------- 1848 ---------­ körre van szükség, amelyet­ a csal, fehér vagy csak fekete színben való látással és exponá­lással nehezen lehet megterem­teni. Eberle félreérthetetlen szó­­kimondással beszél erről a kér­désről Rámutat arra, hogy a helyes keresztény magatartáshoz tartozik mindenekelőtt az a fel­ismerés, hogy a harc nem min­den és hogy a harc felada­tai és periódusa mellett a hall­gatás, a tűrés és szenvedés fel­adata és ideje is felmerülhet. Miért? — kérdezi Eberle. És Válasza így hangzik: Mert a ke­reszténységnek ellenfelei támad­nak!­, mert az Isten a keresz­ténység rossz gyakorlatáért meg akar büntetni, azt akarja, hogy áldozatokat hozzon a keresz­ténység, hogy lelki­ismeret vizsgá­latot tartson és helyesebb új bányákat vegyen fel .Sok úgy­­nevezett kultúrharcot — írja szó szerint Eberle — nem any­­nyira keresztény elvek védelmi­nek, mint inkább ez elvek nem kielégítő képviseletének köszön­hetünk. Nem annyira alaptéte­lek provokálták ki ezeket, mint ezeknek az alapelveknek rossz képviselete. A reformáció és a francia forradalom nemcsak fel­­idézőik rosszakaratából keletke­zett, de épúgy az érdekeltek nagy hibáiból és mulasztások­ban rejlő bűneikből idéz egy katolikus egyház­fői ténelmet, melyben ezt olvas­hatják: „Tévedés lenne, ha az egyháztörténetet úgy szemlél­nénk, hogy például a középkor­­ban az egyik oldalon a harcos egyháznak mindenkor jó ügyet szolgáló képviselőit, a másik ol­dalon a világi hatalomnak mindig tévedéseket és jogtalan­ságokat elkövető képviselőit lát­­nánk. És nem érthetjük meg az­gy kort, ha egy mindig ,derék, jóravaló" katolicizmust látnánk csak harcban állva egy ,gonosz* protestantizmussal vagy egy ,gonosz' világi ellenállással."­ Ezért követeli Eberle, hogy la­bertotikus tábor ismerje fel a saját hibáit, tévedéseit, gyenge­ségeit, mulasztásait, mert kü­lönben nem kerülheti el a fari­­zeizmust, a saját gyengeségei­ben és hibáiban való megmere­vedést és megkeményedést. „Az igazi keresztény harcos — írja Eberle — ismeri saját táborá­nak gyengeségeit, történelmi mulasztásait, ezért a saját jo­gaiért és igazságaiért folytatott harcot összekapcsolja a saját körén belüli reformokért való kü­zdelemmel." Eberle emelkedett szellemű útmutatásait a politikai bölcses­ség, az igazságosság és mérték­­tartás szelleme hatja át és ezért felette időszerűek. Olyan eré­nyek ezek, amelyekre a magyar katolikus egyház m­inden tagjá­nak, elsősorban a vezetőknek nagy szükségük van. A nagy válságok idején a nagy egyház­­atyákat, Cypriant, Athanasiust, Aranyszájú Szent Jánost és a legnagyobbat, Szent Ágostont „a bölcsesség által mérsékelt bá­torság" jellemezte. Ez a bölcs és szenvedélyektől mentes lelki magatartás sokkal nagyobb győzelmeket szerzett az egyháznak, mint amikor a Bakócz Tamások, Topiori Pálok páncélba öltöztek, kardot kö­töttek és a véres harctereken akarták megvédeni a keresz­ténységet. Ezt inkább meg­védte Pázmány nagy szelleme, megértése, bölcsessége és más hiten lévő magyarokkal való összefogása a nagy magyar cé­lok érdekében. Nem a kímélet­len, totális harc, de a megbéké­lést kereső bölcsesség és igaz­ságosság vezethet el a magyar katolikus egyház és a demokrá­cia kiengesztelődéséhez. Ennek gyakorlati szempont­jai-­­ól írunk legközelebbi, cikk­sorozatunkat befejező cikkünk­ben. •★ (A cikksorozat befejező tikkit csütörtöki számunkban Hzib fűk) Gazdasági hírek A tőzsde A pénteki vételkedv megcsap­pant. Szombaton üzlettelenség lett úrrá a tőzsdén, összesen három részvényben fordult elő kötés. Vásároltak Kőszén 23.10, Magyar Cukor 32, Dreher 22— 22.50 kurzus mellett. Kereslet volt az 1914-es főv. kölcsönben és 31.80-at realizáltak is kötést Zárlati kurzusok: Első Magyar Biztosító 170 pénz, Bauxit 24— 25, Borsodi Szén 90 fillér, Kő­szén 23.50—24, Salgó 2.20— 2.30, Ganz 1.50—1.60, Láng 11.25 pénz, Rima 3.70—4, Schu­­ler 1.-50—18.50, Nasici­­ 36, Trust 4.90—5, Magyar Cukor 32­—34, Georgia 6.25, Izzó 22.50, Gschwindl 185 pénz, Hungária .Szálló 50, Szegedi Kender 12.50—14, Chinoin 10.50—11, Hungária Vegyi 7.75, Klotild 4.50, Felien 35, Gumi 17, Vasútforg. 6, Telefon 2, Zagyvapátfalvai 8—8.73, Nép­­szöv. fontkölcsön 140, 1914-es fővárosi kölcsön 81.75—32.50, 1927-es föv. kölcsön 700 pénz. Csakk egykén Egy pénzügyminiszteri ren­delet szerint sajtolt élesztőnek viszonteladók részére való for­­galombahozatalával március 1- től kezdve csak az élesztőgyá­rak és a MOSZK szervei fog­lalkozhatnak. A MOSZK­ be­kapcsolása a kiskereskedők felé, mint a filszerkereskedők megállapítják, az élesztő árát 12 forintról IS,50 forintra drá­gítja. A Téli Vásár, amely február 7 és 14 között zajlik le, nagysikerűnek ígérke­zik, miután kiárusítási jellege is lesz. Mintegy 1200 budapesti textil- és divatárukereskedő vesz részt a kiárusítási és ol­csósági versenyben. Magyar-anyal pénzügyi tárgyalások Londonban Dr Kemény György pénzügy­miniszteri államtitkár Jármay Elemérnek, a Nemzeti Bank igazgatójának kíséretében va­sárnap Londonba utazik pénz­ügyi természetű tárgyalások folytatására. A Magyar Közgazdasági Társaság február 3-án d. n. 5 órakor a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamara nagytermében ülést tart, am­eynek tárgya Markovit Je­­prodzogi ttaz­ilusztrij e­­spivoti alelnökinek előadása: „A szo­cialista állam pénzreformja". Jelentékeny vállalatok kerültek vissza magyar tulaj­donba Németország és Ausztria területén. A berlini Brahms­­gyár, az Elektroosmose vállalat, a Sicherheits-Glasfabrik — mindegyik külön-külön többszáz munkást foglalkoztató üzem —, úgyszintén a Graf-Schwerin-kór­­ház 50 százalékos magyar tulaj­donát a magyar érdekeltek visszakapták. Ezenkívül sok in­gatlan, főleg Berlinben és más német városokban lévő bér­ház, szintén visszakerült a ma­gyar állampolgárok rendelkezése alá. U­gyanígy Ausztriában is sikerült a magyar tulajdonosok részére több üzemet vissza­szerezni, többi közt a Herz­­szalámigyár bécsi telepét. A bécsi magyar bérházak jelentékeny része felett is sikerült a pénz­ügyminisztérium külföldön ká­rosultak ügyosztályának segítsé­gével a rendelkezési jogot az eredeti magyar tulajdonosok számára ismét biztosítani. Még jelentékenyebb azoknak a ja­vaknak száma és értéke, ame­lyeknek visszaszerzése iránt az intézkedések még folynak. Az Ingatlanpiac Grandes volt e bér ingatlan­forgalma is, de emellett hatá­rozottan növekvő érdeklődés mutatkozik. Ha ebből lehet kö­vetkeztem, akkor Valószínű, hogy a következő hetekben na­gyobb számmal bonyolódnak majd le ügy­elek, mint az el­múlt hetekben. Figyelemreméltó, hogy ke hét mérsékelt forgalmá­ban is létrejött két bérházel­­adás. Az egyik bérjövedelmének három­­és félszereséért. Az in­gatlanforgalom részletei: örök­­■ akntok és házrészek: I., Attila­­utca 89, 8000, I., Attila-utca 65/c, 13.000, I., Döbrentei-u. 16, 1/9 rész, 25.000, IV., Fejér György-u. 10, 16.000, VI., Jó­sika m. 20, 9600, VII., Nefelejts­­u. 39, 3000, VII., Akácfa-u. 57, 43.000, XI­, Bertalan Lajos-u. 16, 5400, XIV., Mexikói-u. 7, 8000, XIII., Jász-u. 107, 3000. Családi házak és villák: XIV., Gervay-u. 101/a. földszintes adómentes családi ház, 99. n.­­őlön 25.000, XIV., Laky Adolf­­utca 71. Emeletes villa, 136 B.,aian. *0.000, *iv. Telepes-u. 48. Sérült, 121 n.-őlen, 17.300, III., Lajos-u 94. Földszintes adóköteles családi ház, 369 m-ölep, 32.000 Ft. Bérházak és üzemházak: VIII., Baross­ utca 80. Négy­emeletes, részben adómentes bérház, 40.000 Ft bérjövede­lemmel, 280 n.-ölön, 140.000, XIII., Klapka­ utca 1. Váci­ út 43. Földszintes adóköteles üzemház, 602 n.-ölön, 60.000 Ft. Telkek: II., Bogár-u. 41.540 hrsz. 140 n.-öl, 12.000, X., He­­ves-u. 38 402 n.-öl, 6.500, X., Kelemen-u 41.540 hrsz. 116 n.­­öl, 9000, XIV., Balázs-u. 89. 100 n.-öl, 4000, XIV., Nagy Pál-u. 7. 154 n.-öl, 9000, XII., Sasadi dűlő 330 n.-öl, 2000 Ft. Rlgh T 08Q20 Hí­rdetőn­­kh­ez ! Lapunk mai számából anyag­­torlódás következtében szöveg­oldali hirdetéseinket teljes egé­szében, apróhirdetéseinknek pe­dig egy részét kénytelenek vol­tunk kihagyni. Hirdetőink szí­ves elnézését kérjük ezen kény­szerű intézkedésért. A kimaradt hirdetéseket kívánságra pótoljuk. Idő|ízrós|(']cnkrá Hazánkban pénteken­­éles ellentét alakult ki a nyugati és keleti ország­részek között. A Dunántúl csaknem egész nap esett az eső, a lehullott csapadék mennyisége 3,5 mm-t tett ki. Budapesten szombaton délben a hő­mérséklet 9 fok, a tengerszin­tre átszámított légnyomás 707 mm, alig változik. Várható időjárás vasárnap estig. Mérsékelt, helyenként élénk dél­nyugati, nyugati szél, változó felhőzet, többféle futó eső. Az enyheség tovább­ért. A műsora BUDAPEST L 7: Reggeli recse. 8: H. 8.SZ: Hang­lemezek. 8.89: Gergely Ferenc orgo­nái- #: Zenekari muzsika. 9.38: Refor­mátus vallásos félóra. 19: Egyházi zene és szentbeszéd. 11: Hangos Hír­adó. 11.28: Művészegyüttes. 12. H. 12.23: Anyák öt perce. 12.29: Bányász­­félóra. 12.59: A Rádiózenekar. 13.59: Barraud: Szvit. 14:­­ H. 14.18: Ünnepi hanglemezek. 15: Théophile Gaulier elbeszélése. 15.28: Engel Iván zongo­rázik. 15.45: E. 18: Magyar nóták. 17: H. 17.18: Magyar Parnasszus. 18: Ga­­larídió. 18: E. 20: II. 29.15: Sport. 29.23: Rácz Vali tarksejtje. 21: A rá­dió hangja. 21.10: Magyar nóták. 21.3: Rádióankét. 21.53: N­ oroszul. 22: II. 22.39: E. 23.19: Zenekari művek. 24: H. 9.10: H franciául. 8.29: H angolul. BUDAPEST II. 9.15: Pique Dame. Opera. Zenéjét szerzette: Péter Csajkovszkij. 17: Jazz. 18: RT. 18.85: Zengd k® — szí­nes szó. 19.38: E. 23: Kamara­zene. 29.30: Koliyvi Zema­. 21: H. 21.13: Táncrend. 22.13: Művészlemezek. Az ünnep egyházi zenéje: Bazilika. V. 10: Bárdos Gy. Missa histtonica. H. 10: Pales­trina Missa brevis, vez.­ Har­mat Artur. Belvárosi főplébá­nia. V. 10: Palestrina Assumpta est Maria. II. 10: Palestrina Missa brevis, vez.: Berg Ottó: Cisztercita templom. V. Vall: Vaughan Williams '-moll mise (bemutató). H. Vall: De ange­­lis gregorián mise, vez.: Forrai Miklós. Mirgás templom. V. 9: Bárdos Gy. Szt. Imre mise, II. 9: Halmos Napmise, vez.: Bár­dos Lajos. Terézvárosi plébá­nia. V. 10. De a nyel is gregorián mise, H. 10. Refice Szt. Teréz* mise, vez.: Kemenes,Frigyes. F­évay Kálmán ezredesnek a magyar köztársaság elnöke ér­demes és eredményes munkás­sága elismeréséül a magyar köztársasági érdemrend tiszti keresztjét adományozta. Eljegyzés: Szabó Margit és Zajki György 1948 február hó 2-án tartják eljegyzésüket. Huber Ilonka és Maczkó Ist­ván jegyesek. (Minden külön értesítés helyett.) Akár csillár, akár állólámpa: Me­teor legyen. Podmaniczky­ u. 27 -­A prágai nemzetközi vásár utazására előjegyzést elfogad a vásár magyarországi hivatalos megbízottja a Via utazási iroda, IV.­..-Váci­ utca 36. T: 18-32-56.— Petróleum­itisztás. Februárban a főzési petróleumjegyek 1—7 és 3—f6 szelvényére 5—­5 liter, a fűtési petróleumjegyek 1—7 szelvényére pedig 4—4 liter pet­róleumot szolgáltatnak ki a ke­reskedők. J­óvpol Oc­skos és Katóka párharcánál: is ér­­kezik a vasárnapi nyítőversenyen a Köztársassági Elnök­ díja. A 32.000 fo­rint összdíjazású, 2200 m­éte­re­s ver­senyre előreláthatóan 10—12 lovat fognak indítani, közülük Ocskös és Katóka képviselik a klasszist. A múlt évben Katóka ismételten is jobbnak szonyu­l, de hír s­zerint Örökös ed­­­zészerint olyan nagy formi.brg van, hogy ha­­ csinál goromba hibát, a ben­fentesek b­raie látják a verseny nyerőjét. Jó fugás várható Vilmos D- től, de Nagyszél is erősen versenyben eshet. Jelöltjeink a vasárnapi ve­­senyre a következők: I. Liliom—Far­­sami, TI. Alraun©—Pandúr fii.­­*­­Jaws-Hajnalka. IV. öcskés—Katóka— Vilmos D., V. Tam­va IH.—Jónás-haj­­tás, VI. Friswyn—Dione, VII* Kin­csem Pomco, VIII. Bikkancs— Umbrína, IX. Dodo—Ilamupipő, X. Tarzau—Gytogvirág. — A yerwr.y (1941KIÓN $ érai­AM Jr Színházi hírek Két bemutató Művész­színház: Melyek a gyökerek A színlapon előttünk ismeret­len két írói név, a színpadon celofánba csomagolt dinamit. A prezentálás tetszetős, át­látszó, fényes és kicsit olcsó, a drámai anyag robbanó és köz­­veszélyes, mint az életünk. Hogy mi teszi ilyenné? Gyűlölet és fé­lelem, ösztön és babona, érdek és kényes szimat, megalázás és lázadás. Ide nyúlnak a gyökerek, melyek a gyökerek. A Művész­színház bemutatója olyan témát visz a néző elé, amely Amerikában mindig újra kicsi­ázik, de mostanában külö­nösen dús a vetése. Erről szól Sinclair Lewis legutolsó regénye,­­erről Kanada egyik új könyv­sikere, erről a novel­­ák, a cik­kek, a tanulmányok. Erről, ami­ről ők most szólnak, vitáznak és kiáltanak, hallgatunk mi, hideg- idősen, reménytelenül és fárad­tan. Mert majdnem mind bele­haltunk. Mi történik a színpadon? Semmi. Csak hazajön Európá­ból egy amerikai néger katona. És e színpadi alak mögött a képzelet felsorakoztatja a sok­­ezer néger katonát, amint haza­jönnek, öltek és láttak, felsza­badítottak s kicsit magust is fel­szabadultak háborúban, idegen­ben. Most hazamennek és a for­radalom lüktet ereikben, a for­radalom lélegzik feltetelükbel, s ahogy 1918 végén az európai birtokosok, az európai uralkodó osztály rettegett a forradalom­tól, melyet a háborúval idézett öntejére, úgy reszket ma az amerikai uralkodó osztály. Fé­lelmében ütt, mielőtt ülhetne órája, de az időt nem állíthatja meg a néma óralap. Erről szól a darab? Természe­tesen erről is. Csak erről? Nem. Faji gyűlöletről és faji idegen­kedésről, nehezen bontható ba­bonák gyilkos összefonódásáról. Amikor a szavakat behelyettesít­jük a mi naptárunkban 1944-re, a dráma kísérteties lesz. De hi­szen ez az, amiről hallgatunk. Jam­es Gow és Amady d'Ussea, a két társszerző bátran és tisz­tességesen írta meg ezt a­­kara­bot. Nem vitás, hogy mit tarta­nak helyesnek és hova húz a szí­vük, de azért a szereplőik közül nem minden néger fehér angyal és nem minden fehér ember fe­kete ördög. Pontosabban, egyik sem egészen fehér, egyik sem egészen fekete. Emberek, a sze­gény párák. És az értelműit ne­hezen viaskodik indulataikkal. De vigasztaló, hogy ezt a dara­bot Amerikában megírták és ját­szották. Szembenézni a valóság­gal és rá nevelni a közönséget, hogy merjen és tudjon látni, nézni és ítélni, ha lehet aszerint élni a szabadság ígérete, a sza­badság záloga végső soron csak ennyi. Csupán a szabadság való­sága van messze még, mert — „ütések a gyökerek**... Sokat lehetne mondani és vi­tázni a darabról, de fölösleges. Lehetőleg látni kell Az előadás nagyon jó. Apátsiy Imre egyenletes és átgondolt rendezői munkájának keretében szinte monumentálisan hat néha Szabó Sándor néger katonatiszt­je. Minden dicséretünk az övé, oldalán pedig­­lombaszögi Elláé, egy néger anyaszerepbent. Meg­lepően fejlődik a kis Apor Noémi. A „fehérek** közül termé­szetes és kellemes volt Várkonyi Zol­tán, mint newyork­ író, túl­zásoktól mentes Földényi László délálambeli szenátora és kedves karikatúra Pécsi Sándor locsogó ifjú embere, úgyis mint ..közvé­­lemény**. Ne tagadjuk, gyakran ilyen. A színpadkép jóízlésű és hi­teles. A fordítás Feleky Klára kitűnő írói munkája. Pesti Színház : Vásott Apostol Nagyon örülünk, hogy a Pesti­­Színház végre megint egyszer hajlandó fiatal, magyar szerzőt bemutatni, sőt: kezdő szerzőt, első darabot. Nem akarjuk azt mondani, hogy ez a centenár év csodás ihletése, mert remél­jük, hogy , azért mégis csak gyakrabban fog előfordulni, mint száz évben egyszer! Gyárfás Miklós, aki a péntek esti bemutatón kissé sápadtan meghajolt a függöny előtt, hu­szonöt évesnek látszik, de ha lennének még •intim pisták* tudnák, hogy a fiatal és igen te­­hetséges író életévei már a harmincadikba fordulnak. Első darabot csak akkor illik ledo­rongolni, ha a kritikus, a kő­­nönstig feánti felebaráti twara­tettül vezéreltetve, azt kívánja, hogy a szerző ne írjon második színművet. De Gyárfás Miklós­nál jogos az óhaj, írjon még több és jobb színjátékot ennél, mert már az elindulásnál bebi­zonyította: vannak ötletei, ki­csit bizarr fantáziája, tudja, hogyan kell mulatságos, külö­nös alakokat, szépen villanó párbeszédeket színpadra vará­­zsolni és a nevetést a nézőtérre. Persze, hogy még sok a ro­kon hatás. A jól sikerült első felvonás ihletője Bernard Shaw, később kis Huxley­, kis Márai­­stílus vegyül az ifjúság termé­szetesebb, fricskázóbb derűjé­vel, de az ilyen iskola nem szé­gyen. Gyárfás tehetségére jel­lemző például a remek jelenet a buta szépasszony férje és szeretője között. Olyan mulatsá­gos, mint a legjobb francia víg­játék. Aki ilyet ír, nem elve­szett ember. Az előadás rendezője is de­bütáló. Lányi Andor. Nem volt semmi hiba. Somló István het­venéves öregurat játszik, még jobban, mint a korához illő szerepeket szokta Nagyon ro­konszenves alakítás Palotavi István lelkésze, százszázalékos siker Bárdi György bénaságá­ban is marcona, vak ezredese, B­áthonyi, Gonda­ Kamarás és Dékány László ugyancsak meg­érdemlik az elismerést. A két női szereplő: Sivó Mária és Ruttkay Éva jó kedvvel szolgál­ja egy fiatal magyar író bemu­tatkozásának kedvező esélyeit. Bizony kell egy-két vásott apostol ahhoz, hogy megtérítse a színidirektorokat! Vámos Magda Színházi műsor Operaház: Romeo és Júlia, Sylvia, Divertimento (11) d­íszelőadás (6) Nemzeti: III. Richard (Szt.pét. 3) (H3) II. Kamara: Szerelmi házasság (Vá4 J/18) Vígszínház: Vidám estek H.8) Magyar Színház: Lili (Ví4 H8) Madách-színhéz: Zsugori (VgL H 8) Vígopera: Traviata (Kezdés J6l 8-kor) Pesti: Vásott Apostol (V14, H8). Belvárosi: Volpon® 1 4. Milvélli: Mélyek a gyökerek (XM, H8) Pódium Kern tégedt ki­ a 48-ból (1s4, U8) Operett Bál a Savoyban (3, 7) Medgyaszay: Doktor úr (K4, H8) Kamara Varieté 3 Édes Terv Ö/16, 8) Kis Színház: Svét otthon (7) Sportcsarnok: Atom­­ember OIL 7) Filmközlemények A Sorbonne-tól a halhatatlanságig A párisi Sorbonne egyetemen tanul Marie Sk­­odowska, egy fiatal lengyel leány. Az egyik előadáson összeesik az éhségtől, tanára, Perot professzor, aki nagyra tartja, gondjaiba veszi. Ebből a kis sorbonnei diák­lányból lett Madame Curie, a huszadik század egyik leg­zseniálisabb asszonya, aki a rádium felfed­ezésével bevonult a halhatatlanságba. Színes, mozgalmas, felemelő élete ele­venedik meg Greer Garson: Madame Curie című új nagy filmjében. A film sajtóbemuta­tóján már óriási sikert aratott, s lebilincselő élménykedés ha­tott. A Metro-Mopex fülűmnek premierje kedden lesz a Bogai Apollóban. — A Zeneakadémián február 2-án délután­ra 3-ra hirdetett «EZT ÉNEKLI BUDAPEST, című hangversenyt a munkanapra való tekintettel elhalasztottuk március 7-én (vasárnap) dél­előtt 11 órára, a teljes hirdetett műsorral és kibővítve 2 új attrakcióval! A megváltott je­gyek már e. 7-re érvényesek. — Házasság. Szende Györgyim, dr Hóna Livia orvos és Szende (Fischer) László mérnök há­zasságot kötöttek. Goldmann Ere­nné, Löwy Irén, Cinkota —­ Veresegyház, Gabos István a Nobart faosztá­­lyának vezetője házasságot kö­töttek. (Minden külön értesítés beívelt.) Özv. Mary Tamásné, Maucha Piroska gyógyszerész (Székesfe­hérvár) és dr Göblyös Géza ügyvéd, (Székesfehérvár) há­zasságot kötöttek. (Minden kü­lön értesítés helyett.) Dr Bri­l­­ Józsefné, Schwimmer Erzsébet és Hanyodi Máté há­zasságot kötöttek. (M. k. é. h.) Domoryi Erzsébet és Johan­­nes B­öcher Kopenhágában há­zasságot kötöttek. Orvosi hírek: Dr Hoffmann Imre szülész-nőgyógyász, ismét rendel, V., Fürst Sándor­ u. 22. Telefon: 121—842. — Dr Kende János rendelését. V., Vigadó­ utca kettő, V. 12. sz. alá helyezte át. Uj T. 187-312.— Dr Weinstein Pál egyetemi magántanár, kórházi szemészfő­orvos amerikai tanulmányútá­ról *t»sz« érkezett éa Mikist­ren- Tayfárnap, 1948 t Mozik műsora ÁTRIUM (.457-121): Nő az ablak mögötte U, Vel.­­A9, szomb., vas., üa­. 2 is. CALV­IN-TÉRI HÍRADÓ (13S-121): Román kormányküldöttség Budapest­­en, Riport a Szovjetúnióból, A Jónás-­ sziget, A hős kandúr, Johnny t­onc zenekara, Mark­t, francia híradóit (Délelőtt 9 órától 16 óráig v. ü. 2-ig) CITY (128-129): Az óra körbe jár (am) (W4, HG. 498 szomb. 6 V-a i is) CORSO (182-818): Nő az ablak mögött (amerikai) (4, 6, 8. sz., v. ü. 2 is) CORVIN (339-933): Páris gye­nekei (Előadások mindennap: 4, 6, 8-kor) DECSI (121-343): Nő az ablak mögött (amerikai) (5, 7, 9. az., v. n. 3 is) FÓRUM (189-707): Szenvedély rabjai C/A, 6, ’/zfl. szonabat, vas. ünn. 1 is) KAMARA 4423-901): Forgószél. Híradó (amer.) (4, 6, 8, szomb. v. ünn. 2 is) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-499): Román kormányküldöttség Budapesten, Riport a Szovjetúnióból, A Jónás sziget, A hős kandúr, Johnny Long zenekara, Mafirt, francia híradók (9-id­ este 11) LLOYD: Forgószél (amerikai) Hiradó (5, 7, 9. szomb., vas., üan. 3-kor is) OMNIA (139-693): A szent és az utca­lány (4, viz.­­9. sz., v­a. 2 is) Hétfő at új műsor: Martizzique ROYAU APOLLO (222-606): Az őrs körbe jár (4. tez. 9. sz., v. a. 2 is) SCALA (120-150): A szent és az ucca­­lány (4. VK1, 1/19. sz., v.. fl. 2 is) Hétfőtől új műsor: J Martinique URÁNIA (136­ 888): Páris gyermekei (Előadások mindennap: 4, (i 8-kor) VÁROSI (137 540): Kalózok kapitánya (amerikai) C/21. f f.. 8) MÁSODHETES MOZIK) ADY: Valahol Európában (magyar) (4, 6, 8. szomb., vas., onn. 2-kor is) BELVÁROSI: Imádlak, de e'válok (am) VA*. Hu. ’/18. v., ü. Hz. H9 Balt.) Miki és Plútó kalandjai (\&4—’,á3 órín­­kint vas., ünn. \'ii, 1(5, V26 Irakor) BETHLEN: Boldogság dala (amer.i (4, 6. 8. vas., ünn. 2) BODOGRAF: A titokzatos lakó (4, 6, 8. v. n. 2 is) B. VIGADÓ: Bernadette (bit 6­69 v. 11) CAPITOto Valahol Európában (magy.) 1V72, 844. 8. Via vas. finn 11 is) ELIT: Botrány a túlvilágon (amer.) (4, 6, 8. vas. ünn. 2 is) KOJIEROS: Mennyország kulcsa (3, 11-8, 8. v.­­/­1) HUNNIA: Lowoodi árva (amerikai) (Isi). (IS, Hz. Via. v. 0. 9412 2 4 6 8) IPOLY: Mr. Cockrill este (amerikai) (K5, 947, 9, v. ü. isi is) Hétfőtől: Ezüstsarkantyú, Szmogidó végzett J. ATTILA: Nabonga (4. 6, 8, v. ü. 2 is) KRISZTINA: Két férfi asszonya (tr.) C/24. 146. lés. V. fl. 142 is) KOSSUTH: Valahol Európában (4. V.7.­­/?9. sz., v. ü. 2) MARX: A holnapért élni kell (4, 6, 8, v. ii . is) OLYMPIA: Bom­lás asszonya 0/12. (44, (46, (48, v. n. (412) OTTHON: Trópusi szenvedély (fr.) (lat. (ifj. (48, vasár­, ünnepnap (42) PALACK: Korzika: Testvérek (amer.) (11. 1. 3. 5. 7, 9) PATRIA: Boldogság dala C/73. (45. S47. (42)) PETŐFI: Kirchfeldi nap, az n-utol Irdsiörökö­nA esküvőjé ((44. (48. .'/7*. v. ü. (42 is) PHÖNIX: Forradalom kapitánya. Vad­rózsa (11. 1. 3, 5. 7. 9) ROVY: A* Idegen nő éli, 1. 3, 5. 7. 9. Hétfőtől: A romlás asszonya .(fran­cia) SAVOV: A holnapért élni kell (4 Ve~ ’49 fl. 2) STÚDIÓ: Pircsdilly ((42, V21. 836, 8, v. fl.­­412) SZABAD­sír: A hcV-nért élni­ kell (944, 6,­­9, v. fl. 642 is) TUTR­: Ylinnyorsziz kulcsa (.­m.) CM. 6. (49, v. fl. MZ is) TINÓDI: Ho­nanért élni kell ((­5 V-7 v a. (hl.) TUR4N: Egerek és emberek, (arrch.) (3, 5, 7, 9, y. 11, 11, 1 is) VFSTA: Stan és Pan, Chaplin (amerikai) (13, 12, 2, 4, 6, 8) - Ha­ngversenyek Koncert rendezései: Bruchd­lerie zongora est febr. 1. ‘Játéka csodálatos.* LÉIVER QUARTETT 14. Mesterbér­et VI. FILHAP.iMÓNIA.—KLEMPEREU febr. 9. Mah'er IV., — Mozart: Symphonie Concertante, Gorio­­lan. Jegyek Koncertnél, Operá­nál. — KREI­TZBERG 2 TÁNCESTJE hatalonas amerikai sikerei után 9. és 10-én .(Rózsavölgyi). — SZÉKESFŐVÁROSI ZENEKAR: FERENCSIK —MOZART I. Matiné, Jupiter - szimf., G-dur zongoravers. Zeszplényivel febi­­ 1-én, vas. d. e.­­11. Zeneakad. NAGYZENEKARI EST VIII. Vez.: MEYLAN — UNGÁR IMRE Beethoven G-dur zongoravers., II. szimf., Hindemith: Noblu,­­sima Vistone, febr. 5., estit­ört, este 8. Zeneakadémia. — Magyar Múzsa rendezés: PÉCHY BLANKA előadóestje II. 7. 7. 8. Közl.: Engel Iván, Fodor, Vásárhelyi* kórus. — Febr. 6., este­­48. Vasas-színház­teremben (Pasaréti­ út 13.) FISCHER ANNIE JANCSIN-QUARTETT Műsoron: Beethoven, Schubert (Forellen-quintett), Weiner mű­vek. Jegyek: Átriumban és Rózsavölgyinél. — A hétfő munkanappá nyilvání­tása miatt a­­Vidám zene nagy­mesterei* matiné a Székes­­fővárosi Zenekarral és az opera­házi balettel hétfő délelőtt h­e­­ly­ett hétfőn este 8 órakor lesz megtartva a Városi Színházban.­ Magyar hegedűművésznő si­kere Hrollandiában. Új magyar hegedűs­űvésznő tűnt fel IVos Edit személyében, ki nagy si­kerrel hangversenyezett január 23-án Hágában és 25-én Am­szterdamban. A holland lapok a legnagyobb elismeréssel írnak a magyar művésznőről. Lantos Olivér jazz-délutánja vasárnap negyed 6-kor a Zene­­akadémián. Közreműködnek: Nagykovácsi, Páka, Halmai, Rátonyi, Horváth Jenő és szó­listái. Konferál: Dr Hegedűs­­ János.

Next