Magyar Nemzet, 1948. február (4. évfolyam, 26-50. szám)

1948-02-01 / 26. szám

KMbMh )MB HMb 1_ Rendőrségi hírek • Tiltott műtétek intett Őrizetbe vették Ispán Il­timé 45 éves rákosszentmihályi szülésznőt, aki a Károly­ utcai 29-es számú házban lévő laká­sán, saját bevallása szerint, 25 esetben követett el magzatelhaj­tást, jód és magnéziumpor be­fecskendezéseivel. Egyik ,,pa­ci emse"" lakásán meghalt, egy másik nő súlyos állapotban kórházban fekszik. Kirakatf osztogató kardit rendőrkézre Battanes Iván állásnélküli asztalossegéd személyében. Elfogták orgaz­dáit, Mayer József király utcai kereskedőt, Herzog Ferenc agg­teleki utcai kereskedőt és Fried Imre Erdélyi­ utcai cipészt. Bal­­tanczot letartóztatták, az orgaz­dák ellen megindult az eljárás. Vágóhíd-ellenőrzést tartott a gazdasági rendőrség 16 nyomozó­csoportja a fővá­roskörnyéki városokban. Ennek során beigazolódott, hogy a pestkörnyéki vágóhidakon 100 kilón alul sertéseket vágnak, az engedélyeket szabálytalanul használják fel és az orvosi el­lenőrzés nem­ történik meg min­den esetben. Az ellenőrzés ered­ményekképpen előállították a gazdasági rendőrségen dr Ist­­vánfi­l­rnőt, az újpesti vágóhíd igazgatóját, Inczeffy János új­pesti városi felügyelőt, Kulcsár Pétert, a budafoki vágóhíd igaz­gatóját, dr Jeszenszky Imrét, a rákospalotai vágóhíd igazgató­ját, Fehér Gyula rákospalotai főjegyzőt, Csáki János rákos­palotai hentesmestert, Csizma­dia Gábor rákosszentmihályi sertéskereskedőt, Sirt Rudolf ál­­lati kereskedőt, Herényi János új­pesti mázolót és Sepsi László Újpesti forgalmi ellenőrt. Gengsztert­ársaság került rendőrkézre Fekete Fe­renc szállítómunkás, Pásztorcsik József gabonamunkás, Demeter Gábor kocsis, Szabó János ko­csis, Fellner József szerelő, Srerda László szállítómunkás, Blazsek József csarnoki hordár,­­Bakcsó József műszerész, Ge­lencsér László kereskedelmi al­kalmazott és Bogrér János öve­ges személyében. Legutóbb egy zsákjavító üzemet fosztottak ki, ezt megelőzőleg a gödöllői országúton kifosztottak egy tex­tillel megrakott teherautót. El­fogták az orgazdákat is, Milosi Péter kerékpárkereskedőt és Hutka József textilkereskedőt. Nyilas betörőt fogott a rendőrség Weinstardt János személyében, aki nyilas pártszolgálatos volt. Hatóság félrevezetése, intellektuális közokirathamisí­­tás, lakásüzérkedés, valamint szabotázs miatt a gazdasági rendőrség eljárást indított Strausz Sándor építészmérnök ellen, aki másfél évvel ezelőtt újjáépítés címén mentesítést kért a II., Csopaki­ út 3/A. szá­mos házban lévő öröklakásra. Miután a lakás üresen állt, Forgács Béla kiigényelte, ami­kor azonban be akart költözni. •Strausz újabb újjáépítési beje­lentést tett és mentesítést kért Hogy építkezés látszatát keltse, megrongálta a födémet, kor­hadt gerendát állított be a la­kásba, az újjáépítési miniszté­riumhoz írt kérvényében házát pedig két emeletesnek tüntette fel, hogy a harmadik emeleten lévő lakás egyáltalán ne szere­peljen. Tűz ütött ki a Budafoki­ úton lévő Goldberger-gyár úgynevezett portépő üzemében. A gyári tűz­oltóság rövid idő alatt eloltot­ta a tüzet, öt c­ivil­ista eltűnését jelentettek be pénteken a bu­dafoki rendőrkapitányságon. A gyermekek a keresztutcai óvo­dából rendes időben indultak haza, de nem érkeztek meg. Később három kisgyermekre közülük ráakadtak, kettő pedig este tért haza szülei lakására. Elmondották, hogy egy teher­autó kocsikázni vitte őket. Az ügyben megindult a nyomozás. Véletlen szerencsétlenség Pár nappal ezelőtt a rendőri hírekben közöltük, hogy Bá­rány Zsuzsa, a Kertészeti Főis­kola 21 éves hallgatója gázzal m­egmérgezte magát. Az orvosi vizsgálat és a rendőri nyomo­zás megállapította, hogy nem öngyilkosság, hanem véletlen szerencsétlenség történt. A rendkívül szorgalmas lány ta­nulás közben nyitva felejtette a gázcsapot, így érte a halálos végű baleset. A kétségbeesett szü­lők egyetlen gyermeküket vesztették el. Aa interpellációs listát bön­gészve, találtunk egy bejegy­zést, amire már jó előre fel­figyeltünk. Dr Beök Iván inter­pellációja ez a népjóléti mi­niszterhez arról, hogy az idült és gyógyíthatatlan betegek ápo­lására létesítsenek szeretetkór­­ház jellegű intézményeket, egy­szóval: az álamokat. Ez egyike kínos és régen hú­zódó problémáinknak. Nem is várható, hogy közegészségügyi szolgáltatásaink megfeleljenek a sürgető követelményeknek, mielőtt ennek a kérdésnek ren­dezése meg nem történt volna. Kórházi ágyainkat néha évekre elfoglalják a többnyire öreg, gyógyíthatatlan betegek, akiket nem lehet kitenni az utcára és a megértő orvosok — ha kell, a szabályzat ellenére — fedél alatt tartják őket,­­ de éppen ezért az akut és átmeneti meg­betegedések gyógyítására egy­szerűen nem jut hely. Nincsen kórházi ágy. Sok tragédia szár­mazott már ebből az áldatlan konfliktusból. Egy olyan korban, melyben a vagyonok, sőt a keservesen kuporgatott, kis megtakarított pénzecskék is megsemmisültek, amelyben az öregséget az álla­mon, a társadalmon kívül úgy­­szólván semmi többé nem biz­tosíthatja, az államnak köteles­sége gondoskodni arról, amiért régebben az emberek megpró­báltak valamelyes anyagi füg­getlenséget szerezni. A munka­­képtelenség és az idült betegség éveire meg kell teremteni az az álum­okat, melyeket Reök Iván javasolni fog. A feladat nem tűr halasztást. Ellenzéki képviselő sietett az elnöki hivatalból a piros sző­­nyeges folyosóra. A csapóajtónál udvariasan megkérdezi a teremőr: — Képviselőnek tetszik lenni? Mire a mélabús válasz: — Egyre kevésbé tetszik. ♦ Hírlapjainkból nehéz megál­lapítani, hogyan hívják a len­gyel kultuszminisztert. Neve a következő változatok­ban fordul elő: Skrzeszewski, Skrezeszewszki, Skrzeszewszki, Skcrezeszewszki, Skrzeskewski... Illő lenne legalább helyesen írni megtanulnunk illusztris vendégeink nevét. Ha már ki­mondani úgyse tudjuk. ♦ Újabban mind szaporábban használják miniszteri és más nyilatkozatok ezt a szót, hogy „kimunkálás"különösen ex A helyzet szombaton Az elnöki palotában február elsején — a köztársaság máso­dik születésnapján­­— ünnepi fogadóestély lesz. A budapesti szabóknál erre az alkalomra igen sok frakkot rendeltek. A frakkszövetet még csak előke­rítik valahogyan, de a kemény­mellű ing és gallér kora any­ujára letűnt, hogy szinte díj­nyertesnek érzi magát, akinek sikerül a hibátlan esti öltözék minden darabját beszereznie. 1945 február elsején — be­valljuk — bármily összegre tartottuk volna a fogadást, hogy három év múlva még nem lesznek ilyen­­gondjaink­. Viszont mindenki nyertes, aki ehhez hasonló fogadást el­veszít.♦ A székesfővárosi törvényható­ság és az országgyűlés pro­testáns tagjai az óbudai egy­ház tanácstermében hétfőn csendesnapot tartanak. Vagyis protestáns — Manréza. A csen­desnapon felszólalnak Reök Iván főorvos, a képviselőház tagja, Bereczky Albert államtit­kár, a magyar reformátusok egyik vezető embere, a köztár­sasági elnök közeli atyafia, Se­bestyén Andor a kelenföldi re­formátus egyházközség lelkésze és Incze Kálmán. Tudtunkkal első ízben történik a város­ és honatyák ilyesfajta protestáns tömörítése a keresztyéni lelki elmélyedés céljából. Tekintettel az időközben­­semmisnek nyilvánított" kettős ünnepre (vasárnap és Gyertya­szentelő Boldogasszony Napja) a parlament úgy határozott, hogy legközelebbi ülésnapját csak szerdán, február 4-én tartja. Szerdára viszont közel húsz interpellációt jegyeztek be úgy, hogy a tanácskozás elég hosszadalmas lesz, egyes adónemeket szeretik „ki­munkálni". Ausarbeiten. Ha nem ügyelünk, ez is úgy be­tolakszik a hivatalos magyar nyelvbe, mint a „kivizsgálás" (holott a magyar nem kivizs­gál, hanem megvizsgál), és az a sok förtelmes germ­anizmus, amelyet főiként a Gömbös-rend­szer csempészett szenvedélyesen a kaszárnyából a magyar nyelv-„kincsbe“. Mint „rangsor­első", „osztályelső"’, „kém­­gyanús", „szemrevételezés", „védőőrizet", „rohamérett", „tér­­idegen" stb. stb. Bár e nemben nem utolsó a „vágyálommá" szkí­tásított Wunschtraum sem. Nem vagyunk olyan szenve­délyes „magyarítók", mint néhai Madarász József kuruc kép­viselő, aki „országlárnak" ne­vezte a miniszterelnököt, „bel­­ügyérnek" a belügyminisztert és „országiászati észlészetnek" a politikát — de a germánellenes fogadkozásaink hitelét ne ront­suk mégsem azzal, hogy köz­ben tágra nyitjuk a kapukat egy germán invázió, a germa­­nizmusok ízléstelen inváziója előtt. Hamarosan ott tartunk, mint a „Lebensraum" — az „élettér" divatjakor, amikor egy siófoki gépház ajtajára „Gép­­tér“-t (Maschinenraum) írtak. Vegyük továbbá tudomásul, hogy vége a háborúnak, meg­szűnt a rohamok, frontok, csa­ták korszaka. Mire való hát a buzgó és gyors munkát „roham­munkának" nevezni, mire való a „munkásfront" vagy „szén­­csata", holott ott csak a szénért csatázik, aki e szóhoz ragasz­kodik, s nem a szénnel, mint a lovasroham a lovassággal, gáz­háború gázzal?! No meg hát közjogellenes az „összkormány", a „belügyi kormány" kifejezés. Mert nincs külön ilyen- vagy olyan-ügyi kormány, követke­zésképpen összkormány sincs. Csak kormány van, amelynek minden tagja minden tárca minden cselekedetéért egyetem­­legesen felelős, az egyes minisz­tereknek hát csak külön tárcá­juk van, de nincs külön kor­mányuk. Basartazef A jégkorong­ mérkőzéseket törölték a téli olimpia hivatalos programjáról így döntött a Nemzetközi Olimpiai Bizottság azért, mert az olimpia svájci rendező bizottsága az amerikai olim­piai bizottság által el nem ismert amerikai csapatot engedte indulni, mint az Amerikai Hocki Szövetség csapatát. Ez a csapat tudvalévően pénteken már játszott is és 4:5 arányú vereséget szenvedett Svájc csapatától. A jégkorong mérkőzéseket ezek után csak mint olimpiai progra­mon kívüli számot fogják lejátszani. Az ellentétek a Nemzetközi Olimpiai Bizottság és a Svájci Olimpiai Bizott­ság között annyira kiéleződtek, hogy St. Moritz-ból érkezett hír szerint n­­mi lehetetlen, hogy Svájc verseny­zői nem fognak résztvenni a londoni nyári Olimpiai versenyen. Az olimpiai kettős bob­verseny pén­teki eredményei: Első futamban: 1. Svájc II. csapata 1 p 22.4 mp, 2. Svájc I. csapata 1 p 23.7 mp, 3. Belgium I. csapata 1 p 24.4 mp. 4. USA I. csa­pata 1 p 24.9 mp. Második futamban: 1. Svájc I. csapata 1 p 22.7 mp. 2. Svájc I. csapata 1 p 24 mp, 3., USA II. csapata 1 p 24.1 mp. 4. holtver­senyben Anglia I. és Belgium I. 1 p 24.4 mp. Olimpiai jégkorongmérkőzések: Ka­nada—Svédország 3:1 (1:1, 1:0, 1:0), Csehszlovákia—Olaszország 22:3 (0:0, 10:1, 6:2), Lengyelország—Ausztria 7:5 (0:2, 4:2, 3:1). Ezek a mérkőzések már nem a­ olimpiai hivatalos mérkő­zések. Az olimpiát 18 kilométeres sí­futás a svéd Lindström (1 óra 13 . 50 mp) győzelmével végződött. 2. Osterasson (svéd) 1 óra 14 p 22 mp, 3. Ericsson (svéd) 1 óra 16 p 06 mp. A magya­rok köz­ül Harangvölgyi 30-ik, Peták 36-ik ktt. A versenyben 84 sífutó in­dult. A norvég elélgese nyerte az olim­piai 500 méteres gyorskorcsolyázó ver­senyt 43.1 mp-­es idővel. 2. Leneshot. 3. holtversenyben Fitzgerald, Bartolomes és Byberg. Mindannyian a régi olim­piai rekordon belül futottak. A ma­gyarok közül Kilián (44.8) a 14-ik, Pajor a 22-ik, Elekfy a 34-ik helyen végeztek. 42 induló volt. Újpest csapata Kairóban pénteki utolsó mérkőzésén 2:3 arányú veresé­get szenvedett Kairó válogatott csa­patától. Bajnoki jégkorongmérkőzés: FTC— BKK 9:3 (1:1, 4:2, 4:0). Kaposvár ökölvívói Bruckban 13:3 arányban győztek. A pénteki nemzetközi kosárlabda­­mérkőzések eredményei: Vörös Csil­lag (Belgrád)—Bank válogatott női mérkőzés 35:23 (15:16). Magyar A.— Magyar B. csapatok férfi mérkőzése 54:46 (27:13). Vörös Csillag (Belgrád) —Varsó férfi mérkőzése 44:41 (26:25). Toto-eredmény Szombaton délután egy Téli Kupa-mérkőzést játszottak le. Magyar Acél—Ganz TE 2:2 (2:0). Simor­ utca, játékvezető­ Dankó, 1500 néző. A Derby County—Wolver­­hampton Wanderers mérkőzés elmaradt mert a Wolverhampton az Evertonnal kupamérkőzést játszott. Blackburn—Sunderland 4:3, Bolton Wanderers—Chelsea 2:1, Liverpool—Portsmouth 0:3, Shef­­field United—Manchester United 2:1. HUMPHREY BOGART A „Casablanca" testvérfilmjében I Kii PREMIER HOLNAP: SCALA-OMNIA Aláírták a magyar-lengyel kulturális egyezményt Szombaton délben a kultusz­minisztériumban ünnepély­es kül­sőségek között aláírták a ma­gyar-lengyel kulturális egyez­ményt. A magyar kormány ne­vében Ortutay Gyula kultusz­miniszter és Molnár Erik kül­ügyminiszter, a lengyel kor­mány részéről pedig Skrzeszew­ski közoktatásügyi miniszter és Fiderkieewicz budapesti len­gyel követ írta alá az egyez­ményt. Ortutay Gyula miniszter be­széde után Skrzeszewski lengyel közoktatásügyi miniszter han­goztatta, hogy kulturális törek­véseink során semmiképpen sem keressük a partikularizmust, el­lenkezőleg, széles és sokoldalú kapcsolat hiányát érezzük az egész világgal, azonkívül a kul­turális téren elért eredmények kicserélésének szükségességét. A lengyel kormányférfiak sajtófogadása Skrzeszewszki Stanislaus len­gyel közoktatásügyi miniszter vezetésével a kulturális egyez­mény aláírása után sajtókonfe­rencia volt. A lengyel közokta­tásügyi miniszter elmondotta, hogy rövidesen magyar-lengyel vegyesbizottság ül egybe, amely ki fogja dolgozni a két állam közötti közös kulturális pro­gram megvalósítását. Elmon­dotta továbbá, hogy 100 hektáron felüli földbirtokokat elvették, ellenben az egyházi birtokokat nem bántották. Olsewsky len­gyel külügyminiszterhelyettes arra a kérdésre, hogy váljon Magyarország és Lengyelország között készül-e barátsági és köl­csönös segélynyújtási egyez­mény, kijelentette, hogy erre vonatkozólag a tárgyalások megindultak, bár a kérdés részleteiről még tanácskozások­ra lesz szükség. Egy újságíró kérdésére: milyen a lengyelor­­szági katolikus egyház és a len­gyel köztársaság közötti vi­szony, a közoktatásügyi mi­niszter kijelentette, hogy ez teljesen korrekt. A lengyel kormányküldöttség tiszteletére az Újságírók Szövet­sége és a Rádió fogadást adott. A vendégeket a Központi Híradó vezetősége élén Barcs Sándor alelnök, az Újságíró Szövetség nevében Aranyosi Pál főtitkár fogadták. Bemutattak a vendé­geknek két kisfilmet, „A fel­szabadult Magyarország" és „Visszaszerzett lengyel terüle­tek" címmel A lengyel küldöttség tagjai kimentek a budafoki állami bor­­pincébe is. Bognár József polgármester a városházán teadélutánt adott az itt tartózkodó Gropzicki Wik­­tornak, a varsói városi tanács elnökének tiszteletére. A polgár­mester méltatta a magyar-len­gyel kultúregyezmény jelentősé­gét. Gropzicki Wiktor elnök ki­fejtette, hogy Budapest és Varsó között is ki kell építeni a leg­szorosabb együttműködést. Lengyel-magyar ünnepségek A Magyar-Lengyel Társaság és a Történelmi Emlékbizottság szombaton a Fórum-klubban centenáris ülést tartott. Megje­lent Rajk László belügyminisz­ter, Veres Péter honvédelmi mi­niszter, Fiderkiewicz lengyel követ, Stach­elski helyettes mi­niszter, a varsói Lengyel-Ma­gyar Társaság elnöke, Dabrow­­ski krakói egyetemi tanár és az ittartózkodó lengyel küldöttség­­ sok tagja. Mihályfi Ernő mi­niszter nyitotta meg az ülést. Huszig Dénes, az emlékbizott­ság titkára ismertette a centená­ris évben rendezendő magyar­­lengyel ünnepségek programját. Mesterházi Lajos ismertette a Társaság célkitűzéseit, Kniezsa István előadást tartott Bem és Petőfi kapcsolatairól. Lengyel politikusok és tudósok kitüntetése Tildy Zoltán köztársasági el­nök megbízásából Dinnyés La­jos miniszterelnök szombaton a parlamentben a lengyel közélet és kulturális élet képviselőinek magyar kitüntetéseket nyújtott át. Skrzeszewski közoktatásügyi miniszternek és Fiderkiewicz budapesti lengyel követnek a Magyar Köztársasági Érdem­rend nagykeresztjét, O­­szewski külügyminiszterhelyettesnek, Jab­­lonski közoktatásügyi­ államtit­kárnak, Drewkowski kulturális és szépművészeti államtitkárnak és Sztawielski egészségügyi ál­lamtitkárnak, a varsói Lengyel- Magyar Társaság elnökének a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal nyújtotta át. Ezenkívül még mintegy 30 lengyel politikus, tudós és művész kapott kitünte­tést. Ugyanekkor Dinnyés Lajos miniszterelnök átadta Révész Géza varsói magyar követnek a Köztársasági Érdemrend nagy­­keresztjét. A lengyel vendégek nevében Skrzeszewski közoktatásügyi mi­niszter mondott köszönetet a kitüntetésekért. A megyék és városok 330 házat építenek fel a Tisza mentén Rajk László belü­gyminiszter leirattal fordult a vármegy­ék alispánjaihoz és a városok pol­gármestereihez. Közli a belügy­miniszter, hogy hivatalos meg­állapítás szerint a felsőtiszai árvíz sújtotta vidéken 1124 há­zat kell újjáépíteni. Február 1-től új rend a textilben Február 1-től kezdve vásár­lási igazolványokkal lehet csak textilneműt vásárolni. Az igazol­ványokat az élel­miszer­jegyköz­pontok a február havi élelmi­szerjegyekkel együtt már ki­osztották. Háromféle textiláru vásárolható, és pedig olcsó típus-, közérdekű és szabadáru. A közérdekű és szabad textil­árut nyersanyagbehozatalt 20 százalék felár terheli. A budapesti román követ átadta megbízólevelét a köztársasági elnöknek M­it a Magyar Távirati Iroda jelenti, Ion Vintze, Románia budapesti követe január 31-én ünnepélyes külsőségek között át­nyújtotta Tillay Zoltán köztársa­sági elnöknek a román népi köztársaság elnökségének meg­bízólevelét. Ez alkalomból mind­két részről üdvözlőbeszédeit hangzottak el Tildy Zoltán köztársasági el­nök szombaton délelőtt kihall­gatáson fogadta dr Paul Wil­­h­el­m-Heining­ert, Ausztria ma­gyarországi politikai képviselő­jét.★ Safrankó Emánuel szófiai magyar követ csütörtökön ün­nepélyes külsőségek között át­­nyújtotta megbízólevelét Mint­csun Nejcsevnek, a bolgár nem­zetgyűlés prezídiuma elnökének. A belpolitika hívei Oltványi Imre, Magyarország berni követe visszaérkezett a magyar fővárosba, hogy a Tarr­ágy fejleményeiről a magyar kormánynak jelentést tegyen. Az országgyűlés szerdán ül össze ismét tanácskozásra, s a jövő héten, február 10-én kez­dik meg a nagy költségvetési vitát, amelyre az egyes pártok teljes erővel felkészülnek. A honvédelmi minisztérium­ban történt felfüggesztések utáni a jogi csoport új főnöke dr Zák Ferenc miniszteri tanácsos 1CG7, a polgári személyügyi osztály vezetője dr Erdélyi Ferenc, a magánjogi osztály vezetője dr László Csaba, a szolgáltatási osztály élére dr Kaposi Miklós miniszteri tanácsos, a had­kiegészítési osztály élére Za­­márdi Ödön dr miniszteri ta­nácsost nevezte ki a hon­védelmi miniszter. A Magyar Nemzet kedden, február 3-án a rendes időben megjelenik. Közlekedési ankét A közlekedési alkalmazottak szakszervezete sajtófogadást rendezett vilmakirálynő úti szék­házában. Molnár János ifjúsági titkár üdvözlőszavaiban , hang­súlyozta, hogy a villamosfor­­galmi dolgozók kora hajnaltól, késő éjszakáig végzik nehéz szolgálatukat. Újvári­ Béla tit­kár előadta, hogy a centenárium évében Így viselkedjünk címen füzeteket, plakátokat hoznak forgalomba, hogy a közönséget a helyes közlekedésre megta­nítsák. Kopta Károly Beszkárt főtanácsos kiemelte, hogy meg­felelő oktatással rá lehet nevel­ni a közönséget a közlekedési szabályok betartására. .Az is­­mo­lákban is tanítják ezentúl a köz­lekedési rendet. Meghívásra a Beszkárt bármely üzembe vagy hivatalba küld szakelőadókat. Széday Ferenc igazgató beszéde után Szécsényi Ferenc vezér­­igazgató kérte a sajtót, igyekez­zék a közönség figyelmét a helyes közlekedésre felhívni, mert a balesetek legnagy­obb ré­szének az utasok vigyázatlan­sága az oka. Miliók Sándor, a Beszkárt elnöke, arra mutatott rá, hogy az elhangzottakból ki­­érzik, mi a legjobb óhaja a villamosvasúti alkalmazottak­nak: az utazóközönség elisme­rése. Jobb, ha a közönség és a kalauz kedélyes egymással szemben, mintha mind a kettő káromkodik. Mónus Gábor, Földvári József, Dénes István és mások szóltak még hozzá a kérdéshez. s Mis- és apróhirdetések ffiÚTORlí tJniverseél DÍJSZABÁS Kétszemélyes reksmié |^GLTBI3M JÖ­SRUDA" Apróhirdetések szavankint köznap 0.60. vasár- i°ijjer?utca ¥ 37/c °Man- flRQSS“U.ld nap 1.20. (Állást keresők a felét fizetik.) del Hétfőn 55# *t­rí I 3 1/ f f Keretes apróhirdetés könlap 1.0. vasárnap * ................. előleggel I 1C £jk 2.—. Az első és minden sastagon szedett szól jjp jrt jiav; r(i57. m ■ E* w-t & \ T%. eár két Szóllak számit Kishirdetés mm-soronki­t 3 .etr,; kaphat a sjl 16 C8 W i f ■vasárnap ^'.,1, R Mt tag* j ^ , T­rf. R 0T0 n a „ s „ \i f t r t M garnitúrát, előleg- ....„ ADAS-----VETEL P ! seL’„ árban, T”?- Stíl komb. háló, ere- óriási válaszlét. ......... ,1v 8 ff’Klra vezetünk. A jeti an­ garnitúra el- VII.. Wesselényi-utca 1. , ----- -----J.______ . , I b'chter. Nagymező- adó. Megtek. délutS. Telefon: 227-698 n&l BÉRÉN-­YI Legszebb 8 utca huszonö­­­nonként. XI„ Ulászló- ffztaewasa wi UF7Ew i eP * , ~ ., I . .. u. 38. IV. 5. Farkas. Ulalo Ság ír n wvif Majdnem uj kétszemé- ■ • a -_________!? Kell pilOZOll jycs rekamier, fotó). “ „ . . kiS*aBA5SI 103 Bátor fó - -1 székek olcsón eladó, ,­ff_ö"JJira jh1TM' Bútort olcsón vásárolt — --T garnitúrák kópék­et h3t- csicréb­e' az ’íd’ Eladó: mahagóni író- c5 Pénzt takarít meg, Zilu?k rí­varban. Somogyi Béla­asztal, könyvszekrény, LEGOL­CSÓBBAN ha feljegyzi dinünket: kari­­át l4SZ’lN­ ** Fizetési kedve*­asztal, vaságy. fehér- Ferenci kárpitosnál n « Székely 1 . szekrény, selyemszalon- ANDRÁSSY-CT *1 *1 BlHTTPtfllf TJTTTT* Akarón jót olcsón! függöny. Gróf Károlyi---------------------------------fi OK­TM bútor kiállításra Finom használt mo* utca tizenkettő* II. ti- Kétszemélyes rekamier. Bajcsy-Zsi­nszky g* *$ uba­­dern és slyl bútorok* zenkettő._______ 246 2 fotel, 4 szék príma (Nyugatinál) rokkszoba eladó. Her-­ban min­dent megtaldj Francia heverő legszebb állapotban (külön is Fizetési kedvezményi terengy-u. nyolc, as*-^ kifogástalan ár.apothari barokk eladó. Magyar- riadó.) Szinyei Merse-u i.mi. liU£:---------------- —valóban olcsón. Do utca nyolc. II. kettő. 23? II. 3.__________ Alig használt garnitúra. Komplett olasz rene- iány-utca egy. Bútor Nádas recamié fotelek- Kétszemélyes rekamié kétszemélyes patentre­­szánsz ur szoba, teljes üzlet, vétel csere .Tj kel, biedermeier gar- olcsón eladó. Rotten- kamier, fotós székekkel sm jó állapotban, el- 4-1 Ooó.­­Si milurák. Szép-utca négy bil­er-utca 37/c. Mani olcsón eladó. VII., adó. Fő-utca 77. III. „ " 1 ^1 1­7 . Barokkbolt._________248 dld­. Hétfőn.________3591 Hársfa-u. 54. 1­3. 17. 2. lépcső.­­ Ollít. a 6. Oldalon

Next