Magyar Nemzet, 1948. április (4. évfolyam, 75-100. szám)

1948-04-01 / 75. szám

5L április 1 A múlt éjjel kezdett el ter­jedni a hír, hogy kir. válasz ér­kezett s az visszavonta volna a független ministerium iránti ígé­retét A főváros minden osztá­lyait rendkívüli izgalom szál­lotta meg. A tömeg egyhangúlag zárta: „fegyverre!"*... Szemere Berta­an, aki minis­ternek desg­­náltatott a kir. kéziratot gyalá­zatos csa­csnak nevezte és in­dítványozta: 1) proclamatio ké­készittessék, hogy a haza ve­szélyben van, 2) minden polgár köteles legyen a nemzetőrséghez járulni, 3) minden lőpor a bol­tokban lefoglaltassék hatósági­lag. A proclamatio szerkesztésé­vel Nyáry Pál, Vörösmarty, Tán­­csics, Irányi, Vasvári, Bajza, Irinyi bízattak meg. (Gsengery napilapja, 1813 április 1.) ------------ 104- ------------­Városházi hírek Újabb szigorító polgármesteri rendelet jelent meg a főváros tulajdonában lévő autók hiva­talos használatáról. A polgár­­mesteren, az alpolgármesteren, a a tisztifőorvoson és a tiszti­­főügyésznen kívül a tanácsnokok és a többi tisztviselők csak az esetiben vehetik igénybe az Untókat, ha azokat előzetesen igénylik és pontosan megjelölik az út célját, időtartamát. A Március 15 (volt Eskü)­­téren megnyílt a földalatti múzeum, amely az egykori ró­mai őrtornyok és a dunaparti katonai római erődláncolat ma­radványait őrzik. Minden va­sárnap és ünnepnap délelőtt 11­2-ig díjtalanul tekinthető meg a múzeum. A főváros vezetői szerdán délelőtt az Országos Tervhiva­talban folytattak tárgyalást a főváros hároméves tervének to­vábbi programjáról, egyben be­számoltak az elmúlt nyolc hó­nap eredményeiről. Szatmár, Bereg vármegyék törvényhatósági bizottsága át­iratban mondott köszönetet azért a 100.000 forintos ado­mányért, amelyet a főváros az árvízkárosultak megsegítésére küldött. A fővárosnál számbavették az iskolai tü­zelőszerkészleteket. Megállapították, hogy elegendő tüzelő van, tehát április 15-ig mindenképpen fűtenek a fővá­rosi iskolákban. Ha a hónap közepe után még hideg lenne, továbbra is fűtenek, mert van annyi tüzelő, hogy arra az időre is jut. Gámenczy Béla fővárosi ta­nácsnok eltávozott a városhá­záról és a Gazdasági Főtanács­nál kapott új beosztásában át­vette munkakörét. A főváros VIII/A. közélelmezési ügyosztá­lyának vezetésével a polgármes­ter Tasnádi Lajos közélelme­zési tanácsost, a vásárcsarno­kok volt helyettes vezetőjét bíz­ta meg. Tasnádi az ügyosztály vezetését szintén átvette. Szoboszlay Ferenc tanácsnok felhívta a községi iskolák igaz­gatóit, hogy az iskolák udva­rain ültessenek szabadságfákat. Minden osztálynak legyen leg­alább egy-egy szabadságfája.­Az ültetésre alkalmas facsemetéket a fővárosi kertészet önköltségi úton adja az iskoláknak. Ju­harfa ára 14, hársfa 20 forint. Az úgynevezett kötőanyag költ­sége 16 forint. A közterületre elültetendő fákat díjtalanul adják. Házasság. Pét­ri Endre zongora­művész, Surányi Éva operaéne­­kesnő, a M. All. Opera tagjai há­zasságot kötöttek. Smolen Edith és Csoboth György f. hó 4-én, vasárnap kettő óra­kor tartják esküvőjüket a Huba­­utcai Karmelita templomban. (M. k. é. h.) Czelner Istvánná szül. Bau­­­garten Edit és dr Szarvasy Mi­hály szülész-nőorvos, Gondvise­lés Szanatórium, f. hó 3-án déli fél 1 órakor tartják eskü­vőjüket a fasori evang. temp­lomban. (M. k. é. h ) A megtestesült Ige, Dr Sreck Iván kórházi sebészfőorvos, az Országos Luther Szövetség el­nöke, csütörtökön délután 6 órakor a Deák-téri evangélikus leánygimnázium dísztermében 14 megte­stesütt Ige­n cím­ű előadást tart. Minden érd­klő­­dőt szívesen lát a rendezőség. A sír állása a régi kara pesi úti és az új rákosfermz* túri temetőkben. Befizetések a Szenk­­­*y,«* »*khágában, J&gyby-körút Őrizetbe vették Hubay Ká­mént, Beregszász volt polgármesterét Az államvédelmi osztály a budapesti népügyészség megke­resésére őrizetbe vette és szigo­rú őrizet mellett Budapestre szállította dr Hubay Kálmánt, Beregszász volt polgármesterét, a fasiszta időben viselt dolgai miatt. Foglalkoztatják az államosított vállalatok tulajdonosait Az Eh­ett-vasá­rúg­ár dolgozói ünnepséget rendeztek a gyár ál­ami tulajdonba vétele al­al­mából. Karczag Imre ipar­ügyi államtitkár beszédet mondott. Hangsúlyozta, hogy a dolgozók országszerte örömujjongással vették tudomásul az ár­amosí­­tást. Egyes vezető tisztviselők azonban már nem lelkesedtek, mert féltették pozíciójukat. Ki­jelentem, hogy a szakemberek­it továbbra is megtartjuk, csupán azokat bocstjuk el, akik a volt tulajdonosokkal összeját­szanak. Hasonlóképpen fel fog­juk használni a volt tulajdono­sokat is, akik jó szakemberek és használni akarnak a demo­kráciának. A magyar munkás­­ság nem kívánt Bevm­ és fílum útjára lépni. Újjászervezzük az iparügyi minisztériumot és megerősítjük az ipart Ezután több dolgozó szólalt fel. A rádió műsora BUDAPEST I. 5.S3: Hajnali muzsika. 6.30: Falu­rádió. 6.45: Torna. 7: H. 7.30: Hang­lemezek. 8: E. 8.15: Szórakoztató 7. 8.30: Római katolikus vallásos félóra. 8: Orosz szórakoztató zene. 9.55: Át­telepítési közt. 10: H. 11: H. 12.15; E. 12.30: Operarészterték. 13: A mű­vészvilág áprilisi tréfái. 13.20: Rácz Náci (Szeged) cigányzenekara ma­gyar nótákat muzsikál. 14: H. 14.10: Sohár Vilma zongorázik, Sallay Iván hegedül. 15; Rádióiskola. 15.55: Mű­­sorism. 16; A Debreceni Kollégiumi Kórus. 16.30: Gyermekrádió. 17: H. 17.18: Magyar Hadifogoly Híradó. 17.15: Vöröskereszt. 17.55: Kulturver­­seny. 18: Dunavölgyi h. 18.38: Hajdú Péter harmonikázik. 18.45: E. 19. ,,Boloml­omba.“ Április 1-i tarka est. 20: II., sport. 20.20: H. oroszul. 2. 30: Ma este semmi sem igaz . . . 22: H. 22.25: E. 23.10: Tánczene. 24: H. 8.10: H. franciául. 9.20: H. asv­­gokil. BUDAPEST 1. 17: Jazz. 18: „Szereknek ” emlé­kek.*4 18.48: Jazz. 18: A falu hangja. 19.30: Hanglemez. 20.15: Hangos heti sport. 20.38: A Rádió szabadegyeteme. 21: H. 21.15: Hanglemezek. 22.16: Kamaramuzsika. Lósport Csütörtökön Ügetőverseny. A Nem­zetközi hendikepben elsőrangú me­zőny várható a starthoz és Indoko­­ e- Bob, egyformán 2160 méterre ál­lítva, adják az előnyöket. Ha Indo­kok a jobbik formáját futná, úgy győzhetne is, ellenkező esetben Bár­mikor (2140) megverheli. A meglepe­tés lova az élről induló Béla király. A 2000 méteres Enyedi dis Pacific (2020) és a legutóbb nagyon jól fu­tott Dione (2000) párharcának ígér­kezik. — Jelöltjeink a csütörtöki versenyre a következők: I. Káli — Ibi, II. Kenyúr — Tábornok, ül. Janka lánya —• Mr. Slugh, IV. Paci­fic — Diotte, V. Indokolt — Bár­mikor, VI. Umbrina — Jeke, VII. Geoffrey Leányka, VIII. Kicsi — Betty, IX. Merész — Sopron, X. Alb right — Dezsőné. — A verseny délután fél 3 órakor kezdődik. A* ügetőderbi idei pályagói egy­előre nagyon gyengén vizsgáztak a Dessewffy emlékversenyben. Kivétel a Dániából importált­­ Kerner, mely ■ nemcsak könnyen nyerte a versenyt, de 1 p 33.1 mp-es idejével jelezte, hogy sokkal többet is tud A kül­földiek úgy futottak, mintha éppen kocsiból fogták vol­na ki őket. am­ d. u­. fél 3 órakor Ü­GETŐ Tuschák Marcellné sz. Zolt­ner Magda- felesége, Mária, Róbert és Pál gyermeke- a fájdalomtól porig sújtva je­lentik, hogy imádott férje és apjuk, Tuschiák Marcell hosszú szenvedés után 1948. március 31-én, 47 éves korá­ban elhunyt. Drágánk az igaz ember módján élt, teremtett és dol­gozott. Önfeláld­ozóan imádta családját és munkatársainak mindenkor mintaképül szol­gált. Távozása pótolhatatlan űrt hagyott, emlékét kegye­­lettel és tisztelettel őrizzük. Temetése pénteken, ápri­lis 2-án d. u. V. 2 órakor lesz a rákoskereszturi szr.­­ temetőben. Gyászolják testvérei: Ká­­í­roly, György, Rozi,­­sógor­nő , Olga és Ili. sógora; Al­­pár Imre, unokaöccse és unokahÜLei. a kiterjedt ro­konság, barátai és vala­mennyi munkatársa. I Barna 4*4­zc£ikságB hírek — Smith Adtám­ feltámad? — Csodá­latosak a végzet útjai. Smith Adtam a napóleoni hábo­rúk után ,a világirodalom leg­­elterjedtebb­ könyve volt. Majd­nem ugyannannyi példányban és majdnem­­ ugyanannyi nyel­ven nyomtatták ki, mint a Bib­liát. Addig tiartott népszerűsége, m­­íg a világ e­ béke évtizedeit élvezhette. 19­14 óta, amikor megindult a abellum omnium­ contra omnese, lehanyatlott Smith Adám csillaga. De most, amikor végre ke­zdik talán ke­resni a nemzetközi béke és a belső gazdasági szabadság fo­nalát, mintha Smith Adám igazságainak — nem minden téteknek, nem mnden elméle­tének, hanem gondolatai irány­zatának — feltámadása követ­keznék. A legngyobb svájci bank, a Kreditanstalt, közgyűl­ési jelen­tése ezt mondja: .Smith Ádámnak, aki fölött az újabb időkben nagy tévedésből any­­nyit mosolyogtak, igaza­ lett... A háborútól megkímélt orszá­gok tőkejuttatása ugyan nyújt­hat némi segítséget, de sokkal fontosabb, hogy megkétszere­zer­ erőfeszítéssel emeljük a gazdaság termelékenységét, hogy pótoljuk az elveszett alapokat és biztosítsuk­ az eljövendő nemzedékek jövőjét­. És várjon tényleg nem élő igazság az, amellyel Smith Ádám klasszikus munkájának bevezetése kezdődik?­­Minden nemzet évi munkája az az alap, melyből az egy éven át felmerülő életszükségleteket és kényelmi igényeket kielégítik*, így indul a­­nemzetek jóléte*. Ma sem lehet a világnak ész­szerűbb célkitűzése, mint az, hogy a munkát, a fizikai és szellemi munkát, mint a jólét alapját meg kell becsülnünk, meg kell szerveznünk, jó szívvel kell honorálnunk, megfeszített tevékenységre kell bírnunk, mi­nél hatékonyabbá kell tennünk, hogy újból helyreálljon a né­pek közötti politikai és gazda­sági béke. (..) Az Angliából hozott film gépek szerelését ünnepélyes keretek között kezdték meg az Állami Fonodában. A kormány részé­ről Vas Zoltán miniszter jelent meg, a Tervhivatalt Vitjda Imre államtitkár, a Textilipari Köz­pontot Szilágyi­ Béla és a Textil Szakszervezetet Krak­kó Anna képviselte. Megjelentek az ün­nepségen a pésztek, szakszerve­zetek, üzemi bizottságok kikül­döttei., Vas miniiszter a fonodák felszerelését a Hároméves terv egyik legszebb munkájának mondotta — a rr magyar fonóipar lesz Közép-Európában a leg­nagyobb és ez ifjabb bizony­ságtétel a magyar­ demokrácia munkateljesítményei mellett­­. Vajda Imre államtitkár a tex­tilipar államosításáról és Rattkó Anna a fonodák fejlődéséről beszélt. Az értéktőzsde megszűnt A budapesti áru, és érték­tőzsde tanácsának határozata alapján szerdán délben az ér­téktőzsde befejezte működését. Déli fél 1-kor egy gongütés je­lezte, hogy a 84 éves érték­tőzsde megsz­ünt Az árutőzsde azonban annak szakértőbizott­ságával és a tőzsde választott bírósága továbbra is működik. Az utolsó napot a lanyha irányzat jellemezte. Folytatóla­gos árukínálat mellett kevés kötés jött létre csökkenő árfo­lyamokkal. Kötések: Kőbányai Takarék 4, Első Magyar Bizto­sító 125, Bauxit 21.50, Salgó 1.70, Rima 3.20, Magyar Cukor 22.50, Dreher 17, Népszöv. fontkölcs. 95, 1914-es főv. köl­csön 16.75. Zárlati kurzusok: Kőbányai Takarék 4­1.50, Első Magyar Biztosító 125 pénz, Kőszén 21 50, Ganz 1.70— 1.80, Láng 4.75 Nasici 26, Trust 4.50, Georgia 1.80, Izzó 16.75, Gschwindt 140, Polgári Sör 52, Pamut 5—5.50, Ghino­n 6, Hungária Vegyi 4 Gumi 12, Zagyvapálfalvai 10—II. Megszűnik a GYOSZ A Magyar Gyáriparosok Or­szágos Szövetsége a tagvállala­tok túlnyomó részének államo­sítása következtében nem tart­ható fenn többé. A vezetőség ezért elhatározta lemondását. Az alkalmazottak felmondása már szintén megtörtént. Nemzetközi autókiállítás lesz Bécsben május 5-től 17-ig. A kiállításon az osztrák gyá­rakon kívül Franc­aország, Olaszország, Anglia, a USA és Csehszlovákia vesznek részt. Amiről nem esett szó A­­Budapesti Kisipari Hitel­­intézet­ szerdán délután tar­totta Bognár József polgármes­ter elnöklete alatt rendkívüli közgyűlését, amely egyhangúlag kimondta az intézet felszámo­lását. A felszámolást a P­­K­ vállalta, de csak oly feltétel mellett, hogy a főváros az inté­zet minden tartozásáért szava­ tosságot vállal. Arról nem esett szó, hogy mi okozta és ki fele­­lős az intézet elpusztulásáért. Arról sem, hogy mely iparo­soknak, vagy mely iparágaknak nyújtott hitelek döntötték rom­ba az intézetet. Arról sem, hogy a főváros milyen módon fogja ezentúl a főváros iparosait hi­tellel támogatni. Előadás Dr Bodnár László, fővárosi tanácsnok f- hó 2-áh pénteken d. u. 5 órakor a *A főváros közüzemei* címen tart a Mar­gttai Közgazdasági Társaság ke­retében előadást, V., Szervere­­utca 6. sz. a. a Bp., Szeresk. és Iparkamara nagytermében. A NHC-vállalatok termelési értéke a szanálási terv megindulásától kezdve a követ­kezőképpen alakult: november 125.9, december 136.3, január 145, február 151.2 millió forint. A szanálási időszak 3 hónapja alatt a termelés értéke eszerint mintegy 20 százalékkal emelke­dett a munkáslétszám lényegte­len csökkenése mellett kinevezések. A köztársaság elnöke dr Borbély Miklóst, a pestvidéki államügyészség ve­zetőjévé, dr Balogh Zsigmondot, dr Hargittay Józsefet, dr Bogn­y Dénest, dr Füvessy Sándort, dr Bánhegyi Sándort törv­ény­­széki bírókká, dr Pókay Giziit és dr Görcs Dénest államü­gyé­­szekké nevezte ki. Az újonnan kinevezettek szerdán délelőtt 11 órakor tettek esküt a pestvidéki törvényszék teljes ülésén Dr Balassa János-emlékü­nne­­pély. A Magyar Nők Demokra­tikus Szövetsége által életrehí­­vott Orvosi Baráti Kör ünnep­séget rendezett az Orvosegyesü­letben dr Balassa János sebész­professzor emlékére. Dr Vadas Sára miniszteri tanácsos elnöki megnyitója után dr Gortvay György, a Közegészségügyi In­tézet főigazgatója mondott em­lékbeszédet, majd dr Langfel­­der Mária, az MNDSZ képvise­letében megkoszorúzna dr Ba­lassa János szobrát. A Magyar Amerikai Társaság április 8. kezdettel folytatja tovább rendkívül nagy nép­szerűségnek örvendő angol nyelvtanfolyamait kezdő, kö­zéphaladó és erős haladó tago­zatokban, heti két órával. A tanfolyamokat YN­L, Vas­ utca 2/c. alatti helyiségeiben tartja meg a Társaság hétfő, péntek és kedd, csütörtöki napokon, délután 3 és 9 óra között. Kil­len tan­fo­gartok: amerikai iro­dalom és történelem; amerikai angol; kereskedelmi és műszaki nyelv. A háromhónapos tanfo­lyam részvételi díja a Társaság tagjai részére 30 Ft, nem tagok részére 35 Ft Kérjük az ér­deklődök szíves előzetes jelent­kezését a Társaság irodájában (VIII., Vas-utca 2/c.) d. e. 10—1 és d. n. 4—6 óra között. vagy telefonon: 138—727.8 FOLYTATJA DIADALÚTJÁT !| 111 MY­­ LENNI a hét mától a DÉCSI filmszínházban hét INGRID BERGMAN-CARY GRANT FORGÓSZÉL­ADY —CAFITOL — BUJDAI VIGADÓ PREMIER MAI R. K. O—Mopex-film *ztntiu£i béreik Sándor Eind estje Megbocsát a közreműködő Jan­csin és K­ösler s a kísérő “Ferenc,­ik hogy mellőzzük, de m­inden sorra szükségünk van, amikor a több, mint évtizedes halga­­tás után közönség elé lép Sán­dor Erzsi a nem képzett, nem kreált, hanem igazi primadon­na. Már maga a név mi min­dent asszociál Eszünkbe jut Európa legérdekesebb városa, a hajdani Kolozsvár, Farkas Ödön a mester, J­asilides, K­a­­selbeck, Medek, Sebeök, Szé­ke­­l­idg a pályatársak s a Lali­métól Mozart, Rossini, Verai bravúr szólamain át a gép tö­kéletességgel működő automata baba. Olimpiáig ívelő szerep­kör, melyből kiemelkedett Fényt szórva áll e­őttünk .Sán­dor Erzsi s a hallgatóság — nagyobbára régi művilök és operaháziak — ámul, vörösre tapsolja tenyerét, megismétel­teti a Rózsa-á­gát és ráadásokat kér. Mind a kornak megvan a maga előadóstílusa s ha ma másként is látjuk MrZar'­ot, Sám­or Erzsi tiszta technikai és forma tökélyét, azt, hogy miként kell nekikészülni a fel­adatnak, ragyogó példaként ál­lítjuk a pályatársak és az ifjú­ság elé s közben elábrándoz­hatunk azon, milyen is lehe­tett az az Opera, amikor Bu­­rian, E­mer, Pataki, Sándor Erzsi felléptét a színlap a hét­köznapi előadások f hete be­tűivel hirdethette. Ezen az estén Tóth Aladár, a kiváló ze­­nekritikus mondott ditirambi­­kus bevezetőt. Hason’az erdeje legsudárabb legdíszesebb fái­ból épített diadalkaput. Sau­r, Dohnány’s művészetét és Ko­­dákzt idézte, aki szerint a­ leg­szebb élő hang Sándor Erzsit. Emelkedett hangon beszélt Tóth Aladár, de op­eraigazgató­­évén, tőle nem szép szavakat, hanem tetteket szeretnénk, mint ahogy méltó gesztust vártunk e hangversenyen nem látható operabarátok részéről is, akik­nek tudniok kellene mi­vó­t Sándor Erzsi és hogy többet érdemel, mint a fekete kenyér­­re is alig futó havi 220 forint örököstaeszei juttatás. Úgy lát­­szik, rendkívül gazdag ez az or­szág a kiválób­bnál kiválóbb Ropkpedagógusban hogy Sándor Erzsi páratlan koloraturstílusát és tudását ma is egy budai romlakásban h­ívjuk kiakná­zatlanul Szívfájdítóan szomorú ez, mint minden igaaz magyar dolog s épp azért itt az ideje, hogy mélyebbre nézzünk , cse­lekedjünk. (G. E.) Az Opera k­­­örülBt­gja. Az alabbi színházak örököstagjai­­rtok testülete szerdán, foglalko­zott a kultuszminiszter javas­­latával, ami azt kérte, hogy a r­o'h­íresed'tt helyet Halász Gittával, az Operaház tag’áva' tö'tsék b° A miniszter javasla­tát a te stü'et egyhangút''? ma­gáévá tette s Halász Gitta rö­viddel Oláh Gusztáv vezető fő­rendező után nyilván a Mozart kultusz szobratáért, megkapta a magas kitüntetést. «Frustyúk,. címen új műsort mutatott be a Kamara Varieté. Sok vidám és mulatságos tréfa szerepel a műsoron — nem mind ízléses. Vaszary Gábor, G. Halmy Sári, Nádasi László és Pártos Jenő írták a műsort, amelynek szereplői közül külö­nösen Déry Sári, Gyenes Mag­da, Verő Ágnes, Bellák Miklós és Misoga László jeleskedtek. A varieté-rész értékes. Egyéb­ként e műsor keretében ünnepli Bellák Miklós, a kitűnő komi­kus harmincéves jubileumát. Rövidesen döntenek a lejárt színházi koncessziók ügyében. A legfőbb pályázó a Pesti Színházért és a Medgyaszrry­ Színházért vetélkedik. Valószínű azonban, hogy mind a két szín­ház a régi kezekben marad és esetleg a művészi vezetés terén, történhetnek változások. A Magyar Nemzet budai fiókja Krisztina­ körút 117. Hirdetések, előfizetések felvétele, jeligés szolgálat rar.KirtHse orrilis . Lapunk mu­nkatársa* Baberg József, egyik kis írásában a rendőrt „az Utca Anyjának nevezte. — Kívánatos, hogy minél több ,utca anyja** !te­gyen, s minél kevesebb — waterf lánya**. Kzsm­uszi iwuNor Operabál: Az álarcosbál (7) Nemzeti:­iáink bán (Rezuás ',48-kor) Nemzeti Kaman: Bohányfölnek (7) Vístszinhéz: Ninc­s előadás Madách­­zinház: Kisunokím (118 kor) Belvárosi: Vité­ek és hősök (148) Magyar Színhez: Tavaszi hangok (18) Mű­vész: Mélye­k a gyökerei*­­' Festi Színház: Liliom (Kezdés Pódium: Most vagy soha! ta4S: Fő*. Operett: sincs előadás Meri­­gyaszay: Doktor úr (VyS, K Vartel,:: Fiastyúk (418) (is Színház: A már­­tir (7) Mesebarlang: Színes mese­könyv (3, 143. ti, vas. üll. 1.2. táj Gergely Sándor :Vitézek és hősök* című darabjának kedd esti főpróbáj­át nyilvános vita követte. A Be­várási Színházban a színház n­ézőterén a külön­böző művészi testületek és dob­gőzök képviselői foglaltak he­lyet, akik a darab tendenciá­ját, célját és irodalmi kvalitá­sait beszélték meg. Szám­talan felszólalás ha­ngzott el, köztük olyan is, ak­­it­ a darab írója is megszis­telendőnek ítél. Ezeknek a tapasztalatoknak alapján mut­­­tták be szerdán , este a darab­ot, amelynek mél­tatására visszatérünk. Mozik műsora ÁTRIUM (457-111): A test ördöge (.4, Vit. IJ, s­omb. vas non. 2 is) LALVLVTEKI Hi­t.aDO­llj»!25': Magyar, francia .Vultri híradó, a Sa­tunak, rapszód­iája, Színes francia rajzo.m, A k­erékpár kavalkanja. hu.tuviliin. Ti­ci Ritka és tanainak., Híradó, Észak Olaszországi. Ritiomitu (Dele.olt ) iol itt-La. vua. ü­u 1 2-ig) CITY (128-119): Stan és l’an. a lenien ka azok (Üt, t’ ti, ÜS, v., üi. üti is) CON­SO U82-81S : A másik (amerikai) (4, 6, 8, szomb, vas., ünn. 2-kor is) CORVIN ölti): Marim (4, ti, 8) DECSI (lZi-ü­k): Leuui vagy nany Iconi) (5, 7, 9, vas., ünnepnap 3 is): FOUU.M .130-7110 Test örvöga (Írj. (ül. ti, ÜO. szí­mb. vas. ürny. ü*2 itt KAMARA (423 iV): Slan és Pau,­­ tengeri kalózok (4, 6, 8, 8, 2 is) KÖRÚTI Hitt Alpi­ (222-490): Magyar, francia, Mark­t híradó, A Saturnus rapszódiája, S­­ines francia rajzfilm A kerékpár tavalkádja. Kulturti.an­. Technika és tudomány. Híradó, Észak Olaszorszá­g. Riportfihn (Min­­iholnap reggel 1 órától este 11 óráig* LLOYD: Stan *: * Pan, a tengeri kaló­zok (am.) (5, 7, 9, v., v. 3-kor is) OMNIA (135-9­30)i X test ördörze (4, Vél, 1., szomb. vas. am­. J*l»i ROYAL APOI.L­­) (222-650: A másik (4. üz. 9. szomb., vas., ünn. 2kor is) SCALA (120-150): A test ördöge­ (üti. h.7. 9. szomb. vas ünn. 03 isi. URÁNIA (136-888): Marita. Híradó (E­ladások mindennap: 4­6. 8 kori VAROS! (137-540): Szenvedély (amery Lantos .Olivér. Chappy tv4. üti. 8) MASODHMNTF.S MOZIK: ADMlit.il.: Szereznek városa (%i­ 6, 5*9, v., v. JA2 is; AI»»: horgoszól tamj thkóapásog: 1, ti, 8, v., it. 3 n..i.. ViiOSi: jQuOi­rcm: A .evei (am.J LU4- tea. W. 7c8, v. a. fél 9) val­­latm: tiyc, (tieaparaué 1 tam.) fá 4, 05( uti) #..(oU.': Nagy derog (4. 6, 8, v., u.­­JZ is) bvUOtiK.Vt : A nevét (am.) (4 ti, 8, v., u. 2 is) BUDAi uaUSAhl FicMoZIaHaZ (Szabadság-mozi): Ifjú Liniom­­hét ku­znap üti, vasárnap délelőtt 11 kor) BUDAI VIGADÓ: Forgószél (am.l (7*), Ü7. Ü9, v., ü. Üti is, vas. d­­e. 11: Lovak világai) CAN­TOL: Forgó­szél tani.­ Lüz, %4, ti, Ü9. ,v., ü.. 11 is) ELI­­: Nagy derby tani.) (4. ti. 8, v., üi. 2 is) dO.th­ROS: Az ide­gen nő (Ü4, Üti, üti. v., üi. Ü2 is) HUNNIA: Trópusi szenvedély (ír.), t'/jti, üó, Ü7. %», v. ü. %V.. 2, 4, ti. 8) IFOUY: Tarzao diadala (Ü5, %7, 9, v., ü. ü­3 is) IFJÚSÁGI (Kos, suti.): Dzsungel könyv... (hétk., von.: üli) J. ATTILA: Vörös lámpás (am.) (4, ti, 8, v. ü. 2 is) KRISZTINA: Magam útját járom, (am.) (Ü6, Ü7, Ü9, v., ú. Ü3 is) KOSSUTH: A dzsun­gel könyve 045, Ü7, Ü9, v., ü. Ü3) MARX: Ficcadi­ ly ti, 6. 8, v., ü. 2 fa), NAP:. Éjjeli zene (m.) (3, 5, 7, 9, V., ü. Ü2, ü­t, ül®* Tstti* OLYMPIA: Hotel Bijou (am.) (IV2- ÜL üti, Üti, vas., am­. ü 13 is) OTTHON: Szágu­ló végzet (am.) (ÜL Ü6, üti, v., üi. Ü2 is) PALACK: Nő az ablak mögött (au.) (il, 1. ti* 5. 7,­ 9) PATRIA: Ezt látják a csilla­gok (üti. Ü5. Ü7. Ü9) PETŐFI: Stai és Pan, az oxfordi diákok. Nyu­gat hósc­­aro.) (üt. üti. Ü8, v., ü. ü2 is) PHOENIX: Légy jó mindhalálig (m­), Megbivegzett asszony (0, 1, 3, 5, 7, 9) ROXY: Tarzan áradala (11, 1, 3, 5, 7, 9) SAVOY: Piccaditly (4, K7. 09. v., ü. 2 is) SZABADSÁG: Piccaditly (üti, 9, v.. ü. üti is) STÚDIÓ: Egy férfi, aki visszajön (fv.) (142. 04, %­. 8. v.. ü. 4413 is) TÁTRA: Kisiklott élet (am.), (3, 5. 7, 9, v., ü. 1, 3. 5, 7, 9) TINÓDY: Tic­­cadilly (15. 07. 09, v., ü. 13 is) TURÁN: Nagy derby (am.) (3, 5, 7, 9, v., ü. 11 és 1 is) VESTA: Tarzan diadala (am.) (10. 12, 2. 4. 6, 8) — VÁROSI SZÍNHÁZ vasárnap délelőtt 11 órakor operaházi halettaadó, CSODÁLATOS MANDARIN. DIVERTIMENTO, A RÚZSA LELKE* CSAPDAJELE­NET ! ÁPRILIS 1-TŐL EZEN NEVET EGÉSZ BUDAPEST a tengerikalózok MATÓLI KAMARA-LLOYD-CITY .............................. ..........- - -______________________________________________________________

Next