Magyar Nemzet, 1948. július (4. évfolyam, 148-174. szám)

1948-07-01 / 148. szám

2 Általános társadalom­biztosítás Angliában Londonból jelenti az Exchange Telegraph. Életbe lép az általá­nos társadalombiztosítás Angliá­ban július 5-én. Sok ember szá­mára kellemetlen meglepetés lesz, mert a járulékokat a bérek arányában állapítják meg és ál­talában az egyszerű ember szá­mára négy shilling és 12 penny kiadást jelent majd hetenként, ami bizony érzékenyen éri**.­­Természetesen ezért fokozott juttatásokban is részesült Ezen­túl egyáltalán nem kell orvos­nak fizetnie és ha 65 éves ko­rában nyugdíjba megy feleségé­vel együtt, két font és két pennyt kap hetenként, ami meg­óvja az éhezéstől és a szegény­háztól. Más ilyen juttatások is vannak például munkanélküliség esetén. Mindenkinek biztosítani kell önmagát és így a királyi család sem kivétel. György ki­rály mint önálló foglalkozású személy hetenként hat shilling és két pennyt fizet, ebben azon­ban már benne van a királyné és Margaret Rose hercegnő díja is. Amennyiben később lemon­dana, megkapja öregségére a mindenkinek járó kis nyugdíjat. Az edinburghi herceg, mint a hadsereg tagja, csak négy shil­ling 11 pennyt fizet hetenként, ezzel szemben októberben a trónörökösnő húsz font szülési segélyhez jut­­majd. A rádió műsora CSÜTÖRTÖK BUDAPEST I. 3.30: Hanglemezek. 6.39: Falurádió. 6.43: Torna. 7: H. 7.18: Reggeli zene. 8: É. 8.15: Orosz­ dallamok. 8.30: A Szabadegyházak vallásos félórája. 11: Új szereplők a mikrofon előtt. 9.55: Altelepe közt. 10: H. 13: H. 12.15: Magyar nóták 12.45: E. 13: Mindenki muzsikája. 14: H. 14.10: E. 14.30: Könnyű zene orgonán. 15: Rádióiskola 15.55: Műsorism. 16: Mai jugoszláv zene. 16.30: Gyermekrádió. 17: H. 17.10: Hadifogolyh. 17.15: Vöröske­reszt. 17.50: N­ oroszul. 18: Duna­­völgyi h. 17.80: Szív kelői szívnek szívesen. 19: Szabad népek hazája. 19.30: Hanglemezrevü. 20: H, sport. 20.20: H németül. 20.35: Szalonzene, ének. 2135: Könnyű dallamok. 21.55: E. 22: H. 22.25: Stravinszky: A ka­tona története. Zenés játék. 23.15 Tánczene. 24: H. 0.10: H franciául. 0.20: H angolul. BUDAPEST ti. 17: Jazz. 18: Mozart C-dúr szimf. 18.30: Jazz. 18: A falu hangja. 19.30: Hangos h. 33: Bach D-dúr szóló. 20.30: A rádi­­ szabadegyeteme. 21: H. 21.15: Magyar nóták. 22: Művész­­lemezek. PÉNTEK----­­BUDAPEST I. - -5.30: Hanglemezek. 0.30: Falurádió. 6.45: Torna. 7: H. 7.20: Hangleme­zek. 8: E. 8.15: Operaegyvelegek. 9: Magyar nóták. 0.55: Áttelep. közi. 10: 1I. 12: H. 12.15: Ének, zongora. 13: E. 13.15: Népek zenéje. 14: II 14.10: E. 14.30: Zenekari művek. 15: Rádió­­iskola. 15.55: Műsorism. 10: E. 17: H. 17.10: Hadifogolyh. 17.15: Vörös­kereszt. 17.50: Ír oroszul. 18: A Ve­­csési Munkásdalkör. 18.30: Hangos h. 19: Relle Gabriella és Somogyváry Lajos operettrészleteket énekel. 19.45: A falu hangja. 20: H. snort. 20.20: H németül. 20.33: A Rádiózenekar. 21 IC: Francia népi játék a XV. szá­zadból. 21.30: A Kolányi nővérek három zongorán. 22: H. 22.35: Vö­röskereszt. 22.30: Dalok. 22.45: E. 23: Bébi Hamilton. Zenés vígjáték. 24: II. 0.10: N­ franciául. 0,20: H angolul. 0,30: H eszperantóul. BUDAPEST II. 17: Jazz. 18: E. 19.45: Mű­vészleme­­zek. 20.15: Sporth. 20.30: A Rádió Szabadegyeteme. 21: H. 21.15: Ki­váncsi mikrofon. 21.30: Szív küldi szívnek szívesen. 22. Tánczene. Kinevezések. Dr Csűrös Zol­tánt a József Nádor műszaki és gazdaságtudományi egyetem rektorává dr Ilados Jenőt, a mérnöki és építészmérnöki kar, Vajda Ödönt a gépész- és ve­gye­smérn­öki kar, dr Szadeczky Kardoss Elemért a bánya-, ko­hó- és erdőmérnöki kar és dr Nyárádi Józsefet a közgazda­­ságtudomványi kar dékánjává nevezte ki a vallás- és közokta­­tás­á évi miniszter. Molnár Erik külügyminiszter nyilatkozott a rádióban a varsói értekezletről. A német imperia­lizmus — mondotta a külügy­­­miniszter — az elmúlt huszonöt év alatt k­étízben döntötte az emberséget háborús katasztró­fába. Mind a két alkalommal Magyarországot is magával ránt­totta a pusztulásba. A potsdami egyezmény megkötése idején úgy látszott, a nagyhatalmak készek a német imperializmust gyökeresen felszámolni. A nyu­gati hatalmak azonban a pots­dami rendelkezéseket nem tar­tották be. A Szovjetunió azon­ban az egyezménynek megfele­lően Németország keleti részé­ben felszámolta a monopolkapi­­talizmust, a hadiipart és eltávo­lította a fasiszta elemeket a­­ közéletből. A varsói javaslatok a potsdami egyezmény szellemé­ben mutatják meg azt a módot, a hogyan lehet a német kérdést a demokrácia és a béke szem­pontjainak megfelelően rendezni. Egyedül ezek a javaslatok al­kalmasak arra, hogy a német imperializmus, a német támadó szellem újjászületésének elejét vegyük. Ezek a javaslatok a béke szeretetéből fakadnak.­­ ____ A Magyar Országos Szövet­kezeti Központ e héten pénte­­e­ken ünnepli egyéves fennállá-­­­­ának évfordu­lját. Az ünnepi­­ alkalommal Bárányos Károly­­ és Szántó Béla, a MOSZK ve­­­­zetői ismertetik a MOSZK cél-­­­kitűzéseit. A HADIFOGOLYSZERELVÉNY érkezett Debrecenbe. Az érke­zettek közül 25 törzslista­tiszt, 242 tiszthelyettes, 880­gén­zs­égi állományú, 23­­ polgári személy. A volt gazdasági alka­n­­fák nyugdíjellátásáról a mány rendeletet adott ki. a politikailag megbízható gazdasági alkalmazottak i­sülhetnek nyugellátásban, a földreform következtében radtak nyugdíj nélkül, akik alább 60 évesek és 10 évi gálát­ idejük van, vagy lega 45 évesek és 15 évi beszám­tó szolgálati idejük van, legalább 75%-ban­­munka­­keresetképtelenek. ÖT VÁROST PUSZIT EL* A FÖLDRE,WIÉS JAI­BÁN. A földrengés pontjában fekvő Fukui lyeminari központ­ján, ban áll és az egyetlen­­ maradt érni­et a vasbeton épült elöljárói hivatal. A ti meg 30 kilomét­er távolságbe látszanak. A Fukuitól 30­­ méteres körzetben fekvő ruoka, Mikuni, Macuoka Kanaza városok­­ ugyané megse­mm­isü­ltek. A váró­k­.úfozásig megtö­tött színház: beomlott és mindössze hány menekültek meg. A legú­j, tokiói jelentés szerint a Köz Japánban történt­ földren következtében 490 000 takam vált hallékttale­nná. A Fukui rendőrség közleménye szerint a földrengésnek edd­g 2860 ha­lottja és 7113 sebe cül tje van Harmincezernégyszázötven ház teljesen romb°dölt, 1634 meg­rongálódott 6513 pedig kiégett. A levegőben égett hús szaga t",ri­*ng. A vit­amo­ok oldatukra dőlve fekszenek. Nagojából ér­­kezett, tapán forrásból szárme­ző Reeter-jelentés szerint a hét­­fői földrengés során meghalt, megsebesült vagy eltűnt embe­rek száma harmincezerre be­­csülhető. Halálozás. Sági Miklóst az Angol Magyar Bank rt. ny. igazgatóját 1944 novemberben elhurcolták és Moson-Magyar­­óváron elhunyt. Hazahozották földi maradványait és csütörtö­kön déli 12 órakor a rákoske­resztúri szr. temetőben teme­tik el. Kürschner Emilné szűk Preisz Irén türelemmel viselt hosszú szenvedés után elhunyt. Jún.­­28-án, helyezték örök nyuga­­lomra. ► ÉRTÉKPAPÍRFORGALOM: hány fix kamatozású kötvény­­t némi áremelkedés tapasz­­ható. Tájékoztató áraink: 4-es főv. kölcsön 22.50,­­7-es főv. kölcsön 625, Nép­­v. fontkö­.cs. 105—100, Nép­­v. dollárkölcsön 380, Scrips­­, Svájci frank 60, Speyer ÁLLAMOSÍTOTT VÁLLA-j*­ tutT-jTTTOTr­­aiMK ^m­ínöszti egyéni cég tulajdonosán kí­­a közkereseti társaság a betéti társaság tagja, abbá — amennyiben ér­ettsége a törzstőke, az­­ősztőke, illetőleg alaptőke 2 ,a tékát eléri — a korlátolt ősségű társaság, vagy a­zetkezet tagja, illetőleg a vénytársaság részvényese is a legújabb rendelet szerint. IDŐ­JÁRÁS JELENTÉS. A urológiai Intézet jelenti: ez földünkre nagy erővel lobra is hűvös tengeri légtö­megek érkeznek. Emiatt az idő­járás Európa legnagyobb részén változékony, szeles, esős és az évszakhoz képest hűvös. Buda­pesten szerdán délben a hőmér­séklet 17 fok, a tengerszintre átszámított légnyomás 758 mm, gyengén emelkedő irányzatú. Várható időjárás csütörtök es­tig: Mérsékelt, időnként élénk nyugati, északnyugati szél. Vál­tozó felhőzet, többfelé zápor­eső, esetleg zivatar. A hűvös idő tovább tart. A gazdálkodó csak az esetben darálhatja meg saját ellátmá­nyát, ha egyéni tulajdonát ké­pező darálóval rendelkezik. Egyébként gabonát, kukoricát, csak őrlési engedéllyel, kenyér­­gabonát még házilag sem lehet őröltetni. A gabonabeszolgátta­­tási kötelezettség teljesítéséig személyenként csupán 30 kg kenyérgabona őrlésére adható engedély a Közellátási Hivatal idevonatkozó új rendelete értel­mében. Szállítani is csupán szárítási engedéllyel, vagy MI­­TART, illetve MOSZK fuvarle­véllel szabad 5 kg-on felüli mennyiséget. A rendelet részle­tesen szabályozza a vámörléssel kapcsolatos teendőket. I! i Dr Deutsch Z'­I^mondné sz. aj t K~an­"z Szabi­ felesége. LiJjr |l * és Ád­ám gyermekei mély fáj-­­ dalommal tudatják, hogy a Jj jó férj, apa, nagyapa és || testvér, r m i ura ügyvéd, az Első Pécsi Mész- és Gőz- 1 tégl gyár megalapítója, 76 éves 3 korában, hosszú szenvedés i­i után folyó hó 27-én Pécsett i­s meghalt. | Gyász:Iják még nővére: Jj | Dem­ény Margit, veje: T­utc I­­ Gyula, menye: Inga Karlsson, i­j unokái: Tsuk Péter, Deutsch , I Karín Suzi. | Az elhuny­at | hó 29-én­­ temettük el a pécsi izraelita temetőben. A külü­gyminiszter rádiónyilatkozata ­ özv. Felber Gézáné úgy a­d maga, mint fia, Andor, menye, ki sz. He­isler Borbála és egyet- Fi­len kis unokája, Marika né- H vében fájdalomtól megtört ré­szivel jelent­i, hogy a legjobb férj, apa és nagyapa­­ Felber Géza­­ életének 67. évében hosszú, 9 kínos szenvedés után­­június H hó 29-én csendben elhunyt. Te­■ metése az óbudai új izr. teme-­­­tőben július 1-én d. u. 5 órakor. ■ Gyárz-­lják testvérei: Felbe® M Lipót, Striusz Mórné, sz. Fel­­h­ér Aranka, Weinréb Zsig­ára­inridné, sz. Fi­bér Anna, só- H­gorz­ sógornői, rokonai és 8 barátai. H Részvétlátogatások mellőzé-­­sét kérjük. -­T Magyar­­Nemzet Rendőrségi hírek Titokzatos ékszerügy foglalkoztatja a főkapitányság bűnügyi osztályát. Június 23-án délelőtt Makray János kőmű­ves Lőportár­ utca 7. sz. házban lévő földszintes lakásában két férfi jelent meg, akik detektí­­veknek mondottak magukat és házkutatást tartottak. Tervrajz alapján kezdtek kutatni, a szoba padlózatát egy helyen felbontották és onnan mintegy 20­ darab kisebb-nagyobb cso­magot vettek ki és vittek el magukkal. A csomagokban — mint utólag kiderült — éksze­rek és aranytárgyak voltak. Makrayékat 1944-ben kibom­bázták és akkor utalták ki ne­ki a Lőportár­ utcai lakást, amelyben előzőleg Weisz Zsig­­mond lakott édesanyjával, Weisz Salamonnéval. Weiszné­­nak el kellett hagynia a lakást, fia munkaszolgálatra vonult be, az ostrom után egyikük sem tért vissza. Weisz Zsigmond elrejtett értékeit vitték maguk­kal most az áldetektivek. Jú­nius 29-én délben Menkesz Marcell Bácskai­ út 9. sz. házá­nak udvarára ismeretlen tette­sek két zsákot dobtak be, me­lyekben mintegy 150.000 forint értékű ékszer és aranytárgyak voltak. Menkesz felismerte az ékszerekben sógorának, Weisz Zsigmondnak tárgyait. Az ál­­detek­tívek tehát az elvitt ék­szerek egy részét visszaszolgál­tatták a jogos tulajdonos hoz­zátartozójának. A rejtélyes ügy­ben folyik a nyomozás. Gyomán Madarász Gyula altisztet, a Ke­­t-ki Bajtársi Szövetség volt nőbeszedőjét, aki bűntársa­it a már elfogott Leiter Ödön Kova­ler József betörőknek, ők másfél héttel ezelőtt 100.000 forint értékű ékszert és egyéb holmit vittek el Salgó Jenőné Madách­ téri lakásából. Madarász társai elfogatása után Gyomára ment, ahol beállt ara­tómunkásnak egy parasztgazdá­hoz, mint Szabó Béla. A pa­rasztgazda gyanúsnak találta viselkedését, és feljelentette a rendőrőrsön. Most Budapestre hozzák. Villamos alá került ugrás közben a Ferenc­ körút és Baross­ utca Sarkán Élő Ferenc 57 éves számellenőr. Kórházba­­szállítás közben meghalt. Eltűnt szülei Pasaréti­ út 60. sz. ház­ban lévő lakásáról Tóth Ágnes 19 éves egyetemi hallgatónő. Nikotinoldatot ívett és meghalt Antóczi János 64 éves fűszerkereskedő, a Mártí­­rok­ útja 68. sz. házban lévő la­kásán. Mérgezési tünetekkel a Rókus-kórházba vitték a mentők a földművelésügyi mi­nisztérium négy tisztviselőnőjét: Kovácsi Józsefn­ét, Farkas Gézá­­nét, Cserni Lajosnét és Csányi Évát, akik a földművelésügyi minisztérium étkezdéjében reg­gelire mézeskalácsot ettek. Autóbaleset érte Martonvásárnál Pintér Miklós papírgyári igazgatót és Szilgyi István Bajcsy-Zsi­­linszky­ út 61. sz. házban lakó tisztviselőt. Autójuk a balatoni országúton a martonvásári­­ úgynevezett halálkanyarnál egy­­ kilométerkőnek rohant és az­­ úgynevezett Kistóba zuhant. Az­­ igazgatót és a tisztviselőt a­­ budafoki mentők az Éj Szent­­ János-kórházba vitték súlyos­­ állapotban. Gazdasági hírek AUTÓBUSZ indul óránként a Szabadsághegyről JÁMOSHEGYRE BALÁZS VTI BÍGLO Tel.: 161960 f i\ Heptun Ear Pratecíor iMfiesííilelzáró f W ellen HiBOiSiT, F »ícTáí*nálví,TMent’se“ *ár, I L„fU, He megóv a fe tűzéstől BALOGH DROGÉRIA BUDAPEST, H. MÁRTÍROK-ÚTJA 1. Sporthírek Assbóth bejutott a wimbledoni ten­niszverseny elődöntőjébe, miután hét­fői mérkőzésén legyőzte a verseny ta­valyi második helyezettjét, az ame­rikai T. Brownt is, akit 4:6, 6:3, 4:6, 6:1, 6:1 arányban vert­ meg. Az ame­rikai Mulloy, Falkenburg is bejutot­tak az elődöntőbe, melynek negyedik résztvevője az ausztráliai Broipwick lesz. Asbóth tehát az egyetlen euró­pai versenyző, aki az elődöntőig fel­küzdötte magát. A női egyes verseny­ben az amerikai­ Fry legyőzte Kör­­möczi Zsuzsit, a vegyes páros ver­senyben pedig az Asbóth— Körmöczi­­­nár­­sza"ellett, mert Asbóthnak a minierejét az elkövetkezendő trön-­­­tőmérkőzésekre kell tartalékolnia. ö® A wimbledoni tenniszver­­senyen Bromwich Asbóth ellen győzött 6:3, 14:12 és 6:2 arány­ban. Asbóth legutóbbi mérkő­zése során könnyebb sérülést szenvedett, úgyhogy kórházból jött a Bromwich elleni mérkő­zésb­e. Asbóth sarkában ínhúzó­dást szenvedett s ezzel a sérü­léssel játszotta végig rendkívül nehéz mérkőzését. Az evezősbajnokságok során az egyes versenyben Simó nagy megle­petésre legyőzte a favorit Ormándyt. A kormányos nélküli kettősben az FTC győzött a Hungária és a Hitel­bank ellen és a kormányos nélküli négyesben is az FTC hajója győzött a Duna és a Hitelbank hajóival szemben. A kormányos kettőst a Duna—Hitelbank vegyes párja nyerte a Hungária elleni és Mészáros nyerte a női egyes versenyt. A nyolcevezős­­ verseny óriási küzdelmet hozott. Az indulásnál a Ganz hajója előnyt szerzett, de­­ végül csak minimális különbséggel tudott győzni az FTC a Duna vegyescsapata ellen. 3. Hitel­bank. Hétfőn bemutatták a sajtó képvi­selőinek a tatatóvárosi olimpiai tá­bort. A tábor mintaszerűen van fel­szerelve a szükséges kellékekkel, a hálótermek tágasak, világosak, szellő­­sek­ és a válogatott versenyzők na­ponta 7100—7800 kalónia értékű élel­mezést kapnak. Nyári kupamérkőzések: Sopron— Szeged 4:1, Haladás—Győri ETO 2:1, Debrecen—EMTK 2:1, M. Textil- Elektromos 3:3, Szolnok—Salgótarján 1:0. Az MTK csapata Pozsonyban ked­den 4:4 arányban döntetlenül játszott a Bratislava csapatával. Bajnoki vízipólómérkőzések: UTE— MTK 5:4, MAFC—FTC 6:1, Vasas- Eger 3:2. Női kosárlabdázóink­­Szófiában 45:14 arányban győzték le Jugoszlá­via női csapatát. Férfi csapatunk a románokat is legyőzte 54:31 arányban. Új világrekordok: 440 yardos fu­tásban 46.2 mp (Henry Mc­Kenley),, 229 yardos gátfutásban 22.4 mp (Dil­­lard), 200 méteres mellúszásban 2 p 30 mp (Verdeu). Az új rekorderek valamennyien amerikaiak. A Zsidó Világkongresszus montreuxi értekezletének hét­fői ülésén Stefan Wise new­­yorki főrabbinak, a Zsidó Vi­lágkongresszus elnökének és dr Nachum­ Goldmannak fel­szólalása után Stöcker Lajos, a Magyarországi Izraeliták Or­szágos Irodájának elnöke mon­dott beszédet. A keddi ülés­napon a magyar kiküldöttek közül Benedek László dr. a Zsidókórház igazgató-főorvosa szólalt fel. A román szabadságharc em­lékünnepét tartották a rádió­ban. Ortutai kultuszminiszter ünnepi beszéde után Lehotay Árpád román költők verseiből adott elő. őrizetbe vett papok Az államvédelmi osztály őri­zetbe vette Lénárd Ödön 37 éves piarista tanárt, az Actio Catholica kultúrosztályának titkárát, Németh Pál 37 éves ordacsehi plébánost, Olesso Antal 40 éves orgoványi plé­bánost­­és dr Varsányi Lajos 38 éves rádi plébánost. Az őri­zetbe vett személyek ellen iz­gatás címén a köztársaság vé­delméről szóló 1946. évi VII. t.-c. alapján indul eljárás. A nyomozás során megálla­pítást nyert, hogy Lénárd Ödön a felekezeti iskolák államosítá­sával kapcsolatban különböző közleményeket és köriratokat adott ki, amelyek súlyosan rá­galmazták demokratikus állam­rendünket. A három plébános ugyancsak demokratikus állam­­rendünk ellen i­gazolt. Az őri­zetbe vett személyeket szerdán átadták a budapesti népügyész­­ségnek. (MOT) Bírósági hírek Dr Bessenyeii Lajos volt deb­receni főispánt háborús és népellenes bűncselekmények miatt in contumatiam tizenkét­­évi fegyházra és teljes, vagyon­elkobzásra ítélte a debreceni népbíróság. A szigetszentmiklósi­ HÉV szerencsétlenség okozói közül Dem­e Pál motorvezetőt kétévi, Szűcs András forgamistát há­romévi és Janicsek György váltókezelőt hathavi fogházra ítélte a pestvidéki törvényszék. Benét és Szűcsöt azonnal letar­tóztatták. Városházi hírek A fővárosi alkalmazottak ré­szére 2850 vágón tüzelőanyagot oszt ki részletfizetéses alapon a város vezetősége. Ezenkívül a városi intézmények részére fűtési célokra 8000 vágón tüze­lőt szereztek be. A júliusi petróleumjegyek 1—7 és 8—15 jelzésű szegé­nyeire 4—4 liter, a világítási petróleum jegyek szelvényeire 1 liter petróleumot adnak. A polgármester felhívta a Budapest terü­letén működő kulturális jellegű szervezeteket, olvasóköröket, dalköröket, lép­jenek be a Magyar Művelődési Szövetségbe. A szövetség célja a művelődési egyesületek össze­fogása, a haladó népi demokrá­cia szellemében való fejlesz­tése, a művelődés demokratikus irányvonalának kihangsúlyozása. Rados Kornél építésügyi ta­nácsnok elrendelte, hogy az üz­lethelyiségek helyreállítására vonatkozó engedélyeket a leg­sürgősebben adja ki az ügy­osz­tály. Lawport __ Csütörtök, 1948 július 6. ÓT­úrin nyerte a Tátrai hendikepet a Lovar Egylet keddi versenyén. Eredmények: I- Katica (10:73), Bak­fis II., Pöszike (bef. 101 és 213), II. Broadway (10:13). Pazar II., Juszt is­ (bef. 16), III. Gombház (10:29). Be­­reghát, Kató (bef. 75 és 217), IV. Barthus Gy. (10:86). Alkonycsillag, Bankár (bef. 65 és 140), V. Mario (10:18). Honvágy. Fidibus (bef. 47 és 70). VI. Zuleika (10:38). Kritikus II., Aranykalász (bef. 83 és 412), VII. Ági fia (10­ 38), Brassó, Szende (bef .73 és 1103). VIII. Bright Beam (10:18), Veda. Tarantella II. (bef. 37 és 101), IX. Roxi (10:34). Üdére II., Bogár II. (bef. 126 és 160). Hangversenyek MENUHIN Dorátival pénteken, Városi V79. Hegedűest vasárnap 7. 8. Vég­leges műtor: Beethoven D-dur, Bach C-dur szóló és Prokofleff f-moll szonáták, stb. Néhány jegy Rózsavölgyinél. OPERÁTÓL A 15 OPERETTIG ma ese V.7, Eszterházy­­kert, Eszterházy­ utca 4. Leg­szebb opera- és operettáriák. Közr.: Póka Jolán, Járay Jó­zsef, Fekete Pál, Kolly Padilla,­­ • Faludi Katalin. MÁV Szimfonikusokat vezényli Pécsi István. — STRAUSS GYÖRGY ZONGORAEST Szabadszerv. Ilasza­ u. 28. Ma­­hS Jegyek a helyszínen 4 Ft árban A Magyar Iskola­tanat­órium Egyesület július 15-én, fél 7 órakor rendkívüli közgyűést tart Pest vármegye székházának árvaszéki üléstermében. Házatság. Dr Uszögi Nagy Klára és ifj. B­imann Ernő f. hó 28-án házasságot kötöttek. M. k. é. h. BALATON­ALIGÁN az épülő STRABO-ÜDÖM kétszemélyes kis SZ©BSÁK havi 200 forintos részletre elő­jegyezhető!­. Felvilágosítás Magyar- Csehszlovák Botik, V. Nádor­ utca hat. Telefon: 181-385 és 186-016. Színházi hírek •­ OPERAI­­ SZERZŐDÉSEK ÜGYE. A Dalszínház évada le­zárult, de a tagok pihenőjét késlelteti, hogy noha már két hét elmúlt, más évekkel ellentét­­­ben ma is függőben a szerződ­tetések kérdése. A bizonytalan­ság nyugtalanságot szül s mint az ilyenkor lenni szokott­ hírek Röppennek. A szóbeszédeknek most véget vet Tóth Aladár nyi­­latkozata, aki kijelentette, hogy az Opera szerződtetéseivel kap­csolatos k­k­ese egyéni kombiná­ciók. Költségvetési keret nélkül az igazgató már csak azért sem tárgyalhat senkivel, mert nincs joga senkit költségvetésen kívül alkalmazni. A nyilatkozat bizo­nyára lecsendesíti a kedélyeket. Színházi műsor Nemzeti: Szentivánéji álom (7) vígszínház: Bébi Hamilton 0­28) Belvárosi: Ádám és Éva 1­28) Művész-színház: Kis rókák 048) Magyar Színház: így élni­....él 048) Pódium: Pódium vására 049) Fővárosi Onerell: Nyitót! ablak 048) Madách színház: Cseresznyéskert 048) Meilgyaszay: Vállalt lovaggal (048) K. Varieté: Vásárba (8) Kis Színház: Az új bálvány, A fiú hazajön (048) Mesebarlang: Tarka mese 044. 146) Mozik műsora ÁTRIUM (160-955): Monté Christo asszonya (Előadások: 4, V47, VaS) CITY (128-129): Lázad a dzsungel (Előadások kezdete: VA­­X-kor) KAMARA (423-901): Monté Christo asszonya (Előadások: 4 347­­/19) LLOYD (123-043): Lányok a lejtőn (Előadások kezdete: ~5, %1, 9) O M N I A (139-693): Lógósok királya ’ (Előadások kezdete: 4, V47, 129-kor) ROYAL APÓ I­­L­O (222-656): Kastély a ködben (V£5. ‘ 9) SCALA (120-150): Tigriscsapda. Texasban nincs mese (Va5, %1. 9) CORSO (182-818): Megszöktem az es­küvőmről (4, 6, 8, vas., ann. 2 is) MONTE CHRISTO ASSZONYA JOHN LODER, E LENORE AUBERT CSAK: KAMARA CORVIN (339-933): Tigriscsapda. Texasban nincs mese (4. 6. 8 órakor) DÉCSI (121-343): Megszöktem az es­küvőmről (5. 7. 9. vas., ünc .3 is) FÓRUM (189-707): Kastély a ködben (445, 447, 149, szomb., vas. 443 is) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-499): Magyar, v,Szovjet híradók, Erdei muzsika, Peti­t és az iskola, Épitő kezek, Egy a sok közül (Reggel 11-től este 11 óráig) URÁNIA (136-888): Tigriscsapda, Texasban nincs mese (4. 6. 8 órakor) VÁROSI (137-450): Lányok a lejtőn (Előadások kezdete: 145 447, 449) MÁSODHETES MOZIK: ADMIRAL: Csókos tengerész (am.) (41­ 5, 447, 149) ADY: Jön a kanyar' ! (4, 447, 49) BELVÁROSI: Csang­­ King asszonya (944, 6, 449, bálterem,­­ vas., ünn. 447, 449) BETHLEN:­­ Texasi postarabló, Vadnyugati határ­­t vadászok (4, 6, 8) BODOGRÁF:­­ Madonna titka (4, 6, 8, vas. ünn. 2) IÜGYSOK A K­RUYA 4.hét Rellys ragyogó vigjátéka ö­livíi’ BUDAI VIGADÓ: A szerelem vádol (4 , 447, 449, vas. ünn. 2) CAPITOL: Jön a kanyar (4, 447, 449, sz. v. n. 2) ELIT: Timur és bandája (445 417 ,9) HOMEROS: Egy szoknya egy nadrág (5, 7, 9, vas. ünn. 3 is) HUNNIA: A másik (443, 415, 4a7, '/19) IPOLY: A hölgy­­kissé bogaras (445, 947, 9) JÓZSEF ATTILA: Nagy kaland (4. 6, 8, vas. ann. 2 is) KRISZTINA: Rip Rita (444, 446, 448) KOSSUTH: Vágyak szigete (VI5, v Ál. 9, v. o. 443) KULTUR: Örök visszatérés (445 447­­/29) MARX: Timur és bandája dió 947 9) NAP: Nyomorultak I., II. (3. 6, 9) OLYMPIA: Harc a sínekért (443, 445, 447, 149) OTTHON: Titokzatos lakó (444, 446. 443, vo­l. 442) PALALE: Razzia (11. 1. 3. 5. 7, 9) PATRIA: A szerelem vádol­ (4. 447, 149) PETŐFI: Mellékutca. Egy dal egy tánc (444. 446, 1­28) PHI1NIX: A kronstadti tengerészek (11. 1. 3. 5. 7. 9) ROXY: Csang King asszonya (11, A, 3, 5, 7, 9) OLCSÓBB helyárakkal játszik MÁTÓL A KAM­A­RA FILMSZÍNHÁZ. Műsorán a legjobb filmek. Mingjárt premier után SAVOY: Diadalmas szerelem (4 1­47 449) STÚDIÓ: St. Jeani szerelmesek (442, 444,­­6, 8) SZABADSÁG: A szerelem vádol (4 425, 447, 9) TÁTRA: 48 óra (4. 6. 8, v. a. 443, 4.5,­­/27. 449) TURÁN: Diadalmas szerelem (3. 5. 7. 9) UGOCSA: Nő az ablak mögött (444,­­6. 8) VESTA A Madonna titka (10. 12. 2, 4. 6. 8) — A Magyar Cserkészfiúk Szö­vetsége vasárnap tartotta orszá-­­gos közgyűlését, amelyen a köz­­gyűlés megválasztotta az új ve­zetőséget. Országos elnök dr Erdélyi Ferenc lett, ügyvezető elnök Surányi László, országos vezetőt­iszt Alföldi István.

Next