Magyar Nemzet, 1948. szeptember (4. évfolyam, 200-225. szám)

1948-09-01 / 200. szám

«9» " fBHyi^ J ^Ir^r JH§ 4HB ^ . ^Vb^ JUmAJJKnL JfSE^mmExJB ^Hsr Folytatják a tárgyalásokat Moszkvában Berlinből jelentik. A berlini rádió jelentése szerint moszkvai diplomáciai megfigyelők úgy tudják, kedden este újabb meg­beszélésre kerül sor Molotov külügym­niszter és a nyugati hatalmak képviselői között. Diplomáciai megfigyelők ér­tesülése szerint az utóbbi na­­p­okban Anglia és az Egyesült Államok között véleménykü­lönbségek merültek fel. (MTI) A londoni rádió jelenti: A németországi négy katonai kor­mányzó kedden találkozik Ber­linben. A moszkvai megbeszélé­sek eredményeként a katonai kormányzók mindegyike meg­kapta utasításait kormányától. Úgy tudják, hogy a katonai kormányzók pénzügyi szakér­tőikkel fogják megbeszélni a négyhatalmi felügyelet alatt álló egyetlen berlini pénzegység be­vezetésének részleteit. Mi­helyt lehetséges lesz, azonnal jelentést fognak tenni kormányaiknak. Most már bizonyosnak látszik, hogy Moszkvában nem fognak egy közbevető sajtónyilatkozatot közzétenni. Azt várják, hogy az egy hónappal ezelőtt megkezdő­dött moszkvai tárgyalásoknak, va­lmint a berlini­ technikai ter­mészetű tárgyalásoknak ered­ményeit egyetlen sajtónyilatko­zatban fogják összegezni, ami­kor a jelenlegi megbeszélések sorozata véget ér. A nyugati meghatalmazottak Moszkvában a késő éjszakába nyúló megbe­széléseket folytattak a Mo­­tov szovjet kü­ügyminiszterrel való hétfői találkozót követően, mutatkoztak és hétfőn megálla­píthatták, hogy a beteg a gyó­gyulás útján van. (MTI) Szemjét tiltakozás Berlinben Berlinből jelentik. Mint a berlini rádió közölte, Drazvin vezérőrnagy, szovjet helyettes parancsnok az amerikai kato­nai parancsnoknál tiltakozott amiatt, mert augusztus­ 27-én a szovjet körzetben egy amerikai őrjárat katonái rálőttek egy szov­jet katonai autóra a sziléziai pályaudvar közelében. A kocsi szovjet tiszteket és katonákat szállított. Az egyik szovjet al­tiszt súlyosan megsebesült. Dratvin vezérőrnagy a vétkesek megbüntetését követelte. (MTI) Schuman vállalta a kormányalakítást Párisból jelenti az APP. Ro­­­­bert Schuman miniszterelnökje­­lölt a pártok küldöttségeivel folytatott tanácskozások után hétfőn éjjel közölte, hogy el­vállalja a kormányalakítást. A­­ nemzetgyűlést kedden délutánra összehívták. (MTI) Jólértesült parlamenti körök szerint hétfőn este Schuman már teljesen elkedvetlenedett és azon a ponton volt, hogy visz­­szaadja megbízatását, mert nem látta terveit megvalósíthatók­­nak. Csak az utolsó percben az MRP vezetőségének rábeszélé­sére határozta el, hogy elfo­gadja a jelölést Schuman egy­­általán nem látta biztosnak, hogy megkapja a képviselőház­i és a kormányzáshoz szükséges 310 szavazatok ötezerre ugrott a Napóleon ára a párisi tőzsdén Párisból jelenti az MTI. A kormány bukásának hírére a tőzsde jellegzetesen reagált: a háromszázalékos francia állami kötvény öt ponttal csökkent, míg az idegen részvénypapírok és az aranyárfolyamok nagy­mértékben emelkedtek. A tőzsde magatartása párisi pénzügyi kö­rök félelmének a jele. Reynaud­­nak a nagytőke számára ked­vező tervei Után a mostani po­litikai bizonytalanság és az egy­re erősödő munkásmegmozdulá­sok nagy izgalmat idéztek elő ezekben fa körökben. Benes volt emnö­k beteg Prágából jelenti" a CTK,, Be­nes­­ volt köztársasági elnök egészségi állapota az utóbbi napokban hirtelen­­nagyon meg­romlott. A hétfőn kiadott orvosi­­közlemény szer­et Benesnek ér-, elmeszesedése van. .Az elmúlt napokban­ komoly rosszabbodás állott be­ egészségi állapotában. Először úgy látszott, hogy a baj igen komoly, de az utóbbi hu­szonnégy órában javulás jelei. Nem tsztrgtis a Palesztina­ ügy A Lake Successből jelenti a Reu­ter. A Biztonsági Tanács hétfőn este nem volt hajlandó bele­bocsátkozni a palesztinai­ fegy­verszünet ügyének és a Pakisz­tán és India közötti viszálynak megtárgyalásába. A vita folyta­tásáról történt szavazás során kilencen tartózkodtak a szava­zástól s csupán­­ ketten foglal­­tak állást a tanácskozás mellett. A tanácsot­­sürgős ülésre­ hív­ták össze, a tanács tagjai azon­ban az Egyesült Államok, Nagy- Britannia és Szíria kiküldöttei­nek vezetésével úgy találtak, hogy­ sem a kasmíri kérdés, sem a palesztinai fegyverszünet kérdése nem sürgős ügy. A vita folytatása­ mellett csak a Szov­jetunió és Ukrajna kiküldöttje szavazott. (MTI) Versenymunkával ü­nnepelték a honvédelmi minisztérium székházának építő munkáját A honvédelmi minisztérium nyolcemeletes székházának első­emeleti födémjei készültek el kedden. Ez alkalomból egyórás roham­munkában vettek részt a vezérkari főnökség tisztjei, pol­gári alkalmazottjai rangkülönb­ség nélkül. Sólyom László al­tábornagy Somogyi Mik­ós or­­szággy. képviselővel, a MÉMOSz elnökével mázsás gerendákat vittek vállukon felfelé a síkos padlókon. Ugyanígy többek kö­zött Lőrinci Sándor, Varró László, Fémesi Jenő vezérkari ezredesek, Péter Borisz, Padu­­siczky László vezérkari alezre­desek. A tisztviselőnők vizet hordottak és betont öntöttek. Több mint százan vettek részt a példát adó munkában­ A csehszlovák tájékoztatásügyi miniszter a csehszlovák-magyar viszonyról Prágából jelenti a Telepress. A szlovák nemzeti felkelés ne­gyedik évfordulójának kassai ünnepségein Kopecky tájékozta­tásügyi miniszter rámutatott, hogy Szlovákia az összekötő­kapocs Csehország és a Szovjet­­únió között, majd hangsúlyozta, hogy a Magyarországgal va­l h­ljes megegyezést a csehsz­ová­­kok rendkívül fontosnak tartják. Csehszlovákia elmélyíti gazdasági kapcsolatait a népi demokráciákkal Prágából Jelenti a CTK: Kras­­ch­ csehszlovák belkereskede­lemügyi miniszter hétfőn Par­­dubicéban beszédet mondott. Kijelentette, hogy az ötéves terv megvalósításához szükséges nyers­anyagok biztosítására Csehszlo­vákiának fejlesztenie kell gaz­dasági kapcsolatait a Szovjet­unióval és a népi demokráciák­kal. (MTI) Angol és amerikai hadi­hajók tartanak , Szingapúr felé Londonból jelenti a Telepress. A csendesóceáni angol hajó­hadat — amely két cirkálóból és hat rombolóból áll — meg­kétszerezik és búvárnaszádok­kal egészítik ki. A hajóhad félbeszakította a japán partok mentén végzett hadgyakorlatait és Szingapúr felé tart, hogy részt vegyen a maláj nép elleni gyarmati háborúban. Három amerikai hadihajó hétfőn ki­futott Bombay kikötőjéből és ugyancsak Szingapúr felé tart. (MTI) A Nemzetközi Vörös Kereszt-értekez­let határozatát Stockholmból jelenti a Tele­­press. A Nemzetközi Vöröske­reszt 17. értekezlete véget ért. E fogadta a polgári lakosságnak háború esetén való védelméről szóló egyezménytervezetet. A tervezet rendelkezik a túszok szedésének, az elhurcolásoknak és kínzásoknak tilalmáról és megtiltja az önkényes kivégzé­seket kitér a nők, gyerekek és aggok védelmére, nyílt övezetek létesítésére. Az értekezlet felhívja a kor­mányokat, mielőbb küldjék ki meghatalmazottaikat az egyez­ménytervezet aláírására. (MTI) A Franco—Don Juan tárgyalások háttere Parisból jelenti a TelepresS. A párisi spanyol nagykövetségen nem titkolják, hogy a Franco és Don Juan trónkövetelő kö­zött legutóbb lefolyt megbeszé­lés az amer­iaiak közvetítésével jött létre. Nemzetközi megfigye­lők ebben a találkozásban Fran­cónak arra irányuló kísérletét látják, hogy egyrészt elfogad­­hatóbbá tegye rendszerét a kül­föld előtt, másrészt pedig időt nyerjen maga számára azzal, hogy felajánlja Don Juan leg­idősebb gyermeke trónörökösö­dési jogának eli­smerését. A ki­lencéves Juan Carlos csupán 30 éves korában kerülhetne a trónra és így Franco bőséges időt nyerne. Az amerikaiak az elmúlt hó­napok során többször meg­ígérték Francónak, hogy segít­ségére lesznek a külföldön mű­ködő köztársasági ellenállási mozgalom helyzetének gyengí­tésében. Miután Franco és Don Juan találkozott és megegyezés jött létre a királypártiak és a Prieto vezetése alatt álló jobb­oldali szocialisták között, Franco elmondhatja, hogy egy gyéké­nyen árul minden hazai és kül­földi kommunistaellenes spanyol politikai csopárttal. Párisi demokratikus spanyo­lok véleménye szerint Franco szívesen megegyezik a monar­­chistákkal, ha ezzel rendszerét elfogadhat­óbbá teszi Washington és London számára, de semmi­esetre sem egyezik bele abba, hogy hatalma csökkenjék és nem hajlandó még lényegtelen demokratikus inté­lkedéseket sem életbe léptetni Spanyolország­ban. Don Juannal történt tár­gyalásai után reméli, hogy ame­rikai barátai könnyebben támo­gathatják majd- Bízik benne, hogy nagyobb amerikai kölcsönt kap és meghívják a nyugati tömbbe­ is. Sőt arra is­ számít, hogy kérheti Spanyolország fel­vételét az Egyesült­ Nemzetek Szervezetébe, ha­­a monarchiis­­­tákkal véglegesen megegyezik.' ' (MTI) Az Ügyvédi Kamara felülvizsgálja az ügyvédek igazolását A budapesti ügyvédi Kama­rában vizsgálatot indítottak azok ellen az ügyvédek ellen, akikről megállapították, hogy bár nem voltak MÜNE-tagok, egyéb magatartásbeli kifogás emelhető ellenük. Kiderült, hogy számos ügvéd van a Ka­marában, aki 1941-ben német­­származásúnak, illetve anya­nyelvűnek vallota magát. Ezt a körülményt az igazolási eljárás során elhallgatta. Ezek ellen az ügyvédek ellen a Kamara eljá­rást indít, egyben átírt a vidéki kamarákhoz is, hogy hasonló vizsgálatot folytassanak és az elmarasztalt ügyéd­eket füg­gesszék fel foglalkozásuk gya­korlásától. (MTI) Kormányátalakítás J­­ugoszláviában ■Az MTI sp­enit: Belgrádból jelenti a Tartjug. A miniszterelnök előterjesztésére a jugoszláv nemzetgyűlés elnök­sége Karde­jt felmentette a szö­vetségi­­ellenőrző bizottság el­nöki tisztségétől és őt szövetségi m­iniszterelnökhelyettessé és Kül-­ügyminiszterré nevezte ki. Fel­mentette továbbá Szimics ed­digi külügyminisztert, akit kor­­mánym­i­niszterré nevezett ki. Ezen kívül több miniszteri tárca cserélt gazdát. Belgrádi levél Belgrád, augusztus hó-A belgrádi utas örömmel lát­ja, hogy a város milyen óriási ütemben fejlődik. Mindenütt építkeznek. Lázas sietséggel épí­tik az új Belgrádot, amely Jugo­­szláviának kormányzati szék­helye lesz. A kormányzati épü­leteket a Duna és a Száva össze­folyásánál építik fel, ahol egy dán társaság 30 millió dán ké- I zóna felhasználásával ármentesí­­tette ezt a területet. Ezt a mun­kálatot még a harmincas évek végén végezték el. Belgrádban nemcsak hatalmas bérpaloták, új szállodák munkálatai állnak befejezés előtt, hanem sok ka­szárnyát is építenek. Rengeteg katonát látni az utcán, akik — küönösen a reggeli órákban — zárt alakulatokban, énekelve vo­nulnak végig az utcán. A mun­kás­századok reggel és este szi­gorú, katonás fegyelemmel men­­nek munkahelyükre vagy a ko­raesti órákban visszatérnek ka­szárnyáikba. Mindezek ellenére a helyzet nem könnyű, sőt, ha anyagi­ag a tömegek nyomoré-­­ról nem is lehet beszélni, mégis a viszonyok sokkal rosszabbak, mint egy évvel ezelőtt voltak. Az árak januárra száz százalék­kal emelkedtek. Ezzel szemben a bérek és a fizetések ugyan­azok maradtak, sőt sok helyen — bár lényegtelenül — kisebbek is lettek. Nagyon kevés áru van a piacon. Míg egy esztendővel ezelőtt bőségesen volt élelmiszer, ma a szűkös adagokat sokszor be sem váltják. A legutóbbi két hón­apban például nem lehetett húst kapni. A pártkongresszus előtt néhány nappal osztottak ugyan félkiló birkahúst, ezt azonban csak a kétkéri munká­sok kapták. A kenyér minősége nagyon rossz. Nyolcvan száza­lékban kukoricából áll, gyümöl­csöt nem lehet kapni, főzelék nagyon kevés van és ha van, az csak paradicsom, vagy paprika. Nem, látni szmederevói szövőt, bosnyák szivát, sőt még dinnye sincs a belgrádi piacokon. A kormány az iparosíták cél­jaira minden­­ élelmiszert kül­földre szállít, hogy azokért gé­peket kapjon. Belgrádban azt állítják, hogy az utcákon szalad­gáló gyönyörű olasz trolley­­buszokért odaadták az egész jugoszláv szalámi-termelést, ha­sonlóképpen a rengeteg pénzt felemésztő trieszti jugoszláv pro­pagandát is élelmiszerrel fizet­ték meg. Az új külpolitikai hely­zet meglehetősen feszült at­moszférát teremtett az ország­ban. Azzal, hogy a Kominform szakított a jugoszláv kommu­nista párttal, az ország teljesen izolált helyzetbe került. Vannak bizonyítékok arra vonatkozólag is, hogy a­ Kominformmal való szakítás súyos gazdasági és politikai következményeket von maga után. Belgrádban ezért igen sok az aggodalmaskodó, akik attól félnek, hogy ez a rendkívül feszült külpolitikai helyzet különféle konfliktusokat vonhat maga után. De a belgrá­diak ezekről a kérdésekről nem szívesen beszélnek és jobban szeretik, ha az ország politikai helyzetéről nem nagyon érdek­lődnek náluk. D. K. Országszerte rendben folyik a betakarítás A beszolgáltatás országszerte rendben folyik, a cséplés sok helyen már befejeződött. Hajdúnánáson a rendőrség őrizetbe vette Úri Sándor 70 holdas, ifj. Pál­fi Antal (10 hol­das, id. Domán János 55 hol­das, Ötvös Sándor 40 holdas, Balogh András 71 holdas, Ormos Milós 53 holdas, Béres József 48 holdas és Daróczi István 52 holdas nagygazdákat, akik a beszolgáltatási kötelezettségük­nek az előírt időben felhívás el­lenére sem tettek eleget. A nagygazdákat átadták az állam­­ügyészségnek. Az ország többi részéből se­honnan sem jelentettek cséplési vagy beszolgáltatási visszaélé­seket. (MTI) . A belpolitika hívei Károlyi Mihály rendkívüli kö­vetet és meghatalmazott minisz­tert a párisi követi tisztség fenntartása mellett a belga ki­rályság területére kiterjedő ha­táskörrel a brüsszeli magyar követség vezetésével is meg­bízta a köztársaság elnöke. A közlekedésügyi miniszté­rium építési programjának egyik legfontosabb része az ország úthálózatának helyreállítása, il­letőleg iíj utak építése. Illetékes helyen közölték, hogy jelenleg 94 helyen folyik bekötő­ utak építése. Adonynál, a budapest— mohácsi országút tízkilométeres új szakasza épül. Hegyeshalom­nál a bécsi országút újonnan épülő 17,5 kilométeres szaka­szából már 8 kilométer elké­szült s az utat október végére már átadják a forgalomnak. A Budapesten megjelenő Nose Novine beszámolót közöl a száz­halombattai délszláv gyűlésről, amelyen Sztanojev Gavro, a ma­gyarországi dé­szlávok demok­ratikus szövetségének szervező titkára a délszlávok államhűsé­géről beszélt. Kijelentette, hogy a hazai délszlávoknak ahhoz kell tartaniuk magukat, hogy nem jugosz­áv, hanem magyar állampolgárok, s kötelességük a magyarországi demokratikus kormánnyal együttműködni, amely erkölcsi és anyagi támor­gatást nyújt nekik. Rob Antim­nal kapcsolatban kijelentette, hogy a szövetség főtitkára szö­késével bebizonyította, hogy ő is a jugoszláv politikusok hely­telen útját k­övette, amikor le­tért a fejlődés útjáról. A ma­gyarországi­­ délszlávok ne­m akarnak állam lenni az állam­ban. Az Országos Tervhivatal és a G. F. 15 millió forintot szava­zott meg a közoktatásügyi in­tézmények éptkezésére, az öt­­hónapos ■ tervév idejére. Ebből 30 egyetemet főiskolát és­­ népi kollégiumot állítanak helyre. Bu­dapesten újjáépítik a Műegye­temet, a Pázmány Péter Tudo­mányegyetem központ épületét, az orvosi, fizikai, és élettani in­tézetet és a könyvtárakat. Újjá­építik a­ soproni műegyetemet a debreceni Pázmány Péter Tu­dományegyetem orvosfizikai in­tézetét,­­ a debreceni és miskolci általános iskolákat, a szegedi nél­velőképző fő­skolát, a debreceni nagyerdei internátiót, valamint a József Attila-, Toldi Miklós- Petőfi- és Györfy-kollégiumokat. A Demokratikus Jogászok Nemzetiséözi Szövetsége szep­tember 6—7—8. és 9-én Prágá­ban nagyszabású kongresszust tart. A kongresszuson Magyar­­országot hét tagú küldöttség képviseli. A küldöttséget Ries István igazságü­gyminiszter ve­zeti, tagjai: Dalin Jenő igazság­ügyi államtitkár, Feri Sándor közjegyző, Kádár Miklós, az Ügyvédi Kamara főtitkára, a Magyar Újságírók Országos Szövetségének ügyésze, Beér János tisztifőügyész, Szabó Imre és Zalán Kornél igazság­­ügyminisztériumi főtisztviselők. ^ ' ....7----— Pénteken kezdődik a tanév a fővárosi iskolákban Fodor Gyula h. polgármester közli, hogy a székesfőváros te­rü­ltén valamennyi iskolában a beiratások szeptember 1-én és 2-án, szerdán és­ csütörtökön délelőtt 8—13 óráig, lesznek, csütörtökön még délután 5—7,ig is be lehet iratkozni. A gyermekeket a beiratásra el kell vinni, kivéve a vidéken tar­tózkodó gyermekeket A­­tanuló csak abba az általános iskolába iratható be, amelynek a- beírási körzetében lakik, azok a tanu­­­­lók azonban, akik eddig vala­mely most államosított iskolába jártak, körzetükre való tekin­tet nélkül ugyanott folytathatják tanulmányaikat A székesfőváros területén lévő községi iskolákban az iskolaév megnyitásának napja szeptember 3, péntek. Az első tanítási pap szeptember 6, hétfő. "­­ Közli végül Fodor Gyula h­­.polgármester, hogy a székesfővá­ros területén lévő községi kö­zép-, középfokú és szakiskolák­ba a beiratások ugy­ancsak szep­tember 1-én és 2-án lesznek. Két forint a beiratási díj A válás- és közoktatásügyi minisztérium közli: A mai na­pon táviratban értesítették az összes tanfelügyelőségeket, hogy az általános iskolákban csupán 2 forint beiratási díjat szabad szedni. Ezen az összegen felül minden egyéb díj­­ követelése törvénytelen és­­ fegyelmi fele­lősség terhe mellett tilos. A rá­szoruló tanulók­ a 2 forint be­­íratási díj alól is mentesíthetők. A beírásoknál nem kötelező a születési anyakönyvi kivonat, elegendő a születési értesítő is, amely­ bélyeg- és illetékmentes. Vádirat a földművelésügyi minisztérium összeesküvői ellen A budapesti népügyészség el­készült a földművelésügyi mi­nisztérium szabotáló és össze­esküvő vezető tisztviselőinek terjedelmes vádiratával. A 85 vádlottas bűnperben 229 tanút idéztek meg. A vádirat szerint a gazdasági szabotázs tervszerű megszervezése dr Perneczky Béla miniszteri osztályfőnök nevéhez fűződik, aki politikai véleményét már az 1943-ban megjelent „Koreszméink1* című könyvében leszögezte. Dr Per­neczky 1945 nyarán létrehozta a „pártonkívüliek blokk“-ját, összegyűjtve a földművelés­ügyi minisztérium nagyszámú reakciós erőit. Demokráciaelle­nes működésében többek kö­zött Sibelka Perleberg Artúr, dr Solthy Ernő, dr Zalányi Andor, dr Fabinyi Rudolf, dr Liszy­ Eduárd, dr Mészáros Oszkár, Keresztessy Gyula, dr Danszky József, dr Hegedűs Gyula, dr Tóth Kálmán, dr Kendy Elemér, Kiinger Pál mi­niszteri tanácsosok, Ottó Ernő miniszteri osztályfőnök és szá­mos magasrangú miniszteri funkcionárius támogatta. A bűnper nagy érdeklődéssel várt tárgyalására rövidesen sor kerül. Van-e magántulajdon a Szovjetunióban? Az egyik moszkvai lap ennek a kérdésnek a tisztázására kérte fel Amfiteatrov professzort, a kiváló jogi szakembert. A vá­laszt most ismerteti a Magyar- Szovjet Művelődési Társaság sajtószolgálata. Lényeges tartal­ma a következő: A munkás, a mérnök, a könyvelő megkapja munkájáért fizetését. Ruhát, kocsit, házat, rádiót stb. vásárolhat érte, ame­lyeket önmaga, illetve családja használhat. A mezőgazdasági szövetkezetek dolgozói munkájuk eredményét természetben és készpénzben kapják. A gabona, főzelékfélék, gyümölcs és más természetbeni részesedése a me­zőgazdasági szövetkezet tagjának tulajdona, tetszése szerint ren­delkezhet velük, piacra viheti,­eladhatja. Lehet önálló külön földje is, amelyen tetszése sze­rint gazdálkodhat. Nevelhet szárnyast, háziállatot is kedvére. A polgárok személyi tula­jdonaik­kal rendelkezhetnek. Joguk van eladni, kölcsönadni, megtakarí­tott pénzüket bankba tehetik, házat és más egyebet vásárol­hatnak érte. Sztálin ezt így fej­tette ki: „A ti pénzetek a ti ügyetek. ' Arra költsétek, amire kívánjátok." A polgárok szemé­lyes­­ tulajdonára vonatkozó öröklési jogot a törvény védi A személyi tulajdonra csak az a megszorítás áll, hogy nem sza­­bad belőle más ember kizsák­mányolásával hasznot húzni, vagy személyes munkával meg nem szolgált jövedelemre szert tenni.

Next