Magyar Nemzet, 1948. október (4. évfolyam, 226-252. szám)

1948-10-01 / 226. szám

­2 ­Nl.a tíz éve jelent meg S­ztálin híres műve: •A Szovjetúnnió Kommunista, Ilvolsevik­ Pártja Története*. Ebből az alkalomból a moszk­vai Lenin-könyvtárban nagy­arányú kiállítás nyílt meg, amely bemutatja a könyv pél­­dátlan pályafutását: egyedül a ' vSzovjetúnióban eddig SOS ki­­aafisban, 3­1,219.000 példányban jellüd meg. A szovjet ■sajtó na­pok óta méltatja Sztálin mun­káját,­­mint a starxizm­us-leni­­nizmus alapvető klasszikus al­kotását és a szocializmusért, a kommunizmus felép­­éséért fo­lyó küzdelem hatékony fegyve­rét. A Pravda vezércikke ki­emeli, hogy a munka tízéves jubileuma nemcsak a szovjet nép, hanem az egész világ dol­gozóinak ünnepe. Nikotin -forradalom A francia Queuile-kormány­­ pénzügyi javaslata az állami be­vételek fokozása céljából többi közt a dohány és cigaretta árá­nak 39%-os­­emelését is magá­ban foglalja. Egy kis­ csomag­­ népcigaretta, a chauloise* ára 1 48-ról 65 frankra emelkedik. Ez­­ olyan elkeseredést váltott ki,­­ hogy Brestben a lázadozó dohá­nyosok három bombával leve­gőbe röpítenek egy dohány­­árusító üzletet. De Angliában is nagy az elkeseredés a dohány­zók frontján. A «New States­­man» legújabb számában a kö­­­­vetkező hírt idézi a «Glasgow­­ Evening Times»-ból: -Ma a (glasgow-i keleti rendőrbíróság­­ további vizsgálat lefolytatása­­ céljából hétfőig terjedő letartóz-­­ tatásra ítélt egy 24 éves férfit.­­ A vád az, hogy ma a korai­­ órákban Glasgowban, a Dalmar- S­nock-úton megtámadott egy fér­­­­fit és elrabolt tőle 3 cigarettát.*­­ Pedig Angliában csak annyi­­ történt, hogy Cripps nem akar­­­­ja a Marshall dollárokat ameri­kai dohány behozatalára fordí­tani. A dohányos hölgyek és urak pedig csak Virginia-i do­hányt akarnak szívni. Az (Eco­­nomisti) szerint ez a dohány­ínség nagyobb izgalmat kelt a közönség körében, mint a ber­lini kérdés. Néhai Jó Ferenc császár megint elmondhatná, hogy «totus mundus stub­isat.* Vagyis, hogy az egész világ megbolondult. (!») SS-legény gyilkolt Kőszegen (Szombathelyi tudósítónk te­­lefonjelentése.) A hétfőre virra­dó éjszaka Kőszegen az Árpád­­tér 13. sz. házban ismeretlen tettes pisztollyal megölte Sombor Mihálynét, a kőszegi nemezgyár főmérnökének feleségét. A rendőrség azonnal megindította a nyomozást. A megadott sze­mélyleírás alapján a gyanú Sag­­meister Gusztáv felé terelődött, aki 1944-ben, a nemezgyárban dolgozott és már akkor haragos viszonyban volt Somborékkal. A nyilasuralom beköszöntése után Sagmeister Gusztáv — Ká­roly nevű fivérével együtt­­— Németországba távozott, ahol beállt az egyik SS-alakulatba. A két testvér Dachauba került, mint az ottani koncentrációs láger keretlegényei. A háború befejezése után Ausztriában bujkáltak, ahol számos lopást és rablást követtek el. Az osztrák rendőrség is körözte őket. A két testvért Kőszegen több­­ízben látták. Több lopást kö­vettek el a vidéken. Egy ízben a magyar rendőrök már majdnem elfogták őket, amikor, a határon menekülés közben géppisztoly­sorozatot adtak le üldözőikre. A gyilkosság ügyében folytatott nyomozás során minden­ bi­zonnyal beigazolódott, hogy a két testvér közül az egyik, Sag­meister Gusztáv követte el a gyilkosságot. A volt SS-katona tettének elkövetése után vissza­szökött Ausztriába. A magyar hatóságok kikérték őket Ausztriá­ból, most az ottani csendőrség üldözi őket. Elfogatásuk után minden bizonnyal statárium elé kerülnek annál is inkább, mert a nyomozás alapján ők gyújtot­ták fel az elmúlt esztendőben a kőszegi Kálvária-templomot is. A Szovjet Film ünnepének feladata A küszöbönálló Szovjet Film ünnepével kapcsolatosan Szend­­rő Ferenc, a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság igazgatója a következőket mondotta: — A szovjet filmhétnek hár­mas feladata van: 1. A magyar dogozók legszélesebb tömegei előtt feltárja a szovjet film­művészet társadalomalakító sze­repét; 2. a ponyvaszerű, erkölcs­rontó amerikai filmekkel szem­ben megszerettesse azokat a szovjet filmeket, amelyek ki tudják elégíteni a mindennapi ember lelki szükségleteit és 3. haladó gondolatokat ébressze­nek fel, hogy az embereket ne­mesebb célok felé irányítsák. Mi is új világot teremtünk és eh­hhez a munkához a szovjet filmművészet kimeríthetetlen szellemi és erkölcsi erőt ad. Városházi hírek Októ­ber 1-étől 20 százalék­kal mérséklik a fővárosi fürdők jegyárait. A Dagály­ utcai strandfürdő ven­d­égl­őüzem­ének bérletére a főváros azzal a feltétellel írt ki a közelmúltban pályázatot, hogy a vállalkozó tartozik saját költ­séglén i­­egépíteni a vendéglő­­épületet s ennek ellenében hosz­­szabb id­ön át bérfizetés nélkül folytathatja az üzemet. Egyet­len pályázó jelentkezett: Szabó Anna vendéglős, aki hajlandó­nak nyilatkozott 380.000 forint beruházással az építkezést vég­rehajtani. A főváros el is fo­gadta az ajánlatot, azóta azon­ban Szálló Anna többszöri h­a­­ladékkérés mellett sem a pénzt­­nem fizette se, sem az építkezést nem indította meg. Most jelent­kezett Bennedikt Marcell mér­nök, aki arra vállalkozik, hogy megépíti a vendéglőt és a be­fektetett tőkét a főváros három­évi részletben fizetheti neki vissza. Erről az­ ajánlatról most folynak a tárgyalások. Megírtuk, hog­y a fővárosi al­kalmazottak Segítő Alapja a jelenlegi 1350 főnyi kezelőorvosi létszámot 300-­ra csökkenti. Most állítják össz­e az új orvosi névjegyzéket és november 1-én már csak az adbatn szereplő 300 orvos kezelheti a Segítő Alap tagjait. A főváros a közmunkát és közszállítást végző cégek részé­re a 3000 forintot meghaladó számlaösszegeket postatakarék­pénztár útján fizeti ki. Ezért az érdekelt cégek érdeke, hogy ha még nem rendelkeznének posta­­t­akarékpén­z­tári folyószámlával, úgy annak megnyitása iránt in­tézkedjenek. Köböl József, a törvényható­sági bizottság új elnöke csütör­tökön reggel az Újvárosházán átvette hivatalát. Szászy Lajos főjegyző, az elnöki hivatal ve­zetője üdvözölte. A főváros Szabó Ervin­ könyv­­tára ünnepséget rendezett Szabó Ervin halálának 30. évforduló­ján. Dienes László igazgató méltatta Szabó Ervin munkás­ságát. A BSZKRT-nál megalakult a családvédelmi nőcsoport. Az új csoportosulás Nánai Györgyné vezetésével a beteg anyáknak és gyermekeknek óhajt segítséget nyújtani.­­ A főváros gazdasági értekez­lete iskolai bútorok javítására 80.000 forintot engedélyezett. Hozzájárult az értekezlet két kórházi segédorvos alkalmazá­sához. Rózsahegyi Kálmán, a Nem­­zeti Színház örökös tagja ketté a fővárostól, hozassa rendbe azt a házat, amelyet a Nemzeti Színházbeli tagságának 25. év­fordulóján ajándékba kapott. A főváros most úgy döntött, hogy nem tudja teljesíteni a kérel­met, de támogatást fog nyúj­tani Rózsahegyinek. 384 négyszögöles telket aján­dékozott egy ismeretlen pártfo­gó, az Úttörő vasutasoknak Szódon a Duna partján. Az ajándékozóval kötött szerződés értelmében üdülő építendő a telken. GELLÉRTBEN délután és este TÁNC vacso­rat em­lék adókkal, kiszolgálási díjjal 1 szentélyre 15.- Ft 2 személyre 28.- Ft A SÖRÖZŐBEN FARKAS JENŐ cigányzenekara ­Magyar Nemzet - Gazdasági fairek Az európai államok költségvetése a legnagyobb változatosságot mutatja: számosan hatalmas gondokkal küzdenek, mások egyensúlyban tudják tartani budgetjüket. Lengyelország 37 milliárd zloty felesleggel zárt, ha elte­kintünk a hároméves terv össze­sen 89 milliárdos összegének részletétől. Svédország feleslegét 539 millióra értékeli a folyó évben, jut ebből államadósság törlesztésére is. Ausztria 1946- ban még 1 millárddal maradt önmagának, illetve hitelezőinek adós — ma deficitje kb. 100 millió schilling — költségvetésé­nek 3 százaléka. Spanyolország deficitje 100 millió pesetára­­ esett az előző évi 1 milliárdról,­­ ami szép teljesítmény lenne, ha­­ e­közben államadóssága nem­­ emelkedett volna öt év alatt 30­­ milliárd­ról 51 milliárd pesetára.­­ Belgiumban az­dei költségve­­­­tési hiány 7 milliárd belga frank­­ lesz, ami a kiadási oldalnak 10­0 százaléka. Hollandia rendes és­­ rendkívüli budgetjének össze­s kiadásai 4.7 milliárd forintot­­ tesznek ki — ezzel szemben be­­­­vételei csak 2.8 milliárdot repre­zentálnak. Nagy-Britannia bevé­teleit az 1948—49. évben 3.7 milliárd fontban irányozta elő — ez a várható kiadásokat 330 millióval haladná meg. Olaszor­szág a folyó pénzügyi év első kilenc hónapjában 711 milliárd líra kiadással szemben 484 mil­liárd bevétel áll. Csehszlovákia 25 milliárd korona hiányt irányzott elő — a valóságos de­ficit csak 6 milliárd volt. Fran­ciaország költségvetését kiegyen­súlyozta azáltal, hogy adóbevé­telei az árak emelkedésével nőt­tek, elbocsátott 150.000 állam, alkalmazottat s megszüntette a szubvenciók jelentős részét. A Szovjetúnió múlt költségvetési évében 385 milliárd bevétel állt szemben 361 milliárd­os kiadás­sal, ez a 24 milliárdos többlet a folyó budget-évben előirányzat­­szerűen 40 milliárd rubelre fog emelkedni. Ha mindehhez hozzávesszük a magyar budget teljes kiegyen­súlyozottságát 4,4 milliárdról 7,5 milliárdra emelt kiadási tételé­vel, igazán nincs okunk szé­gyenkezni az európai hatalmak budget-koncertjében. P. L. ♦♦ ÉRTÉKPAPÍRFORGALOM. : A fix kamatozású kötvények piacán az árfolyamok csütörtö­­­­kön nem változtak. A forgalom lanyha volt. Tájékoztató áraink: 1914-es föv. kölcsön 16, 1927-es főv. kölcsön 450, Scrips 225, Népszöv. fontkölcsön 80, Nép­­szöv. i dollárkölcsön 475, Speyer 400. A svájci jegybank legutóbbi­­ kimutatása szerint az aranytar­­­­talék 122 mióval 5.750 millió frankra emelkedett. A devizák tétele 167 millió frankra gyara­podott. A bankjegyforgalom né­mileg csökkent és 4.174 millió frankra rúg. Az olasz devizah­elyzet az­­ utóbbi napokban, váratlanul­­ romlott. A szabad piacon a svájci frank 148-ról 162-re emelkedett, a dollár 580-ról 625 lírára. A valutáris helyzet romlása az árupiacokon is megnyilatkozik. Az európai valuták némelyi­kének leértékelése foglalkoztatja a Nemzetközi Bank és Alap ve­zetőit. Ebben az ügyben rövide­sen tanácskozások lesznek. Sir I Cripps a dollár értékének túl-­s­­­zott magasságát kívánja csök­ j­­­kenteni oly módon­, hogy az­­­j arany-dollár beváltási árát 25 é­s 30 százalékkal növeljék. Az­­ amerikai áremelkedések ugyanis­­ olyan árukeresletet idéznek elő­­ a USA piacain, hogy az európai importőrök nem tudnak megfe­­­­lelő áruhoz jutni. Az osztrák árukivitel a de-­­­vizaárfolyamok irreális növeke­dése miatt egyre nagyobb ne­hézségekbe ütközik. A deviza­­kiegészítő alap felduzzasztását tervezik, részben külföldi segít­séggel A bécsi tőzsde az utóbbi na­pokban nagy tartózkodás és üz­­lettelenség képét mutatja. A jegyzett 80 részvény közül leg­utóbb csak 11-ben volt kötés. Ötmillió dolláros kölcsönt kap Csehszlovákia a Világbanktól. A kölcsönt részben a dollárhiány enyhítésére, részben amerikai nyersanyagbeszerzésre fordítják. llem­­őrségi h­írek Nyilas pártszolgálatosokat vettek őrizetbe az államvédelmi osztályon Jankó György mérnök, Harmati Ferenc kereskedelmi utazó, Varga László volt főtiszt­­viselő, Ponyik Ferenc kereske­dő, Jajczai Sándor szerelő, Jaj­­czai Klára tisztviselőnő, Farkas László gépész, Horváth József földműves, Molnár József ci­pész, Rátkai János MÁV-alkal­­mazott, Parádi Sándor sofőr, Bereczki Sándor munkás, Kin­cses Ferenc cipész, Pósán László fodrászmester, Villány­i-Schenk­ó Miklós haragozó és Oláh Péter földműves személyében. Mint a mészáros utcai nyilasház veze­tői és pártszolgálatosai üldözöt­teket és katonaszökevényeket végeztek ki. Ők rohanták meg a már kivégzett Murger János vezetése alatt a múzeum körüli Szentkereszt Egyesületet, ahon­nan több mint száz üldözöttet hurcoltak el. 147.000 forintot sikkasztott és 1600 mázsa gabonával nem tudott elszámolni Gárdos József szatmárcsekei MOSZI­-bizomá­­llyal, aki a községben állan­dóan nagy dandókat rendezett. Munkásbíróság elé kerül Vakmerő autótolvaj került rendőrkézre a Hunyadi­téren Uirich Lajos 33 éves volt csapos személyében, aki a kör­úton, Nagymező­ utcában és a Belvárosban őrizetlenül hagyott autókat fosztogatta. Az utcai telefonfülkékből telefonérméket szedett ki. Letartóztatták. Volt csendőrhadnagy került az államvédelmi osztály­ra Asztalos Ödön személyében, aki 1943-ig a székelykeresztúri leventekörzet parancsnoka volt. 1944 július elején részt vett azo­kon a hűvösvölgyi razziákon, amelyeken az üldözötteket szed­ték össze. Súlyos visszaéléseket leplezett le a gazdasági rend­őrség a Szolnoki Kiskereskedők Beszerző Szövetkezeténél. Mat­­kulcsik Mátyás, Kovács Imre és Vágó Ernő kiskereskedők, a szövetkezet igazgatósági tagjai a főelosztótól kapott textiliák nagy részét maguk között osz­tották ki. A szövetkezet részére kiutalt célhitelből százezer fo­rintot szintén hármuk között osztották el, csupán 60.000 fo­rintot adtak a kiskereskedők­nek. Mindhármukat őrizetbe vették. 45.000 forintot vett fel hagymaszállításra a Csille Bá­nyászellátó Rt.-től Horti Lajos volt nótaénekes, aki a szerep­léstől való eltiltása után Felső­­ábrányban nagyobb földet bé­relt. A­ hagymát nem szállította le, de az előleget sem adta vissza. Letartóztatták. Ti­tott műtét miatt letartóztatták Fülöp Já­nosáét, aki néhány nappal ez­előtt Sándor Bernadotte-on vég­zett magzatelhajtást. A szeren­csétlen leány néhány órával ké­sőbb elvérzett, húga a Rókus­­kórházba vitte, de már a taxi­ban meghalt. Veszedelmes betörőt fogtak Jávoréi­ András villany­szerelő személyében, aki az utóbbi hetekben négy lakást fosztott ki, összesen 120.000 forint értékű ékszert, szőrmét és készpénzt zsákmányolt. Le­tartóztatták. Olcsó, szép KOSZORÚK­RIVIERIS üzlet VIII. ESZTERHÁZY­ UTCA 2. Virágkü­ldemények­ közvetítése az egész világra.­­ MEISSENI PORCELLÁNOK korból-figurák, csoportok (Alt­­when is) megbízásból eladók. Műkereskedés, Szabadság-tér 18. tőzsdepalota (kéktaxi-állomásnál) ■ HIRDETÉSEK FELVÉTELE az összes lapok részére. SINGER MÁRIA HIRDETŐIRODA VII. Wesselényi­ utca 35. Telefon: 227—027. L­­AKÓNÉVJEGYZÉK TÁRAK. Csk­.TABI.4K, BETŰK, Vil­Á­­GÍTÓTÁBLÁK OLCSÓN KAPHATÓK ­ Az a baj, hogy Budán a Mar­­git hídtól az óbudai hídig nin­csen egyetlen gyermekjátszótér sem. (F.) Az a baj, hogy a rekord bur­gonyatermés ellenére nehezen jutni burgonyához. A kiskeres­kedőknek eladásra alig utalnak ki, a bizományosok nagy tö­megben kapott árut pedig leg­inkább a csarnokokban, piaco­kon és csak 50 kilón felüli mennyiségben árusítják. Sürgős intézkedést kérünk. (K. K.) Miért csinálnak a papírgyá­v­rak ma csupa olyan papirost, amelyen szétfolyik­ a tinta, mint az itatáson? Az író papiros ta­lán mégis csak írásra készült (Aláírás.) Az a baj, hogy amióta az adószáraviteli osztályok szedik be a háztartási alkalmazottak OTI-járulékát, állandó zavarok vannak ezen a téren. Egyik hiba ott van, hogy az OTI-be­jelen­tő nem a rendőrségi bejelentőlap­nak egyik része, hanem külön lap. Miért nem lehet ezt egysze­rűsíteni? És miért nem lehet a díjakat közvetlenül az OTI csekkszámlájára befizetni? (Alá­írás.) A tisztviselői Kertvárosban tíz évvel ezelőtt a lakók költségére építették ki­ a gyalogjárókat. A háború alatt ezek megrongálód­tak. Közben a betonkockákat sok helyről elhordták és egyes helye­ken teljes utcahosszában hiány­­zik a járda. Kérjük az illetékes hatóságokat, adjanak gyalogjárót a Kertvárosnak. (H. T.) Az a baj, hogy az időlegesen felfüggesztett földbirtokforgalom szabaddá tételére vonatkozó rendelet mindeddig nem­ jelent meg. Pedig nagyon időszerű volna, nemcsak e hó végére le­járó haszonbérlet földek eladá­sához, de különösen a földmű­velők most akarnak földet vá­sárolni, hogy az őszi vetést el­végezhessék. (R. fi.) ffpj Huszonötezer látogató a szovjet könyvkiállításon A Nemzeti Múzeumban meg­nyílt szovjet könyvkiállításnak páratlan sikere van. A szovjet könyveknek ezt a gazdag tár­latát egyre nagyobb tömegek látogatják, fizikai és szellemi dolgozók egyaránt. Még azok számára is meglepetés a kiállí­tás, akik a Szovjetúnió gazda­sági erejét és hatalmas kultú­ráját már régóta ismerik és he­lyesen ítélik meg. Négy nap alatt huszonötezren látogatták meg. A Magyar-Szovjet Mű­ve­­­­dési Társaság minden ötezredik látogatónak értékes könyvet ad emlékül, a huszonötezredik lá­togató, Zséde­y Ferenc honvéd pedig Tolsztoj, ősi út című könyvét kapta ajándékba. Sporthírek A Magyar Vivó Szövetség a vivó­­m­esterekért. A vivómesterképzés ér­dekében nagy mozgalmat indít a Ma­gyar Vívó Szövetség, mely az Orszá­gos Sport­ Hivatalt fogja elsősorban felkérni, tegye lehetővé, hogy a tu­dásukat a londoni győzelmekkel is bebizonyított magyar vívómesterek, az eddiginél is fokozottabb mértékben élhessenek hivatásuknak, hogy mes­­te­rképző főiskolán képezhessék to­vább egyrészt a fiatalabb mestereket és nevelhessék az utánpótlást, de megkezdhessék egy fiatal vivógenerá­­ció kiképzését is, mert ezidőszerint az a helyzet, hogy a Londonban győztes vívóinknak még megközelí­tően sincsenek méltó utódjaik. A Vívó Szövetségben egyébként nagy újság van, mert dr Gombos Sándor, a szövetség ügyvezető elnöke a keddi tanácsülésen lemondott. Dr Gombos Sándor kétszer nyerte Európa kard­­bajnokságát és tagja volt az Amster­damban győztes magyar csapatnak is. Ez is rekord! A szombaton és va­sárnap lejátszott másodosztályú fut­ballmérkőzéseknek 122.400 nézője volt, az eddigi öt forduló mérkőzéseit pe­dig nem kevesebb, mint 229.800 em­ber nézte végig. Ez a nagy érdeklő­dés beszédes bizonyítéka a másod­osztályú mérkőzések érdekességének és sportértékének. A magyar-osztrák válogatott mérkő­zés Újpesten, a megyeri úti pályán kerül lejátszásra délután 3 órai kez­dettel. A magyar csapat szerdai tré­ningén 11 gólt rúgott az UTE ifjú­sági csapatának. A játékosok nagy formában vannak, Németh Imre Malmőben is győzött, ahol 56.78 méterre dobta a kalapá­csot. Ádám és Fehér szerdán is meg­nyerték mérkőzésüket a párisi tenisz­­versenyen. A belga Relis, a londoni olimpia 5000 méteres futóbajnoka. Brüsszel­ben 5 , 07 m­p-es világrekord alatt futotta meg a 2000 métert. t? D­fi Y II. o. Cs. B. szombaton U­rfl* 6 órából Sportcsarnok­ban: Kistext-Szolnok, FTC-DVSC .Péntek­, 1948 október 11 Olvassuk: .Kardos Ferenc, as parasztpárt nagybudapesiti vezet­­­ője bejelentette, hogy az utóbbi időben a parasztpárt nagybuda­pesti szervezetében tisztogatást hajtottak végre és 18.000 tagból 10.000 tagot töröltek.* — És már nem is­­tisztogatás*, ha­nem: őszi nagytakarítási Színházi hírek •• LUKÁCS­ PÁL genfi máso­dik helyezése a magyar zenevi­lág kínos meglepetése. Genfben az történt, hogy bár Juh­ács Pál a brácsaverseny előfutamából a legnagyobb pontszámot vitte a döntőbe, feltét­en elsősége elle­nére sem adták ki az első díjat, hanem a másodikkal jutalmaz­ták. Az első díjat eddig, mint Cserfalvi­ Eliz és Martzy Johan­na esetében, olyan címen von­ták meg, hogy bár mezőny-leg­­jobbak, nem elég érettek a nemzetközi kitüntetésre. Ilyesfé­léről Lukács Pál esetében szó­ sem lehet. Tekintve, hogy im­már harmadik évben fordít­ elő magyar versenyzővel ez a lemi­nősítő eljárás, gyanú támadhat, hogy itt valami nőn művészi ok játszhat közre. Lehet, hogy Brazíliában vagy másutt akad különb művész, de hacsak nem feltűnően gyenge a versenyző anyag, szerintünk, a mérkőzé­sen jelenlevő elsőnek kell az első díjat kiadni. Az, hogy Genfben olyan első díjat hir­detnek, amit nem adnak meg, nem öregbíti a zeneverseny hír­nevét. Annyiban mi is hibásak vagyunk, hogy csupán verseny­zőket indítunk, de az érdekeik megvédésére képes, megfelelő súlyú magyar zsűritagok ottlété­­ről nem gondoskodunk. (G. E.) önagysága és a hentes a címe annak a francia vígjátéknak, amelyre a Pesti Színház készül Gobbi Hilda rendezi a darabot és szerepet ad az általa alakí­tott Jászai Mari-otthon több öreg lakójának. A Színész Szakszervezet szék­házában, a fővárosi színházak üzemi bizottságai megbeszélésre jöttek össze, amelyen Jakó Pál főtitkár elítélően nyilatkozott a szakszervezet régi vezetőségének működéséről. Bejelentette, hogy felállítják a színészek szakmai káderjét, ahol nyilvántartják a tagokat művészi, politikai és erkölcsi szempontból. Aki ellen súlyos erkölcsi kifogás merült fel, azt esetleg ki is zárják a Szakszervezetből. Az üzemi bi­zottságnak felvilágosító munkát kell végeznie, ki kell­ irtani a színházakból az intrikát, a klikk-szellemet és az eszpresszó mentalitást. Bécsben nagy sikerrel fut egy új színes filra, a­­Szovjet­­unió légiflottájának egy napja.­ Az idén július 25-én, a légi­­flotta ünnepsége alkalmával ké­­szítet­te 131 operatőr. Az opera­­tőr nagy része a repülőgép tete­jéről helyezkedett el és innen fényképezett. Ezért a nézőnnk az a benyomása, mintha a pilóta­ták bravúrjaiban ő is részt, venne. A bécsi Operaház közremű­­ködésével osztrák film készül Mozart Figaro házasságából. •« DR SÁTOR GYÖRGY DAL­­ESTJE. A Zeneművészeti Fő­iskola nagytermében nagyszámú és lelkes hallgatóság előtt mu­tatkozott be dr Sátor György, francia, német, olasz, orosz és természetesen magyar szövegű áriáival és dalaival. Rendkívül kellemes és tisztán csengő, friss tenorja, magasrendű énekkultú­­rája, nem utolsó sorban muzi­kalitása a valóban ízlésre és kultúrára valló műsorát nagy sikerre vitte. Bizonyos, hogy Sátor Györgyben a zeneművé­­szet iránti forró rajongás és alázatos hit él. A közönség­ mindezt méltányolta és hálás tapsaival arra késztette az elő­adót, hogy több számot meg­­ismételjen, sőt még ráadást is adjon. Sátor György dr — aki különben polgári foglalkozására nézve ügyvéd — nagy nyere­sége dalénekeseink egyre rit­kuló sorainak. A zongorakísérő szerepét fémjelzett muzsikus, Unger Ernő professzor vállalta és teljesítette kitűnően. ARANYKACSA ÉTTEREM KACSA­ UTCA 18. — TELEFON 161—601 Megnyílt a BÉCSI és MAGYAR szoba fiiíf DUÓ­­ ZENEKARA MAGYAR KONYHA. LUXUSAIK­ NINCS. FAJBOROK, TAXIÁLLOMÁS. ­ Kakasszéken felavatta Olt Ká­roly népjóléti miniszter a 1041 ágyas csomótuberkolózis gyógy­­intézetet.

Next