Magyar Nemzet, 1948. október (4. évfolyam, 226-252. szám)

1948-10-01 / 226. szám

[Péntek, 1948 október 1] A helyzet csütörtökön Külön kell megemlékeznünk Itt arról a nagyarányú tisz­togatásról, amelyet a Nemzeti Parasztpárt rendez, így a nagy­budapesti szervezetben 18.000 tagból tízezeret töröltek, ez pe­ddig talán még vi­­g viszonylat­ban is rekord. A „tisztogatás" azonban talán nem is helyes kifejezés. A tisztogatás ugyanis más szóval kifejezve a szemét kisöprését jelenti. Már­pedig az ily műveletnél legkisebb száza­lékban szerepelnek erkölcsi okok, sokkal inkább politikai szempontból való kifogások. Az ilyen „tisztogatásának nevezett pártmunka hát inkább tajgreví­­zió. A budapesti szervezet nyilat­kozatában hangsúlyozta, hogy a párt félreérthetetlen határozott­sággal felvette a harcot a hamis népieskedés és romantikus pa­raszt-idealizálás elen. Valóban Nagy-Budapesten túlzott is volt a 18.­000 főnyi tagszám, hiszen — még ha minden parasztot a parasztpártba számítanánk is, ami igen súlyos tévedés lenne — akkor is aligha van ennyi pa­raszt Budapesten. Még a műpa­rasztokkal és a parasztpárt pa­raszti programját helyeslő pa­­rasztszimpatizánssal együtt is. Bud­apest polgármestere ren­deletet adott ki, hogy a hivata­lokban szigorúan be kell tar­tani a hivatalos időt. A főváros tisztviselőinek nagy része bizo­nyára eddig sem vétett e téren, mégis helyeseljük a polgármes­ter intézkedését, mert az az al­kalmazott, aki vét e szabály ellen, nemcsak kötelességmu­lasztást követ el, de inkollegiá­­lis is a szabályokat szigorúan a megtartó társaival szemben. Igaz ugyan, hogy az értelmi munka nem értékelhető óraszám szerint — egyik tisztviselő két­szer annyit s kétszerte érdeme­sebb munkát végez ugyanannyi idő alatt, min­t a másik —, de a szabály: szabály s ha azt nem tartják meg, felbomlik a rend. A volt testőrlaktanyát átépí­tették. Karácsonyra az építke­zési munkálatok már be is fe­jeződnek, 44 összkomfortos kis­lakást építettek ebből a palotá­ból, ahol élmunkások, Kossuth­­díjasok nyernek elhelyezést. ♦ Érdekes halálozási hírről ér­tesülésünk magánforrásból. Pe­tőfi özvegyének, Szendrey Júliá­nak második házasságából szár­mazó leánya szeptember 21-én, meghalt Salzburgban. Machek Gusztáv őrnagy özvegye, családi nevén Horváth Ilona 90 éves­­sort élt meg csodálatos szellemi frisseségben. 23-án temették, érdemes lenne felkutattatni, hogy hagyatékában nem marad­tak-e családjára vonatkozó tör­­énelmi és irodalomtörténeti ér­­dekességű dokumentumok. ♦ Nagy gondban van az angol udvartartás. A megoldandó pro­bléma az, hogy Erzsébet trón­örökösnő születendő gyermeke, akinek érkezését október elejé­re várják, milyen címet és ran­got kapjon. E hír kapcsán a néhai fran­cia királyi udvar esete jut eszünkbe. Ott évszázadokon ke­resztül az újszülött trónörökös keresztneve foglalkoztatta a köz­véleményt és a szűkebb udvar­tartást. Valahányszor megszületett a várva várt trónörökös, összeült a koronatanács, hogy megvitassák, milyen névre kereszteljék a ki­rályi korona várományosát. Sze­rencsére mindig akadt egy bölcs tanácstag, aki arra hivat­kozott, hogy az uralkodó család ősei sorában tisztelheti Szent Lajos királyt, legyen tehát a dauphin neve: Lajos. És lett: Lajos. Éppen 18 da­rab a francia történelem folya­mán. ♦ Nem egy ízben hívtuk fel a figyelmet, hogy a közlekedési balesetek megakadályozására és megtorlására a legszigorúbb in­tézkedéseket kell tenni, főkép­pen, amikor a kocsivezető bű­nös könnyelműsége veszélyez­teti emberek, gyermekek életét. Megnyugtató, hogy az ittas sof­­főrök megkülönböztetett üldö­zése már gyakorlatban is van. Nem ártana, ha egyik-másik­­ úrvezető­ manipulációját is minél éberebb figyelemmel kí­sérnék a hatósági közegek. A közlekedési balesetek egyik forrására külön is rá kell irá­nyítanunk a figyelmet. A fő­város nem egy utcáján nem megfelelelően jelölték ki a taxi­állomások helyét. Csak kiraga­dott példaképnek említjük meg, hogy a Sztáln-téren a taxiállo­más környéke néha elképesztő látványt nyújt. A szűk utcán egymásután haladó autóbuszok és kocsik tömege olykor ijesztő torlódást idéz elő és veszélyez­teti a gyalogjárást. A megoldás egyszerű. A taxi­állomást át kell helyezni egyik A másik a bérc-kalauz. Mun­kaköre már jóval nehezebb, életveszélyesebb és főleg felelős­ségteljesebb, mint sofőr kollé­gájáé, aki csupán a járművel járható lilákon vezeti az idege­nekkel legtöbbször zsúfolt autó­buszt. A bérckalauz — ahogy a neve is mutatja — ott lép mun­kába, ahová a jármű már nem képes felkapaszkodni. Megtalál­ható a legnagyobb várostól a legkisebb faluig mindenütt. Öl­tözéke szöges cipő, jól szabott turistanadrág és jellegzetes, mindenfé­l jelvénnyel telera­kott, svájci pörgekalap. Oldal­ról, mint valami fegyver, elma­radhatatlan a csákány és a vas­tag hegymászó kötél. Boszorká­nyosan ügyes ember. Zerge mód­­jára kúszik fel a sziklákra, kö­telet ver és másokat is felhúz. A gleccseren mindenért ő a fele­lős. Megszabott taxával dolgozik. 2000 méterig 80, 3000 méterig 200, 4000 méterig vagy annál magasabban pedig 320 franc a szokásos „vezetői díjtétel", úgy hisszük Pesten már valami taxi­órához hasonló magasságmérő­­órát szereltek volna, mondjuk a mellényzsebébe, a zsebkése mellé... A svájci idegenforgalom har­madik bázisa a hotelpincér vagy pincérnő. Mintha skatulyából húzták volna ki oly­an tiszta, nőtt az öltözéke. A vendégnek még a gondolatát is ellesi. Szemfülessége néha már terhes. Ha va­lmelyik asztalnál meg­mozdul valaki, az asztalok kö­zött tovasikló angolna-mozdulat­ .G íjj j ^ 3Qf\ QQ0:# jo.zSon. 200 ooo - *oo ooo Magyar Nemzet közeli utcakereszteződésnél ve­szélytelenebb helyre. ♦ A múlt napokban hatósági emberekből és művészeti szer­vek, testületek képviselőiből álló szakbizottság ült össze egy vitás kérdés eldöntésére. Egyik ismert közéleti férfiú bevezető elő­adásával indult meg a tárgya­lás. Úgy történt, hogy a tényt­­állás ismertetése során közbe­­vetőleg érintett egy olyan kér­dést, amely nem tartozott szo­rosan a tárgyhoz, azt, hogy a Nemzeti Szalon rombadőlt ré­szének hely­reállítására 1945-ben a miniszterelnökség és a fő­város 3 millió pengőt utalt ki. Amikor a politikus, aki — nem szólva arról, hogy alapos isme­rője a művészeti életnek — illetékes volt a kijelentés meg­tételére, erről a pénzről emlí­tést tett, az ankét egyik részt­vevője közbeszólt: «A pénzt nem arra a célra fordították.» Többen meglepetten hallgat­ták a különös közbeszólást. Bő­vebb magyarázat azonban el nem hangzott és az értekezlet tovább végezte a maga felada­tát. Helyes volna, ha a köz­vélemény illetékes oldalról megfelelő tájékoztatást kapna arról, hogy a Nemzeti Szalon újjáépítésére adott pénzt rendel­tetésszerűen használták-e fel. Bi­zonnyal így volt, m­ert tudomá­sunk szerint annak idején, 1945 májusában meg is kezdték az újjáépítési munkákat, amelyeket az akkori számítások szerint egy-két hónap alatt elvégezhe­­tőknek gondoltak. Igaz, hogy közben megakadt a munka (az akkori viszonyok talán magya­rázatot nyújthatnak­, mert tény, hogy a Nemzeti Szalon épületét valójában csak a stabi­­záció után, 1946 novemberben hozták rendbe, amikor a kultuszminisz­­térium, az újjáépítési miniszté­rium, a főváros és mások 120.000 forintot bocsátottak rendelkezésre erre a célra. Nyilvánosság előtt hangzott el egy kijelentés, amely félre­értést kelthetett. A lény­eg az, hogy a közpénzt arra a cé­la kell fordítani, amire adták. Svájci idegenforgalmi képeslap Zürich, szeptember hó. A cím senkit se tévesszen meg. Nem idegenforgalmi sta­tisztikát akarunk közölni, ha­nem a svájci idegenforgalmat gyakorlatilag lebonyolító há­rom jellegzetes munkás­típusról írunk. Az első a postaautó sofőr. A sárgára festett, kényelmes autóbuszok vezetői ülésén éli le életét. Jellemző tulajdonságai: mindig vidám, szeret tréfál­kozni, vezetés közben fütyülni vagy dúdolni és ismeri a svájci hegyek minden zegét-zugát. Ál­lami alkalmazott. Fizetése havi 500 franknál kezdődik, majd a szolgálati évek múlásával ará­­nyosan emelkedik. Ha meg­öregszik, nyugdíjat kap és meg­takarított pénzéből legtöbbször családi házacskát vásárol vala­melyik vidéki kisvárosban. A pénzt a legtöbb esetben nem a fizetésből, hanem a borravalók­ból takarította meg. Itt Svájc­ban ugyanis senki nem tartja megszégyenítő dolognak a borravaló elfogadását. Senkinek sem jutott még eszébe harcot hirdetni vagy­ indítani a borra­való-rendszer ellen. A posta­autó-sofőr sem sértődik meg, ha a­ könnyelmű idegen hanyag mozdulattal nyúl zsebébe, ami­­­kor leszáll az autóbuszról és diszkréten feléje nyújt pár frankot vagy cenlime-t... túl máris ott terem. Ezüsttálcán szolgálja fel a világ leginyencebb falá­t, a bád­eni tó halpecsenyé­jétől az ezerfajta puddingig. Ő sem veti meg a borravalót. Fél francnál kevesebbet azonban senki se próbáljon neki adni, mert azért megsértődik és­­ nem fogadja el... (B.) Eörösúrfi hírek A földművelésü­gyi miniszté­rium bűnügyének folytatólagos tárgyalásán csütörtökön elsőnek Takács Vilmos 59-ed rendű vád­lottat hallgatták ki, akit autó­­panamázással vád­olt a nép­ügyészség. Utána Zámbó Tibor, az F. M. nagykovácsi üdülőjé­nek gondnokát vonták felelős­ségre, aki 32.000 forintot jog­szabályellenesen használt fel a nagykovácsi üdülő berendezése alkalmával. Dr Kotzián Emil min. oszt. főnök a kolorádó­­bogár veszély leküzdésével volt megbízva és a Gazdasági Főta­nács által kiutalt 5 millió fo­rint hovafordítását nem ellen­őrizte. Dr Erdőssy Bélát, a Szent István-közkórház lelkészét az állami és társadalmi rend fel­forgatására irányuló demokrá­­ciaellenes kijelentéseiért hathó­napi fogházra ítélte a népbíró­­ság dr Lukácsi Sándor tanácsa. Darvas­ József miniszter beszámolója Darvas József egyéves minisz­terségének évfordulója alkalmá­val meleg ünneplésben részesí­tették az építés- és Közmunka­­ügy­i Minisztérium tisztviselői. Darvas József nagy beszédé­ben vázolta a minisztérium eddigi munkáját a kapitalista építkezés öncélúságától az álla­mosított Nemzeti Vállalatok tervszerűségéig. 1949-ben úgy az állami, mint a magánépítke­zés szektoraiban megszűnik a százalékrendszer, a díjszabáso­kat egy-egy terv szerint külön­­külön állapítja meg. A miniszter összefoglalta a múlt év eredményeit, mely sze­rint a múlt évi 10—11-szeres szorzószám 5—8-szorosra csök­kent, 4000 munkás hely­ett 10.000-et foglakoztat az építő­ipar, 35 millió értékű munka­tel­jesítmény 170 millióra emel­kedett és a nemzeti vállalatok fokozatos kiépítésével tervsze­rűen megindulhattak a falusi építkezések. Az OHÉSZ által első évben épített 4000 új lakás és 1200 városi lakás számsze­rűen az év végén ötszörösére hatványozódik. Debreceni képeslap A Maradandóság Városában is változik a szellem. Más lett a város, a megye vezetésében is. Jelentős személycserék tör­téntek. A régi hivatalokban ma már nem ritkaság, hogy egy fontos értekezlet reggel fél hét órakor kezdődik. Az is megtör­tént, hogy a városi elektromos és gázművek égyük kazánjának működését a polgármester sze­mélyesen ellenőrizte, fü­rdőnad­­rágra vetkezve bújt be a forró kazánba. A személycserék ré­vén fiatalok kerültek fontos posztokra. A város és a megye új főispánja 27 éves. A debre­ceni helyiérdekű vasút új igaz­gatója egy élmunkás-kalauz. • Debrecenben van Magyaror­szágnak talán legszebb, legmo­dernebb népi kollégiuma. A Nagyerdőbe vezető Shmomyi-út egyik luxusvilláját vásárolta meg annak idején a MAKE, itt rendezték be 120.000 forintos helyreállítás után a Tildy Zol­tán Kollégiumot. Később a NÉKOSZ-ba olvadván a MAKE, a szakosítás után jogász és bölcsész népi kollégisták kerül­tek a parkettes, gyönyörű kol­légiumba. A kollégium most a Ságvári Endre Népi Kollégium nevet vette föl. tett az a döntés, amely a deb­receni református egyházközsé­get 19 egyházközséggé tagolja és a 19 egyházközségből egy önálló debrecen-városi refor­mátus egyházmegyét alkot. 85.000 református él Debrecen­ben, 14 városi és 5 tanyai egy­házközségre fognak ezután osz­­lani, a városi egyházközségek­ben átlag 5—7000, a tanyasiak­ban 2000 lesz a lélekszám. Ed­dig tizenegy egyházrész és két önálló egyházkörzetből állott a debreceni egyházközség. Az új tagolódás 1949 január­­1-én lép életbe. (dr­p. j.) A debreceni reformátusság körében élénk visszhangot kelt NYOLC OLDAL érdekes olvasnivalót talál a mmwt­­p péntek délben megjelenő legújabb számában. ÁRA 1.5 FORINT. * Nagyvilági ekhó Lausanneban most ülésezik a Mágia Kongresszus! A nagydíj eddigi nyertese az a bűvész Volt, aki az ujjai hegyére bili­liárdgolyókat varázsolt, minden­­ki szeme láttára átváltoztatta őket paradicsommá, aztán meg­ette az egészet... Az idei nagy­díj legesélyesebb jelöltje egy­­ Villanó nevű varázsló, aki egy kulccsal lezárt dobozt ad a ke­zedbe, egy hét múlva kinyitod a dobozt, benne lesznek a ki­nyitás napján megjelent újság­cikkek címei. /I fogorvos dilemmája... London, szeptember hó. (A Magyar Nemzet tudósítójától) Valóban átfogást kérdés, amiről szó van- Két fog foglalkoztatja Anglia ú. n. tDental Boardt­ gít, a fogászok legfőbb testületét, a kérdést eldönteni nem is any­­nyira a fogászok, mint a jogá­szok dolga. Ha szabad az ese­mények elébe vágni, mi a ma­gunk részéről mindjárt állást is foglalunk. A fogásznak van igaza. Mr. G L. Észak-Angliában fúrja, faragja, húzza és tömi honfitársai foga­­ és működésé­vel kapcsolatban mindmáig nem merült volna fel vita, ha egy­szer történetesen Mr. G. L.-nek, saját tulajdon fogai is meg nem fájdultak volna,­­ ami vég­eredményben nagyon emberi dolog és ha bizony­os filozófiai magasságból nézzük a dolgot, rendjén is van, direkt jó, ha néha a fogásznak is fáj a foga, így lesz csak belőle igazi szak­értő. Mr. G. L., aki úgy látszik meg­bízik a saját szaktudásában, beleült a saját fogászi székébe és hősi elszántsággal kihúzta a már fentemlített két fogat. Ki­húzta és utána elment „inkasz­­szálni" az illetékes hatósághoz, miután szerinte ezért a műve­letért neki a Nemzeti Egészség­­ügyi Szolgálat által megszabott díjazás jár. Mr. G. L. ugyanis arra az álláspontra helyezkedett, hogy ő egyrészt angol honpol­gár, aki mint ilyen, részt vesz a kötelező betegbiztosításban és mint a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat gondozottja, neki jár, hogy egy képesített fogász ki­húzza fogát, ha fáj, másrészt ő maga is képesített fogász, nem lenne tehát logikus, hogy más fogászhoz vigye az állam pén­zét, amikor azt ő is meg tudja keresni. Sőt, talán rossz fényt is vetne rá, ha a konkurrenciá­­hoz fordulna, oly­an lenne, mint a vendéglős, aki ha jól akar enni, elmegy egy másik vendég­lőbe. A „Dental Board* azonban nem találta ilyen egyszerűnek a dolgot és a kiutalás felett még ma is tanakodik East­­bourne-ben. Ha hajlamosak is vagyunk arra, hogy mindjárt az elején verdiktet mondjunk és kijelent­sük, hogy a jogásznak van igaza és azért a munkáért, amit vég­zett egy biztosított betegen, neki akkor is díjazás jár, ha a beteg ő saját maga volt — el kell ismerni, hogy a Dental Board aggályoskodása is ért­hető, mert mi lenne akkor, ha mondjuk egy rosszul kereső fogász mától kezdve naponta kezelné magát pénzért, egy se­bész hatósági áron kivenné a saját vakbelét, a szülésznők kü­lön felszámítanák, hogy szül­nek és így tovább, a burleszkbe nyúló végtelenségig. Az ellenzék, — amikor a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat törvénytervezetét tárgyalták — megmondta, hogy beláthatatlan nehézségek fognak felmerülni. Hát nem volt igazuk?!... Kelemen István —­— A freiburgi egyetemre Husserl utódjául Szilasi Vilmost nevez­ték ki a filozófia tanszékére. Hans Maiét, a lipcsei egyetem legújabban kinevezett szocioló­gia tanára — aki Marxról és Göbbelsről írt könyveivel tűnt föl — kiadott egy tanulmányt, amelyben lecsepüli André Gide­­et és megdicséri Thomas Mannt. Az amszterdami keresztény kon­­greszus — a protestáns Réforme szerint — nem utasított vissza a priori semmiféle társadalmi formát és nem kötötte le ma­gát semmiféle szociális berendez­kedés mellett. André Pierre, a Le Monde című párisi lapba tárcát írt Fa­­gyejev­ről, a Sztálin-díjas orosz íróról, akinek művei ötmillió példányban jelentek meg. Fa­­gyejevnek az orosz ifjúság há­borús hőseiről szóló Fiatal gárda című regénye — a cikkíró sze­rint — a reális életből vett megrázó alakok mellett eszmé­nyeket is rajzol, apologetius­­pedagógiai szellemisen. Mikor az egyik hősi gy­ermek vallásos any­ja megtudja, hogy partizán­fiát a németek kivégzik, így kiált föl: «Csupán azt kérem Is­tentől, hogy ne reszkessen hó­hérai előtt és bátran menjen a halálba!» Érdekes tanulsága a regénynek Pierre szerint, hogy a mai orosz ifjúság nem áll olyan ellentétben az apákkal, mint annak idején Turgenyev ábrázolta... Thomas Mann: Goethe és Tosztoj című tanulmánya most jelent meg franciául. Együk kri­tikusa szerint Mann mind a két zseniben a robusztus egoizmust emeli ki. Goethében isteniesü­l az animális... Tolsztoj, a test­nek naturalista ábrázolója, gyű­löli — Thomas Mann szerint — a raffinált nyugati kultúrát, a keleti ember természetes ösztö­nével. Garázda Péter Rum- és likőrgyárak, Szeszker­esk­ü­­­ők, Ecetgyárosok, Denaturált szesz elosztók, Szeszfeldolgozó Ipari Vállalatok figyelmébe! kartétel nemzeti Vállalat ma, 1. évi október 1-én megkezdi működését Szeszigénylések ez időponttól kezdve nem a Szeszegyedám­sági Igazgatósághoz, hanem a Szeszértékesítő Nemzeti Vállalat­­ Budapest VI. Teréz-körút 9. küldendők be. Az igényelt s­zesz ellenértékét a Szeszértékesítő Nemzeti Vállalat 935.403. sz. postatakarékpénztár­ csekkszámlá­jára kell befizetni. Új villamosjegyek kerü­lnek forgalomba A BSZKRT új villamosjegye­ket hoz forgalomba. Az eddigi villamosjegyeken különböző jel­zések vannak, melyeknek a ke­zelése nehézkes és a közönség alig tud rajtuk eligazodni. Az új jegyek beosztása egyszerű. A lényeges különbség az, hogy a régivel szemben a villamos­­járatok számát lyukasztja ki a kalauz. Mindig ellenőrizhető te­hát, hogy az utas melyik villa­moson utazott,­­ azon a vona­lon, ha már egyszer leszállt, többé nem veheti igénybe a kocsikat. A BSZKRT az új rendszerrel a potyautazás és a jeggyel való visszaélést akarja megszüntetni. Az új refor­mokkal kapcsolatban arra is gondolt a BSZKRT, hogy egy­előre az autóbuszmegállóknál sorbaállítják a várakozó közön­séget, mint ahogy az külföldön is sok helyen szokásban van, hogy az érkezés sorrendjében zavartalanul szállhassanak fel. A BSZKRT két héttel ezelőtt ki­rendelt öt forgalmi tapasztalat­tal rendelkező alkalmazottat, hogy kezdjék meg az autóbusz­megállóknál a közönség sorba­állását. A BSZKRT most visz­­szarendelte ezt az öt sorbaállító beszkártistát. Működésük nem járt kellő eredménny­el, mert jelentésük szerint csak ritkán fordult elő, hogy a megállóknál négy-öt várakozónál többen jöt­tek össze. HOiuCiiH ÁRLESZÁLLÍTÁS! A szépségápolásnak ezt a cso­dás hatású és nélkülözhetetlen kellékét minden nő számára el­érhetővé tettük. ÚJ PROPAGANDA ÁR Egy tubus, helyett 9.30 Tajkaróklub és tM­F helyett 14.90 Kizárjuk ön előtt a szépség, a siker az érvényesülés kapuját. VÁSÁROLJON MOST! És ne feleitve el kipróbálni az új minőségű és új csomagolású Hermocith púdert, amely, soha nem sejtett új szépséget vará­zsol az arcára.

Next