Magyar Nemzet, 1948. október (4. évfolyam, 226-252. szám)

1948-10-07 / 231. szám

Csütörtök 1948 október 7. Idén 2,3 milliárd forint adót fizettek Budapesten A főváros központi adóhiva­talának legújabb beszámolója szerint az elmúlt kilenc hónap alatt, tehát október 1-éig Buda­pesten 2,3 milliárd forint adó folyt be.­ Ebből 1590 millió az állam, 357.5 millió a főváros, és a 350.2 millió más hatóságok javára szolgá­t. Az államot il­lető adók közül az együttesen kezelt adók 440.9, a forgalmi adó 784, a fényűzési adó 21.5, az illetményadó 165, az illet­ménytöbbletadó 16.2, a vagyon­­dézsma 142.7, a vagyonszapo­­rulati dézsma 9, a szeszesital forgalmi illeték 4.7 millió forin­tot jövedelmezett. Bírósági hírek A népbíróság különtanácsa szerdán folytatta Vidovics Fe­renc és társai bűnügyének tár­gyalását. Dr Rahói László ne­gyedrendű vádlott elismerte, hogy részt vett az illegális moz­galom szervezésében, melynek célja volt, külföldi beavatkozás útján a jelenlegi rendszer «bu­­kásako­r» átvenni a hatalmat. Bokor Sándor és társai bűn­ügyében a népbíróság befejezte a bizonyítási eljárást, melynek során kiderült, hogy Bokor Sán­dor egymagában 1303 embert ölt meg, Ge­ál György 651, Tát­rai Dezső 169, Ilajgaló Lajos 464, Tuboly Miklós 294, Hellii­­­ger Antal 398, Szedlacsek Géza 88 kivégzésben vett részt. Kide­rült az is, hogy Dési-Dregán Miklósné, Kun páter szeretője mindenben részt vett, Gáncsos Zoltán 217 és Dési-Dregán Mik­lós 767 üldözöttet gyilkolt le. Az utolsónak kihallgatott tanú Müller Károly könyvkiadó elő­adta, hogy Dési-Dregán Miklós Wallenberg svéd követségi tit­kár fényképét sokszorosíttatta és szétosztotta a nyilasok között azzal a felhívás­sal, hogy feltalálás esetén végezzenek vele. Kertész Endre népügyész vádbeszédében mind a 12 vádlottra halálbüntetést kért. Az F. M. bűnügyének népbí­rósági tárgyalásán szerdán ki­hallgatták az Állami Ellenőrzési Központ revizorait. Dr Bíró Ta­más központi főrevizor a sza­­botázskénykedésekről vallott. Ezután dr Rigó Béla hites könyvvizsgáló és dr Aradi Iván, a legfőbb állami számvevőszék tisztviselője tett tanúvallomást, akik megvilágították az F. M. írógép manipulációinak hátte­rét. Schwéger Béla és Cauda Jó­zsef, a csepeli üveggyár vezetői­­szabotázscselekményekkel meg­akadályozták a gyár termelését és a vádirat szerint többmillió forint kárt okoztak az állam­nak. A munkásbíróság Fazekas tanácsa szerdán a helyszínen tárgyalta a bűnügyet és megál­lapította, hogy a két vezető el­távolítása után a termelést emelték és a deficitet eltüntet­ték. //­. Némedi Pál tápiószőlősi lakos háromhetes kisgyermeké­nek szájába lúgkőoldatot ön­tött. A rögtönítélő bíróság le­szállította illetékességét, mert az orvos szakér­tő megállapította, hogy Némedi tudathasadásban szenved és hosszabb időre van szükség annak megállapítására, vájjon beszámítható-e. A vád­lott ugyanis azzal védekezett, hogy féltékenységből gyilkolt, mert a gyermek világrajötte után elhanyagolta őt. A bűn­ügyet rendes bíróság elé utal­ták. A helyzet szerdán ♦ Ortutay Gyula közoktatásügyi miniszter csütörtökön két meg­állapodást ír alá a meghatal­mazás értelmében, melyet a kormánytól kapott. Délelőtt 11 óraikor kötik meg az egyez­ményt az unitárius egyházzal és 12-szor a reformátussal Az egyezmény aláírói kálvinista részről: Révész Imre és Be­­reczky Albert püspökök, to­vábbá Balogh Jenő volt igaz­ságügyi MTM­Szter, a református egyház egyik világi elöljárója. Az egyezmény értelmében a két protestáns egyház majd minden nevesebb, hagyományos tanintézetét megtarthatja. Az evangélikusokkal és az izraelita hitfelekezettel a tár­gyalások még nem fejeződtek be egészen, úgyhogy ebben a vonatkozásban a jegyzőkönyveik aláírására csak valamivel ké­sőbbi időpontban kerül sor. A parlament épületében meg­kezdte működését a Tudomá­nyos Tanács. Duzs János mér­nök és Erdős Tamás fiziológus végzi a szervezést. Még ebben a hónapban kinevezik a Tudo­mányos Tanács tisztikarát és főtitkárát. A Tanács életrehívásáról nyá­ron küön törvény rendelkezett; működését úgy tekintik, mint a magyar tudományos élet jövő tervhivata­lt. A tanácsnak élénk és sokszor döntő hatása lehet a magyar tudományosság irányításánál . A Kereskedelmi Alkalmazot­tak Szakszervezetének lapja — mint a Magyar Nap idézi — körvonalazza az új szocialista kereskedői típust. — „Kartár­­sa­iknak nem a vevő előtt haj­bókoló, alázatosí­odó és a vevőt becsapni igyekvő kereskedőnek kell lenni. A szocialista keres­kedő­típus a vevő érdekeit tartja szem előtt, de egyben neveli is a vevőt jóindulatúan segíti bevásárlásaiban és ha szükséges, politikailag is fel­világosítja." De hogyan fog ez festeni a gyakorlatban? Remélhetőleg nem úgy, hogy bemegyünk pél­dául egy rövidárukeresz­edésbe és szólunk: „Kérek egy hózen­­trágert és valami politikai fel­­világosí­tást!" A belügyminiszter rendeletet adott ki, hogy a jövőben úgy a fővárosban, mint vidéken csak az ő engedélyével, lehet bankettet rendezni, így nem tarthatnak lakomákat díszpol­­gárválasztáskor, községi esemé­nyek ünneplésére sem. Még ki­tolta a pénzügyminiszter is, hogy a pénzügyi hatóságok vi­déki szemléje alkalmából ün­nepi ebédeket, vacsorákat ren­dezzenek és a folyóiratokra való előfizetést és könyvek be­szerzését is engedélyéhez kö­tötte. Értesülésünk szerint a többi minisztérium is hasonló , rendeletet fog kiadni. Ezek az intézkedéseik bizo­­nyára általános helyeslést kel­tenek. Mert valóban elszaporod­­tak úgy a bankettek — s mint egy dolgozópárti újság helyesen megjegyezte­ , — az ünnepségek is, amelyek pedig — itt ugyan­csak e lap megállapítását idéz­zük: — nemcsak költségesek, de csökkentik a munka ütemét is. Helyes lenne azonban azok­ra a nagy eszem-iszomokkal és „magnum áldomásokkal“ egy­bekötött úgynevezett fogadá­sokra is kiterjeszteni a figyel­met, amelyekről senki sem tudja, hogy ugyan miért is ne­vezik őket fogadásoknak? Régi betegség nálunk a bankettek el­­fajzása, amelyeken — most Kozma Andor kifejezte: — való­ságos „nyam­okversenyt" ren­deznek azok, akik egymást ágyba-főbe dicsérik a fehér­asztalnál, hogy utána bizalmas körben még azt a keresztvizet is leszedjék az ünnepedről, ami véletlenül rajta maradt A múlt­ban egy heteken át holtra ban­­kettezett aggastyántól mikor megkérdezte titkára: — Nem fá­rasztja méltóságodat e sok ban­kért? — az öreg jubiláns cso­dálkozva felelte: — De hiszen, fiam, engem ünnepelnek! Megírtuk már, hogy a pa­rasztpárt nagybudapesti tago­zata 18.000 tagból kizárt 10.000- et. Most a párt hivatalos lapja cáfolja azt, mintha ez „a pa­rasztpárt beolvasztásának elő­készülete" volna. Megállapítja, hogy a nagybudapesti szervezet akkori vezetőinek „ingadozó, sőt reakciós reményeket táp­láló magatartása, az antisze­mitizmus és az igazi hazafias­ságtól távol álló nemzetieskedés" duzzasztotta meg reakciósokkal e szervezetet. Sok író, értelmi­ségi­­ sem „tudta követni népi demokráciánk előrehaladó és gyors fejlődését, paraszti elkü­lönülésről, új­­­magyar életfor­máról, paraszturalomról álmo­doztak". Kovács Imrének is sok híve volt „e jobbra csúszó harmadik utas vezetőségben". Meg kellett hát tisztítani a pártot az „anti­szemitáktól, nemzetieskedőktől a parasztromantika megszállott­jaitól, a munkásosztály ellen­ségeitől". Nem fognak azonban megállni s a tisztogatás foly­tatódik a vidéki szervezetekben is. Sok hiba mutatkozott azok közt­­ is, akik mint­­paraszt­pártiak „az állami apparátusban dolgoznak", tehát ezek műkö­dését is felülvizsgálják — írja végül a cikk.♦ Úgy a magyar művészetnek, mint a szocia­ista moz­galomnak nagy gyásza van. Meghalt 62 éves korában Biró Mihály. Gra­fikusnak indult s nagy nemzet­közi sikerei voltak úgy grafi­kus­ műveivel, mint festményei­vel. Kü­önösen Berlinben, Paris­ban és Londonban Megnyerte a londoni Stúdió pályadíját is. Már fiatalon a szociális moz­galomhoz csatlakozott elhunyt testvérével, Biró Dezsővel együtt, akinek érdemei elévü­hetetle­­nek a sport terén s aki komoly szerepet vitt az 1918—19-es for­radalomban. Biró Mihály al­kotta a «kalapácsos embert­, amely a legutóbbi időkig a szo­ciáldemokraták jelvénye volt. Biró Mihá­ynak ezért emigrál­nia is kellett. Nemrégen tért haza Parisból súlyos betegen — barátai tudták, hogy­ már csak meghalni tért haza. Magyar Nemzet CzabáBajonták a dohányárusítási mellékcikkekkel kereskedést A kereskedelem- és a szövet­­kezetügyi miniszter körrende­letben szabályozta a dohány­­árusítási mellékcikkekkel való kereskedés üzletkörét.­­ Eszerint a dohányárusítási mellékcikkekkel való kereske­dés feltétlen üzletkörébe tartoz­­­­nak többi között hamutartó, divatlap, menetrend, autótérkép, képeslap, levélpapír (csak bon­tott csomagból, naptár, rajz­szeg, grafitiron, borotvapenge, emléktárgy, jelvény. A feltételes üzletkörbe az alábbi cikkek tartoznak: könyv, térkép, rajz- és írószerek. A feltételes üzletkörbe tartozó cikkek, eltérően a feltétlen üz­letkörbe tartozó cikkektől csak ott és addigi árusíthatók, ahol és ameddig ezeket a cikkeket árusító szaküzlet nincs. Ha szaküzlet nyílik, akkor hatvan­­napos kiárusítás után nem áru­síthatók tovább a feltételes üz­letkörbe tartozó árucikkek. Azok a dohányárusítási mel­lékcikkeket árusítók, akik a körrendzetben felsorolt cikke­ken felül egyéb cikkek árusítá­sával is fogla­koz­tak, ezeket a cikkeket 1948 december 31-éig árusíthatják. A dohányárusítási mellékcikkekkel való kereske­dés gyakorlására jogosító ipar­­igazolvány csak kizáró­agos do­hányeladási engedélyel rendel­kező dohányor­us részére és csak a dohányárudához kötöt­ten adható. * Ha a kizárólagos dohányel­adási engedély hatályát veszti, vagy azt visszavonják, a do­hányárusítási mellékcikkekkel való kereskedés gyakorlására jogosító iparigazolványt is visz­­szavonják. Annak a dohányáru­sítási mellékcikk-kereskedőnek az iparigazolványa, aki kizáró­lagos dohányeladási engedéllyel nem rendelkezik, 1948 decem­­­ber 21-én hatályát veszti. (MTI) Rendőrségi hírek Kettős szállítólevelekkel manipulált Kovács Lajos, az államosított Csáki László Ipar­művek Rt. reszelőgyár volt bér­lője! A hamis szállítólevelek segítségével sógorával, Bródy Lászlóval mintegy 10.000 resze­­lőt csempésztek ki a gyárból, feketén hozták őket forgalomba. Kovácsot őrizetbe vették, Bródy időközben Dél-Amerikába szö­­kött • „ Tüzelőanyagcsalók kerültek a rendőrségre Dózsa Imre, Riegler Mihály és Gröschli Imre alk. munkások szennyében Legutóbb Dancs József ország­­gyűlési képviselőnek ajánlottak kokszot. A képviselő 10 mázsát rende­l, aznap délután lovas­kocsival hat ember jelent meg, hogy leszá­rítsa a kokszot. Egy­­egy zsákot 56 kilónak mértek, az or­szággyűlési képviselő azon­ban a szomszédos fűszerüz­etben megállapította, hogy a zsákok súlya mindössze 17 kg Értesí­tette a rendőrséget, de a banda tagjai közül már csak hármat találtak ott. A többieket kere­sik­. Uzsora miatt a gazdasági rendőrség el­járást indított dr Szentgyörgyi Pál zenetanár ellen, aki Koós Hutás Gergely bérautóbuszfuva­­rozónak 13.000 forintot adott autóbuszvásárlásra, azonban 19.000 forintos váltót íratott vele alá.­­ Aufenberg József, a budafoki dohánynagyáruda volt vezetője, Zobo­ra Istvánné budafoki fűszeresnek 6000 fo­rintot kölcsönzött, 720 forintos havi kamatra. Aufenberg ellen eljárás indult. Verekedés volt szerdára virradóra a Bér­kocsis utca és Víg­ utca sarkán. Az R-csoport Váradi Endre ke­reskedőt és­­Borbély János fod­rászt előállította a rendőrségre. Gázzal megmérgezte magát és meghalt a Szentkirályi­ Utca 36. számú­­házban lévő lakásán Nagy Berta­an 29 éves fővárosi tisztviselő. Tűz ütött a Budakalászon a Buda­kalászi Textilművek telepén. Egy olajtartály gyufáért ki, a tűzoltók haboltóvá, hamarosan eloltották. Illetéktelen névhasználat : A Szakszervezeti Tanács felhívja az üzemi bizottságok figyelmét, hogy a szolgozók Könyvszol­gálatai ’ címen könyvü­gynökök illetéktelenül használják a dol­­gozók nevét Ki«s- és npréliárdioíijsrk trndabwtor PtPAftlICDT l--------lanárslirml brifndf lések U fll/IHI IC/ í! E b l\ IYS I L fi | | Bn|R7|”- 1 f3 éves terv A tS'^oL ' "vermetioci mii, renaissancc ^ W NEP hdlésssobák gyrrm­ekszék iá r»' baro/Míiben, áST Bútor Ej? n * j a kombinl Ht szobák. CFobulor • * • „ , j Z ^T-ssáZ. hntort ^„„“otrátor.,, Mr jo iMargien. szekreter, sm’.zett. reka- olcsA áron k^n.vhaixreiTdezé^k bicikli Ajánlatokat: m­i eladó. Kisiparosnál.' nagy vá osztékban. Gyártás. Javítás MíikWh? ár“ Zichy Jenő-utca har- jótállással) Fizeté­s kedvezmény! ... .. ”* . mint hirom .. HAZA! BÚTORIPARI VII AKACFALU A ------|-a JaVéri!_____ _____--------------------- | fiz. kedvez- KÉR. VAU.. III. niUlóf/l U. 1­0.cs4 árajánlataim: rLTf!D Pl háztartásért ménnyel, BAROSS H­­ CA 46 (Rákóczi-út­i sarok) ,Kombinál­ szekrény. 1300, VUlUPI Ti Is ruháért­­ Mária utca sarok. 226— 484 háromajtós 1250 reka­b­ílőbbpt fisét vidékre szakszerű ro­pfon. 99* f)AA —n 1 ■ ■ mié 800, íróasztalok 350-ST.ING1SZKK. Tee'U- csőmázolással boa- eit-iin. wo- fl . b ... - (et. új és használt tete­lér 3 Tel: 135-376. *uk forualomba. szersnk^fív vs hálók már 2500-tól. ko­*-----7----------------------- . Kér,co áraián,atol: IPitníRSíTORftk uStóblm' Prohász^ mo­lok f81’es darabok P i I ___ ' hálókra, lllbiMlUM,!' íyárból VI., -‘zichy hihetetlen olmón (GoM­ k y I 4Jíi€ — \ konv' á’ ra ármilyen mennyiségben enö-utca negyvenhat strh.ed) pydrinél Ki­r 11' N111) I i kony..a.ra, kaphatók lavilást vállalok. ráiy-ptca II. Lövölde-11N1, H H fi | komh. , egri józsef —----------------------------- ■______________ VII. Dohány-utca 59. berendezésikre, ttEXIÜMÜH BLTM év'ófdTóU^ t árban’ ésÜtTo°k m°d.* Hétóu­ n ^ír íjini tai i . , . . . a* évtizedek óta ■ artan és 10 modern Komhná|-váhákW;*r irodabútorokra. ^Ma^p.óda B O1”ill L j ^d/5IfcgeI*«J6-V41-“­Fizetési kedvezmény, j ara ans v m m ma ilpest VII Királya 25 1 ' ,6’—~*-------­iVeszfunk asznált Telefon: J27-073 |„ , ()Ie 4 árak, N«y I SuiárTM^'0^ komb.nált szobát. Va- vili. Karácsony S­­im­iun.urok litlyrelilTi választék VI.. Baiesv | ^ ö venhal U dis, Rózsa-utca 27 (KarWmleto)-ujV'o tása. anlikslllfi balo Zs» nszky-út 43. «.? 01 U­Telefon: 421 PPt V J rok jutányosan f­zetés - Tar ■ v­ l. - „ ■■ ■ ■ ------------.------------­• --—.— ------- v —ketívezmény. Arrényi Ha­ználl és új hálók 60'«nyörű, komplett Ma­, four15B*d íróasztal redőnyös- II. Hunyadi János-úl kombinált berendezések’ banka ebédlő olcsón el- Brosi István-ig. d­, szekrény, Irfaénasztal. három Tel.- Q58-M2 egyes bú­ordarabok ol-adó-. _Mes­ekinthe­t Tel - 221 682 ^ :roi a szekrény, konyha, vtodern és szví­ni és cs5 árusítása. Fehér!-* 2-nz: Sz­álln-.ér 15. — — —-------------^ Andrássy- :^d"á?t Vh­atba 'ibéd- Dohány-utca 71. MxTelügyelőnéL Gyermekárjy . . 77.— ut 3.3._Textiláruűzlet,— főki kombinált Barokk 0„.JAV» Anfik barokk női írói-Vendégágy .... 155.— Diófa hálószobámat e’.- garnitúrák, egyes dara- Ll!.01 ' :ín C:|Ci asztal teljesen jóval-Frmot felszerelve 51­—; adnám vagy elcserél-bök. Nagy Sándornál, égé­r háztartást ‘vesz rálép! kérészes rőtés Mtemíí „rez körüli nem szyl rekam­éra. Somogyi Béla ,út 26. Vá­­GERSTL, István út 21i iratszekrény eladói Te­buszonkettő „Finom kivitel"O­rosházánál._______________Telefon: 427-5 t­­­efon: 133-934. Közel 200 romépületet bontottak le június óta A fővárosban nagy lendület­tel folyik a romeltakarítás. Ez év június 1-én — a bontási a­kc­ó kezdetén — a budapesti romépületek szánja 831 volt. Ebből az építés- és közmunka­ügyi minisztérium már eddig lebontott 60 romépületet a háztulajdonosok 123-nak bon­tási munkálatait végezték el. Bontási munkálatok folynak jelenleg 137 helyen és szeptem­ber 27-én, 70 romépületnél in­dult meg a munka. Az eddig le­bontott romanyag 270.000 köb­méter. (MTI) Ötven szovjet gyártmányú trolleybuszt kap Budapest A budapesti közúti közleke­­dés fejlesztését célzó program­ban­­szerepel a trolleybusz­­közlekedés kiépítése is. Az ost­rom előtt mindössze két trol­­leybusza volt a fővárosnak, amelyek külterületen bonyolí­tották le a forgalmat. Tervbe­vették, hogy a hároméves terv keretében trolleybusz-közleke­­dést vezetnek be azokban a szűk utcákban, ahol a villamos­közlekedés fenntartása már za­varóan hat, viszont a meglévő villamos felsővezeték lehetővé teszi az olcsó üzemi trolleybusz­­forgaloon bevezetését Eredetileg 25 trolleybuszt akart a BSZKRT megrendelni, de a most meg­kötött szovjet-magyar kereske­delmi szerződésben biztosítot­ták 50 szovjet gyártmányú, tel­jesen modern trolleybusz be­szerzését. A főváros vezetősége és a BSZKRT nagy örömmel fogadta a hírt, és máris meg­kezdődtek a tárgyalások, hogy megállapítsák azokat az útvona­lakat amelyeken a szállítandó tro­leybuszokat üzembe helyezik. Utazás a földalatti folyosón? A háború után m­egújhodni készülő francia turisztika­ egyik legerősebb ,titkos fegyvere, a Lot megyében lévő ,Gouffre de Padhac szakadéka. Mélysége akkora, hogy harmincemeletes felhőkarcoló kényelmesen elfér­ne benne s oda rem­e­zk­edni is úgyszólván lehetetlen, volt, míg meg nem könnyítették hidrauli­kus felvonó segítségével. Hat­van esztendővel ezelőtt egy Martei nevű barlangkutató jött nyomára, aki az első emberi lélek lehetett ebben az elvará­zsolt, csodálatos földalatti biro­­­dalomban. Még ma is őrzik összetákolt kis lélekvesztőjét, mellyel — egyetlen szál fak­va virágánál nekivágott a földala­pi lélegzetelállító utazáshoz. De Martel csak egy töredékét jár­hatta be a cseppkőbarlang-út­­vesztőnek, talán csak néhány száz méternyire evezhetett « névtelen a’világi folyón, mely­­nek e’képzelhetetlen, színes kristályüveghez hasonló tiszt­ségét már lelkesen dicsőítette első közleményeiben. Liftszerkezet s vil­amosvilágí­­tás fogadja ma már a turisták új paradicsomában a látogatót. Ha az utas leszáll a felső világ­ból, három kilométer hosszú ♦ hajózható* fo­tón tehet uta­zást, anélkül hogy ki lehetne deríteni Padirac rejtélyes Styr­­ének eredetét, vagy torkolatát. Az utazás legfőbb vonzerejét a két part képezi: mészkövek­ sze­szélyes, vad, majd groteszk for­­máinak sora mellett siklik el a lélekvesztő: a reflektorok fényé­ben szépségük néha valószerűt­lenül különös profilt kap. Ma­gának a folyónak vonulatát nem lehetett míg megfejteni; a jéghideg vízben percek alatt el­pusztulnak a betett édesvízi ha­­lak. Műszálon kívül semmiféle szerves élettel, sem annak egy­­kori nyomával nem találkoztak a kutatók, akiknek talán újabb félszázadra lesz szükségük, bogy megtalá­ják az alvilági folyó rejtélyes eredetét. (pl) JO ÍGÍSZSEGIJEZ Ferenc József keserű vizet Pető­fi Sándor- ifdban nagy portálos kirakattal , üzlethelyiségrész albérletbe KIADÓ Levelek . Szakm­a megjelölés" jeligére Gátas hirdetőbe, Csáky­ utca három. Városház­i hírek Az érvényben lévő szabályok szerint a bontási engedélyek kiadásakor kötelezni kell a háztulajdonost az úgynevezett házi bekötő csatornák kibon­tására is. Az utóbbi években ezt a rendelkezést nem tartották be és a még lebontott rom­házak házicsatornái­ l ■ sem távo­­lították el. Most 1941-ig vissza­menően felülvizsgálják a ház­­lebontások­­ és ellenőrzik a csatornák sorsát. A háztulajdonosokat­ kötele­zik, hogy október végéig pótol­ják a hiányzó házszámtáblákat és helyrajzi számtáblákat, mert néhol egész utcasorokon hiány­zanak ezek a táblák. 3 Mi Történt két állomás között? Megtudhatja, ha megnézi a szezon legmu­ltságosabb SZÍNES, zenés vígjátékát LÍDIA PRANOVSZKAJA LEONID GALLISZ CORSO OTTHVIA-ÁTRIUM Vasárnaptól URÁNIA is FORUM-SCAU Vasárnaptól ROYAL APOLLO is A múlt szezon nagy sikere­­­­i?11 Főszerep .: HERBERT MARSHALL JOEL MC.­CREA GEORGE SANDERS ALBERT BASSERMANN ADY-DÉCSI A nagy vígjátéksiker! tENNI, VAGY MÉM LENNNI? CAROLE LOMBARD Rendezte: LUBITSCH BELKSI-SMBSÁG TINOBI LGUIC JOUVET izgalmas bűnügyi filmje: BŰNÖS, VAGY ÁLDOZAT? PÁTRIA — BETHLEN BUDAI VIGADÓ JÓZSEF ATTILA A/lBPfffpmrMfWM fe CELLAJOHNSON TREVORHOWAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék