Magyar Nemzet, 1948. október (4. évfolyam, 226-252. szám)

1948-10-07 / 231. szám

Időn 2*3 milliárd forint adót fizettek Budapesten A főváros központi adóhiva­talának legújabb beszámolója szerint az elmuít kilenc hónap alatt, tehát október 1-éig Buda­pesten 2.3 milliárd fo:int adó folyt be.’ Ebből 1590 millió az állam, 357.5 millió a főváros, ás a 350.2 millió más halóságok javára szo'gá t. Az államot il­lető adók közül az együttesen kezelt adók 440.9, a forgalmi adó 784, a fényűzési adó 21.5, az illetményadó 165, az illet­ménytöbbletadó 16.2, a vagyon­­dézsma 142.7, a vagyonszapo­­rulati dézsma 9, a szeszesital forgalmi illeték 4.7 millió forin­tot jövedelmezett. Csütörtök 1948 október 7. Magyar Nemzet Bírósági hírek A népbíróság különtanácsa szerdán folytatta Vidovics Fe­renc és társai bűnügyének tár­gyalását. Dr Rahói László ne­gyedrendű vádlott elismerte, hogy részt vett az illegális moz­galom szervezésében, melynek célja volt, külföldi beavatkozás útján a jelenlegi rendszer «bu­­kásako,r» átvenni a hatalmat. Bokor Sándor és társai bűn­ügyében a népbíróság befejezte a bizonyítási eljárást, melynek során kiderült, hogy Bokor Sán­dor egymagában 1303 embert ölt meg, Gctál György 651, Tát­rai Dezső 169, llajgaló Lajos 464, Tuboly Miklós 294, Hellin­­rjer Antal 398, Szedlacsek Géza 88 kivégzésben vett részt. Kide­rült az is, hogy Dési-Drcgán Miklósmé, Kun páter szeretője mindenben részt vett, Gáncsos Zoltán 217 és Dési-Dregán Mik­lós 767 üldözöttet gyilkolt !e. Az utolsónak kihallgatott tanú Müller Károly könyvkiadó elő­adta, hogy Dési-Dregán Miklós Wallenbeng svéd követségi tit­kár fényképét sokszorosíttatta és szétosztotta a nvilasok között azzal a felhívás­sal, hogy feltalálás esetén végezzenek vele. Kertész Endre népügyész vádbeszédében mind a 12 vádlottra halálbüntetést kért. Az F. M. bűnügyének népbi­tósági tárgyalásán szerdán ki­hallgatták az Állami Ellenőrzési Központ revizorait. Dr Bíró Ta­más központi főrevizor a sza­­botázsbénykedésekről vallott. Ezután dr Bigó Béla hites könyvvizsgáló és dr Aradi Iván, a legfőbb állami számvevőszék tisztviselője tett tanúvallomást, akik megvilágították az F. M. írógép manipulációinak hátte­rét. Schwéger Béla és Cauda Jó­zsef, a csepeli üveggyár vezetői .szabotázscselekményekkel meg­akadályozták a gyár termelését és a vádirat szerint tőbbmiliió forint kárt okoztak az állam­nak. A munkásbíróság Fazekas tanácsa szerdán a helyszínen tárgyalta a bűnügyet és megál­lapította, hogy a két vezető el­távolítása után a termelést emelték és a deficitet eltüntet­ték. //;. Némedi Pál tápiószőlösi lakos háromhetes kisgyermeké­nek szájába lugkőoldaíot ön­tött. A rögtönítélő bíróság le­szállította illetékességét, mert az orvos szakér tő megállapította, hogy Némedi tudathasadásban szenved és hosszabb időre van szükség annak megállapítására, vájjon beszámítható-e. A vád­lott ugyanis azzal védekezett, hogy féltékenységből gyilkolt, mert a gyermek világrajötle után elhanyagolta őt. A bűn­ügyet rendes bíróság elé utal­ták. A helyzet szerdán ♦ Ortutay Gyula közoktatásügyi miniszter csütörtökön két meg­állapodási fr alá a meghatal­mazás értelmében, melyet a kormánytól kapott. Délelőtt 11 óraikor kötik meg az egyez­ményt az unitárius egyházzal és 12-itor a reformátussal Az egyezmény aláírói kálvinista részről: Révész Imre és Be­­reczkg Albert püspökök, to­vábbá Balogh Jenő volt igaz­ságügyimTM­SEter, a református egyház egyik világi elöljárója. Az egyezmény értelmében a két protestáns egyház majd minden nevesebb, hagyományos tanintézetét megtarthatja. Az evangélikusokkal és az Izraelita hitfelekezettel a tár­gyalások még nem fejeződte* be egészen, úgyhogy ebben a vonatkozásban a jegyzőkönyvei, aláírására csak valamivel ké­sőbbi időpontban kerül sor. A parlament épületében meg­kezdte működését a Tudomá­nyos Tanács. Duzs János mér­nök és Erdős Tamás fizio'ógus végzi a szervezést. Még ebben a hónapban kinevezik a Tudo­mányos Tanács tisztikarát és főtitkárát. A Tanács é’ctrehívásáról nyá­ron küön törvény rendelkezett; működését úgy tekintik, mint a magyar tudományos élet jövő tervhivala át, A tanácsnak élénk és sokszor döntő hatása lehet a magyar tudományosság irányításánál ♦ A Kereskedelmi Alkalmazot­tak Szakszervezetének lapja — mint a Magyar Nap idézi — körvonalazza az új szocialista kereskedői típust, — „Kartár­­saTiknak nem a vevő előtt haj­bókoló, alázatositodó és a vevőt becsapni igyekvő kereskedőnek kell lenni. A szocialista keres­kedő-típus a vevő érdekeit tartja szem előtt, de egyben neveli is a vevői Jóindulatúan segíti bevásárlásaiban és ha szükséges, politikailag is fel­világosítja." De hogyan fog ez festeni a gyakorlatban? Remélhetőleg nem úgy, hogy bemegyünk pél­dául egy rövidárukeresűíedésbe és szólunk: „Kérek egy hózen­­trágert és valami politikai fel­­világosi tástl" A belügyminiszter rendeletét adott ki, hogy a jövőben úgy a fővárosban, mmt vidéken csak az ő engedélyével. lehet bankettet rendezni. így nem tarthatnak lakomákat díszpol­­gárválasztáskor, községi esemé­nyek ünneplésére sem. Meg ki­tolta a pénzügyminiszter is, hogy a pénzügyi hatóságok vi­déki szemléje alkalmából ün­nepi ebédeket, vacsorákat ren­dezzenek és a folyóiratokra való előfizetést és könyvek be­szerzését is engedélyéhez kö­tötte. Értesülésünk szerint a többi minisztérium is hasonló , rendeletét fog kiadni. Ezek az intézkedéseik b:zo­­nyára általános helyeslést kel­tenek. Mert valóban elszaporod­­ták úgy a bankettek — s mint egy dolgozópárti újság helyesen megjegyezte: , — az ünnepségek is, amelyek ped’g — itt ugyan­csak e lap megállapítását idéz­zük: — nemcsak költségesek, de csökkentik a munka ütemét is. Helyes lenne azonban azok­ra a nagy eszem-iszomokkal és „mngnum áldumásokkal“ egy­bekötött úgynevezett fogadá­sokra is kiterjesztem a figyel­met, amelyekről senki sem tudja, hogy ugyan miért is ne­vezik őket fogadásoknak? Régi betegség nálunk a bankettek el­­fajzása, amelyeken — műit Kozma Andor kifejezte: — való­ságos „nyalnokversenyt" ren­deznek azek, akik egymást ágyba-főbe dicsérik a fehér­asztalnál, hogy utána bizalmas körben még azt a keresztvizet is leszedjék az ünnepedről, ami véletlenül rajta maradi A múlt­ban egy heteken át holtra ban­­kettezett aggastyántól mikor megkérdezte titkára: — Nem fá­rasztja méltóságodat e sok ban­kéit? — az öreg jubilánj cso­dálkozva felelte: — De hiszen, fiam, engem ünnepelnek! Megírtuk már, hogy a pa­rasztpárt nagybudapesti tago­zata 18.000 tagból kizárt 10.000- el. Mo$t a párt hivatalos lapja cáfolja azl, mintha ez „a pa­rasztpárt beolvasztásának elő­készülete" volna. Megállapítja, hogy a nagybudapesti szervezet akkori vezetőinek „ingadozó, söl reakciós reményeket táp­láló magatartása, az antisze­mitizmus és az igazi hazafias­ságtól távolálló nemzetieskedés" duzzasztotta meg reakciósokkal e szervezetet. Sok író, értelmi­ségi • sem „tudta követni népi demokráciánk előrehaladó és gyors fejlődését, paraszti elkü­lönülésről, új_ /magyar életfor­máról, paraszluralomról álmo­doztak". Kovács Imrének Is sok híve volt „e jobbra csúszó harmadik utas vezetőségben". Meg kellett hát tisztítani a pártot az „anti­szemitáktól, nemzetieskedőktől a parasztromantika megszállott­jaitól, a munkásosztály ellen­ségeitől". Nem fognak azonban megállni s a tisztogatás foly­tatódik a vidéki szervezetekben is. Sok hiba mutatkozott azok közt ’ is, akik mint .paraszt­pártiak „az állami apparátusban dolgoznak", tehát ezek műkö­dését ás felülvizsgálják — írja végül a cikk, ♦ Ügy a magyar művészetnek, mint a szocia ista mo: galomnak nagy gyásza van. Meghalt 62 éves korában Biró Mihály. Gra­fikusnak indult s nagy nemzet­közi sikerei vo’tak úgy grafi­kus-műveivel, mint festményei­vel. Kü önösen Berlinben, Paris­ban és Londonban Megnyerte a londoni Stúdió pályadíját is. Már fiatalon a szociális moz­galomhoz csatlakozott elhunyt testvérével, Biró Dezsővel együtt, akinek érdemei elévü hetetle­­nek a sport terén s aki komoly szerepet vitt az 1918—19-es for­radalomban. Biró Mihá’y al­kotta a «ka!apácsos embert*, amely a legutóbbi időkig a szo­ciáldemokraták jelvénye volt. Biró Mihá ynak ezért emigrál­nia is kellett. Nemrégen iéxt haza Parisból súlyos betegen — barátai tudták, hogy' már csak meghalni tért haza. SsabáBajoatáh a dehányárusítási meBIékcikkebkel kereskedést A kereskedelem- és1 szövet­­kézelügyi miniszter körrende­letben szabályozta a dohány­­árusítási mellékcikkekkcl való kereskedés üzletkörét. ' Eszerint a dohányárusítási mellékcikkekkel való kereske­dés feltétlen üzletkörébe lartoz­­, nak többi között hamutartó, divatlap, menetrend, autótérkép, képeslap, levélpapír (csak bon­tott csomagból, naptár, rajz­szeg, grafitirón, borotvapenge, emléktárgy, jelvény. A feltéleles üzletkörbe az alábbi cikkek tartoznak: könyv, térkép, rajz- és írószerek. A feltételes üzletkörbe tartozó cikkek, eltérően a feltétlen üz­letkörbe tartozó cikkektől csak ott és addigi árusíthatók, ahol és ameddig ezeket a cikkeket árusító szaküzlet nincs. Ha szaküzlet nyílik, akkor hatvan? napos kiárusítás után nem áru­síthatók tovább a feltételes üz­letkörbe tartozó árucikkek. Azok a dohányárusítási mel­lékcikkeket árusítók, akik a körrendeetben felsorolt cikke­ken felül egyéb cikkek árusítá­sával is fogta kozSrak„ ezeket a cikkeket 1948 december 31-éig árusíthatják. A dohányárusítási mellékcikkekkel való kereske­dés gyakorlására jogosító ipar­­igazo.vány csak kizáró agos do­hányeladási engedélyei rendel­kező dohányé: us részére és csak a dohányárudához kötöt­ten adható. * Ha a kizárólagos dohányel­adási engedély hatályát veszti, vagy azt visszavonják, a do­hányárusítási mellékcikkekkel való kereskedés gyakorlására jogosító iparigazolványt is visz­­szavonják. Annak a dohányáru­sítási mellékcikk-kereskedőnek az ipar:gazolványa, aki kizáró­lagos dohányeladás' engedéllyel nem rendelkezik, 1948 derem-, bér 81-én hatályát veszti. (MTI) Rendőrségi hírek Kettős szállítólevelekkel manipulált Kovács Lajos, az államosított Csáki László Ipar­művek Rt. reszelőgyár volt bér­lője! A hamis szállítólevelek segítségével sógorával, Bródy Lászlóval mintegy 10.000 resze­­lőt csempésztek ki a gyárból, feketén hozták őket forgalomba. Kovácsot őrizetbe vették, Bródy időközben Dél-Amerikába szö­­kötl • „ Tüzelőanyagcsalók kerültek a rendőrségre Dózsa Imre, Riegler Mihály és Gröschli Imre alk. munkások szennyében Legutóbb Dancs József ország­­gyűlési képviselőnek ajánlottak Ki«s- és npréliárdioíijsrk trndabwtor PtPAftlICDT l--------lanárslirml brifndf lések U fll/IHI IC/ í! E b l\ IYS I L fi | | Bn|R7|”- 1 f3 éves terv A tS'^oL ' "vermetioci mii, renaissancc ^ W NÉP hdlésssohák gvrrrnekszék iá r»' baro/Míibcn, áST Bútor Ej? n * j a kombinlHtszobák. CFobulor • * • „ , j Z^T-ssáZ. hntovt ^„„“otrátor.,, M r jo iMaígien. szekreter, sm’.zett. reka- olcsA áron k^n.vhaixreiTdezé^k bicikli Ajánlatokat: m é eladó. Kisiparosnál.' nagy vá ásztékbnn. Gyártás. Javítás MíikWh? ár“ Zichy Jenő-utca har- jótállással) Flzcté J kedvezmény! ... .. ”* . minfhirom .. HAZA! BÚTORIPARI VII AKACFA'U A ------í-aJüÜé&ií_____ _____--------------------- | fiz. kedvez- KÉR. VAU.. III. niUlóf/l U. « 0;cs4 árajánialaim: rLTf!D Pl háztartásért méunyel, BAROSS H l CA 46 (Rákóczi-út ^sarok) ,;ombináIiszekrcny. 1300, ÜUlUPI Ti Is ruháért j Mária utca sarok. 226— 484 háromajtcs 1250 reka­leílőbbpt fisét vidékre szakszerű rp|pfon. 99* f)AA —n 1 ■ ■ mié 800, íróasztalok 350-ST.ING1SZKK. Tee'U- csőmázolással boa- eit-iin. wo- fl . b ... - (őt. új és használt teie­lér 3 Tel: 135-376. *uk íorualomba. szersnk^fív vs hálók már 2500-tól. ko­*-----7----------------------- . Kér,co áraián,atol: IPÍtníRSíTORftk uSíóblm' Prohász^ mo(lok f8J’es darabok Pi Ü ___ ' hálókra, lllbiMlUM,!' íyárból VI., -‘zichy hihetetlen olmón (GoM-ky I 4Jíi€ — \ konv' á’ ra ármilyen mennyiségben enö-utca negyvenhat sJrh:ed) pydrinél Ki­r 11' N111) I i kony..a.ra, kaphatók lavilást vállalok. ráiy-ptca II. Lövölde-11N1, H H fi | komh. , egri jőzsef —----------------------------- ■______________ VII, Dohánv-utca 59. bercndezésikre, ttEXIÜMÜH BLTM év'ófdTóU^ Í árban’ ésÜtTo°k m°d;* Hétóu-n ^ír íjini tai i . , . , . a* év,izedek óta ■ artan és 10 modern Komhná|-vúhákW;*r irodabútorokra. ^Ma^p.óda B Oí”íll L j ^d/5IfcgeI*«J6-V4l-“-Fizetési kedvezmény, j ara ans v m m ma ilpest VII Királya 25 1 ' ,6’—~*-------­iVeszflnk üsznáh Telefon: J27-U73 |„ , ()Ie 4 árak, N«y I SuiárTM^'0^ kumb.nált szobát. Va- vili. Karácsonv S- iuniuü.urok litlyrelilTi választék VI.. Baiesv | ^ ö vcnhal U dis, Rózsa-utca 27 (KarWmleto)-ujV'o tása. anlikslllfi búlo Zs» nszky-út 43. «.? 01 U­Telefon: 421 PPt V J rok jutányosán f zetés - Tar ■ v-l. - „ ■■ ■ ■ ------------:------------­• --—;— ------- v —ketívezménv. Rrrénvi Ha-ználl és úi há'ók 6>'«nyörű. komplett Ma­, fouíí5B*d íróasztal redőnyös- II. Hunvadi János-úl kombinált berendezések’ banka ebédlő olcsón el- Brosi Islván-iy. oi, szekrény, Irfaénasztal. három Tel.- Q58-M2 egyes bú ordarabok ol-adú-. _Mes ekinthe ő Tel - 221 682 ^ :roi a szekrény, konyha, vtodern és ství ni és cs5 árusítása. Fehér!-* 2-nz: Sz álln-.ér 15. —— —-------------^ Andrássy- :^d"á?t Vriatba 'ibéd- Dohány-utca 71. MxTclügyelónéL Gyeimekáíjy . . 77.— ut 3.3._Textiláruűzlel,— jőki kombinált Barokk 0„;iAV» Anfik barokk női írói-Vendégágy .... 155.— Diófa hálószobámat e’.- garnitúrák, egyes dara- Ll!.01 ' :íü C:|CÍ as7tai teíjeeen jóvar-FrmoU felszerelve 5í-—; adnám vagy elcserél-bök. Nagy Sándornál, égé z háztartást ‘vesz rálép! kéfészes rőtéi Mtemíí „rez körüli nem styl rekannéra. Somogyi Béla ,út 26. Vá- GERSTL, István út 2fi iratszekrény eladói Te­buszonketlé „Finom kivitel". rosházánál._______________Telefon: 427-5H. -efon: 133-934, kokszot. A képvise’ő 10 mázsát rende t, aznap délután lovas­kocsival hat ember jelent meg, hogy leszá iítsa a kokszot. Egy­­egy zsákot 56 kilónak mértek, az o-'szággyűlési képviselő azon­ban a szomszédos fuszerüz etben megállapította, hogy a zsákok sú’ya mindössze 17 kg Értesí­tette a rendőrséget, de a banda tagjai közül már csak hármat találtak ott. A többieket kere­sik1. Uzsora miatt a gazdasági rendőrség el­járást indított dr Szentgyörgyi Pál zenetanár ellen, aki Koós Hutás Gergely bérautobuszfuva­­rozónak 13.000 forintot adott autobuszvásárlásra, azonban 19.000 forintos váltót Íratott vele alá. — Aufenberg József, a budafoki dobánynagyáruda volt vezetője, Zobo'.a Istvánná budafoki fűszeresnek 6000 fo­rintot kölcsönzött, 720 forintos havi kamatra. Aufenberg ellen eljárás indult. Verekedés volt szerdára virradóra a Bér­kocsis utca és Víg-utca sarkán. Az R-csoport Váradi Endre ke­reskedőt és -Borbély János fod­rászt előállította a rendőrségre. Gázzal megmérgezte magút és meghalt a Szentkirályi-Utca 36. számú 'házban lévő lakásán Nagy Berta an 29 éves fővárosi tisztviselő. Tűz ütött W Budaka’ászon a Buda­kalászi Textiiművek telepén. Egy olajtartály gyuláéit ki, a tűzoltók haboltóvá, hamarosan eloltották. Illetéktelen névhasználat , A Szakszervezeti Tanács felhívja az üzemi bizottságok figyelmét, hogy a sDoIgozók KöryvszoL gá!ata» ’ címen könvviigynökök illetéktelenül használják a dol­­gozók nevé^ Közel 200 romépületet bontottak le Június óta A fővárosban nagy lendület­tel folyik a romeltakarítás. Ez év június 1-én — a bontási aikc ó kezdetén — a budapesti romépületek szánja 831 volt. Ebből az építés- és közmunka­ügyi minisztérium már eddig lebontott 60 romépületei a háztulajdonosok 123-nnk bon­tási munkálatait végezték el. Bontási munkálatok folynak jelenleg 137 helyen és szeptem­ber 27-én, 70 romépületnél in­dult meg a munka. Az eddig le­bontott romanyag 270.000 köb­méter. (MTI) ölven szovlet gyártmányú trolleybuszt kap Budapest A budapesti közúti köíleke­­dés fejlesztését célzó program­ban .szerepel a trolleybusz­­közlekedés kiépítése is. Az ost­rom előtt mindössze két trol­­leybusza volt a fővárosnak, amelyek külterületen bonyolí­tották le a forgalmat. Tervbe­vették, hogy a hároméves teTv keretében trolleybusz-közleke­­dóst vezetnek be azokban a szűk utcákban, ahol a villamos­közlekedés fenntartása már za­varóan hat, viszont a meglévő villamos felsővezeték lehetővé teszi az olcsó üzemi trolleybusz­­forgaloon bevezetéséi Eredetileg 25 trolleybuszt akart a BSZKRT megrendelni, de a most meg­kötött szovjet-magyar kereske­delmi szerződésben biztosítot­ták 50 szovjet gyártmányú, tel­jesen modern trolleybúsz be­szerzését. A főváros vezetőségé és a BSZKRT nagy örömmel fogadta a hírt, és máris meg­kezdődtek a tárgyalások, hogy megállapítsák azokat az útvona­lakat amelyeken a szállítandó tro leybuszokat üzembahelyezik. Utazás a földalatti folyosón? A háború után jne|újhodni készülő francia turisztika^ egyik legerősebb «titkos fegyvere* a Lót megyében lévő ,Gouffre de Padhac szakadéka. Melysége akkora, hogy harmincemelctes fe.hőkarcoló kényelmesen elfér­ne benne s oda lenre zk.edni is úgyszólván lehetetlen, volt, míg meg nem könnyítették hidrauli­kus felvonó segítségével. Hat­van esztendővel ezelőtt egy Martéi nevű barlangkutató jött nyomára, aki az első emberi lélek lehelelt ebben az elvará­zsolt, csodálatos földalatti biro­­^da’omban. Még ma is őrzik összetákolt kis lébkvesztőjét, mellyel — egyetlen szál fák.va vi’ágánál nekivágott a földala ni lélegzetelállító utazáshoz. De Martel csak egy töredékét jár­hatta be a cseppkőbar!ang-út­­vesztönek, talán csak nóhány száz méternyire evezhetett « névtelen a’világi folyón, melv. nek e’kéuzelhetct'en, színes kristályüveghez hason'ó tiszt­ségét már lelkesen dicsőítette első köz'eményeibea. Liftszerkezet s vi! amosvilágf­­tás fogadja ma már a turisták új paradicsomában a látogatót. Ha az utas leszáll a felső világ­ból, három kilométer hosszú ♦ hajózható* fo yón tehet uta­zást, anélkül hogy ki lehetne deríteni Pádirac rejtélyes Stgr­­ének eredetét, vagy torkolatár. Az utazás legfőbb vonzerejét a két part képezi: mészkövek- sze­szélyes, vad, majd groteszk fór­­máinak sora mellett sik'ik el a lélekvesztő: a reflektorok fényé­ben szépségük néha valószerűt­lenül kü’önös profilt kap. Ma­gának a folyónak vonu'ataH nem lehetett míg megfejteni; a jéghideg vízben percek alatt el­pusztulnak a betett édesvízi ha. lak. Műszálon kívül semmiféle szerves élettel, sem annak egv. kori nyomával nem talá'koztnk a kufalók, akiknek talán újabb félszázadrá lesz szükségük, boev mogía'á ják az alvilági folyó rejtélyes eredetét, (pl) JO ÍGÍSZSEGilEZ Ferenc József keserű vizet Pete fi Sándor- ifdban nagy portálos kirakattal ^ üzlethelyiségrész albérletbe KIADÓ Levelek . Sraknia megjelölés" jeligére Gátas hirdetőbe, Csáky-utea három. Wárowhá/.i hírek Az érvényben lévő szabályok szerint a bontási engedélyek kiadásakor kötelezni kell a háztulajdonost az úgynevezett házi bekötő csatornák kibon­tására is. Az uióbbi években ezt a rendelkezést nem tartották be és a még lebontott rom­házak házicsálornái.l ■ sem távo­­lítolták el. Most 1941-ig vissza­menően felülvizsgálják a ház­­lebontások t és ellenőrzik a csatornák sorsát. A háztulajdonosokat' kötele­zik, hogy október végéig pótol­ják a hiányzó házszámtáblákat és helyrajzi számtáb’ákat, mert néhol egész utcasorokon hiány­zanak ezek a táblák. Ml Történt két állomás között? Megtudhatja, ha megnézi a szezon legmu atságosabb SZÍNES, zenés vígjátékát LÍDIA PBANPVSZKAJA LEONID GALLISZ CORSO OÜHVIA-ÁTRIUM Vasárnaptól URÁNIA is FOBÜM-SCAU Vasárnaptól ROYAL APÖLLO is A múlt szezon nagy sikere S i?11 Főszere" .: HERBERT MARSHALL JOÉL MC. CREA GEORGE SANDERS ALBERT BASSERMÁNN ADY-DÉCSI A nagy vígjátéksíker! tENNI, VAGY MÉM LEMNI? CAROLE LOMBARD Rendezte: LUBIT3CH BELKSI-SMBSÁG TINŰBI LGUIC JOUVET izgalmas bűnügyi filmje: BŰNÖS. VAGY ÁLDOZAT? PÁTRIA — BETHLEN BUDAI VIGADÓ JÓZSEF ATTILA 3 A/lBPíffpmrMfWM fe CEUAJOHNSON TKEVORHOWAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék