Magyar Nemzet, 1948. november (4. évfolyam, 253-276. szám)

1948-11-03 / 253. szám

' ' ^ I 1­I Csapatainak veresége után Csangkajsek állítólag lemondásra készül A kettős ünnepnapon a nem­zetközi érdeklődés előterébe a kínai helyzet került. A kínai demokratikus néphadsereg tel­jesen birtokába vette Mukden városát és ezzel a Kuomintang­­csapatok utolsó mandzsúriai támaszpontjukat is elvesztették. Főleg az amerikai lapok és az amerikai közvélemény fo­gadta megdöbbenéssel a Man­dzsúriából érkező híreket. A New York Times például azt írja, hogy Mukden eleste Man­dzsúria elvesztését jelenti, ami egyértelmű azzal, hogy Kína egyik legfontosabb ipari köz­pontját elveszítette. A mukdeni csata két követ­kezménye az, hogy a mandzsú­riai kínai kormánycsapatok fő­parancsnokát, Ve-Li-Huang tá­bornokot Mukdenből történt szökése után őrizetbe vették. Az elfogatási parancsot maga Csang-Kai-Sek adta ki. A má­sik következmény az, hogy Vong­ Ven-Hao miniszterelnök és a pénzügyminiszter benyúj­totta lemondását. Az Egyesült Nemzetek Szer­vezetének folyosóin — mint a Telepress jelenti — nyíltan be­szélnek arról, hogy Kuom­in­­tang-Kína a legutóbbi vereségek következtében megszűnik , nagy­hatalom lenni és így kérdésessé válik ezen a címen viselt tag­sága a Biztonsági Tanácsban. Hongkongi értesülések sze­rint hétfőn, Mukden eleste után Nankingban amerikai katonai tanácsadó csoportot állítottak fel, amelynek teljes ellenőrzési joga van. Az amerikai légi szál­lítási parancsnokságot több re­­pü­lőrajjal erősítették meg. Kedd esti jelentések szerint a kínai néphadsereg Mukden el­foglalása után Sanzi tartomány fővárosa, L­ai Yuan ellen vonult és már behatolt a város keleti részeibe. Az északkínai Csing­­tau kikötőjébe két repü­lőgép­­anyahajóból, két könnyű cirká­lóból és nyolc torpedóromboló­ból álló amerikai hajóhad fu­tott­ be. Ugyanez a jelentés azt közli, hogy Nankingban elterjedt, meg nem erősített hírek szerint Csangkajsek tábornagy a le­mondás gondolatával foglalko­zik. A nagy szocialista forradalom évfordulója November 7-én ünnepük az orosz szocialista forradalom 31. évfordulóját. Ebből az alka­lomból a Szovjetunió területén nagyarányú előkészületek foly­nak és sok helyen máris hoz­záláttak a lakóházak feldíszíté­séhez. * A Szovjet Kommunista (bol­sevik) Párt központi bizottsága kibocsátotta azokat a jelszava­kat, amelyeknek jegyében az évfordulót megölik. Ezek a jel­szavak, mint a Pravda vezér­cikkben kifejti, a legidőszerűbb politikai és gazdasági feladato­kat domborítják ki. A felhívás visszatekint azokra a nagy ered­ményekre, amelyeket a Szovjet­unió az elmúlt esztendőben el­ért, és amelyek joggal töltik el bizalommal a nagy birodalom minden lakóját. A szovjet dol­gozók — írja a lap — sikereik­kel újból bebizonyították a szovjet rendszer nagy életerejét, a szocialista gazdálkodási rend­szer fölényét a mindjobban vál­ságba merülő nagytőkés gazda­sági rendszer fölött. Lenin és Sztálin azonban azt tanítja, hogy nem szabad ölhetett kéz­zel ülni az elért eredmények után. Ennek a ténynek is kife­jezést adnak a felhívás záró mondatai, amelyek kidomborít­ják azt a körülményt, hogy a szovjet nép minden történelmi győzelme a kommunizmus felé vezet. Az ünnepek diplomáciai eseményei Az elmúlt napok diplomáciai krónikájának három kiemelke­dő pontja van. 1. Visinszkij a Sunday Times tudósítójának adott nyilatkoza­tában kijelentette: Még mindig nyitva van a kapu a tárgyalá­sok előtt. 9p jAl K­wArnapF Bwjvjrt megemlékezik azokról a fan­tasztikus hírekről, amelyeket bizonyos amerikai és angol la­pok és az amerikai rádió ter­jeszt és amelyek szerint Német­ország szovjet megszállási öve­zetében négyszázezer főnyi rend­őrséget alakítottak volna. Ezzel kapcsolatban illetékes helyről szerzett információ alapján a moszkvai lapok kijelentik, hogy ezek a hírek hazugok és át­látszó célokat követnek. Nem történt egyéb, mint az, hogy a spekulánsok és a szovjet övezet gazdasági életét fenyegető sze­mélyek elleni hatékonyabb küz­delem céljából a rendőrség lét­számát tízezerrel fölemelték. 3. A brit alsóház hétfői ülé­sén a külügyi államtitkár kije­lentette, hogy Nagy-Britanniá­­nak nincsen szándékában visz­­szavonni csapatait Németország­ból. Az amerikai elnökválasztás kedden tartották meg az el­nökválasztást Amerikában és természetes, hogy a kilátásokra vonatkozó becslések foglalják el a főhelyet a világlapokban. Pá­risi MTI­ jelentés szerint való­színűnek látszik, hogy egyik párt sem kap abszolút többséget és ez esetben január 6-án a kongresszus választja meg az új elnököt a legtöbb szavazatot ka­pott három jelölt közül. A kora szerint szavazásra jo­gosult 93 millió amerikai állam­polgár közül mindössze 67 mil­lió iratkozott fel a választási lajstromra, ami az előfeltétele a szavazásban való részvételnek. A Gallup-intézet véleménye sze­rint ebből is csupán 45—47 millió fog szavazni. Itt említjük meg, hogy az amerikai kommunista párt ti­zenkét vezetőjének New York állam szövetséges bírósága előtt hétfőre kitűzött perét ismét el­halasztották, még­pedig novem­ber 10-re. New York bírósági épülete előtt nagy tömegek gyűltek össze —­ jelenti a Tele­press —, hogy tiltakozzanak a per komédiája ellen. Tüntetés Londonban A londoni amerikai nagykö­vetség előtt hétfőn este kom­munista tüntetés volt. A tünte­tők négytagú bizottsága tiltako­zott a nagykövetségen az ame­rikai kommunista vezetők pere ellen. Ugyanebben az időben London úgynevezett előkelő ne­gyedében is tüntetések foly­tak. A nagykövetség titkára fogad­ta a tüntetők kiküldöttjeit és közölte velük, hogy kívánságai­kat Washingtonba továbbítja. A berlini légihíd A berlini légihíd körül a rossz időjárás beálltával súlyos zavarok keletkeztek. Vasárnap és hétfőn erős köd­ akadályozta a repülőgépek leszállását, úgy­hogy a tempelhofi repülőteret ki is kapcsolták a légiforga­­lom­ból. A szakértők közölték a sajtóval, hogy a tempelhofi re­pülőtéren nem lehet Radar­­készülékeket használni, miután a környező magas házak aka­dályozzák a készülék működé­sét. Közben Bonnban folytatják a tárgyalásokat a nyugatnémet külön állam alkotmányáról és berendezkedéséről. Fővárosként eddig Frankfurt és Bonn jött számításba, most azonban a bajorok is bejelentették igényü­ket és Bamberget jelölik. A francia sztrájkhelyzet A francia kikötőmunkások és tengerészek sztrájkja tovább terjed. A marseillei kikötők for­galma napok óta teljesen meg­bénult. A többi kikötőben, mint a harmadik utas Combot írja, a helyzet változatlanul zavaros.­­ Párisban kedden délután az a hír járta, hogy a kormány a legrövidebb időn belül újabb karhatalmi akciót indít a sztráj­koló munkások által őrzött tár­nák elfoglalására. Estére ez be is következett: a rend öt-csapatok­­ rohamra- indolta Ist Pn is fiaim vidékén, hogy elfoglalják a bá­nyászok kezén lévő 40 tárnát. Ítélet a román össze­esküvők perében A bukaresti katonai törvény­szék kedden hirdetett ítéletet az államrend megdöntésére irányuló titkos szervezkedéssel, kémke­déssel, katonai jellegű alakula­tok szervezésével és gazdasági s­z­a­bo­táz­s-cselekményekke­l vá­dolt összeesküvők ügyében. Max Ausschnitzot távollétében életfogytiglani kényszermunkára, vagyona elkobzására ítélték és polgári jogaitól örökre meg­fosztották. A további hat fővád­lottat ugyancsak életfogytiglani kényszermunkára és vagyon­elkobzásra ítélték és a többi vádlott 15-től 25 évig tartó kényszermunkára szóló bünte­tést kapott. A tárgyalás során terhelő ada­tok merültek fel Petrescu, a volt disszidens szociáldemokrata párt vezetője ellen, ezért a katonai törvényszék ügyét kivizsgálás végett az ügyészségig tette át. „Rendkívül komoly** a palesztinai helyzet Az angol rádió jelentése sze­rint az angol delegáció kérte a Biztonsági Tanácsot, üljön ösz­­sze csütörtök helyett szerdán a palesztínai kérdés megvitatásá­ra. Hivatalos angol helyen ugyanis rendkívül komolynak látják a palesztinai helyzetet és úgy vélik, hogy sürgős cselek­vésre­ van szükség. A Biztonsági Tanács Paleszti­nával foglalkozó albizottsága egyébként kedden folytatta tár­gyalásait arról az angol-kínai határozati javaslatról, amely in­dítványozza: alkalmazzanak gazdasági szankciókat a palesz­tinai fegyverszünetet megsértő felek ellen. Kazinczy-emlékü­nnep Kazinczy Ferenc születésének 189. évfordulója alkalmából az Irodalomtörténeti Társaság ván­dorgyűlést rendezett Sárospata­­kon. Megemlékeztek Kazinczy Lajos 48-as honvédtábornok mártírhalálának 99. évfordulójá­ról is és megkoszorúzták Ka­zinczy Ferenc széphalmi sírját. Úszta Gyula főispán és Tolnai Gábor egyetemi tanár beszélt Kazinczyról. A sárospataki kol­légiumban ünnepi díszközgyűlést tartottak. Itt Waldapfel József azt mondta, hogy az Irodalom­történeti Társaság Kazinczy alakjával kezdi meg az irodalom­történet revízióját. Végül Bartha János egyetemi tanár beszélt. Révai József az újságírásról A Magyar Dolgozók Pártja vasárnap este a Városi Színház­ban „Szabad Nép-estéd­” rende­zett, amelyen megjelent Farkas Mihály honvédelmi, Olt Károly népjóléti miniszter, Vas Zoltán miniszter, Nógrádi Sándor ál­lamtitkár és még sokan az MDP vezetőségéből. Révai József úr mondott ünnepi beszédet, amely­nek keretében megemlékezett a Szabad Nép-akcióról, amely le­hetővé tette, hogy az MDP köz­ponti lapja minél szélesebb ré­tegekhez jusson el. — Az új arcú magyar hírlap­írás megteremtése terén még nagyon sok a tennivaló — mondotta a többi között. — Nem rajtunk múlik, hogy a ma­gyar újságírásban hovatovább úrrá kezd lenni bizonyos uni­­formizálódás. Nem mi vagyunk ennek az okai, hanem a polgári újságírás és sok esetben szövet­ségeseink bizonytalansága. Mi nem akarjuk az egész magyar sajtót egy kaptafára verni — hangoztatta. — A világ esemé­nyeit és országunk dolgait meg­világíthatják a többi demokra­tikus pártok újságjai és más­képpen, mint mi. Azoknak a dolgozó rétegeknek szempontjá­ból, azoknak a stílusa szerint, amelyekhez szólnak, amelyek érdekeit képviselik. Révai nagy tapssal fogadott beszéde után az egyesített kóru­sok több énekszámot adtak elő, majd a „Harmadik csapás“ c. MM* Eltart B­risztére Gottw­a­d távirata Szakasits Árpádhoz Gottwald, a csehszlovák köz­társaság elnöke, táviratot kül­dött Szakasits Árpád köztársa­sági elnökhöz, amelyben meg-­ köszöni a cseh nemzeti ünnep alkalmából hozzá intézett üd­vözletét. Én is meg vagyok győ­ződve — mondja a távirat —, mint ön, hogy Magyarország és Csehszlovákia, miközben egy­mással lépést tartva halad a szocializmus felé, most sokkal könnyebben közeledik egymás­hoz a két nép és még szoro­sabbra fűzi egymás között a barátság és a jó egyetértés kö­telékeit. Lengyel-magyar­ centenáris ünnepségek Varsóból jelenti a PAP. A centenáris év ünnepségeinek keretében Tarnowban megünne­pelték a forradalmi Becs Bem József által vezetett védelmének évfordulóját. Az ünnepség, amelyen magyar kormánykül­döttség is részt vett, a két nem­zet barátságának jegyében zaj­lott le. Mlynarski professzor méltatta Bem tábornok érdemeit, han­goztatta, hogy a demokratikus és haladó erők, éppúgy mint 1848-ban, ma is harcban álla­nak az imperializmussal, de az eredmény ezúttal a demokrácia és a szocializmus győzelme lesz. Pasenkiewicz krakói vajda hangsúlyozta, hogy a lengyel­magyar kapcsolatok csak akkor léptek valóban helyes útjukra, amikor mindkét államban a munkásosztály vette át a vezető szerepet. Rics István igazságügyminisz­ter tolmácsolta a lengyel nép­nek a magyar nép meleg kö­szönetét, amiért legjobb fiait küldte el, hogy harcoljanak Ma­gyarország szabadságáért. A lengyelek már 1848-ban látták — állapította meg —, hogy aki egy nemzet szabadságáért har­col, ugyanakkor mind­en nem­zet szabadságáért veszi fel a küzdelmet. Bárhol folyik is a harc az elnyomatás és a ki­zsákmányolás ellen, a harcban mindenkinek részt kell vennie, aki a haladásért harcol. Görgényi vezérőrnagy beszé­dében a lengyel és a magyar, valamint a Szovjet Hadsereg érdemeit méltatta. Komszom­ol-Ünnepségek A Komszomol fennállásának­ 30. évfordulóját nagy lelkese­déssel ünnepelte meg a magyar ifjúság. Az ünnepségeket min­denütt a munkás-, paraszt- és értelmiségi ifjúság összefogásá­nak jegyében tartották meg és az ünnepség hangulata vissza­tükrözte azt az elismerést, amellyel a magyar ifjúság ki­kéri a Komszomol által elért roppant eredményeket. Szombat­helyen az ifjúság és a város közönsége nagy tömegben vo­nult a szovjet emlékműhöz, amelyet megkoszorúztak. A kultúrházban szép ünnepséget tartottak. Debrecenben színpom­pás felvonulás után nagygyűlést tartott az ifjúság. Megjelent Hosev­i Mih­ail szovjet konzul is. A miskolci Komszomol-ünnepen Nonn György országgyűlési kép­viselő mondott beszédet. A ma­gyar ifjúságnak példát kell vennie a Komszomoltól. De szükséges az is, hogy meg­akadályozzuk a Mindszenty­­féle bujtogató propagandát és megakadályozzuk a szovjet­ellenes szervezetek tevékenysé­gét. Elejét kell venni annak is, hogy a magyar ifjak egy része hitbuzgalmi megbeszélések leple alatt olyan összejöveteleken ve­gyen részt, amelyeken a ma­gyar-szovjet barátságot akarják aláásni. Pécsett Gyenes Antal NÉKOSZ-főtitkár hangoztatta, hogy a magyar ifjúságnak a Komszomol példáját kell kö­vetnie. A szegedi ünnepségeken 5090 ifjú vett részt. Dénes Leó polgármester beszélt. Ezután megkoszorúzták a szovjet emlék­műveket. A MÁVAG színjátszó cso­portja szombaton este a Kom­szomol harmincé­ves évforduló­jára nagy sikerrel mutatta be Afinogonov «Kisunokám». című fémdarabján Fontos változás a lengyel püspöki kar állásfoglalásában Varsóból jelenti a Telepress. A lengyel püspöki kar vasárnap felolvasott pásztorlevele fontos változást jelez a katolikus egy­ház állásfoglalásában a lengyel népi köztársaság törekvéseivel kapcsolatban. A pásztorlevelet a püspöki karnak nme szeptem­berben tartott wroclwi értekez­letén fogalmazták meg s annak­idején aláírta a nemrég elhúnyt Hlund bíboros, Sapieha érsek és az ország huszonegy püspöke. A pásztorlevél hangsúlyozza, hogy a püspöki kar „a régi Wiroclawból, Szilézia fővárosá­ból” szól a katolikus hívekhez. Örömmel állapítja meg, hogy­­Szilézia, Pomeránia, Varna és Mazury visszatért Lengyelország­hoz?. A pásztorlevél közlése sze­rint a pápa a nyáron kijelen­tette Sapieha érsek elött, hogy a Vatikán sohasem foglalkozott Lengyelország nyugati határai­nak kérdésével. (Ez a kijelentés ellentétben áll a pápának a német püspöki karhoz intézett levelével, amely támogatásáról biztosítottta a né­met revizionistákat és kifejezés­re juttatta, hogy a pápa ellenzi Lengyelország mostani nyugati határait.) Új hangot jelent a lengyel püspöki kar pásztorlevelében a parasztokhoz és munkásokhoz intézett felhívás, hogy a leg­nagyobb erőfeszítéssel működ­­jenek közre a lengyel újjá­építésben. A pásztorlevél óv minden katolikus hívőt áttól, hogy­­sötét elem­ek felbujtására meggondolatlan cselekményeket kövessenek el­. Ez a pásztóilevél első jele annak, hogy a katolikus egyház kezdi felismerni: elmarad a fej­lődésben és elszigetelődik, ha fenntartja elutasító magatartá­sát a korszerű fejlődéssel szem­ben. A püspöki kar végül is el­határozta, hogy nyilvánosan he­lyesli Lengyelország új nyugati határait, az újjáépítési erőfeszí­téseket és legalább is szóban tiltakozik a «sötét elemek?] aknamunkája ellen. (MTI) A Brusad­elli-ügy Róma, november. (A Magyar Nemzet tudósító­jától.) Rég nem volt ilyen za­matos, társadalminak indult, de pénzügyivé és politikaivá fejlő­dött kövér botrány errefelé, mint a Brusadellii-ügy. Még ta­lán a Graziani-pert is háttérbe szorítják az erről megjelenő ki­merítő többhasábos tudósítások. A botrány Észak-Olaszország­­ban, pontosabban Milanóban tört ki. Egy részvénypakett gazdát cserél Főszereplő Giulio Brusadelli, az agg­i pamutkirály­a, akivel együtt a hipergazdagok kis, de annál hatalmasabb csoportja is fényszóró alá került. Azzal kez­dődött az egész, hogy a Tog­liatti ellen elkövetett merénylet után pánik keletkezett Észak- Olaszországban. A nagytőkések hirtelen mozgósították pénzei­ket és nekiindultak Svájcnak autóikon, attól tartván, hogy forradalom vagy másmilyen nyugtalanság tör ki. Ez a pá­nikhangulat — úgy látszott ak­kor — elkapta a 71 éves Bru­­sadellit is, a tegnanói­­Dell’ Acqua- pamutszövőgyár tulaj­donosát, számos nagy pénzügyi csata kíméletlen győztesét. Jú­lius 15-én Brusadelli eladott egy másik olasz pamutérdekelt­­ségnek egy 243.000 darabból álló részvénypakettet, tehát a Del’Acqua részvénytöbbségét, mire a Dell’Acqua részvények 24 óra alatt ezer pontot estek. Ekkor 11.000 líra volt az ár­folyamuk. Eltelt három hónap, Brusa­­delli eladott részvényei 21.000- re mentek fel. Október 15-én viszont hirtelen 14.000-re es­tek le. Az történt ugyanis, hogy az agg évpamutkirály­, miután nem tudta elviselni rosszul sikerült spekulációját, egyik ügyvédje út­ján, az általa július 15-én el­adott 243.000 részvény előzetes lefoglalását kérte a milánói tör­vényszéken, lefizetvén ugyan­­akkor 600 millió líra óvadékot. Emiatt zuhant le egyik napról a másikra a részvények árfo­lyama. A fiatal feleség —­­kikészíti, az öreg férjet Brusadelli kérelmét azonban szenzációs indokolás kísérte. Ebben az öreg ,pamutkirály, megállapította, hogy egy ko­­­­losszális manőver áldozata lett, amelynek spin­­us rektora fiatal felesége volt, aki összeállt a ver­senytársaival, megrontására tört. Itt következett az immár bot­ránnyá dagadt pénzügyi mani­puláció szekszep­es része. A megvádolt hölgy, a 38 éves barna szépség, Anna Andreoli második felesége Brusadellinek. A­­pamutkirály? 1942-ben is­merkedett meg vele, aki akkor Gennaro Gussi nagyiparos neje volt. Brusadelli rávette az asz­­szonyt a válásra, majd aztán elvette feleségül. Szerinte ez volt a veszte, mert — amint keresete indokolásában előadta: «ez a kivételes szépségű és wrussátfa -BC, -alának­­­kölcsi romlottságát nem ismert­­em, teljesen kikészítette. Ez a „kikészítés" abban ál­lott, hogy a 38 éves asszony — az említett indokolás adatai sze­rint — szexuális szolgaság alatt tartotta az öreg­embert, aki így teljesen elveszítette lelki egyen­súlyát, ami pedig­ „egy pénz­ember első kelléke". Az asszony összeállt Brusadelli legnagyobb versenytársával, az ugyancsak pamutgyáros Ghilio Riva mér­nökkel, rávette férjét, hogy a részvényeket Rivának adja e­ amiért Rivától hatalmas össze­get kapott. Persze az ellenfelek sem ma­radtak tétlepsil és feljelentették az öreg Brusadellit a adócsalás miatt. Itt vált a botrány országossá és politikaivá. Kiderült ugyanis, hogy Brusadelli összesen évi 400.000 líra adót fizetett, mintha összes vagyona csupán 2 millió kétszázezer líra lett volna. Ez­­zel szemben kiderült, hogy maga a részvénypakett több mint 3 milliárdot ér, Brusadelli többi vagyona együtt pedig el­éri az 50 milliárd lírát. Termé­szetes, hogy ebben a fantasz­tikus méretű adócsalásban, amelynek révén az államot mill­liárdos károk érték, sok min­denki „benne van". A botrány­­hullámok akkora zajt csaptak, hogy minisztertanács volt kény­telen az üggyel foglalkozni. Az eredmény az lett, hogy rár olá vették Brusadelli egész vagyonát, mivel adócsalása révén többmil­­liárddal tartozik a kincstárnak. Egyben valószínűleg vizsgálat indul abban az irányban is, mi­kép volt lehetséges az, hogy mindeddig nem jöttek rá a pénz­ügyi hatóságok Brusadelli üzele­meire. Szobrot a nőnek! — A fiskus — írja az egyik lap gúnyosan — szobrot állít­hat Brusadellinének. Az ő csáb­­dolgai nélkül nem lett volna botrány, botrány nélkül pedig nem derült volna ki a férj adó­csalása és nem jöttünk volna rá, hogy Olaszországban nem­csak szegény emberek élnek, hanem olyanok is, mint Brusa­delli, akinek 50 milliárd líra vagyona van. Az sincs kizárva, hogy a bot­rány folytán megváltoztatják törvényhozási úton az alkot­mány 43. és 44. szakaszát, ame­lyek módot adnak a kormány­nak bizonyos közérdekű üze­mek állami kezelésbe vételére. Fóthy Ernő Elítélt kémek Felkey József ht. alezredest a budapesti honvédtörvényszék - hűtlenség (kémkedés) büntető miatt 1948. évi október 30-án a honvédségből való kicsapása mellett kötéllel végrehajtania halálbüntetésre, valamint le­­fokozásra, Dusárdy József ht. őrnagyot pedig ugyancsak hűt­lenség (kémkedés) bűntette miatt 15 évi fegyházra, vala- 4&18t i&okos&va ,ítélt#. .(MTI)

Next