Magyar Nemzet, 1948. november (4. évfolyam, 253-276. szám)

1948-11-03 / 253. szám

2 'A radi© Ksitsora SZERDA BUDAPEST L 5,30; Hanglemezek. 10,38; Falurádió. 6,45; Torna. 1; II. 7,20; Hanglemezek 8; K- 8,15; Ravel: Bevezetés és Al­legro. 8,30; Izraelita vallásos félóra. 0; Az I. f­onvédker. men­ekur. 9,55; Atte.ep. közi. 19; H. 12; II. 12,15; Hanglemezek. 13; E. 13.15; Magyar nóták. 14; H. 14,15; Operarészletek. 15; r­ádióiskola. 15,55; Műsorismert. 16; Orosz hanglemezek. 16,30; San­­szonok. 17; H. 17,10; Hanglemezek. 17,15; E. 17,25; Vöröskereszt. 17,30; A Szakszerv. Tanács. 17,30; H oro­szul. II, II szerb nyelven. 18,70; E. K­l.30; Irodalmi antológia. Itt: Jazz­­lemezek. 10,30; A falu hangja. 20; H. sport. 20,20; H németül. 21; A Rádió jazz-zenekarának bemutatkozása. 21,45 E. 22; N­. 22,10; Hangos Újság. 22,49; E. 22,45; Totók. 22,50; Sport. 23; Vö­­röskereszt. 23,00; Magyar nóták. 23,20 Sándor Renéa és Benedikt Klára zon­gorázik. 24; II. 0.10; II franciául, angolul és eszperantóul. BUDA­PEST II. 17; Tánczene. 18; Hangportrék. Toti dal Monte. 18,40; Hanglemezek. 19; Népiskola. 19,30; Nótám, füttyöm, cperám­. Emlékezés Em­őd Tamásra. 20,30; A Rádió Szabadegyeteme. 21; II. 21,15; Szív küldi. 32: Hangleme­zek. CSÜTÖRTÖK BUDAPEST I. 5.30: Hanglemezek. 0.30: Falurádió. 0.40: Torna. 7: H. 7.20: Szív küldi. 8: E. 8-15: Orosz lemezek. 8.30: A szabad egyházak vallásos félórája. fl: Zongora, ének, gordonka. 0.55: AU teump.­közt. 10: H. 12: H. 12.15: Ka­marazene. 13: E. 13.20: Páka Jolán Clemens Károly dalaiból. 14; II. 14.15: Szórakoz­ató zene. 15: Rádió­­iskola. 15.55: Műsorism. 10: Jószom­­szédság muzsikája. 16.30: Gyermek­rádió. 17; II. 17.10; E. 17.15: E. 17 25: Vöröskereszt. 17.35; E. 17.50: H. oroszul. 18: H. szerb nyelven. 18.10: Duna völgyi .- 10.40: Szív küldi. 19: Mozart; Don Juan. A szünetben, kb. 20.30; H.. sport. 21.50; H. néme­tül. Előadás után. kb. 22.30; H. 22.50; Csehszlovák est. 23.35; Magyar nóták. 24: H. 0.10; H. franciául. 0.20; H. angolul BUDAPEST n. 17; Jazz. 18; Kamaramuzsika. 18.15 Hangos H. 18.30; Jazz. II; A falu hangja. 19,30; E. 19,50; Tarka mu­zsika. 20,30; A Rádió Szabadegye­teme. 21; H. 21,15; Jazz. 22; Mesterek muzsikálnak. Vásárcsarnoki nagykereskedői árak: Gülbaba. őszirózsa 50—54, Ella 38— 42, Kröger 32, cékla 40—60, kék­hagyma 80—100, vöröshagyma 54, fokhagyma 140—330, sárgarépa kg 40 —50, petr. kg 50—60, kelkáposzta 30 — 60, fejeskáposzta 20—30, vöröská­poszta 60 —80, zeller 80—100, kala­­r­ábé 40—50, fejfa saláta 30—40, kar­fiol tiszt. 100—120, leveles 50—80, Sóska 120—140, paraj 810~120, fekete retek 50—00, tök fózó 30—40, sütőtök 40—55. zöld tengeri 20—25. zöldpap­rika 00—180. paradicsom 40—70. pa­rád. paprika 80—200. alma I. 240— 300. közönséges 100—240. körte 140— 350. köz. 80—120. csemege szóló 100 —300. birsalma 180—290. dió­héjas mnn—M. dióból 1500-2700. citrom 120—220. gomba tömött csiperke 600 —­m szárított gomba 2000, lencse 280—320, 1 gesztenye 200—500, torma 300—800,b­­írták 780-800, fürtbab 160 —190, aszalt szilva 450—700, naspolya 280-T-300 •• HADIFOGOLYSZERELVÉNY érkezett Debrecenbe. Vasárnap délben 1685 hazatérővel. Az ér­kezettek közül 20 tiszt, 437 tiszthelyettes, 1207 legénységi állományé, 8 polgári személy és 13 nő. (MTI) Az Országos Köznevelési Ta­nács működésének ideiglenes szüneteltetését rendelte el a kor­mány. Feladatát a szüneteltetés alatt az Országos Neveléstudo­­mányi Intézet látja el._______ ftPi . Az a baj, hogy az egyik lakóm Mu0 forintért eladta la­­kását és én, mint háztulajdonos, nem kapok belőle semmit. A lakbérből pedig nem tudom a háztetőt kijavíttatni. Mit csinál­hatok? (Aláírás.) A villamoskocsikban táblát le­hetne elhelyezni, hogy a gyere­kek és fiatalok adják át helyü­ket az öregeknek. (H. J. M.) A legutóbb megjelent ingatlan­­értékmegállapító rendelet nincs tekintettel arra, hogy a ház­­ingatlan­­ beköltözhető-e vagy sem. A beköltözhető lakással bíró házak értéke többszöröse az olyan háznak, amelyben nincs beköltözhető lakás. (B. J.) Az önellátói lisztet óhajtottam igénybevenni tíz hónapra. Ok­tóber 10-én a rákoshegyi MÁV Romámnál beadtam az iratokat és néhány­ nap múlva lefizettem 160 forintot. A lisztet a mai napig nem kaptam meg. Hova forduljak? (Aláírás.) 99 MUNKAVÁLLALÓKAT az illetékes miniszter a főfelügye- lete alatt álló vállalatoktól egy évig terjedhető időre állami vállalatokhoz vagy állami ható­ságokhoz rendelhet át. Az ál­­lamvasúti és postai alkalmazot­takra ez a rendelet nem vo­­natkozik. A szolgálattételre át­­rendelt munkavállaló szolgálati viszonya az átrendezés ideje alatt az eredeti munkáltatóval szemben változatlanul fennáll és az átrendelés ideje alatt az ere­deti munkáltató a szolgálati vi­szonyt rendes felmondással nem szüntetheti meg. Az átrendelés ideje alatt a munkavállaló illet­ményét az Országos Munkabér­­megállapító Bizottság titkársága állapítja meg. Mit kapni jegyre? A nagy­budapesti I. és II. csoportbeli és önellátói felnőttek novemberi I. szelvényére I­ 20 kiló kristály­cukrot, II. szelvényére 30 deka kockacukrot, nagybudapesti I. és II. csoportbeli és önellátói 12 éven aluli gyermekek I. szelvé­nyére 1­40 kiló kristálycukrot, II. szelvényére 20 deka kocka­cukrot, a terhes és szoptatós anyák kenyérpótjegyének szel­vényére 20 deka kristálycukrot, a 65 éven felüliek közellátási pótjegyének szelvényére 20 deka kristálycukrot adnak. A kristálycukor ára 6, a kocka­cukoré 6­80 forint. A szelvénye­ket november 30-ig lehet be­váltani. — A nagybudapesti anyasági pótjegyek­­, nehéz­testi és testi munkás pótjegyek I„ az I. és II. csoportbeli és ön­ellátói 12 éven aluli gyermekek szelvényére 20 deka mosószap­pant a­rentik november 30-ig. — Novemberi jegyek 1— 2. és 3. szelvényére 40—40 deka finom­lisztet adnak, vagy száraztész­tát, a 4. szelvényre pedig 40 deka főzlisztet adnak novem­ber 30-ig.__________________ (zoo\ \WATT) HELYES VILÁGÍTÁSHOZ MENNYEZETEN 200 WATTOS, MUNKAHELY FELETT 60 WATTOS T­UNGSRAM IZZÓLÁMPA lajjar Nemzet Gazdasága Ka írek Az OTI —MA­BI-fúzió A kormány elvben hozzájá­rult ahhoz, hogy az OTI és MABI egyesüljenek. Az első in­tézkedés megtörtént és a két szociális intézmény egységes leg­főbb vezetés alá került. Régi el­gondolás megvalósítása indult meg ezzel, aminek gyakorlati eredményei minden vonatkozás­ban nagy jelentőségű­ek lesznek. Az OTI—MABI fúziójának gon­dolata már évek óta kísért, de csak most jutott el a gyakorlati kivitelhez. Tulajdonképpen az egész szociális rendszer egysé­ges kiépítése az, amit a dolgo­zók érdekében meg kellene valósítani. A különböző társa­dalmi biztosító intézmények egységes keretbe való közpon­tosítása nem új dolog Európá­ban, Magyarország úttörő mun­kát végzett a társadalombiztosí­tás terén, de bizonyos hiányos­ságok és a széttagoltság lehetet­lenné tette a tökéletesebb szo­ciális megoldást. A különböző szervezetek sok felesleges admi­­nisztrác­ót, ügykezelést jelentet­tek, nem is szólva az orvosi el­látás komplkáltságáról. Mind­ezeket a kérdéseket csakis az egységes társadalombiztosítás valósíthatja meg, lehetővé téve további szolgáltatásokat, egy­szerűbb adminisztrációt, amely, az igazgatást olcsóbbá is teszi. Az aggkori ellátás ügyének átszervezése és tökéletesítése is megvalósulhat a fúzióval kapcsolatban. Már most beje­lentés történt aziránt, hogy az eddig igen alacsony öregségi já­rulékokat felemeljék. Különösen hatvanöt éven felül történik most lényeges emelés, de a hatvan és hatvanöt közöttiek javára is gondoskodnak bizo­nyos korrektumokról. Közszállítások kiadásához a kormány legújabb rendelete sze­rint a jövőben egyedül a Gaz­dasági Főtanács főtitkárának közszállítási hatáskörében adott előzetes hozzájárulását kell meg­szerezni. Az Állami Villamosművek va­sárnap kapcsolta be a három­éves terv keretében a 150. fa­lut, a pest megyei Gyál községet. Valuta- és devizaárfolyamok Zürichben. Budapest változat­­lan, Bécs kissé gyengült és a schiling 9.30—9.10 között moz­gott. A cseh korona 1—1.20, a prágai kifizetés 8.57—8.62, a dinár továbbra is 1—1.50, a d­ollár 4.90­,— 3.91V1, a new­­yorki kifizetés 4.28—4.31 V­ sv. frank. A nemzetközi árupiacokról. A csikégói gabonatőzsdén a kuko­rica kivételével a gabonafélék szilárdak. A búza ára élénkebb keresletre javult, a liszt iránt az amerikai hadsereg mutatott érdeklődést. Export célra a búza igen keresett volt. Az USA ga­bonakivitele az év harmadik negyedében 4,8 millió tonnát fog meghaladni.­­ A kakaó, p­ácon az árak tartottak és az utolsó két hétben az érdeklődés fokozódott. Éppen ezért novem­ber végéig a készletek kimerü­lésére számítanak. A gyapot­piacon a fokozódó keresletre szi­lárdabb irányzat jut érvényre. Az osztrák papírpiac helyzete további javulást mutat. Az ex­port növekszik és már 48.000 tonnát ért el ebben az évben az első öt hónapra vonatkoz­tatva. A Magyarország felé irá­nyuló kivitel további emelkedé­sére is számítanak. Az osztrák papír főátvevője Olaszország, Svájc, Jugoszlávia, Dánia és Hollandia. Magyarország újab­ban kompenzációs alapon vett el papírost Ausztriától. •• A MAGYAR KÖZLÖNY­­2430 vasárnapi számában megjelent rende­letert. A közszállitások tekintetében a Gazdasági Főtanács főtitkárát meg­illető jogkör kibővítése. — Az isko­­lánkivülli mezőgazdasági szakoktatás­ról. — Egyes alkalmazottak szolgá­­lattételre való átrendelésért. — A hatósági élelmiszerellátásra jogosul­taknak csoportokba sorolása. — A dolgozóit által az öregségi (nyugbér) ellátás felemelése érdekében önként megajánlott 1 százalékos hozzájáru­lással kapcsolatos egyes kérdések sza­bályozása. — Az Országos Neveléstu­dományi Intézet létesítése. — Az Or­szágos Köznevelési Tanács működé­sének ideiglenes szüneteltetéséről. — Az igazolóeljárások befejezése. — Az 1949. évi népszámlálásra, valamint az azzal kapcsolatos összeírásokra vo­natkozó részletes szabályok megálla­pítása. — A napraforgó­ olajból elő­állított zsírsav legmagasabb gyári el­adási árának, valamint a növényi olajok legmagasabb bontási bérmun­kadíjának megállapítása. — A kész bőrök kiskereskedői beszerzési árá­nak egységes szabályozása. — A ház­tartási és világítási célra szolgáló petróleum legmagasabb viszonteladói és fogyasztói árának megállapítása. •• KINEVEZÉSEK. A köztársa­­ság elnöke kinevezte dr Proszt Já­nost a József Nádor műszaki egyetem kémiai tanszékére egyetemi nyilvános rendes ta­nárrá. — A kormány Pamut- és Selyemnagykereskedelmi Nem­zeti Vállalat alapítását határozta el. Vezérigazgatóul Gondos Ist­vánt nevezte ki. Harisnya és Kötöttáru Értékesítő Nemzeti Vállalatot létesített, melynek ve­zérigazgatója Szilágyi Pál. A háztartási és világítási cél­ra szolgáló petróleum legmaga­sabb viszonteladói és fogyasztói árát újból megállapította a Gaz­dasági Főtanács. Hatósági jegy ellenében a kiszolgáltatásra ke­rülő petróleum literje 0,90, sza­badforgalomban 2 forint. A Szikra kiadásában új kiad­vány jelent meg, melynek címe :Magyarország gazdasága és a hároméves terv.­ A kiadványt Markos György szerkesztette és Berci Andor, az Országos Terv­hivatal főtitkára látta el elősza­vával- Mindenki számára hasz­nos olvasmány ez a színes, tér­képekkel illusztrált füzet, mely ismerteti rajzokban és írásban Magyarország egész gazdasági életét, a földreformot, a terme­lést, az állatállomány, népsűrű­ség, bányászat, villamosítás, gyár- és építőipar, az úthálóza­tok, kórházak, napközi ottho­nok, iskolák minden vonatko­zásait és a hároméves terv vég­­rehajtására vonatkozó adatokat. Kamarazene.est. Szó se róla, a műsort nagy várakozás előzte meg. Percek, sőt tíz percek tel­tek. Végre a hirdetett időpont után jó félórával befutott a kö­zeli Rádióból az est primadon­nája egy Bechstein zongora sze­mélyében s a ki nem mondott • Kezdje hát­ nélkül is hozzá­fogtak Harag György, Járdányi Pál, Konrád Lipót, Kósa György, Petri Endre és a Kelen­­kvartett személyében a dalárok, hogy részben saját, részben tár­saik a k­isebb, nagy és hosszú dalát, a papiros és tinta dalát, a piros, kék s zöld hangnemén f­elzengedezzék. Lukács Pál mű­vészetében hangra kelt két brácsa szerzemény, Jemnitz Sándor és Mihály András műve sejtetni engedte, hogy kiváló előadó miként ösztönözhet al­kotásra. Kár, hogy olyan ma­gyar specialitás, mint Rácz Aladár nem ihlette szerzőinket, de azért nem panaszkodhat. El­végre Sztravinszkij sem utolsó komponista. k­ozt. Reiner Sándorné szül. Stréhlen Antónia fájdalommal jelenti, hogy szeretett férje. REINER SÁNDOR a Handloval Kőszénbánya Rt. ny. igazgató ia f. évi október hó 30-án hosz­­szas szenvedés után elhúnyt. Drága halottunkat f. évi no­vember hó 2-án helyeztük örök nyugalomra a mátyásföldi te­metőben. Gyászolják: özv. Kun József­­né az. Reiner Gizella, őzt. Pu­­lay Györgyné sz. Reiner Her­mina. Reiner Erzsébet, dr Rei­­ner József, dr Reiner Ede, dr Reiner Dezső. Reiner László testvérei, őzt. Reiner Lajosné, őzt. Reiner Andorné, őzt. Reiner Mihályné, dr Reiner Józsefné, dr Reiner Dezsőné, Reiner Lászlóné sógornői és kiterjedt rokonság. Hatottunk lelki üdvéért a szentmise I. évi november hó 5-én, pénteken reggel 8 órakor fog bemutattatni az Egek Urának a mátyásföldi plébá­nia­templomban. Az őrült világosság fényes­­kedjék neki! Minden külön értesítés helyett. Cétffőnökünk Vass Kálmán úr elhúnytával kapcsolatban úgy az írásban, mint szóval és a gyászszertartáson való megjele­néssel kifejezett jóleső részvét­­nyilvánításukat hálásan kö­sz­önjük. * VASS KÁLMÁN zár- és lakatosárugyár, Budapest XIV. Szugló­ utca 66. Bíró Dr Hegyi ! Érdemes ma Miskiptni! Budapest I-en 21.00 órakor s Rádió fan-zenekarának tollozása Bevezetőt mond Schöpfin Gyula műsorigazgató. I$*4re:m­­ködik: Nagykovácsi Ilona, Vadas Zsuzsa, Lantos Olivér. Műsoron a sláger­pályázat három győztes számm­­a­l 1. n. fél 4-kcsz f­­o ___________ JIG ET O ISI V I Csupa ötlet csupa bonyodalom SZAIVV A TALPÁN mulatságos filmkomédia SZABADSÁG: Express szerelem (4, 947, 949, V. fl. 2) TATRA: Kereszt­­úton (4, 6, 8, v., fl. 2) TINODY: Express szerelem (4, 6, 8, v., fl. 2) TÚRÁN: St. Jeani szerelmesek (11, 1, 3, 5, 7, 9) UGOCSA: SUn és Pao 044 , 946, 948, V.. a. 942 is) VESTAs Puskás ember (10, 12, 2, 4, 6, 8) — LEÁNY A TALPÁN HOLNAPTÓL: FÓRUM ♦ SCALA Holnaptól / / K. DRUZSNYIKOV -- SZIBÉRIAI RAPSZÓDIA/” ROYAL APOLLO — URÁNIA — LLOYD — OMN­IA — ÁTRIUM — CORSO — TÁNCSICS (Csepel) — KORZÓ (Újpest) Sip.zsitházi hírek Simon Zsuzsa, a Belvárosi Szintjárt ú­ igazgatója Kedden délelőtt döntöttek a Belvárosi Színház megüresedett igazgatói á­lásának betöltése fe­lett. Simon Zsuzsát, a színház művésznőjét és eddigi rendező­jét nevezték ki igazgatónak. Simon Zsuzsa másfél évtizeddel ezelőtt a Belvárosi Színházban kezdte pályáját kisebb szere­pekben tűnt fel, majd főszere­peket bíztak rá. A felszabadulás u­lán érdeklődése a dramatur­giai feladatok felé fordult. Két évig a nagyváradi színház fő­rendezője volt, majd a Belváro­si Színház szerződtette rendező­nek és mint ilyen, nagy sikerrel állta meg helyét a teitézek és hősök» című darabnak rende­zésével. Simon Zsuzsa már átvette hi­­vatalát. Elhalasztotta Hja Ehren­­burg «Oroszlán a piactéren» című darabjának péntekre ter­­vezett bemutatóját. Szereposz­tási hibák korrigálása és több próba szükséges. Ugyanakkor esetleg egy másik színdarab próbáit is megkezdeti. Karl Gustav Volmöll­er, a „Mirabel* írója hollywoodi je­lentések szerint 79 éves korá­ban elhúnyt. A német szárma­zású író színjátékát annak ide­jén Reinhardt adta elő a salz­burgi játékok alkalmával. Buda­pesten Reinhardt rendezésében a Városi Színházban került színre. Fischer Annie Chopin-est ma 7. 8. Minden jegy elkelt. (Kon­cert) — mm* - --99 IDŐ­JÁRÁS JELENTÉS. A Meteorológiai Intézet jelenti: Európa legnagyobb részén a változékony, csapadékos idő to­vább tart. Budapesten kedden délben a hőmérséklet 11 fok Celsius. A tengerszintre átszá­mított légnyomás 765 mm., gyengén sü­lllyedő irányzatú. Várható időjárás szerda estig. Mérsékelt szél, erősen felhős idő, reggel helyenként köd.­­Többfelé újabb eső. A hőmér­séklet nem­ változik lényegesen. (MTI). öregségi és rokkantsági biz­tosítási járulék kulcsát a kor­mány 1 százalékos emeléssel 4 százalékban állapította meg. Az 1 százalékot a munkáltató a ja­vadalmazás kifizetése alkalmá­val köteles levonni és az illeté­kes társadalombiztosítóhoz befi­zetni a rokkantsági öregségi, özvegységi és árvasági biztosí­tásra kötelezett munkavállaló javára. Halálozás. Dr Nagypataki Sándorné Jobbágy Mária tragi­kus hirtelenséggel váratlanul el­hunyt. (M. k. é. h.) ®® SIÓFOKON vasárnap nagy­szabású ünnepség keretében avatták fel az 1919-ben mártír, halált halt kommunisták emlék­művét. A kormányt Pesta László államtitkár képviselte- Jelen volt Harustyák József, a Szakszervezeti Tanács elnöke, Komáromi László altábornagy, vitéki főkapitány és egy szov­jet tiszti küldöttség. Szalvay Mi­hály vezérőrnagy ünnepi beszé­dében hangsúlyozta, hogy Horthy pribékjei ezreket és tíz­ezreket gyilkoltattak meg, de a szabadság eszméjét nem tudták megölni. Békés József, Kertész Ferenc, Rostás István szólaltak még fel. Mindszenty prímás demokrá­ciaellenes tevékenységének hala­déktalan megszüntetését követe­lik a belügyminisztériumba újabban is özönével érkezett táviratok. Többek között a deb­receni MÁV üzletvezetőség vasutasai, a hódmezővásárhelyi, jánoshalmi Nemzeti Bizottság, a dunaföldvári vasutasok és hajó­sok küldtek tiltakozó táviratot. ^Szerda, 1948 november 1 A Vörösmarty-gimnázium fel­­sőbb osztályú tanulói panaszos levélben közölték egyik laptár­­sunkkal, hogy iskolájukban nem engedik meg a dohányzást. A panasznak meglett a foganatja! ,,a felsőbb osztályosoknak A szülői fogadót dohányzó céljára rendelkezésre bocsátották." He­­lyes intézkedés. Hiszen Vörösm­­arty maga is dohányos volt. Igaz, hogy idősebb korában. A nyelvújítás­ , szivar" szavunk is tőle származik. Olvassuk: „átlátszó ,­nylon­csizmát talált fel és szabadal­maztatott a napokban egy ma­gyar munkás." — Ezentúl nem rámás-, hanem átlátszó nylon­­csizmát fog viselni a népdalok­ban sokat emlegetett „baba". ★ Olvassuk: „Klemperer hat hétig külföldön vendégszerepel." — Szabad a taps a pesti Opera­házban.★ Olvassuk: „A KISOSZ 10, a NAGYOSZ pedig a tagot fog a zsűribe delegálni." —• Tehát a NAGY Kisebbségbe kerül. * A százötvenedik villamosított községgel kapcsolatban olvassuk! „Ezeréves sötétség után kigyul­ladt a fény." — A sötétségért az ezer évből csak az utóbbi fél évszázadot terheli felelősség. Minthogy Árpád apánktól Deák Ferencig egyáltalán nem volt villanyvilágítás. Mozik műsora ÁTRIUM (190-955): Elsőosztályosok (4. y,7. 119, szomb., vas., ünn. Mi) CORSO (182-818): Két asszony között (4. V. 949, vasár*, ünnepnap 2 is) FORD M (189-707): Elsőosztályosok 045, Isz. 949, vas., ünnepnap 13 is) KÜBLIT­ HÍRADÓ 1222-499): Magyar, szovjet híradók, Donmenti dalok, Hívnak a hegyek, Napfénygyir (Előadások reggel 9-től este t1-ig) LLOYD (123-043): Tőn (magyar) (945, 917, 9. szomb., val­üm­ Vás.­R (139-693): Bűn és büohódéa , MS. szomb., vas., ünn. 2 is) ROYAL APOLLÓ (2224556) Tűz (magy.) (Hr. 1 7, 9, v. ü. 113) SCALA (120-15­0: Elsőosztályosok (5, 7, 9. szomb­. vas., ünnepnap 3) URÁNIA (136-888): Szibériai rapazé, dia (Előadások: 4.­­hl. 19 órakor) ÚJPESTI CORSO: Elsőosztályosok (4, %7, %9, vas., finn. 2-kor is) CSEPELI TÁNCSICS: Elsőosztályosok (4, %7, Vi9, v*i­­üne. 2-s­or­i*1 MÁSODHETES MOZIK­ ADY: Orosz kérdő* (4, 9, 9, aa. 9, 2) BELVÁROSI: Espress* szerelem (544. fi. 149, v., v. 512, bálterem: S, V4s. V., 0. 3) BETHLEN: Espress szerelem (144. 14S, 8. r. 4. 142 ia) BODOGRAF: Stan és Pan (Kezdés: 4, 6, 8. v. o. 2) B. VIGADÓ: Lógósok királya (145. Ml, ViS. vas. ann. 143) CAPITOL: ítélet tanuk nélkül (11,1.3 5, 7, 9) CITY: Karaván (%4, 546, 8) CORVIN: Tűz (magyar) (4, 9, 8-kori PÉCSI: Bűn és bűnhüdés (5, 7, 9, szomb., v., fl. S) ELIT: St. Jenid szerelmesek (*­411, Ml. 145, 145, Wt, *49) HOMEROS: Caesar és Cleopatra (%4, *,46, %8, v. , *42) IPOLYI Holnap történt 045, 447, *49, v., v, ’/;3) J. ATTILA: Lógósok király* (444, 946. g. v.. *. Ml) KAMARAI Karaván (*v4ll. I, 144, 6, *,29) KRISZTINA: Megtérés (444. V. 6. 148, V.. fi. *42) KOSSUTH: Orosz kérdés (445.­­fl. 949. sz.. v. v. 943) MARX: St. Jeani szerelmesek (4, fi* *, v. 2) NAP: Kastély a ködben (4, 9, 8. V., fl. 2 is) OLYMPIA: Stan és Pan a regiment gyöngyei 0411. (/1l, 943, 945, 947, 949) PALACE( ítélet tanok nélkül (11. 1. 3, 5, 7, 9) Váltson Olcsóbb! PATRIA: Lógósok királya (945, 947, 949, v.. fl. 913) PHONIX: Puskás ember (11, 1, 8, 5, 7, 9) ROXY: Stan és Pan a regiment gyöngyüi (11, 1, 3, 5, 7, 9) SAVOY: Lógósok királya (4, 6, 8, v.. fl. 2) STÚDIÓI Mellékutca: Híradó (2, 4, 6, 8)

Next