Magyar Nemzet, 1948. december (4. évfolyam, 277-302. szám)

1948-12-01 / 277. szám

• g« % tr , 5 ,• y Ma m m ~ 60 fillér | | ||,y | |, '»• **|­ Eltávolítottnak jelentették ki Berlin városi tanácsát A vétójog korlátozása merénylet az Egyesült Nemzetek alapokmánya ellen - mondta Visinszkij A nemzetközi érdeklődés is­­mét Berlin felé fordult: a vá­ros munkásai és tisztviselői kedden 12 órakor beszüntették a munkát és hatalmas tömeg­felvonulást rendeztek az Unter­nier Lindenen, hogy tiltakozza­nak a nyugati övezetekben va­sárnap lezajló választások ellen. A tiltakozó nagygyűlésen a városi képviselőtestül­et demo­­kratikus blokkja nevében hatá­rozati javaslatot terjesztettek elő, amely szerint a régi vá­rosi tanács többsége Berlin élet­­érdekeinek semmibevetésével és a városi alkotmány állandó és folytatólagos megsértésével megszegte kötelességét. Ezért a tanácsot hivatalából eltávolított­nak jelentik ki. A javaslat egy­ben kimondja, hogy a város egységes közigazgatásának és a lakosság egységes ellátásának biztosítására, valamint új, a vá­ros egész területére kiterjedő általános demokratikus köz­ségi választások megtartására ideiglenes demokratikus városi tanács alakul. A határozati javaslathoz hoz­zászóltak a demokratikus blokk-­­ban helyet foglaló pártok, a keresztény­demokrata únió, a szabadelvű demokrata párt , Schumacher-féle szocialista párt ellenzéki csoportja, valamint a szocialista egységpárt képviselő­je. Utána szavazásra tették fel a javaslatot, amelyet a gyűlés nagy lelkesedéssel egyhangúlag elfogadott. Végül kézfelemeléssel egy­hangú­ag megválasztották Ber-­ Ju­b főpolgármesterévé Fritz Ebertet, Ebert volt elnök fiát, aki kijelentette, hogy minden erejével Berlin egész lakossága jólétének előbbreviteléért fog küzdeni. A hivatalából eltávolított vá­rosi tanács szerda délutánra az angol övezetbe rendkívüli ülést hívott össze. Amerikai páncélos osztagok Berlinben? Az MTI berlini jelentése sze­rint az ottani amerikai haderő tagjai bejelentették, hogy a Légihídon keresztül egy-két na­pon belül, tehát még a vasár­napi választások előtt amerikai páncé­­s-osztagok érkeznek a német fővárosba. Minthogy a szállítógépeken nehéz felszere­lést nem lellet a fővárosba jut­­tatni, ezeket ,­ az osztagokat csak könnyű fegyverekkel és harci kocsikkal látják el Véget éri Bramnglla a legtorlsalása Szerdára virradó éjszaka pont éjfélkor lejárt Bramugia elnök­­sége a Biztonsági Tanácsban. Bramuglia a legutolsó órákban is még közvetítő terveket dol­gozott ki az oly régóta húzódó válságban és erről a közvetítés­iről — főleg a jobboldal felé húzó France Soir és egyéb la­pok tudósításai révén — opti­mista* hírek terjedtek el. A helyzetet tárgyilagosan szemlé­lők azonban úgy látták, hogy az ellentétek sokkal nagyobbak, semhogy küszöbönálló meg­oldásról szó lehetne — leg­kevésbé a Bramagn­a számára rendelkezésre álló rövid idő alatt. Hogy egyébként most már a nyugatiak részéről is tárgyilago­sabban ítélik meg a berlini helyzetet, arra vonatkozólag jel­lemző Connaly szenátornak, a januárban összeülő amerikai szenátus külpolitikai bizottsága elnökének nyilatkozata. Con­­nally kijelentette, hogy a pénz ellenőrzésein­k kérdése s­em elég fontosa ahhoz, hogy iga­za ja a*, légi szál­­tások költsé­geit és egy összetűzés lehetőség­eit. Ac­r­isfa Par’sfoun Párisi jelentések szerint a 'luiskerquei raködómir­kasok ■ szedden 'reggel megkezdték a munkát, miután feltételeiket a munkaadók elfogadták. Ezzel teamben tovább folyik e, s mar­seillei tengerészek sztrájkja és erediménytelenek maradtak mind­eddig a kereskedelmi alkalma­zottak és a munkáltatók kö­zötti tárgyalások is. A francia nemzetgyűlés Ruhr­ vitájának első szónoka Billoux, a kommunista párt szónoka volt. Idézte Schaefernek, a washingtoni képviselőház al­­elnökének azt a kijelentését, amely szerint „az oroszokkal el­kerülhetetlen a kenyértörés, ezért minél előbb lesz, annál jobb". A háború előkészítéséhez pedig a német ipari termelő­képesség nélkülözhetetlen — folytatta Billoux. — A Wall­­street urai furfangosak, vissza akarják adni a náci gyárosok­nak gyáraikat, de ezekben a gyárakban saját tőkéjüket sze­retnéd gyümölcsöztetni Clay tá­bornok parancshatározata a Wall-street utasítására történt. — Franciaországnak — foly­tatta beszédét Bi­­loux — hatha­tós módon kell hozzájárulnia a tartós béke helyreállításához. A Ruhr-vidéket nem szabad át­engedni a náciknak s követelni kell a német jóvátétel fizetését. KrUpolitaml jalta­­Rómában Mozgalmas napja volt ked­den az olasz politikának is; a többségi szociális­ párt kezde­ményezésére külpolitikai vita indult az olasz parlamentben. A kormány helyzetét politikai körökben súlyosnak­­ tartják, kü­lönösen amióa kiderült, hogy Amerika és Nagy-Britannia el­­utasító magatartást tanúsít a volt olasz gyarmatok kérdésé­ben. A parlamentben nyilván szó­ba kerülnek majd De Gasperi északolaszországi útján tartott beszédei is, amelyekben ismé­telten használta azt a hitleri időkből jól ismert szólást, hogy Olaszországnak lényegesen na­gyobb­­élettérre" van szüksége. Vislusski­ a vétójogról Az Egyesült Nemzetek máso­dik politikai bizottsága kedden folytatta tárgyalásait a vétó kérdésében. A bizottság azt a javaslatot tárgyalta, amelyet a Biztonsági Tanács négy állandó tagja: Anglia, Franciaország, Kína és az Egyesült Államok nyújtott be, kérvén mind az öt ál­andó tag önkéntes beleegye­zését ahhoz, hogy a vétójogot olyan kérdésekre korlátozzák, amelyek az Egyesült Nemzetek egészének szempontjából életbe­vágó fontosságúak. Visinszkij kifejtette: ez az indítvány me­rénylet és összeesküvés az Egyesü­l Nemzetek Alapokmá­nya elen. Emlékeztetett arra, hogy a vétót első ízben fípose­veit javasolta egy Sztálinhoz intézett levelében. Visinszkij hangsúlyozta a vétó elkerü­lé­­setlen és természetes, következ­ménye annak, hogy a kisebbség meg akarja védeni a maga jo­gait. "4z Simperiai Samas legeratikussabb bűne" Azon a napon, amelyen Izrael kormánya hivatalosan kérte az UNO-ba való felvételét, a Daily Worker vezércikkben foglalko­zik a palesztinai helyzettel. Tény — írja —, hogy a zsidók meg­­nyerték a háborút, annak elle­nére, hogy az Arab Légiót az­­ angolok szerelték fel. Az, hogy An­glia erre a felfegyverzésre vállalkozolt,­­ az imperializmus történetének legcinikusabb bűne. Ezt a bűnt nem lehet kitörölni a történelemből, de ismé­tődését meg lehet akadályozni. Ezért minden angol demokratának követelnie kell Izrael elismeré­sét és az UNO eredeti tervére alapított új tárgyalásokat — fe­­jeződik be a Daily Worker cikke. A feér­ran fzolgarat A kínai hadihelyzet körvona­lai — mint az MTI londoni tu­dósítója jelent — kezdenek mind határozottabban, kibonta­kozni. Fu tábornok, a kuomin­­tang-haderő főparancsnoka a peking—tiencini vasútvonaltól 30 mérföldnyire északra húzódó védelmi vonalat igyekszik had­seregével tartani. A döntő ösz­­szecsapás már aligha várat soká magára. A Times pekingi levele­zője szerint idegen katonai meg­figyelők azt h­szik, hogy ha a Nagy Falon kívül lévő népi egységek működésbe lépnek, akkor Fu tábornok kénytelen lesz Pekingt és Tiencint fel­adni. A né­pdsereg egyik cso­portja megkerülte Peng-Put és Nanking felé nyomul előre. Néhány nappal ezelőtt közöl­­ték, hogy dr Szun-Fo lett a no­vember 3-án lemondott Vajig­ Ven-d­ao miniszterelnök utóda. A Reuter most közli az új mi­niszterelnök életrajzát, akiről kiderül, hogy Szunjatszennek, a kínai köztársaság megalapítójá­nak a fia. 1825-ben született, Amerikában tanult és 1927-ben közlekedési miniszter lett a kí­nai kormányban. A japán invá­zió után külföldi diplomáciai megbízatást vállalt, 1947-ben pedig rövid ideig Kína alelnöki székét töltötte be. Miéont masselt a m­inisstertanács elé kerül a költségv­etés A költségvetés nagy vonalai­ban már elkészült s ezért a kormány azt a minisztertanács­ban tárgyalja le. A költség­vetés 9,4 milliárd forint, ami 132 százalékkal múlja felül az 1938-as keretet. A kormány igen nagy tételeket fordít be­ruházásokra, valamint az ország gazdasági életének fejlesztésére. A költségvetéssel a Gazdasági Főtanács illetékes szervei már foglalkoztak és az a miniszter­­tanács után az új esztendőben kerül az országgyűlés plénuma elé. Zoltán pénz­ügyi helyzetünkről és az új költségvetésről Az MDP vezetőségi ülésén Vas Zoltán miniszter, a GF fő­titkára is föl­zólalt. Rámuta­tott, hogy az 1948 agusztus—de­cemberi öthótnapos áthidalási költségvetés­­során bevételeink már eddig meghaladták a két­milliárd forintot, míg tava­l ebben az időben 1,4 milliárd volt a bevétel. El­őízben mutat­kozik a hatása annak a nagy­lelkű gesztusnak — mondta Vas —, hogy a szovjet kormány csökkentette jóvátételi terhein­­ket. — Az IDAO-es költségvetési javaslat 9,4 milliárd forint, ami 132 százalékkal múlja felül az utolsó békeévi színvonalat Ezt mindenekelőtt a tervberuházás eredménye igazolja. Az 1948-as 3,1 milliárddal szemben 1942- ben 3, 8 százalékkal többet, 4,2 milliárdos beruházást javaso­lunk, ebből 3,2 milliárdos az ál­lami költségvetés terhére. Ez az előirányzatnál jóval több, de a hároméves tervnél sok előre nem látható szükséglet merül fel. A vas-, acél-, fém- és gép­ipari beruházások az 1948. évi 300 millióról 750 millióra emel­kednek. A honvédelemre fordí­tott összegeket is jelentősen emelni kell, mert amely nép szereti szabadságát, azt szükség esetén meg is kell védenie.­­ A szorosabb közigazgatás­nál egymilliárd forint emelke­dés van. A gyárak, bankok, bá­nyák, iskolák államosítása kö­vetkeztében a köztisztviselői lét­szám mintegy 55.000-rel emel­kedett Ebből 25.000 a tanítói­ száma, akiket kiszabadítottunk Mindszenty önkénye alól. Négy­négyezer falusi jegyző és tűz­oltó került állami státusba. A dologi­ kiadásokat az állami is­kolák fenntartásánál 36 száza­lékkal, a diáksólét emelése terén 200 százalékkal kell növelnünk. A népjóléti tárca 50,9, a közle­kedésügyi 65, az építésügyi 75, a kultusz­ 75, az iparügyi 34 százalékkal kap többet, mint tavaly. A földművelési tárcánál az emelkedés 16 százalékos, de ha hozzávesszük a gépüzemeket, ib­. az emelkedés csaknem 80 százalék. Egységes nemzeti költségvetés — Az 1949-es költségvetésnél döntő irányt vettünk az egységes­ nemzeti költségre­és megalapo­zására. Száz százalékig felszá­moltuk az alap- és le­éti kezelés rendszerét, az előző rezsimek milliónyi , panamájának forrását. Először alkalmazzuk a G. F. alapvető költségvetési reform­­ját, amelynek segítségével tisz­tán láthatjuk, hogy a hivatalok mire mennyit költenek. Önálló tételként jelentkezik először Bu­da­pest költségvetése, amely 38 százalékos emelkedést ír­ u­.nt. Az irány továbbra is az­ ál­lami bevételi források, kibőví­tése, sohasem­ tévesztve szem elől az aszályszempontokat. Az államosításokkal a párt csak­nem százszázalékosan elvégezte azt az adóztatási feladatot, hogy, ,fizessenek a gazdagok". De még mindig vannak lehetősé­gek az ipari, kereskedői s kü­lönösen a zsírosparaszti réteg­nél. A tavaly államosított ipar­­vállalatok hiánya mintegy 40 millió volt. M­­a az iparvállala­­tok havi 30 millió nyereséget adnak az államnak. További 30 millió volt biztosítható az állami bankok, kereskedelmi vállalatok eredményes gazdál­kodásával. A javaslat szerint az á­lamosított szelvény 1949-ben 1500 millió forint tiszta nyere­séget fizet az állam­pénzárba, az államosításból származó jö­vedelem tehát már most is az állam harmadik legnagyobb bevételi forrása. Áss állami szelvény nyer cégeredménye A gyáriparban az államosí­tott szelvén­y ma már az egész termelés mintegy 80 százalékát adja, a 650 Nemzeti Vállalat havi 1,2 milliárd termelési ér­téket képvisel. Az állami nagy­kereskedelmi szelvény a belföl­di forgalomnak mintegy 75 szá­zaléka s a terményforgalmon kívül havi 550 mil­iós forgal­mat bonyolít le. Az államosított külkereskedelem havi fo­galma mintegy 400 millió. A pénzinté­zetekkel, MÁV-val és egyéb ál­lami üzemekkel az államosított szelvény évi 35 milliárd forint forgalmi értéket jelent. S ha ez ez állami szelvény , 1949-ben több, mint egymilliárdos nyere­séget hoz, büszkék lehetünk a sikerre. Hangsúlyozta Vas miniszter, hogy a bank­jegy­forgalom is na­gyon kedvezően alakult. De a sikerek mellett — folytat a — hibát követtünk el az értékesí­tési tervek elhanyagolásával. A termelés egyes ágai elszakadtak a piactól. Egyes vállalatvezetők mást termeltek, mint amit a fo­gyasztás megkívánt. De meg fo­gunk tanulni nagyban keresked­ni is. Külkereskedelmi mérle­günk tartós passzívája és küske­­reskedelm­ijü­k kezdeti nehézségei is zavarják nemzeti költségveté­sünk rendjét. De ezeket a kér­déseket is megoldjuk, legyőzzük a felesleges bürokráciát és túl­­szervezettséget s a termelési és pénzügyi terveket kellően felül­vizsgáljuk. Sok helyen nincs meg a pénzügyi fegyelem, sok a felesleges kiadás, sőt pazarlás. Sok jelentő­sen megszűntek azok a politikai ellenállási gócok, amelyek a munkát a múlt évek­ben, akadályozták. Le­mondtak a Populaire munkatársainak Parisból jelenti a Reuter. A Populedre­ felelős kiadója közöl­te, hogy anyagi bajok miatt a lapnál csaknem valamennyi munkatársának felmondtak. A lap terjedelmét felére csökken­tik. (MTI) * • • Ünnepélyesen megnyílt a Demo­kratikus Nők Világkongresszusa Ünnepi díszbe öltözött a parlament a Demokratikus Nők II. Világkongresszusa alkalmá­ból. A képviselőház termét, amely most a kongresszus ülé­sező termévé alakult át, virág­gal díszítenék az asszonyok. Az 51 résztvevő nemzet zászlói borították a zsúfolásig megtett karzatokat. A karzatok alatt ha­talmas táblák hirdetik öt nyel­ven a kongresszus jelszavát: Asszonyok harcos összefogásá­val az imperialisták e-enl Az elnöki emelvény fölött hatalmas földgömb, felette pe­dig a fehér békegalamb az olaj­ággal. Mindenki előtt ott fek­szik a tolmács­hallgató, amelyen francia, orosz, magyar és spa­nyol nyelven közvetítik a kon­gresszus szónokait. Az érdekes külföldi vendégek között van Toglia­ti felesége és Gyilasz, ju­goszláv miniszter felesége is, aki szintén miniszter. Egy mo­hamedán asszony is van a hall­gatóság között, lefátyolozott arccal ült kijelölt helyén. Pontosan negyed hatkor vo­nult be Szakasits Árpád köztár­sasági elnök, Mórin Illésné, Dinnyés Lajos, Rákosi Mátyás, Farkas, Gera, Dobi, Ries, Ortu­­tag, Vas, Giz, Kádár miniszte­rek kíséretében, percekig tartó taps fogadta az elnököt és a kormány tagjait, majd kigyúl­­tak a reflektorok és Rajk Lászlóné, a Magyar Nők De­mokratikus Szövetségének elnö­ke lépett az emelvényre. A ma­gyar demokratikus asszonyok nevében üdvözölte a kongresz­­szus tagjait, a köztársasági el­nököt, a kormány tagjait és a kongresszus résztvevőit. Megválasztják az elnökséget Ezután Ortutay Gyuláné ,az MNDSZ titkárságának tagja ja­vaslatot tett a kongresszus el­nök-tagjainak kijelölésére. A ki­­jelölt tagok: a francia Eugenie Colion, az orosz Ninova Po­­pova, a kínai Csang-Csai, a francia Madame Couturier és a magyar Andics Erzsébet. Berki Mihályné, Jóború Magda, Klárer Aranka és Erdei Ferencné jelö­lését egyhangúlag fogadta el a kongresszus. Jóború Magda volt az első szónok. Az MNDSZ nevében Jóború Magda üdvözölte a kongres­szus külföldi vendégeit. A fér­fiakkal egy sorban harcolnak ma az asszonyok, a szabad­ságért, és a béke megőrző­éért — mondotta —, de nem minden nő látja tisztán a béke fenntar­tásának "útját. A pacifista jel­szavak nem elegendők, hanem határozott magatartás szűk égés a háborús kalandorokkal szem­ben és a békeszerető népeknek össze kell fogniok. A miniszterelnök köszöntője Dinnyés Lajos a magyar kor­mány nevében köszöntötte a kongresszust, mint a dolgozó nők világparlamentjét. — A kongresszus döntései nagy szolgálatot tehetnek a bé­ke ügyének — kezdte beszédét. — Meg kell bélyegezni azokat, akik a múlt világháborúban megvert fasiszta, militarista erők újraélesztésén fáradoznak. — A békefrontnak jelentős tényezője a Nemzetközi Demo­kratikus Nőszövetség is, mely­nek munkájában a magyar asszonyok és leányok derekasan kiveszik részüket. Rákosi Mátyás beszéde Rákosi Mátyás miniszter­­elnökhelyettes, az MDP főtit­kára meleg szeretettel üdvö­zölte beszédében a demokrati­kus nők mozgalmát, melynek célja a béke, a népek barátsá­ga, a nők egyenjogúsága és a harc az új világháborús gyúj­togatók ellen. — Az imperialista országok sajtója — mondotta Prárosi —, mozija és rádiója a bomba- és rom­b­ingyárosok irányítása alatt áll. Ők az úal, ak­i­ katonai bázisokat, támadó szövetségese­ket szerveznek a demokrácia bástyája, a Szovjetunió ellen. Szerencsére azonban az emberi haladás erői nagyobbak a reak­ciós imperializmus erőinél. A Szovjetunióban nincsenek pro­fitra szomjazó Ewink­ie, és bombagyárosok. A­­magyar kommunisták büszkén vallják magukat a békefront katonái­nak és örülnek, hogy a nemzet­közi kongresszus résztvevői Budapesten gyűltek össze s le­­hetőséget kaptak meggyőződni arról, hogy a háború romjáig mit tud teremteni a felszabadult dolgozó nép.­­ Az amerikai Egyesült Ál­lamok imperialistái minden esz­közzel folytatják hazánkban a háborús uszítást; a demokrácia ellenségeinek támogatást és bá­­torítást adnak. Szerencsére mel­­lettünk áll a hatalmas Szovjet­­únió vezére, a magyarság ba­rátja, Sztálin. Valahányszor ko­­moly nehézségeink voltak, biz­ton számíthattunk a Szovjetúnió segítségére — fejezte be Rákosi, aki végül még felkérte a kon­­­­gresszus vendégeit: tekintsék meg szabadon a magyarországi üzemeket, falvakat, piacokat és áruházakat, politikai és társa­dalmi berendezéseket, s akkor meg fognak győződni arról, hogy nálunk valóban egészséges népi demokrácia épül, s a nők egyen­jogúsága nemcsak papíron va­lósul meg. . Az üdvözlések Rákosi Mátyás beszéde után Klárer Aranka textilmunkásnő a szakszervezetek nevében, majd Berki Mihályné fejkendős parasztasszony a falusiak ne­vében köszöntötte a kongress­­szust. A Magyar Ifjúsági Népi Szövetségének kiküldöttei és az Úttörők kiküldöttei virágcsokro­­kát nyújtottak át a kongresz­­szusi elnökség külföldi tagjai­­nak. Ezután Madame Col­on lépett az emelvényre. Beszédé­­ben hangsúlyozta, hogy beszéde nem válasz az üdvözlésekre, mert azokra maga a kongress­­szus fog feleln. Itt azt a vég­telen szeretetet akarja meg­köszönni, amellyel a magyar kormány, az egész zászlódíszbe öltözött város és a magyar asszonyok fogadták a kötőidő delegátusokat. Este nyolc órakor az Opera­házban díszelőadás volt a kon­gresszus résztvevőinek tisztele­­tére. A kongresszus alkalmából több kiállítás is megnyi­t. A földművelésügyi minisztérium, épületében háziipari és nép­­művészeti kiállítás nyílt, amely mellett miniatűr vásárt is ren­deztek. A parlament társalgójá­ban a nemzetközi nőszervezetek kiadványainak kiállítása nyílt meg, amelyen a nemzetközi nőmozgalom különféle képanya­gát, könyveit és egyéb nép­mozgalmi emlékeit mutatják be. A kiállítás anyaga természete­sen többnyelvű. *A szovjet nő* című füzet, amelyet a szovjet női küldöttség hozott magával és amely a szovjetorosz társa­dalmi életet, politikát, irodalmat és művészetet mutatja be, orosz, francia, angol és német nyelven került forgalomba. December 20-án indul a jugoszláv és bolgár zsidók palesztinai kivándorlása A belgrádi lapok írják, hogy a közelmúltban a Jugoszláviá­ban megmaradt néhány ezer­nyi zsidóság körében mozgalom in­dult meg a palesztinai kiván­dorlásra. Nagyobb részük — a vegyesháza­­k és az idősebbek kivételével — kivándorlásra je­lentkezett. A jugoszláv kormány beleegyezését adta elköltözésük­höz. Az életben­ maradt, körül­belül tízezer főnyi zsidóság zö­me december 23-án indul S­a­­latéból hét hajón Palesztinába. Mindössze kézipoggyászt vihet­nek magukkal. A legtöbben Bácskából mennek el, miután ott él a legtöbb zsidó és Sza­badka az ország legjobban la­kott zsidó városa. A szarajev­i, belgrádi és zágrábi z­idók nagy része elpusztult. A paleszti­­­nai kivándorlás után mind-­ össze néhányezernyi — körül­belül 4500 — zsidó marad Ju­goszláviában. A bulgáriai zsidék kivándor­­­lása is most kezdődik meg, kö­rülbelül hatezren mennek Pa­lesztinába.

Next