Magyar Nemzet, 1948. december (4. évfolyam, 277-302. szám)

1948-12-29 / 300. szám

I Szerda, 1948 december 29. ki mt£e a utóinó 1ó napja Az angol Titkos Szolgálat leleplezései 14. „A bunker tébolydává változott" Ezen az éjszakán Hitler kü­lön lakosztályába rendelte­­­ Hanna Reitschet. Közölte vele, hogy a ,,nagy ügy" most már teljesen elveszettnek látszik, hacsak — am­ben mindig re­­ménykedett — Wenck had­serege előre nem nyomul és délnyugat felől nem szabadítja fel a fővárost. — Ha ez nem sikerül — tette hozzá —, akkor ő és Eva­n Braun minden előkészületet megtettek az öngyilkosságra és arra, hogy testük a tűz marta­lékává váljék. Azután melo­­dramatikus jelenetek között át­­nyújtott a pilótanőneik két mé­reggel telt fiolát, azzal, hogy szükség esetén ő és Gren­m hasz­nálják azokat fel. Körülbelül ugyanezekben az Sárákban a szovjet gránátok be­­láthatatlan tömege zúdult a bi­rodalmi kancellária épületére. A bunker lakói figyelték az eseményeket és világosan hal­lották, amint a hatalmas épület fejük fölött ingadozik, végül összeomlik. Hanna Reitsch az éjszaka legnagyobb részét Grelm beteg­ágyánál töltötte és a tervezett öngyilkos­ságról tárgyaltak. Meg­állapodtak abban, hogy ha a Város elesik, Hitler „j­ándékát" lenyelik és mielőtt annak ha­tása teljesen jelentkezik, meg­húzzák a testükre szerelt nehéz kézigránátok fogantyúját Így azután elér­te azt, hogy a méreg öl meg őket, ugyanakkor tes­tüket a gránát robbanása ezer darabra tépi szét Úgy látszik, nemcsak Hitler és Éva Braun akart ilyen hatásosan elköltözni az árnyékvilágból.. Időközben a szerencsétlen Ko­fer tábornok kénytelen volt Obersalzbergből mégis csak út­­­­nak m­elülni. Áprils 26-án el­­­­adták neki Bormann üzenetét, amely szerint egészségi állapo­tának egyáltalában nem fog rosszat tenni a berlini légi út, jelentkezzék hát Hitlernél, ez a „Führer“ személyes parancsa. Kol­er kezeit tördelte, telefo­nált ide és oda, végül arra az eredményre jutott, hogy neki kell vágnia az útnak. Elbúcsú­zott családjától, a jelenlévő tisztektől és elindult. Utólag ki­derült, hogy a tisztek egymás­közt megállapodtak: egy pfen­niget sem adnának Roller éle­téért, h­szen nem kétséges, hogy Bormann őt csak azért hívja Berlinbe, mert el akarja tenni láb alól. A kora hajnali órákban Rol­ler megérkezett Rechlingbe, ahol az a hír várta, hogy előző éj­szaka óta megszakadt a légi összeköttetés a fővárossal. A már elveszettnek ítélt városból óriási füstoszlopok szállnak fel, valamennyi repülőteret lezárták. Gép nem indulhat már Berlin felé. Roller a Wehrmacht fő­parancsnokságára sietett és ott igyekezett valakitől tanácsot kapni. Jodl rokonszenvvel vé­­gighallgatta, de választ nem adott. Megkérdezte Kebelt, ez azonban kijelentette, hogy sür­gős dolga van s egyedül hagyta. Végül H­imlerhez fordult, aki csak ennyit mondott: „Nehéz eset ez“ — és ugyancsak el­tűnt. A kétségbeesett Kober ekkor Szerencséjére beleütközött Dö­­nitzbe. A nagyadmirális látható érdeklődéssel hallgatta végig Roller elbeszélését, azután ki­­jelentette, hogy az alaposabb megvitatásra szorul. Vára meg, majd visszatér. Többet nem látta. Roller ekkor telefonhoz ment és felhívta a „vezéri" bunkert. Azt a választ kapta, hogy H­i­­ler már lepihent és nem szabad zavarni. Rollert ekkor Dreimhez kapcsolták. Gre­m közölte vele, meg ne kísérelje a Berlinbe re­pülést, ez úgyis reménytelen. Hitler különben sem adott ki ilyen parancsot, n­i­ncs erre szükség, de lehetőség sem. Ő maga sem tudta, hogyan ke­rül iö­ ki az egérfogóból — és elmondta megsebesülésének tör­ténetét. Kol­er részvétét fejezte ki, majd filozofálni kezdett arról a sorsról, amely Németországra vár. Azt hiszem, tábornagy úr — mondotta —, mi már nem fogunk sokáig együttdolgozni. A légerő megbénult, közeledik a vég. Ekkor jött a nagy meglepetés. Úgy látszik, mindenki megszé­­dült, aki Hitler „mágikus" kör­nyezetébe került, mert még az egyébként világosan gondolkodó Gretm is mintha elvesztette volna az eszét. Roller leg­nagyobb meglepetéssel hallotta, hogy szomorú jóslatainak meg­erősítése helyett biztatásokat hall a telefonon át — Várjon csak — mondta neki a sebesült Greim. — Nem kell kétségbeesni. Minden rend­bejön. A „Führer" jelenléte és bizalma vala­mennyi­ünket új erővel töltött meg. Roller ijedten ejtette ki kezé­ből a kagylót. „Az egész bunker tébolydává változott" — mor­mogta magában, majd vissza­tért szállására és ezt az „örök­becsű" mondást naplójába is feljegyezte. Következő cikkünk: A «sógor» is áruló less JAPFÍNI GSILláR olcsóbban KIRALY UTCA 80 n. sarok. .“Maflar Nemzet Rendőrségi hírek «triózók» kerültek rendőrkézre a Keleti pályaudvar előtti Konzum üveg­­csarnokában Steckler János, Anagnoszti Józsefné, Mád József és Mód Józsefné foglalk­ozás nél­küliek személyében. A társaság tagjai előre megbeszélt terv alap­ján bementek az üzletbe, majd egyszerre rohanták meg a pénz­tárt. Steckler úgy tett, mintha 100 forintossal fizette volna a 20 forintos számláját és kérte a visszajáró pénzt. A pénztáros kételkedésére társai, akik mint vásárlók állták körül a pénz­tárt, leionyitották a 100 forin­tos átadását. Steckler­­vissza is kapott 1­80 forintot. Amikor azonban az üzletből kiléptek, egy detektív, aki már régóta figyelte őket, nyakoncsípte az egész társaságot Kiderült, hogy hosszú idők óta «hilózásból» tart­ják fenn magukat. Naponta csaknem ezer forint­­forgal­­mat» bonyolítottak le. Mind­nyájukat letartóztatták. Baromfitolvajokat fogtak a XII. kerületi Ürömi­­hegyen. Tokaji Ferenc foglalko­­zásnélküli és fiatalkorú fia éj­szakánkat betörtek családi há­zak kertjébe, onnan baromfia­kat, kecskéket vittek el. Minden alkalommal elkísérte őket út­jukra kutyájuk, amely, ha ide­gen közeledett, ugatással figyel­meztette őket a veszélyre. Az ügyben nyomozó egyik detek­tív figyelmét azonban éppen a kutyaugatás hívta fel a tolva­jokra, akiket tétlen ért. Őrizetbe vették őket. Áramlopások miatt több feljelentés érkezett a főkapitányságra. Áramlopást fe­deztek fel Blitz Hermann ma­gánzó, Dombrádi József kocsi­gyártó, özvegy Marsai Ferenc­­né, özvegy Bujdosó Lajosné, Do­hán János, Havasi Gyula, Rázga László, fémesztergályos, Ványi Béla számvevőségi fő­tiszt, Mezei Ilona játékbabaké­szítő, Sebők Sándor kereskedő, ifjú Serfőző Ödön műszerészse­­géd és Fánk Lajos elektro­technikus lakásában. Megfúrták a villanyóra burkolatát, feltör­ték az ólomzárat, majd a kap­csolást megfordították. Eljárás indult ellenük. Benzinvisszaélést követett el Thurn Gyula marcali nagykereskedő, MOLAJ-bizo­­mányos. A járás mesterembe­reinek nevét ráhamisította a benzin és petróleum igénylé­sekre, a benzint és­­petróleumot azonban nem adta ki nekik, ha­nem elfeketézte. Dr .Vég Osz­kár budapesti ügyvéd közremű­ködésével rábírta Nemes János községi segédjegyzőt és Rond­­zik Andrást, hogy állítsanak ki részére községi igazolást, amely szerint neki Marcaliban ecet­­gyára van, így remélte, hogy nagyobb ecetkiutalást tud sze­rezni. Ezért az igazolásért 4000 forintot adott Nemesnek és Rondziknak. Mindnyájukat őri­zetbe vették Dr Név Oszkár ellen bűnsegéd­ bűnrészesség miatt eljárás indult. 10.000 forintot sikkasztottak Lisztják József élelmiszerbe­­szerző és Nagy Ferenc konyha­­vez­ető, az Óbudai Fehérítőgyár alkalmazottai, a vállalat pénzé­ből. Mindkettőjüket őrizetbe vet­ték. Sósavai Ivott Potvacsek Jánosné 26 éves cse­peli lakos. Kórházba vitték, ahol meghalt. — Vajda Gyula 71 éves nyugalmazott honvédezredes az Eszék­ utca 18-as számú házban lévő lakásán gyógyíthatatlan be­tegsége miatt gázzal megmér­gezte magát és meghalt. — Sze­relmi bánatában öngyilkos lett Rákospatotán a Bercsényi­ utca 73-as számú házban Pope­n Já­nos 17 éves d­ák. Felakasztotta magát és meghalt Szerdától kézbesítik a lakóknak a népszámlálási íveket A kerületi népszámlálási iro­dák kedden a számlálóbiztosok részére kiosztották a szükséges nyomtatványokat. A főváros területén 2200 számlt­óbiztost jelöltek ki. Ezek kedden reg­gel valamennyien megjelentek a kerületi irodákban és átvet­ték a részükre már külön-kü­­lön csomagban elkészített nép­­számlá­­si íveket. Budapesten a népszámlálási nyomtatványok súlya 24 tonnát tesz ki. Egy­­egy számlálóbiztosnak 10—12 kilós csomag jutott. Minden számlálóbiztos a polgármester aláírásával e látott igazolványt is kapott, hogy a lakásba való belépésnél szükség esetén iga­­zolltassáko maijukat. Egy-egy számlálóbiztosi körzet lélekszá­­ma 400—700-ig terjed. Ez mintegy 150—200 lakóházat je­­ent. Ezekben a házakban kell a számlálóbiztosnak népszám­lálási feladatát teljesítenie. A számlálóbiztosok az álta­luk átvett összeírási íveket a házfelügyelők segédkezésére december 29-étől, szerdától kezdve osztják szét a lakók között. Számlálólapot és anya­könyvi összeírólapot minden személy részére kell kézbesí­teni. Azonkívül lakásösszeiró­­ívet, házgyűjtő ívet, a 18—60 éves férfiak részére nyilvántar­tólapokat, az iparosok és ke­reskedők részére külön-külön ipari és kereskedelmi íveket és egyéb nyomtatványokat kézbe­sítenek. A nyomtatványoknak a lakók részére való kiadását ja­nuár elejéig be kell fejezni. A népszámlálási íveket min­denütt a lakók kö­rik ki. A ke­reskedelmi és ipari adatszol­gáltatást is az érdekeltek ma­guk végzik. A számlálólapokat január 1 és 15-e között kell kitölteni. A népszámlálássa kapcsolatos mindennemű köz­lést, adatszo­gáltatást, mint bi­zalmas anyagot kell a számlá­­lóbiz­osoknak kezelniük. Éppen azért a kitöltött íveiket, aki óhajtja, saját maga leadhatja a házfelü­gyelőhől, aki azon­ban nem kívánja, hogy adatai a házfelügyelők tudomására jussanak, az megvárhatja, amíg a számlálób­izos szemé­­­esen megjelenik és átveszi a kitöltött nyomtatványokat. A szám­oló­­bizos a neki kitöltve átadott népszámlálási ívek adatait felül­vizsgálja. Ha úgy találja, hogy valamilyen pótlásra van szük­ség, akkor az íveket az il­ető személynek visszaadja és meg­magyarázza, hogy milyen ada­tok kiigazítására, vagy milyen újabb adatbeírásokra van szük­ség. Ha a számlálóbiztos, akár az IsOMox Átadott, vagy a kiigazí­tott számlálóívek adatait nem találja megfelelőeknek és meg­győződik arról, hogy az illető lakó a helyes adatokat nem képes az ívek megfelelő rova­taiba beírni, akkor a számlá­l­­biztos maga tö­ti ki azokat. A házmegbízottaknak annyi sze­rep jut a népszámlálásnál, hogy a számlá­sbiztost feladatá­­nak e rá­ásában támogatni kö­­teles. A kész számlálóíveket a kitöltés után bármikor át lehet adni a házfelügyelőnek, vagy a megjelenő biztosnak, január 15-éig azonban minden adatszol­­gáltatást be kell fejezni. M.­L Jön az olcsó gáz Néhány héttel ezelőt Buda­fokon az olajvezeték végéin már fel is lobbant a Lispéről oda­vezetett földgáz égő fáklyája és a harmadik tervév egyik legelső és legsürgősebb feladata lesz a földgáz Budapestig való felveze­tése és hasznosítása. Ule ékes helyen szerzett infor­mációnk szerint a kész tervek nyomán hamarosan megépítik a Budafoktól az óbudai gáz­gyárig a 16 kilométeres kiegé­szítő csővezetéket, amelyen m­át napi 200 003 köbméter földgáz jut el Budapestre. Tekin­tttel arra, hogy ezt a 9800 kalória értékű metángázt háromszoros arányban felhígítják és így 600.000 köbméter háztartási, il­letve ipari gázt nyernek belőle, amivel szemben Budapest mai gázfogyasztása mindössze napi 350.000 köbméter, nem lesz szük­­ség arra, hogy a vezetéken ke­resztül minden, nap 200 000 köb­méter földgázt számítsanak a fővárosba. Úgy tervezik, hogy a hét bizonyos napjain olajat, a többi napokon földgázt szállíta­nak a vezetéken keresztül. A hatalmas mennyiségű gáz értékesítésére különböző terve­ket d­olgoznak ki. A csepeli fagyipartelepet teljesen á alakít­ják gázfogyasztásra, úgyhogy Csepel egymaga 100.000 köbmé­ter földgázt fog naponta felhasz­nálni. Ezzel hatalmas mennyi­ségű pakura szabadul fel, ame­lyet eddig a csepeli gyárak fű­tésre és egyéb üzemanyagul használtak. A budapesti gáz­gyár is nagy meg akaratásra tesz majd szert, mert sokkal keve­sebb szenet kell gázosításra vá­sárolnia. A koksztermelés érde­kében azonban bizonyos meny­­nyiségű gázt továbbra is kő­szénből állítanak elő. Elsősor­ban azonban kohókoksz gyártá­sát folytatják, hogy az ipar ilyen irányú szükségle­tt kielégít­sék. A háztartási koksz termelé­­sét lényegesen szűkíteni fogják. Természetesen a lispei föld­­gáz forgalombahozatala­­hatás­sal lesz a gáz fogyasztási árára is. Miután megtakarítják a drá­ga kis’földi szenet, megtakarítják a többszáz kilométeres új veze­ték lefektetésének költségét, a lispei földgáz egész olcsó áron jut majd­ el a fogyasztókhoz. Az olcsó gáz, az olcsó üzem­anyag jelentős mértékben fogja emelni a fogyasztást és a buda­pesti háztartások zöme bizo­nyára gyorsan áttér erre a fű­tési rendszerre. G. J. Járadékosok és rtt ny­gdíjasok betegségi biztosítása A népjóléti miniszter szabá­lyozta a járadékosok és nyug­­díjasok betegségi biztosításának, valamint a bejelentésekre vonat­kozó rendelkezéseiket. A vállalat a biztosításra kötelezett nyug­­djast az OTI budapesti kerületi pénztáránál jelenti be betegség­biztosításra. A biztosítási köte­lezettség kezdetét és megszűné­sét, valamint minden változást az intézet kerületi pénztáránál ,,Jelcmn'e­ lap biztosításra kötele­zett nyugdíjas részére" elneve­zésű űrlap felhasználásával kö­­teles a nyugellátás f­zetésére kötelezettet 8 nap alatt bejelen­teni. Az OTI a nála biztosításra kötelezett nyugdíjasokat, jára­dékosokat tagsági igazolvánnyal látja el. A tagsági igazolvány az előző havi járadék folyósí­­tását tanúsító okmány egyidejű felmutatásával jogosítja a nyug­díjast, a járadékost a szolgálta­tások igénybevételére. A rende­let január 1-én lép életbe. Ami a „Szabadszáj”-ból kimaradt Vidám műsoros délután a ZENEAKADÉMIÁN, január 1-én, szombaton, újév napján Vin órakor FŐSZEREPLŐK: BABAY JÓZSEF MISOGA—BARNA Bit.IC.SÍ TIVADAR POGÁNY LÁSZLÓ HERCZEG JENŐ PONGRÁCZ IMRE HONTHY HANNA írtvck­? HOLÉCZY EGYÜTTES rrjtT­L^ ÉV^ ^ KABOS LÁSZLÓ TÜRK BERTA KOMLÓS VILMOS TABÁNYI MIHÁLY LATABÁR KÁLMÁN VÍG TOMY­Az GYÖRGY SZIGETHY ÉS VÁRNAI HELYSZÍNI RAJZ­­I, ZONGORÁN KÍSÉR TURÁN LÁSZLÓ— KIRÁLY DEZSŐ KONFERÁL Jegyek kandalók a MAGYAR NEMZET kiadóhivatalában Bajcsy- Zsilinszky­ út 34, New York jegyirodában, Erzsébet­ körút 9-11. Propaganda jegyirodában. Teréz-körút 50. és a Zeneakadémia portásánál. * Magyar Nemzet *• • Szabadszá] */« éves közös előfizetése esetén egy ingyen jegyet kap ­ helyzet kedden ♦ Az 1940. évi állami költség­­vetés szerint a köztársasági el­nökség és a mellette szervezett Néphivatal­­ 2.689.000 forintba kerül, — ami összehasonlítva más államok hasonló kiadásával — meglehetősen szerény sum­ma Egyébként az elnök fizetése évi 120.000 forint, rendelkezési alapja 420.000 forint, fogadá­sok költségei 160.000 forint, Személygépkocsik karbantartá­sára 321.700, a Néphivatal mű­ködésével kapcsolatos szociális célokra való juttatások 90 000,­ és kulturális juttatásokra 30.000 forintot irányoztak elő. ♦ Az országgyűlés 10.268.500 forintjába kerül az államnak. Ebből igazgatási költség 3.518.500, a képviselők és választott tiszt­viselők tiszteletdíja 5.367.200, a képviselők jelenléti díja 1.082.900 és a vasúti bérletjegyeik ára 2.356.000 forint. ♦ A Legfőbb Álami Számvevő­­szék költségeire 2,75 000 forin­tot irányoztak elő.M­egtakarítja viszont az állam a megszün­teti közigazgatási bíróság költ­ségeit, ami legutóbb 2.018.000 forintot tett ki. ♦ Tündéri kis „megtörténtet" mondottak el egy mostanában „politikus-vendéglőnek" tartott étterem alka­mazottai. Egyik asztalnál két képviselő vacsorázott. Az egyik lelkesül­ten magyarázta a másiknak: — Végre megindult az irtó­hadjárat a feudalizmus és ka­pitalizmus szolgatartó termino­lógiája e­len is. Nem rendele­tekkel! Ezt nem is lehet, nem is vol­na helyes. De az egyes intézményekben a dolgozók maguk között intézik el az „ir­tást", úgy mint a régi játék­ban, aki a tilos szót kimondja, zálogot fizet. Nem lehet többé azt mondani „méltóztassék", ,,parancsoljon kérem* alássan", „kegyeskedjék", „kérem a á* zattal", meg ilyen hasonlókat* mert az egyes munkahelyeken, üzletekben, éttermekben, az al­­­almazottak közmegegyezése alapján, az ilyen kifejezéseket használó „büntetést" fizet. Hidd el, nagyon helyes ez, mert leg­főbb ideje, hogy az embereket a személyiség öntudatára, ön­­érzetére neveljük! Az asztal mellett szemfülesen­ haggatta a lelkes e­ladást a kis szivaros­ fiú. Mikor a szó el­szakadt, odaszólt hozzá a re­former-honatya: — Adj nekem egy szivart, fiacskám! A kis pesti srác, huncut hu­nyom­lással odateszi eléje a kért trafikot, immár megnövekedett személyiségi önérzettel. Így:­­ — Neszei ♦ íme, egy ú. n. «eHenpanasz»'. Álla­mban arról szoktak panasz­kodni, hogy ezt vagy azt az út­vonalat a kelleténél rosszabbul világítják ki. Nos, most éppen A fordítottjáról van szó. Van egy útvonal, am­elyet a kelleténél sokkal jobban világítanak ki. Eannyira, hogy — túlzás nélkül — fővárosunknak ez a leg­ragyogóbb, legfényesebb útja. Sajnos, nagyon kevesen gyö­nyörködhetnek e világvárosi illu­­minációban. Mert az illető fény­sugárui környékén egy árva lé­lek sem lakik . Karinthy Fri­gyes­ — azelőtt Verpeléti- — út utolsó fordulójáról van szó, amely a dohánygyártól tart egé­szen a nemlétező Horthy Mik­lósról elnevezett ugyancsak nem­létező hasonnevű hídroncsig. Jobbról, balról lakatlan mező­ség; az egykori vi­lamossíneket benőtte a dudva és a gaz, az út maga beletorkollik a hídjától megfosztott sötét Dunába, de az út szélén sűrűn felállított épen maradt ívlámpák olyan­­béke­beli fényt sugároznak, mintha­ közben mi sem történt volna. Nem tettük volna szóvá még ezt sem, ha a minap arra nem ébredünk, hogy ennek az­ isten­­től-embertől elhagyatott útnak büszke lámpái még világos nap­pal is tündökölnek. Így aztán mégiscsak szóvá kell tenünk: nem lehetne-e ott takarékoskodni — ahol van mit?! ♦ Az új esztendő alkalmával a köztársasági elnök palotájában két fogadás lesz. Szakosíts Ár­pád köztársasági elnök fogadja a magyar kormány tagjainak jókívánságait, majd pedig szo­kás szerint a diplomáciai testü­­let tiszteleg előtte.­­ ♦ Máris megindultak a munká­latok a budapesti nyári szezon igen érdekesnek ígérkező ese­ményének előkészítésére. Az idén nyáron ugyanis Budapes­ten tartják meg a nemzetközi ifjúsági kongresszust, melyet tíz napra terveznek. Még a prá­gai diákkongresszuson határoz­­ták el, hogy a következő kong­resszus színhelye Budapesten lesz. A magyar közéletnek, sőt a nemzetközi életnek igen fi­gyelemreméltó eseménye és atrakciója lesz a vitás minden részéről idesereglő diákság. A nagy nemzetközi találkozón megtárgyalják az ifjúság szociá­lis és politikai problémáit. Már­is lázas munka indult meg, hogy méltó keretek között tartsák meg a kongresszust, mely a parlament üléstermében foly­tatja tanácskozásait. De az is lehet, hogy erre az időre talán rendbehozták a parlament épü­letének egykori felsőházi termét, ez esetben majd ott zajlik le a diáktalálkozó.­­ A római magyar követ fogadása A demokratikus nők világ­­kongresszusa alkalmából Buda­­pesten járt olasz küldöttség tiszteletére Vel­ics László római követ fogadást adott, amelyen megjelent az olasz demokrat­kus nőmozgalom több vezetője is. A fogadást követően Ungár Imre adott hangversenyt. (MTI) I darttoll A cégek útból való bejegyeztetése Valamennyi kereskedelmi cégjegyzék újraszerkesztését rendelte el az igazsá­yügymi­­niszter. A hivatalos közlöny hirdetményében a budapesti cégbíróság fe hívást intéz vala­mennyi bejegyzésre kötelezett kereskedőhöz, hogy cégének adatait a törvényszéki céghiva­talban hivatalos űrlap felhasz­­nálásával január 1-től számí­tóa 60 napon belül jelentse be, el­enkező esetben cégét törlik a cégjegyzékből 3 SZILVESZTERRE tréfás — b­utfrat (fut) cikkek I Ólomflntti készletek. ] MINERVA AndrliJr­ dt |

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék