Magyar Nemzet, 1949. január (5. évfolyam, 1-25. szám)

1949-01-01 / 1. szám

2. Volt, úgy, ahogy közbenső állo­más lesz 1949 is. Az út azon­ban feltartóztathatatlanul a ma­gasabb, emberibb életszínvonal, a nagyobb szabadság és több kenyér felé halad. Ezt bizonyít­ják az eddigi eredmények. Nagyobb szabadságot és több kenyeret azonban csak a b­éke biztosíthat az emberiség számá­ra. Az a béke, amely a fogyasz­­tási iparokat tartja üzemben és nem a hadiiparokat dolgoztatja teljes fordulatszámmal. A béke, amely százmillióknak biztosít emberi megélhetést és nem ke­vés számú hadianyaggyárosnak százmilliós hasznot. A béke, amely nem veszi el az életet, az édesapát, a gyermeket, de amely gyarapítja az életet és az­­élet tiszta örömeit A közelmúltban és önmagunk­ban való elmélyülés így enged bepillantást a jövendőbe. És így tölt el bizakodással, reménység­gel az új esztendő érkezése, em­lékek és remények­ között, mert tudjuk, hogy ez az év a felemel­kedő élet és nem a sötétségbe taszító halál esztendeje lesz. A rádió műsora VASÁRNAP BUDAPEST I. f; Hanglemezek. 7 !M­; Szabaflegy­­ű­ázak vallásos félórája. 8* H. 8,28; Szív küldi. 91 Händel s Sztravinszkij hanglemezek. 9,.18; Evangélikus val­lásos félóra. 18; Művészlemezek. 11; B. 11,15; Kamarazene. 12; H. 12,15; Anyák öt perce. 12 20; A Rádió foly­tatásos játéka. 12.55; Elena Nicolaici értékei. 13; A Világirodalom Kincses­háza. 13.30; Énekegyüt­tes. 14; H. 14,15; H szerbül. 14,30; ünnepi hang­­emezek. 15; E. 15 28; Hegedű, zon­gora. 15,45; E. 16; Magyar nóták. 17; H. 17,18; Magyar Enciklopédia. 17,40; Kivinyű dallamok. 17,58; Hirek oroszul és szerbül. 18 15; A falu ban­ja. 18; Énekes, zenés részletek a Melántsvirág c. operettből. Mái H. 26,28; H németül. 20,35: Bartók sa­ját műveiből zongorázik. 20,50; Sport 11; A Rádió hangja. 21,65; Totóhírek. 1,18: Népszerű operettek. 21,48; E. a; H. sport. 21,35; Szórakoztató zene Mi H. 6,16; H franciául és angolul. BUDAPEST II. 1; Magyar nóták. 18: Fejtörő séta Zenopotámiában. 11; E. 11,10: Zenés délelőtt. 12 15; Kamarazene. 12,45—13; Operarészletek. 17: Jazz. 18: Kopeczky Alajos orgonái. 18,30; Nagy muzsiku­sok könnyű zenéje. 18: Bach és Beethoven műveiből. 28,18; Jazz. *‘*80; E. 21; H. 21,15: A szevillai tély. Irta Beaumardisais. 22,25; maim hanglemez. HÉTFŐI BUDAPEST V 5,30; Hanglemezek. 6,38; Falurádió. 7,45: Torna. 7; H. 7,2­1: Hanglemezek. 8; E. 815: Heti zenés kalendárium. 1; Operettrészletek. 9.55: A telep. közt. 18; H. 12; H. 12,15: Népek ze­néje. 13; E. 13,15: Szimfonikus zene­kar. 14; I­. 14,15; H szerbül. 14 30: A házi együttes. 15: Rádióiskola. 13.55: Műsorism. 16; E. 16,28; E. 17; NI. 17,18; E. 17 28: Szív küldi. 17.58: H oroszul és szerbül. 18.15: A dal­­irodalom mesterei. 18.38: Színes me­lódiák. 19,15: Tánczene. 19 30: A falu hangja. 20; H, sport. 20,20; H németül. 28.35: Magyar muzsika. 21.35 Szórakoztató zene. 21,55; ti. 22; H. 22,18: Hangos újság. 22.58: Suppé: könnyű lovasság. 23; Zongora, gor­donka. 23,45; Grien: Peer Gynt — szvit I. 24; II. 0,17; II franciául, an­golul és eszperantóul. BUDAPEST II. 17; Jazz. 18; E. 18,30; Zongoraazó­­­k. 18­45; A falu hangja. 19; Népis­­ola. 19,38; Sport. 19,45; E. 28; Ope­­.■ttrészletek. 20,36; A Rádió Szabad­­egyeteme. 21; II. 21,15; E. 21,30; Ma­gyar nóták. 22,15; Tánczecc. langversenyek Koncert rendezései: FISCHER ANNIE Jan. 5. . Bcethoven-est. Pathétique, f-moll, E-dur, C-dur. UNGAR IMRE jan. 14. Beethoven-est. op. 110, 7, 10, 27 Ungar H. Becthoven.est 19. Appassionato, D-dur, G-dur. — Szfőv. Zenekar bér'etei: Zeechl—Ve'ta Vájt jan. 0. Nagy. zenekari bérlet III. FRICSAY—FISCHER ANNIE jan. 17. Mesterbérlet VI. Csaj­­kovszky VI., Liszt, Esz-dur, stb. KLEMPERER BEETHOVEN.EST IX. SZIMFÓNIA és Kórus-fantázia Engel Ivánnal jan. 22. (Városi 8) V. bérlet. Beethoven hegedűverseny Za­­hureczkyvel jan. 29. és VIII. zimfónia. Jegyek Népművelés­­nél. Koncertnél. — Magyar Múzsa hangversenyek: to’jiár—Szilvássy vonósnégyes tr-én. Mozart: Dissonanzen és fuvolanégyes Jeneyvel. Kósa: 1 10, Beethoven Op. 18. No. 2. Janislaw Szpinalski zongora­estje 18. —• MÁV szimfonikusok u. 7-én, pénteken 8-kor a Zeneakadémián. OPERA-EST szr.: Farkas Ilonka, Fodor Já­­nn, Szabó Miklós, Vez.: Pécsi István. — Közkívánatra megismételve! Holnap: vas. este 8-kor ZENEBONA látványos vidám veve. Jegyek: a Városi Színháznál _ Ifegarind. A Atittdlszonífj­üfjf/ tudósításámtk folytatása az I. oldalról Engedje meg, hogy biztosít­sam önt, kedves Bíboros, hogy az ön javaslatának a szükséges figyelmét fogjuk szentelni ak­kor, amikor az ereklye sorsá­­val kapcsolatban a követség fi­gyelmét erre felhívják. Tisztelettel maradok Sédén Chapin, Mindszenty József püspöknek, Magyarország hercegprímásának, Esztergom érsekének Esztergom Magyarországa. Amennyiben ezek a bizonyí­tékok Lóvéll helyettes külügy­miniszter úrnak nem elegen­dők, kerestesse ki Kenneth C. Royall amerikai hadügyi állam­titkár irattárából azt a levelet, melyet Royali 1947 augusztus 11-én ebben az ügyben Spelt­­man newyorki bíborosnak írt , amely Mindszenty titkos irattá­rában feküdt Bár tudjuk, hogy­ Lovett úr tovább fog hazudni, azt is tud­juk, ho­gy ezek és a még keze­lendő adatok a tárgyilagos köz­véleményt meggyőzik arról, hogy Mindszenty ügyében nem vallásüldözésre, hanem egy hazaáruló felelősségrevonásáról van­ szó. (MTI) Kádár belügyminiszter jelentését a Mindszenty-ü­gyről tudomásul vette a minisztertanács A kormány december 31-én Dobi István miniszterelnök el­nökletével reggel 9 óraikor mi­nisztertanácsot tartott. Kádár János belügyminiszter ismertette a Mindszenty-ügy anyagát. A minisztertanács a belügyminiszter beszámolóját tudomásul vette. A pénzügyminiszter előterjesz­tésére rendelettervezetet foga­dott el a házadó-tételek újabbb megállapításáról, az általános jövedelemadóról és végül az illetményadóra vonatkozóan ed­dig fennálló rendelkezéseik mó­dosításáról. Kimondotta továbbá a m­i­nisztertanács a Városi és Vármegyei Kölcsönkötvény Ki­bocsátó Bizottságok megszűné­sét. Az iparügyi miniszter előter­jesztésére rendelettervezetet fo­gadott el az ipariskolai képzés reformjáról. . .. A közlekedésügyi miniszter előterjesztésére hozzájárult a minisztertanács a közúti gép­járművezetői kiképzés színvona­lának emelése tárgyában rende­let kiadásához. A rendelet alapján a gépjárművezetők ré­szére alapfokú, középfokú és felsőfokú tanfolyamokat létesí­tenek. A minisztertanács ezenkívül az iparügyi és kereskedelem, és szövetkezetügyi miniszter elő­terjesztésére számos ipari és kereskedelmi nemzeti vállalat alapítását határozta el. (MTI) Rákosi Mátyás üdvözölte az .50 éves Dobi Istvánt A mai minisztertanácson napirend előtt szót kért Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes. Meleg szavakkal üdvözölte Dobi István miniszterelnököt 60. szü­letésnapja alkamából. Azt hi­szem, mindnyájunk véleményét fejezem ki — mondotta Rákosi Mátyás miniszterelnökhelyettes —, amikor a magyar d­olgozó nép egyszerű fiának, Dobi Ist­vánnak — aki nehéz kétkezi munkásból saját tudása, politi­kai éleslátása, elvhűsége és be­csületessége eredményeképpen lett miniszterelnök — az eljö­vendő esztendőre sok sikert kí­vánok és jó egészséget, hogy az előtte álló nagy munkát a ma­gyar dolgozó nép felemelkedé­sére és boldogulására el tudja végezni. A köztársasági elnök kitüntette a miniszterelnököt A köztársasági e­­ök Dobi Ist­ván miniszterelnököt a «Köztár­sasági Elnök Elismerésének Koszorújával» tüntette ki 50-ik születésnapja alkalmától a magyar demokrácia érdeké­ben eddig kifejtett kiváló mun­kássága elismeréséül. (MTI) A A­unkásmoaffalmi Inivael működ­ése A Magyar Munkásmozgalmi Intézet működéséről és jövő feladatairól tájékoztatta a sajtó képviselőit Réti László igazgató. Kifejtette az igazgató, hogy mindenképpen hozzá akarnak járulni a Rákosi Mátyás által kitűzött feladatok megoldásá­hoz. Legfőbb célja az intézet­nek, hogy feltárja a dolgozó tö­megek, a munkásosztály törté­netét és harcait és összegyűjtse az erre vonatkozó dokumentu­mokat. November 20-a óta, ami­kor az intézet megnyílt, igen sok anyagot küldenek be a munkásmozgalom történetéről, de ez nem elegendő. Legutóbb átnézték a bírósági, levéltári, belügyminisztériumi irattárakat, itt sok munkásmozgalmi adatot találtak. A gyűjtőfogházban leg­utóbb megtalálták a Lánc című börtönújság egy példányát. A bebörtönözött kommunisták ille­gális újságokat készítettek, eze­ket gyakran a cellák fűtőberen­dezéseinek csöve mellett dugták át egyik szobából a másikba. Egy Sebes nevű kommunista emlékezett arra, hogy a börtön­­újságnak egy példánya két cella között a falhasadékban elakadt. A falat most kibontották és megtalálták az újságot. Az intézet nagy súlyt helyez a munkásmozgalom történeti anyagának feldolgozására, is­mertetésére és népszerűsítésére. A fasiszta belügyminisztérium titkos irattára egy vágón papír­anyagot tett ki, a népbiztosok perének pedig 20.000 oldalas jegyzőkönyvét kapta meg az in­tézet. Ezeknek rendezéséhez már hozzákezdtek. Az intézet könyvtárában már 30.000 kötet könyv gyűlt össze. Ezeket is osztályozzák, rendezik. A könyv­tár naponta délelőtt 10 órától este 8-ig van nyitva. Eddig a megnyitás óta 5000 látogatója volt. A könyvtár elsősorban szakgyűjtemény és csak a mun­kásmozgalom történelmével és a mozgalom történelmi kapcso­lataival függ össze. Fontos része az intézetnek az archívum. Ott okmányokat, emlékiratokat, plakátokat, fény­képeket, s általában a munkás­­mozgalomra vonatkozó doku­mentumokat, jelvényeket, bé­lyegeket, újságkivágásokat gyűj­tenek össze. A gyűjtött és fel­dolgozott anyagot az intézet múzeumában helyezik el. A mú­zeum látogatói látogatókönyvbe írják be ott szerzett tapasztala­taikat, benyomásaikat. Az egyik látogató azt kívánta, hogy sür­gősen adjanak ki könyvet a ma­gyar munkásmozgalom történe­téről. Az­ intézet Rákosi Mátyás életéről és munkájáról, céltuda­tos harcairól képek és írások alapján két táblát állított össze, amelyeket most falitáblákon sokszorosítanak. A múzeum anyagából nagyméretű vidéki vándorkiállításokat szerveznek. A kiállítás anyagát fényképmá­­solatban, 31 dekorált táblán, ja­nuár 2-án indítják el az ország minden nagyobb városába, ipari centrumába. Jövő év márciusá­ra a magyar tanácsköztársaság alapításának 30. évfordulójára, több kiadványt készítenek elő. Az intézet tervbevette három­­havonkint megjelenő folyóirat kiadását. Ugyancsak az évfor­dulóra a tanácsköztársaság tör­­ténetéből díszalbumot adnak ki. Az évfordulóra külön helyiség­ben mutatják be a tanácsköz­társaság történetét képekben és dokumentumokban. Ugyanerre az időre készül el a magyar munkásmozgalom története fo­lyamán bel- és külföldön ki­adott szakkönyvek, kiadványok bibliográfiája is. Eljegyzés: Bakos Judit (Bp.) és Better György (Szentendre) dec. 25-én tartották eljegyzésüket. (Minden külön értesítés helyett.) ­.TEL. — ELADÁS. BUDAPEST IV, IIAMYI­ UTCA 8. ,U",UI ^"'5? OD­SZ ................­ ■■ ^8! ^ «I« ■■■■■■■ 11 1 B.U.LK,­­ Bazsó-ing készítő Vili, Baross-utca 66. Mám. Gazdasági hírek Az utolsó tervév beruházásai Az Országos Tervhivatal az év utolsó napján sajtóértekez­letet tartott, amelyen ismer­tette az utolsó tervév beruhá­zási programját. Markos György, a tájékoztató szolgálat vezetője hangoztatta, hogy a Tervhiva­tal legfontosabb feladatának tartja a minőségi termelés meg­oldását. Mezőgazdasági beruházások terén az elkövetkező három hónap folyamán 46,5 milliót költenek gépesítésre, nagyobb összeget fordítanak az állami birtokok felszerelésére és állat­állományának kiegészítésére, to­vábbá 16 gazdaságban létesíte­nek gyümölcsöst és 13-ban fel­újítják a szőlőket. A mezőgazdaság értékesítési problémáinak megoldására 14,4 milliót irányoztak elő, ebből több, mint 3 és hét milliót a malmok újjáépítésére fordíta­nak. A Községi Kenyérgyár 1 milliót vesz igénybe és további 2 milliót a tejfeldolgozó ipar modernizálására fordítanak. A vízimunkálatok öntözőrend­szerek építkezései a belvízvéde­lem megszervezése és a szi­vattyútelepek létesítése, vala­mint bekötőutak és kisvasutak építése 17,7 millióval szerepel. Az ipari beruházások közül legnagyobb tétellel szerepel az almásfüzitői timföld­gyár to­vábbi építése, melyre havonként 5 milliót költenek. Az utolsó terrévben elkészült az ajkai műkorundgyár is. A legnagyobb munkálatok a mátravidéki áramfejlesztő továbbépítése kö­rül folynak. Közlekedés térén második vágány épül Miskolc, Sajócsege, Kápolnásnyék, Martonvásár, Székesfehérvár, Szabadbattyán között és Hegyeshalomtól az országhatárig. A járműbeszerzé­sek és újjáépítések 43 milliót vesznek igénybe. Az összes MÁV beruházások 97,4 milliót tesznek ki. Két utasszállító motorhajó és egy dunai, tengerjáróhajó is épül. A postai beruházások közel 28 milliót vesznek igénybe. Építkezések terén állami ke­retben orvosi rendelőkre és la­kásokra 12.5 milliót, a fővárosi állami lakásokra 5.8 milliót, vi­déki állami lakásokra 14 mil­liót, bányalakások és karon­iák építésére 4.6 milliót, Budapest saját építkezéseire 28.5 és az OTI építkezésekre 11 milliót, összesen tehát 76.4 milliót köl­tenek. Ipari termelés terén a gyár­ipar 17.4 milliárddal szerepel, tehát 28 százalékkal többel, mint az 1938. évi és 40 száza­lékkal többel, mint az első terv­évben. Az ingatlanpiac Nagy forgalom bonyolódott le az 1948-as év utolsó hetében. Minden ingatlanfajta iránt nagy volt az érdeklődés és élénk volt az üzletkötés. Az ingatlanforga­lom részletei: Öröklakások is házrészek: Tar­­czali-u. 2, kétszobás 15.000; II. Csalogány-u. 4/b, kétszobás 11.000; XII, Böszörmény­i-út 3/a, háromszobás sérült 8000; 11, Apostol-u. 14. kétharmad rész 24.000; XII, Kékgolyó-u. 12. kétszobás 11.000; XI, Fehér­­vári-út 27. kétszobás 9000; XII, Városmajor-u. 26/d, egyszobás 10.000, kétszobás 12.500; II, Pasaréti-út 85. háromszobás 22.500; XT, Bartók Béla-út 25, négyszobás 15.000; I. Lógodi­­utca 27/b, kettőszobás 14.000; I. Attila-utca 7, egyszoba 3700; XII. Böszörményi-út 3/a, h­á­­romszobás 10.000; II. Mártírok­­a­lja 25/a, kettőszobás 15.000; XI. Schönherz Zoltán­ u. 17, egy­szobás 8000; II. Széll Kálmán­­tér 10. kettőszobás 20.000, ugyanott egyszobás 8000; XI, Bartók Béla-útja 30. öröklakás 20.000; II, Csalogány-u. 4/a. kettőszobás 10.000; XI, Buda­­foki-út 41/a. háromszor kettő­szobás romos, kettő 6500 és egy 6000; III, Árpád fejedelem­­úttja 52. egyszobás 7700; XII, Csaba-út 24/a. kettőszobás 25.000; III. Zsigmond király­­útja 104. egynegyed házrész 5000; XI. Bikszádi-út 4/b. sé­rü­lt öthatod házrész 16.600; XI. Szent Korona-útja 31. sérült kettőszobás 7000; II. Török-u. 14. kettő és egyszobás 8000; II. Mártírok-útja 38/a. kettő­­szobás 14.000; IX. Ferenc-krt. 19. egynegyed rész öröklakás 17.000; VII, Baross-tér 12. há­­rom­szobás 16.000; VII, Garay­­tér 18—19. egyharmad rész 13.000; V, Szent István-park 16. egyszoba 10.000; XIV, Hun­­gária-krt 134. kettőszoba 8000; V, Pozsony­i-út 14. egyszoba 9000; VII, Rákóczi-út 8/a. egy­szoba ,10.000, XIV, Zichy Géza-u. 5. egyszoba 10.000. Családi házak és villái: XII, György Aladár-u. S. 27.000, XI, Sasad-dülőben 2018/16. hrsz. 18.000, II, Hidász-u. 21. romos ház, 25.000, XII, Tamás-u. 21. két ház, 100.000, II, Lórántffy Zs.-u. 14. 70 000, II, Gárdonyi Géza-u. 6. romos, 40.000, III. Szérüskert-u. 47. 11.000, XIV, Bácskai-u. 6/c. 46.000, XIV, Ilosvai-u. 46. 25.000, X, Szabóky­­u. 4­6. 40.000, XIV, Bácskai-u. 86. 15.000, XIV, Benkő-u. 46/a. 18.000, XIV, Tengerszem-u. 14. 20.500 Ft. Bérházak: I, Márvány-u. 7. fele része, 42.500, VIII, Rökk Szilárd-u. 10. 48 000, IX, Már­­ton-u. 40. 33.000, VI, Paulay Ede-u. 43. 61.000, XIV, Nürn­­berg-u. 80.000 Ft. T­­elek: Radvány-u. 27. 205 n.-öl, 13.750, Zugligeti-út 3/a. 302 n.-öl, 15.000, III, Szérüs­kert-u. 44. 71 n.-öl, 300, Zugli­­geti-út 10. 761/36. hrsz. 375 n.­­öl, 18.750, Nyék-dűlő 11.387/2. hrsz. 600 n.-öl, 12.030, XII. Nárcisz-u. 16. 695 n.-öl, 30.000 forint. A cukorelosztást január 1-től a Fűszernagykereskedelmi N. V. elosztóhelyei fogják lebonyolí­tani. A cink, ön és ólompiac mi a feszültség sí a többi időben enyhült. Az amerikai piacokat­­ mexikói eredetű könnyű fé­­s­mekkel látják el. Balaton­ Hajózási Nemzeti Vállalat cég alatt a kormány új­­ nemzeti vállalat alapítását hatá­rozta el. Vezérigazgatójává Ki­­szella Gézát nevezte ki. ♦♦ ÚJ VÁLLALATVEZETŐK: A kormány a Term­ényforgalmi Nemzeti Vállalat vezérigazgató­jává Király Gergely berettyó­­újfalusi lakost nevezte ki. A kereskedelem- és szövetkezet­ügyi miniszter Farkas Jenőt a «VATESZ» Fa- és Fémiparosok Szövetkezetéhez, Benda Józse­fet az Újpesti Asztalosok Kis­ipari Feldolgozó Szövetkezet­hez, Müller Károlyt a Blum Dávid textilnagykeresedő cég­hez vállalatvezetőül rendelte ki. Az állami tulajdonba átment épületek tűzbiztosítási szerződé­sei december 11-ével hatályukat vesztik a kormány legújabb rendelete szerint. Szövetkezet címen indult meg­­ most a magyar szövetkezeti­­ mozgalom országos hetilapja. Szerkesztője Asztalos Sándor,­­ Lósport Vasárnap rendezik az új esz­tendő első ügető ver­senyét. Fő­száma a 2100 méteres Újévi­­hendikep, melyben Csárdás T. (2180) és a csütörtökön ki­­tűnően futott Frisnyn (2160) adják az előnyöket. Előttük indul 2140 méterről Becsked fia, mely ismételten megmutatta, hogy nagy formában van. A legelőb­ől indulók közül külö­nösen figyelmet érdemel Hanni­bal, mely ismételten 1 p 28 mp-en belül ügetett. Helyzeti előnye, hogy elölről indul, nem kell sokat kerülgetnie és így nem fog kiszorulni a külső pályára, ami a fordulókban nagy tér veszte­séget jelent.­­ A megnyitó versenyben Gala Pé­ter ezúttal is első esély. Jelölt­jeink a vasárnapi versenyre: 1 Gala Péter — Laci, II. Syb­il — Csalafinta, III. Fáni — Asz­­szonyság, IV. Hatnibal — Becs­ked fia — Friston, V. Pásztó — Usgyé, VI. Baba II. — Pa­­rádé, VII. Lajos — Balaton, Vili. Jobbágyi — Talisman, IX. Geoffrey — Babér, X. Cla­­risse — Menyecske. A verseny délután fél 3 órakor kezdődik. Marschall József 120 győztes lovat hajtott a múlt esztendő­ben. A nagyszerű eredményt a csütörtökön elért nagy győ­zelmével állította be, Winnetou, Ücskös, Szirén II. és Um­brina sulkyjában. Csak négy bukméker kapott engedélyt az 1940. évre, és pe­dig György és társai, Dévény és Farkas, Karai és Kovács és Blau Miksa. Két forintra 10.110 forintot nyert egy szerencsés kisfogadó a csütörtöki össznyerő­fogadá­­£011. A januári ügetőversenyek nap­jai: 2, 6, 9, 12, 15, 16, 19, 22, 23, 29, 30. Felakasztotta magát és meghalt a Király­ utca 51-es számú házban lévő lakásán Feitscher Frigyesné 55 éves asszony. Szombat, 1949 Jan­uár » Színházi hírek Ártatlan Kék Szakáll (Bemutató a Fővárosi Operett­­színházban) Úgy látszik, végre egyetlen operettszínházunk is megértette az idők szavát. Heprisz ciklusa során ezúttal valóban haladó­­szellemű darabbal kedveskedik újévi ajándékai a könnyű mű­fajt kedvelőinek. Avagy nem korszerű probléma, miként jár túl az okos menyecske kikapós férje eszén és hogy tesz a fele­ségből a házibarát menyasz­­szonnya? Nem mindennél jobban érdekel-e manapság bennünket: megkapja-e Pintyőke Miéi, a könnyűerkölcsű kis mozidémon csintalankodásai jutalmául­ az ígért kékrókát­! Akad, aki még a könnyed műfajban is többet követel? A bemutató közönség nagy részének hangulatából ítélve, úgy látszik, akad. A ,,vi­dám operett"-nek hirdetett pro­­dukcó­ópoly kevéssé operett, mint amennyire vidám. Fodor László vérszegény kabaréötletét Siegfried Geyer nyújtotta el há­­rom­felvonásos bárgyúsággá. A magyar átdolgozó és versíró nem szerepel a színlapon. Bizo­nyára ezzel jelzik, hogy n­em vállal közösséget a darabbal. Tökéletesen megértjük őket A ,,vidám operett“ zenei részében az igazi operettmuzsikát — nyilván hazai zeneszerzőinknek szánt újévi ajándékul — néhány unalomig elcsépelt amerikai „sláger“ helyettesíti. Valóságos üdülés Gyöngy Pálnak egy-egy kitűnő száma és a második fel­vonás finalettója. Az előadás központja termé­szetesen Latobár Kálmán, aki­nek nagyszerű chapliui művé­szete ezúttal néhány pillanatra még külső megjelenésben is idézi nagy kollégáját. Függet­lenül a darabtól, a szereplő­i, minden szava, minden mozdu­lata sziporkázó humor és egy finom­­szerelmi jelenete a hozzá m­él­tó pompás Komlós Jucival külön ajándék. De helyükön vannak a többiek .isi a kitűnő Szabó Sándor, a mulatságos ifj. l­atabár Árpád, . a dekoratív Kelemen Éva és a ..démoni " Déry Sári. K. L A Magyar Színház két bemu­tatót készít elő. Egyik Satacrou «Gyűlölet éjszakája» című da­rabja, amely a francia ellenállás egyik epizódját eleveníti fel. Básthy Lajos, Gábor Miklós, Gobbi Hilda, Sulyok Mária a főszereplők. A darabot Major Tamás rendezi. A másik pro­dukció, amelyre csak kora ta­vasszal kerül sor, a 26 képből álló Karenina Anna. ■ M A HARMADIK CSA­PÁS. cí­mű film a Kremlben lejátszó­dott egyik jelenettel kezdődik. Antonov tábornok, a vezérkar főnöke jelenti Sztálinnak, hogy­­a negyedik ukrajnai front had­serege áttörte a német védelmi vonalat. A kép elsötétedik, majd átkopírozódik «Krímet nem le­het elfoglalni, mondja büszkén a német generális, ezzel az erő­dítménnyel szemben bármelyik hadsereg kudarcot vall». S­fat­­buchin marsall serege már a török sáncok környékén indítja m­eg a támnádóit. Száz operatőr fotografálta a filmet, amelyben élethű ábrázolásban Sztálin, Ma­­linovszky, Vorosilov, Tolbudi­n, Vaszilevszkij szerepelnek, de feltűnne­k a filmen a német hadsereg megvert tábornokai is. A Magyar Híiadó e heti szá­ma különös érdekességgel szol­gál. Bemutatja egy magyar gaz­da találmányát a­­fagyálló sző­­lők. Látjuk a riportban az új oltási eljárással erő­ített szőlő­tőkét, amelynek nem árt a fagy és a decemberi erős fagyhullám ellenére is tele van érett szőlő­fürtökkel. A Madách Színházban január elsején játsszák 25-ször Háy Gyula «ítélet éjszakája», cinál darabját. Citrom-szélhámosság ügyében indított nyomozást a rendőrség. Róna Károly műsze­­részségéü­l barátjával, Rózsa Ti­bor gy­ü­­mölcs­kereskedő­vel ked­den délelőtt végigjárták a nagy­­vásártelep és a főváros fűszer­­kereskedőit és citromot kínál­tak eladásra. Miután a citrom mostanában keresett cikib. a kereskedők örömmé­ rendeltek nagyobb tételeket és előlegkép­pen 5­10.000 forintot adtak át Rónáiknak, akik egy nap alatt 260.000 forint előleget vettek fel, majd a pénzzel még szer­dára virradóra megszöktek Bu­dapestről. Róna Károly egyéb­ként Róna II néven az Újpest futballcsapatában jel­zett. A két azélház ■ )«•'. ■ z'*st adtak tJL

Next