Magyar Nemzet, 1949. február (5. évfolyam, 26-49. szám)

1949-02-01 / 26. szám

2 rsasági és politikai kapcsolato­kat minden országgal, azzal a feltétellel, hogy nem avatkoznak belső ügyeinkbe. 11. Nemzeti függetlenségünk meg­védésére, belső békénk biztosí­tására, szövetségi kötelezettsé­geink teljesítésére erős, egysé­ges szellemű, demokratikus nép­hadsereg kiépítését és korszerű felszerelését. 12. A magyar dolgozó nép politi­kai és erkölcsi egységének elő­mozdítását és megvalósítását a kizsákmányolás elleni harc alapján, a munkán és az igaz­ságosságon épülő új társadalom megteremtésével. Az ország termelőerőinek fejlesztéséhez, népünk anyagi és kulturális felemelkedéséhez, a kizsákmá­nyolás megszüntetéséhez szük­séges gazdasági és politikai re­formok, a szocialista társadal­mi átalakulás békés, törvényes menetének további biztosítását, az ország minden alkotó erejé­nek bevonásával és támogatásá­val. Igazi demokrata, igazi hazafi nem maradhat a Magyar Füg­getlenségi Népfront egységes sorain kívül. A Magyar Füg­getlenségi Népfront minden ha­zafias és alkotó erő tömörülése, ezért a Magyar Függetlenségi Népfrontban a munkásosztály vezetésével egyesült demokrati­kus erőknek joga és kötelessége a népi demokratikus Magyar­­ország kormányzatának intézé­se és irányítása. A fejlődésihez múlhatatlanul szükséges sza­bad bírálatot és önbírálatot nem a pártversengés idejétmúlt rendszere, hanem a demokrati­kus erőknek közös munkára épülő szövetsége, a Magyar Függetlenségi Népfront bizto­sítja saját soraiban. A Magyar Függetlenségi Nép­frontban egyesülő politikai és társadalmi szervezetek megala­kítják a Magyar Függetlenségi Népfront ideiglenes Országos Tanácsát és kimondják, hogy mindenben alávetik magukat az Országos Tanács döntéseinek és végrehajtják határozataikat. A Magyar Függetlenségi Nép­front programja igaz és tiszta nemzeti program, megvalósítása , népünk fölemelkedésének zá­loga. A Magyar Függetlenségi Népfrontban egyesülő politikai és társadalmi szervezetek felhív­ják tagjaikat, felhívják az egész dolgozó magyar népet, hogy a Programm megvalósítására egy­ségesen tömörüljön a Magyar Függetlenségi Népfront piros­­fehér-zöld zászlaja alá. A Magyar Függetlenségi Nép­front a magyar népi demokrácia táborába hív minden alkotó erőt! Együttműködésre, közös munkára, vádvétett harcra szó­lít fel mindenkit, aki boldog és erős új népi Magyarországot akar!­­ Magyar Dolgozói­ Pártja, Függeten Kisgazdapárt, Nemzeti Parasztpárt, Magyar Szakszervezetek Orszá­gos Szövetsége, Dolgozó Parasztok és Földmun­kások Országos Szövetsége, Magyar Nők Demokratikus Szövetsége, Magyar Ifjúság Népi Szövetsége. (MTI) Megdézsmálták a Holland Nemzeti Bank elsüllyedt arany kincsét Rotterdamból jelenti a lipcsei rádió. A holland tengerparttól öt kilométerre kiemeltek a ten­ger mélyéből egy aranyrudak­­kal mellvítkott hajót, amely 1940 májusában süllyedt el. Amikor a németek behatoltak Hollandiába, a Holland Nemzeti Bank aranykincsét Angliába akarták menteni, az egyik hajó azonban útközben aknára fu­tott és elsüllyedt. Búvárok se­gítségével az elsüllyedt hajót most s­ierült kieme­li, az aranynak egy része azonban hiányzik. A holland rendőrség letartóztatott három személyt. Azzal gyanúsítják őket, hogy a kiem­elési munkálatok közben több aranyrudat elloptak. Maftyar-szovjet ünnepséget rendezett a magyar ifjúsági népi szövetség a Városi Szín­házban. Koós Béla, a MINSZ n­agybudapesti elnöke, ünnepi beszédében a szovjet ifjúság hatalmas szervezetét, a lenini azomszomot állította példakép­nek a magyar ifjúság elé. Em­­ékeztette az ifjúságot Farkas M­irály honvédelmi miniszter elhívására. Jelentkezzünk a fel­hívásra! — mondotta. Védjük meg hazánk békéjét és népünk építő munkáját. Azután máso­lt est következett. _ 3. Gyűlölöm. Állok a tarló szélén, nézem az összefagyott napraforgótö­vek melsz­­tt kapu­gáló fekete varjakat. Éhesek. Fáznak. Di­deregnek a lom­bjukvesztett kis fák is, a zúzmara bepenészesí­­tette a gyér füvecskét, a házak kéményéből csak vékonykán száj fel a füst, — didereg a szegény ember a házban, az ut­cán, az úton, a tarlószegélyen, kegyetlen a tél, irgalmatlan és meggyötri tán még az eget is. Vékonyka ruhában szaladgálnak a bum­dálián­ok, nekem is vacog a fogam, napsütésre vágyok a szívem és homlokom, de hát a tél csak tél. Gyűlölöm. És ahogy indulok tovább, emberek és vadak, madarak és barmok panaszát cipelve, egy kis hóbuckát lép át a lábam. Azt mondja a hó: — Nincs igazad, Ember. Ho­gyan élvezhetnéd a májusok édes enyheségét, ha nem volna dideregtető január? Honnét is­mernéd nyitott ablakokból cso­dálva a nyári csillagok fényét és dalát, ha nem zárna börtön­be a tél? A jót is azért tudod megkülönböztetni a rossztól mert van rossz. Elfelejted-e, hogy télen át pihen a föld, a köd alatt álmodnak a fák, az új gyümölcsről. Rövidek a nap­palok, hogy hosszabb éjszaká­kon át pihenhess és felkészülhess újabb aratásra. Mért gyűlölöd a telet, amikor mély értelem­mel van tele és szűkölködései megtanítanak a nyári bőség l­e­­csülésére? Így szólt a bucka s hálával emeltem meg a kalapomat. Meg­értettem. És már nem gyűlölöm a telit. Szeretem. Babay József Nagy forgalomemelkedés a zálogházakban A főváros Statisztikai Hiva­tala érdekes kimutatást közöl a zálogházak elmúlt évi összfor­­galmáról Nagy emelkedést mu­tatnak a számok elsősorban a kölcsönadott összegek tekinteté­ben, de a forgalomemelkedést jelzi a zálogba helyezett tárgyak mennyiségének ugrásszerű nö­vekedése is. Az elmúlt évben 1.868.950 tételben helyeztek el zálogtárgyakat, mintegy 520.000 tétellel többet, mint a megelőző esztendőkben. A kiváltás 1 mil­lió 697.340 tétel volt, 420.000 esettel több, mint az előző esz­tendőben. Az árverések száma aránylag csekély volt, de mégis kétszer annyi, mint e­gy évvel ezelőtt. 8164 télévben történt ár­verés, az év végén pedig 471.000 zálogtárgy maradt benn. A zá­logtárgyakra adott kölcsönök összege az egész év folyamán 131.7 millió forint volt az előző évi 60.6 milliós köcsönösszeggel szemben. Az elárverezett tárgya­kért csak 381.000 forint folyt be és az év közben történt ki­váltások leszámítása után az esztendő végén 33,7 millió forint zálogkölcsön egyenleg állott fenn. Cililében öngyilkos lett Nora Gregor, a híres bécsi színésznő Nora Gregor, a kitűnő bécsi drámai színésznő Chilében ön­gyilkosságot követett el Az egykor ragyogó szép asszony, akit a kelekótya Starhemberg herceg vett el feleségül és a Burgtheater tagja volt, Dél- Amerikában olyan szegénység­ben élt, hogy inkább a halált választotta, mintsem férjétől, Starhemberg „hercegtől" segé­lyeket kérjen, aki jelen pilla­natban színtén Dél-Amerikában, Mandeilel, az egykori hirten­­bergi muníciógyárossal külön­féle gyanús üzleteikben vesz részt. Starhemberg herceg, mi­után első feleségétől elvált, pá­pai engedéllyel feleségül vette a kitűnő színésznőt. Nora Gre­gor, akinek erős honvágya volt, vissza szeretett volna jönni Bécsbe, azonban az útiköltséget nem sikerült megszerezni. Lúg­követ ivott és ezzel füzetes­­regény témájává vált, amely­nek a címe ez lehetett volna: „Hercegnőből koldus asszonyt I Dános Ármin és neje és I I Judit leányuk m­élységes fái- ■ I dalommal tudatják, h­ogy sze- B ■ vetett ZSUZSIKÁJUK I rövid szenvedés után f. hó 9 I 31-án elhunyt. ■ Temetése február 1~én, he-d- §1 - den délután 3 órakor lesz a jy fl farkasréti izr. temetőben.­­ I Részvétlátogatások mellőző- % I aét kérjük. 9 ______Mai Nemzet_______ Gazdasági hírek A Postatakarékpénztár csekkforgalma és a Nemzeti Bank A Postatakarékpénztár csekk­­forgalma az ország pénzforgal­mának ellátásában nagyjelentő­ségű missziót tölt be. Meg kell állapítani, hogy ez az intéz­mény tökéletesen funkcionált eddig és ha panasz merült fel vele szemben, legfeljebb az volt, hogy a fo­lószámlákat évek ó­t nem kamatozt­atják. A csekk­­forgalom fejlesztése és növelése érdekében ismételten szóvá tet­­tük ezt, de eredményt nem si­került elérni, ami bizonyára nem a Postatakarékpénztár ma­gatartásán, hanem elvi szem­pontokon múlott. Most olyan hírek kerültek forgalomba, hogy a Gazdasági Főtanács a Postatakarékpénztár csekkszámla forgalmának a Nemzeti Bankra való átruházá­sáról folytatott megbeszéléseket ♦♦ ÉRTÉKPA­PÍRFOR­GALOM. Megélénkült a forgalom a fix­­kamatozású papírok piacán, a vételkedv megerősödött. Néhány papír árfolyama emelkedett. Tá­jékoztató áraink: 914-es föv. köles. 19­50, 927-es főv. köles. 450, Népszöv. dollárköles. 400, Népszöv. fontköles. 90, Speyer 450, scrips 235. ♦♦ HÚSZEZER TONNA ROZST KAP AUSZTRIA MAGYAROR­SZÁGTÓL, amint ezt egy bécsi hivatalos közlésből megtudjuk. A kifizetés oly módon történik, hogy Magyarország pamutot vá­sárol az ellenérdekért, amit Ausztria dollárban fizet meg. Ugyancsak ennek a tranzakció­nak a keretében 3000 tonna napraforgóolajat is fogunk szál­lítani. A nagyjelentőségű tranz­akció az Agrimpex közreműkö­désével bonyolódik le. Ausztria hasonló keretű megállapodásról tárgyal a lengyel és román ille­tékes tényezőkkel is. Az idegenforgalmi pezetát a spanyol kormány 50 százalék­kal leértékelte. Ezentúl a kül­földiek az eddigi 66 pezeta he­lyett 100-at kapnak 1 forintért. Az Újfehértói Takarékpénztár Rt. önkéntes felszámolásával kapcsolatban az intézet morató­riumát 1949 szeptember 14-ig állapította meg. ♦♦ FELSZÁMOLÓ VÁLLALA­TOK: A Danubia Kereskedelmi Zrt. és a „Virus“ Oltóanyag Ter­melő Intézet és Kutatólaborató­rium Rt. felszámolnak. ♦♦ ÚJ NEMZETI VÁLLALA­TOK ÉS VÁLLALATVEZETŐK: A kormány Villanyszerelő nv. Általános Szerelő nv., Gyár-, kémény és Kazánépítő nv., to­vábbá Salgótarjáni Bányavidéki Építési n­­v., Dorogi Bányavi­déki Építési nemzeti vállalat, Tatabányai Bányavidéki Építési nv. és Komlói Bányavidéki nv. cég alatt új nemzeti vállalato­kat létesített, melyek az építési és közmunkaügyi miniszter fel­ügyelete alatt működnek. A Ma­gyaróvári Timföldgyár ny. az iparügyi minisztérium hatáskö­rében működik.­­ Az építés és közmunkaügyi miniszter Ko­­ritschoner Tibort vállalatveze­tőül rendelte ki az ifj. Hacker Lipót és Fia téglagyár, a Stei­ner József gőztéglagyár, a Ha­­senerl Ferenc gőztéglagyár és a Lenk Lajos-féle téglagyár rt. soproni cégekhez. A kereskede­lem és szövetkezeti miniszter Hegyi és Saltzer cipőnagykeres­­kedelmi céghez Felföldy Józse­fet rendelte ki vállalatvezetőül. Az Építés- és Közimunkaü­gyi Minisztérium idén 40 millió fo­rintot fordít az építő­par gépe­sítésének fejlesztésére, melyből 20 millió forint értékben kizá­rólag hazai gyártmányú gépi­berendezkedéseket vásárolnak. ♦♦ CÉGBÍRÓSÁGI HÍREK: A Cégbíróság bejegyezte a követ­kező cégeket: Házgyár, Lakás­építési N. V. Magkereskedelmi N. V. Községi Élelmezési N. V. Mész- és Cerpentárusító N. V. Gépjárm­űkészítő és Javító kis­ipari termelő szövetkezet, mint az OKISZ tagja, Asztalosok Mi­nőségi kisipari feldolgozó szö­vetkezete, mint az OKISZ tagja. Közkereseti társaságból egyéni céggé t­ekint át. Dr Betegh Pé­ter és Fiai Pantodrogh gyógy­növény nagykereskedés. Töröl­ték a Horváth Gyula tésztaáru­­üzem és a Tér és Forma lap­kiadó kft-cégeket. ♦♦ A SZOMSZÉD NE DOL­­GOZZON OLCSÓN! Az angol gyárosok és munkásszervezetek képviselői panaszt terjesztettek a kereskedelmi miniszter elé Panaszuk az, hogy a német munkás munkabére az angol mrunkás munkabérének felét sem éri el, így a német gyáripar megsemmisítő versenyt folytat az angol ipar által. Legjobban és hogy ilyen terv megvalósí­tása nincs kizárva. A Nemzeti Bank az egyszámla­­rendszert kétségkívül tökéletesen oldotta meg és az utóbbi idők­ben vállalt feladatoknak is min­den vonatkozásban helyt tud állni. Hogy a Postatakarékpénz­tár csekkforgalmának a Nem­zeti Bank üzletkörébe való be­vonása nem-e okozna nehézsé­geket és nem befolyásolná-e a csekkszámlarendszer további fej­lődését, arról megoszlanak a vélemények. Miután a döntés m­ég nem történt meg véglege­sen, bizonyára gondos mérlege­lés tárgya lesz, hogy valóban megbolygassák-e a Postatakarék csekkszámlarendszerét, még ha ez az egyszámlarendszer tekin­teteiben további fejlődést jelen­tene is a Nemzeti Bank számla­­rends­zere keretében, s az autógyárak panaszkodnak, mert a most forgalomba hozott német népkocsi 100 fonttal ol­csóbb, mint a legolcsóbb angol autó. Csodálatos eset. Hasonló ah­hoz, amikor a USA tiltakozik a túl alacsony japán munkabérek ellen. Tehát mi történjék? Azt akarják, hogy Németország és Japán álljanak saját lábukon meg. Ehhez az kell, hogy többet és olcsón termeljenek. Olcsón csak alacsony munkabér mel­lett lehet termelni. Ha viszont a német munkás duplájára emelné a munkabérigén­yét, akkor a német ipar nem lenne verseny­képes. És állandóan M­RRA- és Marshall-segélyre szorulva. Nem az lenne a legegyszerűbb, ha megengednék a munka és az áru szabad vándorlását? Vagy azt hiszik, hogy a fedett és le­­szegényedett országok jólétét és békéjét az fogja helyreállítani, ha a szomszédos országok kínai falakkal zárkóznak el egymás munkásai és egymás termékei elől? Ez a békepolitika? (..) Ötven százalékos árleszállí­tások a téli­vásáron A kedden induló „vásárlók versenyének“ méhen leszállított árai nagy érdeklődésre számít­hatnak. Az üzletek felkészülve várják a „versenyző vásárlókat". Itt közöljük néhány árucikk új és régi órát (zárójelben a régi ár): Férfizokni, műselyem 2.90 (6.—), típus női harisnya 5.60 (7.40), sima flanell, 70 cm szé­les 6.25 (12.50), mintás ruha­­flanell, 70 cm széles 8.53 (15.50), divatos, kockás női ruhaszövet 11.— (27.50), női svájci nadrág 11.80 (15.30), divatos mállássá 15.— (26.—), divatos empri­mé, 90 cm széles 17.50 (37.—), di­vatos ruhaselyem színekben 23.— (46.—), 140 cm széles férfi sportöltöny-kelme 38.— (58.—), női hócsizma zipzárral, kis hibával 36.80 (110.—), me­legítő palack (termosz) 12.— (34.78), csíkos ing, punlin 12.06 (18.—), frottírtőrülköző, 50/100 18.50 (30.85), divatos női gya­pjúkendő 24.80 (37.50). A Gyapjú-Szövet Nagykeres­kedelmi N. V.-on keresztül és a Harisnya, és Kötöttáru N. V. útján az ország kiskereskedői is bekapcsolódnak a téli ki­árusítási akcióba. A TEKOSZ-on keresztül a kiskereskedők ré­széről már komoly érdeklődés mutatkozik a 30—50%-ig ter­jedő szeciveranénnyel forgalom­ba kerülő férfi- és női szöve­tek és kabátanyagok iránt. Mintegy 3000 kiskereskedő je­lentette be részvételét a „vá­sárlók versenye" akcióba. •• ÖT SZOVJET HŐS a sorok­sári MINSz dísztagja. A MINSz soroksári szervezetéhez a minap levél érkezett, amelynek feladó­ja Margarita Janut szovjet kom­­szomolista, aki Gorkij városból küldte sorait. Hivatkozik arra, hogy bátyja, Vladimir Jar­ut, aki a magyar felszabadulásért küzdött, Magyarországon esett el. Kéri a MINSZ soroksári tagjait, keressék fel bátyja sír­ját és ha megtalálják, írják meg neki, milyen az a hely, ahol szeretett testvére örök ál­mát alussza. Soroksár ifjúsága a Szabadság-téri szovjet emlék­­művön megtalálta Margarita Janut fivérének nevét, V­adimir Janu­t, c.­ 21 évet. A MINSZ soroksári szervezete vasárnap zászlószentelési ünnepséget ren­dezett, amelyen kegyelettel em­lékezett meg a hősi halált halt szovjet katonákról. A soroksári ifjúsági egyesületek Soroksár védelmében elhúnyt öt fiatal szovjet hősi halottat, köztük Vladimír Janutot dísztagjává Volfallotta, . ___ ____ Színházi hírek Végállomás, kiszállni Bemutató a Belvárosi Színházban Ha a színlapon az áll: vígjá­ték, itt-ott zenével, akkor a kri­tikus is itt-ott behunyhatja a félszemét. Ha pedig azt vesszük, hogy Tahi László színi mókájá­nak első felvonása 1945 február elején, második és harmadik felvonása ugyanezen hónapnak 11-ik napján, egy verőfényes vasárnapon játszódik, amikor Budán a németek és nyilasok visszavonultak utolsó barlang­jaikba, a Várhegy alatt, akkor igazán elmondhatjuk, a szerző még a történelemből is viccet csinál. Lehet, hogy neki van igaza. Tréfái néha nem sokkal if­jabbak a történelem múzsájá­nál, de általában jók, viszont az említett múzsánál néhány ko­moly leckeórát mulasztott. 1935 február 9-én még nem tört ki az olasz-abesszín háború, az­esernyős Chamberlain három és fél évvel később mondta: ,,ez a nemzedék békében fog élni" (mert ő is értett a humorhoz, nemcsak Tabi László), sőt meg­lehet, hogy az újság, melyből a színpadon felolvasnak, 1935 ele­jén még nem is létezett. Deh­át ez nem fontos, mulatságos a környezetrajz, az összeomló, szétporladó gentryvilág és mel­lette a szívósak, a túlélők ke­ményebb fajtája. Az egész játék abban a szín­padon különben el sem hangzó bon­mokban csúcsosodik ki­ ,v Az őseinkre csak olyan csalá­dok mérhetetlenül büszkék, me­lyek úgy tartják, hogy olyanok, mint a krumpli — a jobb­­ ré­szük föld alatt van." De ha egy író ügyes — és Tahit annak mondhatjuk —, fél ennyi letét­ből is tud mulatságos darabot kanyarítani. Most sincs máskép. A fennhéjázó katonatiszt-gentry családhoz bemutalt társbérlő kö­rül bonyolódik a játék s a hall­gatók szinte elandalodnak a fel­szabadulás Sturm és Drang kor­szakának egyre regényesebb és patinásabb emlékein; a „bab­induló“ például vad siker, leg­szívesebben megújráznák. A sikerhez hozzájárul a vi­dám színészi munka. Vízvári Mariska és Dénes György az élen! Az ő duójukat látni kell Tetszett a fejlődő Kozák László, Tromváry Gertrud, Szegedi Sz. István és Pulay Erzsébet. Sol­tész Anny kitűnő, de a két Hor­váth, Bársony István, Eöry Kató, Joó László is mulatsá­gosak. A közönség élénken szórako­zott és sokat tapsolt. V. M. Ünnepi hét Bécsben Johann Strau, a halála évfordulóján A bécsi városi körök a kor­mánnyal karöltve június 2-a és június 8-a között ünnepi he­tet rendeznek. Az ünnepi he­tet Johann Strauss, a halhatat­lan zeneszerző emlékének szen­telik abból az alkalomból, hogy akkor lesz 100 eszten­deje, hogy a Strauss-dinasz­­tia feje, a Radecky-induló szerzője elhunyt, ötven évvel később, 1899 június 3-án halt meg a valcerktaá­y. A program, amit előkészítenek, rendkívül gazdag lesz. Johann Strauss báli éjszakát rendeznek, a De­­nevért nagy rendezésben hoz­zák színre, a Népopera a Ci­gánybárót és Egy éjszaka Ve­lencében című operettet játs­­­sza. Ezenkívül egy kerti ünnne­­pet is terveznek. Francia nyelvű színdarabot játszottak vasárnap este a utó­­tyásf­öldi Korvin Mátyás-gimná­­zum növendékei, „Je voyage de M. Perrichon“ c. vígjátékot adták elő nagy közönség előtt, óriási s­zenet. Az Alliance frangaise részéről Mm. Turbet rendezte az előadást. A betaní­tást Telkes Zsuzsánna tanárnő végezte. Az előadáson, mely a magyar-francia kulturkapcsola­­tok­ elmélyítéséhez nagy mér­tékben hozzájárult, a budapesti francia követség és kolónia né­pes küldöttséggel képviseltette magát. Új magyar mezőgazdasági fil­mek készültek. Csata István földművelésügyi miniszter, D­o­­náth István államtitkárra­ meg­tekintette a legújabban elkészült három kisfilmet, amelyek a me­zőgazdasági kultúra fejlesztésé­hez járulnak hozzá. A remekül sikerült filmek címei: Jönnek a gének, Új étel a széken és a Mindennapi burgonyánk. A szovjet értelmiség problé­májáról filmet készítettek. A film címe: Becsül­etbír­óság és és Komár « rendezői«. .Kedd, 1949 tebrvűr 8 Révai József Ady-könyve Ady halálának harmincév­­­v­fordulója újabb alkalom reá, hogy a modern magyar iroda­lom és társadalmi fejlődés nagy úttörőjének egyéniségét ismét az egyetemes érdeklődés és ta­nulságszerzés középpontjába he­lyezzük. Ady nemcsak az új magyar irodalom győzelmes korszakát jelenti, de legponto­sabb mérték­jelzője a lemaradt magyar társadalmi fejlődés új korszakának is. Nála költészet és e­­n.i­geri, társadalmi igazság egyetlen egységbe, fonódik: ez Révai József most újra megje­lent Ady-könyvének tartalma és tanulsága. Költészet és emberi igazság, szépség és a közösség szabad növekedése egymástól szétválaszthatatlan­ok Ady-egyé­­niségében. Révai József könyve az irodalmi és társadalmi ana­lízis közös gazdag eszközeivel így elemzi végiig Ady pályáját és szerepét. Váitesz volt Ady? Hirtelen egyéni felrobbanások és látások terméke csupán ez a költészet, melyet lobogóként hordozott maga előtt a progresz­­szív Magyarország a küzdelem éveiben, hogy aztán mára a tel­jesülés diadalmi jelvénye le­gyen? Révai József részletesen megmagyarázza itt Ady egyéni­­ségének és tehetségének összes gyökereit, de ennél többet is ad, s az egyéniség csak a társadal­mi lét igazságain, csak a hala­dás és fejlődés vonalán fejt­heti ki nagysága és áttörése funkcióját. Ady helyesen és jól látta a régi Magyarországot, pontosan ismerte és megelevení­tette hanyatlási összes problé­máit. Ady költészete és pályája az irodalmon túl egyben illikre minden magyar problémának és gondnak is. A dekadencia korhangu­la­tából, az én-kultusz elzártságából így bontakozik ki ez a döbbenetes és nagyszerű egyéniség a korszak egyetemes tünem­ényévé. — Révai József ez irodalmi, történelmi és tár­sadalmi analízis részletességé­vel követi nyom­on pontról pont­ra ezt a diadalmas és egyben tragikus folyamatok Közben ez a könyv önmagában is jelentős társadalmi és történelmi elem­zése az akkori korszak Magyar­­országának is; ebből a valóság­ból, ebből a tata tinót nőtt ki Ady Endre és ilyennek is kel­lett lennie, — ez a könyv így válik az 1900—1918 közti Ma­gyarország történelmének igen figyelem­remélté és tanulságos, kíméletlen, de igaz dokumentu­mává. ___ ?• ?• Idén 10V*tal oktatást kapnak a fővárosi tanítók A fővárosi neveléstudományi intézet részletes tervet dobo­zott ki a tanítók továbbképzé­sére. Leginkább az általános iskola alsóbb tagozatú nevelői­nek kell részt venni a tovább­képzésben. Háromszor tíz hétig tartó tanfolyamot kell hallgatni minden tanítónak. A hallga­tók a pedagógiai anyag mel­lett ideológiai oktatást is kap­nak. Nagy súlyt helyeznek a tervek szerint a tanítói tovább­képzésben arra, hogy rávezes­sék az oktatói személyzetet arra, miképpen tudják ideoló­giai tudásukat az iskolai taní­tásban legkönnyebben közvetí­teni a tanulókhoz." Zathureczky művészete állt E­­­mperer Biethoven ciklusa V. estjén az érdeklődés centrumá­ban. A hegedűkoncertet játszot­ta, azt a művet, mely legkevésbé versengős, inkább befelé mé­lyülő humanista építőművészet. A sajátos ruházokban gazdag tolmácsolás már hangban is más, mint amit eddig hallot­tunk s megérdemli, hogy ne­­csak a hegedűsök beszédtémája legyen. Érzésünk, hogy Zathu­­­reczky még nem ért az út ve­gye, de problém­akeresése akkor is teljes elismerésre késztetne, ha nem is ér!,csutak vett egyet. Főleg az I tétel különbta­k sokban, de ez emotív lebilin­­cselte a közönséget, mint az ér­zelembő a sú­s a nekünk leg­jobban tetsző rondo. A kíséret hasonlóan kifogásolható, m­int a gyenge Corio­na nyitány, vagy a tetőfok nélküli VV1, s­imfó­­nia. Hogy az együttműködés nem volt az aminek lennie kel­lett volna azon nem csodálko­zni­­. Egy rá’árrí' két bőr, ha a Fővárosi Zenekar egy napon két hangversenyt is kell ab­­szolváljon. (G. E) Hr­álozár, fízn. dr Adle- Tg­­rácné szül.: Hand­er Janka, életének 75-ik évében hosszas szenvedés után január 30-án jobblétre szerderült. Temetése kedden, II. 1-én d. u. 14 óra 30 perckor lesz a Kerepesi-temető­­ben. (M. k. 4­­)

Next