Magyar Nemzet, 1949. április (5. évfolyam, 76-99. szám)

1949-04-01 / 76. szám

2 Asszonybíró Domoszlón Asszonybírót választott Do­­m­oszló, heves megyei község, Szől­ősi Mihályné személyében, aki egy ottani négyholdas új­gazda hitvese. Szigorú eljárás a szabotáló gazdák ellen Szigorú eljárás indul olyan szabotáló gazdák ellen, akik a tavaszi munkálatokat nem haj­landók kellő időben elvégezni. A Bácskában Bátmonostoron Janó­­ka János és Stacskovics Ferenc nem kezdették meg a szántást, Naggybaracskán Kiss Istvánná és Molnár Ferenc, Ré­men Brecska József és Var­csara Mihály csak kis részét szántot­ták fel földjüknek. Szigorú el­járást indítottak ellenük. A bajai rendőrkapitányság Felső Illés érsekcsanádi gazdát tiltott fa- Irtás miatt háromhónapi elzá­rásra és tízezer forint pénzbün­tetésre ítélte. A tolnamegyei Gyönkön Kusinszki Mátyás nem végezte el a tarlóhántást, Korá­­nyi Henrik még a kukoricaszá­­rat sem takarította el földjéről. Őrizetbe vették őket. A somogy­­megyei Igalon Magyar János nagygazda demokráciaellenes kijelentéseket tett, cselédje bé­rét nem fizette ki, ugyancsak őrizetbe vették. Városházi hírek Karsay Lászlóné elöljáró ja­vaslatára az V. kerületi elöl­járóságon megalakult a dolgo­zók munkaközössége. Működé­sük vezető szempontja: a munk­akásosztály irányító tevékenysé­gének biztosítása a közigazga­tásban. A főváros gazdasági értekez­lete hozzájárult, hogy a Fő­városi Tervező Intézet részére két gépkocsit, a fővárosi felsőbb zeneiskola részére pedig, amely új tantermeket kapott, egy új hangversenyzongorát szereznek be. A Székesfővárosi Zenekar ezentúl havonta legalább egy kamarazene-hangversenyt ren­dez a fővárosi iskolákban. Az első hangversenyt a práter utcai ipariskola tornatermében ren­dezték. Az Aquincumi Múzeum anya­gának egy részét az ostromot megelőzően a foiscelli úti Törté­neti Múzeum óvóhelyén raktá­rozták el. Az óvóhely a robba­nások következtében akkoriban beomlott és a múzeumi anya­got eltemette. Most kezdték meg aannak kiásását és sajnálattal állapították meg, hogy az érté­kes emlékek jórésze megsemmi­sült. Megérkezett a tavasz az Állat­kertbe is, ahová visszatértek a gólyák és elfoglalták régi fész­küket. Az első meleg vasárna­pon már többezer látogató ke­reste fel az Állatkertet. Az Állat­­kertet egyébként átszervezik és a népoktatás szolgálatába állít­ják. A fővárosi gazdasági érte­­kezlet 92.000 forintot szavazott meg új állatok beszerzésére. Két kölyökoroszlánt, 17 majmot, 2 barnmnedvet, 2 kengurut, kecskeantilopokat, feketefejű ju­­hokat, mintegy 150 madarat fognak vásárolni. A rádió műsora PÉNTEK KOSSUTH RADIO A. Falurádió. 8.30: Hantlemezek. 7: H. 7,25: Reggeli zene. 7.45: E. 8: Vi­dám hanglemezek. 11.30: Hangszer­­szólók. 12: H. 1213: Szalonegyüttes. IS. E. 13­15: Asztali muzsika. IS.45: H németül. 14: H. 14,15: Népdalfel­dolgozások. 14.30: Szórakoztató zene. 15.20: Zongora. 10: Rádióiskola. IS-HI: Hanglemez. 10.55: Műsorism. 17: II. 17.10; E. 17.20: Mozart. 17.50: H oro­szul és szerbül. 18.15: E. 18.30: A sá­tán kedvese. Dráma. 19.32: Falurádió. 20: H. 29.20: H németül. 20.35: Hírek szerbül. 20 501 Rádiót a dolgozóknak. 29.20: H. 23: Onerett részletek. 24: H. 0.10: H franciául, argóiul és eszpe­rantóul. PETŐFI RÁDIÓ 5.30: Hanglemezek. 0,45: Torna. 7: Re­ggeli zene. 7.20: MNDSz hírei. 7,35: Szórakoztató zene. 8: H. 8.15: Magyar nóták. 9: Hanglemezek. 10: H. 1010: Jazz. 10,50: Padlóiskola. 14.30: Gor­donka. 15: Tamás bátya kunyhója. 10: Jazz. 10.50: Hangos Újság. 17: Tánczene. 18: Hiúság Hangja. 18.20: Két vicjáték. 19: Népiskola. 19.30: E. 19 35: Filmzene. 19.50: Közvetítés Lon­donból. 20.35: E. ?­• H. 21.15: Sport. 21.30: E. 21.23: Kiváncsi mikrobán. 21.50: Így zenélünk mi. 22.30: Szív küldi szívnek szívesen. •• O.T NEMZETI VÁLLALA­TOK. Az állam által létesített öntözőművek, csatornák és tar­tozékainak kezelésére Kunhe­gyesen, Tiszafüredi Öntöző NVA, Hódmezővásárhelyen Hódmezdvásárhelyi öntöző NVA, Gyomén Körösvidéki öntöző A­ V-t és Budapesten Duna- Tiszaközi öntöző .VV.-t, to­vábbá a Pátria Irodalmi Vá­la­­latt és Nyomdai Rt., valamint a Kalász Könyvkiadó Rt.-ből Pát­ria Nyomda NV. céget létesített a kormány. A Ganz is megkezdte az ócskavas­g­yű­jtést A Ganz Vagongyár ifjúmun­kásai csütörtök délben üzemi nagygyűlésen vitatták meg a MÁVAG ifjúmunkásainak ócs­­kavasgyűjtési versenyfelhívását. Nagy László SZIT titkár ismer­tette az ócska­vasgyű­jtés jelentő­ségét, majd a Ganz-gyár ifjú­munkásai és ipari tanulói fel­szólalásaikban üdvözölték a MÁVAG versenyfelhívását. A gyűlés 1200 ganzgyári ifjúmun­kás nevében határozati javaslat­ban mondotta ki a MÁVAG versenyfelhívásához való csat­lakozását. Az első gyűjtési na­pot szombaton rendezik meg. Új forgalmi rend a Petőfi-hídon Szombattól, április 2-ától a fokozott hajóforgalom miatt a Petőfi-pontonhíd naponta csu­pán reggel 630 órától 8.30-ig és délután 16 órától 20.30 óráig áll a közúti forgalom rendelke­zésére. Laopars A csütörtöki ügető verseny nagyobb izgalmak nélkül folyt le, mert csaknem az egész vo­nalon győztek a favoritok. A paris Lasse kezdte a sort a há­romévesek versenyében, foly­tatta Ipolyság és az Eladóver­­senyben a lefogadott Csaptáros, mely Jenő ellen győzött. A 2500 méteres Nemzetközi versenyben Davison nagy előnnyel indulva vezetett, egészen az utolsó for­dulóig, a befutó elején Kataka beérte és megelőzte és 1 : 26.1 mp-es jó átlagidővel győzött a felnyomult Koppány ellen. Ka­tóka már megközelítette tavalyi jobbik formáját, következő ver­senyében újabb javulás várható tőle. Koppány egyelőre meg­so­­kallotta a 2500 métert. Ngjo verhetetlen volt a Kistarcsai hendikepben, de a kikiáltott Fantom csak nehezen­­ tudott győzni a most nagyon jó Ad­mirális ellen. — A verseny­­részletes eredménye: I. Lasse (10:22) Lury Frisco, Hilda (Bef. 36 és 27). II. Ipolyság (10: 17) Véletlen, Jávor (Bef. 67 és 32). III. Csapláros (10:18) Jenő, Sátán (Bef. 55 és 56). IV. Katóka (10:20) Koppány, Davi­son Girl (Bef. 26 és 131). V. Ellyke (10:17) Györgyi,­ Titanic (Bef. 148 és 29). VI. Tunika (10:51) Ilonka, Merész NI. (Bef. 220 és 91). VII. Nero (10:13) Balaton Solex (Bef. 41 és 29). VIII. Erzsók (10:28) Zsivány, Dezsőné (Bef. 34 és 75). IX. Fantom, Admirális, Hagyomány. XI. Pius pápa értesülve Bá­náss László veszprémi püspök súlyos betegségéről, Montini ál­lamtitkár útján táviratban ál­dását küldte a nagybeteg veszp­rémi püspöknek. A Nyomda- és Papíripari Dolgozók Szakszervezete meleg ünneplésben részesítette két ki­váló Kossuth-díjas munkásújí­tóját: Dunai Ernőt és Lehr­­baum Ferencet. ■ „Fullánkos sziporkák” A magyar ember nyelve, tolla könnyen áll rgmusra. Különö­sen, ha a rigmus csúfolkodó. Olyanok, eleiknek nem kenyere a versírás, de istenáldotta te­hetségű költők is, pajzán jó­kedvűéiben szívesen faragtak gúnyorkákat. Különösen a tár­sas összejövetelek sokadik po­hár utáni hangulatának ihleté­ben. Gyakran pedig íróaszta­luknak vagy bizalmas társaság mulattató skira. A magyar szel­lem, derű, „fullánkos sziporka“ virágai ezek is. Kár lenne, ha emléktelenül mennének feledés­be. Íme pár szemelvény. Már Mátyás király is így­­irt rá az őt apró-cseprő patvarko­­dásaikkal zaklató csallóköziekre: Csiribiri, verébfajta, Réce, ruca, kacsafajta, Mindig veszekedtek, Sohasem egyeztek. Közismert a vidéki pap gúny­verse, amelyet Mária Terézia korának leghatalmasabb, leggaz­dagabb foltja, Grassalkovich herceg gödöllői kastélya falára írt. (Kőhalmaz, vétkes rablással gyűjtve rakásra. Összerogy s majd idegen bírja javait.) Ismert Czuczornak válasza is azoknak, akik a Redoutot Vigar­­dának akarták keresztelni (vé­­gül is Vigadó lett belőle): Hogyha Vigarda, miért nem Ugordóda, Szőkésde, Csapongóévi, Hejehurácda. A különben valóban kitűnő eszt­éta — Greguss Ágoston — Petőfi első nagy sillerei után azon háborogva, hogy „elpória­­sítja“ a magyar költészetet, Gerő Ákos álnéven szemrebbe­nés nélkül állapította meg: Petőfi pediglen erőlködik vala, Petőfi pediglen poéta nem vala. Döbrentey így gúnyolta ki : Thewrewk Józsefet: Hiába írod Thewrewk, Nem lesz a neved ewrewk. Mire Thewrewk így vágott vissza: Meglehet biz’ hallod: nevem nem lesz ewrewk, De azért egy botot hátadon elb­enTünk. Mikor Arany János megkapta a legnagyobb kitüntetések egyi­­két — a Szent István-rend kis­­keresztjét —, naplójában ezt je­gyezte fel: Székács, Arany, Szilasi. S hazánk több ily pimaszt. Keresztekért akarnak Sirt ásni a magyarnak. Ugyancsak akkor irta­k pár sort is: Fogfájásban szenvedek, érdemrendet küldenek. Hej ha egy jót elhatnám, Száz keresztért nem adnám. (Valójában a szövegben az áll, hogy „hasfájásban szenve­dek“ s e szerint változik a szö­veg ott is, hogy „hej, ha egy jót alhatnám.) Tisza Kálmán ellenzéki k­orá­­ban Samassának, a későbbi ér­seknek, akkor még csak hosszú beszédeiről közismert kormány­párti képviselőnek, mikor nő szónokolni kezdett, céduláinkat küldött s azon e két sor állt: Vigyázza: páter Schmassa, Hogy a Házat meg ne szalassza/ Pálfy Albert (pedig debreceni származású volt, vagy talán ép­pen azért?!) csinálta a debre­ceni kétkerekű, egylovas kocsira —­taly igára: Egy ló húzza nagyon, Benne cívis vagyon, Mennyid üsse agyon. Állítólag Deák Ferenc faragta 1848-ban minisztertársára a rig­must: Miniszteri székben ül és pauzál Égés, pietással a jámbor Klauzál. Mikor az intranzigen­s negy­vennyolcasok összerúgták a pat­kót Kossuth Ferenccel, „sza­valta“ egy társasvacsorán Bar­tók Lajos, Kossuth Ferenc bátyjához — Lajos Tivadarhoz — intézve a barátságos invi­tálást: Oh jer haza, oh jer Kossuth Lajos Tenyer, Mert mióta itthon van Ferenc Szélsőbalon nagy a differenci Dankó Pista plágium-pert nyert Papp Zoltán ellen. Az en­­nek örömére Kis Pálosinál ren­dezett szegedi murin énekelte Gárdonyi e nótaszöveget: Nem jó mindig, minden nótát, Minden kötőt elcsenni, Oroszlándort a szamárnak Sajátjaként felvenni. Pláne olyat, amit más már Régesrégen kiadott. És huj ez a betyár Most az egyszer kikapod. Erre Tömörkény így duplázott: Nem jó mindig, minden este Kis Paksihoz eljárni, Rumzerekkel, spriccerekkel Szomjas gigát traktálni. Én is jártam, addig jártam, Addig ittam, nyaltattam, Ejhaj hogy berúgtam, Sárga földre hasaltam. Hiába keresnék Ady összes művei közt ezt a nagyváradi jogász korában írt poémát. .1 katedrán egy alak ül... Ha jól látom: Hoványi Zsül, Szegény Kant — vén bölcselő — Téged ad most épp elő. Kézzel,lábbal magyarázza. Kínnal s dühvel tradálja . .. ...S valahol Königsbergben Egy elhagyott vén sírkertben A föld alatt hat láb mélyen Szegén­y, jó Kant forog éppen... Mikszáth — aki oly rajongó szerelmese volt a prózának, hogy azt embernyi ember korában sohasem csalta meg a versírás lenge múzsájával — diák korá­ban e verssel üdvözölte a gim­názium leggyűlöltebb tanárát: A mosolygó élet kísérje léptedet, Távol legyen tőled a gyászemlé­­­kezet. Minden jó, mi vagyon, a szived. Ében légyen, Kerüljön, de nagyon: keserűség,­­szégyen. E gyengécske vers sorait azon­ban Mikszáth cimborái közt kö­zepén Így választotta szét: A mosolygó élet Távol legyen tőled, Minden jó, mi vagyon Kerüljön, de nagyon. Kísérje léptedet A gyászemlékezet. .. szivedben legyen Keserűség, szégyen. Ur Andor ____________Magyar Nemzet_____________ Egyetlen penicillin injekcióval meggyógyítható a vérbaj? A penicillinnel elérhető ered­ményeknek úgy látszik még csak a kezdetén vagyunk, mert egyre újabb és meglepőbb hírek érkez­nek a különböző kísérleti labo­ratóriumokból. A legnagyobb szenzációt kétségtelenül az a tu­dósítás jelenti, amely szerint ál­lítólag három nap alatt meggyó­gyítható az eddig hosszas keze­léseket igénylő vérbaj, egyetlen penicillin-injekcióval. Dr. Arnold 300,000 egységnyi mennyiséggel kísérletezett, mégpedig úgy, hogy a nevezett penicillin-mennyisé­get olajban oldotta 2%-nyi alu­­minium-monosten­at kíséretében. A rendes penicillin 2—4 óra alatt felszívódik a véráramba. De az Arnold-féle készítmény hetvenkét óra hosszat, tehát há­rom napig hatásos marad. Az így egyetlen injekcióval kezelt betegek már 6—8 hónapon át (ennyi idő óta folynak a kísér­letek) gyógyultaknek látszanak. Természetes, hogy ez első híra­dásból még nem lehet biztos következtetéseket levonni, de elképzelhető, micsoda megvál­tást jelentene az, ha sikerülne a hosszadalmas kezelések helyett ilyen „villámkezeléssel“ ártal­matlanná ternni az emberiség egyik legnagyobb átkát. .. Vasárnap állítják össze a válogatott labdarúgó csapatokat Sebes Gusztáv labdarúgó ka­pitány a dorogi triálmérkőzések­­kel nagyon elégedett volt, kü­lönösen dicsérte a dorogi NB II csapatot, amely az A-válogatot­­taknak egy félidőig nagyon jó ellenfele volt. De ekkor nagyon jól játszott az A-csapat is. Szü­net után nyolc dorogi játékos helyett ifjúságiak állottak be s ekkor a válogatottak sem nyúj­tottak olyan jó teljesítményt, mint a játék elején. A kapitány közölte, hogy megvárja a vasárnapi NB I.. mérkőzéseket s utána összeállítja a Csehszlovákia ellen játszó csapatot, Mandik Bé­l pedig a­z ott maradnak csütörtökig. A válogatottak vasárnap este már együtt vacsoráznak a Britannia­­szállóban, onnan mennek Tatára s ott maradnak csütörö­kig. A válogatott csapat a csütörtök éjszakát már Budapesten tölti, ismét a Britanniában és pénte­ken reggel utazik Prágába. A B-csapat tagjai vasárnapig Tatán maradnak. A szombat-vasárnapi NB /­­mérkőzésekre a JT a következő bírókat küldötte ki: Szombatra: MATEOSZ—Újpest, Sport-utca, g*5, Kamarás. Vasárnapra: SZAC—Kistext, Üllői-út 1 2, Székely, FTC—SBTC Üllői-út s/14 Kristóf; Soroksár—MTK, Soroksár Dankó; Csepel— Kispest; Csepel Vs5 Szigeti; Sze­ged—ETO, Szeged V56 Kádár; Szombathely—GSE, Szombathely 1/24 Révész. Nem indulunk a vivó-világbajnokságokon Közöltük a Vívó Szövetség el­­határozását, hogy idő előtt fel­oszlatta a balatonfüredi váloga­tott vívótábort. Ez az elhatáro­­zás már előjele volt a követke­zőnek: nem veszünk részt a Kairóban megtartandó vívó vi­lágbajnokságokon. Az indoko­­lás: a nemzetközi vívószövetség ezen a versenyen a kiesési rend­szert próbálja ki, ami a világ­bajnoki küzdelmek sportbeli ér­tékét kétessé teszi. A Vívó Szö­vetség kipróbálta a kiesési rend­szert négy bajnokságban s be­bizonyult, hogy ezzel a rend­szerrel nem reális a versenyek lefolyása. * Elutaztak a kosárlabdázók Prágába, ahol az eredeti terv­től eltérően nem szombaton, hanem vasárnap mérkőznek Csehszlovákia válogatottjaival, hétfőn pedig Brünnben. A csa­pattal utazott: Mezőfi, Nova­­kovszky, Zsíros, Bogár, Nagy, Vadászi, Bánkuti, Halász, Botta, Királyhidy I., Timár-Geng I. és Kassai. A Vasas—Lokomotív Ökölvívó NB I. mérkőzésre, melyet szom­baton vívnak a Sportcsarnok­ban, a két csapat a következők­ből állítja össze nyolc ökölvívó­ját: Vasas: Molnár, Bodnar, Far­kas, Németh, Barinka, Man­iéra, Marton I. és II., Háray. Lokomotív: Szigeti, Ősz, Artner, Bene I. és II., Vajda, Papp, Du­dás, Koczur, Kapocsi. Az ifjúsági labdarúgó váloga­tott, amely szintén a csehszlo­­vákok ellen készül, triálmérkő­­zésén 3:4 (0:3) arányban ki­kapott a GSE-től. A Vasasok IXm­Sn-versenyét csütörtökön kezdték a céllövés­sel, pénteken az úszást bonyo­lítják le a fedettuszodában d. u. 5 órakor. «Felszabadulási cél"iövő-emlék­versenyt­ kezdett a Céllövő Szö­­vetség a Marcibányi­ téren s azt péntektől vasárnapig folytatják. Az asztalitenisz bajnokság küzdelmeit pénteken délután fe­jezik be a Sportcsarnokban, ahol 5 órakor kezdik a döntőket. A Pozsonyba menő labda­rúgó válogatott csapat csütörtö­kön délután a Sport­ utcai pá­lyán a morvák ellen készülő Pestvid­éki válogatottak ellen mérkőzött és azt — három har­mados játékban — 3:2 (2:1, 0:0, 1:1) arányban legyőzte. A po­zsonyiak most sokkal jobban játszottak, mint a múlt héten. De jól játszottak a vidékiek is. Szính­ázi hírek Elmarad a Mester da­lnokok második előadása Operánkra rossz csillagok járnak. Csütörtökön Walkür helyett meg kellett ismételni Kálmán, Neményi, Rosier be­vonásával Klemperer Varázs­­fuvola előadását. A sors iróniá­ja, hogy a pénteki Mester­dalnokok is meghiúsult, Loson­­czy György légcsőhurutja miatt. Más Sachs nem lévén, miután csütörtökön is sokan fordultak vissza, a színház nem «reszkí­rozott» meg egy harmadik Varázsfuvola-előadást. Travia­­tára vagy Pillangó-tolmácsolás­ra, amit ilyenkor az Operaház tenni szokott, már csak azért sem kerülhetne sor mert ezt a wagneriánusok megbocsáthatat­lan áprilisi tréfának tartanák. Április 1-én tehát nem lesz előadás. Klemperer operaházi Mozart­ciklusának utolsó estje a csü­törtöki díszletdűlös Varázs­fuvola előadás. A színház első­rendű kötelességei közé tartozik, hogy Mozart remekeit minden eszköz latbavetésével méltókép­pen tolmácsolja. Ez lévén az évad nyolcadik Varázsfuvolája, mennyiségileg nem panaszkod­hatunk. A sűrű forgatás azon­ban minőségileg nem javítja, hanem egyenesen koptatja a hallatlan precizitást és e célból állandó tisztogatást, csiszoást igénylő produkciót. K­emperez árnyoldala, hogy Pesten szinte csak magának muzsikál s ha nincs diszponálva, akkor a kö­zönség, sőt a saját igényeit is figyelmen kívül hagyva, ejti az előadást. Nagypál ,tempódiffe­renciáiban és a bravúrfeladat­ra alkalmatlan Mátyás divergálásá­­ban neki adunk igazat, de a Sarastro-ária alatti hatalmas zenekari ingásra nem találunk mentséget az elmaradhatatlan zongorapróbát is nyilván mellő­ző karmester számára. Nem csoda, hogy így, bár számítot­tunk szereplésére, Székely kan­­tilénáiból hiányzott a ragyogás. Az új Papagena, Páviánszív; Edina fénytelen s nem is hibát­lan porcelánfigura. Fekete hec­ceit Monosztatosz kifejezése túl­megy a határon. A három hölgy is nehezen talált egymásra a nagy sietségben. Egyedül Osváth az, aki a darab legérzéstelibb áriájával elnyerte tetszésünket. (G.E.) Operaházi Faust - díszelőadás szolgálja április 9-én az újság­írók nyugdíjintézetének ember­baráti célkitűzéseit. A parádés est 7 órakor kezdődik, a fő­szerepeket Orosz Júlia, Udvardy Tibor, Fodor János, Reményi Sándor és Mátyás Mária énekli, vezényel Komor Vilmos. Jegyek már most kaphatók az Opera pénztáránál. A lengyel filmgyártás kiemel­kedő alkotása a *Határutc­a*, amelyet «La veriton, a pas de frontiere» címen mutattak be Párizsban. A film a varsói get­tóban játszódik a fasizmus ide­jén. —Péntek, 1949 április 1 A soproni Petőfi Színház ju­bileumi ünnepségeit a Hoff­mann meséi eőadása zárta le. A szerepeket Antal Ila kivételé­vel pesti vendégek, Ladányi Ilona, Orosz Júlia, Szabó Mik­lós és Csóka Béla énekelték. A helyi zene- és énekkart Szat­mári Endre vezényelte. Egy asszony útja — magya­rul. A Hunniában most készül Egy asszony útja című szovjet film magyarra szinkronizálása. A film egyike a szovjet film­művészek legjelentősebb alkotá­sainak. A szinkron rendezője Dienes Ferenc, aki nemrég tért vissza a Szovjetunióból, a szö­veget Somló Éva készítette és a női főszereplő. Vera Marecká írt hangját Su­yol­ Mária tolmá­csolja. A többi női szereplő Ruttkay Éva és Romvári Gertrud, Je­nővári Gyula, Zács János, Bárdi György, Tap­ó­czay Gyula, Kamarás Gyula és az Ifjú gárdában nagy sikert ara­tott fiatal főiskolás, Sós Imre is egy-egy szerepet játszanak — a vászon mögött. A Vén gazember című Mik­­száth-darabot újítja fel Farkas Imre és Lőrinci Pál zenéjével a Modern Színház. A főszerepe­ket Rózsahegyi Kálmán, aki már több mint ötszázszor ját­szotta a szerepet — továbbá Makey Margit, Greguss Zoltán, Dajbukát Hana, Bárcly Kató, Ráthonyi Róbert játsszák. A Vígszínház hétfőn és ked­den vendégül látta az auguszín­­telepi karakterek szegény gyer­mekeit. Meghalt Félix Bressart, az is­mert filmkomikus, aki a há­ború előtti időkben a német fil­meken aratott nagy sikereket, majd hitleri időkben Holly­woodba emigrált és ott is nagy sikereket aratott. Budapestre jön Robert Stolz, a világhírű osztrák zeneszerző, aki a r­ádió zenekarát mint vendégdirigens fogja vezényelni. Hangverseny MÁV. SZIMFONIKUSOK Április 1-én, ma 8-kor Z. A. MOSOLYGÓ HANGOK vidám hangverseny Közr.: Madaras Gizella, Doman­t'rd­y Sz. László, Reményi Sán­dor, Szabó Miklós. Vez.: Pécsi.­ Műsoron: Haydn, Mozart, Ros­sini stb. művek. — Lichtenwörthick felszabadulá­suk évfordulóján, április 2-án, szombaton d. u. 5 órakor a Britannia-szálló sárgatermében (VI., Teréz-körút 39.) találkoz­nék. — Ápri­ls 10-én rendezik a Természetbarátok felszabadulási emléktúráját. A Magyar Termé­szetbarát Szövetség április 10-én, a felszabadulás ötödik évfordu­lóján megrendezi hagyományos emléktúráját a Vöröskő-sziklán, a dicsőséges Vörös Hadsereg hősi ha­­ljainak emlékművénél. Az ünnepségen, amely déli est órakor kezdődik, Kossa István iparügyi miniszter­ mond emlék­­beszédet. Az ünnepségre a Molo­­tov-térről különhajó indul Leányfaluig. A közlekedésügyi miniszté­rium osztályfőnökévé nevezte ki Prieszol Józsefet az államfő. Feloszlatták az UNRRA-t Párizsból jelentik: Ameriká­ban tegnap feloszlatták az UNRRA-t. Az utolsó vezetőségi ülésen a Nemzetközi Gyermek­­segélyező Akciónak ajánlották fel a fennmaradó alaptőkét, egymillió kétszázezer dojért. Fennállása óta négymilliárd dol­lár értékű élelmiszert és ruha­neműt juttatott az UNRRA a világ minden részén nélkülö­zőknek, fajra, nemre és feleke­­zetre való tekintet nélkül. 10 fok felett a hőmérő A Meteorológiai Intézet je­lenti: Közép- és Nyugat-Európa idő­járásának lassú átalakulása to­vább folytatódik. A Rhőne völ­gyéből ma délután zivatart je­lentettek. Az északról előre­nyomuló hideg levegő egyre nagyobb területet áraszt el Skandináviából. Hazánkban csütörtökön is néhány fokkal gyengült a nappali felmelege­dés. A hőmérséklet Győrött 16, a fővárosban 18 fokig emelke­dett. Az ég változóan felhős volt, de esőt sehonnan sem jelentet­tek. Budapesten csütörtökön este 21 órakor a hőmérséklet 7 Cel­sius fok. A tengerszintre átszá­mított légnyomás 763 millimé­ter, gyengén emelkedő. Várható időjárás péntek es­tig. Mérsékelt keleti, délkeleti szél, változó felhőzet, mérsékelt éjszakai fagy. A nappali hőmér­­séklet 10 fok felett.

Next