Magyar Nemzet, 1949. július (5. évfolyam, 150-176. szám)

1949-07-01 / 150. szám

* Színházi hírek Színészjelöltek és színészek rohama­i a meghallgatásért Csütörtökön délelőtt izgatott, leginkább ifjú színészek és szí­­nésznők jelentek meg a Nemzeti Színház színészbejárójánál és boldog izgalommal léptek át a nemzet első színháza — kiska­pujának áhított küszöbén. A színház előtt óriási ernyő alatt prominens színészek és színész­nők ültek és árulták ■ szombat­­esti színészkarnevál emblémáit és jegyeit. A beérkezett színé­szek nagy szeretettel fogadták az égőarcú, izgatott jövevényeket, ■kik reggel 9 órától késő dél­utánig egy bizottság előtt pró­bát játszottak. Mit tudnak, miért nem szerepeltek eddig, miért nem volt szerződésük? ... — mindezekre a stereotip válasz az volt, hogy nem volt összekötte­tésem, betelt a létszám, későn jelentkeztem. Csak egyetlenegy akadt, aki őszintén ezt mondta: — Nem találtak tehetséges­nek!... Nem vettem eddig ko­molyan a dolgot. A bizottság, amelyik a jövő ■zezont előkészítő színházveze­­tőkből és minisztériumi kikül­döttekből állott, mindenkit tü­relmesen meghallgatott — szi­gorúan zárt körben. A nézőtérre senki idegent nem engedtek be. Ezzel akarták a «meghallgatás» komolyságát megőrizni, s az ilyen meghallgatásoknál óvha­­tatlanul elhangzó gúnyos meg­jegyzéseket, vagy vicceket elke­­rülni... Nagy feltűnést keltett, hogy « tíz év óta szerződés nélkül álló kiváló komikusunk, Sala­mon Béla is jelentkezett «meg­­hallgatásra.» Valószínű, hogy nagyon nagy sikere volt... ha ugyan tényleg «fellépett». Rózsahegyi Kálmán növendé­kei a Zeneakadémia kistermé- Je» vámszártak. A 24 műsor­­szám az előadóművészet minden fajtáját felölelte. A vizsgázók közül kiemeljük Medveczky Évát, aki Schiller Stuart Má­­riájának egy részletét adta elő (Ja tehetséges Vészeléi Máriára!) és Majakovszky «Utolsó vers» című költeményét. Mély drámai erejű, rendkívül tehetséges szí­nésznő már most is. Ilzskai Erzsi három különféle szerep­körben mutatkozott be. Horváth Ibolya, Ádám Klári, Sebestyén Iiva, Hajdú Lenke, Orosz Kata­lin jól szerepeltek. Horváth Ibolya «Simon Judit»-ot szaval, fel szívhez szólóan és mint san­­zonénekes is tapsot kapott. A férfiak közül tehetségesen mű­ködtek közre Margó Imre a most végzők. Molnár Károly, Palotai Ferenc, Bakos Attila az első évesek közül (D. S.) Színészbrigádok alakultak a színész karneválra Több szín­észbrigád alakult, amely az Angol-parkban július 2-án megtartandó színésznapon a közönséget szórakoztatni fog­ja. Az első brigád vezetője Marton Endre, a Vígszínház fő­rendezője, helyettese Antalffy József. A brigád tagjai: Pataki Jenő, Bárdi György, Bi­­csi Tivadar, Csikós Rózsi, Med­­nyánszky Ági, Kelemen Éva, Déry Sári és még igen sokan. Major Tamás brigádjában fő­leg a Nemzeti Színház tagjai vesznek részt Különböző bárok létesülnek a helyszínen. A Gö­­möri-bár például, amely éjjel 2-kor nyitja ajtaját Filu nagy­zenekarával, Karády Katalin, Mezey Mária, Lantos Olivér, Tő­kés Anna, Bordy Bella, Serényi Éva, Darvas Marika, Boros Ida, a Hortobágyiak szereplésével büszkélkedik. Az «árusok» so­rában látjuk Bajor Gizit, Dayka Margitot, Lázár Máriát, Tolnay Klárit, Fejes Terit, Lukács Mar­gitot, Sulyok Máriát, Ajtay An­dort, Ferrari Violettát, Dénes Györgyöt, Lehotayt, Básthyt, Bérczi Gézát, Fenyvesi Évát, Temesi Hédit és még igen sok kitűnő művészt. Budapest ösz­­szes színészei fellépnek a kar­neválon és a legmeglepőbb pro­dukciók fogják szórakoztatni a közönséget. Hangverseny Állatkerti Színpad: MA: DENEVÉR—KLEMPERER Rosier, Fehér, Szilvássy, Gencsy, Bordy, Fekete. — Alfonso, 2 Körens. HÁROM A KISLÁNY szombaton és vasárnap, Svéd, Honthy, Sárdy, Gencsy, Solthy. 4.ÉN: PILLANGÓ—KANAZAWA 6-ÁN: SEVILLAI—SVÉD Jegy: Múzsa, Állatkert, Városi.— Fénykép A boldog apánál véletlenül mindig «éppen nála» van a gyönyörű, okos gyermek fény­képe és kénytelenek vagyunk elragadtatva nézegetni, miköz­ben elmegy a villamosunk, ki­bűl a feketénk vagy más irányú érdeklődést kezd az a bizonyos hölgy, akivel megvolt már a kapcsolatunk, ott, a harmadik asztalnál. De nemcsak a gyerekképek teszik elszánt fényképészet-elle­nessé az embert. A felnőtt­ képek is. Az utóbbiakkal kapcsolatban dühösen állapítjuk meg, hogy a fényképezés az egyéni öncélúság eszköze. Mert az még elviselhe­­tő, hogy barátunk rajta legyen egy képen negyvenezredmagával az üllői úti sporttelepen, amint a levegőbe dobja a kalapját egy Fradi-gól után, de az már ki­bírhatatlan, hogy egyedül etes­se a galambokat Velencében, a Szent Márk-téren. A fényképek ugyanis csupa nagyszerű dolgot örökítenek meg, mint például a baba első lépése vagy az a felejthetetlen pillanat, amikor hősünk hanyag mozdulattal egy Autó sár hányására teszi a lábát. Az se baj, ha nem saját az autó. Fő a póz és az autó. Va­gyis a fényképezőgép a hiúság és a vágyálom szolgálatába ke­rült, a bölcsőtől a sírig. Igen, a sírig, ezt bizonyítják Rudi bácsi temetéséről készült felvételek, amelyeket Sári néni azzal a megjegyzéssel mutogat a gya­nútlan látogatóknak, hogy olyan temetése volt Rudi bácsi­nak, mint egy miniszterelnök­nek. De ha nem a hiúságot szolgálja a fényképezés, akkor miért nem fotografáltatja le ma­gát senki foghúzás után? Pesten csak időszakonként söpör végig a fénykép-áradat, mint az influenza. Nyáron, a fürdőidény alatt és télen, a téli sportok idején. De néha kegyes a természet, bunda kell a stran­dokon és elmarad a hó. Vidéken azonban nincs holtszezon s rit­kán menekül meg az ember a családi alom elől, amelyet rendszerint ebéd előtt szolgál­nak fel. Azonkívül, hogy átse­gíti a társalgást egy ilyen házi múzeum az ünnepi aktusig, ta­nulságos és vicces is. Mulatsá­gos, mert elárulja — a fentebb említettek szerint —, hogy Mi­sik» ««enm­aiírta mögeu, ravazite­nésznői ambíciók lappanganak, Zsiga bácsi pedig valójában leg­alább is Napoleon És moso­lyogni kell, ahogy ül és áll a család, ahogy «helyezkedik» a fényképezéshez. Nem látni egyetlen természetes mozdulatot, egyetlen természetes arcot. Ma­­gától értetődően csak a kutyák és a libák néznek a lencsébe Tanulságos pedig abból a szem­pontból egy ilyen album, hogy pontosan megállapítható belőle egy szerelem görbéje. Persze, nem egyforma minden szerelem vonalának emelkedése és süly­­lyedése, én csak Liliék szerel­mének alakulását figyeltem meg az albumban. Az első képen egy virágzó orgonabokorból dugják ki a fejüket, a második balatoni strandkép, majd a templom előtt látni őket, mennyasszonyi és vőlegényi díszben. Aztán jött a felvételek sorozata a nászút­ról, később majálison vannak, nagy társaságban, még később­ egyéb társasági képek következ­tek. Először az tűnt fel, hogy az utóbbi képeken már nincsenek egyedül, aztán ismerősként vet­tem észre egy állandóan szerep­lő sióni oktatómhoz . — Ki ez? — kérdeztem. — Egy barátunk — felelte Lili. Amikor jelentették, hogy asz­talhoz ülhetünk, akkor érkez­tem ahhoz a képhez, amelyen Lili és a szőke fiatalember egy virágzó orgonabokorból dugják ki a fejüket. De visszatérve a gyerekfény­képekhez a napokban minden bosszúságomon kárpótolhattam magam. Találkoztam egy bará­tommal egy fotószaküzletben. Gyerekképet akart megnagyít­­tatni. Én egy kiránduláson ké­szített filmtekercset vittem elő­hivatni... — Tündér­ gyerek — mutatta a képet a barátom. — A te kisfiad? — Nem. A szomszédomé.­Meg­lepetésül megnagyíttatom. Végre nem kötelező lelkesed­nem! — Szóval, nem a te fiad — ujjongod fel a hangom. — Nem a te fiad képét mutogatod. — Nem, nem. De kedves, ugy-e? Nagy lélekzetet vettem. — Nem. Ritka undok, víz­fejű, kancsal, elállófülű kölyök. Eundrik Banata Az Állami Színművészeti és Filmművészeti Vizsgáló Bizott­ság július hó 4-én kezdődő mi­nősítő vizsgáira a jelentkezést július hó 2-áig meghosszabbí­totta. Nyári szünet kezdődik a bu­dapesti színházakban Néhány napon belül befejeződik az idei szezon. Szerdán este zárta ka­puit a Művész Színház, csütör­tökön fejezte be szezonját az Operaház. A Vígszínház, a Kis Kamara, a Pesti Színház,­­ a Belvárosi Színház és a Madách Színház vasárnap este játszik utoljára. Legtovább a Nem­zeti Színház marad nyitva, amely július 10-én zárja kapuit, míg a Magyar Színház egy nap­pal előbb, július 9-én kezdi meg a nyári szünetét. A Falstaff elmaradása minden zenebarát operalátogató számára fájdalmas volt szerdán. A sokat hallható Aida, pláne, hogy Fai­loni óta minden fény lekopott a produkcióról, nem ígért kárpót­lést. A veszteséget csökkentette, hogy Ferencsik helyén maradt, már pedig ha ő veszi kezébe a pálcát, az együttes teljesítőké­pessége fokozódik s a nívó emel­kedik. A közönség szívéhez nőtt első magyar karnagy a lejátszott repertoáropera hiányos értékei közepette is hatásosan demon­strálta, mit jelent, ha vérbeli diri­gens vezényel. Úgy találjuk, hogy maga Ferencsik is fejlődött. Ed­digi súlytalansága akként elimi­nálódott, hogy a gravitás nem megy a könnyed virtuozitás ro­vására. A szereplők felsorolása unalmas lenne s így csupán an­nak megjegyzésére szorítkozunk, hogy mint fáraó Ká­mán érvé­nyesítette tapasztalatait és fő­papként Bencze igyekezett ta­pasztalatokra szert tenni. (G. E.) . flagyar taze! - Az Iparművészeti Főiskola hallgatói az Ifjúsági Világtalálkozóért Az Iparművészeti Főiskolán csütörtökön délután évzáró ün­nepélyt tartottak. Török Júlia, a MÉFESZ szervezetének tit­kára hangsúlyozta hogy a ta­nulókörök munkája eredménye­képpen a főiskola hallgatóinak munkája jelentősen megjavult. Szilvási Nándor grafikustanuló bejelentette, hogy a főiskola ta­nulói részt akarnak venni a nemzetközi ifjúsági kiállítás megrendezésében. Ezt a bejelen­tést Jessie Storrie, a DIVSZ sajtóosztályának vezetője köszö­nettel vette tudomásul. Danijel Valkanov, Budapesten tartóz­kodó bolgár festőművész beszé­dében kiemelte, hogy az elnyo­más alól felszabadult magyar és bolgár nép a Szovjetúnió támo­gatásával közös úton halad a szocializmus felé. Schubert Ernő, az iskola igazgatója is­mertette a főiskola elmúlt évi munkáját és kiemelte, hogy olyan művészeket nevelnek a főiskolán, akik a szocialista realizmus szellemében tudnak majd működni. Péntektől újra megindul a közlekedés a Petőfi-hídon A közlekedésügyi miniszté­rium hídosztálya közli, hogy a Petőfi-híd a közúti és személy­­forgalom részére július 2-ától kezdődően újra megnyílik, reg­gel 6 óra 30 perctől 8 óráig és délután 16-22 óráig lehet raj­ta közlekedni. (Gazdasági hírek Minőségvizsgáló laboratórium a textilgyárakban vali Intézetben már felszereltek egy laboratóriumot, amelyben a konfekcióipari cikkek minőségét vizsgálják kopás, vízáteresztés, hőbevezetés szempontjából. A textilipari újítók 150 újítást és találmányt mutatnak be azon a textilipari kiállításon, amelyet július 9—16-a között tartanak meg a Textilmunkások Szak­szervezetében. Érdekesnek tart­juk megemlíteni, hogy a ki­állító újítók 90 százaléka mun­kás, illetve művezető és 10 szá­zaléka mérnök. A kiállítás sok érdekességet fog a textilipar számára feltárni. Minőségvizsgáló laboratóriu­mokat állítanak fel a textil­­gyárakban, hogy a tervgazdaság minőségi termelését is megvaló­sítsák. A laboratóriumokban rendszeres anyagvizsgálatokat fognak végezni a fonalak, a készáru minősége, a festés és kikészítés tökéletesítése szem­pontjából. A magyar festék­gyártás érdekében is folynak munkálatok, a Szerves és Gyógy­­ipari Központ végzi a vonatkozó munkálatokat, amelyek siker esetén lehetővé teszik majd, hogy indanthren-festéket itthon gyárthassunk. A minőségvizsgáló akció során az Országos Buhd­♦♦ AZ INGATLANKÖZVETÍ­TŐI IPARENGEDÉLYEK RE­VÍZIÓJA. Az ingatlanközvetítői tevékenység szabályozásáról ki­adott kormányrendelet végre­hajtásáról most jelent meg a belkereskedelmi miniszter uta­sítása. Az új rendeletben hi­vatkozott kérvényárlaphoz csa­tolni kell a régi iparjogosít­­ványt, az igazolási határozatot, az erkölcsi bizonyítványt, a szakmai ismeretet tanúsító bi­zonyítványt, amelyet az Ingat­lanközvetítők Testülete állít ki, végül annak igazolását, hogy a kérelmező az elmúlt félévben mennyi adót fizetett, illetve, hogy nincs adótartozása. A ké­relmeket véleményezés végett a belkereskedelmi igazgatósághoz kell küldeni, amely azt döntés végett a belkereskedelmi mi­niszterhez terjeszti. Az iparható­ságok a rendelet hatálybalépé­sekor már működött iparűzök iparengedély iránti kérelmének előterjesztését feljegyzik az iparlajstromba, majd július 1­3- án megállapítják, kik nem ter­jesztették elő ezideig kérelmü­ket és az illetőket az iparlajst­romból törlik. A gyárak dolgozóinak újítás­­cseréje. Ismételten foglalkoztunk azokkal a hírekkel, amelyek az újításoknak az egyes gyárak között való kicseréléséről szó­ Elkészült az első gépesített acélöntöde A hároméves terv keretében többmilió forint költséggel el­készült a Győri Vagongyár új, korszerű acélöntödéje. Magyar­­országon ez az első gépesített öntöde, ahol az öntvényeket­­ nem kézzel, hanem darukkal­­ szállítják. moltak be. Most a Goldberger­­gyár tapasztalatcsere akciójával kapcsolatban folytattak megbe­széléseket a fonó- és szövőüze­mek képviselői. Elsősorban a fonal minőségének javítását vi­tatták meg, de számos egyéb újítást is megbeszéltek, amelyek a gyártásban könnyítéseket, tö­kéletesítéseket és olcsóbb terme­lést biztosítanak. Túlzottak voltak a felsőolasz­országi olajelőfordulásokról ér­kezett hírek, amelyek Olaszor­szágban is valóságos olajlázt idéztek elő. Most hír érkezik arról, hogy a csodaforrásokról szóló hírek nem feleltek meg a valóságnak; a kormány bi­zottságot küldött ki, amely megállapította, hogy csupán gyér előfordulásokról van szó a földgáz feltárások mellett. A Hortobágyi hidivásárra 550 lovat hajtottak fel. Nagyobb ré­szük igás volt, 112 adás-vétel történt. Egy pár b­anca ló egy­­egy csikóval 7500 forintért kelt el, jó erőben levő igásflovak ára 1300—2400 forint körül mozgott. Éves csikók 500—600 forintért cseréltek gazdát. Az építésügyi minisztérium július első hetében összeiratja a még helyre nem állított bu­dapesti romlakásokat. - ■­ ........... Román és osztrák győzelem a kerékpáros körverseny második napján Debrecenből csütörtökön reg­­gel 10 órakor indult tovább a körverseny, hogy Hajdúhadház— Nyíregyháza—Tokaj—Sárospa­tak—Sátoraljaújhely—Szikszó érintésével elérje a miskolci Lo­komotiv Stadionban lévő célt. Nagy meglepetésre a debre­ceni célba elsőnek Sandru­­ro­mán érkezett 7 ó 27 p 32.2 mp idővel és a második és harma­dik helyre sem francia, hanem az osztrák Lauscha és Kosulich érkezett be, egyformán 7 ó 20 p 40 rop idővel. A francia La­­beylie negyedik lett 7 ó 37 p 20 mp, a román Norhadian ötö­dik 7 ó 40 p 40 mp, míg a magyar Eötvös hatodik lett 7 ó 41 p. A további helyezések: 7. Niculescu (román), 8. Bourge­­teau (francia), 9. Kreismayer (osztrák), 10. Dumitrescu (ro­mán), 11. Saliga (lengyel), 12. Wojcik (lengyel). Az összetett versenyben a második nap után Ausztria ve­zet 41 ó 36 p 16 mp, 2. Fran­ciaország 41 6 46 p 34 mp, 3. Lengyelország 42 a 3 p 54 mp, 4. Románia 42 a 6 p 26 mp, 5. Magyarország II. 42 ó 27 p 36 mp, 6. Magyarország­­ 42 ó 34 p 44 mp. Pénteken Miskolcról tíz óra­kor indulnak tovább a kerék­párosok. A III. nap útvonala ez: Mis­kolc—Mezőkövesd—Füzesabony—­ Gyöngyös—Hatvan—Gödöllő— Budapest, ahol a Millenáris sporttelepen felállított célba a 185 km-es táv megtétele után az első beérkezőket pénteken fél 1 órára várják. Csütörtökön hazaérkezett a­­wimbledoni tenisz­különítmény, csak az if­júságiak maradtak kint Csütörtökön délután a lon­doni repülőgéppel hazaérkezett Wimbledonból Asbóth, Ádám, Fehér és Vad, Pethő tenisz­­kapitány vezetésével. Jancsó és Vadinszky, a két ifjúsági játé­kos még Wimbledonban ma­radt, Stecovics ügyvezető elnök kíséretével. Teniszezőink elmondották, hogy Fehér a vigaszdíjban har­madik mérkőzését is megnyerte a lengyel Stychala ellen 7:5, 2:6, 7:5 arányban, miután azonban még a svéd Johansson és az angol Mottram volt hátra, tehát nagyon erős ellenfelek, így Fe­hér­­ hazajött. Teniszezőink most elsősorban a franciák el­len készülnek. A két ifjúsági já­tékos, Jancsó és Vadászky teg­nap elvesztette első mérkőzését a francia Haillet, illetve Lemyse ellen. A vigaszdíjban Ádám a norvég Hessentől kapott ki, míg Fehér az angol Bullert is le­győzte. Wimbledonban csütörtökön a női egyes elődöntőkben négy amerikai hölgy mérkőzött, Brough 6:3, 6:0 arányban le­győzte Toddot, Dupontné (Os­borne) pedig 6:2, 6:2 arányban Richbanyt. A férfipáros egyik elődöntőjében óriás harc után győzött az amerikai Schroeder— Mulloy-pár az ausztráliai Sid­­wel­l—G. Brown-pár ellen 6:4, 3:6, 6:8, 6:3, 9:7 arányban. Vízspóló bajnokság: MTK— Szentes 13:0, bíró: Nádas, gól­lövők: Gáthy (7), Szívós (3), Gulyás (2), Rácz (1). A sportfelügy­elők tíznapos ér­tekezletének szentendrei záróün­nepe pénteken lesz. A Testnevelési Főiskola tanév, záróünnepélyét vasárnap, július 3-án tartják A Vasasok női teniszversenyét Jávori nyerte Vad ellen, a pá­rost a Jávorin—Somogyi-pár Patliné és Hidasiné ellen. A Köztársaság Kupában Bu­dapest—Dél III. válogatottal 3:1 arányban, Pestvidék—Kelet ifjai 2:0 arányban végeztek. Az egri úszók Pöstyénben is megnyertek minden számot. Ká­das­háton úszott 100 m-re 1:14.1 p-et, Utassy 100-on 1:12.4 p-et pillangózott. A berni motoros GP,fe eluta­zott Szabó László, Szalkay és Pahony. Az ökölvívó NB I-ben szom­baton is lesz mérkőzés az Előre—FTC között a Sport­ ut­cában. Vasárnap: Vasas—Kapos­vár a Sportcsarnokban. Prága—Budapest városközi labdarúgó mérkőzés 4:0. Prágában csütörtökön ját­szották le a Sparta Stadionban ezt a so­ronkí­vü­li városközi mérkőzést, amelyre Budapest csapata egészen alkalmi össze­állításban állt fel, tegyük hozzá, minden előkészület nélkül. Így azután nem lehet csodálni, hogy a Slavia-Sparta-Bohemians játé­kosaiból álló, tehát nagyválo­gatottakkal felérő Prága csa­pata fölényesen 4:0 arányban győzött, Pesek, Irsen és Müller góljaival. Ennyi volt a félidő eredménye is. Szünet után a magyar csapat már némileg összeszokott s ekkor több gól nem esett. a Marfyar Nemzet toto-távirata az utolsó pillanatban Totózók, figyelem! Bár a GSE—Újpest-mérkőzést szombat­ra hozták előre, ez nem változ­tat a TOTO-szelvényen, mert a mérkőzést csak 6 órakor kez­dik. A SZAC szerdán a Kőbányai Lombikot 7:1 arányban győzte le. Fazekas (3) bizonyult a leg­­gólképesebbnek. Az MTK csa­társorát megváltoztatja Bukovi A Lantos-terv ismét előtérbe került. A Ferencvárosban Rudas és Kocsis sérülése nagyon ja­vul s játékuk valószínű. A Kis­pest csapata ugyan már teljes de a szerdai mérkőzéstől fárad­tan utazik Salgótarjánba. Sze­gedben Weszelovszky sérülése nem bizonyult komolynak , így ő védi a kaput a MATEOSZ ellen. Az ETO-ban Józsa izom­­szakadása miatt nem játszhatik, helyettese Kárpáti vagy Szalay. A Vasasból Lörinczet és Iilov­­szkyt két hétre eltiltották, Bor­sodi ellenben játszhatik. A Vasas új összeállításban szerepel Győ­rött. Az Újpestben Laborer izomszakadása miatt nem ját­szik, Fábián vagy Tamás he­lyettesíti. Szombathely a szer­dai, Soroksár a múlt heti össze­állításban áll ki. A Kistextben vasárnap délelőtt Csepel ellen játszik Cserna és Méder. A Nyári Kupában szombaton játsszák a Kecskemét—Ganz- és MESZHART—Kecskeméti AC- meccseket ,6, illetve 6 órakor, tahát a Moeziaval. —— . Géntek, 1949 július 1 Magyar-indiai árucsere­­forgalmi megállapodás Az első magyar-indiai áru­csereforgalmi megegyezést ez év április 8-án írták alá Új-Delhi­­ben. Az indiai kormány részéről C. C. Desai, az indiai kereske­delemügyi minisztérium állam­titkára, magyar részről Mende Tibor kereskedelmi attasé írta alá. A megállapodást most már mind a két kormány jóváhagyta, ratifikálta s így az életbe lépett. A megállapodás, amely globális jegyzéket tartalmaz arról, hogy a két ország mit szállít egymás­nak, módot nyújt arra, hogy az indiai kereskedelem jobban megismerkedjék a magyar gyár­ipar teljesítőképességével. A Fővárosi Zenekar Mozart­­ciklusa hónapos halasztással szerdán ért véget a Zenefőisko­lán. Klemperer tisztán hangu­latember s ha ő dirigál, soha­sem lehet előre kiszámítani, mi lesz jó és mi nem, de ez alka­lommal a Jupiter szimfónia iip bevált. A műsor ugyancsak ej­tett első része után — ennyire ritmus nélkül mégsem lehet dirigálni! — lassan bemelege­dett s a fináléban azt nyújtotta, amit tőle várunk. Újra bebizo­nyosodott, hogy a nagy művészi tradíciók szelleme olyan, mint a főnix madár, csak tűzben éled föl s a főnix tetemének megmutatása nem elegendő. Az ifjúkori zongorakoncert, no­ha friss és Mozartra jellemző alkotás, mintha első próba lett volna s az elsietett Symphonie concertante sem volt meggyőző a két jeles kamaraművész: Tát­rait és hőnyi előadásában. Hangszerteljesítménye révén érdemel kiemelést Jeney és özv. Grünberg Dávidné is gyermekei: Köves Zsigmondné, Szávai Lászlóné, Láng Lászlóné és Grünberg Anna; vejei: Kö­ves Zsigmond, Szávai László és Láng László; unokái: Köves Pista és Janika, Szávai Palika és Katika fájdalommal jelentik, hogy a legdrágább férj, a leg­jobb édesapa, nagyapa és após. Grünberg Dávid családjának szentelt életének 76-ik évében váratlanul elhúnyt. Felejthetetlenünket 1949 július hó 1-én, pénteken délben 2 óra­kor kísérjük utolsó útjára a rákoskeresztúri zsidó temető halottasházából Minden külön értesítés helyetti

Next