Magyar Nemzet, 1949. augusztus (5. évfolyam, 177-201. szám)

1949-08-02 / 177. szám

2 lőfi-ünnepséget rendezett, ame­lyen sok­ magyarbarát francia is megjelent. A szófiai rádió jelenti, hogy Szófiá­ban nagyszabású Petőfi­­ünnepet tartottak, amelyen Saf­­rariko Emanuel szófiai magyar követ vezetésével a magyar kö­vetség tagjai is résztvettek. A tiranai rádió jelenti, hogy a tiranai Petőfi-ünnepségen az Albán Munkapárt vezetői, az albán kormány tagjai, a hadse­reg képviselői, továbbá az al­bán politikai, kulturális, művé­szeti és tudományos élet ki­emelkedő személyiségei is meg­jelentek. Kárpát-Ukrajna lakossága — mint az MTI jelenti — minden­felé ünnepségeket rendezett Pe­tőfi halálának 100. évfordulója alkalmából. A Csehszlovák Írószövetség szlovák tagozata Pozsonyban, vasárnap ünnepséget rendezett Petőfi Sándor halálának száza­dik évfordulója alkalmából. A gyűlésen megjelentek Ondrej Pavlik, tájékoztatásügyi megbí­zott, a Pozsonyban működő konzuli testület tagjai T. L. Teplov szovjet főkonzul vezeté­­sével, valamint Illés Béla is. Andics Erzsébet beszéde a segesvári Petőfi-ünnepen Bukarestből jelenti az MTI. Segesvárt és a mellette lévő Fehéregyházát vasárnap Romá­nia legtávolabbi sarkából is munkások, dolgozó parasztok és haladó értelmiségiek népes kül­döttségei keresték fel, hogy hó­doljanak Petőfinek, a világsza­badság nagy költőjének emléke előtt. Segesvár utcáit feldíszítet­ték, egyetlen kirakat sem volt a városéban, amelyben ne lett volna Petőfi arcképe és valame­lyik verskötete. A szombat esti Petőfi-ü­nnep­­ségen a Román Népi Köztársa­ság Írószövetsége képviseletében Ciceroni Theodorescu román és Paál Árpád magyar nyelven mondott beszédet. Vasárnap már a kora reggeli túrákban többezer főnyi tömeg gyülekezett a segesvári Szak­­szervezeti Székház előtt, ahon­nan 8 órakor elindult a zarán­doklat a fehéregyházi sírkert­hez. A Román Munkáspárt és a kormány képviseletében meg­jelent Miron Constantinescu, a Párt Központi Vezetősége Poli­tikai Irodájának tagja, az Álla­mi Tervbizottság elnöke, továb­bá Bánnfai­ Lászó, a Nagy Nemzetgyűlés elnöki tanácsának tagja, Kacsóh Sándor, a Ma­gyar Népi Szövetség országos enöke, Hodos Nicolaie, a mi­niszterelnökség államtitkára és több vezető személyiség. A Ma­gyar Köztársaság küldöttségét Andics Erzsébet, a Magyar Dol­gozók Pártja Központi Bizott­ságának tagja, Zelk Zoltán és Kuczka Péter költők képvisel­ték. A Román Népi Köztársaság írószövetsége nevében Zaharia Stancu szólalt fel. A magyar kül­döttség nevében Andics Erzsébet tartott b­eszé­d­et. Hangsúlyozta, hogy a magyar nép, a magyar kommunisták Petőfi szellemének továbbfejlesztőiként építik új ha­zájukat. Petőfi szelleme vezette a magyar népet a belső bitan­gokkal való leszámolásában is. Ezután a romániai magyar dolgozókhoz szólott Andics Er­zsébet. — Sorakozzatok fel a Román Munkáspárt mellett —mondotta­­—, amely a nemzeti egyenjogú­ság következetes harcosa. Miron Constantinescu a Ro­mán Munkáspárt Központi Ve­zetősége és a kormány nevében emelkedett szólásra. Azt fejte­gette, hogy a békeszerető né­peknek a háborúra uszító im­perialisták ellen vívott harcuk­ban komoly segítséget nyújt Petőfi költői hagyatéka. A tévedhetetlenek Egy közlekedési baleset ügyé­ben kellett tanúskodnom a mi­nap. Pár hónappal ezelőtt történt, h­ogy a körút legforgalmasabb pontján szerencsétlen elhatáro­zással a járdaszigetről a­­villa­mos­sínek közé lépett, avagy ahogyan annak idején a rendőri riportok közölték, a „robogó vil­lamos elé vetette magát" valaki. Az a valaki 40 és 50 év kö­zötti nő volt, a hervadók apró, szinte észrevehetetlen jegyeivel. Emlékszem, rendkívül gondosan fésült frizurája volt, feltűnően jól szabott ruhája és művészien felrakott sminkje. Semmi szaba­dosság nem volt rajta, semmi rikító és semmi inkorrekt. Fe­gyelmezett, harmonikus jelenség volt — ebből állapítottam meg az életkorát. Előttem állt mintegy három méternyire. Várta a villamost. Közben a fellegeket nézte, ame­lyek miatt frissen mosott hab­­fehér ruhák egy végtelen köté­len, lihegtek a fejünk felett. Azt is láttam, hogy mosolyog. A következő pillanatban tör­tént, hogy miközben a Nemzeti felől csörömpölve és „robogva“ felénk közeledett, amire vártunk, a hatos, a nő fellegbe néző arc­cal, mosolyogva­­ belépett a sínek közé. Mire úrrá lettem a rémületemen, a balvégzetű nő már egy kapualjban feküdt - közölte mintegy kétszáz ember ordított szolgálatkészen rendőr, orvos és mentőkocsi után. Va­laki azt állította, hogy a szeren­csétlen nő mindkét lábát lemet­szették a kerekek,­­ ezt állí­totta és magából kikelve szidta a füttyös kalauzt, egészen igaz­ságtalanul, tekintettel arra, hogy a füttyösnek e szerencsétlen esetnél semminő szerepe nem volt. Később azt is megtudtam, hogy az utolsó évtized, legsze­rencsésebb kimenetelű villamos­­gázolása játszódott le a szemeim előtt: a barnaruhás nő negyed­óra után a baleset színhelyéről saját két nyáron­ harisnyás lábán távozott. Egyszóval: ebben az ügyben tanúskodtam én, mert egy pre­cíz kalauz tanúként bejelentette az én nevemet is annak idején. Rajtam kívül e sajnálatos inci­densben még egy szemtanú sze­repel. Egy roppant határozott magatartásé, középkorú asz­­szony. Ezzel az asszonyyal ültem ott a minap a tanúkihallgatást foly­­­­tató rendőrtiszt élőt. Először nekem kellett el­mondanom a balesettel kapcso­latos tapasztalataimat. Röviden végeztem, annál is inkább, mert néhány kérdésre — úgy érez­tem — nem tudnék lel­kiisme­­retem szerinti pontos felvilágo­sítást adni. Mert — teszem fel — honnan tudnám én holtbizo­­nyosossággal megmondani, hogy a hervadás diszharmóniáját oly okosan ellensúlyozó barnaruhás nő szándékosan-e, avagy a tu­datnak egy pillanatnyi szeren­csétlen kihagyása folytán lé­pett-e be a sínek közé? S vár­jon, hogyan merném azt is meg­állapítani, hogy a megengedett sebességgel közeledett-e, vagy nem, az inkriminált sárga villa­moskocsi? Rövid volánt tehát és éreztem, hogy a vallomásom nem kielé­gítő, ezért kissé lestellem is magam. A kényelmetlen kis ér­zés meg éppen áradni kezdett bennem, amikor tanutársam a vallomásába fogott. Már a hangjának színe, rezo­nanciája is más volt, mint az enyém. Emelten, tagoltan, rész­letesen beszélt, kissé úgy, mint­ha nagyot hallókhoz szóllna s mintha minden egy szótagjával, amit kiejt, egy emberi sorsot döntene el. A harmadik monda­ta után világossá vált előttem hogy ezt is teszi: valóban eg­zisztenciákat, ha talán nem sor­sokat dönt el minden szava. Ezt mondta: •— Igen, én láttam az egész esetet. Körülbelül hat méternyi­re álltam a baleset színhelyétől, bent a gyalogjárón. Felfigyeltem a barnaruhás nőre, mert észre­vettem, hogy rendkívül izgatot­tan viselkedik. Éreztem, hogy ez a nő valami „bolondságon“ töri a fejét Mikor meglátta, hogy közeledik a villamos, meg­rázkódott s eltorzult arccal egyenesen a sínek közé vetette magát. Továbbá azt is láttam, hogy a villamos a megengedett sebességnél gyorsabban közele­dett... Azt is határozottan állí­tom, hogy a vezető nem elég erélyesen adta le a figyelmez­tető csöngetést... Hogy ki volt a hibás végül is? Először is a nő, mert öngyilkos akart lenni, másodszor a villamosvezető, mert a gyors hajtással erre a nőnek alkalmat adott... A rendőrtiszt figyelmesen je­gyezte a vallomást, bár észrevet­tem arcán némi bosszankodó kis kétkedést. Magam sem áll­hattam meg, hogy elmenőben, már kint az utcán, oda ne for­duljak túlságosan is precíz tanú­­társamhoz: — Mondja, hogyan állíthatta azt az öngyilkossági szándékot­­olyan, biztosan? S a villamos se­bességét honnan állapította meg oly pontosan? Végeredményből két ember sorsáról van szó. Azt a szerencsétlen villamosvezető esetleg állás nélkül marad az ön vallomása alapján. A másik pedig: az az Y-né pedig ki tud­ja, hogy az Ön által neki tulaj­donított „öngyilkosság" címén milyen kellemetlen helyzetbe keveredhetik? — Kicsoda? Y-né? Hát így hív­ják? Nem is tudtam a nevét. Ebből is láthatja, hogy pártat­lan vagyok — vág ő vissza és rendreutasítóan hozzáteszi: — Jegyezze meg, kérem, hogy az igazság feltárásában engem nem vezetnek érzelmi szempontok. Csak azt mondom, amit látok, hallok, tapasztalok. S az igazság feltárásában tévedhetetlen va­gyok! Elválok tőle, mert nincs mit vitatkoznom vele. Mert a ha­zuggal a gonosszal, a­z ostobá­val, sőt még az őrülttel is lehet vitába szállani. Egyetlen ember­fajtával, a „tévedhetetlennel" azonban nem tehet. Azzal, akit ,,az igazság feltárásában nem vezetnek érzelmi szempontok, aki csak azt mondja, ahogyan ő lát, ahogyan ő hall és aho­gyan ő tapasztal." Vitába, perbe szállani ezekkel épúgy nem le­het, mint az elemek csapásával. Csak lúdbőrös lélekkel kérni le­het az Eget, hogy — Mentsd meg a világot, Uram, mentsd meg a ...tévedhe­­tetlenektől... P. J. _ Marrarteer . óriás­fürtök termelésével kísérleteznek a Szőlő- és Borgazdasági Intézetben lészeti ismereteket, megejtik a talaj- és műtrágyavizsgálatokat és általában minden a szőlővel és a borokkal kapcsolatos kér­désben felvilágosítást, szakszerű tanácsot adnak.­­ Ezek itt amerikai, ezek meg ázsiai szőlőfajták — magyarázza vezetőm, Pettenkoffer Béla sző­lész, aki a kísérleti telepre ka­lauzol. — Honnan tudja megállapí­tani, melyik milyen fajta? — Egyiknek matt a levele, a másiké fényes. Ezé itt összeálló, azé már szétválik. — Lehajol, tenyerébe vesz egy-egy levelet. Minden mozdulata,­ szava el­árulja, mennyire szereti szak­máját, milyen odaadással ápol­ja szőlőtöveit és magoncait, ahogy a magvetéssel életrehivott apró növényeket nevezi. — Ezeket oltom majd a tö­vekbe — mutat nagy faládák­ban, az üvegház tiszta levegő­jében nevelkedett magoncokra. Felettünk vastag szőlőte kí­gyózik, levelei odasimu­lnak az üvegház tetejéhez, csakúgy ros­kadozik a hatalmas fürtök alatt. Erzsébet királynőnek hív­ják. A­­ tenyészidő megrövidíté­sével kísérleteznek rajta. Ami­kor odakünn még csak zöldül a szőlő, ez már virágzik, amikor odakinnn virágzik, idebenn már gyümölcsöt hoz. Most éppen sárgulnak rajta az óriási szőlőszemek. — Egy kilónál nagyobb für­töket is hoz. Tavaly ki kellett ritkítani a szemeket, hogy el­bírja a szára. — Jó lenne, ha minden sző­lős­övön ekkora fürtök lenné­nek! — Igen, ha mindegyiket üveg­­házban lehetne nevelni, ahol nincsen kitéve a fertőzés veszé­lyének. Az út mentén cserépsorokban szőlőtövek állnak. — Kínozom őket — mondja vezetőm —, hogy megszokják a rosszat. Nem árt nekik, hadd edződjenek, legalább ha jobb körülmények közé kerülnek, jobban nőnek, ha mostoha kö­rülmények közé kerülnek, nem pusztulnak majd el. — Mi pusztítja a szőlőt? ■— Elsősorban a rovarkár­tevők és a gombák — Minden a vidéken edó­— A vidéken adódó problé­mák többségét a vidéki állomá­sainkon oldják meg Munka­társaink nagy része most is kinn dolgozik, Magyarország szőlőhelyzetképét veszik fel. Mintegy 500 000 kát. hold szőlő van az országban. — És persze a magyar sző­lőnek nincsen párja — A magyar szőlő különösen jóízű és minőségű — csillan meg a szeme. — Ebben az ország változatos éghajlatának is nagy a szerepe. — Idén, úgy hallom, jó szüret lesz, ha a vénasszonyok nyara is úgy akarja. 1—i —n Az Országos Szőlő- és Borgaz­dasági Kísérleti Intézet a Herman Ottó­ úton találtam meg. Éppen most építik újjá. Az ostrom alatt kemény harcok folytak itt, az épület erősen megrongálódott, de a munka nem állt meg, a teljesen feldúlt kísérleti telepen már újra állnak a szőlőlövek, újra kikerülnek a táblák és tel­jes apparátussal folyik a munka, amelyben az intézet európai vi­szonylatban is első helyen álló remek felszerelése elősegíti a kutatómunkát. Mert sokoldalú ez a munka. Innen indul ki a magyar szőlő­termesztés szakirányítása. Tudo­mányos kísérletek és vizsgála­tok útján megállapítják a véde­kező anyagokat, fejlesztik a sző­ A vasúti forgalom 25—30 százalékos emeléséről beszélt Bebrits Lajos közlekedési miniszter Bebrits Lajos közlekedésügyi miniszter hétfőn avatta fel Dom­­bóvárott a MÁV fűtőházi fürdőt, mosdót és étkezdét. Lázár Elemér műszaki taná­csos megnyíló beszéde után Beb­rits Lajos miniszter beszélt.­­ A mozdonyvezetőkre és fű­tőkre ugyancsak avagy feladat elárul az őszi és téli szállítások­nál. Vegyenek példát a Szovjet­unió mozdonyvezetőitől, akik sokszor hetven-nyolcvan száza­lékkal több terhet visznek­ vona­lukon, mint amennyi a terhelési kimutatásban szerepel. Jutalmat kell adni azoknak, akik elöljár­óak a feladatok sikeres megol­dásában. Bevezetjük a termelési jutalékot, azonkívül alapot léte­sítünk azok számára, akik új módszerek­ alkalmazásával hozzá­járulnak, hogy az őszi forgalom fokozása, illetve a megnöveke­dett áru elszállítása lehetővé vál­jék. Ezért olyan berendezéseket adunk a személyzet kezébe, hogy közvetlenül belenyúlhasson a forgalom irányításába. Beve­zetjük a menetirányító rendszert, ami által a forgalmat 25 30 szá­zalékkal emeljük. Jzerelmeslev­ek Egy kedves írótársam mon­dotta el ma, így: — ötvenéves elmúltam s most egy szép napon felkeresett ifjúkori szerelmem. Harminc­harmincöt éve nem láttam. Ak­koriban jóformán esek versben érintkeztünk s pirulva kerültük a köznapi dolgokat. Biztosak voltunk benne, hogy a szere­lem kiváltságos állapot, amely­ben előttünk lehetett része né­­hány leánynak és ifjúnak — így Romeo és Julia, Heloise és Abelard, Hero és Leander stb. ,— s mi ezeknek a pároknak egyenes érzelmi leszármazottjai vagyunk. Nem illik tehát azt mondanunk, hogy jónapot, hogy van, pohár víz stb. Eljött, kissé fakón csicsergett s cél­tudatos szemérmeskedéssel sely­pített is egyet-kettőt. Emlé­keinknek szólt e hajdan ked­ves pöszítés, mely most kissé bosszantott. Egyébként valami csekélyrendű szívességet kért, körülbelül olyasmit, hogy intéz­zem el például egy apróhirde­tésnek háromszor egymásután kedvezményes áron való meg­jelentetését. — Pirult, szemét lesütötte és retiküljéből elővett egy csomó levelet. Melyeket részben ő írt nekem — s egyik nagyjelenetes szakításkor kerültek vissza hoz­zá — másrészt én írtam neki s íme, ő «megőrizte». Ez meg­hat. Csakugyan. Elém teszi s olvasom a leveleket. A helyzet­hez illő rezignált meghatottság­gal. Íme, itt él előttem a nő, aki miatt minden páros osz­tályban megbuktam németből és számtanból. Akinek a rémes verseket írtam, melyekben oly gyakran fordult elő, hogy világ-virág, halál-halál, szerelem­­szeretem. Olvasom a leveleket s látom, a nagy érzések szó­kincse milyen szegényes. Húsz­harminc szó ismétlődik, «örök­ké», «szeretlek», «meghalok ér­ted», «te», «én», tíz-tizenkét ige s végül­­ olyan, mint a címszó alatt testrészek kissé túlzott le­írása. Közben restellem, hogy így olvasom— de így olva­som. Milyen szegényes... per­sze bájban ezek lángoltak, a kimondás melódiája, a hívés forrósága adta tartalmukat... s egyszerre csak látom, hogy ce­ruzámmal odanyúlok s kijaví­tok egy helyesírási hibát. Azt írta: úlan, na nézd csak. S mert ez már szokásom és erre kényes vagyok, hát mormogva végigfutom a leveleket... és sorra felrakom a hanyag éke­zeteket, kihúzom a fölös el­teket, berakom a hiányzó lé­ket... dolgozatot javítok, így ni, kész is van, tessék. Táská­jába zárta a leveleket... s öre­gem, elment a nő, aki miatt meghaltam volna harminc­­harmincöt évvel ezelőtt. Török Sándor y ° * 1949 augusztus 2 Aratnak, csépelnek egyszerre a Szovjetúnió modern traktorai Nagy Dániel és Fülöp Péter, a Szovjetúnióban járt parasztkül­­döttség tagjai Göncön beszámol­tak a Szovjetúnióban tapasztal­takról. Nagy Dániel, a hatalmas mezőgazdasági gépekről beszélt, amelyek a Szovjetúnióban fel­szabadítják az embereket a ne­héz munka elvégzésétől, továbbá a 60—80 lóerős hernyótalpas traktorokról, amelyek aratnak és menetközben csépelnek, de még a szalmát, pelyvát is külön rakják le. Fülöp Péter a közös gazdálkodásról és a szövetkezeti kérdésekről nyújtott felvilágo­sítást. Hajdúhadháza főterén H. Nagy Gábor balmazújvárosi kisparaszt ismertette a Szovjet­unió új típusú emberét és azo­kat a hasznos tapasztalatokat, amelyeket itthon kamatoztatni kell. Nagy érdeklődés kísérte a kolhozok és szovhozok életéről szóló beszámolóját, amelyben megállapította, hogy a szovjet kolhozok terménybeszolgáltatás­­rendszeréből is sokat tanulhat a magyar parasztság. Magyar gyerekek utaztak a Tátrába, csehszlovák és osztrák gyerekek érkeztek Budapestre Hétfőn reggel a vasutas zene­kar indulójának hangjai mellett búcsúztatták a prágai gyorssal Csehszlovákiába, a Tátrába in­­duló gyermekcsoportot. Bebrits Lajosné útravalóul figyelmez­tette a gyermekeket, hogy út­törőkhöz méltóan viselkedjenek és a demokratikus Csehszlová­kiában szerzett tapasztalatokkal gazdagodva térjenek haza. Ugyancsak hétfőn a kora reggeli órákban megérkeztek a magyarországi üdültetésre a csehszlovák és osztrák dolgozók gyermekei, akik négy hétig maradnak úttörőink vendégei. Az osztrák gyerekeket a népjó­léti minisztérium nevében Kun Miklós, a gyermekvédelmi osz­tály vezetője üdvözölte, a cseh­szlovákokat pedig a Vörös Ke­reszt nevében Bereg Árpádné, a szociális ügyek vezetője fogad­ta. Sztálin, Gottwald és Rákosi nevétől visszhangzott a Keleti­­pályaudvar, zúgó éljenzéssel. A Vörös Keresztes autóbuszok, rö­vid ismerkedés után, a Szabad­sághegyi Üdülőbe szállították a kis vendégeket, ahol demokrá­­ciánk minden jóval ellátja őket. Hűen utánozható az emberi hang Kempelen Farkas tökéletesített beszélőgépével A hazai és külföldi szaklapok különösen az utóbbi időben so­kat foglalkoznak az elektro­akusztika kérdéseivel. Ennek kapcsán elismeréssel emlékez­nek meg arról a munkásságról, amelyet egyik kiváló fiatal tu­dósunk, Dr. Tarnóczy Tamás ezen a téren végez. Egyik leg­utóbbi rendkívül érd­ekes tanul­mányában magyar találmánnyal foglalkozik Tarnóczy. Ez a ta­lálmány igen figyelemre érde­mes éppen ma, amikor a hang­elemzés már elektroakusztikus eszközökkel oldható meg. Kem­­pelen Farkas beszélőgépéről van szó, amely hosszú időn át az első komoly lépés volt a beszéd mechanizmusának megismeré­sében. Felkerestük Tarnóczy Tamás dr.-t, aki Kempelen Farkas beszélőgépének tudo­mányos értékét a következőkben vázolta: A ZSENIÁLIS TALÁLMÁNY — A beszéd mechanizmusá­nak megfejtése és utánzása — mondotta Tarnóczy — az em­beriség technikai vágyálma volt. De minden erre vonatkozó kí­sértet csak kezdetleges tapoga­­tódzás maradt mindaddig, amíg Kempelen Farkas figyelme nem fordult a beszédhangok képzé­sének mechanizmusa felé. — Mi irányította érdeklődé­sét éppen erre? — A süketnémák oktatását szerette volna megkönnyíteni. Persze mások is foglalkoztak ezzel a kérdéssel, de megállapí­tásaikat nem tudták kísérletek­kel alátámasztani. Kempelen minden állítását kísérlettel bi­­­­zonyította és a kísérletek ered­­ményét könyvében össze is foglalta. (Az emberi nyelv me­chanizmusa.) Megállapításai na­gyobbrészt ma is helytállóak, megfigyelései pedig tökélete­seknek nevezhetők — Utal könyvében a hang­­keltő modellekre? — Nemcsak utal, hanem­ pontosan leírja a beszéd me­chanizmusát utánzó modelljét. Pontos megfigyelései lehetővé tették a természet leutánzását. Ismerte a hangzókeletkezés fo­lyamatait. Beszélőgépén az­ hangszalagokat gumimembrán­­nal, a tüdőt futtatóval helyette­­sítette, a felső üregeket fado­bozból készítette, a nyelvet csa­póajtóval pótolta. — Élethűek voltak az így­ nyert beszédhangok? — Talán nem voltak egészen természethűek, de a gép mégis bámulatba ejtette az embereket. — Mennyiben hozta előtérbe az elektroakusztika a beszéd­hangok mesterséges utánzásá­nak kérdését? AZ EMBERI HANG ILLÚZIÓJA — 158 évnek kellett eltelnie, hogy a modern beszélőgépet megalkossák, amely lényegében Kempelen Farkas beszélőgépé­nek tökéletesített mása az elektroakusztikai vívmányok fel­használásával. , —_ Tökéletes illúzióját kelti, írógépszerűen megszerkesztett billentyűzete van, amelyen ér­­telmi szövegeket lehet lejátsza­ni. A beszélőgép bemutatójára külön gépírói tékét tanítottak be. — A gramofon, a rádió meg­jelenése, lefokozza-e a hangzók mesterséges utánzásának gya­korlati jelentőségét? — Csak látszólag. Tudomá­nyos szempontból ma is nagy jelentőségű. És éppen ezért időszerű Kempelen Farkas be­szélőgépéről ma megemlékez­ni, amikor az elektroakusztika segítségével lehetővé vált a be­szédhangok szintetikus előállí­tása. Gy. I. Mit látott Thurneysen és Lü­thi Magyar­országon ? A Tribune de Génévé egyik legutóbbi száma írja: Eduard Thurneysen egyetemi tanár és Walter Lüthi lelkipásztor meg­látogatták a magyar protestáns egyházakat. Tizenöt napot töl­töttek ott, számos egyházközsé­get látogattak meg, voltak a teológiai főiskolákon s igen nagy hatást tett rájuk az a szellemi megújulás, amely kü­lönösen a református egyhá­zakban végbemegy A templo­mok zsúfolva vannak hívőkkel. «Ami a politikai helyzetet és a társadalmi forradalom követ­kezményeit illeti írja végül a svájci lap — a magyar re­formátus egyház vezetősége egyedül az igére hallgatva járja azt az utat, amelyen az egyház­nak a politikai és társadalmi átalakulás közepett« haladnia­­kell.»

Next