Magyar Nemzet, 1949. szeptember (5. évfolyam, 202-227. szám)

1949-09-01 / 202. szám

2 termelésen alapuló magas szá­zalékok kifizetése ellen. Nyo­matékosan felhívjuk a vállalat­­vezetők, a kalkulánsok figyel­mét arra, hogy ne engedjék meglazítani a normát és ne fi­zessenek meg nem tényleges teljesítményen alapuló munkát. — Mindezek a súlyos hibák azért lehetségesek Pártunk ismé­telt figyelm­eztetése ellenére, mert számos vállalatvezetőnek és műszaki vezetőnek rossz a vi­szonya a szocialista építéshez. Vállalatvezetők, a műszaki veze­tők, a termelés parancsnokai. Pártunktól, népünktől azt a megtisztelő feladatot kapták, hogy megszervezzék a terme­lést, biztosítsák termelési ter­veink végrehajtását. Ezért szükséges, hogy bátran és gát­lás nélkül lépjenek fel minden olyan jelenség ellen, amely sérti a termelés érdekeit. A munkafe­gyelem lazulása azért is követ­kezhetett be, mert hiányzik szá­mos üzemi vezetőnknél a fele­lősségérzet, népszerűséghajhászás miatt nem biztosítják a munka­­fegyelmet. Már a múlt év no­vemberében Rákosi felhívta a figyelmet erre a hibára: «Az ál­lamosított gyárakban a kellemet­­len, de szükséges feladatokat, amilyen a munkafegyelem meg­erősítése, senki sem vállalja szí­vesen. Egyre gyakrabban hal­lunk panaszt arról, hogy a gyá­­rakban a kellemetlen feladatok­nak nem akad gazdájuk. Egy­másnak adják tovább az ilyen feladatokat, mint a labdát. És természetesen ennek a munka­fegyelem és a termelés issza meg a levét. Ilyen kellemetlen feladat többek között a fellépés a normák lazítása ellen. A ke­vésbé öntudatos, vagy kevésbé szakképzett munkások részéről állandó a nyomás a normák la­zítására, vagy az új, nagyobb teljesítéssel járó normák ellen. Ezzel a nyomással szembeszállni nem mindig népszerű dolog és az az igazgató, aki nem száll vele szembe, hanem a dolgok könnyebb végét fogja meg és enged a nyomásnak, az termé­­szetesen ezzel kárt okoz a ma­gyar demokrácia gazdasági éle­tének.“ Rákosi elvtárs útmuta­tása óta majdnem egy év telt el és azóta a helyzet igen sok helyen még rosszabbodott. Ez azt bizonyítja, hogy a vállalat­­vezetők nem hajtották végre a Központi Vezetőség határozatát, a Párt és üzemi bizottságok pe­dig nem ellenőrizték és szintén nem­ biztosították a végrehaj­tást. Kovács István ezután­­ több példát sorolt fel arra, hogy a vállalatvezetők hogy igyekeznek a felelősség vállalása alól ki­­bújnn­, majd így folytatta: A felelősség kérdése . A munkafegyelem lazulá­sáért személy szerint felelős a gyár vállalatvezetője, műszaki vezetője is. A vállalatvezetőknek tu­dniuk kell, hogy a meggyőzés mellett szükség van fegyelme­zésre, a fegyelmezetlen munká­sok ellen való kemény fellépésre is. A vállalatvezetőnek a szo­cializmus építése, népünk fel­­emelkedése érdekében köteles­sége kemény szigorral fellépni mindenkivel szemben, aki meg­szegi a munkafegyelmet és sérti a termelés érdekét. — Távolról sem­ kielégítő a legtöbb műszaki vezető, mester egyéni felelőssége. Ezek­­ egyes helyeken olyan nemtörődömség­gel viszonyának a termelés te­rületén mutatkozó lazaságok­hoz, hogy az már itt-ott a sza­botázs határát­­súrolja. Megkö­veteljük minden egyes műszaki vezetőtől, mestertől és mun­kástól, hogy a maguk területén tudásuk legjavát adják, felada­tukat pontosan végrehajtsák. Biztosítsák a kapitalista m­un­­kafegyelermnél sokkal fejlettebb szocialista munkafegyelmet. Ma­guk mögött érezhetik teljes­ súly­­lyal Pártunkat és a szakszerve­zeteket, mert a Párt és a szak­szervezetek teljes erejükkel tá­mogatják a vállalatvezetőket és műszaki vezetőket a szocialista munkafegyelem, a termelés ér­dekének biztosításában. Úgy kell megszervezni az üzemekben a munkát, hogy minden mun­kás bizonyos meghatározott konkrét munkáért viselje a fe­lelősséget, mert­­személyes fe­lelősség nélkül szó sem lehet a termelékenység emeléséről, a minőség megjavításáról, a gé­pek, munkapadok, szerszámok kiméretes kezeléséről» — mon­data Sztálin elvtárs. Egyes gépekhez, munkapadokhoz, szer­számokhoz meghatározott mun­kacsoportokat, vagy munkást kell lekötni. Ez hosszú és nehéz folyamat lesz, de mielőbb el kell kezdenünk.­­ Egyes vállalatvezetők még nem értenek eléggé az üzemek vezetéséhez. A vállalatvezetők­nek, politikai kádereknek és a gyári munkásoknak kötelességük elsajátítani a technikát, hogy könnyebben megbirkózzanak az előttük álló feladatokkal.­­ Az egyéni felelősség követ­kezetes megvalósítása mellett másik döntő feladatunk alap­vetően megváltoztatni a munká­sok viszonyát a termeléshez, a szocializmus építéséhez. A dol­gozó tömegek munkához való viszonyának javulásában döntő szerepe van a széles tömegeket átfogó szocialista egyéni ver­senynek! Sztálin elvtárs 1929- ben a verseny és a tömegek munkale­ndületéről beszélve ezt mondotta: „A munkások milliós tömegeinek szélesen kibontakozó versenye az adott pillanatban az építő munkának egyik leg­fontosabb, ha ugyan nem a leg­fontosabb tényezője. Becsület, dicsőség, bátorság dolga — A versenyben — mondotta — a legfontosabb az, hogy gyö­keres fordulatot visz végbe az embereknek a munkához való viszonyában, mert a munkát, amit a kapitalizmus alatt meg­vetettek és súlyos tehernek te­kintették, a becsület, a dicsőség, bátorság, a hősiesség dolgává változtatták át.“ ,.A verseny való­­jában a szocializmus felépítésé­nek kommunista módszere.“ — Komoly kihatással volt ná­lunk a munkafegyelem meglazu­­lására, a termelékenység visz­­szaesésére, hogy a verseny­­mozgalom néhány új, magában véve nagyon helyes formája, a Gólyáék válópöre — Egy koranyári, csendes dél­után a szentgyörgyi réten üldö­géltem — mesélte az öreg ma­dártudós. — Akkoriban folyton ott tanyáztam, mert a szárcsák életét figyeltem és az a táj, a parti rétség mellett húzódó mér­hetetlen­ nádas, tele volt ízzel a madárfajtával. Órákig, sőt na­pokig ültem ott egy villám súj­totta jegenye fekete csonkján, amelyre a nádas szélén bukkan­tam. Nyíltak a sárga vízililiomok, gágogtak a vadlibák, békákra vadásztak a rucák és gólyák és vasongtak a szárcsák. Szinte ott­hon éreztem magam az én lár­más fiókáim, eleven lurkóim körében. Az estét vártam, a sötétség csendjét. Ha feltünedeztek a csillagok és már mozdulatlan tükörré simult a tó, elcsendesült a nádas madártábora. Ilyenkor a nap élményein tűnődtem, ta­pasztalataimat összegeztem, sza­­lonnáztam és pipám füstjével kergettem el a tolakodó szúnyo­gokat. A kis rét fölött égtek leg­szebben a Balaton vállásai mert másféle fény sehol sem vi­lágított. Azon a délutánon már bú­csúztam a vidéktől, mert amit akartam, mindent megtudtam a szárcsákról. Gyönyörködtem a víz játékában, a Badacsony ko­porsójában, amikor észrevettem, hogy a nádas túlsó szélén a vén fűz tetejére rakott óriási gólya­­fészekben szokatlanul lármás perpatvar folyik. — Kie-le-le... kelep-kelep ... A két kis gólyafi ugyancsak nyújtogatta a nyakát izgalmá­ban. A fészek szélén három „fel­nőtt“ gólya csattogott és kele­pett. Ismertem ezt a furcsa kat­togást, a veszekedés félreérthe­tetlen lármája volt. Máskor is láttam perlekedő gólyákat. Gólyaházaspárok össze szoktak tűzni fiókáik tanítása közben, fészekrakás izgalmas napjaiban vagy költéskor. Néha két szom­szédvár is megvív a vadász­­terület birtoklási jogáért. De ez a csata most meghökkentett. Miféle vándor ez a harmadik, lármás gólyamadár a fészek pe­remén? Idegenül és zavartan billegette szárnyait, de kelepelése erélyes, mondhatnám ő'­.­­ Volt. Teste formájáról és mozgásáról ítélve hím volt. Gólyabácsi: Csaknem felkiáltottam: — Szerelmi csábítás gólyáék­­nál, tettenéréssel! Nem tévedtem. A mama, két neveletlen fióka megtévedt any­ja, alig mozgatta csőrét. Riadt­­an gubbasztott és mlusb­a cso­dálkozó fiókáit me engette, pi­­tyolgatta volna. De későn volt a bánat és az anyáskodó jóság. A sértett gólya papa, aki ezek­ben a napokban jó ismerősöm lett, mert akszor egészen a kö­zelembe jött a békára vadászni, a szorgalmas és lelkes családfő, rá se hederített kedves nejére. Darabig zsémbeskedett, szitko­zódott, hallgatta az idegen gó­lya lármáját, aztán u­gye: csü­­rölni, vágni kezdte ellenfelét. Gondoltam rögtön kiderül, a hölgy csábított-e­­vagy az ide­gen. Tudtam, hogy ha ő volt a szerelmi­ játék kezdeményezője és nem a mama, akkor nagy é­lentámadás várható a papa el­len. De az idegen lovag nagyon szerényen viselkedett. Már el­hallgatott és csak néhány elhá­rító vágást tett gólyapapa táma­dására. Aztán szárnyrakelt és szabályoz­o­ítórepü­ls-és Keszt­hely felé úszott a levegőben. Gólyapapa győztes lármája kísérte. Annál csendesebb ma­radt gólyanéni. Most már né­mán tűrte a fejére zúduló szit­kokat, a »férj“ fenyegető szárny­­csapásait. Vártam mikor veri el őnagyságát sértett hiúságában-Ehevett egyszerre ő is felre­­pült és eltűnt a szentgyörgyi lélek fölött. — Válóper! — mondtam. — A hűtlen gólyanéni ittmarad neveletlen fiókáivá. Súlyos bün­tetés, mert amíg vadásznia kell, könnyen lecsaphat valami vé­­rengzőbb madár a várakozó, lármás fiókákra. Sötétedett. Az ég barna volt. A tó sima. Ekkor Szentgyörgy felől ke­lepelés, sűrű szárny­ csattogás és egy gólyacsapat bukkant fel. Hirtelen számolni se bírtam, két- vagy háromszáz gólya ereszkedik le a rétre. Féllábra állva szé­cs. karéjban sorakoz­tak a nádas szélén. Iszonyatos hangzavaruk megriasztotta a vadlibáikat is. A rét sarkában magányos gó­lya állt és kelepett. Hirtelen rá­it.rae.rt­.ia.v­­ .7 ,ill .Kar Al-Oro Volt, elmondotta: üzemükben a ter­melékenység csökkenéséhez hoz- s­zájárul az is, hogy a jó­szak­a sértett hím. Amíg lármázott és pörölt, a többiek hallgattak. De utána általános zaj tört ki. Szinte zúgott a nádas. Gólya­papa felszállt a tűz tetejére, ahol csöndben üldögé­l a gólya­néni. Kétszer-háromszor körö­zött. Hívta a párját. Most együtt ereszkedtek le a vendégcsapat színe elé. És a perpatvar újra kezdődött. Ez már több volt a válópernél. A gólyák dühödtek röpdöstek és csattogtak. Ítéletet tartottak a hüllen gólyanéni fö­lött. És gólyanéni némán tűrt minden szitkot. De hirtelen a magasba szárnyalt. A­ többiek pedig utána. A fejem fölött tá­madták meg. Negyedóráig tar­tott a vészes csata, végül gólya­néni véres fejjel, mozdulatlan szárnyakkal hullott a Balatonba. Gólyabácsit négy vagy öt karcsú madár kísérte fészké­hez. Ifjú hölgyek voltak. Körü­l­­lebegték az árva fiókákat és csendesen, szelíden kelepetek altatót sokáig Már a csillagok is égtek, de a fiókák egyre si­­pogtak, panaszkodtak. Nekik mégis csak anyjuk volt a hűtlen gólyahölgy. Szabó József . Htegy rímzsíl brigádmozgalom, a munkamód­szerátadás, a párosverseny és a tapasztalatcsere elvonták a fi­gyelmet arról, ami a verseny­ben a legfontosabb: a tömeg­­mozgalomról, ami csak az egyéni versenyben részvevők nagy számán alapulhat. Ma ná­lunk a munkásoknak csak egy töredéke vesz részt az egyéni versenyben, így a munkaver­seny nem teljesítette hivatását. Az egyéni verseny nem hátrál­tatja, hanem ellenkezőleg, még jobban előmozdítja a többi ver­senyformát, a brigádmozgalm­at, a páros versenyt, a műhelyek, üzemek és városok között­ igazi versenymozgalmat. A tömeges egyéni versenymozgalom politi­kailag átneveli a munkásokat, kifejleszti bennük a felelősség­­érzetet és mindent elkövetnek annak érdekében, hogy meg­védjék brigádjuk, gyáruk és saját munkájuk becsületét. A szocialista egyéni verseny je­lentősége még az is, hogy­ a tö­megek aktív bevonását jelenti a termelési problémák megol­dásába. _— Fel kell vetnünk egy kér­dést, amiről e­zideig még nem beszéltünk eleget, a kommunis­ta párttagok viszonyát a terme­léshez. Vannak nagyszerű elvtár­­saink, akik a munka igazi har­cosává váltak. Ilyen például a WM-kerékpárban Farádi Szabó Ferenc, aki 197 százalékot,­­ Fi­in­k József, aki 195 százalékot ér el. A csiszoló-üzemben, Ilosi Károly 170 százalékot. A Rug­gyantában Pop­u­hár Istvánná 175—180 százalékot teljesít. Sok ilyen példát tudnánk még, de olyan párttagokat,­­ sőt aktivistákat is, akik nem hajt­ják végre a tervet, akik nem tartják be a munkafegyelmet selejtesen dolgoznak és mégis azt hiszik magukról, hogy jó kommunisták. Pedig kommunis­ta és rossz, fegyelmezetlen mun­kás — ez a két fogalom össze­férhetetlen. A mi munkásaink, kenwawnista párttagjaink lelke­sen tapsolnak és éljeneznek, ha Pártunk politikáját ismertetjük előttük. De n­em elég tapsolni és közben a legfontosabb fel­adatot, amit a Párt eléjük állít végre nem hajtani. A helyeslést­ cselekedetekkel, a pártvonal vég­rehajtásáért való szívós harccal kell kifejezésre juttatni. " A pártonkívüli munkástömegek és a munkaverseny­ ­• A Nagybudapesti Párt­választmány felszólít minden budapesti üzemben dolgozó kommunistát, hogy önként és lelkesen vegye ki részét a szo­cialista egyéni versenyből és példamutatásával szervezze be a versenybe a pártonkívü­li mun­­kástömegeiket. Csak az lehet jó kommunista és a leg inkább jó népnevelő, aki személyes jó m­unkájával, mu­nkaf­egyelm­ével ad példát. Félreérthetetlenül meg kell mondanunk: csak az lehet funkcionárius az üzemben, aki maradéktalanul teljesíti a termelésben a kötelességét. A szocialista versenyből tömegesen ki kell venni a részét a munkás­ifjúságnak is, részt kell venniük az egyéni versenyben a műszaki vezetőknek és a mestereknek is. Meg kell változtatni a munká­sokhoz és termeléshez való vi­szonyát a műszaki értelmiség­nek. Jobban­ és odaadóbban kell küzdeniük a termelési terv ma­radéktalan­ végrehajtásáért. Ugyanakkor meg kell becsül­nünk azokat a műszaki értelmi­ségieket, akik becsületesen szol­gálják a szomilizmus ügyét. Figyelemmel kell kísérni a mű­szaki értelmiség munkáját, tá­mogatni kell őket feladataik eredményes végrehajtásában. Különös figyelemmel kell foglal­­koznunk a mesterekkel.­­ A Nagybudapesti Pártvá­lasztmánynak meg kell állapí­tania, hogy a munkatermelé­kenység visszaeséséért, a mun­kafegyelem meglazulásáért, az egyéni felelősség és az egyéni munkaverseny fejlesztésének hiányáért a szakszervezet és az­­ üzemi bizottságok is felelősek. A szakszervezetek még mindig nem hajtották végre a szükséges fordulatot a termelés felé. Mun­kájukban sok a formalitás, a munkaversenyt nem irányítják megfelelően, sokat beszélnek róla, d de nem mélyülnek el a problémákban. A szakszervezeti vezetők kezdenek elszakadni a tömegektől és sok szakszerve­zeti funkcionáriusnak meglazult a kapcsolata a Párthoz is. A szakszervezetnek, az üzemi bi­zottságoknak munkájuk közép­pontjába a termelés kérdéseivel való foglalkozást kell tűzniök.­­ Rá kell mutatnunk arra is, hogy a fentebb említett hiá­nyosságokért, üzemi pártszer­vezeteink, kerületi pártbizottsá-­­ gaink és a Nagybudapesti Párt­­bizottság is felelősek, mert szin­tén nem hajtották végre azt a szükséges fordulatot, amelyet, a­­ munkásosztály hatalomra jutása parancsolólag megkövetel. Bár pártbizottságaink, üzemi párt­­szervezeteink vezetőségei már foglalkoznak a termelési kérdé­sekkel, még mindig nem vált döntő közp­onfi kérdéssé. A mi munkánk igen felszínes, nem eléggé tervszerű. Szocialista munkafegyelem és egyéni felelősség­ ­ A Nagybudapesti Pártvá­­lasztmány a kerületi és az üzemi pártbizottságok, üzemi vezetőségek elöntő központ­i fel­adatává­ teszi a termelés kérdé­seivel való rendszeres, állandó foglalkozást. A jövőben a párt­­szervezet politikai munkájának eredményét a termelési eredmé­nyeken, az egyéni verseny tö­megmozgalommá való fejlesz­tésén, a munkafegyelem meg­szilárdításán, a munka termelé­kenységének emelésén "keresztül fogjuk felmérni. A pártszerve­zet politikai nevek önmunká­já­t meg kell javítani és a terv vég­rehajtásának szolgálatába állí­tani. Ezért a pártbizottságok tag­jait elsősorban a legjobb nagy­üzemi élmunkásokból, vállalat- és műszaki vezetőkből kell ösz­­szeválogatni. A pártmunka súly­pontját a műhelyekbe és a bri­gádokhoz kell helyezni. A párt­­bizalmiaknak és agitátoroknak ismerniük kell a termelési ter­vet és példaadó, nevelőmunka val kell szervezni a harcot vég­rehajtásáért és túlteljesítéséért. A termelési munkáén személye­sen a pártbizottság titkára és az egész pártbizottság felelős. Különös figyelmet kelt pártbi­zottságainknak a vas- és fém­ipari üzemek, valamint az épí­tőipar termelési munkájának gyors megjavítására fordítaniuk. !Csü­törtök, 1949 szeptember­! A Szovjetunió dolgozóinak példája — összefoglalva: T. Meg kell szüntetni a munkafegyelem te­rén meglévő lazaságokat és­ meg­erősíteni a szocialista munka­fegyelmet. Helyre kell állítani az egyéni vezetést, az egyéni fele­lősséget,­­ hogy­ ezt megvalósít­hassuk, a vállalatvezetőknek és a munkásoknak is el kell sajá­­títaniuk a technikát. 2. Rendet kell teremteni a bérfronton, úgy, ahogy azt a termelés ér­deke megkívánja. 3. Az egyéni versenyt hatalmas, tömegeket átfogó mozgalommá kell fej­leszteni. 4. Törődni kell a mű­szaki értelmiséggel, segíteni kell őket a termelésben előttük álló feladatok megoldásában. 5. A Pártnak és a szakszervezetnek fordulatot kell végrehajtani a termelés felé. Döntő központi feladattá kell tenni a termelés­ben előttünk álló feladatok meg­oldását. Fővárosi pártszerveze­teinkben megvan minden elő­feltétel ahhoz, hogy ezeket a nagy országépítő feladatokat becsülettel megoldják. A nagy­budapesti munkásokban nagy­szerű alkotókészség van. Eddigi munkájukkal már ismételten be­­bizon­yították, hogy tudnak jól dolgozni. Nagy-Budapest kom­munistái, munkásai és műszaki értelmiségei e nagy feladatok megoldásához vegyenek példát felszabadítónk, a hatalmas Szov­jetunió dolgozóitól, bolsevik pártszervezeteitől, hős kommu­nistáitól. Lelkesítse őket az a tudat, hogy új társadalmi rend megalapításában, a szocializmus rendjének gyakorlati megvalósí­tásában vesznek részt. Rákosi Mátyás megállapítása a történelmi feladatok megoldásáról — Az os­ztályharc súlypontja — elsősorban a városokban — egyre inkább a gazdasági vo­nalra megy át. Az osztályellen­séget a termelés frontján is meg kell vernünk. A munkater­melékenység fokozásáért vívott harc elsőrendű politikai harc, az osztályeg­red­ségnek, a kapita­lizmusnak, a termelés frontján való végtagok legyőzéséért, egy fejlettebb, osztálynélküli, szocia­lista társadalom felépítéséért.­­ Ezen a választmányi ülésen a nagybudapesti kommunisták, öntudatos munkások nevében megfogadjuk, hogy a feladatot, amelyet Pártunk Központi Ve­zetősége és vezérünk Rákosi Mátyás elvtárs elénk állított, ke­mény munkával és harccal vég­rehajtjuk és példát mutatunk az egész ország dolgozó népé­nek, hogyan kell kommunista módra építeni a munkások ál­lamát, a szocialista országot és felhívjuk az egész ország kom­munistáit és dolgozóit, köves­sék példánkat. Rákosi elvtárs a múlt év januári országos érte­kezleten azt mondotta: «Eddig még minden feladatot, ami elé a történelem állított, sikerrel megoldottuk» s valóban eddig még minden feladatot megoldot­tunk, amire a Párt ráirányította figyelmünket. Nincs és nem le­het semmi kétség aziránt, hogy most a munka termelékenységé­nek fokozása terén pártszerve­zeteink, szakszervezeteink és munkásosztályunk elé állított hatalmas feladatokat is sikerrel végrehajtjuk. Pártunk Központi Vezetősége, szeretett vezérünk, Rákosi Mátyás elvtárs irányítá­sával gyorsabb tempóban épít­jük fel a szocialista Magyaror­szágot, fejezte be beszámolóját Kovács István, az MDP nagy­­budapesti pártbizottságának tit­kára. Kovács István beszámolójához többen szóltak hozzá. Szikes Mátyás, a Mávag vállalatvezetője munkások egész sora megy el tőlük más üzembe dolgozni. Ha nem avatkoznának ebbe bele, felmerülne az a veszély, hogy a szakmunkáshiány miatt a há­roméves tervet az üzem nem tudja időre befejezni. A MÁVAG-ban úgy segítenek ezen a problémán, hogy szorosabb kapcsolatot teremtenek a dolgo­zókkal, egyénileg foglalkoznak mindazokkal, akik el akarnak menni az üzemből. Elmondotta a továbbiakban, milyen hatal­mas segítséget jelentett az ipar­ügyi minisztérium rendelete ar­ról, hogy bármilyen magasan is teljesítse egy dolgozó a nor­mát, azt maradéktalanul ki kell neki­ fizetni. A rendelet megje­lenése óta sok dolgozó, akinek előzőleg csökkent a termelése, újra eléri a 140 százalékot is. Befejezésül hangsúlyozta: a bri­­gád­mozgalom, a tapasztalatcsere mozgalom kiszélesítése elsősor­ban az üzemi pártszervezetnek köszönhető, a pártszervezet minden terén jelentős segítséget nyújt a vállalatvezetőségnek. Nagy Mária, az MDP újpesti szervezetének titkára hangsúlyozta: a kerületi, üzemi pártbizottságok döntő feladata, hogy a szocialista termelést po­litikai téren erősítsék. Elmon­dotta, hogy az MDP nagybuda­­pesti pártbizottságának felhívá­sára alaposan megvizsgálták a termelés kérdéseit és igen sok hibát találtak, így például az úgynevezett károkateredménye­­ket, a termelési propaganda túl­zott általánosítását, a munka­­fegyelem lazaságát, az úgyneve­zett munkásvándorlást. Az új­pesti pártbizottság és az MDP újpesti szervezetei azonban a hibákat felismerve, az MDP út­mutatásait követve, az eddigi­nél fokozottabb mértékben for­dultak a termelési kérdések felé, hogy kiküszöböljék a ter­melés területén levő hiányossá­gokat. Ajtai Miklós, a könnyű­ipari minisztérium államtitkára elmondotta, hogy a normatelje­sítések kifizetésével kapcsolatos rendelet megjelenése óta több üzemben, így például a Dreher Textilgyár tisztítóműhelyében és a Lichtmann Cipőgyárban jelen­tősen emelkedett a termelés. Varga Lajosné, a Magyar Pa­mutipar egyik munkásnője pe­dig a rendelet megjelenése után kijelentette: most már érdemes belefeküdni a munkába és úgy fog dolgozni, hogy élmunkás le­hessen. A rendelet kedvező ha­(A tudósítás folytatása az 5. oldalon) Magyarra Szinkronizált szovjet­ film: vÉsznims ÉJSZAKA Főszereplők: IRINA RADCSENKO és a Szibériai rapszódia, a Találkozás az Elbán, Fehér homály c. filmekből ismert BORISZ ANDREJEV ROYAL APOLLO • URÁNIA SCALA - CORSO , ALFA - ADRIA - TÁNCSICS , KORZÓ (Újpest), ROYAL (Kispest), TÁTRA (Pesterzsébet)

Next