Magyar Nemzet, 1949. november (5. évfolyam, 254-278. szám)

1949-11-01 / 254. szám

s életszínvonalunk hatalmas ütemben emelkedett, több fehér kenyere, zsemlyét és lisztet fogyasztunk Nezvál Ferenc. Budapest kör­­­látási ügyosztályának vezetője nyilatkozott azzal kapcsolatosan, hgy a főváros élelmiszerfp­­asztása az elmúlt hónapokban ital­mas ütemben emelkedett s a Magyar Dogozók Pártja ránymutatása alapján a termé­­s s ezzel együtt a reálbérek emelkedése egyre magasabb tejszínvonalat biztosított a dol­gozók számára. Ezzel együtt a fogyasztás is messze túhaladta már az 1938-as, háború előtti­zínvonalat s Magyarország ma a Szovjetunió után egyike l­egjobban­ ellátott európai álla­moknak. Az élelmiszerellátás javulása elsősorban a kenyérfogy­sztás­­bem­ mutatkozik. Amikor auguszt­us 1-én megszüntették a ke­­■iy ér­jegyet és bevezették a félfe­hér kenyeret, a kenyérfogyasz­tás húsz százalékkal emelkedett. A félfehér kenyér termelése és fogyasztása a félbarna kenyér­h­ez viszonyítva, október 30-áig elérte az összkenyéttermelés és fogy­sztás 80 százalékát. Az életszínvonal lényeges emelkedé­sét mutatja, hogy mind több és több dolgozó veszi a jobb minő­­ségi félfehér kenyeret. Érdekes statisztika az, amely szerint több zsemlyét sütöttünk Budapesten, mint Anglia, Fran­ciaország és Olaszország együt­tesen. Budapest zsemlyefogyasz­­tása az év első felében napi O'OPOO—709 000 darab volt, ami megfelelt Anglia, Franciaország és Olaszország együttes napi zsemlyetermelésének. Ezekben a marshal­izált országokban azon­ban zsemlyét csak jegyre és csak betegeknek adtak. A félfehér ke­nyér bevezetése óta nálunk csökkent a zsemlyefogyasztás, m után a félfehér kenyér azt ki­tűnően helyettesítette. Lisztellátásunk a felemelt fej­adaggal is egész esztendőre biz­tosítva van és ezenkívül jelentős tartalékkal­ is rendelkezünk. A lisztfejadag felemelését az tette lehetővé,­ hogy az MDP helyes politikája következtében a mun­kás-parasztszövetség megszilár­dult. A Szovjetunió segítségével üzemeink több mezőgazdasági gépet gyártottak, ezekkel pedig a dolgozó parasztok és újgazdák egyre jobban fejlesztették mező­­gazdasági termelésünket. Húsellátásunk mennyiségileg is jobb és minőségileg is meg­­haladja a háború előttit. A Szov­jetunió után mi voltunk az elsők, akik a második világ­háború után leszállították a sertéshús és a zsír árát. Stracher, Anglia közellátási minisztere ezzel szemben éppen az elmúlt napokban indított propagandát a korábban emberi táplálkozásra alkalmatlannak minősített bálnahús népszerűsí­tésére. A nagybudapesti élelmiszer­­felhozatalban az a helyzet, hogy 1938-ban 694 vagon volt a heti élelmi­szerfelhozatal, míg 1949. októberének ugyanabban a he­tében már 980 vagont tett ki. Megkezdődött a burgonya táro­lása és soha nem lá­olt meny­­nyiségű olcsó és jó minőségű gyümölcs áll a lakosság rendel­kezésére. Való látásunkban néha vannak zökkenők, ezt azonban magyarázza, hogy 1938-ban he­tenként 8—10 vagon volt a vaj­fogyasztás, ma pedig 15,5—22 vagon között mozog. Ugyanez a helyzet a tojással is, 1938-ban Budapest 300 láda tojást fo­gyasztott naponta, most pedig májusban a tojásfogyasztás napi 700—1200 láda között volt. Mindebből láthatjuk, milyen hazug volt az a híresztelés, hogy Budapest csak a Világifjúsági Találkozó alatt kap fehér kenye­ret, mutatóban külföldiek ré­szére. Az azóta eltelt két hónap mindennél világosabban rácá­folt erre a hazugságra. Hála Pártunk következetes politiká­á­­nak­­— mondotta a közellátási ügyosztály vezetője —, fehér kenyér és liszt ezután is mindig bőségesen lesz és Budapest téli ellátása, beleértve a perem­városokat is, tervszerű, egyenle­tes és a város minden részén biztosítva van. A rab gondja*) Írta: Pap Károly Nagy virágcsokrot babusgatott karjaiban Ki lehet? — kérdeztem magamtól. Sose láttam még a beszélgetők folyosóján. Melyik rabhoz jött? Honnét? Félté­­kenykedtem a mezőre, akitől a csokrot kapta és arra, akinek adni fogja. Ugyan kinek? Háta mögött a folyosó vas­­pántos ajtaja állott, mint valami hatalmas, gyászos levélboríték. Ahol a keresztpántok össze­futottak, olyan volt, mint egy pecsét. Mikor Mária — mert ezt a nevet adtam a csokros leány­nak — bejött, éreztem, hogy feltört a nagy levél: a Rabság és itt állott előttem az értelme: Mária. Rám nézett, aztán a csokrára mosolygott. Ha egyszer az enyém lesz, gondoltam, addig fogjuk egy­mást szeretni, míg olyan porha­nyók nem leszünk, mint a fekete föld; olyan boldogok. És gyer­mekeink ilyen virágok lesznek. Esküszöm — mondtam magam­nak ... Szuronyok álltak az őrök hátán é­­ fényességük Mária mosolyához hasonlított. — Máriához, a virágok any­jához — ismételtem halkan, igen ha'km, mert nagyon ret­tegem az őröktől, , Hogyni­’ hiszen bűnöm nem várt: kerestem a bűnömet, tromfé’ éve kerestem, míg meg­tudtam he*»v a/ őrök az én h­'vie'”v H'n­y-ért re“/’ '"m 'ő hak. Es ' , V Va 1­ejött, tiz'zerc -it f­agui. ’ A nagy író irodalmi hagyatékából» «Bátor kommunista harcos, a munkásság vezetője. A fasiszta bitangok elleni harcban hősi halált halt. Élete tanítás, példa a magyar ifjúság számára». Ezeket a mondatokat olvas­hatjuk Ságvári Bejtdre, a hős kommunista mártír mellszobrá­nak talapzatán. A szobrot hétfő délután Pongrácz Kálmán pol­­gármester avatta fel a város­háza udvarán. — Ságvári, Endre a kommu­nisták nagy halottjai közé tar­tozik — mondotta a polgár­mester. — Öszeforrt a néppel, a népért élt, a népért dolgozott. Vezetői munkája következtében az ifjúsági mozgalom hatalmas fejlődésnek indult. Sikerült ifjúsági vonalon megvalósítania a munkásmozgalom egységét Az ő munkájának az eredmé­nye, hogy a fasiszta métely nem tudta megfertőzni a munkás ifjúságot Felismerte, hogy az ifjúság a Pártnak nagy tarta­léka. Tudta, hogy a munkás ifjak mindig hűek maradnak osztályukhoz és az osztályharc­ban számítani lehet rájuk. —Élete tanulság, irányt­ Tudtam, oda kellene menni Máriához és elkérni tőle a vi­rágokat, amelyek most egyetlen mosolyától felébredtek. De nem sírtak, hanem komolyan néztek rám. Nem mertem. Háromsszor nyújtottam ki ke­zemet a csokráért, de senki se látta. Aztán elment. Nem beszélt senkivel sem. Mária izmos volt és maga­sabb, mint én. Ha elgondoltam, hogy meg­ütná börtöntől, éh­ségtől elszáradt testemet, meg­ijedtem és vinnyogva kapartam a meszes falat.­­Ha elgondoltam, hogy gaz­dag, megállt a lélekzetem és gyűlöltem a pénzt; ölni fogok, ha kimegyek — pénzt fogok ölni — gondoltam. Máskor azonban szegénynek, igen sze­génynek láttam őt. És úgy lát­tam, hogy hét nővére van oda­haza és egyik csúnyább, mint a másik. És csodáltam a termé­szetet, amely előbb hét csúfsá­gon ment át, hét szőnyegbe tö­rölte sáros lábát, mire Máriá­hoz érkezett és hetet zihált, mire kimondta a nagy szót: Mária. És örültem Aznap éczaka, amikor erre gondoltam, csen­des voltam. Hallgattam. Nemsokára megtáltan­ Mária szüleit is. De azt hiszem, nagyon szegények lehettek. Ültek a lámpa alatt és — jaj nek­i­— egyszerre csak hallom, el akar­ják adni Máriát Kétségbeeset­ten ültem szalmazsákomon és ekkor történt először, hogy fejem fölött megráztam az ab­­lak' '■ácsol és kiáltottam. Ö ő, öl Torta:m ! vettek és kikérdez­te?- HíiH'at.tnm, K -I n*n se mull el és Már'*! máris úgy meggyűlölte a hét csúnya nővér, hogy aznap már mutató számunkra. Ságvári megmutatta, hogyan kell har­colni az imperialisták és béren­ceik ellen. Az igaz ügy mellől semmi sem tudta eltántorítani, a mozgalomért végzett múmia volt életének egyedüli célja. — Ságvári Endre harca példa a magyar ifjúság számára. A kommunista ifjúság hőse meg­mutatta azt az utat, amelyen haladnunk kell. Nekü­k meg kell tanulnunk tőle ezt a har­cos öntudatot és áldozatkészsé­get, mellyel a szabadság igaz ügyéért harcolt. Fogadjuk meg — fejezte be —, hogy Ságvári Endre példáját szem előtt tart­va, őrködünk népünk szabad­sága felett és harcolunk minden dolgozó szabadságáért. Pongrácz Kálmán polgármes­­ter ezután koszorút helyezett el a szoborra, majd egymásután koszorúzták meg Ságvári Endre szobrát az MDP, a Szakszerve­zet, a SZIT városházi szerveze­teinek képviselői, a Ságvári Fiú­otthon küldöttei, valamint a fő­városi üzemek és intézmények dolgozói, enni se bírtam a ropogós kásá­ból. Vártam, kinek fogják riadni Má­riát. Óvatosságból föliratkoztam rapportra a gondnokhoz. Leg­alább egy napra ki kell men­nem. Vártam. Nem is hivattak. Estére már megint együtt ült Mária apja és anyja. Beszélget­tek. Dobogott a szívem, mert Má­ria apja egyszer csak ezt mondja: — Te, anyjukom, Mária be­teg. Ledög­­ött az ágyba és teát kér.­­ Nézzen kenyér után, ak­kor majd főzök neki teát. Néz­zen utónál De én tudtam, mit gondol ,e szónál: kenyér. Ledobtam magamról a pok­rócot, mert verejtékeztem és fölültem. Valaki épp akkor pördült ki a szobánk közepére. Úgy em­lékeztem, terhes felesége ked­véért ütötte le a szomszédasz­­szonyt. Kozáktáncot járt, amit az orosz fogságban tanult. Vaksötét lett, mire társaim lenyugodtak. Ma is mesélt va­laki valami buja és véres tör­ténetet, én azonban csak Má­riát láttam. A hét nővér közt három ágyon szorongva és zi­hálva feküdt. Nyögött, kinéztem az égre és azt hittem, meg fog repedni a boltozatra. — Mit nyögdécselsz? — kér­dezték a nővérei és nekiestek. Ott az ágyon vijjogva tépdes­­ték az ingét és az arcát karmo­­lászták. Fölugrott , és megráztam a rác­ot. Nem engedett. Mórát mezítelenül kidobták a szoba közepére. Csupa vér volt a teste és sírt. •■«wsifi**#*-'' A belkereskedelmi miniszter közli: A fokozott áruforgalom si­ma lebom­ontására mindazok a nagykereskedelmi nemzeti vál­lalatok­, amelyeknél ennek szük­ségessége felmerül, november 1-én a kiskereskedői áruellátás zavartalan biztosítása érdekében szolgálatot tartanak. Va­da Imre belkereskedelmi államtitkár vasárnap Nógrád­­verőcén ünnepélyesen megnyi­totta a belkereskedelmi minisz­térium négyhónapos szakiskolá­­ját. Ez az iskola szocialista ke­reskedelemre oktatja a hallgató­kat. A Fővárosi Autóbusz KV. közli, hogy a 17-es autóbuszok útvonalát november elsejétől, üzemkezdettől kezdve az Er­dész-utcától a Ráday-utcán át az Üllői-útig meghosszabbítja." Néztem a rácsot, hátha szét­pattan a sírástól. A két nővér virongott: Na! Nézd meg a szépségedet! Nézd, ott a tükör! — És egy nagy tükröt verdestek a fejéhez. A haja is véres lett. Hörgött Mária. — Hörögj! Halj meg! — mondta a legcsúnyábbik. — Miattad lettünk a világ csúfja. Elszívtad előlünk az életet. Ekkor egy szörnyű szó szál­lott ki mind a hét ajkán. A földre zuhantam a szalma­zsákról és mezemet marcangol­va kértem a sötét éccakát, hogy hozza el nekem Máriát. Hozza el. Ide. Ide. Mert meghalok Aztán megmeredtem a kö­nyörgésben. Figyeltem, füzeltem. Még jobban. Egyre erősebben és néztem az éccakába. Bele mind a millió szemébe. Vá­jjon mozdul-e? Vájjon? Távoli mal­mok zúgását hallottam, aztán a tender moraját. Móra­ lőtt, zúgott, bőgött. A vaksötétség eltűnt. Mind a millió szeme fényes lett. Egy­szerre bőgött a fényesség, a nagy tengermorajjal. És láttam, ahogy Máriát föl­emelte az éjtszaka millió karja. És süvöltve bőgve, vakítva hoz­ta, hozta Máriát. Haja a földet söpörte és s­íkol­tott. Hallottam a nevemet. Jaj, jaj. Felém nyujtotta karjait. Jaj, jaj, hová viszi az éjfél? Jaj, jaj, magának rabolja el az éjfél Máriát. Jaj, jaj.. . ★ A rabot,, a lenek ennyi gondja volt, már aznap éjjel összetört testtel fel'cs választották el a cella rácsától.» Odakünn villámlott, dörgött és megeredt az eső. _ ______ Magyartazel M­unkafelajánlások Sztálin születésnapjának méltó megünneplésére A magyar munkásosztály szer­te az országban forró lelkese­déssel készül Sztálin generalisz­­szimusz 70. születésnapjának megünneplésére. Elsőnek a Ganz Vi­lamossági dolgozói jelentették be, hogy Sztálin születésnapját a munka termelékenységének fo­kozásával, a termelés emelésével ünnepükt meg. Utána sorban jelentkezett a Hofherr, a Ganz Waggongyár, a Győri Vagon és a többi üzem. Felavatták Ságvári Endre szobrát a Városháza udvarán A népi ülnökök távirata Rákosi Mátyáshoz Igazságszolgáltatásunk jelen­tős állomáshoz érkezett: hétfőn ünnepélyes keretek között bú­csúztatták a budapesti népbírá­­kat, szerdán pedig életbe lép a büntetőbíráskodásban a népi ülnökök rendszere és dolgozó népünk fiai bevonu­lak az igaz­ságszolgáltatás újabb területére. A Lenin, Szin­in és Rákosi arcképeivel díszített nagyterem­ben dr. Ries István igazságügy­­miniszter arról beszélt, hogy az ítéletekben a munkásosztály és a dolgozó parasztság meggyőző­dése ju­son kifejező­re. A népi ülnököknek tehát védeniök kell a szocializmus építését, azt az utat, amely a szocializmushoz vezet, a szabotőrök, az áru­ló­ti, a külföldi imperialisták ügynö­kei elen. — Ebben a teremben ítélte halálra a régi népellenes rend­szer Sallai és Fürst elvtársát, ebben a teremben ítélték el a magyar nép szeretett vezérét, Rákosi Mátyás elvtársat, aki védőbeszédének végén kijelen­tette: „__azok az eszmék, ame­lyet­ éri küzde­lem, bármilyen le­gyen is a sorsom, feltétlenül győzni fognak.“ Az eszme győ­zött, a magyar munkásosztály hatalomra került, építi a maga országát. A népi ülnökök lelkesedéssel ünnepelték a Szovjetúnió­ vezette béketábor bölcs vezérét, Sztálint és a magyar dolgozók nagy ta­nítóját, Rákosi Mátyást. A népi ülnökök a következő táviratot intézték Rákosi Má­tyáshoz. , A budapesti törvényszék és a járásbíróság első népi ülnökei forró szeretetrel köszöntik a Magyar Dolgozók Pártja és a magyar dolgozó nép nagy veze­tőjét, Rákosi Mátyást. Ígérjük, hogy munkánkkal az igazsá­g­­szolgáltatás terén is mindenben elősöpítjük a Szovjetúnió-ve­­zete béke ábor további megerő­södését és hazánkban a szocia­lizmus feépítését.“ A belke­rskedelmi minisztérium közlervénye K­edd, 1949 november 1 Lelkesedéssel készül az ország a Nagy Októberi Forradalom évfordulójára Az egész világ dolgozói meg­­ünneplik a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom évforduló­ját. Annak a napnak évfor­dulója, amelyen Lenin és Sztálin, a nagy Bolsevik Párt vezetésé­vel megdöntötték a cári ural­mat és megvalósították a hatal­mas, dicsőséges Szovjetúniót, nemcsak a Szovjetunió dolgo­­zóinak, hanem az egész világ dolgozóinak ünnepe is. A ma­gyar munkásság, dolgozó pa­rasztság és haladó értelmiség kétszeres lelkesedéssel készül erre a napra, hogy lerója hálá­ját a Szovjetunió iránt, amely­nek diadalmas Vörös Hadserege megsemmisítette a fasiszta hor­dákat és meghozta a magyar nép számára a várva­ várt fel­­szabadulást. A Szovjetunió áldo­zatvállalása tette lehetővé, hogy megteremtsük önálló állami lé­tünket, elinduljunk a felemelke­dés útján, nagyszerű eredmé­nyeket mutassunk fel a 3 éves terv terén és diadalra vigyük az 5 éves tervet. Nagy ünnepségek lesznek nemcsak Budapesten, hanem a vidéken is. A budapesti ünnep­ségek műsorát a mai napon nyilvánosságra hozták. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom 32 v. évfordulóa alkalmából a főváros a Ma­gyar—Szovjet Társaság «Po­se­vik Párt története“ című doku­mentációs kiállításának novem­ber 5-i megnyitója lesz az első ünnepi esemény. November 6-án az úttörők rendeznek innepi játékokat Csillebércen, az Úttörő Köztár­saságban. Az ünnepség beveze­tőjeként ismerteik az úttörők előtt a Nagy Októberi Szocia­lista Forradalom jelentőségét. Ugyanakkor, november 6 én délelőtt 11 órakor a Rendőr­­egy­esüld­ díszelőadást rendez a Nemzeti Színhézban. Este 8 órakor az Opereházz­­ban lesz díszelőadás, a kormány tagainak részvételével. November 7-én, az évforduló napján, délután fél hat órakor központi ünnepségek lesznek a Szabadság-téren, a volt Kossuth Akadémia előtti téren, a Gellért-hegyen és a Molotov-téren. Az ünnepségeken politikai életünk egy egy vezetője mond ünnepi beszédet és a Magyar Népköz­­társaság Elnöki Tanácsa, a kor­mány, a pártok és a t­ mggizer­­vezetek megkoszorúzzák a W Hő­­sök emlékművét. November 7-én este a MOKÉP rendezésében a Városi Színház­ban díszbemutatón vetítik le a «Lenin» című filmet, amely eredeti felvételek alapján be­mutat­ja a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom láng­lelkű vezetőjét. Ugyanakkor a főváros 16 mozijában mutatják be a Len­in­­filmet. A nagy évforduló napján a főváros ünnepi zászlódíszbe öl­tözik. Nóg­rádi Istábo­ragy felavatta a Dó­sa Gyér­­leteset A budapesti és környékbeli nagyüzemek Szabadságharcos Szervezeteinek tagjai vasárnap délelőtt feliratos táblák alatt vonultak fel a Dórsa György­­hiti sporttelép­e. Itt avatta fel Nógrádi Sándor altábornagy, helizet­es honvédelmi miniszter a Szabadság­harcosok legújabb modern leterét. F­r­anciaország­i magyar ellenállók na­g gy­ese Párizsból jelenti az MTI, hogy a Magyar Volt önkéntesek és Ellenállók Franciaországi Egyesülete a párizsi Mag­ar Ház nagytermében ünnepélyes keretek között rendezte me­g nagygyűlését az ellenállási har­cokban eressír magyar hősök, és az Okt*b*ri Ferra da’ora emlékére. Má'vás Reisé, az egyesület elnöke felszé’i’ot'a a fra-'c'*or*.zí',i magyarsí 'öt, hogy a török szegeinkben küzdjön to­vább a béke megvédéséért, valamint a francia és a megyár barátságának megszilárdí­tásáért. HETI SZÍNHA?I Operaház: Kedden este: Verdi Requiem (7) Sze.: Nincs előadás. Csüt.: Carmen (C. 4. bér.) (7) P.: Don Juan (Aranyi—-Paul béri.) (7) Sze.: A kékszakállú herceg vára, A fából faragott királyfi A csodálatos mandarin (Péch( Erzsi béri.) (7) Vas.: Rigoletto (ifj.) (11) Öisve róadásr a Nagy Októberi Szocialista Forrada­­lom '32. évford. a k^’.méból (6) Nemzeti Színház: Kedden es­te: Víz­­kereszt (M:8) Sze.: Nincs előadás, Cs., P.: Szó.: Vas.: Vízkeresz­t 48) Bér­letek: Vas.: Nagy Tmr*, H.: Ernyi, K.: Gyulai, Cs.: Laborfalw, P.: Amb­rus. Szó.: N^av, V : Wesselényi. Magyar Színház: Kedden este: Ide­gen árnyék (7) Sz°.: Nincs e­ladás, Cs., P.: Szó. Vas.: Idegm­érnvék (7) Ber­ek: V.: Kilényi, H.: Kocsi-Patkó, K.: Ditrói—Gál, Cs : Tamási, P.: Porzsolt, Szó.: Lábass Juci. Vas.: Pataky. Madách Színház: Egész héten: A ker­ész kutyáj( 1^8) Belvárosi Színhez: Egész héten: Moszkvai jellem (Vz8, vas. Vi4 is) (vol* VI«) Szí'»'**: eg*sz héten: Zichy nalo’a (7, v. 4) Bérle­k: K.: Mihalovnh, Sz.: Bariba, Cs.:Tóth Imre, P.: Ma­czky, Szó.: Hevesi, Vas. d. u.: Szacsvay. Vidám (volt Perli) Színház: Egész héten: Filmcsillag (1 8) Berb­ek: Sze.: Kulcsár. Cs.: Szüt­tgyörgyi, P.: Döbrentey, Sze.: Kántor Fővárosi Operett Színház: Kedd: Bécsi diákok (7) Sze.: Nincs elő­adás. Cs., P* Sze.: Vas.: Pécsi diá­kok (7. vas. 3 is) Bér­e*e k: H.: Törzs. Cs.: Fáy András. P.: Evva Lajos. Fővárosi Varieté: Egész héten: Bot­­rány az ÁHalkerikert (S. vas. M 5 is) Kamara Vanioté: Egész héten* Nem félünk a nívótól (8. vas. M­5 is) Optimisták: Egész héten: Nevetés nagyban (9) Izfozik­ m­antora ATRIUM (160-055): Farkasverem (par­tizán) (Előadások: H4. 6, V(1) órakor) CORSO (182-818): Hurrá tavasz (ze­nés vtf­já­ék) (Előadások: 4. 6. 8) FÁKLYA (121-343): Állatok világa (145 t­-ia folyt , vas ü­­tő t­este 11-is) FARUM (189 707): Üzelt va­sak (sze­­relmi lóm­.) (145, te7, te9, vas, te3) KÖRÚTI HÍRADÓ (222-49.­): Magyar szovjet híradók. Léggömblovag A gyapjútól a ruháig. Magyar világ­­hiradó. Orosz művészet iskolája (Fícsvel 9 órától este 11-ra foglal) LLOYD (123-693): Hurrá tavasz (ze­ne, vígj.) (Előadások: 5­7. 9 v. 3) OMNIA (189- 93): FrB­­ va 'ak (sza­re'mi lób­.) (15. tez '-1-9. vas.­­'9) ROYAL APOLLO (222-696)- F­r s­­verem (partizán) (4. te', 9 óra'or) SC 4 I.A (120-1501: Ózón vadak (sze­­re­mi tört.) (5. V4* ’410. vas 3 Is). Al.FA (Kőbánya): Farkasverem (par­tizán) (Előadások: 146­8. vas. 3 II) ADR­A (Perine): Farkasverem (par­­izánfi­m) (Előadások: '46. 8. vas. 2) KORZÓ (Uiness): Farkasverem (na:'­­úzán Olm) (Elfőadások: '1­6. 8, vas. 3); ROYAL­OK:snest': Farkasver^m (var-* Czárfl'm) (Előadások: 6. K9. v. «« TÁNCSICS '(C.sp'ei): Far’s - :ver- -i (na-'lzánfilm) (te6. 8, vas 3-kor is) TÁTRA (Perzsébel): Farkasvérém (partizánfilm) (6. te9. v te4) Varietéi. W4SOnwr.7ES MOtlR­ROY: Egy asszony enn^ul szácsad.) (4, 6. 8, vas. 2) ADMA­A*: Pé­r'zs gyarmakoí (dráma) (5, 7. 9, vas. 8 is) A­ KOTAS: A pana bo­aras (viai.á'ék) (tel. 147. te­ 9, vas. te3) CAPITOI,: Egy asszony e'm­­ iut (társada'mi) (4.­­ 3, 5. 7 9) CITY: Maciovi­a (romans­ikus) (4. 6. .8, vas. 2) ELIT- Krisz­tina ha’n­'-v (történelmi) (te5 .'7, te9. vas. te3) GI­ÚRIA: Vihar szí­­vében (azri­zán) (5. 7. 9 vas. 3 is) KOMEFOS: Volt egysze- egy kislány (víg'.) (H5. te­7. 149,'V. K-S)'HUNNIA: Kedélyes társbérle! (ví-'á'ék) Híradó (4. 6. 8. vas 2' KA'SARA- Mac'ovia (romantikus) (te5, 647, 9) Varétól KOOS'TTH: Eur asszony elindul (tár­­sadalmi) (4. V.7. 149) FUI TUR: Pim­e Dame (opera) (te5, te7, te9. v. 443) NAP: A nap a kosaras (viejáték) 44. 6. 8, v. 2) OTTHON: F­e 6 kor há­ború­bán (zenés) (te4 te6, te8. v. te2) PALACE (Bástva): Egy asszony elin­dul (t­ársadalmi) 4412­ ^2 tej 1 '.(5 V48. A-10) PATPIA Harn­st (Vis' Via. vas. te2) PETŐFI: Tilos a játék­ (vtejáték) (145. 147. 149. vas. te3 is) PH')NI­: I­.'azak úttá (bány­ászj (n, 1. 3. 5. 7. 9) SAVOY: Maclovla (ro­mantikus) (145 1­47 tej' STUDIA: Krisztina hadnany (ifik­áneumi) (4 fi 8 vas 2) SZABADSAC:­ Hamlet (5. 8. vas. 2) TINÓDI :Hamlet (5. 8. vas. 2) UGOCSA: Számai-'Vili era* berek (ellenállási) (4. 6,7, te-9) — B IGAZOLVÁNY KÜPF^ V 2 órán­­ belül készülne^ ____. lv„ V?r!-iHr3 11/j FOTO Telefon: 187—178. Levelezőlapok mélyen leszállított áron. Értesítjük vevőinket, hogy­ a CHEf­O". Kft/!PFX N. V Nyugati pályaudvari raktárában november 5-étől 10-éig LELTÁROZÁS MIATT NINCS ÁRUKIADÁS. Felkérjük vevőinket, hogy a részükre kiutalt árukat ®s©aj©ralsCT vegyék el"

Next