Magyar Nemzet, 1949. november (5. évfolyam, 254-278. szám)

1949-11-01 / 254. szám

If­edd, 1949 november 1. Illetékes hely közlése a Ti­to-banda újabb aljas provokációjáról 1949. október 27-én, csütör­tökön este körülbelül 30—10 főnyi jugoszláv katonai erő Gyüröspusztától délre, Dolni- Mihojlác irányából magyar területre lépett és átvágta a magyar területen húzódó drót­sövényt. A magyar határőrség erre tüzet nyitott, mire a jugo­szláv katonák hosszabb tüzelés után jugoszláv területre húzód­tak vissza. Sebesülés egyik rész­ről sem történt. A magyar kor­mány, minthogy a határincidens a jugoszláv provokációk meg­szokott sorozatához tartozott, nem adott ki az ügyről jelen­tést. Október 29-én délután az Egyesült Nemzetek Szövetségé­ben Bebler jugoszláv delegátus — akinek a neve a Rajk-ügy­­ben, mint trockista provokátoré ismételten szerepelt — félbe­szakította az EN­SZ Politikai Bi­zottságának ülését és drámai hangon felolvasott egy jugo­szláv jelentést arról, hogy ez volt az eddig legnagyobbszabású határinciden­s és magyar részről háborús célokat jelent. A Rajk-perben fény derült ar­ra, hogy az ilyen határ­inciden­seket a jugoszláv kormányban ülő imperialista ügynökök és Gestapo-kémek tervszerűen hajt­ják végre olyan időben, amikor úgy vélik, hogy ez aljas terveik­nek legjobban megfelel. Május közepén például, amikor Rajkot és társait őrizetbe vették és ezzel megzavarták az imperialisták terveit, a határincidensek olyan hirtelen szűntek me­g, mintha ollóval vágták volna el őket. Két hónapon át úgyszólván semmi határincidens nem történt, de akkor Titóék kenyéradó gaz­dáik, a nyugati imperialisták utasítására újra megkezdték őket. Ez a csütörtöki provokáció is kétségkívül arra kellett Bechler úrnak, hogy módja legyen az ENSZ-ben felszólalni. Tito és bandája a nyugati im­perialisták utasítására félmillió katonát tart fegyverben. Ezek­nek a katonáknak jelentékeny része kényszermunkásként dol­gozik azokon a stratégiai épít­kezéseken melyeket a jugoszláv nép árulói az imperialisták kö­vetelésére végeznek. E katonák élelmezése és ellátása a lehető legrosszabb, ennek dacára fegy­­verbentartásuk szinte elviselhe­tetlen terheket ró a nyomorgó, éhező, elégedetlen jugoszláv népre. Ugyanakkor amikor a nép nyomorog és éhezik, Tito janicsárjai tűjben-vajban törőd­nek. Az ilyen határincidensek­kel Tito és bandája azt a be­nyomást akarja kelteni, hogy Jugoszláviát kívülre támadás veszélyezteti és nagy hadseregre e miatt van szükség, és hogy a jugoszláv dolgozó népnek en­nélfogva továbbra is nyomo­rognia és éheznie kell a had­sereg fenntartásáért. Az ilyen határincidensekkel a jugoszláv sovinizmust is fel akarják kor­bácsolni. Másik célja az ilyen határmenti provokációknak hogy az amerikai imperialistá­kat arra ösztökéljék hogy bő­vebben juttassák az alamizsnái megszorult szolgájuknak, Titó­­nak. Titóék a saját népük felé a szocializmus építőinek szere­pében tetszelegnek, ugyanakkor levett kalappal, alázatosan meg­görbített háb­a, könyörögnek segítségért ez amerikai tőkések­nél. A nyugati imperialisták azon­ban nagyon jól tudják, hogy Tito és bandájának uralma mennyire ingatag alapokon áll és hogy a segítség, amit Titó­­nak juttatnak, előbb vagy utóbb, de bizonyosan a jugoszláv nép hű fiainak, az imperialisták el­lenségeinek kezébe jut. Ezért nem nagyon törik magukat, hogy Titónak bőkezűen juttassák a segítséget. Az ilyen határinciden­­sekkel nógatja a kolduló Tito bővebb alamizsna adására azo­kat a tőkéseket, akik őt és kor­mányát mint láncos kutyát tart­ják kézben. (MTI) Országos újítóverseny Sztálin születésnapjának megünneplésére Az ú­jítókon­gresszus határozatai Az Újítókongresszus részvevői vasárnap iparáganként részkon­ferenciákat tartottak, kidolgozták az újítómozgalom­ feladatterveit és megállapították azokat a leg­fontosabb problémákat, amelyek megoldására az újitóm­ozgalom­­nak törekednie kell. A kohászati és öntőújítók előtt Zsef­nyecz Mihály nehéz­ipari miniszter arra mutatott rá, hogy az újítások bevezetésével nemcsak a külön megbízottak­­nak, hanem a széles tömegek­nek is foglalkozniuk kell. A szervetlen vegyipar problémáit Kaffka László újítási megbízott ismertette, a magasépítőipar újí­tói előtt H°­­ás András az előre­­gyártás kérdéseivel foglalkozott. Felszólalt ezen a megbeszélésen Sav Jugin szovjet sztahanovista kőműves is, aki a Szovjetúnió házépítési eredményeit ismer­tette az elmúlt három évben. Pá­p­ai Imre ifjúmunkás a Ganz Villamossági gyár mun­kássága nevében versenyre hívta ki az ország összes újítóit hogy minél méltóbban ü­­nnepel­­jék meg az emberiség nagy ve­zetőjének, Szid­onnak 70. szüle­tésnapját. Fodor Gyula építés­ügyi államtitkár bejelentette, hogy rövidesen javaslatot ter­jesztenek a minisztertanács elé, építőipari munkaeszközöket gyártó üzem és az újítások ki­próbálására alkalmas műhelyek létesítéséről. A bányászújítók értekezletén Filomenov szovjet bányász ismertette a szovjet bányaipar helyzetét majd az újítóértekezletek határozatot fo­gadtak el, amelyben megállapí­tották a legközelebbi feladato­kat és táviratban üdvözölték Rákosi Mátyást. Vasárnap délután a kongresz­­szus folytatása során, az ipar­ ANDERSEN NEXO világhírű regénye filmen. SZÜRKE FÉNY CSÜTÖRTÖKTŐL: ÁTRIUM, CORVIN, FORUM, ROYAL APOLLO Planar Mestel ági konferenciában részt vett küldé­sek beszámoltak a konfe­renciák e­edményeiről és hatá­rozatairól, majd Muszka Imre, a csepeli VM újítója határozati javaslatot terjeszte­t a kongresz­­szus elé. Ezután Zsofinyecz Mihály az egybegyűltek lelkes tapsa köz­ben nyújtotta át az emelvényre lépő 60 újítónak a Népköztár­saság Érdemérem ezüst, bronz és arany fokozatait. A kitüntetések átadása után Apró Antal mondott záróbeszé­det. A kongresszus résztvevői hosszasan éltették a Szovjet­­úniót és annak nagy vezérét, Sztálint, a Magyar Dolgozók Pártját és Rákosi Mátyást. A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának Elnöksége vasárnap este az Újítókon­gresszus küldötteinek tiszteletére fogadást rendezett. A fogadáson megjelent Rákosi Mátyás mi­­niszterelnökhelyettes, Szakosíts Árpád, az Elnöki Tanács elnöke, Drahos Lajos, az or­szággyűlés elnöke, Olt Károly, az Elnöki Tanács titkára, Harustyák József, a SZOT el­nöke, Apró Antal, SZOT főti­­kár, valamint az MDP Központi Vezetőségének és a miniszter­tanácsnak számos tagja. Meg­jelent a fogadáson a szovjet újítóküldöttség és a Csehszlo­vákiából, Lengyelországból és Romániából a kongresszusra ér­kezett küldöttségek tagjai is. Ukrajna és Bjelorusszia ünnepli a szovjet állammal való egyesülés tizedik évfordulóját Moszkvából jelenti az MTI. Vasárnap ünnepelte a Szovjet­únió népe tizedik évfordulóját annak, hogy az ukrán és a bjelo­­russz nép az egységes szovjet államban egyesült. Kievben, Szovjet-Ukrajna fővárosában va­sárnap nagyszabású katonai dísz­szemle volt, majd a dolgozók tömegei, több mint háromszáz­­ezer ember vonult fel. Egész nap tartottak az ünnepségek és este húszszoros, tüzérségi sorinz dör­dült el. Az Ukrán Szocialista Szovjet Köztársaság Legfelsőbb Tanácsa jubileumi ülést tartott, amelyen Hruscsov, az Ukrán Kommunista (bolsevik) Párt főtitkára mon­dott beszédet. Örök háláját fe­jezte ki a szovjet kormány, a Bolsevik Párt, a nagy orosz nép és Sztálin generalisszimusz iránt. Beszélt ezután a Szovj­etúnió nemzetközi tekintélyének növe­kedéséről, a demokratikus, im­perialistaellenes tábor erőinek fokozódásáról és a népi demo­kratikus államoknak a szocialista építésben elért sikereiről. Végül élesen megbélyegezte Tito ban­dájának árulását. A gyűlés, részvevői viharosan éltették Sztálint, akinek üdvözlő táviratot küldtek. A Pravda hétfői számában közli azt a levelet, amelyet az Ukrán Szovjet Szocialista Köz­társaság Legfelső Tanácsa Sztá­linhoz intézett. Ebben hangsú­lyozzák : szoros és széttéphetet­­len szövetségben a testvéri orosz néppel született, fejlődött és szi­lárdult meg az Ukrán Szovjet Szocialista Köztársaság. A szov­jet szociális a rend friss életet vitt az ukrán nép hatalmas al­kotóerejébe. A levél hangsúlyoz­za, hogy Szovjet Ukrajna min­dkét sikere Sztálin nevéhez fű­ződik, akinek az ukrán nép há­lás az atyai gondoskodásért. Ortutay miniszter beszéde Szegeden az Orosz Intézet megnyitásán túra, a mainizmus-leninizmus elsajátításában. Az új intézet a Szovjetúnió szeretetére, az igazi hazafiságra tanítja fiúságunkat — mondotta beszédében a mi­niszter. Az intézet növendékei üdvözlő táviratot küldöttek a megnyitás alkalmából Rákosi Mátyásnak. Ortutay Gyula részt vett a szegedi néprajzi vándorgyűlés előadásán is és megnyitóbeszé­dében bejelentette hogy a Tu­dományos Tanács biztosítja a néprajzi gyűjtések anyagi szük­ségletét. Az ütemterv szerint néprajzilag felosztják az orszá­got és megállapítják a végrehaj­tandó feladatok időrendi sür­gősségét. A Magyar Néprajzi Társaság megkoszorúzta Kálmány Lajos emléktábláját. Az ünnepségen Ortutay Gyula vallás- és közok­tatásügyi miniszter kiemelte, hogy Kálmány Lajos egész éle­tét a néprajzi kutatásnak szen­telte, a néppel és a népért élt. Ezért erős ellentétbe került az egyházi felsőbb hatósággal, a katolikus klérussal Az üldözte­tések sorozata sutót osztályré­szei és nagy szegénységben halt meg. A városi múzeum újjáépí­tett kupolacsarnokában rendezett emlékkiállításon a miniszter újabb beszédet mondott és be­jelentette, hogy a magyar nép­­rajztudomány ötéves tervének első szakaszában kiadják Kál­­máriy Lajos még meg nem je­lent műveit. Hétfőn véget ért Szegeden a Magyar Néprajzi Társaság há­romnapos vándorgyűlése. Dr. Trencsényi-Waldapfel Imre, Pé­ter László, Bálint Sándor, Szegi Endre és Balassa Iván sar­oltak előadásokat a néprajzi kutatás különféle ágainak helyzetéről, majd a vándorgyűlés tagjai ré­szint Hódmezővásárhelyre, ré­szint Sándor fal­vére látogat­tak el Ortutay Gyula vallás- és köz­­oktatásügyi miniszter nyitotta meg a szegedi egyetem és peda­gógiai főiskola Orosz Intézetét az egyetem Ady-téri épületében. A miniszter beszédében hangoz­tatta, hogy az általános iskolák­ban 150.000, a középiskolákban 50 000 ifjú tanulja az orosz nyelvet, amely hatalmas perspek­tívát nyit az ifjúság számára. Az orosz nyelv ismerete nagy segítséget jelent a szovjet kul- I­V SZTÁLIN Holnap jelenik meg SZTÁLIN 16 kötetben összegyűjtött művei magyarnyelvű kiadásának első kötete 464 oldal. Ára díszes egészvásszonkötésben 15.— Ft SZIKRA-kiadás MŰVEI ELSŐ KÖTET 1901.1901 ­ Az amerikai megszálló hatósá­gok betiltottak egy filmet — olvassuk egyik lapunk tudósí­tását —, mert a főszereplő olyan arcmozdulatokkal rágja a rágógumit, ami árt az ame­rikai tekintélynek. Bizony nagyon rossz idők járhatnak mostanában az­­ amerikai hatóságokra. Még elképzelni is rossz, hogy mi­lyen szörnyű hatással lehet­nek reájuk, azok az arcmoz­­dulatok, amelyekkel például az amerikai szavazógépnek a görög kérdésben hozott dön­tését fogadták világszerte, vagy a font leértékelését, a Bidaul­t-kormány megalakulá­sát, a Marshall-terv áldásait, a különböző kémszervezetek leleplezéseit, Titóék mesterke­déseit kísérték és kísérik ugyancsak világszerte. De még ennél is többet ár­tanak az amerikai tekintély­nek azok az újjongó arcmoz­­dulatok, amelyeket a Sztálin­iévá­, a szovjet atombomba, a kínai győzelmek, a magyar tervkölcsön és az őszi szán­tás­ vetési munkák sikere és még sok más hasonló kül- és belpolitikai esemény vált ki. És ez ellen a «tekintély­­rombolás» ellen nem használ­nak a különböző rendészeti intézkedések. Az imperialista politika generáljavítására sőt átállítására van szükség. Ha ez megtörténik, akkor az ujjongó arcmozdul­atok sem ártanak többé az amerikai te­kintélynek. Mert egyforma eseményeken ujjongunk és háborodunk fel. • Nem független egymástól az a két nagyjelentőségű esemény, amely vasárnap játszódott le. Budapesten az Újítókongresz­­szus tartotta meg szakkonfe­renciáit és szakmánként vi­tatta meg a teendőket, or­szágszerte pedig a SZÖVOSZ megyei tagozatainak választ­mányi ülései zajlottak le. Az sjítókongresszus elsősor­ban a magyar ipar további fejlődésének szempontjából fontos, a SZÖVOSZ választ­­mányi ülések pedig a mező-­­ gazdaság felemelkedésének újabb állomásai. Az Újító­­kongresszus határozatait a magasabb technika elérésének idejét rövidítjük meg, a SZÖ­VOSZ választmányi ülések pedig a szövetkezeti mozga­lom megszilárdítását és kiszé­lesítését célozzák. Olyan or­szágot akarunk építeni, amely­ben az ipar súlya a dönt­ő, de amely fejlett korszerű me­zőgazdasággal rendelkezik. Ipari országot csak a maga­sabb technika elsajátítása eredményezhet, a fejlett kor­szerű mezőgazdaság egyik alapfeltétele viszont a szövet­kezeti mozgalom. Az ipar megteremti a mezőgazdaság korszerűsítésének legfőbb elő­­feltételét a gépeket, de a szö­vetkezeti mozgalomra vár az a feladat, hogy a gépeket he­lyesen alkalmazza, ne az egyéni harácsolást, hanem a kollektív munkát, az ország érdekét szolgáló nagyüzemi termelés mozdítja elő. Bíróság elé kerül a vádló: Par­­veil Thomas amerikai képvi­selő, az Amerikaellenes Tevé­kenységet Vizsgáló Bizottság elnöke. Nem kevesebb derült k­i a hírhedt amerikai poli­i­­kai boszorkányperek és üldö­zések fő kezdeményezőjé­ről és mozgatójáról, mint hogy hivatalos fizetési lajstro­mokat hamisított, fizetéseket sikkasztott el, szóval közönsé­ges bűncselekmények soroza­tát követte el, de nem rettent vissza attól sem, hogy magas fizetéseket utalt ki olyan ba­rátainak, akik soha semmi­féle munkával ezeket a fize­téseket nem szolgálták meg. Íme az Amerikaellenes Te­vékenységet Vizsgáló Bizott­ság elnöke, aki ártatlan em­bereket, az Egyesült Államok, legjobb szellemeit fogta perbe, juttatta börtönbe és üldözte a halálba — embereket, akik­nek nem volt egyéb bűnük, mint hogy demokratikusan gondolkodtak —, maga közön­séges bűnöző. Parnell Tho­mas »betegségére« hivatkozva egy évig húzta-halasztotta a tárgyalás kitűzését, ami most végre megtörtént. Úgy hisz­­szük, nem annyira a modern inkvizíciós vizsgálóbizottság elnöke a beteg, hanem in­kább az egész amerikai rend­szer. • Egyszerűségében megható leve­let írt Sztálin generalisszi­­nusznak egy francia asszony, az aude megyei Ourveillanban élő Josephin Sarvisse, akinek fiát a nácik és francia cin­­kosaik 1944 ben meggyilkol­ták. «Fiam Franciaország szabadságáért halt meg. —• Idézzük a levélből. — Büszke­séggel tölt el az a tudat, hogy fiam azért az eszméért áldozta fel magát, amely az Öné is. Üdvözletemet küldöm Önnek 70. születésnapa alkalmából jó egészséget kívánok, hogy még sokáig állhasson a béke és haladás erőinek élén­. Többet mond ez a szívből jövő egyszerű üzenet a világ­nak az amerikai zsoldb­an afffer francia kormány hosszú pro­­grammnyilatkozatainál, többet mond álszenteskedő frázisok­kal teli imperialista szónokla­toknál, vezércikkeknél és rádiókommentátoroknál, mert azt bizonyítja, hogy az egy­szerű emberek milliói a Szov­jetúnió és lánglelkű vezére, Sztálin generalisszimusz körül tömörülnek, hogy ezeknek a dolgozó millióknak és száz­millióknak egyetlen reménysé­gük a béke és a szabadság, s ennek legfőbb biztosítékát a szovjet népben és nagy taní­tójában, Sztálinban látják. Ezért fordul 70. születésnap­ján Sztálin generalisszimusz felé a szeretet, ragaszkodás és hála érzésével minden békeszerető, demokratikusan gondolkodó ember, minden szabadságharcos, a fasizmus, kapitalizmus és feudalizmus minden elnyomottja, minden anya, aki fiát áldozta fel a szabadságért, és aki szeretteit félti egy újabb háború bor­zalmaitól ♦ Nagyvilág * BSBP3M I 21 /iSl mn ifi iumoQl

Next