Magyar Nemzet, 1951. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-15 / 38. szám

Csütörtök, 1951 február ------- -Magyar Nemzet c­tu­s It­o­st t­m BninnnuiinuiiiiiiiiimininiimiuiimmiiiiiiiiiiiimmniimiimmiiimmiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimnmiuiiiiiimmiinniimmiHiiiiii LEGSZEBB SPORTEMLÉKEIM Tpf A SZOV­JETÚNIÓBÓL A SZOVJET TUDOMÁNYOS EDZÉSRENDSZER irtás SEBES GUSZTÁV, az OTSB elnökhelyettese,­­ országos labdarúgó kapitány 9l!IIIIIIIIIII|IIIIIIMiniiIIIIHIIIII!l!HIII!llll|||||­|IIIHIHItllllilIIIII|IIIIIIIIIIII¡tlllllliuiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiii A Vasast szovjetúnióbeli út­­jával kapcsolatosan felkerül an­nak a rejtélynek a felderítése érde­kelt, hogyan lett a szovjet labdarúgó sport a cárizmus alatt tőlünk elszenvedett 12:0-as és 9:0-ás vereségek után a ren­delkezésére álló, aránylag rövid idő alatt, a világ élenjáró lab­darúgó sportja? Miért tért haza a Dinamó labdarúgó csapata veretlenül Angliából, a labda­rúgás és a zalából­, ahol a leg­kiválóbb angol profi ligacsapa­­tok voltak az ellenfelei, majd pedig Svédországból, amely éppen legutóbb nyert olimpiai bajnokságot. A Szovjetunióban éppen ezért elsősorban a Dynamo játékát ta­nulmányoztam. A moszkvai Dynamo a lendületes támadások híve, hosszú keresztlabdákkal dolgozik, a fedezetek is felnyo­­­sulnak a dhtotársorba, igyekez­nek a védőket ki­csalogatni, s ezzel szabadra játszani csatá­raikat. A csatárok remek rúgó­képességgel rendelkeznek, 30— 10 méterről is pontosan továb­bijuk a labdát, aminek elő­rel­étele a jó labdakezelés, a ki­­űnő technika, s egyben a ru­ganyosság. De — ha kell — ká­sásból is rúgják a labdát s ez­zei gyorsítják a játék iramát. Miután az ellenfél is hasonlóan képzett játékosokkal rendelke­­zk, a szovjet labdarúgó bajnoki m­ér­kő­zés­eben valóban óriási íz iram és komoly harc fejlő­­dik ki a győzelemért. Ez az iam a mérkőzés végén sem is sik, sőt az utolsó öt percet elző gongütés után, mintha nőm fokozódnék is. Hogy ezt­ a nagy iramot bír­ák a szovjet labdarúgók, ahhoz íz a tudományos edzésrendsze­­ükre van, szükség. .Láttam­ a moszkvai Dynamo, Spartak, Torpedo és a leningrádi Dyna­­mo és Zenit edzéseit. Az edző­­ek áoltalában nem rövidek ,­­­t n­egyed-másfél óráig tartottak. 1 12,­ játékossal két­­edző foglak­­­ozik, a sportorvos is­ állandóan itt tartózkodik a határvonalon. Az ejtüik edző csak a védőket, a másik csak a csatárokat veszi munkába. Az edzésben nincs egy percnyi megállás sem, az ötne­­gyed vagy másfél óra alatt. Ál­landóan mozognak a szovjet já­tékosok, senki sem áll meg egy pillanatra sem. A kétkapus já­téknál, ha nincs valamelyik já­tékosnál labda, az helyezkedik és olyan helyre fut, ahonnan eredményesen avatkozhatik a já­tékba. A technikai részben a Di­namo öt csatáránál még jobban meg­figyelhettem azokat a «láthatat­lan» lövéseket, amiket már itt Budapesten megcsodáltam a Torpedo csatárainál. Ezt úgy gyakorolják, hogy az öt csa­tár 25—30 percig öt-hat labdá­val játszik, s ahogy jön- állítás nél­kül lövi a labdát kapura, hogy a lábában legyen a lövő­­érzés. De nemcsak egy lábbal lő, hanem mindig azzal a lá­béval, amelyikre éppen jön a labda. A Szovjetunióban nincs «egy lábas» labdarúgó, akinek sportnyelven «süket» a másik lába. A szovjet játékosokat egyébként is jellemzi a sok­oldalúság. Az edzéseken állan­­dóan cserélik a helyüket, pél­dául a balszélső csak 15 percig játszik a helyén, azután bemegy középre. A szovjet tudományos edzés­rendszer lényege az — s ez a megállapítás nemcsak a labda­rúgásra áll —, hogy az edző mindent céltudatosan és öntuda­tosan végeztet. Megindokolja, hogy ezt vagy azt a gyakorlatot miért végezteti s a játékos tud­ja, hogy a gyakorlattal az edző mit akar elérni, milyen hibáját akarja javítani, vagy stílusát csiszolni. Az edzésen nem is kell az edzőnek állandóan közbe­szólni, a játékosok maguktól végzik a kijelölt gyakorlatot, a futást, a labdával előírt rúgást, vagy fejelést. A szovjet ember öntudatos a sportban is, miként a m­urkában. Most csak a la­bdarúgóval kapcsolatosan, s főként a tudo­mányos edzésrendszerről emlé­keztem meg, hiszen « Vasasok I .cltál labdarúgó mérkőzéseken vet­em részt. De láttam­ a cso­dálatos sportlétesítményeket, a moszkvai Dynamo- és Loko­­motív-stadionokat, az épülő, 115 000 nézőt befogadó lenin­­grádi stadiont, a sok kisebb sporttelepet, sportcsarnokokat. sportuszodákat, testnevelési fő­iskolákat és­­ egyéb sportintéz­­ményeket Ezeket évente több­­millió spór­oló, tölti meg, hála a GTC tömegmozgalomnak, az erre épített,­ világrekordereket termelő minőségi­­sportoknak. Csütörtökön kezdődnek a síbajnokságok a Mátrában Mátraházáról olyan jelentés érkezett, hogy a hóviszonyok, miután a hőm­érsé­kle csökkent, elég kedvezőek és az 1951. évi síbajn­okságokat meg lehet kez­deni. A csütörtöki első napon a 18 km-es férfi és a 10 km-es női sífutó bajnokságokat ren­dezik a kékesi állami üdülő környékén kijelölt pályán. Az indulók nagy ré­sze már vasár­nap óta a Mó­rában tartózko­dik, s így a helyszínen készült a bajnoki versenyre. Miután azonban előzetesen nem volt olyan verseny, amelyet alapul lehetne venni az esélyek mérle­gelésénél, nem is lehet biztos esélyesekről beszélni. A világ legegészségesebb, leg­hatalmasabb és legrendszere­sebb SportSzerveze­it ismertük meg a­ Sztovjetúízióban, amely a mi­ példaképü­nk is, s ennek nyomán építjük most ki a mi új sportszervezetünket is.­vának,­ Pikarnak, Königovának,­­Vinietatovának, míg a páros műkorcsolyázásban a szovjet párok arattak nagy sikert. Gorkijba,­ megérkeztek a Szovjetunióban tartózkodói len­gyel, csehszlovák, magyar és német gyorskorcsolyázók, akik részt vesznek a csü­­rtökön kezdődő szakszervezeti verse­nyeken. Az OTSB négy sportágban kiadta az osztályszinteket A magyar sport átszervezésé­nek egyik fontos alapja összes sportolóink minősítése és osz­tályba sorolása. Az OTSB elő­ször négy sportágiban, birkó­zásban, ökölvívásban, jégsport­ban és gyeplab­dázásben álla­píto­ta meg az osztályba soro­lás szintjeit Birkózásban és ökölvívásban kiváló sportoló az, aki bajnok, vagy két év alatt két II. he­lyezést ér el a bajnokságban, vagy legyőz hármat az év tíz legjobbja közül. Az I., II., II. és ifj. osztályokba soroláshoz fokozatosan kisebb győzelmek szükségesek. Ahhoz, hogy va­laki megtartsa osztályát, saját osztályában kétszer kell győz­nie. Jégkorongozásban és gyep­labdában az OTSB esetről-eset­­re jelöli ki a kiváló sportoló­kat. Az I, II., III. és ifj. osz­tályba sorolás a bajnokságban elért helyezéstől függ. Műkor­csolyázásban kiváló sportoló, aki a bajnokságban elérhető pontszáró 80 százalékát eléri. Az I. oszályhoz 70, II. osztály­hoz 60, III. és ifj. osztályhoz 60 százalékot kell elérni. Újabb szovjet gyorskorcsolyázó világrekordok Moszkvából jelenti a TASZSZ, hogy a kazahsztáni Medeóban újabb világrekordokat állítot­tak fel a szovjet gyorskorcso­­lyázónők. A szverdlovszki Ka­relina 5000 m-en 9:10.7 p-re ja­vítot­a a női világrekordot, ugyancsak új világrekord Ka­relina 208.820 pontos összetett eredménye is. 1500 m-en Isza­­kova javította meg 2:29.5 p-re a női világrekordot, míg Isza­­kova 1000 m-en elért 1,8 per­ces ideje új szovjet rekord. A férfiak 1500 m-es versenyében Kudrjavcev győzött 2:16.5 p-cel, s ugyanő nyerte az összetett versenyt. A szovjet és csehszlovák mű­korcsolyázók bemutatóin Moszk­vában nagy sikere volt Lercho- Magyar diákok a pekingi Csinghua-egyetemen Az Új-Kína hírügy­nök­ség mun­katársa látogatást­­ tett a pe­k­ngi­­ Csinghua-egye­temen. Az egyetemein tizennégy külföldi hallgató végzi tanulmányait. Kö­zöttük négy magyar diák is zajt. A külföldi diákok négy évet töl­tenek az egyetemen és ez alatt az idő alatt megtanulják a kí­nai nyelvet Az egyik írtügyész­g diáklány a következőket­­ mondotta az Új- Kína hírügynökség munkatársá­nak: — Csa­k rövid ideje érkez­tünk ide, máris sok olyan dol­got tanultunk meg, amit köny­vekben nem lehet ,megtalálni. A­ diákok tanulmányi Pro­gramm­­a a­ következő: Két­­óra hosszat olvasnak, egy óra hosszati gramofónlemezről hallgatnak nyelvleckéket, egy órán át a kiejtést gyakorolják, egy órát pedig az írás megtanu­lására fordítanak. A tanórákon kívüli naponta négy órát tölte­nek tanu­lással. Első egyetemi évüket teljese­n a kínai nyelv ta­­n­lm­ányozására fordítják. Az egyetem vezetősége reméli, hogy a külföldi diákok egy év múlva már a kínai diákokkal együtt hasflgítihatják az előadásokat. 7 Színházak és mozik műsora: Operaházi Cs.: Falstaff; C. 9. (7), P.: Rigotetto; K. 4. (7), Szó : Don Pasquale; K. 8. (7), Vas.: Diótiere; •(11), Igor herceg; Feleki bérlet. (7), Nemzeti Színház: P., Szp.: Vas.: Az­ élet hídja; (7), Cs : Amerika hangja; (7), Bérletek: Szó.: Ódry—Jászay; •Vas.: Szen­tpéteri,­ ■ Magyar Színház: Péntek, Szó.: Vas.: Hatszáz új lakás; (7), Csütörtök: Ármány én szereltem; (7), Bérletek: P.: NKO/XI., Szó.: Nádasy—Gyenes, Vas.: Szlcsvay. - i Madách Színház: Péntek, Szombat! Vas.: Ilja Golovin; (7), Cs.: Liliomfr; (7), Belvárosi Színház: Egész héten: Üzenet az élőknek; (7). Bérletek: P.: Móricz. Ifjúsági Színház: Egész héten: Sé­relem; (7). Bérletek Gs.: Kassai, P.: Csokonai, Szó.: Dafigó—Fazekas, Vas.: Jósika. Vidám Színház: Egész héten: Zűr­zavaros éjtszaka; (7). Úttöró Színház: Egész héten: Erős János; (4, P.­ Szó., Vas.: &4... 4&8). Fővárosi Operettszínházi: Egész hé­ten: Aranycsillag; (7, Vas­: %3 is.) Fővárosi Varieté: Egész héten: Jó­reggelt Budapesti (^8, Vas.: VA is). Kamara Varieté: Egész héten: Aki­nek nem inge... (7, Vas.: VA is)­­Városi Színház: Csütörtök; Torca; Beöthy—Bercsényi, (­8), Péntek; Fővárosi Zenekar hangversenye; (8), Szó : Trubadúr; Sugár—Podmaniczky, V. V/ö., (7), Ismét a porondon; (11), Vas.: Mindenki muzsikája; (4, 8), Állami Bábszínház: Csütörtök, Pén­tek, Szombat: A nyúl meg a kandúr; (­3, 5), Csütörtök, Pét­tek, Szombat: Sztárparádé, (M&). A rádió színházi műsorát Cs.: Szöktetés a szerályból (Petőfi: 20.15), Szó.: Apja fia (Kossuth: 14­ 30), Akik a tendert járják (Petőfi: 19 20), Vas.: legszebb lány a kolhozban (Kossuth: 14.10), A második front mögött (Kossuth: 20.20). Nyugtalan boldogság (Petőfi, 19.4.), Id­ozek tartsom­ KÜLÖNÖS HÁZASSÁG (Mikszáth Kál­mán regénye színes filmen): VÖ­RÖS CSILLAG (Lenin-krt 45.) tó5, 547, 9, Vas.: tó3, MÁJUS 1. (Már­­tírok­ út­ja 55)­­4­, 547, 9, Vas.: tó3, MUNKÁS (Kápolna­ u. 3/b.) 5, tó8, Vas.: 143, KORZÓ (Újpest) tó1, 6, K9. VII.ÁGOS ÚT (Vidám, «né, sovjét b­án): CORVIN (Kisfaludy-höz) 4, 6, 8. FELSZABADULÁS (Flórián­tér 3.) tói, 546, 8, Vas.: *42. SZABADSÁG (Bartók B.­út 64.) 4, 147, 169. ROYAL (Kispest) 6, K9... Vas.: 544. BRIGÁD (P­­set­firinc) %*•, • H8,­­•Vas.:--%4. TÁTRA (P.­­erzs.) H’6, %18, Vas.: SAS. TŰZ ÉS FERGETEG (történelmi fém): SZIKRA (Lenin-krt 120.) 4, &7,9, (prolongálva!) A KÍNAI NÉP GYŐZELME (színe, magyarul beszélő dokumentuim­): URÁNIA (Rákóczi­ út 21.) 4, A47, m, (pro’..!), ASTORIA (Szt. László­tér |jJ ^v 148, vaa.. .I/s41 ÖRDÖGSZAKADOK (lengyel film):" DÓZSA (Róbert K.-krt 61.) V..5, %7, 9. Vas.: 143, JÓZSEF ATTILA (Kálvária-tér 7.) Yi 4, 546, 8, savoy (arat-út 4.) m, %e, 8, (prof..!). BETHLEN (Bethlen-tér 3.) 4. 147, m, Vas.: 542, (prof.I) TÁNCSICS (Csend) 5. 548, Vas.: %3 (protoogálval). A TRUBADÚR (Verdi operája oias* fi men): FÓRUM (Kossuth L-u. 18.) 4. 147, %», Vas.: 5i2, DUNA (Fürst S.-u 7.) M»5, 547, D, Vas.S ■443. (prol.I), UGOCSA (Ugocsa-u, 10) 4, 447, Aí*9. KÖVIK­AG (színs raesefilm): OTTO­. RO (Bajcsy-Zs.-út 38.) 4, 6, Vas.: 10, 2, 4, 6, GYŐZELEM MOLDAVÁN: F­ÁKLYA (Lenin-kri 88.) d. u. est# 11-ig és Vas.: d. e. Asti-tól est# 11-ig folytatólag. TITKOS MEGBÍZATÁS (magyarul be­­szélő szovjet film): BÁSTYA (Lo­­ni­i-krt. 8.) 11, tó2, 4, tó7, 9. MARX (Landler J.-u. 39) 544, 546, 8. ZUGLÓI (Angol-utca 26.) tó5. Ms7, tón. TARKAKOCKÁS (német Blm): KOS­­SUTH (Váci-út 14.) 4,­­47, tó9. Vas.: 542, Patyomkin páncélos (a szovjet film­művészet halhatatlan alkotása): BODOGRÁF (József-krt 63.) t64, 446, 18. Berlin eleste I.—II. rési (színes, ma­gyarul beszélő szovjet Km): OSZT­­HON (Beniczki-u 3—5.) 4, 7, VES­TA (Lenic-krt 39.) 10, 1, 4, 7, PETŐFI (Rottenbiller-u. 37.) 4, 7. Vas.: t63, t66, t69. Vihar Grúziában I. rész (történelmi, film): PÁTRIA (Népszínház-U. 13.) 4, 6, 8, GLÓRIA (Thököly-út 56.) 4, 6, 8, Vas.: 2. ADMIRAL (Már­­tírok­ útja 5.) 445, 447. 549, Vas.: VIX Vihar Grúziában II rész ÚJLAKI (Bécsi-út 69) 4, 6, 8, Vas.: 2. Kis Katalin házassága (iigj.): AD? (Somoevi B.-út 3.) 4. 6. 8, Vas.: 2, ELŐRE (Determ­. 41.) 6, 8, Vas.: 4. (csütörtökösi szünnap!) KRISZTINA (Krisztina-krt 155.) 4. 6. 8, Vas.: 2 As orosz kérdés ÉVA (Erzsébet K­lmé-útja 36 fb) 4. 6. 8, Vas.: 2, ROXY (Rákóczi, út 82.) tón. tói. Vi3. tó5. tó7. tó2. Híradó mozi (Lenin­ krr 13.) 1 Magyar és szovjet híradó 2. A SZOVJET­­UNIÓ SZUBTHOPIKUS VIDÉKEI 3. LÖSZFALAK MADARAI 4- KROMEPSZ VAROSA. Reggel 9-től este 11-ig folytatólag. FÉNY (Újpest): 1. Magyar és szov­jet híradó 2. Úttörő-híradó 3- SZOCIALIZMUST ÉP Tt) HAZÁNK 1 NAPJA 4 A SZOVJETÜNK­ SZUBTROPIKUS VIDÉKEI 5 LÓ­VERSENY 6. KÉNYESKE. t­. u­­.-161 este tólO-ig és Vas.: d. u. tó­l-kor és d. u. tó4-től este tólO-ig folytatólag. Százötvenmillió fenyő­­csemetét ültetnek ki Az Erdészeti Tudományos In­­tézet, kik­öltve az Erdőközpont­­tal, kétnapos értekezleten be­­sz­éli m­eg az erdészet idő­szerű problémáit. Az első napon Rol­ler Károly, az Erdészeti Tudo­mányos Intézet i­gazgatója, Ba­bos Imre, az Erdőközpont osz­­tály­vezető­je és Bolvay Károly egvitenti tanár tartottak elő­adást Babos Imre kiemelte, hogy húsz év alatt a fenyőerdőterü­­letet a ma­i 117.000 holdról 496.000 re kell emelni, s ennek érdekében évenként 19.000 hold fenyőt kell telepíteni, illetve 152 millió fenyőcsemetét kiültetni. Kis- és apróhirdetések díjszabása forintban Milyen VasAt és ünnepnap ?eveé%s~ hirdetés? ° Csak Csak összes r...,rt „ i vidék Bpest példány Csiltört Vasáru. * Apróhird. _ „ szavanként 0.60 1.40 1.40 1.80 1.— 2.—• •Keretes •próssav. 1.— 2.20 2.20 2.50 1.60 3.20 KI,hirdetés ____ maként 1.20 2.60 2.60 3.— 2.— 4.— * A legkisebb hirdetés io szó. — A* elsős és minden vastagon szedett né keltének számit. — Telefonszám betűvel •»­4 szó — Álláskereső­nek 505Ev­eng — Szombaton * vasárnapra feladott kis- és apróhirdetések Utén 25% felárat számítunk. — Közhasználati szavak rövidítéseinek a jogát fenntartjuk magunknak. Hirdetések felvétele a kiadóhivatalunkban: V., Bajcsy-Zsilinszky-út 34. és az alanti helyeken Vill.­ózsef-körút 14., V., Kossuth Lajos-u. 4. V­. Fehérhajó-u 2., XI., Bartók Béla-út 82., XII. End­rész György-tér 2 és a hirdető­­irodákban. Vidékiek a hirdetési dijat csekken (81.080. sz.), vagy posta utalványon küldhetik be. MAGAS ÁRAT Tangóharmonikát ph­- Férfiruháért FIZETEK i váMAI :ver-nék­- Bl­ h-'k' baTonért, frjöltöért | kier. Budapest, Város- '.eKtöbbet fizetek, 2 lángú resó, 1 ház-utca 10. Telefon: P 0 L L Á K vili. 188—442. KAZAR-L­TCA 18. , . (Sz­á!in-út sarok.) és gáztűzhely, gt------------------pw Telefon: 227-915. melegvízzsíroló ----------------------Hívásra jövök gáz ésiáll^hütő ,^ANGl EWIEZT Reggel 8—este 8-ig gesz eS Vili. nutey , mp.cai áron Teszek, padlókefélő, [ Rákóczi út 80.. Udvarban telefonálhat . porszívóén E . Telefon: 421 038. 1 8 7 — 5 1­6. illllIinn VI.Nadvmezö- Rádióját hozza be (hl- Használt ruhanrmet. á*r« PUlilUI',, 31/p jo3_129 . búsat is), megvesszük, huzatot, fehérneműt stb., ipi I, , i sw tl'l | j■ becserél ifik. Ak­a mi vé- maga, áron veszek. telek nagy Választék- zálogban lévőt b. Porcelán figuráért, ét- ban. Borsfavná!. K­rály- ——--------1----------_ — készée'ért ezü-dék­ "tea ki'encvenkettö. — Ulólérhetetlen árat f.z#­­' Telefon: 22.8-682. sek használt férfin»­.egmagasabb árat, fizet _ -■ ■ ■ ■ .i házért. Csap Ak­kerké» Fuchs űrtel. Szent Ist- RADIOSERVICE ketté, félem. 426-835. vámkrt 27­­0-886. minőréprmm^ 'férfiruháit ' legjob-1** elefántcsont &tr. e,s-A FARAGÁSOKAT, harminchét. Tel.: porcellán figurákat, régi Irányt-a tizenhárom 220-35«. Hívásra poharakat, komolyabb —Tri­efon:_31­—71—53. jövök. Lakásberendezési tárgya- nínihmilTie­n­kát vesz, elad RADIOJAVITAS Hívinn*185__130 Nagy Sándor műkeres- gyorsan, szakszerűen. „ ' V° ‘ ° . , Iced és, Fürst Sándor-u. 2. C­S­A LA. Ruhát, kabátot, fehér- Telefon: 3­1­8 — 65 6. Raicsy-Zsí­­n«Priv­ót 18 neműt, függönyt, tak». __i - , , ,,, , -— rát. ágynem­űt böröndü­l «1 Hannszer JB Mindenfele grammofonn- s(b_ zálogban lévöt la “1------------------------IW I lemezt, grammofont magas áron veszek. Z O N G O R A TMaf!a.s Te- Hl ^ ■ ■ javitás, hangolás, szak-| C‘°n‘ ’’ ‘ . J_____ aawr«a —a-..2. ..|­átocz 'átrA ) 'ng- FIGYELEM | | és szívet néz kabát Zongorák, planinók, térfimMkín I ^enlegességek mér­hamón,'úrnők javitása. k^^^h^Leg^t’bbe. | ^./bó' n S gTr'a-i Tele'oTi- 2*^1_138 140*áotr­es 14o-731 ® nő| szabónál — -------------JjM‘óT£Í^-!lJLí!3u /pHlnlRAN­MCftliSI áUzXsoTIák‘ hlsínárt Férfiruháért, egyenra­szakbírálatot szakszerűen bundák vétele Somogyi .Ík?? 0?úráB» végez Bartos Dezső, szűcsnél. Kossuth Lajos, tófk­öhbet űzetek, Laube­rger-Gloss tanít- utca t­zenhárom, fél- Ya,sért,!lp, 15 i'L lánya. Eötvös-utca 23/b emeleten­. “a!­,,, no ----------|______________Crun­wald. Kazár-u. egy __------1 - ______ ri-S-S-: *■_ i_i Telefon: 227—110. Zongorák- pianinók UriäSI flPflt fl26l6k — szakbecslésrt, hangolása férfiruháért. felü­tőért. l-.i’It'KCIl ICllU Kramberger. Rolten- GUTTMANN. Kazár-u. 1 fizetek 22frr­7 12. 21. Telefon. je,. 427_d­o. I férfi ruhákért I ZONGORA Hívásra tévék, FROST, javítás, hajigolás. s^al­- TELEFONÁLJON. Férfi- wSM-SUB.iflKaspaseitSMik btrá at! PFMFTEFl, ^báját, egyenruháját, H O R R I B­I­L­IS Klauzál-u 3. T. 221—390 Szmokihigját kal­inka- árakat f­zedtek. -----—-----------—-— -----1- bátját,bőrkabátját, zálótf- FÉSU N­YIHAKÉJÍT, Zongorák, piasm­nóik­ban lévő tárgyait legma- kabátokért saját szakbecslése, szakta-­masabb áron megveszem, üzletem­ részére, stácsadás. — Fenyőné, 142—962. 141—984. FROST, Leffii'n-körút huszonhat —rt—------t——------- Kazár-ub­a öt. T-L-22^-.________FÉRFIRUHAÉRT hívásWl ballonkabátért I!iMd nm barn- ^ hanSolás, javítás,. — rtenzációs áfákat fizetek tumdj eladó. Peslerz^- 342-682. Aggteleki­ u. REISS, .Tel.: 226—963 bel. vagy Győri Istvánn 5. I. Daróczy. Kazár­ u. 2. Hívásra jövök u. 12. Lakatos. ................................................ • 11 , m HÍVJON, JÖVÖK BUTORVEVÖK iTTTTnTöTá kétszemé- lönyege Veszek bútort. . ruhát. chrvF| rM, I !:'esm,odcT !Iu *,aaász- Un|?a pince- és pad’ásholmit, FIGYELEM! ! kombinált szoba és Rákócz-út hegyver egész háztartást. Ül helyiségünkben: ' I.I1S. i”!,yes JjJi1; ketté- Telefon: 224-3-141-212 Király-utca 30. alatt 113-754. " ’ . p.rzs« és mésfait. » ___________________ 4 havi részlett­zetésre. .... "Tettet magas áron v-Arkamiék killönfélék eléleggel. nagy válás?- ,,5,35 v t J mi ste'r’ Szlávn-út 55. -*“S, m­unka ol­­tékban kaphatók: ' »«Yonvhaberen- Ceglédi. Tel.: 421-81. rsón Zicír Jenő-utca KISIPARI ROTOROK. f.«és es Wrtf: -—————— harminchárom.^ Kárpl­­q KAnk­TOSAmm SZOUy^G ‘wnái. __________ BÚTOR és TEXTIL Lift, JCQl'obbcin Ä rÄ KER-RT- “''br'^btM^k vkhct etAom | £S !IHK mmm«* « £ ^ — 'sKi^errsn<u> "vESZE- K HÍVJON *í'‘ hálót, kombi-állat, egye, AT vM* » bútordarabokat, egész ’ I 1,1. Tóth kárpitos. 2- Telefon: 189-553. háztartást, ruhaneműt, Ecseri-út 209 Bródy _ Stodor-u. 4­. 0-Egyéb berend. ( GÁRDOS, Ecseri-út 206 ■ „ - _ . Fizetési „kedvezmény, I H—ál--------------------! T ilH© Tel 1­42~~33­ 7 Rékám lé állvány dió. «TENTE» la Kétszemélyes patent re, kélatté, személyín szék- GYERMEKKOCSI ------—7-----——karaté fotelekkel, egy- "“’Y .3". Tass' és j­a­v­í­t­á­s Veszek használt buto- . . ., sezer-u. 18. tszl. 7. _ -rókát. Laphívásra jó­ személyes használ! re- ————— - VII. Kazinczy-U.51 vök. Triger, Ecseri- kamio, asztallal, szék- v­h­b L­K­K az udvarban telep 183. Telefonhivó­­rm­űvet olcsón eladók, lakberendezési .T^0­0­ . 141—850. .. _ val.alatok, kistübnelyisi -------------------------------- Rrtóteleki-u. 10. aszta- 3 4 3----7 8 7. £ek részére alkalma­­siffy Sándor Város- losnál. —-----------------*--------- tanácskozóasztal. 10 ki ház-utca nyolc. Veszek - ------------— Félháló, mahagóni író- ross­zékkel. hozzá ke használt hálókat kom- | KunvbaNitorok ol esztal könyvszekrény, vácsolt gascsi,tár fa hindu­ bútorokat úri- | csön. f­zelési ked- olcsón eladó. Reália- karokkal, szekrénnyé szobákat stb Levelező- i­vezménnyel készítő- uoda-utca 7. Szabó asz- nagyméretű tolóajtó­ban hívásra jövök­­­nél: József-körút 42 talos. iratszekrény, üverteze " :— « Asztalosmester. . . . .. —:---------- könyvszekrény, ezob. HÍVÁSRA ............................immin­ n Kombi­nált szoba két­ evezőpadi, márkás? k( Bútort, ruhát pince-,’R-kam­ás hálószoba, T­elves epedás reka­­pék. porcelán és five, pad'ásho­mit. feloszlott komplett mülú'.or. tölgy­ !!Jkova* eladó. Bp. Rózsa szerviz eladók. Szend háztartást veszek, fa­­róasztal eladó. V.. Ferenc-u. 63. I. 5. Pál-utca env III. kert( 1 38-640 1 a‘ulr‘* 1IL ■ Mronveg___ -----—-------------------„ - . . . v SZŐNYEGET. Legtöbbet fizet személyes, két szemé- u Ai fezohát k­ortahútort 'nlhát rtrni!^' yes reknmaek, foe- kombinált szobil VESZEK, melegviztúrolá, k­ik fotelatív, sez^on. ep^S2 háztartást. vidékről is! padlókefélő, S SAS I B L L INEI FALUS. 'ePS.DJ Házé villanyhűtő­». — .. -------------- r nnn ean „ “ ^ szekrány, stb.-ért Házéi komb'náltat. | I JT 7|1'SÖC 7®!-- 13----58----12. _______ feleszszinti lakáso- I ■fiifci1«' '»WW -------------------------------- r-tfclTvil.LAMöCcAy kát hacvatékot. — [ --------—--------------------- Szél* perzsaszőnyecet Pince-. narzsá'slomot. ' Király-utca 95. Rózsa- vennék, csakis privát- ^ ■ Kardos mindent vesz • utca sarok. Há ők, tól. Tel.: SIS-^858. IV., Irány'-utca ^elefon: 140—978. » kombinállak háromat- r——-----------—----- tizenhárom. LEGTÖBBET PIZET ' /^rveri ^ k0mO“ SCHILL­INGER -----------------------------­.... . . , olcsón. Gyén._________ A*zfii. UPn Ozleti polcokat. pulto­n flíRft házrtrtá.ért, I Má'ó-zobák. kombi-l SZŐNYEG deUáf^gWéndáV^« rodabútorért Slelngiszer­­ ná'tai. rekam ék ot-1 mos!" szék Tel.: 8S­—535. 1 3 5 — 37 €i’ j m Dob-mca0rffi,'0J SZTÁLIN-ÚT 34 Vwi csl Már üzenité --------:—:------------------: VOTBT — pt íiv:u részlet javítás, fel Lész Srmotraeok. afrik- »('lók­ö csé áron sür- h‘Ph. 'pl. üvegezés Horráth M matracok . alkalmi ér, e|9.i*k1- rS ,4. S W|v* 1- (Baross­i ban Bed'nay, Landler kedvezménnyel. — Ba­ beieton. 124—703. sarok.) Jefió_(István)_20. ... • kóc/i-u, 51.-----'Gyal?4le'.j|j - ié6xan0 Képes folyóiratok a Szép úribbá és utó- Eladó, eezloo, Siterté nagysági)' eladó. Foki- szépirodalmi és­ tud. garnitúra' e'adó, csak alvóhely. — Délután: ádéha .­Gyömrői-1723 ro mányói könyveket­ ki privátnak. Bimbó-ut 60. Pocsonyi-út 25. III. 4. jeligére............. resek. 120—942. mm ......................i i -«I 6.r„fcA © MBTm­A bí IRODABÚTORT b——. .a„Si» “e ,“b8 rendez?', Kombinált szoba két sze­­ténTufea 6TM/« (Kván- szekrény IS Teszek, ménbSn, ,relem',év,ai- ál) udvarban. f »|fQ “T A.S, rendkívül olcsót» eladó. ------------------------------- a W 1m m ■ .r ”1 Rákóczi-út 27/A L 4. Hálók kombinált szó­ __________­__________ Adler________________ bák rekamiék konv- Kombináttak. hálók o! Trátok, kombinált legolcsóbban cson Székely bútorúz szobák és garnitúrák . használt lel" Bajcsy-Z­itinszky nagy választékban " , modernre áta.a­ negyvenhárom, rendkívül jutányos f1,v«, alk.a mi 4r,b.a" ~---------------------­tss^tt AS LmSJS, bakonyi ERNt btri-n vártam­, 13131 bdl­rl „b.t, *•“ ......... rcARiTTAn Pet szőnyeget, özei Veszek üzletkémiáezést v ® n ® u i U R berendezést fe osz’ato! bútort, robot pince és összecsukható kárpito- háztartást legmagasab padlásholmolt. Telefon­­zott­ vendegdarak. sod­ban v­e­sz9—4-is 127—709. ronványbetétek. Javítást m­i ---------------—------------ is válla­l.­­ V­I­N­C­Z E. f­el.­­100----329. Háztartás feloszlás mi- Népszinház-u. 28* - -------------------­at. eladó: m­ima há- , .Te­lfon: 33^280. Gyermeká^^^járó romregzes sötét bordó Veszek használt há­zt sz­abályozható etetőszé szekrény, rekamié, epe- kombináltat. Hétfőtől: kék, konyhaberendező dús bordó szövettel xu­ m- Székely Bajcsy sek, jó minőségűik. Ja aus, Dorao szovek­ei, n,CCVYénhárom vilástt átalakítást vál fotel, székek, asztal, to- —---------------------------- falok, Himmler aszta vábbá konyhaberende- Lakkcsiszolt fehérháló, Jos. VI., Zichy Jenő . e , * D- reka íme két személ­yes Utca 32. (Nagymező-u­zes. Sal­ai Imre-utca 37. (ágynemű t­rióva^ Há- mePetL) IV. em. 4. Lift, rom matrac. két szab.--------^----------------------­■ -------—L-——■ mázsák töltve. Még*- Soik­onyá­ry befét, zsebú Há­rmajfó a­ szémszédbe­. (Y/e. ö!százért eladó. — tor. .összecSu­kósány • leg­­ős diófa szekrény,'kö- Keleti föld, Puskás, TI- olcsóbb;m­. fárf­ást vál­zépen üvesről él alló.- radar-utca tizenhárom, lal. Prohászka, Zkh. Tel.: 456—148.A 7 t­élútán. Jenő-utca '46.

Next