Magyar Nemzet, 1951. február (7. évfolyam, 26-49. szám)

1951-02-15 / 38. szám

6 SZÍNHÁZ ÉS ÍrLÖVÉSZET Munkásszí­njátszóból a Belvárosi Színház tagja Károlyi Béla elmondja életét Az ellenség ruhájában har­colni a mi ügyünkért nehéz, de szép feladat — és ezt a felada­tot sokan vállalták. Sok névte­len hős küzdött és halt meg így. Ilyen hős Kolinszky, az „Üzenet az élőkhöz“ című színdarab egyik börtönőre. Ez a szerep komoly művészi mun­kát kíván alakítójá­ul, Károlyi Bélától, aki tizennégy évi munkásszínjászói mult után tavaly került a Belvárosi Szín­házhoz. A fiatal művész meg­állta a helyét a nehéz szerep­ben. Most azzal a kéréssel for­dulunk hozzá, mondja el mű­vészi fejlődésének útját. Ho­gyan találja meg helyét a szín­házban. — Nehéz utam volt, amíg idáig érkeztem. Szüleimet ko­rán elveszettem. Ugyanúgy nyomorogtam, mint a többi, hozzám hasonló sorsú szegény gyerek. Nagyokat koplalva, igazi otthon nélkül tanultam ki a villanyszerelő szakmát. Fiatal életemnek ebben a Bo­rús korszakában egyetlen vi­dám folt akadt: azok a percek, amelyeket munkástársaimmal együtt kultúrcsoportunkban töl­töttünk. Mindig forrón szeret­tem a színházat, akkor persze a komoly színpadot nem tud­tuk elérni, igyekeztünk hát ma­gunk csinálni. Nem is szakad­tam el a kult­úrmunkától soha. — A felszabadulástól kezdő­­dő­­eg megváltozott az én éle­tem folyása is. Állandó munkái ■kaptam, a Széchenyi-gyógyfür­­dőben és újra nekifeküdtem a ku­ltúrmunkának. Mindig szere­tettel gondolok vissza akkori kul­úrvezetőmre, Farkas Gyulá­ra, akitől sokat tanultam. — Az 1947-ben megrendezett országos kultúrversenyen felfi­gyelt rám Szendrő Ferenc. A munkásszínpadokon is állandóan figyelemmel kísért, oktatott és javítgatta munkámat. Három év­vel később ezután kiemelt és leszerződtetett a Belvárosi Szín­házhoz. Ezek a napok voltak talán életem legboldogabb nap­jai. Éreztem, hogy érdemes volt minden szabad percemet a kul­­túrmunkának szentelni, tele vol­tam tervekkel, de szorongással is. Gondolatban felrajzoltam magamnak a jövőt. Tanulni fo­gok, igyekszem majd jól fel­használni azokat a tapasztalato­kat, amelyeket tizennégy év alatt szereztem. Ugyanakkor féltem­, vájjon milyen lesz a színház, a számomra új környezet? Nem lesznek-e a színészek gyanak­­vóak, féltékenyek velem szem­ben. Milyen öröm volt aztán, amikor közéjük kerülve, a leg­nagyobb szeretetet, a legmesz­­sízebbmenő segítőkészséget ta­pasztaltam. Ez a kedves, benső­séges légkör később sem válto­zott.­­ Nem feledkeztem meg közben az üzemi kulúramunká­sokról sem. A felszabadulás előtti küzdelmes évek és a későbbi munka sok mindenre megtanítottak. Olyan dolgokat tanultam, amelyeknek most lá­tom hasznát. Látom, hogy az üzemi kultúrmunkában nem színházat kell játszani — hiszen a színház ma már mindany­­nyiunké —, hanem meg kell szerettetni a művészek munkáját. A színházakkal is azt a kapcso­latot kell keresni, ami összefog minden becsületes embert, az üzemi színjátszók és a színházi dolgozók együtt kell építsék a mi új világunkat. —­ Most mindannyian a Párt kongresszusának sikeréért dol­gozunk. Igyekszem én is tudá­som és képességeim legjavát adni. Szerepeim kialakításánál érzem, hogy tudásom még hiá­nyos. Tanulok, foglalkozom a Színművészeti Főiskola anyagá­val, Sztaniszlavszkij munkáit olvasom. Mesterem­­k Bulla Magyar Nemzet Elma­r segítsége és irányítása mellett feldolgozom és meg­tanulom mostani előadásunk főszerepét, Julius Fucsikot. Ez a munka beszéd- és játékkész­ségem megjavítására szolgál. Károlyi Béla villanyszerelőből lett színész. Tehetséges munkás­ember. Mégsem tanulhatott, dolgozhatod volna képességei­nek megfelelően, ha egész né­pünk nem indul el az ember megbecsülésének és valódi fel­szabadításának, a szocializmus­nak az útján. Fejér László Ungár Imre Beethoven-estje Beethoven-szonátákat zongorá­zott a Bartók-teremben Ungár Imre, a bensőséges zenélés mes­tere. Látni és láttatni a zene se­gítségével: ezt teszi Ungár. Vilá­gos, áttetsző fogalmazásban mu­tatkoznak meg belülről kifelé áramló művészetén át azok az érzések, gondolatok, amelyek a zeneszerző egyéniségéből fakad­tak. Beethoven mély humánu­ma ihletett tolmácsolóra talál benne. Különösen a lassú téte­lekben nyilvánul meg szuggesz­­tív erővel a művész újjáteremtő működése, a hallgató szinte ré­szesévé válik az előadó rejtett műhelyében folyó feszült és összpontosított munkának. Ér­dekes módon, Beethovennak azokat a vonásait tárja fel a legszembetűnőbb módon, ame­lyek az első, a barokk klasszi­cizmus örökségeként élnek a nagy mester életművében. Egy fugato-részlet előadása minden­nél jobban meggyőz ennek iga­záról. Ungár Imre közönségsi­kerét a legőszintébb tetszésnyil­vánításnak mondhatjuk: a hall­gatóság önkéntelen lelkesedéssel fejezi ki háláját a kapott zenei élményért. (sz. i.) V­ándorkelengye az Operaház dolgozó asszonyainak Az Állami Operaház MKDSZ- szervezete kedves és gyakorla­tias gondolatot valósít meg. Négy vándorkelengyét létesít az Operaház ama asszony­ tagjai számára, akiket családi öröm ér. Két garnitúra már el is készült. A vándorkelengyét használatra adják át az operaházi mamák­nak , akik közt ma már balle­­rinákat is találunk, nem úgy, mint a régi világban, mikor a táncosnőknek tilos volt férjhez­­menni. A kelengye azután to­vább vándorol és odakerül, ahol éppen bekopogtat a gólya. E na­gyon figyelemreméltó és hasz­nos intézmény javára hangver­senyt is rendeznek az Opera­házban hétfőn este 7 órakor, a legkiválóbb művészek, Gyurko­­vics Mária, Palló Imre, Csinády Dóra, Ferencsik János, és so­kan mások közreműködésével. A Dolgozók festőiskolája nyitt meg Sárospatakon, 36 részvevővel. A tanfolyam hall­gatói a tanuláshoz és a rajzo­láshoz szükséges felszereléseket ingyen kapják meg. MMAndS ÁLLANDÓ HÉTKÖZNAPI mill MŰSORSZÁMOK: r­ádióműsor Febr. 18. Vasárnap KOSSUTH RÁDIÓ 7.00: Zenés vasárnap reggel Utána: Naptár. 7 55: Színház- és mozi műsor. 8 00: Hírek. Lapszemle Műsorismertetés. 8.30: Szít küldi ülmek. •­OD1 Egy falu — egy nőt­. ifj: Könnyű út a komoly zenéhez. Hl.30: Hanglemezek. 11.9: Becsület és dicsőség, Örkény István regénye. 11.25: Tarka muzsika 12.15: Tarka muzsika folyt. 13.00: Zenés posta. 14.10: Legszebb lány , kolhe­­­lem. 14.59: Könnyű muzsika. 15.30: Külügyi negyedóra 13.45: A magyar rádió műsora az Autotaxi Nemzeti Vál­lalat dolgozóinak. 16.30: Smetana: Négy polka. 16.40: Hanglemezek. 17.00: A Tartós békéért, népi demokráciáért c. lap Ism. 17.15: A-lám! vállalatok hírek 17.20: Szomszédaink tánczenéje. 17.40: Kincses Kalendárium. 19.00: Győzelemre visz a Párt! 20.20? A második front mögött 71-20: Hengképek a vasárnap sportjáról 11.55: Totobb­ek, 22.15: A Rádió tánczenekara. 1. 10: A milánói Scala zene­karát Toscanini vezényli. PETŐFI RÁDIÓ «09: Tisza partján elaludtam. 8.30: Falurádió. f.ftft: Reformat«« váltó so« fél­óra a stúdióból. 9.30: Evangélikus Istentiszte­let közvetítése. 10.15: Szórakoztató muzsika. 11.00: Miska báb­lemezesládája. 11.30: Bányászr­űsor. 12.00: A magyar rádió műsora az Almásfüzitői Ásván­yolaj­­ipari Vállalat dolgozóinak. 11.00: Budapest Hangverseny­termeiből. 14.00: Tánczene. Hanglemezek. 14.30: Szimfónikus zene. 15.90: Kérdezz — felelek! 15.20: Sólymos Péter zongo­rázik. 15.43: Szórakoztató zene. 15-55: A Rádió Gyerm­ekszín­­házának műsora, — Vorodja utcája. 11.40: Szív küldi szívnek. 17 00: Utazás az amerikai Parnasszusra. 10.00: Tánczene, Hanglemezek. 10.40: Szendvay László és zenekara játszik. Tölgyesi Júlia és Melts György énekel. 19.25: Svéd Sándor énekel. 19.45: Nyugtalan boldogság. 22.4­1: Szórakoztató zene. 21-30: Nyugtalan boldogság &* operett folytatása-Febr. 19. Hétfő KOSSUTH RÁDIÓ 1.55: Vasárnapi sporteredmé­­nyek. 7.05: Szórakoztató muzsika. 7.20: Színes zenekari muzsika Utána: Naptár. 0.99: Operettrészletek, 11.38: Maxim Gorkij és a for­radalom. — A viharmadár. 12.15: A Honvéd Petőfi Poli­tikai Tisztképző Intézet ze­nekara játszik. 13.00: Vidám zene. 14.16: Úttörő-híradó, 14.25: A Rádió szórakoztató zenekara játszik. 15.30: Liszt műveiből. 15.50: Műsorismertetés. 15.55: Keringők. Hanglemezek. 17.10: Diákélet. Az ifjúsági rádió műsora. 17-40: Dalolj velünk! 18.94­: A Néphadsereg híradója. 18.30: Hegedűszó. 20.30: A magyar rádió műsora a Posta Központi Jármű­javító dolgozóinak. 21.00: Mihály. — Kamjén Ist­ván regényét rádióra alkal­mazta Thurzó Gábor. II.43: Liszt: Hungária — szimfonikus költemény. 22.25: Magyar művészek — szovjet művek. 28.20: Tánczene. Hanglemezek. PETŐFI RÁDIÓ 5.55: Polkák. Hanglemezek. 9.15: A lengyel rádió szóra­koztató műsora Magyar­­ország dolgozóinak. 7.10: Beszélő atlasz: A Duna- Tisza-köze. 7.35: Operettrészletek. 8.15: Heli zenés kalendárium. 9.00: Hanglemezek. 10.10: Lakatos Vince és zene­kara játszik. 11.00: Óvodások m­ű­sora. 11.20: Hanglemezek. 15.00: Szórakoztató zene. 15.40: üzemi riport. 16.10: Veres Antal hegedül. Zongorán kísér Hajdú 1. 16.30: Hanglemezek. 17.10: A Bolsevik Part útja. A Párttörténet VII. fejeze­téből A Nagy Októberi Szocialista forradalom elő­készítése. 17.30: A Falurádió negyed­órája. 17.45: Tisza partján elaludtam. Farkas Ferenc feldolgozásai. 18.10: A Természettudományi Társulat előadássorozata. 18.40: Szomszéd népek dalai. 19.10: Koltai Vali és Faragó András énekel. 19.40: Egy falu — egy nóta. 20.00: A Rádió tánczenekara. 21.30: Romániai népdalok. 22.00: Szív küldi szívnek. 22.20: A lengyel rádió szóra­koztató műsora a magyar rádió hallgatóinak. Febr. 20. Kedd KOSSUTH RÁDIÓ 6.20: Népzene. Hanglemezek. 7.20: Operarészletek Utána: Naptár. 8.00: Operettdalok. 11-30: Fodor László furulyázik. Arányi György zongorázik. 12.15: Baráti népek dalai. 12.45: Debussy: Gyem­ekéneke — szvit. 18-00: Részletek Miljutyin 4. Sztreljnyikov operettjeiből. 14.10: A Rádió szórakoztató zenekara játszik. 15.30: Tömegdalok 15.50: Műsorismertetés 15.55: Keringők. Hanglemezek. 17.10: A Rádió népi zenekara ját­zik, Lakatos Sándor ve­zetésével. Közreműködik Lukács István—cimbalom, Béres Ferenc — furulya és Monár Anna — hárfa. 17.45: Termelési híradó. 18.00: A­lexej Tolsztoj, össze­állította Hegedűs Géza. 29.15: Miskolci műsor. 22.15: Hanglemezek. 23.00: Schubert: C-dú­r vonók­­ötös. 28.45: Tánczene. Hanglemezek. PETŐFI RÁDIÓ 5.55: Népzene. 8.15: Színház- és mozi műsor. 8.20: Vidám szovjet muzsika. 7.35: Magyar nóták. 8.00: Balettzene. 8.30: Színes muzsika. 9.00: Offenbach: Balettzene. 18.10: Szovjet művek két zon­­gorán. 10.40: Könnyű zene. Hanglemezek. II. 10: Szórakoztató zene. Hanglemezek. 15.00: Richard Strauss: Don Quijote — szimfónikus költemény. — Hanglemez. 15.40: Rachmaninov-dalok. 16.19: A Melódia-együttes ját­szik, Lorencz Kornélia és­­Szabó Miklós énekel. 17.15: A Természet és Tech­nika új száma. 17.30: Tánczene. Hanglemezek. 18.00: A magyar rádió műsora az Ózdi szénbányák Put­­noki üzemének. Dolgozóknak zenéről. A népzene, Ádám­ Jenő elő­adása. 18.40: Mindenki operái«. Erkel: Hunyadi László. Is­m­ertet! Blum Tamás. 19.40: Egy falu egy nóta. 19.10: A Rádió tánczenekara játszik 20.45: Mi történik a világ­gazdaságban» 21-30: Fiatalok hangversenye. A Rádió kamarazenekara játszik.­­*■ Vezényel Róna Frigyes. — Közreműködik Bókay Csaba — hegedű» 22.35: Szív küld a szívnek. KOSSUTH RÁDIÓ S.M: Hanglemezek I.Il. Lapszemle. 5.30: Hanglemezek. 5.00: Falurádió. 0.30: Hanglemezek. 0.43: Hírek. 7.00: Színház- és maxi műsor. 7.45: Lapszemle. Febr. 21. Szerda KOSSUTH RÁDIÓ 7.05: Zenekari muzsika. 7.25: Vidám dalok. Utána: Naptár. 11.30: Maxim Gorkij és a for­radalom. — Az anya. 12.15: A Honvéd Művészegyüt­tes zenekara játszik. 13.00: Könnyű dallamok Hanglemezek. 14.10: Úttörő-híradó. 14.25 Zsákay László magyar szerzők műsétből gordon­­kázik. Zongorán kísér No­­váki László. 14.45: A Rádió szórakoztató zenekara játszik. 15.30: A Békéstarhosi Zenei Gimnázium Énekkara. I. 050: Műsorismertetés. 15.55: Női szemmel... 17.00: Indiai jegyzetek. 17.30: Magyar zeneszerzők új művei. Az MDP II. kon­gresszusa tiszteletére. 18.00: Drága föld... 18.30: Szovjet dalok. 20.30: Építőipari félóra. 21.00: Liszt: A leláncolt Pro­metheus. 22.25: Tánczene. Hanglemezek. 23.30: Szebenyi János fuvolázik. Lőrincz Edit brácsázik. Rohmann Henrik hárfázik. Zongorán kísér Hajdú I. Febr. 22. Csütörtök KOSSUTH RÁDIÓ 7.00: Könnyű hangszerszólók. Hanglemezek. 7.20: Népzene. Hanglemezek. Utána: Naptár. 8.60: Tarka muzsika. Hanglemezek. 11.30: Falusi riport. 12.15: A béke védelméért,. Francia énekkarok. 12.45: Egy falu — egy nóta. 18.05: A Rádió szórakoztató zenekara játszik. 14.10: A Rádió Gyermekújság műsora. 14.45: Februári győzelem. 15.30: Beethoven: VI. szimfónia. 16.25: Alapfokú politikai isk. (Üzemi.) Népköztársaságunk alkotmánya. I. rész. 17.10: A Néphadsereg híradója. 17.50: Üzemi levelezőink je­lentik... 18 05: Fel ifjúmunkás!... 20.30: „Köszöntő“. A magyar rádió műsora a kongresz­­szusi verseny alkalmából. 21.20: Őrség a békén. 22.25: A Tátrai-vonósnégyes játszik. 23.09: Tánczene. Hanglemezek. 23.30: Zenekari muzsika. Hanglemezek. PETŐFI RÁDIÓ 5.45: üzemi lapok szemléje. 5.55: Magyar népzene. 6.15: Színház- és mozi műsor. 6.20: Reggeli muzsika. 6.30: Szórakoztató zene. 7.35: Erő, egészség. A jó víz. 7.43: Reggeli muzsika. 8.30: A­­Szovjetúnió a szocia­lizmus­­ országa. MD: Operettrészletek. 10.10: Bagossy Judit zongo­rázik, S. Jámbor Böske hegedül. 10.50: A Muzsika-együttes ját­szik, Kövesd­ Pál énekel. 15.00: Johann Strauss műveiből 15.48: Fiatalok zenei újságja. 16.10: Rácz Aladár cimbalmo­sok, zongorán kísért Rácz Aladárné. 16.50: Új hajtás. Fiatal költők versei a PártróL 17.20: A Kongresszusi Képes­­album ismertetése. 18.00: Tánczene. Hanglemezek. 18.40: Szív küldi szívüér”. 1960: Harc a békéért. 10.15: „Aki szép lányt akar venni.” Nagy Olivér né­p­­da feldolgozásai. 20.60: Tánczene. Hanglemezek. 50.10: Közvetítés a Magyar Ál­lami Operaházból. Smetana: Az eladott menyasszony. — Vígopera három felvonás­ban. 11-30: »Smetana: Az eladott menyasszony c. opera II. és IIL felvonásának közve­títése. PETŐFI RÁDIÓ 5.55: Szól a harmonika. 0.15: A magyar Rádió szóra­koztató műsora Lengyel­­ország dolgozóinak. 7.13: Állami vállalatok hírei. 7.35: Operarészletek. 8.00: Szórakoztató zene. Hanglemezek. 0.00: Varró Katalin zongo­rázik. 19.10: Szovjet hanglemezek. 10.45: Molnár Anna hárfázik. 1­. 00: Óvodások műsora. 11.20: Stróbl: Trombita-kettős. 15.00: Bor Kálmán zenekara. 15.40: A földkerekség egyhato­dán. Szovjet híradó. 15.55: Operettrészletek. 16.40­: César Frank: A-dúr szonáta. 17- 19: Hangszerszólók. 17.30: A Falurádió negyed­órája. 17.45: A Rádió esti iskolája. | 1. Magyar nyelv és helyes- | írás, 2. Számolás, mérés­ : 18.15: Tánczene. Hanglemezek­ | 18.40: Elméleti tanácsadás. 18- 55: Baráti népek dalai és táncai. 19.40: Egy falu — egy nóta. 20.00: A párttitkár. Elbeszélés, 20.25: A tudomány úttörői. 29.45: Szovjet muzsika magyar előadásban 21.30: Szív küld! szívnek. 22.90: A Rádió tánczenekar«. 22.30: Tarka muzsika. Hanglemezek­ 7.35: HíVai ismeztetés. 0.30: Műsorzárás. 12.00: Hírek 13.30: Hangoz Assír. 14.00: Időjárás- át­rszállát- Jelentés. IMS: Hírek Herb«. 11.20: Iskolások rádióit. 17.00: BlreC. 18-40: Hírek németőL 10.00: Hangot újság. 10.40: Hírek szerből 20.09: Hírek. 20.20: Tíz pénz ipart 22.10: Hírek, Sporthírek. 24.00: Hírek PETŐFI RÁDIÓ 1.S0. MHK negyedóra. 0.41: Hanglemezek. 0.05 Üzemi lapok szemlája. 0.45: Jó reggelt, gyerekek! 7.00: Hanglemezek 7.20: Hírek szlovénül. 9.20: Iskolások rádiója. 10.00: Hírek. 11.30: Műsorzárás. 18.30: Hírek szlovénül 21.00: Hírek franciául. Febr. 23. Péntek KOSSUTH RÁDIÓ 5.40: Női szemmel.*.­0.20: Magyar és szovjet dalok. 7.05: Handel: G-mol concerto grosso. 7.15: Hangszerszólók. 8.09: Operettdalok. 11.30: Maxim Gorkij és a for­radalom. — Találkozás Leninnel. 12.15: A Tű­zoltózenekar Ját­szik. I­­3.09: Könnyű dallamok. 14.10: Úttörő-híradó. 14.25: A Koncert­ zenekar ját­szik. Kassai János énekel, Strauss György zongorázik. 15.30: Máthé Jolán és Csajé­­nyi Eghin énekel, zongo­rán kísér Arató Pál. 15.50: Műsorismertetés. 15.55: Haydn: D-dúr szimfó­nia. Hanglemez. 17.10: Magyar zeneszerzők új művei az MDP II. Kong­resszusa tiszteletére. 17.40: A Természettudományi Társulat előa­adássorozata. 18.00: Alapfokú politikai Isk. (Területi és falusi.) Pártunk parasztpolitikája. IV. rész. 29.30: A magyar rádió műsora 21.09: A Rádiózenekar játszik. 22.25: Tarka muzsika. PETŐFI RÁDIÓ 5.45: üzemi lapok szemléje. 5.55: Glazunov: Sztyenka Ru­­zin — szimfonikus költe­­mény. Hanglemez. 6.15: A magyar rádió szóra­koztató műsora Lengyel­­ország dolgozóinak. 7.15: Állami vállalatok hírei. 7.3­5: Tíz perc tudomány. Mi a bányák embája? 7.45: A béke és munka dalai. 8.15: A Stúdiózenekar játszik. 19.10: A magyar ifjúság éne­kel. 10.40: Chopin-m­elodök. Elő­adja: Kü­ller Angéla. 1I. 00: Óvodások műsora. 11.20: Vidám dalok. 15.00: A Béres citera-furulya­­együttes népdalmű­sora. 15.40: Könnyű dallamok. 16.00: A MÁV Szimfonikus Ze­nekar játszik. 17.00: Szív küldi szívnek. 17.30: A Falurádió negyed­órája. 18.00: Gárdisták, előre! 18.40: A Pénzjegynyomda ének­kara énekel. 19.00: Paraskev—Hadzsiev: Vonósnégyes. 19.15: Operarészletek. 10.35: Egy fiú — egy nóta. 20.05: Szabadság. A Pártkon­gresszusra megjelenő anto­lógiát ismerteti Keszi Imre. 21.30: Baráti népek muzsikája. 22.15: A magyar rádió szóra­­koztató műsora. A „Különös házasság“ bemutatója A «Különös házasság» című új magyar színesfilm bemutató­ját ma, február 15-én tartják meg a budapesti Vörös Csillag, a Május 1., a Korzó és a Mun­kás filmszínházakban. Ugyan­csak ma Győrött, Pécsett és Debrecenben is bemutatják a filmet. Egerben, ahol a film külső felvételeinek egy része ké­szült, holnap, pénteken lesz az új magyar film bemutatója. Február 22-én Miskolcon, feb­ruár 24-én pedig Tatabányán és Salgótarjánban is vetítik már a «Különös házasság»-ot. Magyar kiállítás Brüsszelben A Belga-Magyar Társaság «Magyarország a plakátok tük­rében» címmel az Egmont-palo­­ta termeiben kiállítást rendezett Brüsszelben­ A kiállítás ünnepé­lyes megnyitásán a Szovjetúnió és a népi demokráciák képvi­selőin kívül Lalmand, a kom­munista párt főtitkára is meg­jelent. .Csütörtök, 1951 február 15 Magyar könyvek és tankönyvek Kárpát-Ukrajnában Uzsgorodról jelentik: Kárpát- Ukrajna az elmúlt öt év alatt, mióta Szovjet-Ukrajnával egye­­sü­l, igen nagy haladást tett a fejlődés­e útján. Ez a haladás kulturális téren is megmutat­kozik. Míg azelőtt Kárpát- Ukrajna falvaiban egyetlen kul­turális intézmény sem volt, ma a területen több mint ötven klub és olvasóterem működik. Az irodalmi, zenei, drámai, énekkari és egyéb körök mun­kájában több mint harminc­­ezren vesznek részt. Kárpát- Ukrajna területén mintegy hat­száz könyvtár működik, ame­lyeknek könyvállománya meg­­haladja a másfél milliót. •Kárpát-Ukrajnában egyre na­gyobb a magyar nyelven ki­adott irodalmi művek szám­a. Megjelentek Alekszandr Puskin, Tarasz Sevcsenko, Makszim Gorkij, Ivan Franko, Mihail Solohov és Oleszij Goncsar mű­vei. Kiadták Lenin művei kö­zül «Az imperializmus, mint a­ kapitalizmus legfelsőbb foka», «Az ifjúsági szövetségek fel­adatai», «Az állam és forrada­lom» című műveit. Nagy pél­dányszámban jelentek meg ma­gyar nyelven I. V. Sztálin «Az Októberi Forradaom és az orosz kommunisták taktikája», «A lenioizmus alapjairól», «A leninizmus kérdéseihez» című művei. «A Szovjetunió Kommu­nista (bolsevik) Pártjának tör­ténete» és «Sztálin rövid élet­rajza» elmaradhatatlan a ma­gyar kolhozparaszt asztaláról. Sok magyarnyelvű brosúra fog­lalkozik a mezőgazdaság vív­mányaival. Kárpát-Ukrajna ma­gyar iskoláit bőven ellátják tankönyvekkel A múlt év fo­lyamán több mint húsz magyar­­nyelvű tankönyvet adta­k ki. Parasztok és halászok írják a nép új dalait Szo­vj­et-Észtországban A Szovjetszkoje Iszkusztvo­­ hasábjain érdekes híradás érke­­­­zett hozzánk Szovjet-Észt­ország népi zeneszerzőiről. Az észt falvakban ez az is­­­­mert orosz közmondás járja:­­ «A mese: költészet. A dal: maga­­ az élet». Az életet dalolják az­­ észt kolhoznarasz­ok, akiknek­­ soraiból sok átlagon felüli te­­­­hetségű énekes és zeneszerző­­ kerül ki. Valahol megszületik egy dal — ez aztán vidékről­­vid­­é­kre vándorol s a nép köz­­kincsévé válik. Sok faluban is­merik például a Stockholmi Felhívásról szóló dalt, a­­Béke levelei-t, amelynek szövegét és zenéjét egy Torija faluban élő 73 éves kolhozparasztasszony, Anna Vahama írta-Egyébként is különösen nép­szerű Szovjet-Észtország falvai­­ban a béke témája. L. Zibo, And­a falu kolhozparasztja, nemrégiben küldte el a Köztár­saság Népművészet­ Házába «A béke legyőzi a háborút» című dalának szövegét és zenéjét. Ez már a harmadik leköti ázott­­ da­ls­zer­zem­é­­n­y­e. Voldemár Me­­g­hiszló, 62 éves kolhozparaszt a szerzője a «Kolhozunk asszonyai»­­ című dalciklusnak. A kolhoz­­i klub színpadán saját szerzetné-­é­nyeit szokta előadni, önmagát­­ kísérve harmóniámon. . Zenei­­ tehetség Johan Krikiman is. A­­ helyi kultúrház műkedvelő-cso­­­­portjában tanult meg hegedülni,­­ ott ismerkedett meg a kotta-­ olvasással és a hangjegyírással. Ma már önállóan zenésít meg Szovjet-Észtország költői­nek verseit és földijei körében nagy népszerűségnek örvend Sztálinról írt dala. Magas fejlettségi fokon áll a dalköltészet Hiúm és Szaaren szigetek halászkolhozainak tag­jai között is. .Tallini zeneegye­­sületek nem kevesebb, mint 1­1 dalt jegyeztek le, amelyeknek szövegét is, zenéjét is halászok írták Előreláthatóan 1951. elején Tallinban megrendezik a Köz­társaság népi énekesei, a «teje­lők» és a kolhozparaszt zene­szerzők kongresszusát. j Febr. 24. Szomba) KOSSUTH RÁDIÓ­­»M: Zenés percek. Hanglemezek. 6.30: Egy falu — egy nóta. 7.00: Szórakoztató zen«. Hanglemezek Utána: Naptár. 8.00: Tarka muzsika. Hanglemezek. 11.30: Anya. — Knore elbeszé­lése. Felolv. Sulyok Mária. 12.00: Együtt dobban a szí­vünk. 29.30: A magyar rádió műsora a Szegedi Textilkombinát dolgozóinak. Vezessen győztes Lászlóék. 22.25: Tánc éjfélig. Közremű­ködik: a Rádió tánc- és n­épizenekara. Krzal László, V­áradi Magda és Máté Jolán — ének PETŐFI RÁDIÓ I. 5. Csárdások. Hanglemezek. 6.15: A lengyel rádió sóra­­koztató műsora Magyar­­ország dolgozóinak. 7.00: Szính­áz- és mozi műsor. 7.05: Keringők. Hanglemezek 7.35: Szimfonikus zene. Hanglemezek. 0.00: Hanglemezek. 0.00: A Harmónia-egyű­en játszik. 0.45: Görög gyermekek műsora. 19.10: Mozarti F-dúr vonós­négyes. — Verdi: Vonósné­gyes. II. 59: Fejér György gordon­káik. Molnár Ágnes he­gedül, zongorán kísér Hindis István. 15.90: Azonos a Kossuth rádió műsorával 18.40: Szív küldi szívnek. 19.00: Hernádi Lajos zongo­rázik. — Mozart: F-dúr szonáta. 19.20: Közvetítés a Nemzet Színházból: Az élet híd]« Ilág Gyula színműve három felvonásban, 7 képben. Rendezte: Gellért Endre. Kosuth-díjas művész és Várkonyi Zoltán. Személyek: Bódog Mihály, vasmunkás — Rajczy La­jos, Erzsi, a felesége — Mészáros Ági. Kossuth-díjas, a Magyar Népköztársaság Érdemes Művésze, Veronka, Erzsi sógornői«* —­­Pártos Erzsi, Varga Antal, ács — Bihari Jószef, Tóni, Jani, fiai: — Hindy­­Sándor c* Sinkovk­a, Imre fh., Dániel András miniszteri tanácsos — Somlay Artur. Kossuth­­díjas, » Magyar Népköz­társaság Kiváló Művésze. 12.20: Az Állami Operettszín­­ház zenekara játszik« Vá­­rady László vezényel.

Next