Magyar Nemzet, 1953. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1953-07-25 / 173. szám

Szombat, 1853. Július 25. MAKSZIMKA LIS . Ha végignézzük az új, színes, szovjet filmet, a Matezimkát, amelyet tavaly készítettek a Kievi Filmstúdió művészei, idő kell jócskán ahhoz, hogy kibon­takozzunk varázslatának hatá­sa alól. Idő kell ahhoz, hogy a film bájosságát, kedvességét s mélyen visszhangzó regényes­sé­gének hatalmát leküzdve, mérlegre tegyük, amit láttunk s megvizsgáljuk titkait, mint a Urka pillangónak, gondosan ügyelve, nehogy leverjük hím­porát. E film­ pontosan úgy igézi meg a nézőt, ahogyan legked­veltebb ifjúkori olvasmányai, s talán leginkább Verne Gyula re­gényei. Lebilincselő, mert mese­belinek tűnik, jóllehet kétségbe­­vonhatatlanul igaz. Messzire so­dor bennünket időben és térben, távoli tengerek és szigetek felé s megtaláljuk benne azt, amit oly szenvedélyesen látni kívá­nunk: férfiakat, akik a legne­hezebb körülmények között vizs­gáznak bátorságból, becsületből, emberségből. A múlt század második felé­ben (a kapitalizmus rohamos fejlődésének korszakában) hősi példák, a bátorság és férfias­ság ,­lélekemelő példái gyako­riak, voltak hajósok között. A vitorlás hajókon az elemi erők­kel vívott emberfeletti küzde­lemre,­ a folytonosan leskelődő veszélyek lebírására, csak el­szánt férfiak vállalkozhattak. Szilárd alapja a filmnek Sztanjukovics orosz író »Mak­­szimka« című elbeszélése, amely a múilt század végén megjelent A­ Tengeri elbeszéléseid című kö­tetének talán legkedvesebb írá­sa­ Sztanjukovics ifjú korában, mint az orosz haditengerészet tisztje, körülhajózta a­ földet és élményeit mélyen emberi regé­nyes, Fordulatos elbeszélésekben örökítette meg, írásai bizonyít­ják, amit az irodalomtörténet számontart, hogy lelkesedett Csernyisevszkij és Dobroljubov haladó eszméiért. Szovjet kri­tikusok véleménye szerint min­den alapunk megvan a­rra, hogy a kis néger gyermek történetét az életből vette. A film, amely­nek forgatókönyvét Koltunov ki­­váló tálművé­szet­tel és hozzáértés­sel készítette el, túlhalad az eredeti elbeszélés keretein. A forgatókönyv az író már elbe­széléseinek néhány motívumá­val bővítette ki Makszimka tör­ténetét. A film rendezője , Sztá­lin-díja­s Vlagyimir Braun, a tengerészfilmek legnagyobb mestere. Lelke mélyéig ismeri az orosz hajósnépet, amelynek körében felnőtt és egész művé­­szetét,­anna­k szenteli, hogy mél­tó módon örökítse meg a szov­jet tengeré­szek kiváló cseleke­deteit. A Makszimka többi film­jeitől abban különbözik, hogy nem mai, nem is a közelmúlt, hanem­ a régebbi hajózás, a vi­torlázás regényes korszakát­­tárja elénk. Egy háromárbocos gyönyörű korvetten, az egykori orosz flotta egy hadihajóján játszódik a cselekmény nagy ré­sze- A rendezés hasonlíthatat­­lan ereje abban mutatkozik, hogy a hajó élete nem hozzá­vetőleges hitelességgel támad fel, hanem olyan pompás reali­tással, hogy minden idegszá­­luunkkal átérezzük, mit is jelen­tett vitorláson tengerésznek len­ni. És ami nem kisebb érdeme a rendezőnek: ez a hitelesség nem dokumentációs képsorok kapcsán mellesleg bontakozik ki, hanem a megrázó dráma­i események közvetlen hátterében oly módon, hogy az események lendületét ezzel még fokozza. A rendező kiváló színészeket mozgósított a nem könnyű mű­vészi feladatok megoldására El­sősorban is Borisz Andrejevet kell említeni Lucskin matróz szerepében. Ez a Lucskin szé­les természetű orosz, erénye a mélységes iga­zságérzet, a fér­fias, komoly bátorság, de iszo­nyú hibája, hogy valahányszor elfogja a magányosság érzése, mértéktelenül iszik. Lupskin kö­rül ismerjük meg a matrózok különböző típusait s az öreg fe­délzetmesterben, a vén tengeri medve jellegzetes figurájában a® egyszerű matrózok atyai gond­viselőjét. Megismerjük rendre a tisztikart is, élén a becsületes kapitánnyal s közte a haladó­szellemű, , rokonszenves Gorelov hadnagyot, Lucskin őszinte jó­akaróját. A film legfontosabb szerepe azonban nem színész kezébe kerül, mert a történet központ­jában Makszimba áll, egy néger kisfiú. Aki a filmet megtekinti, aligha­ tudja leküzdeni kíváncsiságát, amelyet a kisfiú kiléte támaszt benne. Játéka ugyanis oly ter­mészetes és valószínű, minden mozdulata oly közvetlen és ben­sőséges, hogy önkénytelenül ezt a kérdést támasztja: miként lehet­séges ez, hiszen ilyen pöttömnyi gyerek nyilvánvalóan nem lehet képzett művész. Bánatos­ sze­meiben valódi könnyek csillog­nak, rémülete átragad a néző­re, öröme jókedvre derít. Bizo­nyára helyes, ha elmondjuk, hogy ez az elragadó fiúcska va­lódi nevén Tolja Bobikin ar­­h­angelszki iskolásfiú, orosz férfi és néger anya gyermeke. A rendező finom tapintattal ne­velte a film feladataira, mígnem teljesen megértette, mit kell tennie. Az a mély szeretet és baráti érzés, amely B. Andrejev iránt támadt gyermeki lelkében, annyira áthatotta, hogy segítet­te feladata megvalósításában és ki tudta fejezni az amerikai rab­­szolgahajóról megmenekült né­ger kisfiú megható,­­ szenvedé­lyes ragaszkodását a hajla­mas termetű, jóságos orosz matróz iránt. Ez a film nagyszerű művészi munka, elsősorban azért, mert olyan fontos kérdésre ad élményszerű, felejthetetlen választ, várjon szabad-e, lehet-e embert kény­szerű alantas helyzetben tarta­ni azzal a durva ürüggyel, hogy a bőre másszínű. Hogy ez a kérdés a filmen nem a mai társadalmi kérdések tömkelegé­ből merül fel, semmivel nem csökkenti a válasz erejét. Az derül ki ebből, hogy a­ válasz még a társadalmi fejlődés ala­csonyabb fokán is egyértelmű. Nem kétséges, hogy a cári hadi­hajó legénységének erkölcsi ma­gatartását sok tekintetben ke­resztényi vallásosság határozta meg, a film ezt világosan érzé­kelteti. Lucskinban már nem vallásos, hanem népi jellemvo­nás az igazságérzet és az em­beriesség. Ez mint alapérzés tökéletesen elegendő arra, hogy undorral, megvetéssel és gyűlö­lettel forduljon a rabszolgatar­tók ellen. A történelmi háttér, amely a drámai cselekmény kapcsán elv nagy erővel tör előre, lényegé­ben a következő tételt tárja elénk: a cári Oroszország, bár­mily visszamaradt is volt még a jobbágyság felszabadítása után a múlt század utolsó negyedé­ben — népe emberi magatartá­sával magasan a rabszolgake­­reskedő Amerikái Egyesült Ál­lamok fölött állt. A jelek azt mutatják, hogy Amerika múltjá­nak ezt a sötét foltját ma sem tüntette el. A harsányan böm­bölő szabadságszólamok mögött a tagadhatatlan valóság mutat­ja az ordítozok valódi lényét: a rabszolgakereskedőt. A film anélkül, hogy a múltat hamisan aktualizálná, ezt a gondolatot ébreszti, tehát jól harcol a mai rossz ellen. A drámai események két hajó találkozása kapcsán bontakoznak ki. Az egyik hajó a­z orosz korvett, a másik néger rabszolgákat szállító amerikai hajó. A nemzetközi egyezmé­nyek szerint a rabszolgahajó le­génységének kötél jár. A szállít­mányt tehát el kell tüntetni. Így kerül Makszimba az óceán vizébe s onnan az orosz hajó fedélzetére. Ez a vízből kimen­tett, pőre néger fiúcska feltá­masztja az orosz matrózokban a­z apai szeretet szenvedélyét, fel­támasztja az orosz matrózok legtöbbjében, de leginkább Lucs­kinban. Ezt a nagyszerű, embe­­ries magatartást változatosan, megragadóan mutatja be a film. Lucskint már nem gyötri a ma­gányosság kínzó érzése, mert szeret valakit. Leszokik az­­tal­ról. Lenyűgözően hiteles a lé­­lekrajz. A leglüktetőbb drámai eseményeket az indítja el, hogy Lucskint a rabszolgakereskedők foglyul ejtik és a kisfiú minden erejét megfeszítve törekszik ar­ra, hogy kiszabadítsa. A szív­­szorító kalandok egész sora­i, és új színnel gyarapítja, egy­re gazdagabban bontakoztatja ki előttünk ennek a szép példá­nak egész mélységét­ Ahhoz a képhez tapadunk, amelyen a­ ha­talmas termetű Lucskin kézen­fogva vezeti a tengerészruhába öltöztetett néger fiúcskát és egész lényét áthatja az apai kö­telességérzés nagyszerű tudata. Emlékezetes mű a Makszimka — emberségesebb, melengetőbb, színesebb film en­nél aligha sok született. S a nagy emberi érzések, a nagy szenvedélyek, amelyeket feltá­maszt, szinte egybefonódnak a tenger változó képeivel, a rémü­­letes viharzással dúló víztömeg, az óceáni nyugalommal dics­fényben sugárzó vízrengeteg ké­peivel. Nagyon szép film­et és hálát érdemelnek alkotói, mert heví­tik az ember felelősségérzését a gyarmati sorban sínylődő né­pek, a faji előítélettel megkülön­böztetett és elnyomott népek iránt. A magyar hangfelvétel, amely kitűnően sikerült ezt , a törekvést hatásosan előmozdít­ja. Újvári Imre LEGJOBB SZÓRAKOZÁS A KÖNYV sokezer könyvből válogathat AZ ÁLLAMI KÖNYVESBOLTOKBAN BUDAPEST MINDEN KERÜLETÉBEN MOST JE­LENT MEG: Tyihonov: Válogatott versek ... 175 lap, kötve 16.50 Ft Mark Twain: Utazás az Egyenlítő körül ... 448 lap, kötve 17.0 Ft Anand Mark Párizs: A buli (Regény) ....................314 lap, kötve 20.— Ft Valentyinov: Afrikai történetek (Elbeszélések) 190 lap, kötve 12.— Ft Sahov: A tűzmadár nyomában (Regényes útleírás) .................431 lap, kötve 30.— Ft Bényi—Supka: Zichy Mihály (Számos műmelléklettel) ...... 160 lap, kötve 36.— Ft Itt a­ nem! Hétfőtől árusítják az Operaház és az Operaház Erkel Színháza bérleteit A közönség hatalmas érdeklő­dése közben kezdődik hétfőn az Operaház és az Operaház Erkel Színháza — a volt Városi Szín­házi—jövő évadjára a bérletek kiadása. Az érdeklődést nem­csak az elmúlt évad eredményei igazolják, amikor az Operaház­nak és a Városi Színháznak együttesen 61.000 bérlője és több mint egymillió látogatója volt, hanem a jövő-játékév vál­tozatos műsora is. Az Opera­házban bemutatják az első szovjet operát, amely magyar színpadra kerül, Mejtusz művét, »Az ifjú gárdává és Kenessey Jenő egész estét betöltő m­agyar balettjét, új betanulásban, új színpadi kiállításban és rende­zésben adják elő Beethoven x Fidelio úr-ját és Verdi »Othelló«­­ját. Az Operaház Erkel Szín­háza nemcsak új magyar operát és új szovjet balettet mutat be, hanem új rendezésben és beta­nulásban játssza Erkel »Hu­­nyadi László«-ját, Puccini »Tos­­cá«-ját és az Operaház Erkel Színháza színpadára költözik át felújított formában Verdi »Rigo­­letto«-ja, Mozart műve, a »Figaro házasságáé, valamint Verdi »Ál­­arcosbál«-ja. A bemutatott és felújított műveken kívül az Ope­­raház mindkét színháza tovább játssza az elmúlt évad műso­rán szereplő valamennyi operát és balettet. A bérleteket először és első­sorban az üzemek és intézmé­nyek dolgozói számára árusít­ják. Az Operaház látogatói szá­mára 15 bérletsorozatot ad ki, s mindegyik bérlet 10 előadás­ra szól, az Erkel Színház 18 bérletsorozatot és mindegyik 8 előadásra érvényes. Az Opera­házban a legdrágább bérlet egy évre 323 forint, az Erkel Szín­házban 202 forint, a legolcsóbb mind a két színházban 26 fo­rint. Ezeket az összegeket is hét részletben fizethetik a bér­lők, az első részletet a bérlet kiváltásakor. Az Operaházban a jövő évad során 150 bérleti elő­adás lesz, az Erkel Színházban 202. A bérletrendszer alapelve — a most kezdődő bérletezés során ennek az elvnek fokozott érvé­nyesítésére törekszik az Opera­ház igazgatósága! — hogy mi­nél változatosabb műsort kap­janak a bérlettulajdonosok mind­két színházban. A másik elv: nemcsak az előadások számá­nak fokozására ügyel a szín­ház, hanem a színvonal eme­lésére is, hogy kielégítse a szé­les tömegek kultúrszomját, operaszeretetét, növekvő igé­nyeit. Az Operaház, a Néphadsereg Színháza és a Madách Szín­ház kapcsolt bérleteinek eladása igen nagy sikerrel járt. Az Ope­raház mindkét színházának bér­leteladása során pedig, az ed­digi jelek szerint, a bérlők ta­valyi hatalmas száma még je­lentősen emelkedni fog. tol­lheggyel „Trükkös“ híradófilm A Lenin­ körúti Híradómozi araszos betűkkel hirdeti: »He­­ringsdorf, francia kultúrfilm.« Az ember meghökken. A keleti­­tengeri, igazán ismert nevű né­met fürdőhelyről pont francia kultúrfilm készült volna? Node nem, a mozi másik plakátján, a nyomtatott szövegen már sze­mérmesen átragasztották a té­ves »francia« szót. Igen ám, de itt viszont mit látunk? Hogy is írják a nevét ennek a német fürdőhelynek? Heringsdorf... Ez áll a plakátokon, mint 2. számú trükkös meglepetés. Ezek után bementem és megnéztem a Heringsdorfról szóló, persze hogy német filmet és rájöttem, hogy a derék Híradómozi — egy idő óta elharapódzott gyakor­­latához híven — megint egyszer tavalyi filmet repetált. Tavaly ugyanezt a filmet ugyanitt lát­tam már. Ez volt aztán a har­madik trükk, amely e sorok meg­írására késztetett. A moziláto­­gató több figyelmet és főbb ki­szolgálást vár, igénylő ismeri az angol iro­dalmat, s irodalomtörténeti könyv, vagy lexikon sem áll mindenkinek rendelkezésére, engedje meg a Nemzeti Szín­ház, hogy nevében ezúton iga­zítsunk helyre. Bán Johnson-ról sohsem hallott az irodalomtör­ténet. A »Volpone« szerzőjét Ben Jonson-nak hívták. Való­színű, hogy a névelírás csak sajtóhiba. Am efféle sajtóhibát ilyen nyomtatványnál észre kell vennie a kézirat alapján a nyomdának és tájékozottsága alapján a színháznak... A Volpone szerzője A Nemzeti Színház bérletvál­­tási hirdetményében a jövő évad műsortervét is közli. Nem csu­pán a színre kerülő darabok címét és íróinak nevét sorolja fel, hanem — helyesen — né­hány mondatban a mű tartal­mát is ismerteti. Ebben az ismertetőben olvas­hatják a bérletigénylők töme­gei, hogy a jövő évadban elő­adják a »Vo!pone« című komé­diát. A szöveg szerint a darab »Shakespeare kortársának, Bán Johnson kitűnő angol dráma­írónak remekműve.­. Minthogy nem minden bérlet­ HÍRÜNK a világban □ A »Welt und Volk« ber­lini könyvkiadóvállalat a na­pokban kiadta német nyelven Veres Péter »Gyepsor« című könyvét. □ A »Ny Dag«, Svédország Kommunista Pártjának lapja közli Bernt Lindberg tanár­segéd tanulmányát Rákóczi Ferenc szabadságharcáról. A lap közli Mányoki Ádám ma­gyar festő Rákóczi-portréját is. □ A »De Waarheid« című holland lap munkatársa több­hasábos cikkben számol be Magyarország fővárosáról. TAPSRÓL A TAPSRA ÁLLATKERT Július 19-én kedvezőtlen időjárás miatt elmaradt előadás Jegyei július 26-ra, vasárnap estére érvényesek. Előadás kezdete 8-kor Indulás előtt a negyedik VIT-re utazó magyar fiatalok küldöttsége A magyar ifjúságot 1500 hallgató, harminc középiskolás tagú küldöttség képviseli majd utazik Bukarestbe.. A magyar a bukaresti IV. Világifjúsági értelmiségi fiatalok is több Találkozón. A küldöttség tag- mint negyven képviselővel ja­inak egyharmadát az alap- vesznek részt a IV. VIT-en. szervezetek választották a A mde­teket szombaton an­­többi a VIT művészeti verse- nepélyesen búcsúztatják a nyevi részvevő ifjúsági együt- alapszervezetek. Vasár,­tesek tagjaiból szomszakbot és i­ap­g­­­e, székhelyeken ifjú sportolókból került ki. _ gyűlnek össze, ahol a megyei ...A^alszervezetek küldötte­­ISZ-bizottság átadja a mo­­kozott közel 250 ifjumunka fiataljainak VIT-zászlaját. van. A parasztfiatalokat százan ba­t képviselik majd Bukarestben. A VFT-küldöttség tagjai hét­köziül kiváló termelőszövetke- főtől gyülekeznek Budapesten, Heti Fiatalok? az állami gazda- itt kapják meg a szép, egysé­­ságok és gépállomások legjobb ges VIT-ruhát is. A magyar ifjú dolgozói, egyénileg dől- küldöttség tagjai a­­hét végén gozó parasztinak. Több mint­­ különvonaton utaznak Buka­­negyven egyetemi és főiskolai I restbe. 5 A VIT-re készülő együttesek hangversenye? Mindinkább közeledik a ne­gyedik VIT megnyitásának időpontja. A bukaresti béke­­találkozó nemzetközi zenei ver­senyein részt vevő fiatal mű­vészeink elindulásuk előtt egy­mást követő hangversenyeken mutatják be felkészültségüket. Ezeknek a hangversenyeknek ezenkívül fontos gyakorlati hasznuk is van: a koncertsze­replési rutinnal még nem ren­delkező fiatal szólisták és az erre az alkalomra alakult új együttesek így pódium-tapasz­talatokra tesznek szert, növelik előadásuk biztonságát. De ezek a hangversenyek arra is jók, hogy a felkészülés itt mutat­kozó esetleges kisebb hiányos­ságait még ki lehessen javí­tani. Ehhez kívánunk hozzá­járulni azzal, hogy beszámo­lónkban nem annyira a meg­levő pozitívumokat emeljük ki — az elismerés ebben az eset­ben különben is a Bukarestben elnyert, remélhetőleg­­nagy­számú díjakban fog megnyil­vánulni —, hanem a még ki­javítható hiányosságokra hív­juk fel a figyelmet. Az Állatkerti Szabadtéri Színpadon tartották meg a SZOT ének- és tánckara, vala­mint az Ifjúsági Népi Zene­kar együttes hangversenyét. A SZOT-kórus a tehetséges Si­mon Zoltán vezényletével igen jó benyomást keltett. Pontosan, fegyelmezetten énekelnek, szép, kiegyenlített a hangszínük. Bár nagy virtuozitást kívánó fel­adatokat, mint például Svjes­­nyikov »Künn­a réten”-je, na­gyon jól oldották meg, a hatá­sos befejezések megfelelő fel­építésében egyes műsorszámok­nál még van tennivaló. Nem emelkedik még kellően Kodály — egyébként jól előadott — Kállai kettősének és Farkas: Állj be közibénk című dalának befejezése. Az utóbbi előadásá­nak hatását nem emeli, hogy a szólista, Petri Miklós, kézben­­tartott papírlapról »puskázza« a szöveget. Az ilyesmire nemzet­közi találkozón és különösen tömegdal előadásának eseteiben vigyázni kell. Igen jó benyomást keltett a SZOT tánckara is. Molnár Ist­ván, a tánckar gazdag fantá­ziájú, kitűnő vezetője, koreográ­fiáiban igen figyelemreméltó kí­sérleteket tesz a népi táncfor­­mák továbbfejlesztésére, elsősor­ban a na­gy térhatások és a többszólamosság terén. Ez a legmeggyőzőbben az igényes művészi színvonalon megkom­ponált, hétrészes Magyar Képes­könyv című táncjátékban sike­rült leginkább. Vavrinecz Béla kísérőzenéje éppen a koreográ­fia eme egybekomponáltságának mond ellent, amikor az egyes részeket felületesen odavetett modulációkkal köti össze, s így az egész kompozíció szerves egysége a zenében megbomlik- Véleményünk szerint ez könnyen kijavítható hiányosság. Többet kell és lehet is még javítani a mai tematika igényével fellépő Új szántás előtt című tánckom­­pozícióban. Az előadás itt még nem érett. Ehhez nagyban hoz­zájárult a zenekíséret megol­datlansága: ilyen bizonytalan rit­musú zenével és ilyen basszus­­menetekkel nem lehet kiáll­ni. (Általában a tánckar és a zenekar még nem eléggé össze­szokott, erre a rendelkezésre álló időben nagy figyelmet kell fordítani!) A koreográfia — vé­leményünk szerint — túlkompli­kált. A többszólamúság nem egyszer zavaros és mesterkélten hat. A túl nagy térforma nem nagyon praktikus, hiszen nem látható előre, hogy a VIT mű­sorforgatagában milyen méretű színpadra kerül Bukarestben ez a tánc, úgy gondoljuk, hogy alapos egyszerűsítéssel meggyő­zőbb, szebb lenne a kompozíció. Az Ifjúsági Népi Zeneka­r tü­zes, temperamentumos játéka bizonyára Bukarestben is meg­teszi hatását. Bemutatott műso­rukban különösen a Bihari­csárdás hat, ellenállhatatlanul. Viszont Liszt 11. Rapszódiáján még dolgozni kell: nagyon ön­kényesek a tempók, túlságosan külsőséges­­patronokra­ bízzák a sikert-külön ki kell emelni a nagy­­létszámú együtteseket mozgató műsor gördülékeny, zökkenő­­mentes lebonyolítását, ami min­denképpen hozzájárult a siker­hez, és ami a remélhető bukar­­resti sikernek is egyik nem je­­lentéktelen feltétele. Igazságtalan és helytelen len­ne, ha a Budapesti Ifjúsági Ze­nekar margitszigeti hangverse­­nyéről érdemben alkotnánk vé­leményt. Ez, a VIT-re Kórody András vezetésével szorgalma­san és tervszerűen készülő ze­nekar és a hangverseny tehet­séges, fiatal szólistái: Pauk György és Vásáry Tamás, nem­csak az ügy komolyságához és fontosságához nem méltó, ha­nem általában civilizált állapo­­tokkal összeegyeztethetetlen kö­rülmények között voltak kény­telenek hangversenyt adni. Ugyanis a hangverseny színhe­lye, a Majakovszkij Színpad tel­jesen alkalmatlan hangverse­nyek tartására. A színpad és a nézőtér lényegében, akusztikai szempontból a margitszigeti ko­­csiúton van (amitől csupán egy kis kerítés választja el). Este nyolc és tíz óra között pedig ennek a­z útnak a forgalma fel­ér a Nagykörút forgalmával. Azzal a különbséggel, hogy a Nagykörúton a motorkerékpárok nem használnak nyitott kipuffo­­gót. Ilyen körülmények között itt nem arról volt szó, hogy egy-egy távoli vonatfütty, va­gy autódudálás zavarta volna az előadást (ezek a szabadtéri hangversenyek természetes és megszokott velejárói), hanem a­ hangverseny színhelyétől nyolc­tíz méternyire motorpróbát tar­tó motorkerékpároktól, a tömött autóbuszok hörgésétől és kor­szerűen gépesített közlekedésünk más, sokszínű akusztikai meg­nyilvánulásaitól a zenét több­ször ... egyáltalában nem le­hetett hallani. Mondanunk sem kell, hogy ezek a körülmények nemcsak a zene hallgatását za­varták meg, hanem az előadás színvonalát is befolyásolták, így, sajnos, ez a hangverseny, többet ártott, mint használt. Miként lehetséges, hogy a hangversenyt rendező Orszá-­ gos Filharmónia vezetői csak hangverseny után jöttek rá,, hogy amíg a Majakovszkij Szín­pad jelenlegi helyén van, ott nem sza­bad szimfonikus hang­versenyt tartani? Ezt eddig miért nem vették észre? S. T. A VIT-re induló művészek és együttesek díszelőadása A IV. Világifjúsági Tatáik­-s­zóra induló művészek és együt­tesek július 27-én, hétfő este 8 órakor díszelőadást tartanak az Operaház margitszigeti szabad­téri színpadán. Közreműködik Cserhát Zsuzsa, Csinády Dóra, Fülöp Viktor, Gabos Gábor, Ha­vas Ferenc, Korodi András, Kun Zsuzsái, Melis György, valamint a Budapesti Ifjúsági Zenekar, a Debreceni Népi Együttes Ének­kara, az Ifjúsági Népi Zenekar, az Ipari Tanulók Központi Együttese és a Szakszervezetek Központi Művészegyüttese. A műsoron a Bukarestben élői adásra kerülő számok szertn 4- nek.

Next