Magyar Nemzet, 1953. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1953-07-25 / 173. szám

§ 4 NAPI KRÓNIKA taiuiiimmiiimmimmnmnmmimiiimiimuuummiimiiiimmiiiiimiimiimiiiüiuuuimim R ádióbírálati § P O & T PESTI PERCEK Üveges és csapolt... Néhány hete már, egy mi­niszteri rendelet értelmében, nem szednek belépődíjat a ze­nés szórakozóhelyeken. Illet­ve... Belépődíjat nyíltan nem szednek, de valami kis burkolt formáját mégis megtalálják an­nak, hogy a vendég »megérez­ze*,­ hogy elegáns helyen« szó­rakozott. Mert például, ha a margitszigeti Nagyszálló terra­­szán, vagy más, hasonló nívó­jú étteremben a kánikulától ki­száradt torkú vendég elrebegi, hogy »kérek egy pohár sört«, a kiszolgáló udvarias mosollyal ezt válaszolja: »Csak üveges sörrel szolgálhatok.« »Legyen hát üveges« M­int beleegyezzen a kiszáradt torkú vendég és csak a fizetésnél bánja meg a könnyelműségét. Mert az üve­ges sör jelentősen drágább, mint a csapolt, de különösen drágább az a­­különleges mi­nősége, amit ezeken a vendég­látóipari helyeken kapni lehet. Ha a minisztérium elren­delte a belépődíjak eltörlését azért tette, hogy minél többen, minél olcsóbban vacsorázhas­­sanak, szórakozhassanak ki­tűnő vendéglőinkben. Már­pedig ezt a célt egyáltalán nem szolgálja az, hogy ha egy pohár sört meg akar inni va­laki vacsorájához, akkor ezért egy üveg »különlegesség«, vagy »dupla maláta“ árát kelljen kifizetnie. A beléptidíj akkor is beléptidíj marad, ha ezt nem úgy nevezik és nem jegyet ad­nak a 3 vagy 5 forintért, ha­nem csak a legdrágább minő­ségű sört hajlandók kiszolgálni — körülbelül ugyanilyen diffe­renciával. Vendéglőink étlapjai 15—20 féle ételt is kínálnak a fogyasztónak, szabad válasz­tást engedve számára, hogy ol­csóbb, vagy drágább étellel akarja-e éhségét csillapítani. Tegyék meg ezt az engedményt azok számára is, akik a forró nyári estében, a jóízű vacsora után egy pohár sört akarnak meginni. (1.) — Feketén cséplő és beadást szabotáló kulákokat ítélt el a bíróság. Szabó József kiskun­­majsai kulákot, aki július u­-án elcsépelt, de még mindig nem teljesítette beadását, hathónapi börtönre, Balázs Gyula balaton­­endrédi kulákot, aki 18 kéve rozsot csépelt el kézzel, két­évi börtönre, Ekman István ga­­rabonci kulákot, aki a múlt ősszel leadott földjén aratni kezdett, félévi börtönre ítélte a bíróság.­­ Az üzletek niyitási és zá­rási idejét, az ebédszünetet az üzletek bejáratánál jól látható helyen fel kell tüntetni. Új rendelet intézkedik arról, hogy pontosan fel kell tüntetni a legközelebbi három-négy azonos szakmájú bolt hétköznapi, szom­bati és vasárnapi nyitvatartási idejét is. Ez az intézkedés meg­könnyíti a dolgozók helyzetét.­­ Kibővíti hálózatát a TÜZÉP a fővárosban és a vidéken. Bu­dapest területén korábban 200 TÜZÉP-üzlet volt. Júliusban a fővárosban 170 új TÜZÉP kis­kereskedelmi üzlet nyílt. Augusztus végéig az üzletek számát ötszázra, az év utolsó negyedében pedig a szükséglet­nek megfelelően mintegy nyolc­­százra emelik. A vidéki váro­sokban a megyei és járási szék­helyeken, valamint az ipari góc­pontokban 42 új telepet és 107 üzletet létesítenek a nyár folya­mán. Az „Állami áruház" Lengyelországban .A­­Tribuna Ludat jelentése beszámol arról, hogy Varsóban és Lengyelország több más vá­rosának filmszínházaiba­n bemu­tatták és nagy sikerrel játsszák az »Állartti áruház« című ma­gyar f­i­l­m­v­í­gj­átékot. Rádióműsor SZOMBAT, JÚLIUS 25. KOSSUTH-RÁDIÓ: 11.30: Ózdi ko­hók. — 12.10: Keringők, polkák. — 12.30: Filmzene-hangverseny. —13.30: A világ ifjúsága énekel. — 14.20: Bogácsi népdalok. — 14.45: Meg­emlékezés Csernisevszkij születésé­nek 125. évfordulójára. — 15.30: Hangszerszólók. — 16.00: Beszélő at­lasz. Khmer. — 16.15: Egressy Béni és Simonffy Kálmán dalaiból. — 16.30: Rimszkij-Korszakov és a Se­­herazade. Előadás. — 17.10: Könyv, muzsika, színház. — 17.55: Mi tör­tént a külpolitikában. — 18.00: Szív küldi. — 18.10: Falurádió — 19.00: Hangos Újság. — 20.10: Állami Áru­ház. Operett 3 felvonásban. — 23.17: Helyszíni közvetítés Brüsszelből a női tőr egyéni döntőjéről. — 23.32: Tánczene. PETŐFI-RÁDIÓ: 7.35: Részletek múltszázadbeli népszínművekből. — 8.05: Balettzene. — 8.40: Sjemesev műsorából. — 9.00: Operettfinálék. — 10.10: Hangverseny. — 10.40: Lu­toszlawski: Triptychon — három szi­léziai dal. — 10.50: Mai magyar operákból. — 15.00: Népi zenekar. —­ 15.30: Rossini: A Sevillai borbély. — 16.30: Sibelisis: Finlandia — szimfonikus költemény. — 16.40: Tíz perc közgazdaság. — 16 50: Tanul­junk énekszóra oroszul! — 17.10: Jizív küldi. — 17.30: Csajkovszkij: A cárnő cipellője — nyitány. — 17.40: Kodály: II. vonósnégyes. — 18.00: Tánczene. — 18.40: Dalok a­ XVIII. századból. — 19.00: Mozart: F-dúr szonáta. — 19.10: Zenekari hang­verseny. — 19.45: Sport. Módosítások az autóbuszközlekedésben A Fővárosi Autóbuszüzem közli, hogy július 27-től, hétfő­től kezdve az autóbuszjáratok közlekedésében a következő mó­dosításokat eszközli: A 6-os járat meghosszabbított útvonalon, a Miklós­ tér és a Nagyvárad­ tér között közlekedik. A Madách­ tértől a Nagyvárad­térig a 36-os járat eddigi útvo­nalán haladnak a kocsik. A 22-es járat útvonalát a Bu­­dagyöngyétől a Moszkva-térig meghosszabbítja. Egyidejűleg megszünteti a 49-es járat közle­kedését. A 36-os járat a Boráros-tér és az István-park között közle­kedik. A kocsik a Boráros-tértől a Csáky-utca és a Katona Jó­­zsef­ utca keresztezéséig a 15-ös járat útvonalán, majd innen az István-parkig eddigi útvonalu­kon haladnak.­­ A Landler Jenő Járómű­­javító ifjúmunkásai pénteken adták át a IV. VIT tiszteletére terven felül vállalt és elkészí­tett 424-es mozdonyt. Ez a mozdony viszi majd Bukarestbe a VIT találkozójára a magyar ifjúság küldöttségét.­­ Az állami gazdaságokban befejezéshez közeledik az ara­tás. Csütörtök estig 108 gazda­ság jelentette, hogy teljesen el­készült az aratási munkával. Az igazgatóságok közül továbbra is a dunántúli gyümölcstermelő vezet: tizenhat gazdasága je­lentette, hogy végzett az ara­tással.­­ A tokiói rádió által közölt hivatalos adatok szerint a Hok­­kaido-sziget felett lezajlott or­kán három nap leforgása alatt csaknem 4­0.000 hektár vetés­­területben okozott kárt, ami mintegy 1100 millió jen érték­nek felel meg. Egmont CSÜTÖRTÖK: A műsor te­­rebélyesedése feltűnő! úgy lát­szik, mégis csak a szép, a jó, a művészi győz lassanként a végeláthatatlan szürkeség fö­lött! Néhány héten belül meg­szaporodtak az operaközvetíté­sek, megjelent Shakespeare, most pedig Goethe tör utat ma­gának a stúdió labirintusában, hogy végre az ő szavát is meg­hallhassa a magyar nép. Olyan üdvös változás ez, amit az egész hallgatótábor a legna­gyobb örömmel üdvözöl és az eddigi eredmények alapján fo­kozott várakozással tekint a rádiószínház további fejlődése és eredményei elé! Nos, éppen az »Egmont« az a darab, mely­nek előadása feltárhatta az el­múlt rendszer, sőt az elmúlt fél évszázad hamis esztétiká­jának egyik hihetetlenül félre­vezető szemléletét. Az önkényt gyűlölő, a terrorral szembe­szálló Egmont, az első sikeres polgári forradalom hőse Német­alföldön, helytállt az emberi jogokért a maga idejében. Goethe világosan, tisztán ki­fejti drámájában ennek a való­ban demokrata férfinek, a sza­badság szerelmesének ábrázo­lásával azt, hogy minden zsar­nokság múlandó. (Érdekes volt Gyárfás Miklós bevezetője!) A magyar kritika és iro­dalomtörténet, beleértve Wild­­ner Ödönt, akinek Goethe­­könyve a legnagyobb példány­számban forgott közkézen (»Goethe-breviárium«), általá­ban és csekély kivétellel azt állította, hogy az Egmont gyenge alkotás, »nincs benne elég erő, velő«. Nem találtak a darabban drámai életet s nem értették, hogy Goethe miért tartotta éppen ezt a mű­vét különbnek sok másiknál! Totyakosnak, lírai ömlengéssel teli,­ terjengős, lüktetés nélküli, bőbeszédű szomorújátéknak könyvelték el az Egmontot! Nem látták meg, vagy nem akarták meglátni az igazi mon­danivalóját. Csakugyan hosszú a darab, hőse cselekvéseiben valójában »passzív«, de a sza­badságeszme fáklyaként világít minden mondatából! Nem hiába tiltotta el Goebbels a náci színpadokat attól, hogy az Egmontot műsorra tűzzék! An­nál többször adták a szovjet frontszínházak! A rádió csaknem negyedére rövidítette — ennyit még a hosszú-hosszú Egmont-ból sem lenne szabad kivenni — Goethe drámáját, de pótolta a hiányt: művészi egységbe hozta azzal, hogy a beethoveni kísérőmuzsi­kát nyújtotta keretként — a tel­jes Egmont-nyitánnyal s az ide komponált »K­ Srchen«-dalok­­nak a beágyazott helyen való el­éneklésével. Ez már oly­an stílusos és nagyvonalú rende­zői megvalósítás, amiért Cse­res Miklóst, az előadás rende­zőjét nyilvános elismerés illeti. A szereposztást a végén el­hadarták s így csak azokról tudunk írni, akiknek hangját felismertük. Tímár József tö­kéletesen játszotta a vesztébe rohanó hőst, akiből szinte el­lenállhatatlan bűvölet árad em­bertársaira. Alba herceg hideg­vérű, kegyetlen alakját Kovács Károly hangalakítása tárta elénk, mély emberábrázolással. A nőiességében is hősi voná­sokkal felruházott Klarchen— Klárika, sajnos, nélkülözte mindazokat a jellegzetessége­ket (a szereplő művésznő elő­adásában), melyről Schiller így ír: »Utánozhatatlanul szé­pen rajzolták meg.« Csak a dráma végén erősödött a sze­­­repben. Orániai Vilmos, Ferdi­­nánd, Brackenburg s a többi kisebb szereplő- nem nyújtott kiemelkedő alakítást, a pármai hercegnő meg teljesen ki­maradt a darabból. Klarchen édesanyja sok színnel gazdagí­totta rövid jeleneteit. Keresztúri­ Dezső magyar Egmont-fordítása mind szín­padi nyelv, mind magyarság szempontjából magasan felül­múlja a régieket, nemcsak Szigligetiét, mely elavult, de Salgó Ernőét is. A dalokat Szecsődy Irén énekelte, való­ban tökéletesen. A rádiónak tehát sikerült »rehabilitálnia« Goethe »Egmont«-ját! _ t­rföl­KSt____ KARINTHY FERENC: BUDAPESTI TAVASZ — Regény — (103) Markó az ajkába harapott, aztán felállt, zsebbe süllyesztett kézzel az ablakhoz lépett, hal­kan fütyült valamit, min­t akit már nem is érdekel többé a be­szélgetés. De nem tudott alakos­­kodni, még egy pillanatig sem; visszafordult és a válla fölött mondta: — Te partizán voltál, velünk együtt fegyverrel harcoltál a­ hitleristák ellen. És akár párt­tag vagy Pintér, akár nem, mi azt hittük, hogy ezután is ve­lünk fogsz tartani. Ha téved­tünk, akkor vedd úgy, hogy egy szót se szóltam. — Nekem semmi közöm azok­hoz ott — felelte Zoltán és az asztalt nézte mereven. — De miért baj az, ha valaki gróf? Én azzal se törődtem,, hogy ki zsi­dó, vagy akármi. Talán kezdjük el megint a nagyszülőkkel? — Zseniális okoskodás! Mit gondolsz, ha valakinek van nyolcszáz vagy ezer holdja, az rajjongani fog azokért, akik fel akarják osztani a földjét? Zoltán kiment a szobából, de nem tudott tovább lépni, állt az ajtó előtt, ujjaival a nadrágján zongorázott. A folyosón éppen Hugó kacsázott végig, az a ko­pasz emberke a gazdasági osz­­tályról, akiitől az első napon szalonnát és kenyeret kapott. Most már nem lisztes köpeny­ben, hanem elegáns kétsoros ru­hában járt, gomblyukában a szociáldemokraták kalapácsos emberével­­ osztályvezető úr­nak szólították és a raktárban már nem ő maga, hanem két rendőr mérte a krumplit, a sót. De azért mindig roppant nyá­jas volt, hozzá külön a­zért is, mert Deseőék bizalmasának hit­te, most is már messziről kia­bált: — Szervusz drágám, szer­vusz! — és két kézzel intett, hogy bocsánat, de szörnyen siet, ki se lát a sok dolgából. Zoltán elnevette magát: egy­szerre ostobának tűnt fel az előbbi vita. Ördög vigye a gró­fokat a­ talpnyalóikkal együtt, morogta és kopogás nélkül újra benyitott Markóhoz. — Miért nem szóltál előbb, hogy erről van szó, a földről? Mondd meg, mit kell tennem ... Azt várta, hogy Markó tán megszorítja a kezét vagy leg­alább is hátbavágja, de amaz nem mutatott semmiféle megha­­tódást — ugyanolyan tárgyila­gos volt, mint akkor, amikor először ment el hozzá a váci­­utcai házba, hogy, pisztolya nincs, de kész nekik segíteni. — Azt kell csinálnod, hogy nyisd ki jól a szemed. És arra figyelj, mi a csudát akarnak ezek hirtelen mind a rendőrsé­gen? No jó, most eriggy, dol­gom van. Majd még beszélünk. Zoltánt egész nap egy furcsa és ismeretlen izgalom fűtötte: hát mégis vannak, akik bíznak benne, számítanak reá? Hogy is mondta Markó: azt várták, hogy ezután is velük fog tarta­ni, akár tagja a pártnak, akár nem ...? Pedig ő nem kommu­nista, megmondta nekik őszin­tén. Mostanában minden lehűlő azzal kevélykedik, hogy milyen régi forradalmár, itt a rendőrsé­gen is csak úgy hemzsegnek az ellenálló hősök s akit valaha el­buktattak az iskolában, antifa­siszta vértanúként veri a mellet — de ő még azt sem mondta el senkinek, hogy Markóékkal néha kiment éjjel az utcára... Igaz, ami brosúra a felszabadulás óta megjelent, a főkapitányságról rögtön hazavitte vagy már ott elolvasta és kétszer elolvasta, elejétől végig Rákosi debreceni beszédét a­ Szabadságban. Föld­osztásról, újjáépítésről volt szó ebben a beszédben meg aj füze­tekben, amelyeken kiadóként a Magyar Kommunista Párt sze­repelt, s tulajdonképpen nem is talált bennük semmi olyasmit, amivel ne lehetett volna egyet­érteni — dehát attól csak nem tesz még valaki kommunista? A kommunistákat egészen másfaj­ta embereknek képzelte: olya­noknak, akik teljes életükkel, minden lélekzetükkel egy nagy ügyet tudnak szolgálni, bör­tönben is, még az akasztófa alatt is. Mindig ott va­nnak, ahol legsűrűbben röpködnek a go­lyók, küzdenek, sebeket osztva és sebeket kapva, az első vonal­ban, nem pihenve és soha el nem csüggedve. Hiszen nagy­szerű lehet így élni: a­z ember tudja, hogy miért s minden nap le is mérheti, mit tett érte. Hi­szen­­benne is fel-feltámad a vágy, hogy ilyen legyen — de máskor magányos és révedező, egy apró szúrásra meghátrál, visszabúvik, mint csiga a há­zába s ha sejti is az igazságot, hagyná másra, hogy kiássa. Azt is, hogy itt dolgozik most a fő­­kapitányságon, átmenetnek, köz­játéknak tekinti csupán a maga sorsában: az ő élete mégis csak a könyvtár csendje, Bud­enz ké­pe alatt. De azért még a délelőtt el­kezdett jobban körülnézni a saj­tóosztályon: tulajdonképpen mi is történik itt? Eddig csak azzal törődött, hogy a munkáját elvé­gezze, a többi nem nagyon érde­kelte. Amióta ő belépett, az osz­tály létszáma néhány fővel megszaporodott. Deseő Bélán és rajta kívül itt volt mindenek­előtt ez az Erzsi, a Csáky Er­zsi, az osztály gépírónője. Zol­tán most vette először szem­ügyre: olyan szerényen és hal­kan viselkedett a sok hangos és mozgékony ember között, észre sem lehetett venni. Fiatal leány volt, tán húszéves s egészen csinos, kissé telt, a gépírásban kissé ügyetlen, egyszer-kétszer helyesírási hibát is vétett, ilyen­kor Zoltánnak kellett kijavíta­nia. Azt is csak most látta meg, hogy ez a hallgatag Erzsi mi­lyen finoman tartózkodó elegan­ciával öltözködik itt a sok ko­pott rendőrségi ember között: többnyire ugyanabban az ango­losan szabott kamgarn kosz­tümben járt, világos blúzban, sötét selyemharisnyában és la­­possarkú sportcipőben. Aztán itt volt, meghatározatlan munka­körrel, az a­z Andrássy Miska, egy elviselhetetlenül jópofa, nyegle fiatalember, aki folyton zsidó­ vicceket és Arisztid-vicce­­ket mesélt, bámulatosan élet­hű hanghordozással s akit a többiek Macsinak neveztek, mert ez szemlátomást mind egy tár­saság volt, Deseő Bélával és Sztankovich Ottóval, meg a Tor­­resini-langyokkal együtt. András­­sy, Andrássy ... amíg a nevét ismételgette, Zoltán egyszerre rádöbbent, hogy hiszen ez is grófi család, gróf Andrássy, így hívták a­­kiegyezés utáni első miniszterelnököt... No lám, mégis csak érdekes, együtt van­nak ezek mind ... Nem itt dol­gozott, de bejáratos volt a sajtó­­osztályra az új detektívfőnök is. Mersitz Egont nagy hűhóval, külön csónakon hozatták át Bu­dáról , híre már hetekkel előtte járt, hogy milyen hőstetteket vitt végbe az ellenállási moz­galomban: német autókat lopott el s több védencét a Gestapo karmaiból ragadta ki. De ma­­­guk között azért most is csak vén stricinek nevezték s Deseő egy alkalommal nevetve mesélte el Zoltánnak, hogy szegény Mer­sitz, rajta röhög a­z egész város, beütött neki a szabadság, negy­venéves koráig semmit se csi­nált azon kívül, hogy egy idős Waldbott bárónőnek udvarolt — és most itt van, szégyen­szemre dolgoznia kell. Senki sem tudta megmondani, milyen alapon lett ez az ember detek­­tívfőnök: egyébként minden szél­tolók közt Auersitz látszott a legelszántabb sviháknak. Egy öregedő szépfiú: sűrű szemöl­dök, sötét, villogó tekintet, kreol arc, szenvedélyes ajak, kurta, kemény mozdulatok s minden szavában fanyar humor, amely szúrt és vágott. Nyomozóival a régi főkapitányság egy épen maradt melléképületében ütött tanyát; első dolga volt húsz de­­tektívből nappali és éjjeli test­őrséget szervezni, ezek az utcán is mindig ott lebzseltek körülöt­te s ha Mersitz belépett egy szo­bába, a folyosón ácsorogtak Azonkívül régiségeket is gyűj­tött s mesélték, hogy már az első napokban kincseket érő bútorokat rekvirált magának. (Folytatása következik.) Lósport A szombati ügetőversenyekre Je­löltjeink a következők: I. Bárcsak — Betörő. II. Ajka — Alá Péter — Akárhogy III. Avanti II. — Dizőz D. — Hegyes. IV. Oculi — Manci V. — Botond. V. Kereső D. — Lotte Hammer — Délibáb. VI. Bérczi — Lucky Star — Mr. Hugh. VII. Űj­­szász — Sophie Long — Attila. VIII. Lís Volo — Véletlen — Karcsi. IX. Gyi­lovam — Giza — Ártatlan. X. Lázár D. — Marcsa — Adópenge. A vasárnapi galoppversenyekre Je­löltjeink a következők: I. Dorottya — Gazdasszony. II. Sandi — Csaló —■ Bagó. III. Loncika — Szándékos II. — Cédr. IV. Adu ász II. — Ecsed — Tempico. V. Remete — Mintegy. VI. Citera — Tesék Mária — Mirelité. VII. Csicsóka — Cecília — Cécó. VIII. Sziporka — Fullánk II. — Makád. IX. Akármelyik — Fióka — Dehogyis. X. Ingatag — Álom T. — Dictum­f. .Szombat, 1953. J­ú­l I­u­s 35. Sákovics világbajnok Brüsszelben pénteken dél­előtt az egyéni párbajtőr VB két középdöntőjét vívták le. Berzse­nyi az I., Sákovics a II. cso­portban vívott. Mindkét vívónk remekelt. Berzsenyi három győ­zelem után 5:4 arányban le­győzte az olimpiai bajnok olasz E. Mangiarottit. Sákovics a má­sik csoportban viszont D. Man­giarottit győzte le 5:0-ra. A két magyar vívón kívül bekerült a két Mangiarotti és honfitársuk, Marini, a francia Dagallier és Muyal, valamint a svéd Rebin­­der. A női tőr egyéni VB II. for­dulójában először Dömölki, Mor­vay és Elek Margit vívott és sorrendben öt, négy, illetve há­rom győzelemmel jutott tovább. Dömölki 4:2-re legyőzte a leg­jobb franciát, Garib­et. Utánuk a másik három magyar vívónő, Kiss Kató, Zsabka és Elek Ilona vívott s előbbiek 4:4, Elek Ilo­na pedig öt győzelemmel jutott a legjobb huszonnégy közé. Pénteken este került sor a párbajtőr egyéni világbajnokság döntőjére. A döntőből a fiatal Sákovics került ki győztesként 6 győzelemmel és egy vereség­gel. A második helyet is ma­gyar versenyző, Berzsenyi fog­lalta el. Három új rekorddal kezdődtek meg az országos úszóbajnokságok Pénteken délután ünnepélyes keretek között nyitották meg az 1953. évi országos úszóbajnok­ságok sorozatát. De ünnepi volt maga az elsőnapi verseny is, mert nem kevesebb, mint három új magyar rekordot értek el a győztesek. 1500 méteren az is­mét formába lendült Csordás 18:48.1 p-re javította saját 18:49.6 p-es rekordját. Az ifjú Záborszky is jó idővel (19:26.8) lett második. A nap szenzáció­ját Fehér Z­solt szolgáltatta, aki a 200 m-es pillangóbajnok­ságban 2:35.8 p-es új országos rekorddal legyőzte a kétszeres 100 m-es világrekorder Tumnek Györgyöt, aki 2:37.1 p-vel lett második. A régi rekordot 5 tav­í­totta 2:36.2 p-cel. A harmadik rekordot a női 4x100 m-es ve­gyesváltó érte el 5:10.8 p-vel, ami alap-világrekordnak is szá­mít. Részidők: Hunyadfi háton 1:16.8, Killermann mellen 1:23.6, Székely Éva pillangózás­sal 1:21.2, Gyenge Vali gyors­úszásban 1:9.2 p. Férfi bajnokságok: 100 m: Kádas 57.6 mp, 2. Ipacs 58.2 mp. 100 m mell: 1. Aradi 1:15.8 p, 2. Kunsági 1:16.4 p, 3. Utassy 1:16.6 p. 4x100 m: 1. Budapest ,,AB 9:06.8 p, 2. Budapest ,,B­ 9:23.6 p. Női baj­nokságok: 100 m: 1. Gyenge Vali 1:6.7 p, 2. Novák Éva 1:7.4 p, 3. Gyergyák Magda 1:7.5 p. 100 m mell: 1. Killermann Klári 1:23.8 p. 100 m pillangó: 1. Székely Éva 1:18.5 p, 2. Littomericzky 1:22.3 p. Komáromban ünnepi keretek között egyesült a két VIT-váltó Az Ausztria felől csütörtökön Sopronba befutott váltó folytat­ta útját Győrbe, majd Komá­romba. Pénteken délután meg­érkezett ugyancsak Komáromba a Csehszlovákia felől futó VIT- váltó is. A két váltó a Szov­jet Hősi Emlékmű előtt talál­kozott, ahol a DISZ komáromi titkára üdvözölte az ötvenfőnyi csehszlovák küldöttséget, amely­nek nevében Iván Litvaj, a szlovákiai Ifjúsági Szövetség központi vezetőségének titkára mondott köszöntő beszédet. — Büszkén adom át a vál­tót, amely sok győzelmet ara­tott már eddig is a béke meg­szilárdításában. A fiatalok békefrontja áttörhetetlen, ezért győzni fog. A váltó tagjait felvirágozták, majd az egyesült váltó elindult a tatai szénmedence felé. Az in­­dulás után a csehszlovák és magyar fiatalok baráti atlétikai versenyen vettek részt. Az atlétikai bajnokságok első napja Férfi bajnokságok: 100 m: Goldo­­ványi 10.7 mp, 2. Záránál 10.9, 3. Varasdi 10.9 mp. 400 m: 1. Bán­halmi 48 mp, 2. Adamik 48.1 mp, 3. Szentgáli 48.2 mp. 5000 m: 1. Pénzes 14.36 p. Kovács nem indult. 110 m gát: 1. Retezár 14.9 mp. Súly: Kövesdi 14.54 m. Rúd: Ho­­monnai 410 cm Magas: Szabó (Győr) 184 cm. Női bajnokságok: 100 m: 1. Bartáné 12.2 mp, 2. Gyarmati 12.3 mp, 3. Tilkovszky 12.3 mp. 400 m: Bokori 58.2 mp. Diszkosz: 1. Józsáné 42.21 m, 2. Se­réül 41.48 m ifj. rekord. Szombati kiemelkedő sportesemények Atlétika: Országos bajnokságok második napja, Sport-u., d. e. 10 és d. u. fél 5 ó. Férfi számok: 3000 m akadály, 10.000 m gyaloglás, távol, diszkosz, 800 m, 200 m, 200 m gát, maratoni futás, tízpróba. Női számok: 80 m gát, gerely, magas, 4x100 m, ötpróba. Labdarúgás: Esti Béke Kupa mér­kőzés: Csepel—Szombathely, Csepel fél 9 ó. Jubileumi torna: Miskolci Lók.—Salgótarján, Pereces—Postás, Diósgyőr, 3­6. úszás: Országos bajnokságok má­sodik napja, Sportuszoda, d. e. fél 10 és d. u. 5 ó. Férfi számok: 200 m gyors, 200 m hát, 100 m pillangó, 200 m mell, 100 m hát. Női szá­mok: 100 m női hát, 400 m gyors, 200 m mell, 400 m vegyes úszás, 4x100 m vegyes váltó. Vívás: Világbajnoki verseny Brüsszelben, d. e. kardcsapat selej­tezők, este női egyéni tőrdöntő. AZ OLVASÓ írja : uimimimiiiiiiinimiiiimimmHiiimmmmu Az üdülők horgászni szeretnének A Balatonon, a Velencei-tó és a Duna partján dolgozók tízr­ezrei üdülnek és sokan vannak, akik a víz mellett töltött két hét felejthetetlen napjait a horgászás sportjával is emlékezetesebbé sze­­retnék tenni. Nagyon sok alkalmi horgász­ akadna — sokan válasz­tanák ezt az idegmegnyugtató, felfrissítő szórakozást, ha mód­juk lenne rá. A Magyar Horgász Szövetség az üdülők, strandok gondnokai révén alkalmi engedélyeket ad­hatna ki a horgászni vágyó dol­gozóknak. Jó lenne, ha bérbeve■e­h­ető horgászfelszerelést is tarta­nának és azokkal együtt mind­járt át is nyújhatnák az alkalmi engedélyeket. Valószínűnek tar­tom, hogy a sok ezernyi üdülő­ből jelentékeny utánpótlást is nyerne így a horgászok tábora. Zsigmond János, Leányfalu, Mátyás király útja 18. ÜDÜLÉS EGY VACSORA A GELLÉRT HÚS HULLÁMTERASZÁN — Martiny-zenekar, Tánc, Rostkonyha

Next