Magyar Nemzet, 1954. december (10. évfolyam, 284-309. szám)

1954-12-29 / 307. szám

_____ NAPLÓ­­DECŰIBB Szőnyi István gyűjteményes kiállítását december 31-én este hatkor nyitják meg a szegedi Móra Ferenc Múzeum képtá­rában. Ez lesz a 250. kiállítás, amelyet a Műcsarnok ebben az évben vidéken rendez. A A budapesti képzőművészeti­­hét során december 29-én, szerdán a Bányaipari Dolgo­zók Szakszervezetében Bodnár Éva művészettörténész, Die­­ner Dénes Rudolf festőművész, a Hazai Fésűsfonóban Breznay József Munkácsy-díjas festő­művész és Telepi Katalin mű­vészettörténész tart előadást. December 30-án az Április 4 Gépgyárban rendeznek művé­szeti ankétot, előadást tart Bedő Ferenc, az Országos Szépművészeti Múzeum igaz­gatója és Cseh Miklós művé­szettörténész.­ Az Állami Faluszínház bu­dapesti központi színháza ja­nuár 6-tól Csizmár­ck Mátyás Bújócska c. vígjátékát adja elő.­ Csongrádon január 2-án já­rási kultúrházat avatnak.­­ Berthold Brecht Kaukázusi krétaskör c. új darabját nagy sikerrel mutatták be Berlin­ben.□ Petőfi-szavalóversenyt ren­dez január 2-án Kecskeméten és Kiskőrösön a Bács-Kiskun megyei tanács népművelési osztálya.© A­ varsói nemzetközi Chopin zongoraverseny hazai döntői befejeződtek. A két részletben megtartott döntő eredménye­képpen Bánhalmi György, Frankl Péter, Radó Ágnes, Re­ményi Vera, Szendrei Imre és Vásáry Tamás képviseli ha­zánkat az 1955. év elején meg­rendezésre kerülő nemzetközi versenyen. Mind a hat fiatal művész a sárospataki alkotó­házban készül fel a nagy var­sói találkozóra.­­ Mongóliában az idei szín­házi évad nagy eseménye az Othello bemutatója. Mongol színpadon ez az első Shake­­speare-bemutató. A Az Iparművészeti Múzeum 1954-es évkönyve a napokban jelent meg. A közeljövőben lát napvilágot a Szovjet Ipar­művészet bőséges képanyaggal ellátott VI. kötete is. _ Magyar Nem­. 1.000.000 liter borral, 700.000 liter likőrrel BÚCSÚZTATJA BUDAPEST AZ ÓÉVET A karácsonyi forgalom után ezekben a napokban a keres­kedelem a szilveszteri készü­lődés lázában ég. Az előjelek szerint vidáman búcsúztatja Budapest az óévet: hozzá­segíti ehhez az az egymillió liter bor, tízezer üveg habzó­bor, ötezer pallack pezsgő, va­lamint hétszázezer liter likőr, rum és pálinka, amit a ven­déglátóipar hoz forgalomba. Ha ehhez hozzávesszük azt a­­kétezerhatszáz üveg pezsgőt, úgyannyi varmuil­ot, kétezer üveg habzóbort és négyezer kis üvegbe palackozott bada­csonyit, amit megszámlálha­tatlan mennyiségű rum és pá­linka kíséretében a Csemege­kereskedelmi Igazgatóság bo­csát a szilveszteretek rendel­kezésére — kiszámí­tthatjuk, hogy szomjasan sen­ki sem marad Budapesten ezen az éj­szakán. Hogy a sok jó italnak már jóelőre­­megágyazzunk az­ arrőd •is gondoskodik a kereskede­lem. Háromszáz mázsa sonka, tarja és karaj, négyszáz­­mázsa disznótoros hurka, kétszáz mázsa virsli és száz mázsa debreceni várja Szilveszterre a vevőket, az ezekhez fel­használt disznók egyéb alkat­részeivel egyetemben, amiből például pompás kocsonya­­ké­szül majd­nem egy háztartás­ban. Száz mázsa kalács, egy­millió nyolcszázezer darab péksütemény, huszonötezer zsúrkenyér, harmincötezer cipó és rengeteg cukrászsütemény készül az óesztendő búcsúz­tatására; az Üd­ülőelátó Vál­lalattól háromezer üveg bala­toni csemegeha­l­at kapunk hozzá, aminek íze vetekszik a legfinomabb heringével is. Különböző importcikkekkel tehetjük változatosabbá a szilveszteri készülődést: hét vagon spanyol narancs mel­lett két vagon közkedvelt tejfé­cukor­ka érkezik Cseh­szlovákiából, ahonnan hét má­zsa körüli finom zselét és ki­lenc mézsányi tejcsokoládéból készült szilveszteri aranypénzt is kapunk. De itthon is gon­­­doskodnak az elmaradhatat­lan újévi rekvizitumokról: százhuszonnhárom mázsa cso­koládéból és cukorkából ké­szült újévi malac, szerencse­­patkó és pezsgősüveg kerül forgalomba, a cukrászati re­mekműveknek számító marci­pán- és grigázsmalacokon kí­vül. Szóval lesz minden jó az új év köszöntéséhez és­­ mind­ezt már a jövő év kontójára vásárolhatjuk, a januári fize­tésből ... F. R. Az üzletek újév előtti és újévi árusítási rendje A belkereskedelmi minisz­ter­ az üzletek nyitvatartását december 30-tól január 2-ig a következőképpen szabályozta: BUDAPESTEN: Az iparcikk üzletek december 30— 31-én változatlan időpontban árusí­tanak. Január 1-én, szombaton zár­va tartanak. Január 2-án, vasárnap az állami áruházak a vasárnapi nyit­vatartási rend szerint árusítanak, míg a többi iparcikk üzletek zárva maradnak. December 30-án, csütörtökön a hús, hal, vad, baromfi üzletek 7—18 óráig, december 31-én pénteken­­— 19 óráig árusítanak. December 31-én a 19 óra előtt záró fűszer- és pék­üzletek 19 óráig tartanak nyitva, míg a 19 óra után záró üzletek nyitva­­tartása változatlan. A tejboltok de­cember 31-én 19 óráig tartanak nyitva. Január 1-én, szombaton az­­ üzle­tek zárva lesznek, a Lenin krt. és Rákóczi út sarkán lévő Csemege Áruház kivételével. Január 2-án, va­sárnap az összes tejet árusító üzle­tek 7—10 óráig, a többi rendszere­sen vasárnap nyitvatartó élelmiszer­­üzlet a szokásos vasárnapi nyitvatar­tási rend szerint árusít. Az édességboltok december 16— 31-én változatlan időpontban árusí­tanak. Január 1-én és január 2-án a vasárnapi nyitvatartás szerint szol­gálják ki a vásárlókat. December 31-én, Szilveszterkor az összes vendéglátóipari üzletek január 1-én reggel 5 óráig tarthatnak nyitva. Január 1-én a szombati, január 2-án a vasárnapi nyitvatartási rend sze­rint üzemelnek. A csarnokok és a piacok december 31-én 6—19 óráig tartanak nyitva, január 1-én, szombaton zárva tarta­nak, január 2-án, vasárnap a szoká­sos vasárnapi nyitvatartás szerint árusítanak. A gyümölcs-, zöldség-, lóhúsboltok nyitvatartási ideje változatlan. A virágüzletek december 31-én 20 óráig, január 1-én és 2-án vasárnap egyébként is nyítvatartó üzletek 10- 17 óráig árusítanak. A fodrászüzletek december 31-én a szombati, január 2-án a vasárnapi nyitvatartási rend szerint dolgoznak, míg január 1-én zárva tartanak. VIDÉKEN: az üzletek nyitvatartását a megyei tanács végrehajtó bizottságának ke­reskedelmi osztálya a fentiek figye­lembevételével állapítja meg. Minden üzlet köteles kifüg­geszteni a f­ogyasz­tóközönség tájékoztatása céljából a nyit­vatartás megváltozott idejét.­­ Az adórészesedésből kor­szerűsítették iskolájukat, jár­dát építettek, ásítottak a Ba­ranya megyei Boly község la­kói. A példás adófizetésért ka­pott 6500 forint prémiumot kultúrotthonuk csinosítására fordították. Villamosok és autóbuszok Szilveszter éjszakai menetrendje December 31-én 23 órától január 1-én 6 óráig a várható erősebb éj­szakai utasforgalomnak megfelelően az alábbi villamosjáratok közlekednek: 4-es 4 percenként; 7-es és 11-es 11 percenként; 9-es 18 percenként; 24-es 14 percenként; 31-es 12 per­cenként; 37-es 10 percenként (Jó­zsef körút — új-Köztemető); 5*0-es 20 percenként; 44-es 5 percenként; 47-es 10 percenként; 49-es 10 per­cenként; 51-es 15 percenként; 5*2-es 9 percenként­ (Kilián-laktanya — Béke tér); 55-ös 8 percenként; 59-es 20 percenként; 61-es 8 percenként; 63/A 12 percenként (Nagyvárad tér — Mosz­kva tér); 67/A 10 percenként (Mexikói út — Rákospalota MÁV- telep); 68-as 20 percenként; 71-es 6 percenként; 74-es 6 percenként; 83-as 16 percenként; 91-es 11 per­cenként; 93-as 20 percenként (Bur­s­ep — Megyer); Fogaskerekű órán­­át; Nagytéténybe 50 percenként (Forgalmitelep — Nagytétény); Tö­rökbálintra óránként (Forgalmitelep — Törökbálint). A Fővárosi Autóbuszüzem forgalomirányító osztálya közli, hogy Szilveszter éjjel az alább feltüntetett vonalakon — általában üzemzárlat­tól üzemkezdetig — rendkívüli éjsza­kai járatokat indít. A 17-e­s vonalon 24 órától 4.36 óráig, a 18-as vonalon 23.30-tól 4 óráig, a 22-es vonalon 24 órától 4 óráig, a 23-as vonalon 23.15-től 4.58-ig, az 52 es vonalon 24 órától 4.25-ig, az 57-es vonalon 0.20 tól 4.30-ig, a 62-es vonalon 23.45-től 3.45-ig 15—20 percenként közlekednek az autóbuszok. Új trolibuszjárat indul, megváltozik a 72-es trolibusz és több villamos útvonala A Fővárosi Villamosvasút közli, hogy december 31-én, pénteken, elő­reláthatólag 8.30 órától a Népliget és Váci út közötti útvonalon meg­indítja a Hungária körúti 75-ös jel­zésű trolibuszjáratot. A 75-ös trolibuszjárat útvonala: Népliget (Üllői út sarok) — Köny­ves Kálmán körút — Hungária körút — Ajtósi Dürer sor — Sztálin tér — Állatkerti út — Dózsa György út — Váci út. Visszafelé: Váci út — Huba utca — Angyalföldi út — Dó­zsa György út — Sztálin tér — Aj­­tósi Dürer sor — Hungária körút — Könyves Kálmán körút — Népliget. December 31-én, pénteken üzem­kezdettől a 75-ös járat megindítá­sával kapcsolatban a 72-es trolibusz­­járat végállomását olyképpen módo­sítják, hogy a végállomást a Thö­köly k­t és Hungária körút sarkától a Thököly út és Dózsa György út sarkára helyezik át. Ugyancsak december 31-én, pénte­ken üzemkezdettől, részben a Hun­gária körút trolibuszjárat megindí­tásával, részben a Béke utcai MÁV felüljáró építési munkálataival kap­csolatban az alábbi villamosjáratok­ban lesznek változások: A 15-ös járat útvonalát a Dózsa György úton — Rudas László utcán — Szinyei­ Merse utcán — Bethlen Gábor utcán — Baross téren — Fiu­mei úton és Orczy téren át a Nagy­várad térig meghosszabbítják. A 23-as jelzésű villamosok a Köz­vágó­­hídtól a Könyves Kálmán körúton, Vajda Péter utcán és a Fiumei úton át a Fiumei út és Baross tér sar­káig közlekednek. A 28/A jelzésű vil­lamosjárat — a 28- és 37-es járat egyidejű sűrítése mellett — megszű­nik. A 30-as jelzésű villamosok a Pesterzsébet, Nagy Sándor utcától a Gubacsi úton — Könyves Kálmán körúton — Vajda Péter utcán — Orczy úton és Népszínház utcán át a József körútig közlekednek. A 62-es jelzésű villamosok a M­arx tértől (Kádár utca sarok), a Lehel utcán és Béke utcán át a Gyöngyösi útig közlekednek. A 66-os jelzésű villa­mosjárat útvonalát a Petőfi híd bu­dai hídfő végállomáson túl a Móricz Zsigmond körtérig meghosszabbítja. A 90 A jelzéssel Újpest — Széchenyi tér és Szilágyi utca között a 62-es járat pótlására betétjáratot létesít. Rádióműsor SZERDA, DECEMBER 29. KOSSUTH-RÁDIÓ: 8.30: Operarész­letek — 9.20: Utazás a Holdba. — 9.47:­Téli dalok. — 10.10: Nagy mesterek művei gyermekeknek. — 10.30: Óvodások műsora. — 11.00 : Délelőtti hangverseny. — 11.30: Film­zene. — 12.15: Tánczene. — 13.00: Bundás. Elbeszélés. — 13.20: Vidéki népi zenekarok. — 14.50: Cincadze, II vonósnégyes. — 15.20: Emléke­zés Tóth Árpádra. — 16.10: Zenekari hangverseny. — 16.40: Válaszok le­velekre. — 17.10: Nemzetközi kérdé­sek. — 17.25: Szív küldi. — 18.00: A virágzó mezőgazdaság útján. — 18.30: Bura Pál és zenekara. — 19.00: Napló. Irta: Demeter Imre. — 19.15: Jó munkáért — szép mu­zsikát! — 20.00: Esti Híradó. — 20.20: Szivárvány. Zenés­z irodalmi tarkaest. — 21.20: Tánczene. — 22.10: Tíz perc külpolitika. — 22.20: Szim­fonikus zenekar. — 23.21: Chopin: Asz-dur ballada. — 23.30:­­Lassan leszáll az éj . . .« Verses-zenés ös­szeállítás. —1­0.10: Dankó-dalok. PETŐFI-RÁDIÓ: 14.00: Könnyű zene. — 14.40: Halló, itt Bukarest! Hál. — 15.10: Rácz Zsiga és zene­­kara. — 15.40: Jacobi: Leányvásár­­ operettjéből. — 16.20: Versek a télről. — 16.40: Magyar népi mu­zsika. — 17.20: Nagy írókról — ki­csinyeknek. Andersenről. — 17.45: Bach: Goldberg-variációk cembalóra. — 18.30: A mezőgazdaság fellendí­tése a szocializmus építésének döntő láncszeme. Előadás. — 18.50: Ope­rettrészletek. — 19.30: Az épülő kommunizmus nagy országában. — 20.00: Bolgár kórushangverseny. — 20.20: Sporthíradó. — 20.40: Részle­tek magyar operákból. Színházak műsora Operaház: Othello (7) — Erkel Színház: Pillangókisasszony; 2/4. (7) — Nemzeti Színház: A nők iskolája (7) — Katona József Színház: Volpone; Hevesi-béri; 4. (7) — Magyar Néphadsereg Színháza: Hol­napra kiderül (7) — Déryné Színház :A Magyar Néphadsereg Színházának Kamaraszínháza, XIII., Váci út 63.): Csalódások (7) — Madách Színház: Nem magánügy (7) — Madách Szín­ház Kamaraszínháza: Nóra (7) — Fővárosi Operettszínház: Csárdás­királynő (7) — Blaha Lujza Szín­ház (Dohány u. 42.): Montmartrei Ibolya (7) — Vidám Színpad: Hol szorít a cipő? (7) — Fővárosi Kis Színpad (Jókai tér 10.): Téli találat (fél 8) — Petőfi Színház: Darázs­fészek (4) — Jókai Színház: Vízke­reszt (4) — Állami Bábszínház: Szi­gorúan bizalmas (fél 8) — Állami Faluszínház (Kölcsey u. 2.): Ahogy tetszik (7) — Zeneakadémia: Magy. All. Hangversenyzenekar: E. 3. (8) — Bartók-terem: Wagner: Parsifal, hangi. (6) — Budapest Varieté: Pest-Budától Budapestig (8) — Ka­mara Varieté: Lepsénynél még meg­volt (6 és fél 9) — Fővárosi Nagy Cirkusz: Aeros Cirkusz (3 és 7). ­ A Baranya megyei mozi­kat félmillióval többen láto­gatták ebben az évben, mint 1953-ban. Két község, Bár és Bük­kösd kapott állandó mozit, ezenkívül megkezdte működé­sét a megyében egy körzeti és egy vándormozi. —Szerda, 1954. december 199. S­P­O­­R­T A gyorskorcsolyázó verseny első napja Az OTSB kedden reggel kezdte meg a városligeti Mű­jégpályán az idény első jelen­*­tős gyorskorcsolyázó verse­­nyét. Már az első napon meg­lepő eredményeket értek el gyorskorcsolyázóink. Az eddig meglehetősen gyengén szereplő Merényi szerezte meg a veze­tést az összetett versenyben, míg 500 m-en Kovács I. érte el a legjobb időt. Az esélyes­ Kónya győzött 3000 m-en, míg a nőknél G. Földvári-Boér Mária nyerte m­ind a két fu­tamot. Részletek: Férfi 500 m: 1. Kovács I. 48 mp, 2. Lőrincz 48.2 mp, 3. Merényi 48.4 mp. 3000 m: 1. Kónya 5:26.2 p, 2. Merényi 5:27 p, 3. Kovács J. és Ko­vács A. 5:54.6 p. összetett verseny állása: Merényi 102.9, Kovács A. 104.367, Kónya 104.567, Lőrincz 104.683, Kovács J. 104.767, Kovács I. 105.183 p. Nők: 500 m: 1. G. Föld­vári-Boér Mária 59 mp, 2. Fazekas 60.2 mp. 3000 m: 1. G. Földvári. Boér 6:23.6 p, 2. Fazekas 6:33.4 p. összetett verseny állása: 1. Föld­vári-Boér 122.933, Fazekas 125.787 p. A gyorskorcsolyázó verseny máso­dik napi számait szerdán reggel 9 órakor kezdik a Műjégpályán. A fér­fiak 1500 és 5000, a nők 1000 és 5000 m-t futnak. Szakszervezeti sportolóink Párizsban Az FSGT fennállásának 20. évfordulójával kapcsolatos sportversenyeken és bemuta­tókon további sikereket értek el a magyar sportolók. Az asztali­teniszezők: Sidó és Kó­­czián Éva Párizs külvárosá­ban, Sarat Derűsben vendég­­szerepeltek és minden mérkő­zésüket biztosan nyerték. Az ökölvívóik közül Papp László bemutatóját a francia rádió is közvetítette. A tornászok Ivryben tartottak bemutatót a szovjet és lengyel tornászok­kal együtt. A magyar szak­­szervezeti sportolók a decem­ber 30-i utol­só bemutató után újév napján indulnak haza Párizsból.* A jégkorong-bajnokság keddi ered­ményei: Postás—Győri Vasas 20:0 (2:0, 8:0, 10:0), Bp. Építők—Bp. Szikra 6:1 (1:1, 1:0, 4:0). A tenisz Davis Kupát az Egyesült Államok ebben az évben elhódítot­ták Ausztráliától, miután a két egyes megnyerése után a Seixas-i- Trabert pár 6:2, 4:6, 6:2, 10:8 arány­ban legyőzte az ausztrál Henda Rose­­wall párt is. Válogatott síelőink a lengyelországi Zakopanebe utaztak, hogy ott ver­senyszerű edzésekkel készüljenek az idényre. A hastingsi sakkversenyen, ame­lyet szerdán kezdenek, a szovjet Szmiszlov és Kérész, a csehszlovák Pachman, a jugoszláv Federer, a holland Donner, a német Jasicker és az angol Alexander, Fairhurst és Phillips lesz Szabó László ellenfele, míg Bilek a B-csoportban indul. i ■ ' 1"■■■- Vidéki villamossági F m IT'T Szak’""1!Cipőtervező és Min-I mm . • Vörösréz fürdőkály- Kiskereskedők, kis- Vásárosok, figyelem! Fonalgombolyitót. FIBFI DI LÉS I szövetkezetek válla-: m­ari Fnííft Váll­­akészítö V. keres' WsflfHfk­ ha eladó. Pestlőrinc, iparosok! Könyve-’Kendőfújást és nyo-­kötőorsót dákót escbe­n lilátok, kisiparosok felvesz üveges ' í iroda és műhely ta­l lHUgjlU IlVIlUVI XVIII., Vörös Had-lest vállal szerény­ mást, bérmunkát készít faeszterga-Kőműves lakatos.] anyagbeszerzését­­ szaffiriscásokit Paritására takarító- A Hazafias Népfront Jap­a sereg útja 295. -­díjazásért, Erdély, vállalok. Raktáron hős VII., Kertész v.7- és villanyszere­. vállaf0£ Nagy, sztál­avártéi nót. valamint a „ . ..... ,Pia.„ Holló. II^_Tégla u. 3.___,két áru kapható. _________________ b­, bádogos anyagok, elektrotechnikus­­ munkahelyre­­ vasas-részlegéhez se. Szerkesztőbizottság: Boldizsár Iván főszerkesztő, .—t­ át—-j— Eresre munkát, fém­! Népszínház a 25. izekamiét, kétszeme. kát ismerő, gyakor-Brest Lenin krt .. A vállalat' s gédkovácsot. Jc. Parragi György felelős szerkesztő, Losonczy Géza főmunkatársi „r„a tömegcikkre üzlet­ IV. 4. Lift van, lyest 2700-tól. fotelt, lőtt raktárvezetőt, -----------——- -----,iaDl htoomsaorl lentit. lehet: XIV.,: Times Miklós, Nánási László karcok, ^ bronz ^csll­.szerzőt keresel, _ ■««« « .széket jótállással, ‘ha«„i -i míg függetl. részlegvező- anyagbeszerzői vagy , ingyenes Burgonyaválogatás- Kiadóhivatal, VII., Lenin-körút 9-II. Terjeszti a Postakályha, karnisok. - -----.—-prr— 1 *,........ .. . ., töt keres azonnali raktároki állást. „..il hoz női s. műnké- Központi Hírlap Irodája, Budapest, V., József nádor-tér 1. gyerek síléc 6—8 buksi gép nyitással, . vk­­- -7.,­­ Arr, Kék ami e t, kötsz­er­felvételre XVI ker.­keres. Rákóczi út­ sokat felvesz 3. sz. Tel : 180—850, vidéken a helyi hírlapterjesztéssel foglalkozó évesnek, petróleum- tyagymarás­sal­, javítást" vepy­ményest 2500-ért. Ujjk^k»rb.nt.rt6 20.. II. _ em. 3.-------- I |»ld«g- G^mata postahivatal.­­ A budapesti előfizetők ügyeit a' kerületi “kj Megtekint-­j SurÜl .‘saSEl 4800 Irt “ont Rákosszentmihály”'' i fárt”'1*'m”íkásokati biztosítunk. ix.' Nagyvíz kézbesitő postahivatalok kezelik. - Előfizetési díj havi 12.- Ft. tetb: Január 3­, után, leszámitott, iűen végez Ab­ Ilcsón' fizetési Rákosi u 90 felveszünk jel'jd­. •' _­i sártelep. il. 17. Athenaeum Nyomda. Fv.: Soproni Béla vrm­­­itt­­ áron, régi iparostól, laktisztitó­fa- könnyítéssel, Jót-FárTszUnk 'kovács Pank­ellátó Váll' Sztal.nvarosi . .. --------—.. ............................................ HarlS KD7 1 m-, . 290-837. Urö-i kaszakanta és állással kárpitos. « ‘»k»o.ÍK. Mit! J1C£, náSS^SSSflLSS. XIV- Szug16 " munkást Üzemi ét- RPítkezethez TraTTei ugytaosegem DJlazír felfogástalan alla- J" - szűcs, Kossuth La­ rongok matracok- kölykök eladók Vállalatok közűi- miét. patent .es vil­kertítést, munka, és'sz!«í?Le!' r­ élcserélném „ beteg.;párnal. .Csak vi.;potban vennétt h4z.,| SZŐNYEG lH°* u- 6. kai eladók. TOjSnSI iffl­'W. intézmények­,­ lány világító, reka­védőruhát biztosi-!*5.®kazan- f,Sg miatt. II. naz-;dékie 6828« -e tartásba. Tel.: szaz- j, «. ' ' ' ' ' . "huj bolgár sötét mUlpóti út 85. III. 8. kér ősz Szabó Já-1 magánosok, figye­miét, fotelt, szexet tünk Jelenik léhet. J^töket felügyelő van. -kiadóba.____________J ötven-százhatvan- Franc.a szmirna, ^dóDolgyotétiel:,Du.­nos u 78 lem! Bélyegző meg-! olcsón készít kárpi-Udlgépjavitó és Köl-­fi* ^k­ami EPI^,~,Hársfa u. 24. Főzni tudó jobb nőt négy, reggel tízig. !35PxíJf° | bunda szőrme ki-! Ajtók ablako­k ik­er A"' "r"' "’r 11 11 rendeléseiket 8 na­­tos, Bacsó Béla utca csöntö Váll.. M.-ügyl[ fölLf VAttilaB u’ Jji- 1ST,(háromtagú család. ^-------sürtyesités é^«^4tórt Vád ^ gTM Orral, raj­kok méretre top-'ll 1Á - ától -S P?» bflü: *»«««- 8.. (Népszínház utóé. osztály. Nagyné. - ipar. Kp.W VaHal»t;hog felvesz ;és- tartógép eludő. Dó-' 7' l ^örmekélésü nyllhatók. Asztalosnál,­­ Vornsilov út 30 |JHk .. “ « fennálló nal.­ Bpest, XIV.. Jernei;Mun!waugy Budapesti |orvosno. VH Dwn- György út 53. W*b»ny darab ke.;bunda középtermet- Hársfa utca 23. vorrsi.ov ut zu. I.p.r.zusyi rendelke­u. 58. (Megközelít. osztály,______________ munkahelyre Manich u. 38. Tel.:fszt­a leli szőnyeg kitűnő­re eladó VI Elsőrendű Ifipeda-­zeseknek megfele­l! KERAMIET hete 44—68-as villa- Szalagfűrész szak- _ felvesz 234—743._________. . —:— ----------------------.állapotban eladó két köz ! II 1 Ibi nini m CTflDItl rugót rendelésre; löen, postán elküld­mos. 7. 31. 32 busz.­ munkásnak szép ke. kőműves és férfi Házvez.-nöt keresek! Különféle varrógép.Megtek. du. 4—3 .g 191-HCm­.Ell OáUnllI sz&llit vidékre is.i .jük. Nikkelező üze-1 1­2 személyest, "ThírtTi­­tinnkat risetet biztosítunk, munkaerőket. egyedülálló, idős pék eladók. VII., XII., Kiss János­ért”. hóseptCTinetu Ma-A„01 férfi nem Hunm­elfarb. Zichy: műnkben minden epedásat sz-ket, takLíw nőket (lé. Bőripart PakeUék, Szállást es nap. n­y mellé garszon-Péterfy S. u. 47 , altábornagy u. CVJ f­a­Jí ’ilioí^1 i Igé­n­y jogosult, ' keratinná u. 43^_ fajta nikkelezést! fotelt készít­hetőleg állandó Bp. X., Harmat u. huom^ri lakiba. XIII. Wal- Muszereszmuhely. 15. lB,J,etP“„a,j!keto taft estélyi ru: bútorozott szobát - Különleges nyúlfai-Talajunk. — Mu-­xagrmel­ő'u. 38. budapesti beje- -----------------------1 családfenntartó ileniberg u~ H’ U' 2' | x : ""rvézá­nomásánál ha- Tel--' 8—11-ig 351!Lakatos, Marx tér 7. tak (Orosz 7,si. h^Srt41' Használt i.av,1 r*nd®J- Segédmunkásokat es vidékieknek 'Varráshoz. jószág.! QEp 97FHS7HH | vegillomaaanal. ------ . ... i nett Nyestpremu. ^ZK°aok au.o es j­akamié-csere! kezek) azonnal- s munkásnőket napi 6 — Ft neveléshez értő. in­ nIrf itl.. .n | I uzspercs I !'■...... ——_ | CTflRB FI I ÜTÉS |: Francia-ezüst) ° - K ekp . rT»ite.1VeSoo?-'zoT 1 azonnali belépésre különélést. telligens, középkorú uj ostyasütö vének! HANGSZER gj láaull I Ly^UBB f lapdoan kapható ki ‘‘^a;^! tekamiet, ■tet-egy­rTel.. 223 -295. .felveszünk. Bőripari heti kedvezményes nő magános háztar- eladók VJII Kora- Cimbalom ..i£L1ij,ii IwalWU I Idds, beteg no gon- 130.— Ft/kg) az s ^anae^K.a,.‘SJjK szemelyesv. füveit, LakSstakaritó­­Fakellék. Bp.. X.. és négyhetenkénti tását vezetné. - nyi Sándor 16. íszt gú " iparművészetít,Eladj egy db .fúvóaldózisát. ellátással Ezüstnyúl-teny&zet- h-_fc||lozeset es pol- szekrt olcsón készít K®?.­ Májakon H.r­ll,. u 32 ingyenes :»Pestkörnyéki 6878^9 far­agott^ munka­­ kerekű, újonnan lakásomon vállalom től. Ecser, Petőn u.. saakszeru.njkarpitos, Uilo. ut 60. _szkit_u._zji­ri n.dAh. --------------:---------- ra‘ag°tt munka Dl. készült lapos kocsi.. Rákosszentmihály. .« Válaszbélyen! vallaljuk. Sapsáre!-:Vamitúra is eladó. Garázsmestert ak­ar t# segedm m- girtosítunk ■ J .K ------'Kelmefestők, figye-lS®- 2, 40 mázsa teherbíró-Hámfa u. 54. Ta- ------vények készítését tő. ■.................................. ,e,a ' sSkkéraett autóssei' kist is takarító- cim: Otthont keres#, nót, lem! j dbkomplett ?• 8' 17esUn 12 mázsa ónlu­­kácsné. meges iskolai meB' rtm fíüvek?zem' reló, felvesz buda- «0ke! Illés u IS ,ak*., háztartásban| 57,!6 e!adó Leó rtJt0J?!15-szal__________lyú, 180x380 rakte-m— ............ » 150^?- rendelés esetén vál- mS’ernszaom — pesti középüzem, 8 ?perí v- Nador ' Kálvária térnél, “gk-?1*?! Jl&lnardo d­i Vinci 26 |Tangóharmonika, 14 rületü fcYERM. GONDOZÁSI F'ToThe”o“ 21' ajjuk. . ovasreszla | “pamált raíllár. gépjárműhöz Irág- — f1— J ,■ ^-^nkhoz jo fizetés szabados I váltós, új, eladó. — Székesfehervar, Piaci«■(■■■ Lisenperger._________gunk minden fajta meev^sz-rn beli ajánlatokat Kivarrokat. arsózó- | Mfll Hl I ÉS - sel felveszünk. Or- ----------------------------——,XIV., Gervay u. 14.itér 45. Szabadsághegyi me- személyi igazolvány­ speciális munkáit ft,V.u-at VI.’ kérjük postafiók 29 kat cernázókat, " m°h«. I­nios, Bogár utca 12.­ Daráló, 14 Kalapa- Hajdú. J 1 , . "»i.leg lakasaba szunytok fémkeretes, meg- vállalt taxaméterek, S rfa VH Verseny u 12' gyapjúszövöket fel-ide,pi hímzenét be­ltel. reggel 368—822, esős, 5—8 g óratel J 11 , I 0DÍÍS. VÉTEL I­dőben is gyermeket rendelhető, vagy kerkm órák, toronyórák ross utca 48'Tel • alá eljuttatni. vesz Magyar Gyap-! dolgozásra es bent-|Főzöm Inyenest fel.i­jesitményre, bér I RÁDIÓ I V Tán­uranynir io,arlal óvono- 166~“ szításét bérmunká-ies blokkoló órákra 139—853 r------_----- v„.-ti r.. ~r ni fonó és i Szövöevár.l dolgozásra, női ruha |Veszek Fischer.i darálásra is, lég VA1"..',' 1,111 1 -rtT"—m * Kirakatállvanyok 312. bán vállalom Tri­ vitását garanciával _ ^ ^Paleterem- * Soroksári úti varrónőt bedolgo-} Nénszín­ház a 29 modernebb elektro , FhRIps mikro-nor- nikkelezve es kova- ym,iu Hniwm cikk­re fuvarvállalás végezzük. Cámínk: ■ vallalatok^^nfye« l1o’ Jelent,k 1 napon­ és 10,‘ers Tel : 343—061 motorral eladó. Tu-;maj’ hordozható, csőtt állványok­ban- JvEGYES HIRDETÉSI garanciával. Féjja Szombathelyi óra lenn! Mot­orvédő tonszerelői munká­­i*u- . * p i^orkötővel rendel- rányi mühely XI !vagy beépíthető le-.gertól, Kazinczy i fémcikkészitünél — javító és Bélyegzőké­­ automatakapcsolok ra budapesti vagy: t£_?Z±LJ±ÍL_Vező bedolgozókat, ^*D?O b'-onrtw?-A^t «M4 urtri mezjátszó. Oemch-'S Tel.: 420-298. :Buk.. Wtbgep * Sva­u szita KTSZSzcfm. Javító service Fém. pestkörnyéki lakó­esélytúráshoz, száraz Vunt­ üzemünk re- bwauyfwm- reggel 226—505iv in Porgy and vízkandalló 5 adó- paludi Bulcsu .. . léBC'soha. — Kathely 'Kossuth ipart és Elektromos­­okból férfi és női, és vízöblítés min-lszére. kéttHzönökrt egy szobi'telefon ,'Bess. Bajazzók atb.!^fföl«fk^pjataka ________________. Tel.: 227-MG. Lajos u 4. K0“',U.,KTSZ. XIII., Wal­®* ttiunkaso‘s.at, Sze­­kához értő, jól be- keresünk. Seged- , ,, ’ szomélyzeti-----------------------------------■ m­ikro-lemezek el-j - -,10^0 421-—857 iSíkkötőgép 10/50-es r— .............r----------■ lenberg u. 11. Javít­mélyes jelentk. Bp., tanított s. munkást,.munkást felveszünk ^ HP, kétütemű adók. IX., üllői úti 0 cL-do- 8,n. . ■ kiváló *Baksi«\,saáL! Lgyev,es. u zr\l^''er- Cukrász iparo­­fásokat azonnal XI.. Budafok, ut 78.: páreves gyakorlat-­­ fix es prémium fi- ! Hofherr. stabil városi kislakás, 19.­­ Gá/kandallo vezetés, száz hosszú, j^ci^keladok ---, soknak cukorka, munkába veszünk. tal rendelkezőt fel-,zetéssel. Jelentke­ nversolai mű*or ép 186 adó (Király) Ma­ kifogástalan eladó KisPest. Vörös Had-­öntő gumiforma. --------------------7—-r—­.veszek. Jelentk.:! zés kedden és pén- Január KSPSL iS-1 iakovszkii u ti- * r2? «.ere« út 48. kat. IA%it átala. Ketiizo gepemhen Iffo xvn . Ráb«»- tekeu vas- SS“dSSló. f FOTÓ: OPTIhTI­zenhat. első em. I^y SrVHU. 2°. 'uhmduyfotó. ------- kit. ad.' Kürti munkaUmnet here. Lakáskarbantartó *fíf- jSintk^kedSen líi MŰSZER I .os- Faps- Tolna m- -----..■••gr!»*a.. Megtelt, meg- jótállással. fizetési (Bazilikával szom- j ápolás kozmetikám. £!i sez ”n készt. £& (SS-uHr ad­ópapirgyár 'pénteken 8—11-ig. [Fogorvosnak olaj- 320/380 0.8 HP 280o| 4M2fl^eP P 468—690, konnyit^e^ kárpi- o,i. a 'o-dfhU bán. eredményes fű­­tése',’ javítása fize. .gedus Gyula u. 9. Teve utca Hegedűs Gyula u. élnyomású, szék, fúró. ford. motor eladó... i ' este_fize.___________tosnal. Baross u. 17. Kőrkötűgépet. (hasz.­gyasztómaszázs - tési könnyítéssel. ?9/3. Csatorna- es 41) (volt Csáky u.). Igép, műszer saek- IX. ker. Gönczi Páll DI­Uá71IT I!Ikerablakok, ajtók Phönix nyolcas,.naitat), tíz eset be- Hársfa 17. Telefon Wesselényi u. hu-Viz vezeték építő Váll. i Fölvés Vilik—^.-mPk Állami Gyermekié-!­rények íróasztal el-u. 2 ’ T.uVothém.-i I 'm­Htwl il íranKatAir építésből komplett felszerelé-j rem­ék vagy yennek. 423—435._________szonegy. kárpitos. f^›„ VII., Wess­elé­ (fiú) rutláza°ti kon-­lektani Intézet; adó. Kövesiné. Föd- hely. 'Eladó majdnem új s visszamaradtak. Mé­­sü körkötőgép eladó.­­ Bajcsy-Zsilinszky ut Művészi és műszaki jszöisöltvány­ok. Bei­­fiyi u. 41 szakkép-' -ekevóban jártas, ^'ors- és gépírónőt rász KSZ. VII. ^ komplett . barn®torí !!£fili'tfre ^^rendelhe- Megtek : előzetesb­e-162 III. 3. Tel.: betűírász, filmfolira-jianderi és hazai gyö­cött segédlete, e­­rt--,’.: -’-lett pza.br 'c’vesz (VT., Rippl-, Wesselényi u. 61.­­ vácssserszám siírgö.' fuzóscsizma, 227-1­27. tök asztalosnál 10.,­lefon után. 329-g.- 129 894. tót bármely stílus-ikeresek termelői rendelkező mo'-- -',az u 23. t­g .fogorvosi fúrógépesen eladó Érdek 1.1 Megvételre hosszú i.Almassy utca 3........ 241 Hon­ved u. 1.7/b. Elveszett nagy, :e­­ bán e* késsít, esetleg áron azonnali, vagy szerelőket es \n.31.. .n ■' ára. K­­’ takarítón­^ Te:vesz,univerzális és teljes lehet XIV Rákos-;bőrkabátot keresek.‘Lisztszitálógép el-Lik—i- vmczbv______.jhér. him. higyesfy e munkakörben á’-, tavaszi szállításra zott vum­per-vezető­ :p?r. Szöv.: I., Fő a Népművészeti In-­ felszerelés eladó, falva, Kantomé u.Tel.: 139—765. —adó. Singer I., Sze-, Síkkötőgép, 10,30 el-, ló kutya, hátán két fást vállal Borsányi, megrendelhetők. — két ^elvesz. Jelentte. u. 11. Tel.: 350—Itézet. I., Corvin tér Dr. Waldvogel, Bp., 6 sz. Kr­aj­esek Já-Hutyra Ferenc u. ged, Takaréktár u. adó. Rákóczi út 55. sebhely. Május 11XIV., Dorozsmai u.­­ Endresz István, Ab­u­r fenti cim alatt. *774. 18. sz. ’ IRákóczi út 10.­ Inos. 14. sz. 3. sz. Ifszt. 6. fút 6. *70.­­sár. nos. 14. sz. 3. sz.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék