Magyar Nemzet, 1958. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

1958-02-26 / 48. szám

6 NAPI KRÓNIKA tnmnmminnmiunmim"íi'i:miiin!inMmiuiiimiiiiMiiiimiiimiiiiiiiniimiitimmmiinintm)> Egyiptomba utazott kedden dr. Pongrácz Kálmin, a fővárosi tanács végrehajtó bizottságának elnöke és Bartos István, a végrehajtó bizottság elnökhelyettese, Abdel Fattah el Bindarina'­, Kairó kormány­zójának meghívására.­­ A VIIl. kerületi tüdőbeteg­gondozó intézet dolgozói ma ünnepük az intézet fennállásá­nak ötvenedik évfordulóját. A Kistemplom utcai intézet volt a főváros első tüdőgon­dozója. Az októberi ellenfor­radalomban a régi épület hasz­nálhatatlanná vált. A munkás­paraszt kormány nyomban in­tézkedett új épület kiutalása iránt a Korányi Sándor utcá­ban. Az idei jubiláris évben lehetővé válik, hogy a VIII. kerületi tüdőgondozóban — a tüdővizsgálati osztály mellett — bronchológiai és tbc-sebé­­szeti osztályt, valamint har­mincágyas kórházi részleget is felállítsanak. Megalakult az első szövetkezeti tanács Dunaszekcsőn A SZÖVOSZ negyedik kong­resszusának útmutatása nyo­mán Dunaszekcsőn megala­kult az ország első szövetkezeti tanácsa. A tanács a helyi szö­vetkezetek csúcsszerve, össze­hangolja ezek politikai, gazda­sági és kulturális tevékenysé­gét. A szövetkezeti tanács, amely 2500 parasztot és kis­iparost egyesít, első ülésén ál­lást foglalt a község szocialista átszervezése mellett és tervet dolgozott ki a szövetkezetek munkájának összeshangolására. Nagyváros lesz Szolnok A felszabadulás óta ipari várossá fejlődött Szolnok. A városi tanács szükségesnek tartja a lakosság számának emelkedése miatt az utak, közutak mielőbbi rendezését. 1954-ben megkezdődött a vá­ros rendezése, az idén a ta­nács 1 200 000 forintot fordít erre a célra. A tizenöt éves fejlesztési terv végére nagy­város lesz Szolnokból. — Ittasan vezette motorke­rékpárját és leesett róla Ho­­necz János 39 éves kovács. A mentők bordatöréssel számítot­tak a kórházba. — Villamos alá került Va­dász Sándor 17 éves ipádi ta­nuló tegnap délután az Árpád­­híd pesti hídfőjénél. Agyráz­kódást és zúzódásokat szenve­dett. — Korszerűsítik a pásztói tejüzemet. A korszerűsítés után jóval több tejet dolgoznak fel mint eddig és megkezdik a vaj gyártását is. — Péntek délután temetik Glatz Oszkárt. A Magyar Kép­zőművészek és Iparművészek Szövetsége, s a Magyar Nép­­köztársaság Képzőművészeti Alapja közli, hogy Glatz Osz­kár Kossuth-díjas festőművész, a Magyar Népköztársaság ki­váltó művésze temetése február 28-án, péntek délután 3 órai kezdettel lesz a farkasréti te­metőben. A szövetség és a Képzőművészeti Alklap saját ha­lottjának tekinti az elhunyt nagy magyar festőművészt.­­ Rajthy Tivadar, a kolozs­vári egyetem volt üzemgazda­ságtan tanára, 64 éves korá­ban elhunyt. Halálával nagy veszteség érte a magyar tu­dományos életet. Rajthy Tiva­dar érdeme a sajátságos üzem­­gazdaságtan tudomány alko­tó fejlesztése, a magyar üzem­gazdaságtani irodalom megte­remtése. — HALÁLOZÁS. Dr. Fülei-Szántó Endre ny. egyetemi tanár 1958. február 21-én elhunyt. Temetése 1958. február 27-én, csütörtökön du. 3 órakor lesz a Farkasréti te­mető halottasházából.­­ Sok helyen eső, holnap havazás Várható időjárás szerda estig: Felhőátvonulások, sok helyen eső, holnap havaseső, havazás. Né­hány helyen esetleg zivatar. Mér­sékelt délnyugati—nyugati, később élénk északnyugati szél. A hő­mérséklet a fővárosban és az északi megyékben átmenetileg emelkedik, holnap a Dunántúlon már csökken. Várható legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán északnyuga­ton 1—4, máshol 5—8 fok között. A Duna vízállása Budapestnél kedd reggel: 535 centiméter. Szabadon bocsátották az elrabolt argentin autóversenyzőt Argentína kubai nagykövet­sége kedd délelőtt bejelentet­te, hogy a kubai lázadók sza­badon bocsátották Juan Ma­­nuel Fangio neves argentin autóversenyzőt, akit szombat este raboltak el. A bejelentés szerint Fangio a nagykövet­ség épületében tartózkodik és jól érzi magát.­­ Felújították párosverse­­nyü­ket a tatabányai XI-es ak­na és a csehszlovákiai nováki Béke-akna bányászai. Állategészségügyi küldöttség utazott Kínába A Kínai—Magyar Műszaki Tudományos Együttműködési Bizottság határozata alapján magyar állategészségügyi kül­döttség utazott a Kínai Nép­­köztársaságba. Dr. Tóth Béla, a Philaxia Állami Oltóanyag­­termelő Intézet gyártásvezető­je és­ Mészáros János, az Állat­orvostudományi Főiskola jár­ványtani intézetének adjunk­tusa, mint a küldöttség tagjai, egy hónapig tartózkodnak Kí­nában és tanulmányozzák a kínai állategészségügyi kérdé­seket. EGY FIATALEMBER KÉT SZERELME Több ezer pártonkívüli a pártbizottságok­­ előadásain A pártoktatási év második felében a legtöbb kerületi pártbizottságon előadássoro­zatot indítottak olyan párton­­kívüliek részére, akik szerve­zett politikai oktatásban, nem vesznek részt. E változatos té­májú előadásoknak a főváros­ban több ezer hallgatója van. A III. kerületi pártbizottság székházában havonta egy-egy tájékoztató hangzik el. A II. kerületben megszervezték a pártonkívüli pedagógusok po­litikai akadémiáját. A IV. ke­rületben március elején gazda­sági és politikai tárgyú elő­adássorozat indul. — Súlyos vasúti robbanás történt hétfőn Indiában. Pat­­hankotban lőszer kirakása köz­ben felrobbant egy vonat. Leg­alább 30—40 ember életét vesz­tette vagy eltűnt, 15 pedig megsebesült.­­ Mérgezést kapott a for­­malingőztől a Szentendrei út 13. szám alatt levő textilfestő üzem négy dolgozója. Súlyos állapotban a Korányi kórház­ba vitték őket. — Kaposmenti napokat ren­deznek tavasszal. Az ünnep­ségek központja Döbröközben lesz. A műsorban ünnepi nagygyűlés, néprajzi kiállítás, népi együttesek bemutatója, sportesemények, lovasverse­nyek szerepelnek. — Három vagon tojás, há­rom vagon zöldáru és egy va­gon narancs érkezett kedd reg­gel a Nagyvásártelepre. Emel­kedett az őstermelők élelmi­szerfelhozatala is, akik na­gyobb részben tojást, burgo­nyát, vágott baromfit és szá­raz főzeléket hoztak fel.­­ Új permetezőanyagot ál­lítanak elő a fűzfői Nitroké­­mia szakemberei. Az új anyag neve dinolit és alkalmas a gyümölcsfák permetezésére. SZÍNHÁZAK mai műsora Operaház: A szevillai borbély (H-bért. 6.) (7) — Erkel Színház: Carmen (12. bért. 5.) (7) — Nem­zeti Színház: Peer Gynt (Sugár­­bért. 5.) (fél 7) — Katona József Színház: Szellemidézés (7) — Nép­hadsereg Színháza: Érettségi után (1) — Madách Színház: Courage mama (7) — Madách Színház Ka­maraszínháza: A róka meg a szőlő (7) — Fővárosi Operettszínház: Kard és szerelem (7) — Blaha Lujza Színház: Tavaszi keringő (7) — Petőfi Színház: Svejk (7) — Jókai Színház: Szegény Jó Már­ton (7) — József Attila Színház: Megperzselt lányok (7) — Irodalmi Színpad: Vörösmarty, ifj. előadás (du. 3); Egyfelvonásosak (fél 8) — Vidám Színpad: Egyebek és em­berek (7) — Kis Színpad: Majd a papa... (8) — Fővárosi Nagycir­kusz: Keita Fodeba néger balett­együttes (fél 8) — Kamara Va­rieté: Fentről jött ember (6 és fél 9) — Budapest Varieté: Így lesz Pest (7) — Állami Bábszínház: Hüvelyk Matyi (du. 3); Csodatü­kör (fél 8) — Zeneakadémia: Hambalko Edith zongoraestje (»Z«-bérlet 11.) (du. 6) — Bartók­­terem: Bartók Béla kamarazene­­kar hangversenye. "Legyen a ze­ne mindenkié«-bérlet 1. (8). A vendéglátóipari zenészek problémáiról tárgyalt a Magyar Zeneművészek Szak­­szervezete. Az elnökség megvi­tatta az 1958. évi munkatervet. Megállapodott, hogy a zene­­pedagógusok, előadóművé­szek és vendéglátóipari zené­szek számára az illetékes álla­mi szervekkel közösen szak­mai konferenciákat tartanak. Megvitatták a vendéglátóipari zenészek és énekesek újabb vizsgafeltételeit is. Az a véle­mény alakult ki, hogy a jövő­ben csak az legyen hivatásos zenész, aki legalább a szak­iskolának megfelelő zenei kép­zettséggel rendelkezik. Az el­nökség az anyag további fel­dolgozására munkabizottságot küldött ki, amely rövid időn belül elkészíti a végleges ja­vaslatot. — Magyar—szovjet mező­­gazdasági napot rendez Sza­­bolcsban az MSZMP, a Haza­fias Népfront és a Magyar— Szovjet Baráti Társaság. — A hétvégi IBUSZ túra­autóbuszok márciusban rend­szeresen megindulnak. Az autóbusztúrák egy-, másfél-, illetve kétnaposak lesznek.­­ Az ország legnagyobb manduláját telepítik a kangö­­si állami gazdaságban. Száz­harminc holdra négyfajta édes mandula csemetét ültet­ tek. RSSSSSSS Magyar Nemzet . RÁDIÓMŰSOR Csütörtök, február 27. KOSSUTH. 8.10: Vidám dalocs­ka. 8.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: Gyermekműsor. 9.40: Ifjúsági in­dulók. 10.10: Versek. 10.40: Hang­szerszólók. 11.00: Színek és évek. Regényfolytatás. 11.20: Kórusok népdalokat énekelnek. 12.10: Könnyű melódiák. 13.00: Kiss Jó­zsef versek. 13.15: Operarészletek. 14.20: Egy falu — egy nóta. 14.50: Kisipari Szövetkezetek Művész­együttesének énekkara. 15.10: Fia­talok sakk-iskolája. 15.20: Divat­revü. 15.45: Gyermekdalok. 16.10: Nyecsajev énekel, a Moszkvai és Leningrádi Esztrádzenekar játszik. 16.50: A Rádió ipari rovata. 17.10: Csángó és erdélyi népdalok. 17.30: Római útijegyzetek. 17.33: Operett­dalok. 18.10: Tánczene. 18.45: Tu­dományos híradó. 19.00: Látta-e már Budapestet éjjel? Zenés ri­portműsor. 19.54: Jó éjszakát, gye­rekek! 20.20: Rettegés és nyomo­rúság a Harmadik Birodalomban. Bert Brecht színművének rádió­változata. 22.28: Fischer Annie zongorázik. 23.00: Tánczene. 23.10: A Magyar Rádió szimfonikus ze­nekara. 0.10: Régi katonadalok. PETŐFI. 14.20: Tánczene. 13.20: A külföldi sajtó hasábjairól. 15.30: Részletek népszerű vígoperákból. 16.20: Elbeszélés. 16.40: Tánciskola. 17.10: A magyar—szovjet diplomá­ciai kapcsolatok történetéből. 17.25: Zenekari hangverseny. 18.10: Ifjúsági műsor. 18.40: Operettrész­letek. 19.05: Ezer szó oroszul. 19.15: Várkonyi vonósnégyes. 19.35: Válaszolunk hallgatóinknak. 19.45: Sporthiradó. 20.00: Tánczene. 20.45: Hangversenynaptár. 21.05: Indulók fúvószenekarra. 21.30: Népi zene­kar. 21.50: A Felejthe­ssen Szaha­ra c. könyv ismertetése. 22.00: Szórakoztató muzsika. 22.45: Al­­konyi szerelem. A MAGYAR TELEVÍZIÓ KÍSÉRLETI MŰSORA: 19.30: 8. sz. Magyar Híradó. 19.47: Földünk útitársa (kisfilm). 20.10: Zsongó melódiák (Johann Strauss »A denevér« című ope­rettje nyomán készült német film). S­PORT Vasas—Ajax Európa Kupa mérkőzés a Népstadionban A holland bajnokcsapat megérkezett és edzést tartott Ma délután háromnegyed 3-kor kezdődik a Népstadion­ban a Vasas—Amsterdami Ajax labdarúgómérkőzés az Európa Kupáért. Az első küz­delem legutóbb Amsterdam­ban 2:2 arányban döntetlenül végződött. Amelyik csapat most győz, az tovább­jut, be­kerül a négyes döntőbe. A Vasas csapata így áll fel: Ko­­valik — Kárpáti, Teleki, Sá­­rosi — Bárfi, Berendi — Ra­­duly, Csordás, Szilágyi I., Bundzsák, Lenkei. A magyar bajnokcsapat felkészült a mér­kőzésre, a keddi napot pihe­néssel töltötte. Sérült nincs. A hollandok kedden délben különrepülőgépen megérkez­tek a Ferihegyi repülőtérre. A játékosok kisiettek a Nép­stadionba edzést tartani, a ve­zetők pedig a főhadiszállásra, a margitszigeti Nagyszállóba mentek. A csapattal érkezett Lee Horn, az ismert holland nemzetközi labdarúgó-játék­vezető. Ez alkalommal mint néző szerepel a Népstadion­ban. W. F. Folkers, az Amster­dami Ajax elnöke a követke­zőket mondotta: — Már jártam Budapesten, mégpedig 1931-ben, amikor is az Ajax­ csapatában játszot­tam. Most mint vezető annyit mondhatok, hogy a szerdai mérkőzésnek a Vasas az esé­lyese. Mi mindent meg fogunk tenni, hogy megnehezítsük a Vasas győzelmét. Amennyi­ben kikapunk és búcsút mon­dunk az Európa Kupa küzdel­meknek, úgy a továbbiakban sok sikert kívánunk a rokon­szenves magyar csapatnak. Besötétedett már, amikor a játékosok is megérkeztek a Nagyszállóba. Jól sikerült az edzés a Népstadionban. K. Hu­­menberger, a csapat edzője közölte, hogy jó a Népstadion talaja, bár egy kissé mély. De ami nekik , az a Vasasnak is mély. Még nincs végleges összeállítás, valószínű azon­ban, hogy az Ajax ugyanúgy áll fel, mint ahogy legutóbb küzdött a Vasassal. Ez a kö­vetkező: Pieters Grafland — van Maurik, Anderiesen, Gel­­huizen — Harms, van Ham — van der Kuij, den Edel, Ble­­genberg, Feldmann, Onder­­land. A mérkőzést a jugoszláv Nedjelkovszky vezeti. „Fiatalok, öregek...” A magyar sakk­bajnokság mérlege Sokan bizonyára azt várják, hogy meglepetésről írunk az országos sakkbajnokság vég­eredményével kapcsolatban. Akik azonban évek óta figye­lemmel kísérik a bajnoki ver­senyek alakulását, felkészül­hettek arra, hogy ezekben az években érkezünk el ahhoz a ponthoz, amikor a "mennyisé­­gi átcsap"minőségibe­. Egy-egy fiatal kiugrásának nemegyszer voltunk tanúi eddig is, de egy fecske nem csinál nyarat ala­pon a magyar sakkozás meg­fiatalodásáról nem beszélhet­tünk. Most sem szabad azonban túlzásba esnünk, s "öregein­ket­ végleg elparentálni, de kétségtelen, s örvendetes tény, hogy fiataljaink s — ha sza­bad ezt a terminológiát hasz­nálni — "öreg­ fiataljaink be­érettek. Mert beérésről kell be­szélnünk, nem kiugrásról ak­kor is, ha ezúttal a bajnoki cím elnyeréséről is szó van. A ma 21 éves Portisch Lajos hét évvel ezelőtt tűnt fel Za­laegerszegen. Ellentétben sok más fiatal sakkozóval, nem ugrásszerűen fejlődött — mint vártuk —, hanem évről évre, versenyről versenyre. A kisebb megtorpanások csak haszno­sak voltak számára, s e küz­delmeken keresztül jutott el az idei bajnokság esélyesei so­rába. Majdnem hasonló pályafu­tás kíséri Forintost és Bileket, csak ők valamivel idősebb kor­ban kerültek az élversenyzők közé, s ma már nemzetközi si­kerekkel is büszkélkedhetnek. Honfi fejlődése merőben ellen­tétes másik három társától, mert ő valóban »kiugrott« az 1950. évi bajnokság során, de azóta állandó forrongásban van játszmamegnyitásaival kapcsolatban, s ez erősen hát­ráltatta eddig eredményessé­gét. Ma ez már láthatóan a múlté, s játéka a másik három fiatallal együtt lehiggadt ké­pet mutat, ami biztatás a jövő­re eredményeik állandósulása tekintetében. Az első öt helyre csak egy­­öregnek­ sikerült bejutnia. Barcza nagymester a verseny nagy favoritja volt. Esélyesnek lenni azonban igen hálátlan feladat. Különösen, ha egy esetleges második, vagy har­madik hely a közönség által — igazságtalanul — "lecsúszás­nak­ lesz minősítve. Kétségte­len, hogy a nagymester játéka ezúttal kevés átütőerőről ta­núskodott. Viszont meg kell mondanunk, hogy már eleve hátrányban volt fiataljainkkal szemben, amikor ilyen sűrített tempójú versenyen elindult. E túlzsúfoltság egyébként sem használt a verseny színvo­nalának, s az utolsó fordulók­ban kevesebb "kacsintásos­­döntetlent láthattunk volna, ha a rendezőség, az évek folya­mán annyira természetessé vált néhány szabadnapot be­iktatta volna a fordulók közé. Portisch, ifj. Honfi, Forintos és Bilek "kollektív" betörése az első helyekre örvendetes tény. Ez erősen meg fogja könnyíteni az augusztusi mün­­cheni csapatvilágbajnokságra válogató bizottság munkáját. Mivel azonban az idei csapat­­világbajnokság az eddigieknél sokkal erősebbnek ígérkezik, üdvös volna a válogatást mi­nél előbb megejteni, hogy ver­senyzőinknek legyen idejük lelkiismeretesen felkészülni az év legnagyobb csapatversenyé­re. Szabó László, nemzetközi sakknagymester ettei HÍREK Bérezik a világranglista harma­dik, Kóczián Éva az ötödik helyén van. A Nemzetközi Asztalitenisz Szövetség nyilvánosságra hozta az új világranglistát. A férfiaknál a japán Tanaka, a nőknél az ugyancsak japán Eguchi lett az első. Elnökségi ülést tart március 3-án a Budapesti Testnevelési és Sport Tanács. Megbeszélik az idei programot és­­javaslatot tesznek a kerületi TST-k elnökeinek kine­vezésére. Argentínának adják a legna­gyobb esélyt a VB-n. Londonban már megkezdődtek a fogadások. Argentínának 5:2 arányban adják az esélyt, a Szovjetuniónak 3:1 arányban, Magyarországot és Ju­goszláviát 10:1 arányban fogadják. Gyengén áll az NSZK — 20:1, a legrosszabb helyen Mexikó, Wales és Skócia áll 33:1 — arányban sze­repel. A budapesti asztalitenisz EB első külföldi részvevői a szovjet, az angol, a francia és a nyugat­német válogatottak pénteken­ ér­­keznek Budapestre, Fritz Walter újra az NSZK­ vá­logatottjában. A 37 éves játékos középcsatár lesz a vasárnap Brüsszelben sorra kerülő Belgium —NSZK mérkőzésen. .Szerda, 1958. február 16. Kijelölték az OlStt tagjait A KISZ Központi Bizottsága ki­jelölte az Országos Ifjúsági Sport Bizottság tagjait. Köztük van Eperjesi László, a KISZ Központi Bizottságának titkára, Sándor László, a Falusi Sport Központ vezetője, Béni Miklós, a Diák Sport Központ vezetője, Elbert György, az Iparitanuló Sport Köz­pont vezetője, Gyenes András, az MTST elnökhelyettese, Várkonyi László, az MTST elnökségének tagja, Kádas István országgyűlési képviselő, Szekeres Júlia, Szajol község KISZ-szervezetének sport­vezetője, Bíró Mihály, a DIVSZ sportosztályának vezetője, Zarándi László, a TF tanársegéde, Rostás György testnevelő tanár, és még számos sport- és ifjúsági vezető. Az OISB március 1-én, 9 órai kezdettel a KISZ Központi Bizott­ságának székházában tartja ala­kuló ülését. A beszámolót, a prog­rambeszédet Eperjesi László, a KISZ Központ Bizottságának tit­kára tartja. Az alakuló ülésen kijelölik a különböző szakbizott­ságokat is. Leg­ek a Millenárisról .... legnagyobb siker : Jenkins és a kanadai világbajnok­ pár rock and roll-ja. ... legművészibb és legköl­­tőibb produkció: a Wagner— Paul kettős futása a Pillangó­kisasszony nagyáriájára.­­.. legszebb összhang: a ka­nadai Fenton—McLachlean­pár bámulatos együttműködé­se. ... legjobb megjelenésű mű­­korcsolyázók: az amerikai Lewie és a magyar Zöllner Helga. ... legcsúnyább fiú: az ame­rikai Brown, a VB másodikja. ... legbosszantóbb: a tolako­dás a szűk bejáratnál. ... legnagyobb és legszebb ugrások: Jenkim. ... leggyorsabb fejlődés: Ju­­rek—Kucharovitz-pár. ... legforróbb magyar siker: Nagy­ testvérpár. ... legszomorúbb: lemaradá­sunk az egyéni számokban, kü­lönösen a férfi műkorcsolyá­zásban. ... legteljesebb öröm: végre Budapesten is láthattuk a vi­lág legjobb műkorcsolyázóit. ... legkönnyebben futó férfi: Brown. ... legnagyobb kontraszt: az éktelenül hosszú kanadai Ro­bert Paul és hónaljáig érő partnernője, Barbara Wagner. ... legboldogabb: a két be­mutató közönsége. ... leghálásabbak: a ver­senyzők, akik számtalan ismét­léssel köszönték meg a közön­ség tomboló tapsát. TOTÓ-TANÁCSADÓ S*.XVI , 2 háromesélyes 9. HÉT (március 2) | | x tippünk 1 Újpesti Dózsa—Vasas NB I. mérkőzés . : 30 | 35 | 35 1X2 2 | Komló—MTK NB I. mér­tőzés 20 30 ■ 50 2 . 3 | Tatabánya—Dorog NB I. mérkőzés .­­ : 70 20 10 1. 4 | Salgótarján—Szeged NB I. mérkőzés . : 60 20 20 1 5 | Diósgyőr—Pécs NB I. mérkőzés . . . . 70 20 10 1 6 Vác—UTTE NB II. mérkőzés .... . 30 40 ; 30 IX Szolnok—Jászberény NB II. mérkőzés . . 40 40 20 IX 8 Kecskemét—Kistext NB II. mérkőzés . . 40 20 40 1 2 9 Kaposvári Kinizsi—Sztálinváros NB II. 20 50 30 X 2 10­­ Nagykanizsa—Győr NB II. mérkőzés . . 20 30 ; 50 1X 2 0­­ Nyíregyháza—Miskolci VSC NB II. mérk. 30 40 | 30 1 12­­ Belgium—NSZK válogatott mérkőzés . . 30 35 | 35 X 2_______ Tippjeink a pótmérkőzésekre: 13; 1, X, 14; 1, 15; 1, 16; 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék