Magyar Nemzet, 1958. november (14. évfolyam, 258-283. szám)

1958-11-28 / 281. szám

6 NAPI KRÓNIKA Nagy részvéttel kísérték utolsó útjára Kodály Zoltánnét Csütörtök délután a Far­kasréti temetőben nagy számú gyászoló jelenlétében kísérték utolsó útjára Kodály Zoltán­­aét. A temetésre eljött a Mű­velődésügyi Minisztérium és a magyar kulturális élet számos vezetője. Ott volt a Szovjet­unió magyarországi nagykö­vetségének a képviselője. A nagy zeneszerző feleségének sírját elborították a család, a különböző társadalmi szerve­zetek, intézmények, tisztelők hatalmas koszorúi és virág­csokrai. — A Központi Népi Ellen­őrzési Bizottság csütörtökön tartotta rendes havi ülését. Oczel János, a KNEB elnöke beszámolt a befejezett, vala­mint az előkészítés alatt álló országos vizsgálatokról. A bi­zottság megvitatta és elfogad­ta a KNEB a népi ellenőrzés 1959 első negyedévi országos vizsgálatainak tervét, — Tizenkilenc Veszprém megyei református lelkész cssütörtökön ellátogatott a kő­vágóörsi Béke Termelőszövet­kezetbe. A lelkészeket elkísér­te Gyimesi András, a Haza­fias Népfront megyei bizottsá­gának titkára is. — A fertőző megbetegedé­sek megelőzésére és leküzdé­sére tavaly Belgrádban kötött magyar—jugoszláv egyez­mény megerősítő okmányai­nak kicseréléséről szóló jegy­­aőkönyvet csütörtökön aláír­ták Budapesten. A ratifiká­ciós okmányt Jovo Kapicic, a Jugoszláv Szövetségi Népköz­­társaság rendkívüli és megha­talmazott nagykövete és Né­mely Béla rendkívüli és meg­hatalmazott nagykövet, a Kül­ügyminisztérium I. számú po­litikai osztályának vezetője írta alá, — Becs utcáin kétszáz le­szerelés alatt álló fiatal vonult feL A tüntetők -Le az őrmes­terekkel!* és -Mama, jövünk haza!* feliratú táblákat vit­tek, A rendőrök erőszakkal oszlatták szét a tömeget, több fiatalt súlyosan bántalmaz­tak, néhányat letartóztattak, — A japán császár családi tanácsa úgy döntött, beleegye­zik abba, hogy Akihite trón­örökös polgári származású lányt vegyen feleségül. 2618 év óta nem volt polgári szár­mazású személy a császári családban. A fiatal leány lesz az első császárnő a japán tör­ténelemben, aki polgári csa­ládból származik, — AUTOMATIKUS CSO­DAABLAKOT konstruáltak az amerikai Republic Steel Corporation mérnökei. Az új típusú ablakok »elektronikus szemek* segítségével önmű­­ködöleg zárulnak, mihelyt a szoba hőmérséklete egy bizo­nyos minimum alá csökken, vagy megered az eső, hó, illet­ve vihar készül, — Kegyetlen férj. Sheila Bloomfieldet a londoni tör­vényszék elválasztotta zooló­gus férjétől. A bíróság elis­merte: kegyetlenség volt azt kívánni az asszonytól, hogy együtt lakjon egy szemüveges kígyóval, egy boával és egy aligátorral, — A Vidám Színpadon a -Hely­zet a következő,,: A fokozódó nagyarányú érdeklődésre való te­kintettel a színház igazgatósága a tervbe vett bemutatót későbbi idő­pontra halasztotta és -A helyzet a kővetkező- című kivételes si­kerű produkciót továbbra is mű­soron tartja. — Konferál: Kellér Dezső. X — A Művész Mozi előadás kez­dései tévesen Jelentek meg a csü­törtöki moziműsorban, ezért kö­zöljük, hogy a mozi nov. 27-től 9, 11, n2, ti, h6, 8 órakor kezdi elő­adásait. X — Köszönjük mindazoknak rész­vétét, akik utolsó útjára elkísér­ték Róth Lajosné szül. Badics Ilo­na drága édesanyánkat. Férje, gyermekei, testvérei, hozzátarto­zói. X I hőmérséklet kissé csókken Várható Időjárás péntek estig: Megélénkülő északi, később észak­keleti, keleti szél, északkeleten változó felhőzet, máshol túlnyo­móan felhős idő, csak kevés nap­sütéssel. A hőmérséklet kissé ^csökken. < Várható legmagasabb nappali Itómérséklet pénteken: mínusz 1— plisz 2 fok között. távolabbi kilátások: Átmenetileg hidegebb idő. Üj tanszékek a Műszaki Egyetemen Az Építőipari és Közlekedési Műszaki Egyetem távlati ter­veiről nyilatkozott Rados Kor­nél rektor. Közölte, hogy az ok­tatómunka színvonalának eme­lésére több tanszéket átszer­veznek, illetve új tanszékeket állítanak fel Ilyen lesz majd az építési anyagtant, a magas­­építéstani és az épületgépészeti tanszék. — Idősebb Csőr József my. rendőrszázados, a Magyar Partizán Szövetség tagja, meg­halt. Temetése 29-én, 2 órakor lesz a rákoskeresztúri új köz­temető halottasházából. December 28-án és 29-én sorsolják a második, a harmadik és a negyedik békekölcsönt A második, a harmadik és a negyedik békekölcsön 1958 második félévi húzását de­cember 28-án és 29-én Buda­pesten, az Üt- és Vasúttervező Vállalat Molotov téri székhá­zában rendezi az Országos Ta­karékpénztár. A kötvények kibocsátásakor r. jgállapított időpontnak meg­felelően ezúttal kezdik meg a harmadik és a negyedik béke­kölcsön — névértékben tör­ténő — törlesztéses sorsolását. A kétnapos húzáson mind­három békekölcsönből össze­sen több mint kilencven millió forintot sorsolnak ki. KÖZELEDIK A DISZNÓTOR-SZEZON — No, anyjuk, ha ezt levágjuk, talán sikerül mindenki­nek küldeni kóstolót, akinek szántál.., (Sándor Karoly rajza) Megjelent a Társadalmi Szemle új száma A Kommunisták Magyarországi Pártja megalapításának 40. évfor­dulója alkalmából ünnepi szám­ként jelent meg a Társadalmi Szemle. Az évforduló kapcsán közli Kádár Jánosnak az ünnepsé­gen elmondott beszédét, amelyben a párt megalapításának jelentősé­gét, szerepét értékelte. Sánta Ho­na cikke méltatja Kun Béla mun­kásságát. a Kommunisták Magyar­­országi Partja egyik megalapítója válogatott cikkei és beszédei ki­adása alkalmából. A —Dokumentu­mok és visszaemlékezések* rovat­ban igen érdekes és fontos 1918— 1919-es dokumentumanyagot közöl az új szám. A Társadalmi Szemle novemberi számában olvasható Münnich Ferencnek »A revizioniz­­mus elleni harc eddigi tapasztala­tairól* című, a Politikai Akadé­mián elhangzott előadása, továbbá Kiss Tibor cikke a KGST jelentő­ségéről, Szövetkezeti vásárok Baranyában A Baranya megyei földmű­vesszövetkezetek ezekben a napokban a nagyobb közös gazdaságokban a helyszínen rendezik meg az őszi vásáro­kat Az állami gazdaságokban tizennégy ilyen vásár zajlott már le, s több helyen 50 000 forint értékű áru kelt el egyetlen napon. Tizenöt he­lyen rendeznek termelőszö­vetkezeti vásárokat, többek között Bolyban, Mágocson, Lippon, Beremenden. A pécsi földművesszövetkezet ezen­kívül -mozgó áruházat* indí­tott el a megyében. Ez az áru­ház novemberben és decem­berben mintegy 20 községbe látogat el, A szőrmegyárak új modelljei Remekbe szabott bundákat iáttunk csütörtökön a Bőripari Tudományos Egyesület szőr­meipari szakosztályának mo­­dell-bemutatóján. Nutria színű panofix bundákat, irha kuli­kabátokat, különböző színű panofix béléssel bélelt kabáto­kat, karakülszínű kínai gida szőrméjéből készült bundákat. Gyerekek számára fehér pano­fix, valamint világoskék és ró­zsaszín festett bárányból mu­tattak igen csinos kis kabáto­kat,. A szép kollekciót színes műbőrkabátok egészítették ki. A bemutatott darabok a sze­gedi Szőrme- és Bőrruha Ké­szítő Üzem, a Szőrmekonfek­ció Vállalat és a Pannónia Szőrmeárugyár jó munkáját dicséri. — A magyar lő iránt élén­kül a kereslet. Az idén már több mint 2000 lovat vásárol­tak tőlünk külföldi cégek, Pénteken Szentesen sorsolják a lottót A novemberi utolsó lottó­sorsolást is vidéken rendezi meg a Sportfogadási és Lottó Igazgatóság. A lottó 48. heti nyerőszámainak húzását no­vember 28-án, pénteken dél­előtt 10 órai kezdettel Szen­tesen, a Tóth József színház­teremben tartják: Ezúttal ugyancsak sorsolás útján döntik el azt is, hogy a novemberi 45., a 46., a 47. és a 48. játékhét közül melyik hét szelvényei vesznek részt a következő héten a jutalomsor­soláson. Szovjet, francia, lengyel vendégek érkeztek hazánkba A magyar—szovjet kulturá­lis egyezmény 1958. évi mun­katerve alapján kéthetes ta­nulmányútra hazánkba érke­zett K. A. Vodopjanov, a gor­­kiji állami egyetem profesz­­szora és N. A. Prillezsajeva, a tomszki állami egyetem pro­fesszora. A Kulturális Kapcsolatok Intézetének vendégeként Ma­gyarországra érkezett Claude Planson, a párizsi Theatre des Natians igazgatója. Az ez évi magyar—lengyel kulturális munkaterv értelmé­ben kéthetes tanulmányútra hazánkba jött Tadeus Fangrat lengyel író és műfordító. Megnyílt a Skandináv Légiforgalmi Társaság új budapesti irodája Csütörtökön megnyitották a Skandináv Légiforgalmi Tár­saság — a SAS — budapesti Váci utcai új irodáját A megnyitó ünnepségen Thore Boye, a SAS alelnöke hangsúlyozta, hogy a MALÉV, továbbá a három skandináv állam légiforgalmi társasága között igen szívélyes kapcsolat alakult ki, s ezt igyekszenek még tovább fejleszteni. Karácsonyi töltőtollvásár A papír és írószer boltok jól felkészültek a várható kará­csonyi forgalomra: 50—60- kü­lönböző márkájú töltőtoll kö­zül válogathatnak a vásárlók a vállalat 115 üzletében. A választék bővítésére szovjet és kínai Parker-rendszerű tol­lakat, valamint eredeti Par­ker golyóstollat importált a kereskedelem. Karácsonyi és újévi üdvözlőlapokból 200 kü­lönböző fajta kerül forgalom­ba S P O R T Kiküldött munkatársunk telefonjelentése Bernből ? Gólra megy a játék Berni utóhangok A berni újságok és általában a svájci lapok részletesen be­számolnak a Young Boys si­keréről, az MTK ellen aratott biztos győzelméről. Megemlí­tik az újságok, hogy a Young Boys Budapesten védekező taktikát folytatott. Az volt a céljuk, hogy minél kevesebb gólt kapjanak. Még ezzel a vé­dekező játékmodorral is győ­zelmet harcolt ki Pesten a svájci csapat. Most a Wank­­dorf-Stadionban ez volt a jel­szó: támadni, támadni! A Young Boys játékosai ezen a mérkőzésen úgy szágul­doztak a pazar villanyfény­ben, mintha valami láthatat­lan motor hajtotta volna őket. Csaknem minden labdát ők csíptek el és minden helyzet­ből igyekeztek eltalálni a ka­put — Gólra megy a játék — mondotta nekünk a mérkőzés után Albert Sing, a Young Boys edzője. — Támadó tak­tikánk jól bevált: legyőztük világhírű, ellenfelünket, az MTK-t, a magyar bajnok csa­patot. * Albert Sing csütörtökön felkereste az MTK játéko­sait a Bellevue Szállóban. El­mondotta; igen örülnek a győzelemnek és annak, hogy tovább jutottak az Európa- Kupában, Gratulált az MTK játékosainak sportszerű, ma­gatartásukért. Valóban, az MTK az egész mérkőzés alatt a legsportsze­­rübben küzdött. A kék-fehé­rek a vereséget is sportem­berhez méltóan viselték eL Nem tragédia ez a 4:1 és el­jön az idő, amikor az MTK javítani tud. * A berni városi címerben levő medve örömujjongásban tört ki tegnap; a városban másról sem beszéltek, mint erről a győzelemről. Ugyanis az előzetes laptudósítások állandóan arról írtak, hogy az MTK nagy gólarányú győzelemmel kiveri a Young Boyst az EK-ból. A svájciak nemcsak egyszerűen a győ­zelemnek, hanem a csapat kitűnő játékának is örültek. * Bukom Márton edző a mér­kőzés után csütörtökön már nyugodtan tárgyalt a vere­ségről. Arról beszélt, hogy a Wankdorf-Stadionban ezen a vereséggel végződött mérkő­zésen nemcsak az MTK, ha­nem az egész magyar labda­rúgás hibái megmutatkoztak. Azt is hozzátette, hogy hiába van taktika, Iha nincsenek megfelelő játékosok a megva­lósításához. Közölte Bukovi, hogy az MTK az idén lemond­ja az összes külföldi meghitté­sokat. Nem megy túrára a tél folyamán. Pihenni küldik a játékosokat Az edző a je­lenlegi helyzetben nem tartja alkalmasnak csapatát arra, hogy méltóan szerepeljen külföldön. A pihenő után tar­talmasabb alapozás követke­zik. Bukovi azt akarja, hogy a bajnoki nyitányig játékosai még sokat fejlődjenek. Ki kell javítani a magyar lab­darúgásra jellemző hibákat, amelyek szerda este az MTK-n is kiütköztek. Fokoz­ni kell az erőnlétet, gyorsab­bá kell tenni a mozgást, fo­lyamatossá a játékot és meg kell szüntetni a rendkívül sok technikai hibát. Alapce, ko­moly munkára van szükség mindehhez. — Ha boldogulni akarunk a világ labdarúgásának nagy konkurenciájában — mon­dotta Bukovi —, akkor gyor­sabbá kell tennünk a magyar labdarúgást. * Az MTK csapata az EK-ból történt kiesése után most már újra a bajnokságra gondoL A csapat péntek este érkezik haza Budapestre az Őrient­­expresszel és vasárnap már a Miskolci VSC ellen játszik bajnoki mérkőzést Pataky Károly Az MTST elnökségi ülése A Magyar Testnevelési és Sport Tanács elnöksége csütörtökön tar­tott ülésén a testnevelési és sport­mozgalom propaganda feladataival foglalkozott. Határozatot hozott, hogy a sportpropagandát a testne­velés eszméinek elterjesztése, a szocialista erkölcs megszilárdítása érdekében kifejtendő harc szolgá­latába kell állítani. A sportpropa­ganda és agitáció további felada­tául a sport tömegesítését és szak­mai színvonalának emelését hatá­rozta meg. Az elnökség a Jégkorong Szö­vetség javaslata alapján a jégko­rong-sportban fennálló kétéves át­igazolási tilalmat felfüggesztette és az alapszabályok szerinti átigazo­lás visszaállítását rendelte eb Ugyanakkor az úszósportra is ki­terjesztette • többi sportágban fennáUO egyéves kiváráson alapu­ló átigazolást és felfüggesztette a villámigazolást. Miután egyes sportszervezetek az MTST-tól az átigazolási szabályzat módosítását kérték, az elnökség ismételten leszögezte, hogy az át­igazolási szabályzat értelmében a sportoló egy bajnoki évben' csak egy egyesület színeiben szerepel­het. Az elnökség a továbbiakban el­fogadta a Magyar Cselgáncs Szö­vetség, a Magyar Kerékpáros Szö­vetség, a Magyar Kosárlabdázók Szövetsége, a Magyar Labdarúgók Szövetsége, és a Magyar Tenisz Szövetség Ideiglenes működési sza­bályzatát, valamint a Magyar Ke­rékpáros és Korcsolyázó Szövet­ség javaslata alapján kinevezte el­nökségüket és a tanácsok tagjait. Ma és holnap eldől : Ki nyeri az ökölvívó CSB-tt Az NB L osztályú ökölvívó csa­patbajnokság négyes döntőjébe jutott-Csepel, MTK, Ű. Dózsa és a Kaposvárt Dózsa együttesei kö­zött pénteken és szombaton ren­dezik meg a döntő küzdelmeket. Naponként két-két mérkőzést bonyolítanak le. A döntő négy részvevője közül akármelyik együttes megszerezheti a végső győzelmet. A Csepel kiegyensú­lyozott csapata bizonyos előnnyel indul, mivel a csepeliek a Kapos­várt már legyőzték. Három állan­dó válogatottjuk — Dubovszky, Sebők II. és Csiszár — mellett megbízható, illetve a válogatott­ság kapuját döngető ökölvívókat vonultatnak fel. A tavalyi bajnok C. Dózsa Nagy J„ Kellner, Juhász, Erdélyi és Sipőcz révén csaknem biztos öt győzelemre számíthat minden mérkőzésén. Nincs viszont légsúlyú ökölvívójuk és verseny­zőállományuk olyan kicsi, hogy ha az öt --nagy** közül valamelyik megsérül, vagy a kiütés sorsára jut, nagyon nehéz helyzetbe ke­rülnek. Az MTK rendelkezik a döntő részvevői közül a legtöbb versenyzővel. A kék-feherek a bajnoki cím titkos esélyesei, kér­dés, hogy idegekkel birják-e a versenyt. A Kaposvár lég-, har­mat-, pehely-, könnyű-, klsváltó- és váltósúlyban nagyon erős, a vidékiek ezekben a súlycsoportok­ban minden csapat ellen a siker reményében indulhatnak. A baj náluk elsősorban félnehéz- és ne­hézsúlyban van. Péntek este 18 órakor az MTK a Kaposvári Dózsával mérkőzik, utána pedig a Csepel az Ü. Dózsá­val. A csapatbajnokság szombaton fejeződik be, amikor előbb az Ü. Dózsa a Kaposvári Dózsával, majd a Csepel az MTK-val mérkőzik. |i|SAKKM Nemzetközi műkorcsolyázó -berni: tató a MUlenar.son Egyre fokozódó érdeklődés nyil­vánul meg a Millenáris-pályán péntekén & szombaton sorra ke­rülő nemzetközi műkorcsolyázó bemutató iránt. A közönség érzi, hogy látványos, nem mindennapi sportcsemegét kap majd. A világ­hírű külföldi vendégek — A. Gi­­letti, K. Divin, a Kilius—Bauroler­­páros, a Román-testvérpár stb. — a mükorcsolyázás minden szépsé­gét felölelő szabadon választott gyakorlataik mellett különleges számokkal is megtoldják majd a műsorukat. A magyarok közül el­sősorban a kitűnő formában levő Zöllner Helga, Csorna Éva és Ju­­rek Edda, valamint a jégtáncotok — a Tótb-házaspár és a Korda— Vásárhelyi-pár — bemutatóit vár­ják kíváncsian. Külön színfoltja lesz a jégünnepélynek a legfiata­labbak egy-egy perces szereplése. Budapest—Bukarest úszó és vízilabda találkozó A hét végén újabb nemzetközi sportesemény színhelye lesz Buda­pest. Szombaton és vasárnap dél­után 5 orakor a margitszigeti fe­dettuszodában Budapest váloga­tottja Bukarest válogatottjával mérkőzik úszásban, műugrásban és vízilabdában. A két város válogatottjának ta­lálkozója visszavágó jellegű; mert nehány héttel ezelőtt a budapes­tiek a román fővárosban vendég­szerepeitek és akkor 130114 pont­­arányú győzelmet arattak. A magyar együttesben többség­ben fiatalok kaptak helyet. Az úszócsapatban több >-újonc-< Is sze­repel. A vízilabda-válogatottat 20 éven aluli játékosok alkotják. Bu­karest csapata viszont majdnem egyenlő a román válogatottal. „Hábortí” a spanyol lapok és a Hon Madrid sztárjai között A nyugati sajtóban nagy vissz­hangra talált az a botrány, amely vasárnap a spanyolországi San Se­­bastianban történt a Reál Madrid— Reál Sociedad 0:0 arányban dön­tetlenül végződött mérkőzés után a Reál Madrid öltözőjében. Ami­kor ugyanis egy helyi lijságiró nyilatkozatot kért Di Steíanótól, a Reál Madrid világhírű csatárától, nyilatkozat helyett csak rendkívül durva kifejezéseket és szidalmakat kapott, egy másik játékos pedig összecsavart vizes törülközővel űz­te ki az öltözőből a San Sebas­­tian-i újságírót. A spanyol újságirószövetség ha­tározatot hozott, és ebben kéri a spanyol labdarúgó szövetségtől, tiltsák el örökre a játéktól Di Ste­­fanót. Vizsgálatot követel a vizes törülközővel támadó játékős sze­mélyének megállapítására Ls, s an­nak a gyanújának ad kifejezést, hogy az Gento lehetett. A spanyol sajtó hevesen támadja a Reál Madrid sztárjait. A Marca című sportláp agyaglábú bálványoknak minősíti őket, akik a végtelensé­gig közönségesek és nincs más ké­pességük. mint az, hogy vasárna­ponként egy kis labdával látszani tudnak. Azt tanácsolja nekik, irat­kozzanak be a felnőttek számára létesített esti tanfolyamra. Megkezdődik a vivők világbajnoki felkészülése A magyar felnőtt és ifjúsági vívóválogatott december első napjaiban kezdi meg a világ­­bajnoki felkészülést. Január­tól kezdve több válogatóver­senyt bonyolít le a Magyar Vívó Szövetség. A világbaj­nokság végleges időpontja: 1959. július 12—25, Érdekes vfvóversenyek tesznek még az idén 1958-ban a magyar vívók két nemzetközi versenyen vesznek még részt. December 8-án és 7-én Párizsban a Martini-vándordíja* körversenyen öt ország legjobb tőrvlvói között ott lesz Fülöp, Ka­mut! J. és Czvikovszky is. Ugyan­ezen a két napon Budapesten a magyar utánpótlás válogatott négy fegyvernemben méri össze tudá­sát a lengyel utánpótlással. Az or­szágos vívó csapatbajnokságot de­cember 13-an, 14-én, 20-án és 21-én rendezik fegyvernemenként. Labdarúgó Európa Kupa: A Reá] Madrid Istanbulban 1:1 arányú döntetlent csinált a Besiktas csa­patával, s miután az első mérkő­zésen a spanyol együttes győzött 2:0 arányban, ő jutott be a legjobb nyolc közé. Rovatvezető: SZABÓ LÁSZLÓ nemzetközi nagymester KIRALYINDIAI MEGNYITÁS SZABÓ L. DYNER (Magyarország) (Izrael) Haifa. 1958. 1. HÍ3, Hfő 2. g3, g6 3. Fg2. Fgí 4. 0-0, c5 5. c4, Hc6 6. d4, cd: 7. Hd4:, 0—0 8. Hc3, Hd4: 9. Vd4:, d6 10. Bdl, Fe6 11. Vd2, Fc4: 12. Fb7:, Bb8 13. Fg2, aS 14. b3, Fd5: 15. HÖ5:, Hd5: 16. Fb2, Fb2: 17. Vb2:, Hb6 18. Bacl, Hd7 19. h4, hS 20. Bd5, Vb6 21. Vd2, Vb4 22. Vb4:, ab: 23. Bc7, Bíd8 24. Ba5, Bbc8 25. Baa7, Bc7: 26. Bc7:, e6 27. Bb7 sö­tét feladta. vezerindiai vedelem Haifa, 1958. HESHEVSKY PERSITZ (USA) (Izrael) 1. Hf3, Hf6 % C4, eS *. g3, b6 4. Fg2, Fb7 5. 0—0, c5 6. d3, Fe7 7. e4, 0—0 8. Hc3, Hc6 9. Hel, Vc7 10. Í4, Bad8 11. g4, Hd4 12. g5, He8 13. Í5, g6 14. Ff4, VC8 15. 16, FdS 16. Fd6:, Hd6: 17. Vg4, He8 18. Vh4, e5 19. Vh6, He6 20. He2, Vc6 21. Bf3. Fc8 22. Hc2, d6 23. He3, H6c7 34. Hf5ü sötét feladta. Egyszerű, de hatásos A. Gurvlcs szovjet végjátékszerző fenti vég­játékának megfejtése. A fejtő ha­mar rájön, hogy világos csak patt útján menekülhet, és L a8Vt?-kal próbálkozik. Erre 1. .... Ka8: 2. b7f valóban pattra vezet, azonban 1.........Kc8! 2. Vb7f, Kd8! után sö­tét nyer. Ezért a helyes megfejtés: 1. a8Ftü, Kc8 2. b7t! és vllág06 saját futárját -befalazva* eléri a patt-állást. SAKRHtRKBT Az országos csapatbajnokság’ IV. fordulójának eredményei: Vö­rös Meteor—Tipográfia 9,5:2 A Spartacus—BVSC 8:3 (I), MTK— Szeged 0:3, Debrecen—Építők 8,5: 3,5, BEAC—Miskolc 8:5 (1), Gyap­júfonó—FTC TA VTSK—Diósgyőr 9:3. Magyarország levelező sakkbaj­nokságát Haág Ervin mester nyer­te Honfi Károly mester előtt. _ Ma^ar Nemzet _ .Péntek, Mtt. mmmmbtr *

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék