Magyar Nemzet, 1960. december (16. évfolyam, 285-310. szám)

1960-12-01 / 285. szám

i Wl *) ái\ T*MW* W AlYK­VAT C­ B,*r,*k Aras I W Hl já'W B B i//| §§ IBI® 1181 f fii K 1960*decembe*’ * 60 fillér | R U | % W f ll B B 11 B B Jfl W* | XVI. év, 285. szám A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • A békés együttélés próbaköve Az európai — és különösen az észak-európai országok po­litikájában, s a nemzetközi sajtó visszhangjaiban jónéhány nappal a tulajdonképpeni tár­gyalások befejezése után is igen komoly visszhangra talál­nak a finn—szovjet megbeszé­lések eredményei. Jó oka van annak, hogy ez a látogatás a nemzetközi élet átfogóbb értel­mű és nagyobb szenvedélyeket kavaró eseményeinek zajlása közepette is ilyen figyelmet kelt A két ország viszonyának története és jelenlegi kapcso­latuk sajátos vonásai (egy egészen kicsiny, norvég határ­­szakasztól eltekintve Finnor­szág a Szovjetunió egyetlen európai tőkés szomszédja) va­lósággal a békés együttélés gyakorlati próbakövévé teszik Európában Moszkva és Hel­sinki kapcsolatát. A nemzet­közi politika fejleményeit fi­gyelő kicsiny, vagy közepes nagyságú tőkés hatalmak szempontjából ennek a kapcso­latnak még külön jelentőséget ad a két ország közötti hatal­mas súly­különbség, gazdasági erőben és hatalmi lehetőségek­ben egyaránt. Ez a különleges helyzet ma­gyarázza, hogy a nemzetközi élet kártékony, agresszív erői mindig egészen rendkívüli erő­feszítéseket tettek a szovjet— finn kapcsolatok mérgezésére. Minden egyes tárgyalást ma is azzal a nem is titkolt remény­kedéssel figyelnek, hogy azo­kon új ellentétek bukkannak majd fel és így lehetőség nyit­hat a régi kurzus folytatására. Az hidegháború frontvonalának kiterjesztésére. A Moszkvában tartott szov­jet—finn megbeszéléseknek a két ország politikai kapcsola­tán túlterjedő jelentőségét ép­pen az adja meg, hogy súlyos vereséget mértek e hideghábo­rús reménységekre. A világo­san érzékelhető, kitapintható gyakorlati politikai tények egész sorával bizonyították mind a zavart keltők, mind a feszülten figyelő kis országok előtt: a Szovjetunió, amely az államközi kapcsolatok gyakor­latába az egyenjogúság, a köl­csönös megbecsülés és az őszinteség vonásait bevezette — a legbonyolultabb helyze­tekben is alkalmazza ezeket a magasztos elveket. Érdemes éppen ezért lessé mélyebben is beletekinteni ilyen értelemben a szovjet— finn tárgyalások anyagába. Ezek valósággal klasszikus pél­dáját nyújtják annak, hogy a szovjet politika gyakorlatában a magasrendű elvek hogyan állják ki a hétköznapok próbá­ját. Kiemelkedő már az is, ahogy a megbeszélések során Finnor­szág és Észak-Európa általá­nos politikai kapcsolatait szem­lélték. Egyik felszólalásában Hruscsov kiemelte: a Szovjet­unió megértéssel fogadja Finn­ország, Svédország és a többi skandináv állam törekvését az észak-európai államok együtt­működésének fejlesztésére. »Abból indulunk ki — mon­dotta —, hogy az északi álla­mok nem haladnak a háborús kalandok kedvelőinek uszályá­ban.*­ Mint látható, a szovjet politika megértően és nagyvo­nalúan tekint Finnország ás a skandináv államok politikai kapcsolataira. Annak ellenére, hogy két skandináv állam is (Dánia és Norvégia) tagja az Atlanti Blokknak, s hogy mint Hruscsov megjegyezte,­­a Bal­ti-tenger hullámai a NATO fegyvercsörtetésének zaj­t­t hozzák a szovjet partok felé, a Szovjetunió e kapcsolatokat­­ nem a bizalmatlanság, hanem a nyugalom és az észak-európai béke megszilárdításának lehe­tőségei alapján szemléli. Úgy értékeli a helyzetet, hogy vég­ső soron a nemzetközi politi­­kában is a tettek példamuta­tása az egyik legnagyobb ható­erő, s a szovjet—finn kapcso­latok harmonikus fejlődése nö­veli annak a lehetőségét, hogy hasonlóan szívélyes viszont alakuljon ki Svédországgal Norvégiával, Dániával ás Iz­landdal. Amikor tehát a moszkvai tárgyalások a politikai reali­tás és mindkét fél nemzeti ér­dekeinek és aspirációinak tel­jes figyelembevételével vizs­gálták Finnország helyzetét Észak-Európában — ezzel egy­ben új lehetőségeket nyitottak a békés együttműködés kiter­jesztése előtt Európának­­ fon­tos és politikailag igen érzé­keny övezetében. Hasonló, de talán még éle­sebb és világosabb képet mu­tatott a moszkvai megbeszélé­sek gazdasági oldala. Már ré­gen érlelődik Finnország csat­lakozása a Nagy-Britannia ál­tal vezetett hetes gazdasági csoportosuláshoz. A hideghá­ború híveinek körében az erre vonatkozó szovjet—finn­­meg­beszélésekhez különösen­­ró­zsás­ reményeket fűztek. Is­merték természetesen azt az elvi szovjet álláspontot, amely helytelennek ítéli az ilyen tí­pusú gazdasági blokkalapítási kísérleteket és az általános európai gazdasági együttműkö­dés mellett száll síkra, így hát szovjet—finn feszültségre spe­kuláltak a­­-Hetekkel­ kapcso­latos vitában. Itt is bebizonyo­sodott azonban, hogy a Szov­jetunió politikája a nemzetközi realitásokból indul ki, és a leg­­messzebbmenően tekintetbe veszi a tárgyalópartner sajátos nemzeti és nemzetgazdasági érdekeit. Finnország esetében ezek az érdekek egészen különleges és bonyolult formában jelentkez­tek. A szovjet—finn kereske­delem Finnország teljes kül­kereskedelmi forgalmának mintegy negyedét adja, s olyan kiemelkedően fontos iparágak, mint a finn gépgyártás és­­ ijó­építés, elsősorban a szovjet ex­port számára termelnek. Ugyanakkor azonban a finn külkereskedelem mintegy 30 százaléka (elsősorban a papír- és cellulóze-export) a­­frek­k­­országaiba irányul, s a finnek már eddig is jelentős nehézsé­gekkel találták magukat szem­ben a csoporthoz csatlakozól Svédország és Norvégia fejlett faiparával folytatott verseny­ben. A moszkvai tárgyalásokon tehát teljesen egyedülál­ló és bonyolult helyzetben kellett megtalálni a mindkét fél szá­mára megfelelő megoldást. A megbeszélések ezt a pró­bát is kiállták. Hruscsov kife­jezetten hangsúlyozta, hogy miután a­­Hetek- csoportjá­nak létezése tény, megértéssel kell viseltetni Finnország sa­játos gazdasági gondjai és ama törekvései iránt, hogy rendezze a hetes gazdasági csoporthoz való viszonyának kérdését. Ugyanakkor sikerült gondos és figyelmes munkával kidolgoz­ni a szovjet—finn gazdasági kapcsolatokban már régóta gyakorlattá vált­­legnagyobb kedvezmény elvének­ megfe­lelő alkalmazását a­­Hetek­hez­ Való finn csatlakozás ese­tére. E gazdasági kérdések megol­dásával kapcsolatban joggal jegyezte meg a Pravda, hogy a kölcsönös megbecsülés és egyenjogúság alapján a legbo­nyolultabb kérdések is meg­oldhatók. E szavak a legtelje­­sebb mértékben érvényesek a szovjet—finn kapcsolatok egé­szére, és a mostani tárgyalások politikai oldalára is. Újra bebizonyosodott, hogy a szov­jet külpolitikát a józan és reá­lis látás, a rugalmasság, a part­nerek nemzeti problémáinak és érzelmeinek mély megértése jellemzi. Bonnban bejelentették: Gazdasági tárgyalásokat kezdenek az NDK-val !” A külpolitikai helyzet !­ 1 A BUNDESWEHR ANGLIAI TÁMASZPONTJAIRÓL szóló hír rendkívül élénk visszhangot és nagy visszatet­szést keltett. A kommentátorok emlékeztetnek a második vi­lágháború első éveire, amikor a hitleri csapatok egymásután hódították meg az országokat. A szovjet lapok rámutatnak egy fontos különbségre: a megszállók akkoriban ágyúdörgések és repülőgépek süvítése közben vonultak előre, most viszont csendben, lopakodva foglalják el külföldi támaszpontjaikat. Hogy ez a­­csendes foglalás­ Angliában is sikerült, azért az angol kormány vezetői súlyos felelősséggel tartoznak. A Krasznaja Zvezda hangoztatja: ami nem sikerült a meg­szállott Hitlernek, azt most megkísérlik utódai. Rövidesen a büszke Albion földjére lépnek a bonni megszálló csapatok. A lap felteszi a kérdést: meg lehet-e érteni, azokat, akik szélesre tárják a kapukat a német csapatok előtt, akik ölelve fogadják hazájuk tegnapi ellenségeit, rakétafegyvereket adnak a ke­zükbe, gyakorlótereket biztosítanak, nekik és egyezségre lépnek velük egykori szövetségesük, a Szovjetunió ellen. Ezt a tettet a legerősebb megbélyegző szóval kell illetni. Ez a tett:­­árulás­­— írja a Krasznaja Zvezda. A lap a továbbiakban hangsúlyozza, hogy azok az angol politikusok, kik a revansvágyó nyugatnémet fegyveres erőket meghívják támaszpontjaikra, saját hazájukat is súlyos ve­szélybe hozzák. Ha ezeknek az uraknak szavait hallja az em­ber, arra a gondolatra jut, hogy a békét nemcsak a NATO atombombái és rakétái, hanem még valami más is fenyegeti — ez pedig az ostobaság. A Krasznaja Zvezda végül hangoztatja: az angol közvélemény határozottan állást foglal a Bundeswehr angliai­­inváziójával­ szemben.­­ A DOLLÁR JÖVŐJÉT rendkívül sötétnek, látják vezető európai pénzpiacokon. Az Evening Standard zürichi tudó­sítója szerint a svájci bankárok kijelentették: csak rendkívül drasztikus lépés segíthetne a dollár helyzetén. A megoldás ab­ban állna, hogy az arany dollárárát a mostani 35 dollárról,­ 100 dollárra emelnék unciánként. A svájci bankkörök teljesen egyetértenek abban, hogy a világ egykor legerősebb valutájá­nak szerencsétlen helyzetét az Egyesült Államok nagyvonalú külföldi költekezése idézte elő. Az Egyesült Államok pénzügyi nehézségei fényében rend­kívül érdekes az az új dollárbetörési kísérlet is, amely abban nyilvánul meg, hogy az amerikai monopolisták az angol Föld­­művek megkapar­in­tása után ismét kivetették hálójukat egy kulcsfontosságú angol nagyipari vállalatra. Az amerikai McDonnell repülőgépgyár tárgyalásokat kezdett Anglia vezető és legrégibb repülőgépgyártó vállalatával, a Handley Page-cég részvénytöbbségének megvásárlásáról. Angol lapok rámutat­nak, hogy ez a kísérlet ismét heves vitát fog kirobbantani, annál is inkább, miután ez az ügylet angol nemzetbiztonsági szempontokat is érintene. A Daily Mail ezzel kapcsolatban annak a véleményének ad kifejezést, hogy az Egyesült Álla­mok repülőgépipara lázas versenybe kezdett, európai fiókvál­lalatok megnyitását szorgalmazza, hogy bezsebelje azt a busás nyereséget, amelyet a NATO-piac kínál a hadirepülőgépek szállítása és javítása fejében. Ez az egyetlen mód, hogy az ame­rikai ipar európai cégekkel versenyezhessen, miután állandóan csökken a NATO-légihaderőknek adott dollársegély. Amikor Washingtonnak nagy gondot okoz, hogy csökkentse külföldi fizetési kötelezettségeit, meglepő lépésre határozta el magát: az Egyesült Államok kormánya közölte, hogy a Kongó­ban levő ENSZ-csapatook ellátási költségeinek felét magára vál­­lalja. Az a tény, hogy az általános irányzattal ellentétben nem csökkentik, hanem felemelik az Egyesült Államok anyagi hozzájárulását a kongói számlához, arra enged következtetni, hogy Washington jó befektetésnek tartja az ENSZ kongói ak­cióját. E figyelemre méltó beruházás célja: biztosítani, hogy a kongói függetlenségen és az ország kincsein való osztozkodás­nál az Egyesült Államok minél nagyobb részhez jusson. Hruscsov megbeszélése Ulbrichttal Moszkvából jelenti a TASZSZ­ N. Hruscsov szerdán beszélge­tést folytatott W. Ulbrichttal, a Német Szocialista Egység­párt Központi Bizottságának első titkárával, a Német De­mokratikus Köztársaság Ál­lamtanácsának elnökével. A beszélgetés során a két fe­let érdeklő politikai és gazda­sági kérdéseket érintettek. Egyebek között konkrét kérdé­seket vitattak meg azzal kap­csolatban, hogy a Német Szö­vetségi Köztársaság kormánya határozatot hozott az NDK-val megkötött kereskedelmi egyez­mény felbontásáról. Megálla­podásra jutottak, hogy ameny­­nyiben a Német Szövetségi Köztársaság nem teljesíti a ko­rábbi megállapodást, a Szovjet­unió szállítja majd 1961-ben az NDK-nak a szükséges nyers­anyagot és árut. A beszélgetésben szovjet részről Koszigin, Mikojan, Om­­miko és más hivatalos szemé­lyek, német részről Mátém, Rau, Leuschner és mások vet­tek részt. Bonn tárgyalást kezd az NDK-val a belnémet kereskedelemről Berlinből jelenti az MTI. A Német Szövetségi Köztársa­ság kormánya szerdán Erhard alkancellár, gazdaságügyi mi­niszter vezetésével ülést tar­tott, s ezen elhatározta: felha­tal­mazza dr. Kurt Leopolnot, a nyugatnémet és nyugat-ber­lini kereskedelmi képviselet vezetőjét, hogy a belnémet ke­reskedelem rendezésére kezd­­jen tárgyalásokat az NDK kal- kereskedelmi és belnémet ke­reskedelmi minisztériumának képviselőivel. A nyugatnémet hírügynökség értesülése szerint a tárgyalások pénteken már meg is kezdődnek. A nyugatnémet kormány — mint emlékezetes — szeptem­ber 30-án, válaszul az NDK kormányának a nyugat-német­országi militarista és revan­­sista elemek tevékenysége el­len irányuló óvatossági intéz­kedéseire, úgy határozott, hogy ez év december 31-i hatállyal felmondja a két német állam árucsereforgalmi megállapodá­sát. Politikai megfigyelők szerint a bonni kormány kezdemé­nyezése a belnémet kereskede­lem rendezésére tulajdonkép­pen kényszerű lépés volt. A bonnni kormánykörök, úgy lát­szik, belátták, hogy az egyez­mény felmondása elsietett döntés volt. Két héttel ezelőtt­­hallgatólagosan beleegyez­tek­, hogy dr. Karl Krautwig, a nyugatnémet gazdaságügyi minisztérium osztályfőnöke -saját kezdeményezésére- Nyu­­gat-Berlinbe utazzék, s ott dr. Kurt Leopoldnak, a nyugatné­met és a nyugat-berlini keres­kedelmi kirendeltség vezetőjé­nek közreműködésével­­nem hivatalos, magántermészetű in­formatív jellegű­ megbeszé­lést folytasson az NDK illeté­­kes tényezőivel. Krautwig ked­den tájékoztatta Erhard mi­nisztert. Ilyen előzmények után került a kérdés a nyugat­német kabinet szerdai ülése elé. Tűzharcok Caracasban Venezuelában válságos a kormány helyzete Már vidéken is voltak zavargások Caracasból jelenti az MTI. November 25-e óta szüntelenül folynak a tüntetések Caracas­­ban. Megfigyelők véleménye szerint egyre válságosabb a kormány helyzete, amelynek tekintélyét veszélyeztetik a za­vargások. A felkelők gyüleke­ző helye az egyetem, amelynek önkormányzati joga folytán a rendőrség nem hatolhat be az­­ épületbe. Az AP közlése sze­rint Francisco de Venanzi rek­tort Betancourt elnök magá­hoz rendelte. A rektort az el­nöki palotába elkísérte a pro­fesszorok tanácsa is. A Betan­­court-tal folytatott megbeszé­lésről részleteket nem közöl­tek. A műszaki főiskola épületé­ben elbarikádozott diákok és a rendőrség között tűzharc folyt. A lövések hangjából ar­ra lehetett következtetni, hogy mindkét részről egyaránt hasz­nálta­k revolvert és puskát. Az egyetem épülete közelében le­vő Miguel Caro középiskola diákjai támadást intéztek a kerület rendőrségi épülete el­len. Az elnöki hivatal őrségé­nek két gépfegyverét küldték a helyszínre, hogy a rendőrök visszaszoríthassák a támadó­kat. Az iskola mellett a felke­lők felgyújtottak egy autót és egy teherautót. A fővárostól körülbelül het­ven mérföldnyire fekvő Mara­­cay városából is érkeztek je­lentések zavargásokról, ame­lyek következtében bezárták az üzleteket. Mint már jelentettük, a ha­tóságok betiltották több bal­oldali lap megjelenését. Ezzel szemben a reakciós körök lap­jai az utóbbi napokban aka­dálytalanul folytathatták uszí­tó hadjáratukat a kommunista párt ellen és követelték annak betiltását. Egyes hírek szerint a betiltott Tribuna Popular, amelynek helyiségeit katona­ság szállta meg, most titokban jelenik meg. Maracaibo városában isme­retlen személyek bombát dob­tak a Panova című lap helyi­ségeibe, majd elmenekültek. Sebesülés nem történt. Zerin­t Véget kell vetni a nyugati hatalmak halogató politikájának a leszerelés kérdésében New Yorkból jelenti az MTI. Kedden ülést tartott az ENSZ-közgyűlés politikai bi­zottsága. Elsőnek Wadsworth amerikai küldött fejtette ki véleményét a nukleáris kísér­letek megszüntetéséről. Már eleve igyekezett a Szovjetunió­ra hárítani a felelősséget azért, mert eddig nem sikerült megegyezni és borúlátóan nyi­latkozott a genfi tárgyalások kilátásairól. Vidics jugoszláv küldött a tizenkét hatalmi leszerelési ha­tározati javaslat beterjesztői­nek nevében arról beszélt, hogy ragaszkodni fognak ja­vaslatuk szavazásra bocsátásá­hoz. Mint ismeretes, a tizen­két hatalmi javaslat az ENSZ feladataként jelöli meg az ál­talános és teljes leszerelés megvalósítását és sürgeti a jú­niusban Genfben megszakadt tárgyalások folytatását. Zorin szovjet külügyminisz­terhelyettes felszólalásában rá­mutatott, hogy a Szovjet­unió hajlandó volt elfogadni bármilyen módosítást a szov­jet leszerelési javaslat bárme­lyik szakaszára vonatkozóan, de a Nyugat egyáltalán nem volt hajlandó fontolóra venni a leszerelési egyezmény meg­kötésének gondolatát. Arra is rámutatott, hogy a Nyugat ál­landóan eltorzította az ellenőr­zés kérdésében vallott szovjet álláspontot, s ugyanakkor sem­milyen építő javaslatot nem terjesztett elő. Az atomfegyverkísérletek megszüntetéséről szólva, a szovjet küldött sajnálkozva ál­lapította meg, hogy az “­Egye­sült Államok nem akarja a nukleáris kísérletek szünetel­tetését", még ha elvben egyet is ért vele. A külügyminiszterhelyettes ezután kifejtette, azt a szovjet indítványt, hogy a nukleáris kísérleteket ellenőrző bizott­ságnak három nyugati, három szocialista és egy semleges tag­ja legyen. — A nyugati hatalmak évek óta halogató politikát folytat­nak. Ennek az irányzatnak véget kell vetni — mondotta Zorin.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék