Magyar Nemzet, 1961. április (17. évfolyam, 78-102. szám)

1961-04-13 / 87. szám

VA­PI KRÓNIKA Kádár János fogadta a Kínai Népköztársaság, a Német Demokratikus Köztársaság és a Vietnami Demokratikus Köztársaság nagyköveteit Kádár János, a Magyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első tit­kára szerdán búcsúlátogatá­son fogadta Hao De-cint, a Kínai Népköztársaság távozó magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Ugyanaznap bemutatkozó látogatáson fogadta Wilhelm Meissnert, a Német Demok­ratikus Köztársaság, valamint Pham Thieut, a Vietnami Demokratikus Köztársaság új magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. •­ Gáspár Sándor, az MSZMP Politikai Bizottságá­nak póttagja, a budapesti pártbizottság első titkára szerdán ellátogatott a Nyuga­ti­ pályaudvarra, ahol beszél­getett a pályaudvar vezetői­vel, dolgozóival, majd tájé­koztatta őket a bel- és kül­politika időszerű kérdéseiről. B­íratálaikor,ót rendeztek Szarvason a Bács-Kiskun és Békés megyei írók a Békés megyei tanács és a TIT rende­zésében. A baglyasaljai bányászok megemlékezése az 1930-as salgótarjáni éhségtüntetésről Szerdán volt 31. évfordulója a salgótarjáni munkások úgy­nevezett éhségtüntetésének. 1930. áprils 12-én több mint ötezer bányász, gyár­munkás, asszony, és gyermek felvonult a salgótarjáni városháza elé, velük voltak a karancsvölgyi bányászközségek munkásai­nak küldöttei is. A tömeg munkát és kenyeret követelt. A Horthy-csendőrség még an­nak árán sem tudta megfé­lemlíteni az elszánt munkás­tömeget, hogy a tüntetés szervezői közül tizenhárom embert letartóztatott. Az eseményről szerdán megemlékezett a nógrádi ipar­medence munkássága: a váro­si tanács épületén levő em­léktáblát megkoszorúzták, a baglyasaljai pártházban pe­dig ünnepséget tartottak, s ezen a híres tüntetés egykori szervezői, veterán munkás­mozgalmi harcosok is részt vettek.­­ Országos értekezletet tar­tott Kaposvárott a falusi ifjú­sági szövetkezetek vezetősége. Az ifjúsági szövetkezetek ed­digi eredményeit megvitatva megállapították, hogy az or­szágban jelenleg 473 fiatal szövetkezet működik, s vagyo­nuk eléri a másfélmillió fo­rintot. A mozgalom Somogy­ban a legfejlettebb. — Gyakornoki ösztöndíjat alapítanak a most végző ag­­ráregyetemi hallgatók részére a nyírségi termelőszövetkeze­tek. — Meghalt Landler Ernőné, a Vörösőrség főparancsnok­helyettesének özvegye. 1918 óta vett részt a munkásmoz­galomban s a Tanácsköztársa­ság bukása után börtönbe, majd internálótáborba került. 1922-ben férjével együtt cse­re útján került ki a Szovjet­unióba. Búcsúztatása pénte­ken délután fél négykor lesz a Farkasréti-temetőben. — A József Attila Színház igaz­gatósága közli: Pénteken, április 14-én bemutatásra kerülő ,-Az igazság házhoz jön- Kállai István új színművének előadásai este fél 8-kor kezdődnek.­­ — Az Országos Rendező Iroda közli, hogy a Drezdai Tánczene­kar budapesti vendégszereplése miatt a Zeneakadémiára hirdetett április 16-i és 30-i »­Guruló kaba­ré« c. műsor elmarad. A jegye­ket a vásárlás helyén visszavált­ják. X — »Nevető szakszofon« humoros hangszerparádé ápr. 15-én, szom­baton este fél 9 órakor a Guten­berg Művelődési Otthonban (VIII., Kölcsey u. 2.). Jegyek naponta 4—8—ig. X — Érettségi találkozó. 20 éves érettségi találkozó megbeszélése végett keressék meg dr. Kertész Olgát azok, akik 1941-ben érett­ségiztek az Abonyi utcai leány­gimnáziumban. (Telefon: 186— 186.) X Enyhe idő Várható időjárás csütörtök es­tig: változó felhőzet, főként az ország nyugati és északi részein kevés eső. Mérsékelt északi szél: várható legmagasabb nappali Mmérséklet 10—5 fok között. — Rónai Sándor, az ország­gyűlés elnöke szerdán búcsú­látogatáson fogadta Hao Ce­­cint, a Kínai Népköztársaság távozó magyarországi rendkí­vüli és meghatalmazott nagy­követét. — Magyar kiadói küldött­ség utazott Bukarestbe. Kor­­nis Pálnak, a Kiadói Főigaz­gatóság főigazgatóhelyettesé­nek vezetésével a román köz­oktatási és művelődésügyi mi­nisztérium meghívására. A magyar—román közös könyv­kiadás idei tervét tárgyalják meg. — Mongol aró érkezett Bu­dapestre, a fiatal Mjagmar. Három hetet tölt hazánkban. A a kormány elnöke fogadta a Kínai Népköztársaság és a Vietnami Dem­okratikus Köztársaság nagykövetét Dr. Münnich Ferenc, a ma­gyar forradalmi munkás-pa­raszt kormány elnöke szerdán búcsúlátogatáson fogadta Hao De-cint, a Kínai Népköztár­saság távozó magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetét. Ugyanaznap bemutatkozó látogatáson fogadta Pham Thieut, a Vietnami Demokra­tikus Köztársaság új magyar­országi rendkívüli és megha­talmazott nagykövetét. GAGARIN ŐRNAGY:­ ­ Halló Amerika!! Ez a helyes útirány!!! (Takács Imre rajza) — Szocialista, szerződést kö­tött a Nógrád megyei Erdő­­tarcsa termelőszövetkezete a helyi általános iskola úttörő csapatával. A fiatalok május 1-től burgonyabogát megfi­gyelő szolgálatot tartanak. — Tízmillió tonna szén vár kitermelésre Tatabányán a század elején felhagyott­ bá­nyákban és a működő aknák közötti érintetlen pillérekben. A kitermelést megkezdik. Egy hónappal korábban kezdődött meg az öntözési idény A Meteorológiai Intézet tá­jékoztatása szerint az idei március a század legszára­zabb márciusa volt: a csapa­dék az ország területének 95 százalékán, az átlagosnak a felét, 30 százalékán pedig egy tizedét sem érte el. Az április eddig jórészt meleg és sze­les volt, így a növények ko­rábban igénylik az öntözést. Az öntözési idény a szokásos április vége helyett már meg is kezdődött. Jelenleg három­ezer holdra juttatnak öntö­zéssel vizet, főképpen a zöld­­ségneműekre­, de sokfelé ön­tözik már a lucernát és a ré­pát is.­­ Megjavul a dunai hajó­út a magyar—csehszlovák víz­ügyi tárgyalások nyomán kez­dődő közös munka révén. Ásványráró és Vének közsé­gek között vízszabályozási mű épül, egyéb szakaszokon pedig nagyarányú kotrás kezdődik.­­ A MOJSZEJEV-EGYÜT­­TES április 18-án a New York-i Metropolitan Opera színpadán kezdi meg amerikai vendégszereplését. Idei ameri­kai körútjuk négy hónapig tart, s több mint száz előadá­son szerepel az együttes.­­ Helyreállítják a csongrá­di szélmalmokat, a szegedi és Csongrád megyei idegenfor­galmi hivatal és az Országos Műemléki Felügyelőség közös kutatómunkája nyomán. Magyar Nemzet Százezer fiatal tuberkulin szűrése Budapesten Egészségügyi szakembereink már kidolgozták a tbc elleni küzdelem idei programját. Az előző évekhez hasonlóan Bu­dapesten az idén is több száz­ezer szűrést végeznek, első­sorban azokon, akik évek óta nem voltak tüdőszűrésen. A fiatalkorúak között mintegy száztízezer tuberkulin szű­résre került sor s ebben az évben megkezdik néhány 18 éven felüli korosztály BCG oltását is. — Nagyatádon sorsolják a lottót pénteken délelőtt 10 órai kezdettel a járási műve­lődési házban. — A kisbéri kórház orvosai a község körzetéhez tartozó tizennyolc tsz-községben ál­landó egészségügyi patroná­­lást végeznek. — Újabb olcsóbbodás volt a pia­con primőrökben. Mérsékelték szerdán a melegágy­ és szabad­földi saláta, a piros hónapos retek és a kertisóska árát. — 335 vöröskeresztes szer­vezet működik Győr-Sopron megyében, 16 000 taggal. Az orvosokat és egészségügyi dol­gozókat a Vöröskereszt két­ezer önkéntes munkatársa se­gíti munkájában.­­ Gyógyhatású melegvíz tört fel Hevesen a strandfür­dő vízellátásának javítására kezdett kútfúrásnál. A víz hőfoka 47 Celsius, s tartalma kénes. Százezer facsemetét ültettek a fásítási hónapban A fásítás hónapja befejező­dött. A Duna—Tisza közén és Baranyában nemcsak a tavaszi, hanem az őszi ültetési tervet is teljesítették, mert az időjá­rás is kedvezett. Több mint százezer facsemetét ültettek el. A termelőszövetkezetek három­ezer hektárt fásítottak a KISZ- fiatalok, az úttörők és a nép­­frontbizottságok segítségével. TTEREM UDVAR VII. Lenin körút 39. ZENÉS VACSORÁZÓHELY Veres Károly és népi zenekara muzsikál László Imre énekel SPORT Földyné, Máté és Kerekesné a legjobb tizenhat között Férfi egyesben csak Sidó jutott tovább az asztalitenisz VB-n A pekingi asztalitenisz vi­lágbajnokságon szerdán meg­kezdődtek a párosversenyek és folytatódtak a­ küzdelmek az egyéniben is. A VB szerdai versenynapja is méltó volt az eddigi hagyományokhoz, sok volt a meglepetés, így például a világbajnoki cím védője, a kínai Jung Kuo-tuan kikapott a brazil Costától. Férfi egyesben a magyarok közül Sidó szerepelt a legjob­ban, aki a kínai Lu Kuo-hszi játszma veszteség nélküli le­győzésével bekerült a legjobb 16 közé. Péterfynek balszeren­cséje volt, a japán Ogimurával került szembe és 3:2 (6, 19, —22, —15, 13) arányban kika­pott. Női egyesben mindhárom versenyző bekerült a legjobb tizenhat közé. Máté a kínai Ken Jing-mei ellen 3:1-re, Föl­dyné a szovjet Pajsjarv ellen 3:1-re, Kerekesné a kínai Jang Su-fen ellen 3:0-ra nyert. A legjobb tizenhat között van a többi között az angol D. Rowe, a japán Matsuzaki, a nyugat­német Kruse és a román Ale­xandru. Férfi párosban a Bérezik— Sidó kettős a lengyel Cyrus, Dembowski és a Schneider, Please NDK-kettős legyőzésé­vel a legjobb tizenhat közé ju­tott. Ugyanezt az eredményt érte el a Rózsás, Péterfy pár is, amely egy kínai kettőst, majd a szovjet Szam­orisz, Averin párt győzte le. A Földy, Pusztai pár 3:0-ra kika­pott a japán Hosinotól és Ki­murától. Női párosban Földyné és Máté a legjobb nyolc közé ju­tott, de az elődöntőbe jutásért folyó küzdelemben 3:1-re ki­kapott a kínai Hu Ke-ming, Vang Csien kettőstől. Vegyespárosban a Földy, Máté kettős a Negulescu, Piti­­ca (Románia) ellen nyert, a Sidó, Földyné kettős pedig meglepetésre kikapott a cseh­szlovák Vihnanovszky, Krou­­pova pártól. Földyékkel együtt a legjobb 32 közé jutott a Péterfy, Ivanova (bolgár) pár is. Bérezik és Kerekesné vi­szont váratlanul kikapott a szovjet Szam­orisz, Pajsjarv pártól. A hatvanéves Mednyánszky Máriánál A tizennyolcszoros asztalitenisz-világbajnoknő beszél nagy versenyeiről Az asztalon illatozó virág-­ csokor, egy-két távirat, s időnként megszólal a telefon is: üdvözletet közvetít a hat­vanadik születésnapját ün­neplő Mednyánszky Máriá­nak, tizennyolcszoros asztali­tenisz világbajnokunknak. — Oh, én már a »múlt« va­gyok, ne velem foglalkozza­nak, hanem azokkal, akik most harcolnak a babérokért — tiltakozik az interjú ellen. Jó, ne csináljunk hát in­terjút. Beszélgessünk csak egy kicsit a múltról, s arról a csodálatos tizennyolcról. Bó­lint és aztán mégsem a múlt­ról, hanem a jelenről beszél: — Huszonnégy éve voltam utoljára világversenyen, s né­ha még mindig elszorul a szí­vem a vágytól, amikor vala­hol asztalhoz állnak a világ legjobbjai. És majdnem úgy fáj a vereség, mint valamikor régen, amikor én álltam az asztal másik felén.­­ A férj, Klucsik Jenő köz­ben hatalmas albumokat hoz elő. Ahány lap, annyi nagy­szerű siker: hatalmas cikkek, finoman fakuló képek a ra­gyogó győzelmekről. — Mária 1925-ben kezdett el asztaliteniszezni, ekkor ke­rült az MTK-ba s végig ott is játszott — mondja Klucsik Jenő, majd mosolyogva hoz­záteszi: — Én is az MTK-ban atletizáltam, s 1919-ben 168 cm-rel, én tartottam magas­ugrásban az ifjúsági csúcsot. Aztán 1921-ben abbahagytam a versenyzést. Máriára hara­gudtak érte, azt mondták, miatta van az egsz. Aztán, az első világbajnoksága után megbocsátottak neki... Lapozgattunk az albumok­ban. 1926, első világbajnok­ság, London. A magyar szö­vetség csak férfiakat nevez, az MTK alelnöke, dr. Bo­­dánszky Pál kölcsön kér pénzt, hogy Mária kimehes­sen. Ha győz — s ők nagyon bíztak benne —, utólag majd odaadja a pénzt a szövetség, ha nem... nos, akkor majd csak összeszedik valahogy. A férfiak II., Mednyánszky III. osztályon utazott Londonig. Fáradtan, összetörten érke­zett, de nem hagyta cserben azokat, akik bíztak benne. Az egyéni mellett Mechlovitssal hazahozták a vegyespáros aranyérmét is ... És az első, nagyszerű sikert követte a többi. 1928, Stockholm: győzelem egyéniben, Mechlovitssal ve­gyes-, s az osztrák Flammné­­val női párosban. 1929, Budapest! A Vasas székház dísztermében ezer néző kíváncsi a nagy via­dalra. Mekkora nézőcsúcs volt ez akkor.­­— A döntőt az osztrák Wil­­dammnéval vívtam — emlék­szik vissza nevetve * Med­nyánszky... —­ Wildammné , ra­gyogóan szép asszony volt, aki mindig tetszeni akart. Ezer ember a nézőtéren. Oh, akkor estélyi ruha kell és magassarkú topán! Nem volt kötelező a sportöltözék. Én, tornacipőben nem voltam ugyan olyan elegáns, viszont könnyen mozogtam és »le­ütöttem« őt az asztalról. 1930, Berlin: női egyes, ve­gyes- és női páros győzelem. 1931, Budapest: megismétlő­dik a berlini hármas siker. 1932, Baden: a női egyes dön­tő első játszmájában 20:15-re vezet, ekkor egymásután két peches labda következik, et­től ideges lesz, s »elúszik« a bajnokság. A női páros és vegyespáros azért hazajön . . . 1933-ban Prágából a női pá­ros, 1934-ben Párizsból a ve­gyes- és női páros, 1935-ben Londonból a női páros arany­érmével tért haza. Ez volt a tizennyolcadik és­­ az utolsó. Mednyánszky Mária hat­vanéves. Nevét talán a fiata­lok közül már nem ismerik sokan. A magyar sport aranykönyvében azonban ki­törölhetetlenül ott ragyog neve... Bajnai Téré® ! Sportnapló A Magyarország —NDK mérkő­zésre a jegy elővétel csütörtökön délelőtt 10 órakor kezdődik a Nép­stadion Népköztársaság úti közön­ségszervező irodájában és az új­pesti stadion főbejáratánál. A pá­lya kapuit vasárnap egy órakor nyitják ki. A falusi spartakiád őszi-téli dön­tőinek győztesei: Sakk: Sápi Ilona (Hajdú m.) és Jámbor János (Békés m.). Asztalitenisz: Turzó Lajos (Nógrád m.), Pálinkás—Vida (Tolna m.), Kovács Béláné (Vas m.), Ko­­­vácsné—Berta (Vas m.), Pálinkás­házaspár (Tolna m.). . Az NDK labdarúgó-válogatotja ma reggel indul el Budapestre a Hungária expresszel. A kétnapos olasz—magyar vívó­verseny kezdési időpontjait rög­zítették. Szombaton este 6 órakor kezdődik a Sportcsarnokban a Santell Kupa mérkőzés, ahol a legjobb kardozókból összeállított olasz együttessel szemben a meg­fiatalított magyar válogatott áll fel. Az egyéni versenyt vasárnap dél­előtt 9 órakor rendezik a Pasaréti úti­ Vasas vívóteremben. A döntőt a Vasas fedett teniszcsarnokában kezdik, este 6 órakor. A Magyar Autó Klub április 23-án rendezi a »József Attila« túraver­senyét, amely egyben az országos túrabajnokság első futama. A ver­seny távja 522 km. órakor CSODACIRKUSZ , UTOLSÓ ELŐADÁSOK Uránia mozi, vasárnap délelőtt 11 órakor a Dsam-brmm Cirkusz műsora .Csütörtök, 19SL ápriie 13. Az utolsó előkészületi mérkőzések az NDK elleni VB selejtező előtt Az NDK elleni mérkőzé­sekre készülő magyar váloga­tott labdarúgó csapatok szer­dán játszották utolsó előké­születi mérkőzéseiket. A Me­gyeri úti stadionban először az ifjúsági válogatott lépett pályára és 5:5 (2:4) arányú döntetlent ért el a válogatott­jait nélkülöző Ú. Dózsa ellen. Az »A« válogatott Sztálin­­város csapata ellen 7:1 (4:1) arányban győzött. A váloga­tott így állt fel: Grosics — Mátrai, Sipos (Sóvári), Dalno­ki — Solymosi, Kotász — Sán­dor, Göröcs, Albert, Tichy, Fenyvesi dr. Nagy lendülettel kezdett a válogatott és hamarosan Feny­vesi szép góljának tapsolt a közönség. Krasznai 11-esből egyenlített, majd Sándor, Gö­röcs és ismét Sándor volt a góllövő. A félidő végefelé fel­jöttek a sztálinvárosiak. Szünet után Albert bombá­jából született az ötödik gól, majd az ötletesen játszó Ku­­harszky, végül pedig Albert juttatta hálóba a labdát. Baráti Lajos szövetségi ka­pitány a mérkőzés után úgy nyilatkozott, hogy a végleges összeállítást csak pénteken je­löli ki. Minden jel szerint az a­ csapat játszik, amelyet a Magyar Nemzet is ismertetett s amely most is kezdett a sztálinvárosiak ellen. Tichy és Sándor egészségesnek érzi magát. A »B« válogatott Annavöl­­gyön 3:0 (1:0) arányban, az utánpótlás válogatott Komá­romban 4:1 (3:0) arányban győzött. Korszerűsítik az Építők népligeti sporttelepét Az Építők sportosztálya és sport­klubja szerda délelőtti sajtóérte­kezletén Vajtay Lajos, a sportosz­tály vezetője a népligeti sportte­lep másfélmilliós korszerűsít­tt munkálatairól számolt be. Május­­ 31-én modern sportlétesítményt ad­nak át rendeltetésének. Jövőre folytatódnak a munkálatok. Mezőfi Tibor, a Bp. Építők el­nöke a műanyag kajak és kenu, valamint vitorláshajó gyártásá­ról adott tájékoztatót. A munka kezdeményezője és irányítója Pozsgai Lajos mérnök, a kajak­kenu szakosztály vezetője és Kar­­peta István hajóépítő-mester. A műanyag hajók minden tekintet­ben felveszik a versenyt a préselt fahajókkal, sőt, olcsóbbak és élet­tartamuk is hosszabb. tőt ▲­­ á­d­varra« n­élkü­­l« G6 ft CSIHAG ÁRUHÁZ RÁKÓCZI­ ÚT 26

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék