Magyar Nemzet, 1961. szeptember (17. évfolyam, 207-232. szám)

1961-09-01 / 207. szám

Ára: 60 fillérMagyar Nemzet A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Péntek 1961. szeptember­­ XVII. év,207. szám SALUTAM CU DRAG, IN PATRIA NOASTRA, PE CONDUCATORII REPUBLICII POPULARE ROMÍNE! Köszöntjük román vendégeinket Budapest ismét felöltötte vendégváró díszöltözetét. A fő­útvonalakon már tegnap egy­más mellett lobogtatta a szél a magyar és román nemzeti­színű zászlóikat, a munkásosz­tály nemzetközi vörösét, hogy köszöntse a hazánkba érkező román párt- és kormánykül­döttséget. Pénteken fut be vendégeink vonata a Nyugati pályaudvarra, hogy utána né­hány napig a Gheorghiu-Dej vezetésével érkező román ál­lamférfiak megismerkedjenek népünkkel, országunkkal, szo­rosabbra fűzzék az immár ha­gyományos barátságot. E barátság erejét és tartós­ságát kemény erőpróbák ko­vácsolták ki. Évszázadokon keresztül kemény küzdelmet kellett vívniuk a két nép leg­jobbjainak, hogy ledöntsék az uralkodó osztályok emelte mesterséges válaszfalakat, a testvériség és az együvétarto­­zás erejével úrrá legyeinek a sovinizmuson és nacionaliz­muson. Az évszázados törté­nelmi tapasztalatok tanították meg népeinket arra, hogy itt, a Duna völgyében egymásra utaltak vagyunk, közös eszmé­nyeinket csak kölcsönös segít­ségnyújtással, erőinket egye­sítve válthatjuk valóra. A közös eszmények pedig szunnyadó reménységként év­századok óta ott éltek a két nép lelke mélyén. Az elnyo­matás, a leigázás sötét eszten­deiben a legnagyobb gondol­kodók és a legöntudatosabb harcosok az Oltón innen és túl olyan jövőről álmodoztak, amelyben a két nép megta­lálja egymás testvéri jobbját. A mi Bartók Bélánk felka­paszkodott a kis havasi falvak faházaiba, hogy fonográfián megőrizze a román nép dal­lamkincsét, felkutassa és meg­találja benne a közöset, a test­vériségre utalót. Ady Endre a Duna és az Olt mormolásának egybeolvadását örökítette meg verssoraiban és József Attila is a nagy folyam partján, a rakodópart alsó kövén ülve arra eszmélt, hogy rendezni kell végre közös dolgainkat. A nagy rendezés, az­ egy­­másratalálás ideje másfél év­tizede érkezett el, amikor a Vörös Grivita és a Vörös Cse­pel munkásai szabadon tűz­hették fel gyáraik ormára a testvériség vérszínű lobogóját. Magyarországon és Romániá­ban együttes küzdelmek viha­rában győzedelmeskedett a szocialista társadalmi rend, egyúttal uralomra juttatva a közös eszmét is, amely alapja, záloga és biztosítéka elválaszt­hatatlan barátságunknak. Va­lóra vált, amiért a legfelvilá­­gosodottabb elmék annyi meg­próbáltatáson át küzdöttek: a közös célok mindörökre egy családba tömörítették a Du­na völgyének felvirágzásáért küzdő népeket. Ez a tartalma barátságunknak, ezen az ala­pon fejlesztjük tovább viszo­nyunkat, amikor az elkövet­kező néhány napban találko­zásokon és tárgyalásokon meg­határozzuk a további fejlődés irányát. Az elmúlt tizenhat év min­den tekintetben újat hozott a magyar—román kapcsolatok­ban. Kultúrkincseink immár közösek. A mi olvasó népünk a maga klasszikusai között tartja számon a román iroda­lom élő óriását, Mihail Sado­­veanut, zeneértőinte növekvő tábora felfedezi a dallamro­konságot Enescu pattogó rit­musaiban. Az építőmunka ritmusában is mind jobban találkozik a két nép. A magyar szántóföl­deken román gyártmányú traktorok dübörögnek, a Tisza mentén román földgázt dol­goznak fel az üzemóriások, a magyar gépek pedig a romá­niai gyárakban szereznek hír­nevet munkásainknak, föl­dünk ezüstje, az alumínium a román iparnak is fontos nyersanyaga. A külkereskede­lem grafikonjainak felfelé ívelő görbéi fordítják le a té­nyek nyelvére együttműködé­sünk fejlődését. Az utóbbi tíz esztendőben az árucsere több mint kétszeresére emelkedett, a múlt évben mind az export, mind az import oldalán 25 millió új rubeles forgalmat bo­nyolítottunk le. A távlatokat jelzi, hogy az elkövetkező öt évben árucserénk olyan arány­ban emelkedik majd, mint az utóbbi tíz esztendőben össze­sen. A Román Népköztársaság külkereskedelmében ma Ma­gyarország a Szovjetunió és más szocialista országok után az ötödik helyet foglalja el. A ma kezdődő találkozáso­kon módunk lesz arra, hogy­ az elért eredmények alapján új feladatokat jelöljünk ki testvéri együttműködésünk erősítésére. De most, a pilla­natnyi nemzetközi helyzetben többről is szó van. Augusztus 30-án látott napvilágot a szov­jet kormány nyilatkozata, amely felelősségteljesen, a szocialista tábor nagyhatalmá­hoz méltó komolysággal vá­zolja az adott korszak világ­politikai problémáit. Feltárja, hogy honnan fenyeget a legna­gyobb veszély. A nyilatkozat csatasorba szólítja a békére törekvő népieket, mert »Nyu­­gat-Németország és a német militaristák mai szövetségesei lázasan készülnek a háború­ra«. Magyarország és Románia negyedszázadon át egyként is­­­merte meg a német militariz­­mus vandalizmusát, a két nép legjobbjai együtt szenvedtek a koncentrációs táborok ba­rakkjaiban. A múlt feltámadó kísérletei ellen összefogni kö­zös nagy feladatunk. A két ország és a két nép, mint a­­ szocialista országok védelmi­ szövetségének, a varsói szer­ződésnek tagja felelősséggel tartozik az egész szocialista tábor biztonságáért, de egy-­­úttal élvezi is azt a védelmet,­­ amit e táboron belül az erők összefogása nyújt. A jelenlegi történelmi helyzetben minden népnek — különösen itt, Euró­pa közepén — kötelessége szavát hallatni a világ sorsát meghatározó kérdésekben. Együttesen valljuk, hogy a né­met békeszerződés megkötésé­vel és a nyugat-berlini hely­zet rendezésével béklyóba kell verni a békét fenyegető né­met militarizmust és ez a fel­adat sürgető, megoldását to­vább halogatni megengedhet­ tetten. Éppen, mert az elmúlt ti­zenhat év megerősítette és t­örök barátsággá kovácsolta a magyar és a román nép kap­csolatait, s mert feladataink közösek Európának abban a részében, ahol szomszédokként élünk, a magyar nép gazdag­­ eredményeket vár az állam­férfiak találkozásától. Szere-­ tettel köszönti vendégeit, a ro-­­­mán párt- és kormányküldött­ség Gheorghiu-Dej vezette­­ tagjait. Hatékony ösztönzés a világbéke megőrzéséért küzdő népeknek A nukleáris kísérletekkel foglalkozó­­szovjet kormánynyilatkozat nemzetközi visszhangja A brazil parlament megszavazta Goulart elnöki beiktatását A külpolitikai helyzet A NUKLEÁRIS KÍSÉRLETEK ÚJRAKEZDÉSÉT bejelentő szovjet kormánynyilatkozat rendkívüli érdeklődést keltett a nemzetközi közvéleményben. A nyilatkozattal foglalkozó első komentárokból kitűnik, hogy az intézkedés szükségességét világszerte megértették, mert a Szovjetunió az imperialista országok által kialakított feszült nemzetközi helyzet nyomd­­ára kénytelen volt védelmi intézkedéseket hozni. A Kínai Népköztársaság kormánya külön közleményben foglalkozott a szovjet nyilatkozattal és hangsúlyozta, hogy a kínai nép teljes mértékben támogatja a Szovjetunió álláspontját. Ca­­rapkin, a Szovjetunió képviselője a genfi atomértekezleten az ADN hírügynökségnek adott nyilatkozatában részletesen elemezte, milyen okok késztették a szovjet kormányt erre a lépésre. Hangsúlyozta, hogy a Szovjetunió 1958 márciusában egyoldalúan bejelentette a nukleáris kísérletek megszünte­tését és a világközvélemény támogatásával Genfben a tár­gyalóasztalhoz kényszerítette a nyugati hatalmakat. A Szov­jetunió akkor is türelmet tanúsított a tárgyalóasztalnál, ami­kor az Egyesült Államok elnöke 1959 végén bejelentette: magukra nézve nem tartják kötelezőnek azt a megállapodást, hogy a tárgyalások idején szüneteljene­k az atomkísérletek. Az utóbbi hónapok bebizonyították, hogy az Egyesült Álla­mok határozottan a kísérletek felújítására törekszik és erre csak a kedvező pillanatot várja. A szovjet kormány dönté­sének meghozásában lényeges szerepe volt annak a ténynek, hogy a nyugati hatalmak NATO-beli szövetségese, Francia­­ország atomfegyverkísérleteket végzett a Szaharában. Ez azt jelentette, hogy az Egyesült Államok és Anglia a francia kísérletekből egyoldalú katonai előnyöket szerzett. A Pravda »Ki szítja a fegyverkezési hajszát?« című csü­törtöki cikkében megállapítja, hogy Kennedy elnök a való­ságban hatalomrajutása után azonnal rátért az elődei által megkezdett fegyverkezési hajsza erélyes fokozásának útjára és azóta is hónapról hónapra követik egymást agresszív in­tézkedései. A Fehér Ház új gazdája szabadkezet adott a megvadult militaristáknak. Elég arra utalni, hogy Taylor tábornok lett az elnök legfőbb katonai tanácsadója. A pórá­zukról szabadon engedett tábornokok és tengernagyok lázas sietséggel fogtak hozzá a fegyverkezési hajsza meggyorsítá­sához és az ország fegyveres erőinek növeléséhez. Az Egye­sült Államok napról napra hasonlóbbá válik a katonai tá­borhoz. A szárazföldi haderőnél 84 ezer olyan katonát fog­nak visszatartani, akinek szolgálati ideje már lejárt, a légi­erőnél 28 ezret, a haditengerészetnél pedig 27 ezret ér ugyan­ez a sors. A Német Demokratikus Köztársaság közvéleménye úgy értékeli a szovjet kormány nyilatkozatát, mint kényszerű, de igen fontos lépést egy világháborús katasztrófa elhárítá­sára. A Neues Deutschland rámutat, hogy a nyugati hatal­mak folytatják a fegyverkezési hajszát és a fehér izzásig hevítik a nemzetközi feszültséget. A Szovjetunió a világ összes népei előtt e nyilatkozatban leleplezte az Egyesült Államokat, amely a neutron-bomba tervein dolgozik. Az Humanité rámutat, hogy a figyelmeztetés mindenki számára világos és egyértelmű. Ezek után senkit sem érhet megle­petés. A Szovjetunió vagy szövetségesei ellen irányuló tá­madás haladéktalan és megsemmisítő csapást von maga után az agresszió kezdeményezőire. Kényszerű, de szükséges intézkedések Moszkvából jelenti az MTI. A szovjet közvéleményt nem érték meglepetésként a szer­dán és csütörtökön bejelen­tett kormányintézkedések. A NATO-tagállamok sorozatos hidegháborús akciói, Washing­ton nemrég ismertetett fegy­verkezési döntései, a Nyugat­ról érkező, háborús hisztériá­ról szóló hírek után napok óta lehetett ilyen véleményeket hallani: »Szép a türelem, de hát nem feledkezik-e meg kor­mányunk a honvédelemről?« A kormány elhatározását kényszerű, de feltétlenül elen­gedhetetlen és szükséges dön­tésnek tartják — ezt hallja a Moszkvában dolgozó külföldi újságíró szovjet ismerőseitől, ezt mondják a rádióban, a la­pok fórumain megszólaló dol­gozók és katonák. Már csütörtök reggel sok moszkvai üzemben gyűléseket tartottak, s itt sokan szóltak hozzá az új védelmi intézke­désekhez. Az Izvesztyija moszkvai esti kiadása többi között így ír: »A békének és a népek bizton­ ságának magasabb szempont­jai parancsolóan előírják eze­ket az intézkedéseket. A szov­jet nép, a szocialista országok népei iránti szent kötelesség diktálta, hogy a szovjet kor­mány ilyen döntésekre jus­son­. A csapás célba talált Poljanov, az Izvesztyija szemleírója, a lap csütörtök esti számában foglalkozik a nukleáris fegyverkísérletekre vonatkozó szovjet kormány­­nyilatkozat washingtoni hatá­sával és Andrew Hetchernek, az amerikai­­ elnökhelyettes sajtótitkárának nyilatkozatá­val. — Feltűnő — írja—, hogy a legnagyobb zenebanát a Szov­jetunió új lépésével kapcsolat­ban azok az amerikai körök csapják, amelyek a fegyverke­zési hajsza fő sugalmazói, a militarista szellem dicsőítői a leszerelés, gondolatának el­keseredett ellenzői. Azokat, akik most »felháborodást és csodálkozást« tettetnek, em­lékeztetni kell arra, hogyan válaszoltak nyugaton arra a szovjet lépésre, amikor a Szov­jetunió egyoldalúan megszün­tette a nukleáris fegyverkí­sérleteket. Akkor a nyugati hatalmak példátlan erejű nuk­leáris robbantások egész so­rozatát hajtották végre, to­vább gyártották a tömegpusz­tító fegyvereket, hozzáfogtak, hogy megtervezzék a neutron­­bombát. Az amerikai diplomaták és angol kollegáik a nukleáris fegyverek megtiltásáról foly­tatott tárgyalásokat méltatlan bohózattá változtatták. E ma­ratoni értekezlet részvevői 339-szer találkoztak a tárgya­lóasztalnál. És milyen ered­ménnyel? Erre a kérdésre vá­laszként idézhetjük Cook ame­rikai újságírót, aki tárgyila­gos szemmel figyelte honfi­társainak tevékenységét a Nemzetek Palotájában. »A tárgyalások meddővé és kilá­tástalanná váltak« — ismeri el az amerikai újságíró a New York Herald Tribune hasáb­jain, majd sokatmondann sej­teti, hogy Washingtonnak csak az a célja, hogy addig foly­tassa e meddő vitát, amíg új­ra meg nem kezdik az ameri­kai nukleáris fegyverkísérle­teket. Csakhogy a politika nem üres játék. A Szovjetunió nem azért folytat nemzetközi tár­gyalásokat, hogy közömbösen szemlélje, hogyan használja fel a Nyugat a megbeszélése­ket újabb kalandok előkészí­tésének, leplezésére. Ha most a washingtoni Fehér Ház tün­tetően haragos arcot vág, ez azt jelenti, hogy a csapás cél­ba talált. Hiszen ahhoz, hogy elvegyük az agresszor kedvét a tűzzel való játéktól, szüksé­ges, hogy lássa és tudja: van a világon olyan erő, amely tel­jes fegyverzetben készen áll, hogy visszaverjen minden me­rényletet, amelyet a békesze­rető államok függetlensége és biztonsága ellen kísérelnek meg. Pekingből jelenti az MTI. A Kínai Népköztársaság kor­mánya csütörtökön közle­ményt adott ki, amelyben tá­mogatja a szovjet kormány­­nak azt a döntését, hogy fel­újítja a kísérleti nukleáris robbantásokat. A közlemény a többi között megállapítja: »A kínai kor­mány és a kínai nép hatá­rozottan támogatja a szovjet kormánynak ezt a fontos intézkedését. A kínai kor­mány úgy véli, hogy a szov­jet kormánynak ez a dönté­se hideg zuhanyként hat a forrófejű háborús uszítókra s egyben hatékony ösztönzést nyújt a világbéke megőrzé­séért küzdő népeknek. A világ tudja, hogy a Szov­jetunió és valamennyi szocia­lista ország állandóan békés külpolitikát követett. 1955 óta a Szovjetunió egyoldalúan többször is csökkentette fegy­veres erőinek létszámát és 1958 márciusában bejelentet­te, egyoldalúan lemond a nukleáris kísérleti robbantá­sok folytatásáról. Az Egyesült Államok vezette imperialista tömb azonban mindvégig vo­nakodott megkötni az általá­nos leszerelésről és a nukleá­ris kísérletek megszüntetésé­ről szóló egyezményt. Sőt, fo­kozta a totális fegyverkezési hajszát és a nukleáris hábo­rús előkészületeket. Az ame­rikai imperializmus az utób­bi időben szerte a világon, Európában, Ázsiában, Afriká­ban és Latin-Amerikában nö­velte a feszültséget, agresszív tevékenységet fejtett ki, fe­nyegette a népek békéjét és biztonságát. Ennél is súlyosabb, hogy abban az időben, amikor a Szovjetunió és a többi szocia­lista ország tevékenyen fára­dozik a német békeszerződés megkötésén, a nyugati hatal­mak — kiváltképpen az ame­rikai imperializmus és a nyugatnémet militarizmus — háborús hisztériát keltenek és háborús kalandokat követel­nek. Ugyanakkor az agresz­­szív amerikai erők fokozzák katonai tevékenységüket és új katonai konfliktusok kiprovo­­kálására törekednek a Távol- Keleten. Ily körülmények közepette a szocialista tábornak nagy éberséget kell tanúsítania az imperialisták előkészítette újabb súlyos háborús fenye­getés ellen és határozott in­­­tézkedéseket kell tennie vé­delmének megerősítésére. A jelenlegi helyzetből lét-

Next