Magyar Nemzet, 1961. november (17. évfolyam, 259-283. szám)

1961-11-01 / 259. szám

• ' - iW ;iii\;ii* \aiiii/rti ——. * TM‘r i’iiii'jiii ncmm A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA • Befej­eződött az SZKP XXII. kongresszusa Megválasztották a párt vezető szerveit Moszkvából jelenti a TASZSZ. Az SZKP XXII. kongresz­­szusa kedd délelőtti ülésén meghallgatta Gyemicsevnek, a szavazatszámláló bizottság elnökének jelentését a központi pártszervek választásának eredményeiről. A kongresszusi küldöt­tek hosszantartó, viharos tapssal fogadták azt a beje­lentést, hogy az SZKP Köz­ponti Bizottságának tagjait és póttagjait, valamint a köz­ponti revíziós bizottság tagjait egyhangúlag választották meg. N. Sz. Hruscsov rámutatott, hogy az egyhangú szavazás a központi pártszervek válasz­tásánál ismét a lenini párt egységének és tömör össze­­forrottságának bizonyítéka. Hruscsov a megválasztottak nevében megköszönte a kong­resszusi küldöttek kitüntető bizalmát. Az SZKP XXII. kongresszusa kedden moszkvai idő szerint délután 16.00 órakor Nyikita Hruscsov elnökletével záró­­ü­lést tartott. A kongresszus záróülésén a Központi Bizottság beszámo­lójával kapcsolatos­­ határozat kidolgozására alakított bizott­ság nevében felszólalt Leonyid Iljicsov küldött. Jóváhagyás végett a kongresszus elé ter­jesztette az SZKP Központi Bizottságának beszámolójával kapcsolatos határozati javasla­tot. Ezután Borisz Ponomarjov küldött határozat-tervezetet terjesztett a kongresszus elé az SZKP programjáról. Emlé­keztetett arra, hogy az SZKP programtervezetét július 30-án a sajtóban közzétették és ezzel országos vitára bocsátották. A szovjet nép — hangsúlyozta Ponomarjov —, egyöntetűen helyeselte az SZKP új prog­ramját, a világ első kommu­nista társadalma felépítésénél­: marxista—leninista harci programját. Az illetékes bizottság meg­vizsgálta a programtervezet­hez benyújtott összes javasla­tokat és kiegészítéseket, ,és jóváhagyás céljából a kong­resszus elé terjeszti az SZKP programjáról szóló határozat­­tervezetet. A határozat kimondja: az SZKP XXII. kongresszusa meghallgatta Nyikita Hrus­­csovnak az SZKP programter­vezetéről szóló beszámolóját és elhatározta: elfogadja a Szovjetunió Kommunista Párt­jának programját. A XXII. kongresszus egy­hangúlag jóváhagyta a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­nak a párt Központi Bizott­sága által megvitatás végett a kongresszus elé terjesztett új szervezeti szabályzatát.­­A kongresszus — mondja a határozat — erélyesen el­utasítja az Albán Munka­párt vezetőinek az SZKP és annak lenini Központi Bizott­sága ellen intézett alaptalan és rágalmazó támadásait. Az albán vezetők cselekedetei el­lentétesek a kommunista és munkáspártok 1957. és 1960. évi tanácskozásainak nyilat­kozataival és kiáltványaival, és csakis szakadár cselekmé­nyeknek minősíthetők, ame­lyek célja a szocialista orszá­gok barátságának és össze­s A szocialista tábor egysé­gének további erősítése, hatal­mának és védelmi képességé­nek növelése a legfontosabb feladatok egyike marad" — mondja a határozat. A határozatban továbbá ez áll: »Az egyes szocialista or­szágok népgazdaságának fej­lesztésére tett erőfeszítések összehangolása a gazdasági együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás erősítésére és bővítésére tett közös erőfeszí­tésekkel — ez a szocialista kö­zösséghez tartozó valamennyi ország, a szocialista világgaz­daság további felvirágoztatá­sának és fellendítésének útja.* A XXII. kongresszus hang­súlyozta, hogy »m­a már nem az imperializmus, hanem a szocializmus határozza meg a világ fejlődésének fő irányát­. Teljes mértékben igazoló­dott a XX. kongresszusnak az a következtetése, hogy elke­rülhetetlenül mélyül a kapi­talizmus általános válsága. Az elmúlt években tovább gyen­gültek az imperializmus gaz­dasági, politikai és ideológiai pozíciói, még tovább élesedtek forrottságának aláaknázása. Eze­k a cselekmények az im­perializmus kezére játszanak. Az SZKP XXII. kongresszusa azt a reményét fejezte ki, hogy az albán vezetők, ha va­lóban szívükön viselik népük érdekeit, s tényleg barátság­ban akarnak élni az SZKP- val és minden testvérpárttal, akkor feladják téves nézetei­ket, s visszatérnek az összes szocialista országgal, a nem­zetközi kommunista mozga­lommal való egység és együttműködés útjára, az imperializmus alapvető el­lentmondásai, óriási arányokat öltött a munkásosztály forra­dalmi harca, a népek demok­ratikus és felszabadító moz­galma. A nemzeti felszabadí­tó mozgalom hatalmas csapá­sai alatt ténylegesen össze­omlott a gyarmati rendszer. A szocialista forradalom fej­lődésének formáin)­ és útjai­­ról szólva a határozat hang­súlyozza, hogy a munkásosz­tály és élcsapata, a marxista- leninista párt békés módon igyekszik megvalósítani a szo­cialista forradalmat.­­A jelen­legi körülmények között a munkásosztálynak élcsapata vezetésével számos kapitalis­ta országban megvan a lehe­tősége, hogy munkás- és népi front, valamint a különböző pártok és társadalmi szerve­zetek megegyezésének és po­litikai együttműködésének egyéb lehetséges formái alap­ján egyesítse a nép többsé­gét, s polgárháború nélkül megszerezze az államhatalmat és biztosítsa, hogy az alapve­tő termelési eszközök a nép kezébe menjenek át.A problémák megoldását, első­sorban: az általános és teljes leszerelést; a legszigorúbb nem­zetközi ellenőrzéssel; a gyarma­ti iga végérvényes megszünteté­sét minden formájában és megnyilatkozásában, a függet­lenségüket nemrég kivívott népek hatékony megsegítését; a második világháború marad­ványainak felszámolását, a bé­keszerződést Németországgal; a Kínai Népköztársaság tör­vényes jogainak érvényesíté­sét az Egyesült Nemzetek Szervezetében; az Egyesült Nemzetek Szervezete mecha­nizmusának lényeges megjaví­tását, az összes országok kö­zött a jó államközi kapcsola­tait, a gazdasági és kulturális kapcsolatok fejlesztését­.­­‘A Szovjetunió Kommunista Pártja mindent megtesz, hogy a társadalmi haladás és a né­pek boldogsága fennkölt esz­ményeinek diadalra juttatása érdekében megőrizze és erő­sítse a békét, s a népek barát­­ságát-t. Az SZKP XXII. kongresz­­szusa továbbra is szükséges­nek tartja, megingathatatlanul és következetesen valóra válta­ni a különböző társadalmi be­rendezkedésű államok békés együttélésének elitét, amely a Szo­vj­etun­ió k­ü­lpoliti­káján­ak fő irányvonala, a testvéri együttműködés és kölcsönös segítségnyújtás alap­ján fáradhatatlanul erősíteni a szocialista országok egységét, s hozzájárulni a szocialista vi­lágrendszer hatalmának meg­szilárdításához; minden erőfeszítést megtenni a világbékéért harcoló összes erők együttműködésének fej­lesztéséért és elmélyítéséért; erősíteni a proletárszolidari­tást a mun­k­ásosztállyal és az egész világ dolgozóival, s min­den támogatást megadni az imperialista és gyarmati el­nyomás ellen felszabadulásuk­ért, illetve a függetlenségük megszilárdításáért harcoló né­peknek; tágabb körben kifejleszteni a nemzetközi üzleti kapcsola­tokat, s a kölcsönösen előnyös gazdasági együttműködést és kereskedelmet valamennyi or­szággal; tevékeny és rugalmas kül­politikát folytatni, tárgyalások útján törekedve a megérett nemzetközi problémák rende­zésére, továbbá, leleplezni az imperialista háborús gyújto­gatók ármányait és mesterke­­déseit és erősíteni a világbé­két. A szocialista tábor egységének további erősítése Az SZKP XXII. kongresszusának határozata Az SZKP XXII. kongresszu­sának küldöttei kedden egy­hangúlag határozatot hoztak az SZKP Központi Bizottsá­gának beszámolójáról. A ha­tározat rámutat, hogy a Szov­jetunió Kommunista Pártjá­nak XXII. kongresszusa tel­jes egészében helyeselte az SZKP Központi Bizottságának politikai irányvonalát, vala­mint bel- és külpolitikai gya­korlati tevékenységét. Mint a határozat rámutat,­­az események menete meg­erősíti pártunk elméleti kö­vetkeztetéseinek­­és politikai irányvonalának helyességét. Teljes diadalt aratott a XX. kongresszus irányvonala, ame­lyet maga az élet, a nép ja­váról való gondoskodás dik­tált, s amelyet lenini forra­dalmi alkotó szellem hatott el.* A jelenlegi nemzetközi helyzet meghatározó vonása a szocializmus A XXII. kongresszus hatá­rozata megjegyzi, hogy­­a jelenlegi nemzetközi helyzet meghatározó vonása a szocia­lizmus, a demokrácia és a béke erőinek további világ­méretű növekedése.« »Az élet igazolta pártunk külpolitikai irányvonalának, a háború elhárítására és a bé­ke megszilárdítására irányuló vonalnak a helyességét. Ez az irányvonal megfelel a szovjet nép alapvető érdekeinek és minden országban elnyerte a békeszerető erők támogatá­sát.* A kongresszus — mondja a határozat — nagyra értékeli a Központi Bizottság és a szovjet kormány külpolitiká­jának következetességét, ru­galmasságát és kezdeményező jellegét, osztatlanul helyesli azokat az intézkedésekeit, ame­lyeket a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális kap­csolatok erősítése céljából fo­ganatosítottak.­­Abban a tényben, hogy a háborút sikerült elhárítani, és a szovjet emberek, valamint a többi ország népei a békés élet javait élvezhetik, annak a munkának fő eredményét kell látni, amelyet a Központi Bizottság a szovjet állam ere­jének növelése, a lenini kül­politika megvalósítása érdeké­ben végzett. Ebben a tényben a szocialista országok testvér­pártjai tevékenységének, a világ békeszerető erői aktivi­zálódásának eredményeit kell felismerni" — hangsúlyozza a határozat. Mint a határozat a továb­biakban megjegyzi, a szocia­lista világrendszer a sikeres fejlődés útján halad, erősödik és az emberi társadalom ha­ladásának meghatározó ténye­zőjévé válik. A kongresszus helyeselte a Központi Bizott­ságnak és a szovjet kormány­nak azt az irányvonalát, hogy szakadatlanul erősíteni kell a szocialista országoknak a pro­letár internacionalizmus, az egyenjogúság és az elvtársi kölcsönös segítség elvein ala­puló gazdasági, politikai és kulturális együttműködését. A kongresszus külön ki­emelte a Központi Bizottság­nak azt a nagy és gyümöl­csöző munkáját, amelyet az SZKP és a testvéri kommu­nista és munkáspártok együtt­működésének fejlesztéséért és erősítéséért végzett a marxiz­mus-leninizmus alapján, s a nemzetközi kommunista moz­galom egységének és össze­­forrottságának érdekében. A kommunizmus korunk legbefolyásosabb politikai erejévé vált *»A kommunizmus korunk legbefolyásosabb politikai ere­jévé vált* — mondja a ha­tározat. A továbbiakban meg­állapítja: »A marxizmus—leninizmus diadala szempontjából döntő jelentőségű a kérlelhetetlen, következetes kétfrontos harc: a revizionizmus, mint fő ve­szély ellen, valamint a dog­­matizmus és a szektásság el­len. Az SZKP nemzetközi kö­telességének tartja, hogy min­den vonalon erősítse a nem­zetközi kommunista mozgalom sziklaszilárd egységét, harcol­jon mindenki ellen, aki az összes országok kommunistái egységének gyengítésével pró­bálkozik. Továbbra is le kell leplezni a korunkbeli revizionizmus el­méletét és gyakorlatát. A ko­runkbeli revizionizmus a leg­tömörebben a Jugoszláv Kom­munisták Szövetségének prog­ramjában jut kifejezésre.* A háború és béke kérdése korunk legégetőbb problémája A háború és béke kérdése továbbra is k­orunk legégetőbb problémája. A határozat ez­zel kapcsolatban hangsúlyoz­za: »A jelenlegi körülmények között megnyílt az a távlat, hogy lehetséges a békés együttélés megvalósítása arra az egész időszakra, amelynek folyamán meg kell oldódniuk az emberiséget jelenleg meg­osztó társadalmi és politikai problémáknak. Afelé hala­dunk, hogy még a szocializ­mus teljes győzelme előtt, amikor még a világ egy ré­szében fennmarad a kapitaliz­mus, felmerül a reális lehető­sége annak, hogy kirekesszük a világháborút a társadalom életéből­. A határozat egyúttal rámu­tat arra, hogy amíg imperia­lizmus van, addig megmarad az agresszív háborúk talaja is. A nemzetközi imperializ­mus, elsősorban az amerikai imperializmus, a világ béké­jét fenyegető fő veszély. A nemzetközi imperializmus a legszörnyűbb gaztettre készül az emberiség ellen: termonuk­leáris világháborúra.­­A kongresszus időszerűnél­, helyesnek és szükségesnek tartja azokat az intézkedéseket, amelyeket a Központi Bizott­ság és a szovjet kormány ho­zott hazánk védelmi képessé­gének további fokozására. Amíg vannak imperialista agresszorok, résen kell lenni, szárazon kell tartani a puska­port, tökéletesíteni kell a szo­cialista országok védelmét és fegyveres erőit.­ A határozat hangsúlyozza, »a béke megszilárdításának ügye megköveteli a békés együttélés elveinek alapján a mélyen gyökerező nemzetközi Sikeresen folyik a hétéves terv teljesítése A határozat hangsúlyozza, hogy a »XX. pártkongresz­­szust követő időszak fontos vonása a kommunista építés ütemének meggyorsulása«. A szovjet ipari termelés az utol­só hat év folyamán közel 80 százalékkal nőtt. Sikeresen fo­lyik a hétéves terv teljesítése. Az ipari termelés évi átlagos növekedése a hétéves terv első három évére előirányzott 8,3 százalék helyett ténylegesen eléri a 10 százalékot. Az első három tervév folyamán terven felül körülbelül 19 milliárd rub­el értékű ipari terméket állítottak elő a Szovjetunió­ban. A kongresszus megállapítot­ta, hogy a szovjet hadsereg felfegyverzése nukleáris raké­ta-fegyverekkel teljesen befe­jeződött. •­Népünk kezében a hatalmas haditechnika bizto­san védelmezi a szocialista vívmányokat s a világbéke erősítésének ügyét­ — állapí­t­­ja meg a határozat A sikeres megvalósulás út­ján halad az a feladat — mu­tat rá a határozat —, hogy az egy főre eső termelésben utol­érjük és túlszárnyaljuk a leg­fejlettebb tőkés országokat. A Szovjetunió már megelőzte a legfejlettebb tőkés országot, az Egyesült Államokat nemcsak a termelés növelésének ütemé­ben, hanem a termelés évi ab­szolút növekedésében is. Je­lenleg már több vasércet és szenet bányásznak, több kok­szot, vasbeton-épületelemet, állati zsiradékot, cukrot és sok más cikket gyártanak a Szov­jetunióban, mint az Egyesült Államokban. *­A hétéves terv teljesítése olyan szintre emeli a Szovjet­unió gazdaságát, amelynek el­érése után már nem sok időre van szükség, hogy az egy főre eső termelésben is túl­szárnyalja az Egyesült Álla­mokat. A szocializmus világ­­történelmi jelentőségű győzel­me lesz ez a kapitalizmus fö­lött.,­ A határozat elmondja, hogy a szovjet mezőgazdaság tér-e­melése öt év alatt, az előző ötéves időszakhoz képest 43 százalékkal emelkedett. Az utóbbi években az állam éven­te több mint három milliárd pad szemesterményt vásárolt fel. Korábban a felvásárolt mennyiség kétmilliárd pad kö­rül mozgott. Szakadatlanul fo­kozódik a dolgozók anyagi jó­léte. A munkások és az al­kalmazottak reálbére (egy dol­gozóra átszámítva) — a Szov­jetunió nemzeti jövedelme nö­vekedésének alapján — öt év leforgása alatt 27 százalék­kal­, a kolhozparasztok jöve­delme pedig 33 százalékkal emelkedett. Belpolitikai területen egye­bek között a következő igen fontos feladatok várnak meg­oldásra: Biztosítani kell a hétéves terv előirányzatainak teljesí­tését és túlteljesítését. Ez dön­tő jelentőségű lesz a kommu­nizmus anyagi és technikai alapjának megteremtése, a ka­pitalizmus békés gazdasági versenyben való legyőzése szempontjából, a további technikai fej­lesztés alapján törekedni kell a munka termelékenységének általános növelésére az ipar­ban, az építésben, a mezőgaz­daságban, a szállításban; következetesen javítani kell a népgazdaság vezetésének szervezőmunkáját; az elkövetkező években a gabonafelvásárlást 4200 millió padra, a húsfelvásárlást 13 millió tonnára, a tejfelvásár­lást 50 millió tonnára kell nö­velni évente; biztosítani kell a nép élet­­színvonalának szakadatlan emelését; a kellő szinten kell tarta­ni, minden vonatkozásban erősíteni kell hazánknak, a világbéke bástyájának védel­mi képességét, s tökéletesí­teni kell a szovjet hadsereg fegyverzetét; fejleszteni és tökéletesíteni kell a szocialista társadalmi viszonyokat. »­A kommunizmus anyagi­

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék