Magyar Nemzet, 1961. december (17. évfolyam, 284-308. szám)

1961-12-01 / 284. szám

Egy véleményen . Néhány hete fejezte be csu­pán munkáját a Szovjetunió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa, s még csak na­pok múltak el azóta, hogy az MSZMP Központi Bizottsága megvitatta ennek a történelmi jelentőségű kongresszusnak a tanulságait Az országot járó újságíró mégis azt látja, hogy nincs ma hazánkban olyan el­dugott kis falu, olyan gyár­­■vagy termelőszövetkezet, ahol ne olvasták volna már a kong­resszus anyagát, s ne ismer­nék ennek a tanácskozásnak fontos részleteit és határoza­tait Békés megyében például az elmúlt napokban több ezer hallgató vett részt falusi be­szélgetéseken, aktívaüléseken, értelmiségi találkozókon. Har­minc helyen több mint három­­százötven kérdésre adott fele­letet az előadó. A békéscsabai szlovák kollégium diákjai leg­alább olyan tájékozottak vol­tak ezen a beszélgetésen a nemzetközi helyzet legfrissebb eseményeiről, mint akárme­lyik fővárosi egyetemista. Negyvenkét újkígyósi peda­gógus közül harmincnyolcan maradtak ott napi munkájuk után vitatkozni a külpolitiká­ról, s szinte valamennyien kérdeztek, érveltek. A sarkadi kul­túrház látogatói éppúgy, mint a békési kosárfonó üzem munkásai, vagy a mezőhegy­esi dolgozók érdemben­ vitatkoz­tak. Ez röviden szólva azt je­lenti, hogy a kongresszus ha­tására szerte az országban megnövekedett az emberek po­litikai érdeklődése, hogy mun­kások, parasztok és értelmisé­giek a kongresszus esemé­nyeit értékelve keresik­­ és megértik az összefüggéseket saját életükkel, saját munká­jukkal. S van ezeknek az utóbbi na­poknak még egy tapasztalata is. A kongresszus nyomán megnövekedett politikai ér­deklődés fellendítette a dolgo­zók alkotóerejét és a közös , a szocialista építés iránt érzett felelősségét. Az MSZMP Központi Bizott­ságának határozata erőteljesen hangsúlyozza, hogy szocialista építőmunkáink általános, köz­vetlen feladata most az ötéves terv végrehajtása.­­A Szovjet­unió Kommunista Pártjának XXII. kongresszusa nyomán megnövekedett politikai ér­deklődést, alkotási vágyat és munka-lelkesedést — hangzik a határozat — ötéves tervünk teljesítésére, és túlszárnyalá­sára, a terv gazdasági muta­tóinak javítására kell összpon­tosítani.« Ez a határozat fenn­tartás nélkül, teljes mértékben egyetért a XXII. kongresszus irányvonalával. A dolgozó em­berek bizalmának egyik alap­ja éppen az, hogy a párt és a kormány esztendők óta követ­kezetesen a XX. kongresszus szellemében, annak eszmei fegyverzetével végzi munká­ját. Az embereknek a veze­tésbe vetett bizalma pedig egyik legfőbb biztosítéka an­nak, hogy országépítő felada­tainkat teljesítsük. Sok példa tanúsítja, hogy helyes úton járunk, s a mil­liók egyetértenek azzal, hogy eddigi politikánkat kell még következetesebben és hatható­sabban folytatnunk. Az év ele­jén az egyik békéscsabai­ tex­­tilgyár nem teljesítette a ter­vét Most, az év végére meg­változott a helyzet: behozták lemaradásukat, s a gyár olyan előfeltételekkel indul a követ­kező esztendőben, hogy jövőre 100 százalékkal tudja növelni export­termelését Sokfajta magyarázata van ennek. Egy közülük: néhány esztendővel ezelőtt ebben a gyárban még a főmérnöknek magának kel­lett elvégeznie az összes gaz­daságossági számításokat és számos olyan adminisztratív munkát, amely lehetetlenné tette, hogy igazi feladatával, a műszaki irányítással foglal­kozzék. Ma már a gyárban dolgoznak az első mérnökök, akik a gyár ösztöndíjával vé­gezték el az egyetemet. Az ő munkájuk nyomán a techno­lógiai osztály, a termelési osz­tály, a műszaki fejlesztési szervek gondoskodnak arról, hogy korszerű legyen a mű­szaki irányítás, tudásához, be­osztásához, felelősségéhez mél­tó munkát végezzen a gyár ve­zérkara. Ez a látszólag apró változás annak az erőfeszítés­nek a következménye, amelyet az elmúlt években a párt, a kormány a vezetés megjavítá­sára tett. Ennek a dolognak a másik oldala, hogy ugyaneb­ben a gyárban mind többen jelentkeznek a gépmunkások közül a technikum levelező tagozatára, ami nemcsak a mind jobban növekvő tanulási vágyra, de a dolgozó emberek­nek közös céljaink megvaló­sítása iránt érzett erősödő fe­lelősségére is utal. Ennek a felelősségérzetnek sok más jelét is láthatjuk. Né­hány napja egy sokakat érintő problémával, a vidéki gyárak budapesti kirendeltségeinek ügyével foglalkozott a Magyar Nemzet. Erre a cikkre sok vá­lasz érkezett, s a levelek írói­nak zöme nem dolgozik ve­zető beosztásban. Mégis szük­ségét érezték, hogy országos problémák megvitatásában részt vegyenek, hallassák a szavukat. A vélemények közül egy sor helyi hibákra utal, mások tapasztalatai országo­san is általánosíthatók. Egy közös jellemzője azonban min­den levélnek, hozzászólásnak van, ez pedig a közös dolgaink iránti felelősség érzete. Mindez együtt az emberek gondolkodásának alakulására, fejlődésére mutat, ez pedig egyik alapvető előfeltétele elő­rehaladásunknak. A fejlődés együtt jár az igények növeke­désével is, de ma ez nem csu­pán a követelések növekedé­sét jelenti egyszerűen, hanem annak a készségnek a növeke­dését is, amely egyre több he­lyen megnyilvánul, például a Hazafias Népfront szervezte társadalmi munkákban is. Gyula város tanácsülésén el­határozták, úgy folytatják a meleg gyógyvizű Vár­fürdő kiépítését, hogy jövőre az or­szág egyik legnagyobb gyógy­fürdője legyen. A megvalósí­táshoz pedig a­­rejtett­ tarta­lék, hogy ebben a városban az idén már több mint egymillió forint értékű társadalmi mun­kát végzett a lakosság. Politi­kai tényező a társadalmi mun­ka a Pest megyei Tápiószelén is, ahol 1961-ben több mint kétszázezer forint értékkel já­rultak hozzá a sportpálya épí­téséhez, s a társadalmi munka szervezését összekapcsolták az embereik tanításával, nevelésé­vel, az időszerű politikai prob­lémák megvitatásával. Az alkotó ember kongresz­­szusa volt a moszkvai tanács­kozás, s az alkotó emberhez szól az MSZMP Központi Bi­zottságának határozata is, amikor­­a szocializmus, a béke ügyével szolidáris minden hon­fitársunkat felhívja a XXII. kongresszus anyagának tanul­mányozására, azzal a céllal, hogy anna­k hatalmas eszmei fegyverzetét viszonyaink fi­gyelembevételével szocialista építőm­unkánk, népünk boldo­gulásának előmozdítására hasznosítsuk.*" Közös a véle­ményünk az SZKP kongresz­­szusáról, az MSZMP Központi Bizottságának ezzel kapcsola­tos határozatáról, s a közös vélemény alapján kialakult szilárd egységünknek a min­dennapok munkájában kell visszatükröződni. A Hazafias Népfront-mozgalomnak nem lehet ma szebb feladata annál, mint hogy alkotó munkára, az ötéves terv céljainak megvaló­sítására hívja az embereket. S ha így végzi munkáját a népfront, akkor jár el iga­zán a történelmi kongresszus szellemében, péntek Gyula ­­N­­YAFIAS NÉPFRONT LAPJA . Az Egyesült Államok nyílt beavatkozásra készül Dominikában A külpolitikai helyzet A NEMZETKÖZI DIPLOMÁCIAI TEVÉKENYSÉG egy­szerre több fronton is folyik. Nagy figyelem kíséri az ENSZ- közgyűlés politikai­­ bizottságának leszerelési vitáját, amelyen legutóbb a szovjet küldött ismét kifejtette kormányának ál­láspontját. A politikai bizottság eddigi vitáit, értékelve, meg­állapította, hogy azok igen érdekesek és tartalmasak voltak, mert megmutatták: az államok többsége mielőbb megegye­zést szeretne az általános és teljes leszerelés ügyében. A szovjet delegátus ugyanakkor arra is rávilágított, hogy saj­nos, a nyugati magatartás eddig kevéssé változott és továbbra is ez az akadálya az érdemi tárgyalások megkezdésének. Ami a Szovjetuniót illeti — foglalta össze végül mondanivalóját —, kész mindent megtenni, hogy a megfelelő összetételű nem­zetközi fórum keretében haladéktalanul komoly megbeszélé­seket kezdjenek erről a lényegbevágó ügyről. Nyugaton az Atlanti Szövetség politikáját meghatározó körökre továbbra is nagy nyomás nehezedik, hogy tartsanak ki a megegyezésre törekvő tárgyalások elutasításának gondo­lata mellett. Lényegében ezt a következtetést vonja le Strauss bonni hadügyminiszter amerikai látogatását elemző kommen­tárjában az MTI nyugat-németországi tudósítója. A kommen­tárban felfedi, hogy Strauss amerikai útjának egyik fő célja volt a nukleáris fegyverek megszerzése a szövetségi haderők számára és Strauss ebben a szellemben igyekezett befolyá­solni az amerikai elnök politikáját szélsőjobboldalról bíráló köröket. Az a vehemencia azonban, amellyel Strauss céljai­nak elérésére tör, túlságosan lelkes fogadtatásra nem talált még az óceán túlsó oldalán sem. Mindenesetre a nyugatné­met kormány szándékait jellemzi a­ Vie Nuove című olasz hetilapnak az a néhánysoros jelentése is, amely hírt ad róla: bonni szakemberek részt vesznek az olasz rakétakutatá­sokban. A nap krónikájához tartozik, hogy az elmúlt napokban a világpolitika középpontjában állott kis észak-európai ország, Finnország mind közelebb kerül a politikai tisztázódáshoz. Ezt a következtetést vonta le az AP amerikai hírügynökség helsinki tudósítója, amikor rövid megjegyzéseket fűzött a finn szociáldemokrata jobboldal elnökjelöltjének visszavonu­lásához. Az új szociáldemokrata elnökjelöltet a "mérsékel­tek" szárnyához sorolják és ezzel a ténnyel máris veszített hevességéből a döntő külpolitikai kérdések eldöntésére hiva­tott finn választási hadjárat. Amerikai tengerész­gyalogságot készülnek partra tenni Dominikában Megkerült az „Angelita” Dominika fővárosában vál­tozatlanul feszült a helyzet, miközben a Balaguer lemon­dását követelő általános sztrájk harmadik napja bénít­ja meg az ország életét. A szerda délutáni utcai harc vé­gül is elült, szórványos össze­csapásokról azonban továbbra is érkeznek jelentések. Az AFP közli, hogy a lakosság a fővárosban és vidéken több­ször megállásra kény­szerítette a kormány sztrájktörőinek te­herautóit. Az utcákon őrjára­tok cirkálnak és újra életbe léptették a kijárási tilalmat. Az itt-ott gyülekező csoporto­kat a katonaság és a rendőr­ség gumibottal, könnygázgrá­náttal oszlatja szét. Ellentmondó jelentések Balaguer időközben tárgyal. A dominikai polgári ellenzéki pártok — a kormány lemon­dását követelő június 14. moz­galom kivételével — naponta elküldik képviselőiket az el­nöki palotába, ahol Balaguer igyekszik rávenni őket a tö­megek lecsen­desítésére, az ál­talános sztrájk beszüntetésére. A tárgyalások eredményeiről ellentmondó hírek érkeznek, mert míg az VPI arról tud, hogy a legutóbbi órákig Bala­guer kísérletei sikerteleneknek bizonyultak, az AP jelentése szerint néhány ellenzéki ve­zető nyilatkozatában "sokat ígérőnek" nevezte az alkudo­zásokat. Bosch, az úgynevezett Dominikai Forradalmi Párt vezetője például, aki Balaguer és a kevésbé békülékeny Nem­zeti Polgári Unió között a köz­vetítő szerepét tölti be, kije­lentette, hogy közel va­n a megegyezés órája. Dominikában tartózkodik A. M. Carrton, az Egyesült Álla­mok latin-amerikai ügyekkel foglalkozó helyettes államtit­kára. Az amerikai diplomata — az AP jelentése szerint — "diszkrét tárgyalásokat*", foly­tatott Viriato Piailóval, a Nemzeti Polgári Unió elnöké­vel, de a megbeszélés témája nem ismeretes. Tárgyalások az amerikai beavatkozásról Az amerikai politika boszor­kánykonyhájának méregkeve­­rői s­zrti­nt ez kitűnik nyugati hírügynökségi jelentésekből — azon fáradoznak, hogy a tö­megmozgalom megfékezésére partraszálljon az amerikai ten­­gerészgyalogság Dominikában. Ugyanis szerda este az úgyne­vezett "Szabadfoglalkozásúak Szövetségének" egyik csoport­ja küldöttségileg felkereste a Santo Domingó-i amerikai fő­konzult és petíciót nyújtott át neki, amelyben "a közvéle­mény nevében" az Egyesült Államok beavatkozását kérte "egy új katonai diktatúra be­vezetésének" megelőzésére. Nem tudni, hogy a főkonzul mennyiben­­nyugtatta meg az "önkéntes" küldöttséget . Mint ismeretes, a rendkívül heves kormányellenes tünteté­sek alatt Echavarria hadügy­miniszter jelezte: ha az ellen­zéki pártok és a kormány kö­zött nem jön létre megegye­ zés, a fegyveres erők átveszik a hatalmat. Megfigyelők úgy vélik, hogy ez a lépés már a közvetlen amerikai beavatko­zás előkészítésének közvetett mozzanata. A főkonzuli iroda épülete előtt közben újabb n­agy tömeg gyülekezett, üte­mes »Szabadságot! Szabadsá­got!" kiáltásokkal. Az „aranyhajó” visszatért Egyébként »megkerült« már az Angelita nevű luxusjacht. A mindenkori elnök rendelke­zésére álló jachton tudvalé­vően a meggyilkolt Trujilio diktátor mesés vagyonának 90 milliós részét próbálta kicsem­pészni az országból fia, ifjabb Rafael Trujilio. A heves fel­háborodás azonban arra kész­tette az államfőt, hogy utólag visszarendelje az »­aranyha­­jót", amely legújabb jelenté­sek szerint szerdán megérke­zett Dominikába. Az AP tudó­sítója leírja, hogy az »Ange­­lita" fedélzetéről bőröndszám­ra hordták le a bankjegyeket. Trujil­o fia már korábban elhagyta a hajót és repülő­géppel utazott Párizsba, ahol állítólag gyógykezelteti magát. , Jelentések szerint most egy különrepülőgéppel ide szállít­tatta apjának holttestét. Az OAS büntetlenül lincseli az arabokat Oranban A terrorszervezet Brigide Bardot-t zsarolja Párizsból jelenti az MTI. Kilenc halott és harminc se­besült — valamennyi arab — ez az orani fasiszta emberva­dászat szerdai eredménye. Bár Oranban — akárcsak Al­géria többi városában — igen nagy katonai és rendőri erők állomásoznak, a kikötőváros­ban ötödik napja szinte zavartalanul folyik az algé­riaiak lincselése. Az OAS bevált taktikája szerint szerdán is rémhíreket terjesztettek az FLN állítóla­gos merényleteiről, a többi kö­zött arról, hogy az algériaiak egy papot és több gyermeket meggyilkoltak. Bár ebből egy szó sem volt igaz, a fiatal ult­rákból álló fegyveres bandák azonnal összeverődtek és ül­dözőbe vették az arab járó­kelőket. Az arab kereskedők üzleteit kifosztották és fel­gyújtották. Megállították az autóbuszokat és késekkel, bo­tokkal estek neki az arabok­nak. Egy személyautó arab utasait a prefektúra épülete mellett lincselték meg, a ko­csit pedig felgyújtották. Az OAS terroristáinak ga­rázdálkodása egész nap tar­tott, a karhatalom csak este szállta meg az utcákat. Constantine tartományban Bír el Ater községben, ahol a vásár alkalmával mintegy háromszáz algériai tüntetett az OAS ellen, a rendőrök go­lyói két arabot megöltek, he­tet megsebesítettek. Az Orania tartomány farm­jain hétfőn megkezdett OAS- ellenes akció, amelyben több ezer rendőr és csendőr vett részt, nem sok eredménnyel járt. Mintegy­ tizenöt embert letartóztattak, az OAS vezetői közül azonban — az előző hí­rektől eltérően — senkit sem fogtak el. Brigitte Bardot zsaroló le­velet kapott az OAS-tól, amelyben a fasiszta szervezet 50 000 új frankot (körülbelül 10 000 dollárt) követel a film­­színésznőtől a "de gaulleista hatalom és a kommunisták elleni harcának" erősítésére. BB feljelentést tett zsarolói ellen és levelet írt az Express című haladó lap főszerkesztő­jének. Ebben kijelenti: -Nem hátrálok meg, mert nem aka­rok fasiszta országban élni.­ Szerdán este a Francia Bé­­ketanács felhívására Francia­­ország valamennyi városában tüntettek a demokraták és az antifasiszták az algériai béke mellett és az OAS ellen. 55 perces ülést tartott csütörtökön a genfi atomértekezlet A nyugati küldöttségvezetők tanácskozásra hazautaznak A háromhatalmi atomérte­kezlet csütörtök délután tar­totta meg a tanácskozások új­rakezdése óta harmadik ülé­sét. Az ülésén Carapkin, a Szovjetunió küldötte elnökölt. Arthur Dean, az amerikai küldöttség vezetője, előzetesen indítványozta, hogy a három küldöttség vezetője és közvet­len helyetteseik közös ebéden fesztelenebb légkörben foly­tassanak eszmecserét A hivatalos ülés megkezdé­se előtt a nyugati küldöttségek vezetői előkészítő tanácskozást is tartottak. A mindössze 55 perces ülés­ről a sajtónak átadott közle­mény szerint az értekezlet előtt fekvő okmányokról foly­tatták a vitát. A legközelebbi ülést kedden tartják. Dean amerikai küldött az ülés után az újságírókkal kö­zölte, hogy pénteken Genfből Washingtonba utazik, hogy kormányával tanácskozzék. Jo­­seph Godber, a brit küldöttség vezetője előreláthatóan szintén elutazik, hogy kormányát tá­jékoztassa az eddigi tanácsko­zásokról. Strauss Washingtonban ismét atomfegyvereket követelt a Bundeswehrnek A bonni hadügyminiszter milliárdos megrendeléseket adott az amerikai hadiiparnak Bonnból jelenti az MTI. Strauss hadügyminiszter csü­törtökön visszaérkezett hosszú­ra nyúlt amerikai látogatásá­ról. Hazaérkeztekor adott nyi­latkozatában kijelentette, hogy látogatása »rendkívül hasznos­nak« bizonyult. Strauss Ameri­kában folytatott tárgyalásaival és ott tartott előadásaival — mint most már világosan meg­állapítható — kettős célt igye­kezett elérni: 1. A Washingtonban kötött fegyvervásárlási üzlet, amely­nek értelmében a bonni had­ügyminiszter az eddig megkö­tött megállapodásokon felül

Next