Magyar Nemzet, 1962. január (18. évfolyam, 1-25. szám)

1962-01-21 / 17. szám

10 „A l­éleset Hatásos küzdelem az alkoholizmus ellen egy SZTK-rendelőben Megcsúszik a gépkocsi, meg­perdül a­ kanyarban s máris szirénázva jönnek a mentők s a vizsgálat megállapítja: it­tas volt a vezető. Vagy hány balesetet okoz az Ittasság a gyárban? Az alko­hol száz és száz életet tesz tönkre, családi harmóniát bo­rít fel. Lezülleszt, elferdíti a jellemet. »Az alkoholizmus nem betegség­" — hirdetik a plakátok. Nem betegség, de olyan szenvedély, ami rabul ejti az embert. Mintha gúzsba kötnék, tehetetlen lesz, eler­­nyed, nem tud szabadulni ká­ros szenvedélyétől az alkoho­lista. Az alkoholizmus elleni küz­delem nemcsak társadalmi ügy, sokak véleménye szerint kötelezővé kellene tenni az elvonókúrát. Az SZTK Szán­tó-Kovács utcai rendelőjében működik ilyen elvonókúra, bejáró alkoholisták részére. Ide látogattunk el. Díjmentes kezelés bejáróknak Fehér köpenyben nyit ajtót az intézet második emeletén egy ősz hajú asszony, dr. Li­geti Magda főorvosnő. — Elvonókúra? — kérdezi mosolyogva. — Csak két órá­tól rendelünk. — Nem alkoholista, csak új­ságíró — mondom s erre be­enged, hellyel kínál és feke­tét főz. Elmondja közben, míg forr a víz a spirituszláng fö­lött, hogy több felvevőhely is működik a városban, de be­járó Alkoholistáknak kezelés csak két helyen van, itt ná­luk és a Korányiban.­­ A kezelés teljesen díj­mentes, még azok részére­­is, akik nem SZTK-tagok. A ke­zelés ideje minimum négy hét s hetenként háromszor egy órát kell itt töltenie az alko­holistának. Utána mehet visz­­sza a munkahelyére. Ebben különbözik a befekvéses elvo­nókúrától, ami kórházi ápolást i­s igényel. Persze, a kezelés is ,más itt, az ambulancián. Mert számolni kell azzal, hogy az itt kezelt beteg hazafelé me­net útközben egy italbolt előtt meginog, s enged a csábítás­nak: betér egy fröccsre vagy egy kupica pálinkára. Ha te­hát olyan módszerei kezel­nék, mint az intézeti­­betege­ket, akkor az ilyen megingás "halállal is végződhetne. De így csak visszaesik.­— És milyen egy ilyen kú­ra hatása? — érdeklődünk. — A kezeltek nagy része örökre lemond az alkoholról. Megutálja. Egy kis részük visszaesik később, egy-két év múlva. Van, akinek nem hasz­nál. Mintha kicserélték volna őket Délután , két órától este nyolcig egymásnak adják a ki­lincset ezen a második emeleti folyosón a szenvedélyüktől szabadulni akaró emberek. Van olyan nap, amikor százan is megfordulnak az ambulan­cián. Átlagos számuk 60—70. — Először szorongva, szé­gyenkezve lépnek be ide — mondja a főorvosnő. — Külö­nösen a nők szégyenük, hogy alkoholisták. Pedig hát mi diszkréten kezeljük az esete­ket. Ha valaki úgy kívánja, még a feleségének sem mond­juk meg. A második, harmadik keze­lésre azonban már úgy jön­nek, mintha — hogy stíluso­sak legyünk — valamelyik kiskocsmába mennének, ahol­­ régi törzsvendégek. Otthono­san mozognak, tréfálkoznak Azt mondják az ápolónők, hogy azok az alkoholisták is, akik részegségükben durvák, gorombák, lármásak — itt sze­lídek és udvariasak. Mintha kicserélték volna őket­.­­ Nem egy olyan eset for­dult már elő, hogy züllötten, rongyosan tántorgott be hoz­zánk egy részeg. Másodszor már a megborotválkozva, tiszta ingben érkezett. A kúra után eljött a feleségével és a csa­ládjával. Szépen, elegánsan öl­tözve. Elmondta, hogy azelőtt havonta legalább hat—hétszáz forintot költött italra Mindig pénzszűkében volt a család Most helyrebillent a háztartási költségvetés egyensúlya. Új bútort is vesznek. Kik járnak- k idr, kik azok, akik szeretnének szabadulni káros, csúnya szenvedélyük­től? A társadalom legkülön­bözőbb rétegeiből verbuválód­nak: a segédmunkástól az igazgatóig megtalálható itt mindenki: mérnökök, tisztvi­selők, művészek. Főleg olya­nok nagy számban, akiknek foglalkozása lehetővé teszi a nagyobb mennyiségű italfo­gyasztást: közértesek, kávéfő­zőnők, vendéglátóipari dolgo­zók. Az elvonókúrára jelent­kezők nagyobb számban ter­mészetesen férfiak. A nők ne­hezebben jelentkeznek. Míg az italboltba, a söntésbe vagy a mulatóba szégyenérzet nélkül lépnek be és felhajtják a po­hár pálinkát vagy gint, addig ide csak pirulva, szemlesütve jönnek.­­ Az aranyos részeg Az idén januárban megnö­vekedett a kúrára jelentkezők száma. De ez nem jelent sem­mit, így van ez minden év elején, januárban. Az ünne­pek után az emberek fogad­­kozta­k, hogy új életet kezde­nek. Egy részük neki is vág ennek az új életnek, elhatá­rozza, hogy örökre lemond az alkoholfogyasztásról. Persze, közülük a gyengébbek lemor­zsolódnak. Mert mindennap az italbolt előtt vezet el az útjuk. Nagy a csábítás. Aztán a sok kol­léga, a barát, akiknek nem merik bevallani, hogy mire szánták rá magukat. Kínálják őket itallal, s ők nem tudják visszautasítani. Gyengék. — Baj az is, hogy az üze­mek nem segítik az alkohol­ellenes küzdelmet. Pedig itt, az ambulancián kiderül, hogy majd mindenkinek volt már valamilyen kellemetlensége részegsége miatt a munkahe­lyén. Sajnos, általában a ré­szegséget, az italozást elnézik. Hiszen mindenki iszik egy ke­veset. Megbocsátó a hangulat az alkoholizmus iránt. Sokszor még a hitestárs is azt mondja — pedig azt anyagilag is érin­ti: — »Olyan aranyos a fér­jem, amikor egy kicsit iszik«. Igen, előbb aranyos részeg, aztán egyre jobban lezüllik és alkoholista válik belőle. Ital helyett televízió, bútor, ruha A rendelés vezetője az SZ­­TK-ambulancián dr. Bálint István. Ő5 kezeli a betegeket, ő beszél velük, ő puhatolja ki az okot is, miért iszik valaki, mi­­adta a kezébe a poharat? Bánat, elkeseredés, öröm, könnyelműség? Mert az orvos­nak az okot is tudnia kell. Egy pohár borral kezdődött s milyen mélyre vezetett az út! Az elvonókúrára jelentke­zők átlagos életkora 30—50 év körül mozog. Fiatalok alig vannak közöttük. Mi ennek az oka? Az is, hogy a huligánok rémhíreket terjesztenek az el­vonókúráról, káros következ­ményeiről beszélnek. Nyilván­való, hogy miért. Mert sokan élnek a részegek könnyelmű­ségéből. A Szántó-Kovács utcai am­bulanciára nemcsak pestiek járnak, vidékről is sokan je­lentkeznek. Egy érdekes esetet mesélnek. Mendéről bejött egy notórius alkoholista. Kikezel­ték. Otthon mindenki csodál­kozott, hogy nem iszik. Ami­kor megtudták az okát, más­nap jött még jó néhány men­­dei alkoholista. Azóta bizo­nyára megcsappant a mendei­ földművesszövetkezet italbolt­jának forgalma. Bár a legteljesebb diszkré­cióval kezelik az eseteket, az alkohol rabságából szabadult emberekről a kúra után sem feledkeznek meg. Figyelemmel kísérik életüket, munkájukat segítenek nekik, ha a vissza­esés veszélye fenyegetné őket s nem elég erősek. — Sokan eljöttek már hoz­zánk, családostul, köszönetet mondani. Mi készítünk egy kis statisztikát is. Arról, hogy mit jelent anyagilag egy ilyen si­keres elvonókúra a családi háztartásban. Ezreket. Televí­ziót, motort, ruhát, bútort vá­sárolnak a régebben italra köl­tött pénzből. De ennél sokkal nagyobb ér­ték a szenvedélytől megszaba­dult ember jutalma: a józan élet szépsége és a társadalom megbecsülése. ülés Sándor Ma­gyar Nemzet Egy autóbuszvonal végállomásáról A Fővárosi , Villamosvasút és az Autóbuszüzem az utazó­­közönség igen széleskörű til­takozásának hatására vissza­állított, egész sereg olyan meg­állóhelyet, melyet előzőleg kellő megfontolás nélkül meg­szüntetett. A hibáknak azon­ban úgy látszik csak, kisebb részét tették jóvá, mert a pa­naszok továbbra is jönnek, s elsősorban a 7/C autóbusszal kapcsolatosak, e vonal zuglói végállomása körül kialakult helyzetet sérelmezik. Nem lenne elég hely a panaszos le­velek közlésére, ezért inkább magunk néztünk szét a hely­színen. A Kosztolányi Dezső tér— Bosnyák tér között közlekedő 7/C zuglói végső szakaszán így követték egymást a meg­állóhelyek: Amerikai út, Lu­­mumba utca, Bácskai utca, Bosnyák tér. Ezek közül meg­szüntették az Amerikai útit, a Lumumba utcait és a Bos­nyák térit, viszont létrehoztak egy új megállót a Szitakötő utcánál. Az Amerikai úti meg­álló megszüntetését nem ki­fogásolta senki, a Lumumba utca és a Bosnyák tér körül viszont panaszok özöne árad, méghozzá nem is e megálló­helyek környékének lakói ré­széről elsősorban, hanem olya­nok részéről, akik távolról jönnek és messzire mennek. A Bosnyák tér Zugló köz­pontja, az itteni autóbusz-­ megálló volt a legfontosabb és a legforgalmasabb. A térbe torkolló mellékutcákból reg­gelente ömlik a tömeg a tér­re, Pestújhely felől ide futnak be, az autóbuszok­, a 44-es, 68-as és 64-es villamosról itt szálltak át azok a Külső-Zug­­lóból érkező utasok, akik ke­lenföldi munkahelyeiket a 7/C-vel érték el leggyorsab­ban. Ezek a tömegek most hosszú sorokban vándorolnak tovább a Bácskai utcához. A megállóhelyek ritkítását azzal indokolták, hogy így tudják­ meggyorsítani a távolsági uta­sok menetidejét. Nos, hát a Bosnyák téri átszállóhely megszüntetése épp a távolról, Zugló külső részeiből érkező utasok közlekedését tette kö­rülményesebbé és hosszadal­­masabbá. Régi zuglói panasz egyéb­ként, hogy a város belsejé­ből érkező autóbuszok nem futnak végig a Thököly úton a Bosnyák térig, hanem a Lu­mumba utcánál letérnek a fő­útvonalról és mellékutcákon át­ kanyarogva érik el a félre­eső Bácskai utcát, s ott for­dulnak meg. Ennek a kerülő­nek a hátrányait azonban ed­dig csak a Zuglóba utazók érezték, amennyiben a Bács­kai utcánál át kellett száll­niuk, ha a Bosnyák térig utaz­tak, vagy gyalog kellett meg­tenniük a két megálló közti távolságot. A Zuglóból a vá­ros központja és Buda felé utazóknak eddig volt felszál­lási lehetőségük a Bosnyák téren, mígnem most — talán, hogy egyforma legyen a hát­rányuk mindkét iránytón uta­zóknak — ezeket is megfosz­tották megállóhelyüktől. Nem vitás, hogy már rég gondos-­ kodni kellett volna a hazai­[ más Bosnyák téren egy meg-] felelő autóbusz-állomás létesí-­ téséről — a nem megfelelő,­ forgalomból kieső Bácskai ut-[­­ai helyett —, s a tér mos­t­­ani rendezésével egyidejűleg, talán meg is lehet oldani ezt a­­ kérdést is, a Bosnyák téri, autóbusz-megállót azonban­ addig is vissza kell állítani ezer és ezer távolsági utas ér­dekében. A Lumumba utcai megálló­ra is a távolsági utasoknak van elsősorban szükségük. Akik eddig Buda távoli tájai­ról autóbuszon jöttek, s — mivel a busz nem megy to­vább — villamoson folytat­ták útjukat Zugló külső ré­szei felé, azok itt tudtak át­­szállni. Most nincs közös meg­állója az autóbusznak ,s a vil­lamosnak, s olyan emberek tömegei, akiknek már hosszú út van mögöttük, s még to­vábbi hosszú út előttük, most gyalogolhatnak jó darabot a Bácskai utcától a Bosnyák té­rig. Egy zuglói helyszíni szemle arról győz meg, hogy a Lu­mumba utcai és Bosnyák téri megálló megszüntetése nem szolgálta a közönség érdekeit. Az autóbuszok talán gyorsab­ban közlekednek — az utasok feltétlenül lassabban. De nyil­ván nem ez volt a cél! A. Gy. Miért másodosztályú áron ? ... A Kristály büfé-eszpresszó-cuk­­rászda-bisztróban negyedosztályú áron vásárolhatják az állva fo­gyasztók az üdítő italokat. Csak az ülvefogyasztók fizetik a má­sodosztályú árat, ugyanakkor a korszerűsített, illetve áthelyezett -Zóna-, valamint a -Betérőkből lett -Bolero- büfé-presszó-bisztró­­ban, aki beruccan és állva kíván meginni egy üveg málna-gyön­gyét, az másodosztályú árat tar­tozik fizetni. Miért? Nem értem ezt a megkülönböztetést. Szeretném javasolni­zz­el kap­csolatban, hogy az állva fogyasz­tásoknál az ország egész terüle­tén szűnjék meg az osztályba so­rolási rangsor. Ha egy üzemegy­ség magas­­színvonalát­ biztosí­tani akarják — úgy kézenfekvő a teendő —, meg kell szüntetni az állva fogyasztást. De azt a súlyos ellentétet, ami például az imént említett három ún. kerü­leti Vendéglátóipari Vállalatnál tapasztalható , feltétlenül meg kell szüntetni. vízszintes. (Kétbetűsek: ED, NJ, SK, EO.) — 1. ... lábúak: az állatvilág egyik nagy törzse. 5. Garay János vallomása. (Első sor.) 16. (f­) hallok, németül. 17. Tápláléka. 18. Rámeredő. 19. Dél­amerikai füves síkság. 20. Né­meth László Esztere. 21. A töb­biek. 23. Szőlőfajta. 26. Amit Pe­tőfi odahagyott (Távolból). 29. A zenekar tagja. 30. Női becenév. 31. Visszatért. 34. A Zrínyiek vára volt. 35. VVT. 36. Mindnyájunk vágya. 37. Nincs okom elrejtőzni előlük. 38. Akaratnélküli ember. 40. Világra jön (a csirke). 41. Be­hozza a hátrányát. 44. Homlok ránc. 45. Az egyik fogás. M ... zug. 47. Ősmagyar mitológia fogalom. 48. Lóhere, németül. 56 Aprít. 51. Sorozat, idegen nyel­ven. 52. Csukott. 53. EES. 54 Megpróbál elhitetni valamit. 56 Velős mondás. 57. Vízbe mártják 61. Gipszkristály. 62. Magához rendel. 65. Szórakozóhely. 67. Fel­cicomázva. 68. Gyomor, angolul 69. Erdőirtási rakás. 70. Bokszol FÜGGŐLEGES. (Kétbetűsek: SE­TL, IS, SZ.) — 1. A Garay-idéző második sora (a 4. sz. függőleges­sel együtt). 2. Fűszínű. 3. ÉRA 4. Az 1. sz. függőleges sor be­fejező szava. 5. A folyadék. 6 Nem fogy el. 7. Friss. 8. Maga hintő. 9. Eleven. 10. Vércsatorná­kat. 11. Nekimegy az ellenfélnek 12. »ööö«. 13. Göröngyös út. 14 Az illető nem ijedős. 15. KUK 21. Régen nyomja az ágyat. 22 A Garay-idézet harmadik sora 23. Alaposan megtanul. 24. Te kapsz tőle levelet. 25. Ez volt az 1756-ban kezdődött háború. 27 Így kezdődik Hamlet nagy kér­dése. 28. Kigolyóz. 30. Pár éve még sok épületre volt kiírva. 32 Megtalálom. 33. Angol számnév 36. Képes vagy valamire. 38 Nagy, angolul. 39. Szóösszetéte­lekben jelentése: nap, a nappal kapcsolatos. 42. A jármű része 43. Ciha. (Ugyancsak táj­szó.) 49. Nyomozz utána! 50. Hozzád beszé­lek, ökörcsemete! 54. Belülről ki­­párnáz (ék.­hiány). 55. Teli értel­me van? 57. Szántóföld. 58. Szag, illat. 59. Múlhatatlan. 60. A tű­zön felejtett étellel történik. 61. Kettőzött kettős betű. 62. Több ízben volt .Tanán miniszterelnöke. 63. Futómadár. 64. Ilonka, 66. Villa közepe. (Fenyesy Antal) * A versidézet két szavát máshol is elrejtettük a rejtvényábrában. Megfejtésül elegendő beküldeni ezt a két szót, 1962. január 29-ig. Megfejtés a január 7-i számból: Életünk sokkal rövidebb, sem­hogy búnak engedhetnék át ma­gunkat, hiszen még az örömre is alig marad időnk. NYERTESEK: Tíz—tíz lottószelvényt nyertek: Faragó József, Budapest, VII., Klauzál u. 15. Dr. Krassó Dezső­­né, Budapest, V., Nádor u. 19. Schumy Hermina, Budapest vI., Viador u. 19. Dr. Szűcs Imréné, Budapest, VII., Almássy tér 15. Tavery Károlyné, Budapest, XI., Egri József u. 23. Károlyi Fe­­rencné, Sárvár, Vörösmany u. 6. Kővári Zoltánná, Füzérrradvány, Gyógyiskola. Vásárhelyi József, Szarvas, Hunyadi u. 41. Horváth Gizella, Székesfehérvár, Velinszki L. u. 26. Zsittvay Lászlóné, Szent­királyszabadja. A nyerteseknek a lottószelvé­nyeket postán elküldjük. Vas­ár­nap, 1962. január .­ Egy kisestélyi négy változatban A farsangi estékre tervez­tük a rajzon látható kisesté­lyi ruha-kollekciót. Érdekessé­ge, hogy az egész kollekció mindössze egy ruha több vál­tozatban. Az első rajz az ALAPRUHA, princeszszabású, rövid­ujjú, kerek kivágással és egye­nesvonalú szoknyával. Anya­ga brokát, dzsessz vagy moaré, s a ruha lehet akár tavalyi is. A princeszszabású modell 2,40 m szimpla szé­les anyagból készülhet. A má­sodik rajz Bő SZOKNYÁS kisestélyi. Az egész ala­kítás csak annyi, hogy az alapruhára bő, húzott tüll­­szoknyát borítunk. A tüllszok­­nya bársonyszalagra, vagy a ruha anyagából készült sza­lagra van dolgozva és egy­szerűen rá kell kötni a ru­hára. Hasonló bő szoknya csipkéből vagy nylonból is szép és teljesen megváltoztat­ja a ruha jellegét. A szoknya alját paszpoloz­­hatjuk a ruha anyagával, vagy esetleg keskeny bársonysza­laggal, de készülhet saját sze­géllyel, vagy szegetlenül is. A tüll vagy csipke szoknyá­hoz kétszer számítsuk a szok­nya hosszát, úgy vegyük az anyagot. A harmadik rajz TÜLL KÖPENY a kisestélyi ruhához. A ruhahosszúságú köpeny, ja­­pánszabású ujja háromnegye­des és könyökig visszahajtva viselik. Kivágása magasan szabott, úgy, hogy takarja a ruha kivágását. A köpeny tra­pézvonalú, tehát lefelé bővül. Az ujját, nyakát és alját le­het selyemmel vagy bársony­nyal paszpolozni, vagy pedig szegetlenül csak levágni az anyagot. A tüllköpenyhez öt­­méter anyag kell, mert úgy szép, ha duplán van szabva. Különleges a köpeny csipké­ből is, de a csipkét szimplán szabjuk 3,5 méter anyagból. Sem a szoknyának, sem a köpenynek nem kell feltétle­nül azonos színűnek lenni a ruhával. Nagyon divatos a fe­kete barnával, az acélkék­ fe­ketével, a barna rózsaszínű­vel, a fekete banánzölddel, a pasztellszínek közül a szürke fáradt rózsaszínnel. Végül a negyedik rajz az alapruhát ÚJ FORMÁBAN mutatja be. Amikor már mindenképpen meguntuk, tün­tessük el az ujját és kivágá­sát, és bársonyból, vagy a ruha anyagából divatos "►kom­biné vállpántot" tegyünk rá. A kivágott ruhához csipke, tüll vagy nylonszólát visel­jünk, ami a legújabb divat szerint olyan hosszú, hogy a ruha aljáig ér. Jó mutatást! s.­b. Vasárnap du. 2 órakor ÖKETÓVERSENY

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék