Magyar Nemzet, 1962. május (18. évfolyam, 101-125. szám)

1962-05-03 / 101. szám

Április­­30-án, hétfő délelőtt az Izvesztyija budapesti szer­kesztősége kereste telefonon Dobi Istvánt, a Népköztársa­ság Elnöki Tanácsának elnö­két. Moszkvai utasításra hi­vatkozva előzetes hozzájárulá­sát kérték egy beszélgetéshez, amelynek tárgya a magyar és a nemzetközi békemozgalom volna. Miután a beleegyezést megkapták, a déli órákban újra keresték. Az Izvesztyija moszkvai szerkesztőségének közlését to­vábbították: a Nemzetközi Lenin­ Békedíj Bizottság Szko­­belcin akadémikus elnökleté­vel tartott április 19-i és 20-i ülésén döntött az 1961-es dí­jak odaítéléséről. A béke meg­őrzéséért és megszilárdításáért folytatott harcban szerzett ki­magasló érdemekért megítél­ték a díjat Dobi Istvánnak, Kwame Nkrumah ghánai el­nöknek, Pablo Picasso világ­hírű festőnek és békeharcos­nak, Faiz Ahmad Faizu pa­kisztáni költőnek és társadal­mi személyiségnek, s Olga Poblete de Espinosa chilei közéleti személyiségnek. A döntés alkalmából kifejezték a szerkesztőség jókívánságait a magyar Elnöki Tanács elnö­kének s különböző kérdéseket intéztek hozzá, nyilatkozatot kértek tőle a kitüntetésről, amely most első ízben élt ma­gyar közéleti embert. Röviddel ezután a moszkvai és a magyar rádió, majd a TASZSZ, a Magyar Távirati Iroda és a Pravda szerkesztő­sége kereste fel otthonában Dobi Istvánt kérdéseivel és szerencsekívánataival. A szovjet és a magyar rádió közben már sugározta nem­csak a döntést, hanem annak indokolását is. Szkobelcin aka­démikus elmondotta, hogy Dobi István egész életét a népe boldogságáért vívott harcnak s az emberi haladás ügyének szentelte. Fiatal éveitől kezd­ve tevékenyen részt vett a dolgozók felszabadító mozgal­mában, bátran harcolt a ki­zsákmányolás ellen, a szegé­nyek védelmében. A második világháború időszakában az ellenállási mozgalom egyik vezetője, szilárd antifasiszta harcos volt. Attól kezdve, hogy Magyarország népköztár­sasággá alakult, Dobi István fontos állami és társadalmi munkát végez, mély meggyő­ződéssel küzd a békéért és a népek barátságáért, eredmé­nyesen hozzájárul a különböző társadalmi rendszerű államok békés együttélése elvének megvalósításához. Tevékenyen részt vesz a békemozgalomban, gyümölcsöző munkásságát jól ismerik az európai társadalom széles rétegei. A válaszok, melyeket Elnöki Tanácsunk elnöke­ a hozzá in­tézett kérdésekre adott, nem­csak a meghatott érzést, mély megilletődést fejezték ki, me­lyet benne a kitüntetés híre kiváltott — az Izvesztyijának adott nyilatkozatában hangsú­lyozta, hogy a Lenin-díjat a jelen nemzetközi helyzetben, az emberi haladás mostani szakaszában a legszebb és leg­nevezetesebb kitüntetésnek ér­zi —, hanem az érdemet ön­magáról mindig elhárító sze­rény egyszerűséget is. — A magam kitüntetését nem tudom másként értékelni — mondotta a Magyar Táv­irati Irodának —, mint hogy abban a magyar népnek az emberi haladás és a béke ügyében tett erőfeszítéseit is elismerés érte, s ha eddig el­végeztünk valamit ezen a té­ren, ha talán elértünk számot­tevő eredményeket is, akkor ezután a béke és haladás szol­gálatának elmélyítésére, kiszé­lesítésére kell törekednünk . . . A nagy kitüntetés, amelyben részesítettek, nemcsak engem kötelez arra, hogy tovább ha­ladjak utamon, hanem népün­ket is további helytállásra és az eddiginél még eredménye­sebb építő munkára ösztönzi. Néhány órával később Kádár János a május elsejei ünnep­ségen emlékezik meg a kitün­tetésről a nyilvánosság előtt: — Erre a nagy díjra érde­mes, jó elvtársunk nyerte el a kitüntetést. De ezzel a szo­cializmus útjára tért dolgozó falusi nép és *egész népünk erőfeszítéseit is elismerték__ Dobi István egyik nyilatko­zatában részletesebben beszélt arról, hogy a magyar nép szá­mára különlegesen értékes a béke: — Országunk tömérdek kárt szenvedett a­ háborúban. Száz­ezrek pusztultak el a fronto­kon, vagy itthon a bombázá­sok alatt, s a háború alatt hazánkban tombolt féktelen fasiszta terror gaztettei kö­vetkeztében. A felszabadulás óta csodálatos fejlődés ment végbe nálunk. Horthy idejé­ben a szegénység és a nyo­morúság országa voltunk. A felszabadító Szovjetunió és más barátaink segítségével, népünk bámulatos szorgalmá­nak, munkájának, erőfeszíté­seinek eredményeképpen a szocializmus virágzásnak in­dult országa lettünk. Végtelen jó érzés számomra, hogy any­­nyi sok reménytelennek tűnő múltbeli küzdelem, oly sok szenvedés és üldöztetés után a szocializmus győz Magyar­­országon, s a történelmet, melynek a múltban dolgozó osztályaink csak áldozatai le­hettek, most a munkások, pa­rasztok és a haladás ügyéhez csatlakozott értelmiségiek, a dolgozó milliók érdekei sze­rint formálják hazánkban. A párt a dolgozó nép egységére, bizalmára támaszkodva, a tö­megeikkel egyetértésben irá­nyítja a nagy or­szágépítkezés munkáját. Mikor népünk érzé­kenyen figyel a világpolitika eseményeire, és öntudatosan, határozottan áll a béke ügye mellé, ebben az állásfoglalá­sában nem a háborútól való félelem irányítja, hanem el­határozottsága, hogy minden fenyegetéssel és veszéllyel szemben megőrzi, megóvja a maga országát, népi hatalmát és szocialista építkezésének minden eredményét... A nyilatkozatokban csak ezen az egy helyen történik utalás múltbeli személyes küz­delmekre, szenvedésekre, ül­döztetésekre. Az újságíró szá­mára azonban sok kötöttséget felold a történelmi tanú fe­lelőssége és elsősorban két dologra emlékezik: 1936-ban hallotta először nyilvánosan beszélni Dobi Ist­vánt. A Horthy-idők »három­millió koldusának«, a műve­­letlenség és nyomo­r börtönébe zárt magyar falunak szenve­délyes forradalmi hangjait hallotta tőle, s azt a követe­lést, hogy egy új rendért, s egy új, emberibb világért nemcsak a nagybirtokrendszert kell összetörni... Ez a szen­vedélyesség uralkodott Dobi István politikai harcában a két világháború között, s ez a hang a háború alatt sem­­ enyhült. 1945-ben, hadifogságból ha­zatérve, Dobi István azzal fog­lalta el helyét a közéletben, hogy félre kell tenni minden pártönzést és személyi becs­vágyat, becsületesen össze kell fogni a nép minden erejét és képességét,­­ csak így tudunk viszonylag rövid idő alatt talpraállni abból a helyzetből, melybe hazánkat a szerencsét­len és a tömegek előtt gyűlö­letes háború sodorta. Takarít­suk el a romokat, azután pe­dig teremtsük meg a dolgozó nép hatalmát, induljunk el a szocializmus útján. Ezt a prog­ramot Dobi István nemcsak önmaga számára állította fel, hanem nyíltan, félreérthetet­lenül hirdette. A parasztoknak minden időben a szocialista nagyüzemi szövetkezeti gaz­dálkodást ajánlotta. Célkitű­zéseit a legválságosabb idők­ben sem hagyta cserben, azo­kért munkát és áldozatot vál­lalt, a kockázatokat sohasem kerülte. Világos és egyenes politikai magatartása, a mező­­gazdaság szeretete, a falusi emberek apró és nagyobb gondjainak érzése, minden cse­lekedetén átsugárzó mély em­bersége szerezte meg számára azt a helyet, melyet bizonyos idő múltán már nemcsak a fa­lusi politikában, hanem egész közéletünkben betölthetett. 1956-ban Magyarországon nemcsak a szocializmus vív­mányai forogtak kockán, ha­nem a harmadik világháború szele súrolta hazánkat. Dobi Istvánnak az ellenforradalom lobogása közben jóval több­­ államférfi és bölcsességre és­­ emberi bátorságra volt szük-­­sége, mint amennyi lehetőség­­ abban a helyzetben még ren-­ delk­ezésére állott. De bátran­­ és okosan végezte dolgát, ma­ I­ga elé tűzött kötelességei tel­jesítésétől az sem tudta el­tántorítani, hogy ismételten ki akarták szolgáltatni az utcá­kon gyilkoló csőcseléknek. A szőnyi proletárgyereket, aki majdnem annyi időt töl­tött ipari munkában, mint mezőgazdasági robotban, s akiben a mi életünkben szín­­re szimbolikusan ölt testet a munkások és parasztok szö­vetsége, szegényparaszt apja tanította konok elégedetlen­ségre és lázadásra minden ki­zsákmányolással és elnyomás­sal szemben. Az első világhá­borúban egyik kiképző altiszt­­­­jétől kapta első komolyaba­n politikai iskoláját. A nagyobb­­bik iskola a háború tömérdek­­ szenvedése, azután az 1919-es­­ Tanácsköztársaság fegyveres harcaiban való részvétel volt, majd az internáltság, ahol először találkozott a marxiz­mus és leni­nizmus eszméivel egy titokban dolgozó kommu­nista sejtben. A Horthy-idők nyomorúsága, nélkülözései, annak irgalmatlan közszelle­mével, hivatali hatalmaival folytatott küzdelmei, politikai harcai, vereségei és győzel­mei, a fasisztákkal folytatott elvi és fizikai csaták, a má­sodik világháborúhoz, az or­szágnak a hitleri banditák kezébe történt kiszolgáltatá­sához fűződő élményei ková­csolták Dobi Istvánt kemény, céltudatos kommunista forra­dalmárrá s nevelték a felsza­badulás utáni időknek a ha­ladás szolgálatában soha meg nem alkuvó politik­ai vezetőjé­vé, államférfivá. »Vallomás és történelem« címen a legközelebbi napok­ban hagyják el a sajtót Dobi István emlékiratai. Őszintén, nyíltan, valóban a legtisztább emberi vallomás erejével szá­mol be múltjáról, életéről, küzdelmeiről, életét a kor tör­ténetébe helyezve mondja el emlékeit, egyéni megfigyelé­seit, tapasztalatait hat évti­zed magyar történelmének szinte minden jelentős sze­mélyiségéről, s a fejlődésről, melynek nemcsak tanúja, ha­nem munkája és formálója is volt. »Életem és munkám célja minden időben és helyzetben a dolgozó nép szolgálata volt« — írja emlékiratai befejező mondataiban. — »Hogy mi­lyen sikerrel végeztem mun­kámat, hűséges tudtam-e len­ni a haladás és a szocializ­mus nagy ügyéhez és önma­gamhoz —, arról mások mondjanak ítéletet.« A Nemzetközi Lenin-Béke­­díj méltó kitüntetés Dobi Ist­ván számára, s mintha bizo­nyos értelemben válaszadás volna a »Vallomás és történe­lem« itt idézett kérdésére is ... Bernei Kocsis László az OAS-terror A kül­politikai helyzet ÚJAB55 AMERIKAI ATOMFEGYVERKÍSÉRLETEK. Az amerikai hadügyminisztérium hivatalosan megerősítette, hogy az Egyesült Államok jelenlegi atomfegyver kísérletsorozatát ki szándékozik terjeszteni a világűr térségére is. A Pentagon szóvivője szerint a Csendes-óceánon folytatandó kísérletsoro­zat alkalmával több száz kilométer magasságban is végeznek robbantásokat. A New York Times közölte, hogy az Egye­sült Államok még ez év júniusában vagy júliusában hidro­génbombákat szándékozik felrobbantani a Johnston-sziget fe­lett, 800 kilométer magasságban. Ezek a kísérletek a Föld mágneses erőterét komolyan befolyásolják, s ezzel a rádió­­vételi lehetőségeket is nagymértékben zavarják. A tervbe vett amerikai magaslégköri nukleáris robban­tások tiltakozásokat váltanak ki az angol tudósok körében. Bernard Lovell professzor, a Jodrell Bank csillagvizsgáló igazgatója bejelentette, hogy tiltakozni, fog­­a terv végre­hajtása ellen. Hangoztatta, hogy a naprendszer tanulmá­nyozásával foglalkozó valamennyi tudósra kiábrándítólag hat az amerikaiaknak az a szándéka, hogy robbantásokat hajtanak végre a világűrnek abban a zónájában, amelyet jelenleg erősen tanulmányoznak az asztronómusok és geo­fizikusok. Hasonló tiltakozást jelentett be Martin Ryle, a Royal Society tagja, a Cambridge­ egyetem csillagász pro­fesszora és több más tudós is. Az angol parlament alsóhá­zában Shinwell volt munkáspárti hadügyminiszter úgy jel­lemezte e robbantásokat, mint merényletet a civilizáció ellen. Nagy feltűnést keltett az Egyesült Államok csendes­óceáni légierős parancsnokának legutóbbi kijelentése is. Emmett O’Donnell egy Canberrában tartott sajtóértekezleten elszólta magát: megjegyezte, hogy az Egyesült Államok ja­pán­, dél-koreai, okinawai és fülöp-szigeti katonai támasz­pontjain állomásozó repülőgépek nukleáris fegyverekkel van­nak felszerelve. Az amerikai tábornoknak ez a kijelentése kínos helyzetbe hozta a japán kormányt. A külügyminisz­térium képviselője hangsúlyozta, hogy amennyire kormánya előtt ismeretes, az országban semmiféle nukleáris fegyver nincs. Véleménye szerint O’Donnell kijelentése »valamiféle tévedés« lehet. Hangoztatta továbbá: a japán kormány síkra­­száll az ellen, hogy az Egyesült Államok nukleáris fegyvert tartson Japánban a kormány előzetes beleegyezése nélkül, márpedig ilyen beleegyezést a kormány nem adott. A leszerelésről figyelemre méltó megállapításokat tett Nehru indiai miniszterelnök szerdai beszédében, az Indiai parlament alsóházában. Kijelentette, hogy a genfi leszere­lési tárgyalások jelentik ma a legnagyobb eseményt a vilá­gon. A leszerelés az egyetlen olyan dolog, amely megszün­tetheti a háborútól való félelmet. India kormánya nagy jelentőséget tulajdonít a világháborús veszély elhárításának és a leszerelés megvalósításának. Nehru ismét elítélte az amerikai nukleáris kísérletek felújítását. Sajnálatának adott­­ hangot, amiért a semlegeseknek a nukleáris fegyverkísérle­tek betiltásáról szóló javaslatát Genfben nem fogadták el. Az indiai kormányfő egyetértett Linus Pauling Nobel-díjas amerikai tudóssal abban, hogy az Egyesült Államok által felújított nukleáris kísérletek rontják a genfi leszerelési tár­gyalások esélyeit. Véres merénylet arabb munkások ellen Algír kikötőjében Párizsból jelenti az MTI. Algírban az elmúlt napokban tovább súlyosbodott a helyzet. Az állapotok Algírban és O­ranban katasztrofálisakká váltak — állapítja meg az al­gériai kormány hivatalos köz­leménye, amely a francia ha­tóságokat teszi felelőssé az eviani egyezmény szabotálá­­sáért. Szombatitól keddig 76 halot­tat és száznál több sebesültet jelentettek az algériai váro­sokból, ahol az OAS továbbra is szabadon garázdálkodik. A fasiszta titkosszervezet céltu­datosan arra törekszik, hogy az arab lakosság helyzetét­­ el­viselhetetlenné tegye, véres összecsapást provokáljon ki az európaiak és algériaiak, s egy­idejűleg a francia hadsereg és az arab lakosság között. Oran kikötőjében az OAS nyersolajjal öntött le egy 300 tonnás daruszállítmányt, ame­lyet türelmetlenül várt az arab városrész éhínséggel küz­dő lakossága. Az arab »gettó­ban« sínylődő sebesültek­ és betegek nem jutnak gyógy­szerhez, mert a fasiszták fel­tartóztatják a gyógyszereket, szállító autókat. Oran arab negyedeiből több tífusz- és feketehimlő-megbetegedést je­lentettek. Az arab lakosságot gyakor­latilag megfosztották a mun­kalehetőségtől. Algírban szer­dán reggel az arab dokkmun­kások közé dobott gránátok ötven embert megöltek vagy megsebesítettek. Az OAS ugyanakkor felrobbantotta a posta és a társadalombiztosító pénztárait, hogy az arabok ne kapják meg Franciaországban dolgozó családtagjaik pénz­küldeményeit és nyugdíjillet­ményeiket. Módszeresen folyik az algé­riai gazdasági és kulturális intézmények megsemmisítése. Az OAS az utóbbi napokban több támadást intézett a sza­m­­arai olajvezeték ellen, szá­mos iskolaépületet plasztik­­bombákkal döntött romba. A közigazgatás az ultra tisztvise­lők szabotázsa következtében gyakorlatilag megbénult. Az algériai kormány, amely az algériai ideiglenes végre-­­­­hajtó szerv öt FLN-tagjának bevonásával ez idő szerint Tu­niszban ülésezik, a helyi kar­hatalom felállítását sürgeti. Az arab karhatalom eddig mindössze néhány száz em­berből állt. Az OAS egységei kedden este megtámadták és aknatűz alá vették az orani francia fő­parancsnokságot. A tüzelés negyven percig tartott, majd a támadók elmenekültek. Hi­vatalos körök szerint az OAS ezzel az akcióval kívánta »üd­vözölni« a francia csapaterősí­tésekkel együtt Oranba érke­zett kormánytisztviselőket. Az esti órákban több plasztik­­bomba robbant a városban. Az algíri rendőrprefektúra bejelentette, hogy 133 sze­mélyt tartóztattak le, akiket terrorista tevékenységgel vá­dolnak. Az OAS terroristái a fegy­verszünet óta elkövetett szám­talan merénylet közül talán a legvéresebb támadást szerda reggel hajtották végre Algír kikötőjében. Körülbelül 1500 arab kikötőmunkás gyüleke­zett össze a munkaközvetítő hivatal előtt, amikor egy lö­szérnél megrakott tehergépko­csit robbantottak fel a köze­lükben. A robbanás nagy pusztítást végzett a munkások soraiban. Hírügynökségek leg­frissebb jelentései szerint több mint száz a sebesültek és nyolc a halottak száma. A karhatalom csak egyórai ké­séssel érkezett a helyszínre.­ Az egész körzetet lezárták a forgalom elől. A merénylettel majdnem párhuzamosan a város közi­pontjában is történtek rob­bantások. A hivatalnegyedet rendőrkordon őrzi az arab ne­gyed felbőszült lakosságának esetleges ellentámadásától tartva. A kikötőnegyed közelében levő vállalatok és bankok európai alkalmazottait bizton­sági okokból hazaküldték. A kora esti órákig beérke­zett jelentések szerint Algé­riában a nap folyamán 27 ha­lottja és 112 sebesültje volt a terrortámadásoknak. Oranban, ahová szerda dél­előtt Franciaországból vissza­érkezett Christian Fouchet al­gériai főmegbízott és Four­­quet tábornok, a fegyveres erők főparancsnoka, szabályos haditanács ült össze. A ta­nácskozáson Fourquet, Fou­chet, Katz tábornok, Oran pa­rancsnoka és a város rendőr­prefektusa vett részt. A meg­beszélés a csapaterősítésekkel kapcsolatos intézkedésekre vo­natkozott. Salinger Moszkvába utazik Washingtonból jelenti a Reuter. A Fehér Ház bejelen­tette, hogy Salinger, Kennedy sajtófőnöke májusban a Szov­jetunióba látogat. Salingert még Adzsubej, az Izvesztyija szerkesztője hívta meg az Egyesült Államokban tett lá­togatásakor. A Fehér Ház saj­tófőnöke hangsúlyozta, nem mint diplomata utazik, csupán az Egyesült Államok és a Szovjetunió tájékoztatási cse­­­réjéről kíván tárgyalni. Moszkvai útja előtt Salinger Nyugat-Németországba és Hol­landiába utazik, ahol ugyan­csak tájékoztatásügyi problé­mákról fog tárgyalni.

Next