Magyar Nemzet, 1962. június (18. évfolyam, 126-151. szám)

1962-06-01 / 126. szám

2 A genfi értekezlet jelentését az ENSZ leszerelési bizottsága elé terjesztik Zorin felszólalása Genfből jelenti az MTI. Nyugati hírügynökségek köz­ül, hogy a tizenhét hatalmi le­szerelési értekezlet csütörtök délelőtti plenáris ülésén elfo­gadták azt a jelentést, ame­lyet az értekezlet két társel­nöke, Arthur Dean amerikai fődelegátus és Valérián Zorin szovjet külügyminiszterhelyet­tes készített az értekezlet ti­zenegy hét óta folyó munká­járól. A jelentést az ENSZ le­szerelési bizottsága elé ter­jesztik. A négyoldalas jelen­téshez csatolták az értekezlet munkájával kapcsolatos fon­tosabb dokumentumokat és a konferencián elhangzott be­szédek szövegét. A dokumen­tumok között szerepel a Né­met Demokratikus Köztársa­ság kormányának március 27-i emlékirata a két német ál­la­mnak a leszereléssel kapcso­latos feladatairól. Csatolták a jelentésihez a Szovjetunió ál­­­­tal az általános és teljes le­szerelésre vonatkozólag az ér­tekezlet első napján beterjesz­tett szerződés-tervezet teljes szövegét. A szovjet küldöttség felvetette a jelentéshez csato­landó dokumentumok közé azokat az okmányokat is, amelyeket a világ minden ré­széből a leszereléssel kapcso­latban hozzá eljuttattak. Ilyen dokumentum a világ tudósai­nak levele az általános és tel­jes leszerelés érdekében, va­lamint Hirosima lakosságának a világ népeihez intézett üze­nete, amelyben olyan leszere­lési szerződés megkötését sür­getik, amely egyszer s min­denkorra lehetetlenné tenné az atomháborút. A jelentés elfogadása után a plenáris ülés folytatta az ál­talános és teljes leszerelés második szakaszával kapcso­latos vitát. Elsőnek Dean ame­rikai küldött szólalt fel. Az amerikai delegátus azt a re­ményét fejezte ki, hogy a Szovjetunió nem ragaszkodik ahhoz­­a javaslatához,, hogy a kü­lön­böző országok po­zia­­­illlentjei hat hónapon belül hozzanak határozatot minden háborús propaganda megtiltá­sára. Dean ezután foglalkozott a szovjet szerződés-tervezet azon javaslatával, hogy a le­szerelés első, tizenöt hónapos szakaszában minden külföldi katonai támaszpontot fel kell számolni és el kiéll pusztítani az atomfegyverek célbajutta­­tására alkalmas minden esz­közt. iAi­ennerikai küldött sze­rint kormánya ezt a javasla­tot nem fogadhatja el, mert ez megse­mmisítené az Egye­sült Államok­­megtorló ere­jét" és meglazítaná az Ame­rikával szövetséges országok­kal a kapcsolatokat. Az amerikai küldött után Zorin szovjet külügyminisz­terhelyettes szólalt fel. Han­goztatta, hogy idáig azért nem jöhetett létre megegye­zés az atomfegyverkísérletek betiltásáról, mert az Egyesült Államok nem fogadta el tár­gyalási alapul a nyolc semle­ges ország által megszövege­zett emlékiratot, amely reális alapot teremt a kérdés meg­oldására. Zorin hangoztatta, mennyire fontos a Szovjet­uniónak az a javaslata, hogy a háborús propagandát min­den eszközzel meg kell aka­dályozni. Azzal, hogy az Egyesült Államok negatív ál­láspontot foglal el e kérdés­ben, csak azt bizonyítja, mennyire közömbös e problé­ma iránt. Az általános és teljes le­szerelésre vonatkozó tervvel kapcsolatban — folytatta Zo­rin — nem azért merültek fel nehézségek, mert a Szov­jetunió követeli a külföldi katonai támaszpontok felszá­molását és az atomfegyverek célbajuttatására szolgáló esz­közök megsemmisítését, ha­nem azért, mert az Egyesült Államok politikai meggondo­lásokból az utolsó pillanatig meg akarja tartani az atom­fegyvereket, mint a népek megfélemlítésének eszközét. A Szovjetunió képviselője ez­után megjegyezte: örömmel látja, hogy a szovjet és az amerikai álláspont közötti kü­lönbség lényegét az amerikai küldöttség vezetője világosan látja. Ez lehetőséget ad az álláspontok közelebb hozásá­ra. A Szovjetunió változatla­nul az atomfegyverek mielőb­bi megsemmisítését követeli, hogy az emberiség örökre megszabaduljon az atomhábo­rú rémétől.­­ Godber,­­ Nagy-Britannia képviselője felszólalásában Röviden áttekintette a lesze­relésre vonatkozó amerikai és szovjet szerződés-tervezetet. Elsősorban azokat a pontokat emelte ki, amelyekben a két javaslat között nincsen lénye­ges eltérés. Igen fontosnak tartja — mint mondotta — az atomfegyverek célba jutta­tására alkalmas eszközök megsemmisítését, véleménye szerint azonban ezzel a kér­déssel szorosan összefügg az ellenőrzés problémája is. Godber végül megjegyezte, hogy az értekezletnek igen súlyos problémákat kell meg­oldania. A tizenhét hatalmi leszere­lési értekezlet következő ple­náris ülését pénteken reggel tartja. összeült a Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága Párizsból jelenti a TASZSZ. Csütörtök reggel összeült a Francia Kommunista Párt Központi Bizottsága. Az ülés­nek két napirendi pontja van: Georges Frischmann, a poli­tikai bizottság tagja a gaz­dasági és társadalmi helyzet­ről és a munkásosztály har­cáról. Paul Courtieu, a Köz­ponti Bizottság tagja a párt­ban végzett nevelő munkáról tart beszámolót. A Központi Bizottság ülését két napra ter­vezik. Az idegenlégiót Korzikára vonják zsimii Szélsőjobboldali képviselők manővere a francia nemzetgyűlésben az OAS érdekében Párizsból jelenti az MTI. A függetlenek és parasztok párt­jának­­parlamenti csoportja a nemzetgyűlésben benyújtott javaslatában követeli, hogy a július elsejére kitűzött algé­riai népszavazást halasszák el, míg az algériai városokban helyre nem áll a rend. Az al­gériai ultrákat támogató kép­viselők célja, hogy időt nyer­jenek az OAS számára, meg­hosszabbítsák az algériai vá­rosokban dühöngő fasiszta terrort. A szélsőjobboldali párti képviselők másik javas­lata, amelyet 130 aláírással terjesztettek be, azt követeli, hogy az algériai harcokkal kapcsolatban elítélt, vagy le­tartóztatott európaiakat ugyanúgy amnesztiában része­sítsék, mint az FLN tagjait, akiket az eviani egyezmény értelmében szabadon bocsá­tottak. A javaslat elfogadása Sátán és a többi OAS-vezető szabadlábra helyezését is je­lentené. ■ Algériában a különböző me­rényletek és robbanások kö­vetkeztében szerdán 21 em­ber vesztette életét, 25-en megsebesültek. Az OAS 11 épületet gyújtott fel, ezek kö­zül kettő iskola. Tuniszi értesülések szerint Tunéziából megérkezett Algé­riába az első száz család azok közül, akik az algériai háború folyamán menekültek el hazá­jukból. A francia katonai hatósá­gok a közeledő népszavazásra való tekintettel arra kénysze­rültek, hogy megkezdjék az idegenlégiós alakulatok elszál­lítását Algériából. A légionis­tákat az OAS iránti roko­n­­szenvük miatt már régebben kivonták az algériai városok­­­ból. A francia­­ demokratikus közvélemény az európai alvi­lág elemeiből toborzott gyar­mati katonaság feloszlatását követeli. A kormány azonban nem akar lemondani a lé­giókról. Az első légiós ezred alakulatai megérkeztek Kor­zikára ahová a közeljövőben újabb csapatokat várnak. ­ .péntek, 19­68. június 1. Magn Nanzet Küzdelem a nemzetk­özi srrofiltség enyhítéséért A szovjet társadalom leszerelési és békekonferenciájának határozata Moszkvából jelenti a TASZSZ: "A háború a mai viszonyok között nem elkerül­hetetlen. Napjainkban a népek egyesült erővel meg tudják akadályozni a háborút. Még soha nem voltak ilyen nagy lehetőségek arra, hogy a nép­tömegek közvetlen befolyást gyakoroljanak a nemzetközi élet fontos kérdéseinek meg­oldására" — hangzik az a megbízatás, amelyet a szovjet társadalom leszerelési és béke­­konferenciája adott a Moszk­vában megtartandó leszerelé­si és béke-világkongresszus szovjet küldötteinek. A moszkvai konferencia megbízza a világkongresszuson részt vevő küldötteket, hogy jelentsék ki: a szovjet nép, amely kormányával együtt vé­delmezi a békés együttélés le­nini politikájának elveit, a jö­vőben is következetes és hatá­rozott harcot vív majd az ál­talános és teljes leszerelésért és minden olyan intézkedés megvalósításáért, amely a fegyverkezési verseny meg­szüntetését és a nemzetközi feszültség enyhítését célozza. A szovjet közvélemény el­engedhetetlenül szükségesnek tartja, hogy együttműködve minden ország társadalmával, határozottan harcoljon a nem­zetközi leszerelési egyezmény megkötéséért és ennek alapján a szigorú nemzetközi ellenőr­zés mellett végrehajtandó álta­lános és teljes leszerelésért. Mi síkra szállunk a leszerelés szi­gorú nemzetközi ellenőrzése mellett, de elutasítjuk a fegy­verzet ellenőrzését — hangzik a megbízás. A leszerelési és béke-világ­kom­gress­zu­son részt vevő szov­jet küldöttek megbízást kap­tak arra, hogy támogassanak minden olyan konstruktív ja­vaslatot, amely a nemzetközi feszültség enyhítésére, az ál­lamközi bizalom megerősítésé­re és a megoldásra váró nem­zetközi kérdések békés rende­zése számára kedvezőbb lég­kör megteremtésére irányul. Ezzel kapcsolatban a megbí­zás kiemeli a német békeszer­ződés megkötésének és a nyu­gat-berlini helyzet rendezésé­nek sürgető szükségességét. A moszkvai leszerelési és békeértekezlet részvevői meg­bízzák a küldötteket, jut­tassák kifejezésre, hogy a szovjet emberek lelkesen tá­mogatják azt az igazságos har­cot, amelyet az elnyomott né­pek vívnak nemzeti felszaba­dulásukért, a gyarmati rend­szer minden formájának meg­szüntetéséért, a külföldi csa­patoknak területükről való ki­vonásáért. A küldötteknek megbízásuk értelmében határozott harcra kell buzdítaniuk a kongresszus részvevőit azon erők ellen, amelyek akadályokat gördíte­nek a béke és a leszerelés út­jába, a termonukleáris hábo­rú elkerülhetetlenségét propa­gálják és fokozott előkészüle­teket tesznek egy ilyen hábo­rúra. A megbízás végül kimondja: a szovjet küldötteknek szoros együttműködést kell teremte­niük a kongresszus minden részvevőjével, függetlenül azok politikai, társadalmi, val­lási és egyéb nézeteitől. A szovjet békebizottság szerdán megtartott plénumán a bizottság elnökévé ismét Nyikolaj Tyihonov költőt vá­lasztották meg. Tyihonov e tisztséget 1949 óta tölti be. Véget ért az UNESCO tanácsának ülésszaka Párizsból jelenti a TASZSZ: Párizsban véget ért az UNES­CO tanácsának ülésszaka, amely a béke megszilárdítá­sa és a népek kölcsönös meg­értése megjavításának szem­pontjából fontos kérdéseket vitatott meg. Az ülésszak a Szovjetunió és egy sor sem­leges ország javaslata alapján határozatot hozott arról, hogy az ENSZ-nek ez a fontos szervezete tanulmányozza a leszerelés várható gazdasági és társadalmi eredményeit. Egy másik határozat a hábo­rú, az agresszió és a népek közötti gyűlölet propagandá­ja ellen irányuló tevékeny­ség fokozására buzdított. Ugyancsak határozatban fog­laltak állást amellett, hogy az ifjúság körében népszerűsíteni kell a béke, a kölcsönös tisz­telet és a népek kölcsönös megértésének eszméjét. Ezen­kívül a Szovjetunió javaslata alapján az UNESCO küszö­bönálló 12. konferenciája elé terjesztették azt a kérdést, hogy milyen szerep hárul az UNESCO-ra a gyarmati or­szágok függetlenségének meg­adásában. Még mindig több ezer spanyol munkás sztrájkol Madridból jelenti az MTI. A francóista hatóságok szer­dán azzal dicsekedtek, hogy az országban sikerült meg­szüntetni a sztrájkot, a mun­kát beszüntető dolgozók visz­szatértek munkahelyükre. Az AFP jelentése szerda esti érte­sülések alapján viszont arról tájékoztat, hogy még mindig több ezer munkás sztrájkol. Montgomery a háború szabályairól Londonból jelenti a TASZSZ. Montgomery tábornok a Lor­dok Házában néhány javas­latot tett az angol hadsereg védelmi képességének fokozá­sára. Beszédében lefektette — ahogy kifejezte magát — "a háború néhány alapvető sza­bályát". A háború tankönyvének el­ső szabálya: Ne támadj Moszkvára. Sokan foglalkoz­tak már ezzel — Napóleon, Hitler —, de semmi jó nem származott belőle. A második szabály: Ne akarj Kínában szárazföldi had­sereggel harcolni. Hatalmas ország ez, nincsenek pontosan meghatározható katonai ob­jektumok benne, s a Kínában harcoló hadsereg elvész a néphadsereg katonáinak erde­jében. Új hanyatlás előhírnöke Lippmann az amerikai árfolyamesésekről A New York Herald Tribü­ne cikket közöl Walter Lipp­mann ismert amerikai szemle­­író tollából a tőzsdei árfo­lyamesésekről. Lippmann hangsúlyozza: -Nehéz elhinni, hogy a részvények egyre foko­zódó eladása a helyzet egy­szerű technikai­­kiigazítása­, amelynek hamar vége lesz. Washington hivatalos körei­ben arról beszélnek — és maga az elnök is azt állítja —, hogy az üzleti tevékenység aktivi­tásának távlatai kedvezőek, s nincs ok a tőzsdén uralkodó pesszimizmusra. Minden okunk megvan úgy vélni, hogy ez a látásmód túlságosan ró­zsaszínűre festi a valódi hely­zetet.* — Nem férhet hozzá kétség — írja Lippmann —, hogy az a nagy részvényeladási hul­lám, amelyet jelenleg tapasz­talunk, azzal függ össze, hogy a részvénytulajdonosok elvesz­ítették bizalmukat a távlatokat illetően. A bizalmat pedig azért veszítették el, mert az­­üzleti körök nem hisznek többé abban, hogy a kormány teljesíti ígéretét, vagyis, hogy olyan helyzetet teremt, amely biztosítja a tőke és a munka­erő teljes kihasználását és nö­veli a gazdasági fejlődés üte­mét". Lippmann befejezésül rámu­tat, a tőzsdén kialakult hely­zet azt bizonyítja, hogy a fel­lendülés megállt, pedig a gaz­dasági helyzet a korábbi álla­potoktól még mindig nagyon elmarad. Az Egyesült Álla­mokban jelenleg a munkások öt és fél százaléka munnka nélkül van, s a fémipar ter­melési kapacitását mindössze 60 százalékig használják ki. A cikk szerzője ebből azt a kö­vetkeztetést vonja le, hogy­­a jelenlegi helyzetben, amikor a fellendülést pangás váltotta fel, új hanyatlásra van kilá­tás­­. Áraim a sk­ink mögött van NAPFOLT-TEVÉKENYSÉG A WALL STREETEN A New York-i tőzsde pár he­te váltóláztól gyötört beteg szervezetre emlékeztet. Ápri­lis utolsó hetében váratlanul esni kezdtek a részvények és azóta több ízben tört ki pá­nik a heves eladási láz követ­keztében. A május 22-től 29-ig terjedő időszakban a tőzsdei baisse folytán becslések sze­rint 60 milliárddal csökkent a jegyzett részvények értéke. Hétfőn mintegy 10 millió köt­vényt kínáltak eladásra és a részvénytulajdonosokat 20—30 milliárd dollárnyi veszteség érte ezen az egyetlen napon. Joggal emlékeztet az egész tő­kés sajtó az 1929-es­­fekete csütörtökre", mert a hétfői tőzsdekrach nagysága csak e harminchárom év előttihez mérhető. A történelmi párhu­zam jelzi a tőkésvilág abbeli nyugtalanságát is, vajon a­­fekete hétfő" nem a nagy gaz­dasági válság első csengeté­se-e? Mindenesetre sok érv szól amellett, hogy a tőzsdei baisse az amerikai gazdaság zavarainak növekedésére uta­ló vészjelként is felfogható. A gazdasági prognózisokra egy idő óta az óvatosság a jellem­ző, s mind gyakrabban buk­kan fel az a gondolat, hogy a ciklus veszedelmesen rövidülő tendenciát mutat. Míg az 1953. évi depressziót 45 hónapos fel­lendülés követte, az 1957. évit már csak 35 hónapos, viszont a legutóbbi visszaesés után, melyben a mélypont 1961 ja­nuárjában volt, alig telt el a ti­zenöt hónap és a boom máris megtorpant. A gazdasági megtorpanás­nak politikailag súlyos hatása lehet a Kennedy adminisztrá­cióra. A demokrata párt­ diplo­máciai sikerekkel nem pará­dézhat. A nyugati szövetségi rendszerben hatalmas rések tátongatnak. Egyetlen ütőkár­tya Kennedy kezében a tör­vényhozó testület őszi részle­ges újjáválasztásakor az lehe­tett volna, hogy az Eisen­ho­­wertől örökölt csődtömeget si­került felszámolnia és a gaz­dasági élet fellendült. Április elején a stabilitás jelszavával vívta meg Kennedy az acél­monopóliumok elleni csatáját, és visszaszívatta az acélárak emelését. A kormány­­radiká­lis" beavatkozásának indíté­kai Kennedy sajátos helyzeté­nek ismeretében válnak vilá­gossá. Rendkívül szűk több­séggel rendelkezik a törvény­hozásban és elnökké választá­sát jórészt a szakszervezetek támogatásának köszönheti. Az acélipar megleckéztetéséne­k tehát az infláció megállítását és az amerikai export serszá­razását célzó gazdasági meg­gondolásokon kívül politikai indoka is volt: a munkásság és a középrétegek körében akarta növelni népszerűségét. Ha kérdéses is, hogy ezt a célt mennyiben érte el, köz­belépésével mindenesetre si­került magára haragítania a legbefolyásosabb tőkés csopor­tokat. Az U. S. News című hetilap, amely közismerten a Wall Street szócsöve, május 21-i számában azt írja, hogy­­az üzleti körök véleménye szerint gyakorlatilag munkás­párti kormánya (labour gover­­nement) van az Egyesült Ál­lamoknak­*. A hétfői tőzsde­krachot kommentálva, a New York Herald Tribüne pedig ki­fejezetten követeli a kormány­tól: bizonyítsa be, hogy­­való­ban olyan barátja a tőkének, mint amilyennek hirdeti ma­gát". Varga Jenő akadémikus és más szovjet közgazdászok is úgy látják, hogy van bizo­nyos feszültség Kennedy és az amerikai big bussiness egy­némely irányzata között. De ha el is fogadjuk azt a magyarázatot, hogy az acélipari nagymogulok manőverével,­ ­bosszújával" van dolgunk, mint ahogy a bécsi Die Presse vezércikkírója állítja, ne gon­doljuk, hogy a tőzsde csak spekulációs műveletekre rea­gál. A politikai spekuláció a tőzsdekrachnak legfeljebb csak egyik tényezője volt, de a döntő mégiscsak az, hogy az amerikai gazdaság bajai tük­röződnek a részvénypiacon. A május 21-én és 22-én megtartott washingtoni gazda­sági értekezleten, amelyre Kennedy az Egyesült Államok legtekintélyesebb üzletembe­reit, bankvezéreit, szakszerve­zeti funkciómáriusait és köz­gazdászait hívta meg, a gazda­ság stagnálásán kívül elsősor­ban a makacs munkanélküli­ség és a katasztrofális méretű aranykiáramlás okait kutat­ták. A munkanélküliek ará­nya pillanatnyilag a foglal­koztatottak létszámának öt százaléka alatt van. (összeg­szerűen 4—5 millió között in­gadozik.) Hogy ennél nagyobb arányokat a munkanélküliség ne öltsön, biztosítani kell a termelés évi 4—4,5 százalékos emelkedését. Az utóbbi évek­ben viszont 2,5 százalék volt a maximum. Ha az ipari ter­melésben ez a stagnáló irány­zat tovább tart, akkor a mun­kaképes korban levő fiatalok jelentkezése (évi 1,5 millió új munkaerő) és az automatizá­lás hatására megszűnő mun­kaalkalmak (évi 2—3 millió) következtében az évtized vé­gére legalább 8 millióra emel­kedik a munkanélküliek szá­ma. Ez teljesen felborítaná az Egyesült Államok gazdasági egyensúlyát. Ezeknél a távoli veszedel­meknél azonban sokkalta nyugtalanítóbb az amerikai aranykészletek rohamos olva­dása. Hivatalos adatok szerint január elseje óta 500 milió dollár értékű arany áramlott ki az Egyesült Államokból és az aranykészletek pilanatnyi­­lag 16,4 milliárd dollárt tesz­nek ki az 1945. évi 24,5 mil­liárddal szemben. Ennek a je­lenségnek az az oka, hogy az amerikai fizetési mérleg 1957 óta deficites. A ráfizetéses pénzügyi mérleg első pillan­tásra megmagyarázhatatlan rejtélynek látszik, hiszen az Egyesült Államok változatla­nul többet exportál, mint amennyit importál. Csakhogy a katonai segélyek és a kül­földi katonai kiadások fel­emésztik a külkereskedelem többletét, amely egyébként évek óta fokozatosan zsugoro­dik a nyugat-európai tőkésor­szágok konkurrenciája követ­keztében. Kennedy ugyan pél­dátlan erőfeszítéseket tesz, hogy növelje az amerikai ki­vitelt. A stabil árszínt fenn­tartásánál éppúgy erre hivat­kozik, mint a külkereskede­lem liberalizálásakor, vagy az exportfinanszírozás tervezett kiterjesztésekor. Mindez azon­ban nem változtathat alapve­tően azon a tényen, hogy az Egyesült Államok elveszítette hegemóniáját a világgazdaságban és a szo­cialista világ mellett a tőkés Nyugat-Európával és Japánnal is számolnia kell már. A fizetési mérleg hiánya, amely az idei pénzügyi évben 3 milliárd dollár körüli össze­get tesz ki, megrendítette a kapitalista világnak az ame­rikai valutába vetett bizal­mát. Néhány hét óta ismét olyan híresztelésektől zsong a pénzvilág, hogy devalválják a dollárt, a kapitalista monetá­ris rendszer napját — mint ahogy Erhard jel­lemezte —, amely körül az összes többi kapitalista valuta bolygóként kering. Bár a bankvezérek római tanács­kozásán Dillon amerikai pénz­ügyminiszter szent ígéretet tett, hogy minden eszközzel fenntartják az egy uncia arany 1 35 dollár érték­arányt, a nyugat-európai tőzs­déken mégis megnőtt az ér­deklődés az aranybánya-rész­vények iránt. Ez pedig a dol­lártól való menekülésnek egyik jellegzetes formája. A hétfői New York-i tőzsde­­krachra is igen érzékenyen reagált a többi tőzsde. S ha a Kennedy mögött álló pénzügyi körök keddi vásárlásaikkal meg is állították az árfolyam­­zuhanást, a dollár napfolt­­tevékenysége nemcsak a tőkés üzleti világ kedélyállapotát nyugtalanítja, de működési za­varokat idézhet elő a kapita­lizmus pénzügyi mechanizmu­sában is. Zala Tamás

Next