Magyar Nemzet, 1964. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

1964-06-02 / 127. szám

nr * % *v„ P ?­­.Magyar Nemzet .* A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA Nem egészen természetesAz angol Munkáspárt vezetőjének moszkvai tárgyalásai A külpolitikai helyzet A világpolitika és a nemzetközi diplomácia gépezetének kerekei a hét elején gyorsabban kezdtek forogni. A távol-keleti események változatlanul előtérben vannak, de a helyi jelentőségű, perifériális ázsiai és latin-amerikai prob­lémák mellett a kelet—nyugati kapcsolatokban is van újság. Moszkvában a szovjet—amerikai konzuli egyezményt írták alá, továbbá a szovjet fővárosban megkezdte tárgyalásait Harold Wilson, Anglia árnyékkormányának miniszterelnöke.­­ A KELET-NYUGATI KAPCSOLATOK szempontjából je­­lentős esemény színhelye volt hétfőn a szovjet külügymi­nisztérium moszkvai villája, ahol ünnepélyes külsőségek köze­pette, a sajtó, a televízió és a filmhíradó nagy nyilvánossága előtt Gromiko szovjet külügyminiszter és Foy Kohler ameri­kai nagykövet aláírta a hosszas tárgyalások eredményeként létrejött konzuli egyezményt. Gromiko a két ország kapcsola­tai és a világpolitikai légkör megjavítása szempontjából pozi­tív lépésnek nevezte az egyezményt, Kohler pedig annak a re­ményének adott kifejezést, hogy a két világhatalom között tovább csökkennek majd a nézeteltérések. A másik fontos moszkvai esemény: a Wilson-vezette mun­káspárti küldöttség megérkezése és tanácskozásai szovjet ve­zető politikusokkal. Gromiko és Mikojan már tárgyalt Wil­­sonnal és Hruscsov is fogadja majd őt. A munkáspárti vezér, mint ezt elutazása előtt maga is hangsúlyozta, nem kormány­megbízásból tárgyal. Ámbár rendkívül jellemző, hogy Butler angol külügyminiszter tájékoztatta Wilsont Moszkvába repü­lése előtt a délkelet-ázsiai helyzetről és a moszkvai megbeszé­léseken ez a kérdés minden bizonnyal szóba fog kerülni. A tár­gyalások jelentőségét az adja meg, hogy általános vélemény szerint Wilson néhány hónapon belül már a szigetország kor­mányának élén fog állni. Az MTI londoni tudósítója azt írja, hogy ottani megítélés szerint Wilson idei második találkozása Hruscsovval növeli tekintélyét és pártja választási esélyeit. A tudósító,­ munkáspárti forrásokra hivatkozva, azt írja, hogy Wilson, ha hatalomra kerül, szorgalmazni kívánja a kormány­fők csúcstalálkozójának rendszeresítését az­ ENSZ keretei kö­zött. Tárgyalásai során elsősorban a genfi leszerelési értekezlet­­életrekeltésének­ lehetőségeit kívánja felbecsülni, mert kül­politikai programjában első helyen az atomfegyverek elterje­désének megakadályozása szerepel.­­ DÉLKELET-ÁZSIA Bush amerikai külügyminiszter szavai szerint -sorsdöntő napoknak­­ néz elébe. Honoluluban ma­gas rangú amerikai katonák készülnek értekezletre, ahol az indokínai összeomlás ellenszerét próbálják majd megkeresni. Dél-Vietnamban Khanh helyzete nagyon ingatag, mint a Guar­dian című londoni lap írja, »az amerikai politikai és katonai vezetőknek az általános összeomlás összefonódó vonásait kész tényekként kell kezelniük­. Laoszban felrobbant a háromha­talmi koalíció és a jobboldal helyzete — jóllehet a semleges irányzat vezetői behódoltak neki — majdnem reménytelen. Az Egyesült Államokban a szélsőséges politikusok a jelenle­ginél is nyíltabb katonai beavatkozást és a háború kiterjesz­tését követelik. A Pravda szemleírója megállapítja, hogy a Fe­hér Ház, úgy látszik, nem akar túl messzire merészkedni, de fokról fokra enged a szélsőségesek nyomásának. "Csak egyszer kerüljünk ki ebből a sfincéból, mindennel meg leszünk elégedve.* Emlékszel-e még, valamikor nyájasnak becézett olvasó er­re a fogadkozásra? Emlékez­ned kell, hiszen nemcsak hal­lottad, hanem mondtad is. Te is, én is, ő is, mindannyian. Nem is olyan régen, mindösz­­sze húsz esztendeje. Ha akarom, rövid, ha aka­rom, hosszú volt ez a két év­tized. Történelmi­­távlatban alig egy másodperc, az egyes ember életében tekintélyes fe­jezet. Az akkori csecsemők ma a legkülönbözőbb munkahe­lyeken építik új életünket — és hej, de sokan nincsenek már közöttünk azok közül, akikkel együtt vártuk annak idején, hogy a föld alól ismét a vi­lágosságra kerüljünk. Viszont, ha azt nézzük, mit alkottunk 1944 óta, az eredményekhez képest valóban arasznyinak tűnik az elröppent idő. Éppen ezért kell a huszadik évforduló előtt felidéznünk azt, amiről sohasem szabad elfelejtkeznünk. A kilátásta­lannak látszó indulást, az ál­talánossá válással fenyegető­­minden mindegy- hangulatát, a szellemi és fizikai világun­kat elborító romhegyeket. Meg azt, hogy mindnyájunknak mennyi erőfeszítésébe került, amíg a nehézségeket egymás után leküzdöttük, a megoldha­­tatlmoknak hitt problémákat megoldottuk. Persze nem va­lamennyit. És itt érkezünk el ahhoz, amin érdemes kissé el­gondolkoznunk. Örök emberi tulajdonság, hogy a rosszat hamarabb el­feledjük, mint a jót. A­­meg­szépítő messzeségben­ elhal­ványodnak a bajok, a nehéz­ségek. Úgy tűnik, valamikor régen göröngymentes sima volt az út. Az igazság az, hogy akkor is problémákkal kellett megküzdenünk. De fia­talok voltunk és az akadályok legyűrése kevesebb gondot okozott. Csoda-e, ha évtizedek múltán még rózsaszínűbb színben él emlékezetünkben a múlt?­­ Eszembe sem jut, hogy egy­kori pince­életünkhöz viszo­nyítsam azt, ami most körül­vesz bennünket. Az effajta erőszakolt, igazságtalanul ked­vezőre stilizált hasonlatra semmi szükség. Van nekünk más, sokkal reálisabb mér­cénk is. Évről évre többen és többet járunk idegen orszá­gokban. Közvetlen közelből látjuk a mieinknél jobb eredményeket, de jócskán akadnak olyan tapasztala­taink, amelyeknek nyomán joggal lehetünk elégedettek. És ezt állapítják meg a ná­lunk járt külföldiek is. Joggal lehetünk elégedet­tek ... De vajon néha nem túlságos-e ez a megelégedés? És vajon nem tekintjük-e egészen természetesnek azt, aminek tizedrésze is vágy­álomnak tűnt húsz év előtt? És nem háborodunk-e fel azon, ha átmenetileg nem en­gedhetünk meg valamit abból, aminek valóra váltása egy-két esztendővel ezelőtt eszünkbe sem jutott? Külföldi vendégemmel já­rom a főváros utcáit. Néze­geti a kirakatokban egymás mellett sorakozó televíziós ké­szülékeket, rádiókat, különbö­ző háztartási gépeket, autó­kat. Szinte hitetlenül csó­válja fejét, amikor lefordítom, mit jelent ez a tábla: »OTP hitelre is kapható*. Magyaráz­­gatom, hogy nem régen van ez így. Egy idő óta azonban úgy felfutott a termelés, hogy ezt a *luxust« is megenged­hetjük magunknak. De azután gondolatban felelevenítettem a pár évvel ezelőtti helyzetet, amikor még a szocialista össze­köttetés­ kellett egyik-másik kedvelt rádiófajta megszerzé­séhez. És rájöttem arra, hogy ami most van, az nem magá­tól jött, az nem egészen ter­mészetes. Meg kellett érte dolgoznunk alaposan. Zsúfolásig telve a divatos belvárosi cukrászda vala­mennyi terme. Édességcsodák a pultokon, az asztalokon, a tányérokon. Fiatalok ülnek mellettem, 17—18 évesek le­hetnek. Nekem, ebben a kor­ban csak annyi jutott cukrász­dára, amennyit a gyengébben tanuló osztálytársaimnak adott magánóráimért kapott pénzből elspóroltam. Szomszédaim fi­zetnek, fejenként gondolko­dás nélkül kiadják a tizenöt— húsz forintokat."Nem egészen természetes... A legnagyobb sikerű nyom­dai termékek egyike az a fü­zet, amely a külföldi társas­­utazásokról tájékoztat. A leg­több helyen kifogyott, új ki­adásra várni kell. Addig is egymásnak kölcsönzik, akik a határokon túl akarják tölteni nyári szabadságukat. Hóna­pokra előre betelt minden je­lentkezési keret, pedig csak­nem mindegyik kiránduláshoz fejenként több ezer forint szükséges. Jó, hogy így van, örülünk neki. De nem egészen természetes. Érdemes déltájban vagy a késő délutáni órákban beláto­gatni valamelyik nagyobb szövetboltunkba. Hegyek tor­nyosulnak a nemegyszer tü­relmetlen vevők előtt: hegyek a magyar ipar legkülönbözőbb mintájú, árú és minőségű ter­mékeiből, de a baráti és a ka­pitalista országokból érkezett óriási választékból is. Nem kell már évekkel hátrább kul­lognunk a külföld mögött, lé­pést tarthatunk mindennel, amit odakinn szépnek és diva­tosnak ítélnek. Jó dolog ez is, de nem egészen természetes. Folytathatnám a példákat, de talán felesleges. A lényeg az, hogy nagyon megszoktuk, természetesnek tartunk ma már sok olyasmit, ami nem máról holnapra, magától hullott az ölünkbe. Időnként nem árt visszaemlékeznünk azokra az erőfeszítésekre, amelyeken át kellett vergődnünk addig, amíg idáig eljutottunk. Mind­nyájunknak munkája benne van ezekben a nem egészen természetes eredményekben. Aminthogy valamennyiünk munkája szükséges ahhoz is, hogy ezeket az eredményeket megőrizzük, továbbfejlesszük. . . Kemény István Közös közlemény a magyar—jemeni tárgyalásokról A jemeni kormányküldött­ség vasárnap délelőtt eluta­zott Budapestről. A Fe­rihegyi repülőtéren Szalai marsall és Dobi István mon­dott beszédet. A jemeni elnök búcsúbe­szédében­­ hangsúlyozta: »A tárgyalásainkon megnyilvá­nult teljes egyet­értés és köl­csönös bizalom azt bizonyítja, hogy a magyar és a jemeni nép céljai és vágyai azono­sak­. A továbbiakban rámu­tatott arra, hogy »jelentős lé­pésnek tekintjük azokat a nagyszerű eredményeket, ame­lyeket tárgyalásaink során ér­tünk el a gyümölcsöző nem­zetközi, gazdasági, kulturális és tudományos együttműködés további fejlesztésének útján­. A Magyar Népköztársaság El­nöki Tanácsának elnöke meg­állapította, hogy a jemeni kor­mányküldöttség látogatása eredményes volt, és tárgyalá­­saink során ismét bebizonyo­sodott, hogy kormányaink tel­jesen azonos nézeteket valla­nak a legfontosabb nemzet­közi kérdésekben, majd kije­lentette: »Teljes támogatá­sunkról biztosítottuk a baráti jemeni népet és a jemeni kor­mányt a függetlenség megvé­déséért, a gyarmatosító impe­rializmussal és belső monar­­chista támaszaival folytatott harcában.­ A budapesti tárgyalásokról a jemeni küldöttség elutazása előtt közös közleményt adtak ki, amelyet jemeni részről Abdullah al Szalal marsall, magyar részről Doboi István írt alá. A közlemény beveze­tőben megállapítja, hogy Sza­lal elnök magyarországi tar­tózkodása folyamán hivatalos tárgyalásokra került sor a két ország képviselői között. Le­szögezi, hogy Kádár János, a magyar forradalmi munkás­paraszt kormány elnöke fo­gadta a jemeni elnököt és a két országot egyaránt érintő kérdésekről, valamint a nem­zetközi helyzet fontosabb problémáiról folytattak esz­mecserét. A közös közlemény első pontja felsorolja a hivatalos tárgyalások során elért meg­állapodásokat: a barátsági és együttműködési szerződést, a hosszúlejáratú kereskedelmi és fizetési megállapodást, a kul­turális együttműködési egyez­ményt, a gazdasági, a neve­lésügyi és a közegészségügyi segélynyújtásra vonatkozó jegyzőkönyvet. A közlemény bejelenti, hogy gazdasági szakértőkből álló küldöttség utazik majd Magyarországról Jemenbe. A közös közlemény máso­dik pontja a tárgyalások so­rán érintett világpolitikai kér­déseket foglalja össze. Megál­lapítja: ~­az időszerű nemzet­közi kérdésekről folyó megbe­ széléseken a felek hangoztat­ták azon meggyőződésüket, hogy a békés egymás mellett élés elve biztosíthatja a leg­hatékonyabban a világbékét, valamint az egyes országok és az egész emberiség zavarta­lan fejlődését. Egyöntetű a vélemény abban a tekintet­ben, hogy a béke védelme mindenképpen megköveteli az általános és teljes leszerelést­*. A közlemény a továbbiakban hangsúlyozza, hogy mindkét fél síkraszáll az atommentes övezetek létrehozásáért, az idegen területeken levő ag­resszív imperialista katonai támaszpontok haladéktalan felszámolásáért, mindkét fél nagy jelentőséget tulajdonít a gyarmati rendszer teljes és végleges felszámolásának. A közlemény aláhúzza, hogy a magyar fél teljes mértékben szolidáris a Jemeni Arab Köz­társaság nemzeti forradalmá­val és függetlenségi harcával és azon a véleményen van, hogy fel kell számolni az adeni angol támaszpontot, mint a kolonializmus bázisát A magyar—jemen közös közlemény végül megállapít­ja: Szalai elnök magyarorszá­gi látogatása és tárgyalásai jelentős mértékben hozzájá­rulnak a két ország és népeik baráti kapcsolatainak erősí­téséhez és fejlesztéséhez, a vi­lág népei közötti béke és ba­rátság megszilárdításához. Szalai elnök Pekingijeit Pekingből jelenti az Új Kí­na: Szalal jemeni elnök és a vezetése alatt álló küldöttség hétfőn Liu Sao-csi kínai elnök és Csou En-laj miniszterelnök meghívására baráti látogatás­ra Kínába érkezett. A jemeni elnököt katonai díszalakulattal és 21 ágyúlö­véssel fogadták. Érkezésekor a repülőtéren megjelentek Liu Sao-csi és Tung Pi-vu, a Kínai Népköztársaság elnöke, illetve alelnöke, Csu Te, az országos népi gyűlés állandó bizottsá­gának elnöke, Csou En-laj mi­niszterelnök és sok más ve­zető kínai személyiség. Öt éven belül a h-itodik látogatás­­ Wilson Gromikóval és Mikojannal tárgyal Moszkvában Londonból jelenti a TASZSZ. Harold Wilson, az angol Mun­káspárt vezére vasárnap párt­jának küldöttsége élén repü­lőgépen Moszkvába utazott. Elutazása előtt sajtóértekezle­tet tartott. Többek között ki­jelentette: 1959 óta már ötször voltam Moszkvában és érzésem sze­rint előnyös kapcsolatokat te­remtettem a szovjet vezetők­kel. Mint az ellenzék vezető­jének, nincs hivatalos felha­talmazásom arra, hogy tár­gyaljak a szovjet kormánnyal, de szeretnék eszmecserét foly­tatni a nemzetközi helyzet legidőszerűbb kérdéseiről a szovjet vezetőkkel. Wilson hangoztatta, hogy tovább kell haladni azon az úton, amelynek kezdetét a moszkvai atomcsend-szerződés aláírása jelezte. A munkás­párti vezető síkraszállt egy olyan nemzetközi egyezmény aláírásáért, amely megakadá­lyozná az atomfegyverek to­vábbi elterjedését és befa­gyasztaná az atomfegyverke­zést Európában. Végül közölte, hogy a fen­tieken kívül tárgyalni kíván még a délkelet-ázsiai helyzet­ről, az angol—szovjet keres­kedelem fejlesztéséről és más problémákról. Mint az MTI moszkvai tu­dósítója jelenti, a vasárnap este óta Moszkvában tartózko­dó Harold Wilson, az angol Munkáspárt vezére hétfőn délelőtt a szovjet külügy- és külkereskedelmi minisztérium épületében találkozott Gromi­ko külügyminiszterrel, majd Patolicsev külkereskedelmi miniszterrel. Délben az Interparlamentá­ris Unió szovjet csoportja díszebédet adott Harold Wil­son és a már szombaton Moszkvába érkezett Gordon­ Walker, az angol munkáspárti „árnyékkormány­ külügymi­nisztere tiszteletére. Délután Mikojan fogadta Harold Wil­sont. Aláírták Moszkvában a szovjet—amerikai konzuli egyezményt Moszkvából jelenti az MTI. Mint a múlt hét közepén Moszkvában és Washington­ban egyidejűleg kiadott köz­lemény tudatta, Moszkvában befejeződtek a szovjet—ame­rikai konzuli egyezményről folytatott tárgyalások és az egyezménytervezetet mind a Szovjetunió, mind az Egye­sült Államok kormánya jóvá­hagyta. Az egyezményt hétfőn dél­után négy órakor Moszkvá­ban, a szovjet külügyminisz­térium villájában ünnepélyes keretek között aláírták. A szovjet—amerikai kapcsolatok fejlődése szempontjából fon­tos egyezmény aláírására szovjet részről Gromiko kül­ügyminisztert, amerikai rész­ről pedig Foy D. Kohlert, az Egyesült Államok moszkvai nagykövetét hatalmazták fel. Az aláírást követően Gro­miko külügyminiszter kezet szorított az amerikai nagykö­vettel, majd rövid nyilatkoza­tot tett. Rámutatott, hogy a két ország törvényeiben­ mu­tatkozó különbségek sokáig gátolták a megegyezés létre­hozását. Az aláírás ténye azt bizonyítja, hogy kölcsönös tö­rekvés esetén meg lehet ta­lálni a megoldást. A két or­szág bővülő kapcsolatai is sürgették a konzuli egyez­ményt, amelynek megkötése pozitív lépés, az enyhülés irá­nyába mutató tendencia egyik megnyilvánulása. Gromiko befejezésül kife­jezte reményét, hogy a jövő­ben tovább javul a két állam viszonya és bonyolultabb kér­désekben is megtalálják a megegyezéshez vezető utat. Kohler nagykövet nyilatko­zatában szintén utalt arra, hogy az egyezmény hosszú és nehéz tárgyalások eredménye. Nagy öröm számomra, hogy engem hatalmaztak fel alá­írására — mondotta. — “Ha­jók és áruk, emberek és esz­mék” fokozott cseréjének szükségességét hangoztatta, majd annak a reményének adott kifejezést, hogy tovább csökkennek a nézeteltérések a két állam között, s újabb ész­szerű megegyezések születnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék