Magyar Nemzet, 1964. december (20. évfolyam, 281-305. szám)

1964-12-01 / 281. szám

.... IHaiii/ar IVaiiivaí sí*,-—, m """ UilJJjfll llPIIIfiPl— A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA A könyv hava Ha módosítanék a kalendá­riumot és a hónapok mellék­neveit az állatöv jegyei vagy az évszakok helyett inkább a hó legjellemzőbb tulajdonsá­gai közül válogatnék ki, a de­cember nálunk eséllyel pá­lyázhatna rá könyv havas megjelölésre. Lehet, kemény versenyt kellene megállnia: sokan például bizonyt® tapasz­talatok alapján -az év végi hajb­a havas megjelölés mel­lett kardoskodnának, mások síkraszállnának azért, hogy ezt a hónapot az ajándékozás­ról nevezzük el. A könyv vi­szont kettős eséllyel indulna a pályázaton: egyrészt éppen a karácsonyi ajándékozásiban mind előkelőbb helyet kap a könyv, másrészt meg decem­berben kezdődik az a téli idő, amelyik különösképpen is csá­bít az olvasásra. Ami az utóbbit illeti, de­cembernek ez a jellegzetes­sége egyre kevésbé lesz sajá­tos. Nem azért, mert az olva­sókedv lantod, hanem ellen­kezőleg, mert egyre inkább ki­terjed az egész esztendőre. A téli olvasás fellegvára még a falu (bár ott is egyre kevésbé korlátozódik a könyvszeretet a hosszú estékre). A mezőgaz­dasági munka természete azonban ilyenkor mégis több időt és lehetőséget ad a mű­velődésre, az olvasásra. Ezért választotta ki a Kossuth Könyvkiadó a decembert arra, hogy ezerkétszáz községben megrendezze a téli falusi poli­tikai könyvnapokat. Holnap, a Bács megyei Jánoshalmán kezdődik meg ünnepélyesen ez az akció, amikor a politikai­­társadalmi könyvek propagan­distái útra­­kelnek a falvakba, felkeresik a házakat, az ott­honokat. Könyveket visznek magukkal, de így is mondhat­nék: ismereteket, tudást, vi­lágnézetet kínálnak. Arthur Miller ügynöke álomvilággal ügynökölt, ezek a lelkes könyv propagandisták a való­ság hivebb ismeretére buzdí­tanak. A falusi politikai könyvnapokat már harmadik éve tartják: két év előtt a sze­rény­­ kísérlet nagyszerűen si­került: kétszázötven község helyett — ahogy tervezték — épp kétezer annyi kapcsolódott be az akcióba. Tavaly már bátrabban készítette a Kos­suth a terveket, de a hatszáz község ak­kor is megkétszere­ződött. Az idén ugyan eleve ezerkétszáz községben szervez­ték meg a politikai könyvek hónapját de most nem vár­nak ilyen számszerű növeke­désre; az idei terv az, hogy a különféle tömegszervezetek — elsősorban a Hazafias Nép­front — közreműködésével a könyv-propagandát elmélyítik. A meggyőzés, a politikai és világnézeti fejlődés alkalma válik így­ a politikai könyvek terjesztéséből. A propagandisták tarsolyá­ban a Kossuth Könyvkiadó gazdag választékot küld a fa­lusi otthonokba. Elviszik Ká­dár János beszédeinek és írá­sainak válogatott gyűjtemé­nyét, amely országunk életé­ről, eredményeinkről és fel­adatainkról kezdeményezhet alkotó beszélgetéseket a falusi otthonokban. Néhány könyv a mai falusi élet és gazdálko­dás problémáiban segíthet előre; a Tsz-tagok kézikönyve például, vagy a négy ered­ményes szövetkezetét bemu­tató Kiválók példája. A falusi otthonokba a nagyvilág isme­retét viszik el a kiadó úti­könyvei, például Pet­hő Tibor —Sr­eism­ann János útibeszá­molója a Szovjetunióról, Pálos Tamás könyve Lengyelország­ról, Kalmár Györgyé az »Arany Ghana«-ról. Nemzet­közi és történelmi kérdések­ben segít tisztánlátásra pél­da a Majszkij világsikerű könyve: Ki segített Hitlernek?, vagy Bebrits Anna Elnökgyil­kosságtól — elnökválasztásig című könyve. Politikai kérdé­sekre rávilágító szépirodalmi műveket is magukkal visznek a könyvpropagandis­ták és a népfront aktivistái, hogy a fa­lusi emberek tudatosodásához, ismereteik gyarapításához így is hozzájáruljanak. Ez a hónap alkalom arra is, hogy sietős tekintettel felmér­jük: eléggé változatos és ol­vasmányos-e politikai irodal­munk, képes-e arra, hogy a könyvespolcról az asztalra ke­rüljön, kézbe vegyék és ha­szonnal forgassák? Már az elő­ző vázlatos felsorolás is azt mutatja, hogy a falusi könyv­­napok mintacsomagjában ki­lól megtalálhatja az érdeklő­désének, igényének megfelelő politikai műveket, s hogy a Kossuth Kiadó idei termése valóban frissen tartja a kap­csolatot hazánk és a világ éle­tével. December azonban nemcsak a falusi politikai könyv­napok jelentős mozgalma által szol­gál rá a könyv hava névre; ma kezdődik meg országszer­te a karácsonyi könyvvásár. Ez is hagyomány már, szép és okos dolog. Felesleg­es arról be­szélnünk, milyen értékes, élet­re szóló ajándék, igaz barát a könyv; mindezt már mindenki tudja. A karácsonyi ajándéko­zásinak, a karácsony előtti be­vásárlásoknak egyre jelentő­sebb része lett a téli könyv­vásár, amely voltaképpen az egész évi könyvtermést elénk adja, megtoldva jó néhány, épp az ajándékozás ezen idő­szakára megjelenő könyvvel. Gazdag a választék, csak győz­zünk válogatni. A sokévi ta­pasztalat és a téli könyvvá­sárok alkalmából elhangzó tanácsok egy részét megfogad­ták a kiadók: az idén például gazdagabb a választék olvas­mányos könyvekben, élükön Illés Béla anekdotáskötetével, Karinthy Frigyes politikai írá­sainak gyűjteményével, szá­mos elbeszéléskötettel. Ami­lyen örvendetes, hogy a Magvető Kiadó megvalósította a sok felől tett javaslatot és rendszeresen kiadja Alma­­nachját, olyan kár, hogy épp a karácsonyi könyvvásárra nem jelenik meg Almanach. De bőséges a választék aján­dékozásra különösen is alkal­mas, értékes könyvekben, amelyek között az idén már nagyobb arányban találhatók olcsóbb árú, de változatlanul nagy belső értékű művek. Fal­­rahányt borsóként pergett azonban le kiadóinkról az a kérés, hogy újdonságként csak a valóban karácsonyra megje­lenő köteteket jelöljék meg, a — bármennyire is várt — újabb kiadásokat megfelelő, hitelesen tájékoztató jelzéssel lássák el. Való igaz, hogy a téli könyvvásár az évi könyvkiadói tevékenység tárlata és vizs­gája is. Az idei árjegyzék — amely az igazi újdonságok és új kiadások mellett feltünteti a korábban megjelent köny­vek színe-javát is — jó mér­leg készítésére adna lehetősé­get. A könyv jelen­tősségéhez méltó színvonalú az a könyv­­termés, amely a karácsonyi könyv­vásár foglalata: a hazai és a világirodalom jelesei egyaránt ott olvashatók a név­sorban, klasszikusok és fiatal, új tehetségek is; az ifjúság bő­ven kaphat olyan könyvaján­dékokat, amelyek majd felnőtt korukban is könyvespolcokon maradhatnak; a lexikonok, kézikönyvek, enciklopédiák az élet különféle területeiről szolgálnak ismeretekkel. Amennyire növekedett az ajándékozásban a könyv je­lentősége, annyira kellene nö­velni a karácsonyi könyvvá­sár propagandájának színes­­ségét, korszerűségét, változa­tosságát. Látványos, modern kirakatoknak kellene hívogat­niuk, sokszínű, érdekes plaká­toknak ajánlaniuk a könyvet. Jóra biztatnának minden­kit. Zay László Ma kezdődik az ENSZ közgyűlése Gromiko nyilatkozata a Szovjetunió békepolitikájáról A külpolitikai helyzet­ ­ AZ EGYESÜLT NEMZETEK SZERVEZETÉNEK KÖZ­GYŰLÉSE ma kezdi meg 19. ülésszakát az ENSZ New York-i palotájában. Mint ismeretes, a közgyűlés összehívását több ízben is elhalasztották, főként az úgynevezett pénzügyi válság miatt. U Thant főtitkár kompromisszumos javaslatot ké­szített elő, hogy a közgyűlésen elkerülhessék az úgynevezett békefenntartó erők költségeivel kapcsolatos összeütközést. Az Egyesült Államok korábban akciót szervezett a Szovjetunió és más országok — közöttük Franciaország — jogának megvoná­sára, mert ezek az országok megtagadták a hozzájárulást a gyarmatosító célokat szolgáló kongói és közel-keleti ENSZ- akciók finanszírozásához. A Thant tervezete szerint a közgyű­lés az első időszakban nem tárgyalja meg ezt a kérdést, s a tisztségviselőket közfelkiáltással választanák meg, hogy ne me­rüljön fel a szavazati jog kérdése. Az Egyesült Államok a je­lek szerint hajlandó elfogadni ezt a tervet, annál is inkább, mert kevés reménye van arra, hogy akciójához megszerezheti a szükséges támogatást az ENSZ-tagállamok körében. A köz­gyűlés karácsonyig bevégezné az általános politikai vitát, majd a terv értelmében februárig elnapolná munkáját, hogy időt biztosítson a további tárgyalásokra.­­ a csehszlovák párt- és Állami küldöttsé­■­z­­GET, amely Novotny vezetésével érkezett Moszkvába, az SZKP és a szovjet kormány vezetői fogadták hétfőn délután. A hagyományos barátságon alapuló szovjet—csehszlovák kap­csolatokat új szálakkal erősíti meg ez a látogatás, amelynek programja egyaránt tartalmaz fontos megbeszéléseket és érde­kes látogatásokat.­­Legfontosabb teendőnknek a szocialista or­szágok közötti együttműködés fejlesztését tartjuk — mon­dotta Novotny köztársasági elnökké történt újraválasztása után. — A szocialista világrendszerben egész tevékenységünk alapja a Szovjetunióhoz fűződő szövetség és testvéri barátság. Erre támaszkodunk hazánk gazdaságának fejlesztésében és or­szágunk védelmének biztosításában is.« Ezen az alapon foly­nak majd a csehszlovák párt- és állami küldöttség moszkvai tárgyalásai a szovjet vezetőkkel. A STANLEYVILLE-BEN TOVÁBB FOLYNAK A HARCOK. Az AFP jelentése szerint a felkelők szilárdan kezükben tartják a Kongó-folyó bal partján elterülő városrészt, és sike­resen visszavetették Csombe zsoldosainak támadását. Ugyan­akkor a nemzetközi hírügynökségek az agresszió okozta világ­méretű tiltakozás újabb hullámairól számolnak be. A TASZSZ- iroda közlése szerint Izrael városaiban tüntetők vonultak fel a belga diplomáciai kirendeltségek épülete előtt és elítélték a kongói fegyveres beavatkozást. Bamakóban Modibo Keita mali elnök nagygyűlésen követelte a kongói imperialista inter­venció azonnali megszüntetését, az összes külföldi csapatok és zsoldosok haladéktalan kivonását. Conakryból Sekou Touré guineai elnök intézett táviratot U Thant ENSZ-főtitkárhoz és ebben közölte: Guinea ENSZ-delegátusa utasítást kapott arra, hogy kérje a Biztonsági Tanács összehívását. Pekingben, mint az Új Kína hírügynökség jelenti, vasárnap több mint 700 000 ember részvételével hatalmas tömegtüntetés zajlott le, ame­lyen Mao Ce-tung elnök jelenlétében a Kínai Békebizottság el­nöke beszédben bélyegezte meg az amerikai és a belga impe­rialisták kongói agresszióját. Nkrumah ghánai elnök vasár­nap este rádióbeszédében sürgette az afrikai államok összefo­gását a régi és az új gyarmatosítók ellen. Ben Bella algériai elnök bejelentette, hogy hazája fegyvereket szándékozik a sza­badságharcosok rendelkezésére bocsátani, sőt, ha kell, az algé­riaiak maguk is elmennek Kongóba, hogy harcoljanak az im­perialista agresszorok ellen. Péter János N­ew Yorkban New Yorkból jelenti az MTI. Péter János külügymi­niszter szombaton New York­ba érkezett az Egyesült Nem­zetek Szervezetének december 1-én kezdődő közgyűlésére. A minisztert a repülőtéren Csatorday Károly nagykövet, a Magyar­ Népköztársaság ál­landó ENSZ-képviselője, Rad­­ványi János követ, a washing­toni magyar követség ideigle­nes ügyvivője és más hivata­los személyiségek fogadták. Azért jöttünk ide, hogy megvédjük a békét Gromiko nyilatkozata a New York-i repülőtéren New Yorkból jelenti az MTI. Vasárnap különrepülő­­gépen New Yorkba érkezett Gromiko külügyminiszter ve­zetésével az a szovjet küldött­ség, amely részt vesz az ENSZ 19. közgyűlésén. A különrepü­­lőgéppel érkezett New Yorkba a közgyűlésen részt vevő uk­rán és belorusz küldöttség is. Megérkezése után a New York-i repülőtéren Gromiko a következő nyilatkozatot tette: »Az ENSZ tagállamai nem első ízben küldik el képviselői­ket a közgyűlésre, hogy együt­tesen keressék az utakat a há­ború megelőzésére és a béke fenntartására. A szovjet kor­mány és egész népünk készsé­gesen együttműködik más nemzetekkel e nagy cél eléré­sében. Röviden szólva, azért jöt­tünk ide, hogy m­egvédjük a békét, megvédjük a népek jo­gát az önálló fejlődéshez, meg­­védjük magát az Egyesült Nemzetek Szervezetét, amelyet azért hoztak létre, hogy meg­kímélje az emberiséget a há­ború csapásától. A Szovjetunió békeszerető külpolitikai irányvonalától ve­zérelve, hangoztatni fogjuk a leszerelés szükségességét, a gyarmati rendszer teljes fel­számolásának, a nemzetközi fe­szültség enyhítésének szüksé­gességét, és nyíltan rámuta­tunk mindazokra a cselekede­tekre, amelyek elősegítik a fegyverkezési versenyt, fokoz­zák a feszültséget mind Euró­pában, mind a világ más ré­szein. Mindazok, akik a békéért és a népek függetlenségéért küz­denek, egy sorban menetelnek velünk mind az ENSZ-en kí­vül, mind annak keretein be­lül. Ez a szovjet küldöttség el­vi irányvonala és ilyen értel­mű megbízatást kaptunk a szovjet kormánytól.* A szovjet külügyminiszter végül a szovjet küldöttség ne­vében legjobb kívánságait fe­jezte ki az amerikai népnek. Nyugati hírügynökségek je­lentése szerint Gromiko hétfőn a Waldorf-Astoria Szállodában munkaebéden vett részt Rush amerikai külügyminiszterrel. A két államférfi egy olyan ter­vet vitatott meg, amelynek értelmében az ENSZ közgyű­lésében jövő év februárjáig nem kerülne sor szavazásra a világszervezet költségeinek vi­selésével kapcsolatos bizonyos vitás kérdésekben. Quaison-Lackey, Ghana ál­landó ENSZ-képviselője, akit 33 afrikai ország az ENSZ mostani közgyűlése elnökéül jelölt, vasárnap az egyik ame­rikai televízió-állomásnak adott nyilatkozatában a Kínai Népköztársaság törvényes ENSZ-jogainak visszaállítása mellett foglalt állást. A ghánai küldött ugyanakkor hangoztat­ta, hogy a Dél-afrikai Köztár­saságot fel kell zárni a világ­­szervezetből. Ülést tartott a Biztonsági Tanács New Yorkból jelenti az MTI. Az ENSZ Biztonsági Tanácsa hétfőn összeült, hogy folytassa a legutóbbi izraeli-szíriai ha­tárkonfliktus vitáját. A tanács egyórás ülésén Jiri Hajek, Csehszlovákia képviselője, Sey­­doux francia, Nielsen norvég és Csun Ming-csang csangkaj­­sekista küldött szólalt fel. Csehszlovákia képviselője rámutatott, hogy a november 13-i súlyos határkonfliktusért Izraelt terheli a felelősség. Ki­jelentette, hogy Izrael állítóla­gos önvédelem ürügyén, ag­ressziót követett el szomszédja ellen. A norvég küldött annak szükségességét hangoztatta, hogy a két fél működjék együtt a fegyverszüneti ve­gyes bizottsággal és tartózkod­jék az egyoldalú akcióktól. Franciaország képviselője azt indítványozta a Biztonsági Ta­nácsnak, kérje fel Szíriát és Izraelt, hogy a fegyverszüneti egyezményben megállapított szintre csökkentsék a határ­övezetben állomásozó fegyve­res erőiket. A Biztonsági Tanács­ hatá­rozatlan időre elnapolta a vi­tát a határkonfliktusról. Megérkezett Moszkvába a csehszlovák párt-és állami küldöttség Bff«»trel­e« Yoro­of britéde a repülőtéren Moszkvából jelenti a TASZSZ. Megérkezett Moszkvába a csehszlovák párt- és állami küldöttség, amely Antonin Novotny­nak, a Csehszlovák Kommunista Párt Központi Bizottsága első titkárának, Csehszlovákia köztársasági el­nökének vezetésével hivata­los baráti látogatást tesz a Szovjetunióban. Az ünnepélyesen feldíszített vnukovói repülőtéren a szov­jet állam- és párt vezetői, diplomaták, a moszkvai lakos­ság képviselői fogadták a kül­döttséget. Miután a repülőgép leszállt, Leonyid Brezsnyev és Antonin Novotny ellépett a díszszázad előtt, a zenekar a csehszlovák és a szovjet him­nuszt játszotta, majd 21 dísz­­sortűz dördült el. Ezt köve­tően Brezsnyev és Novotny beszédet mondott. Brezsnyev kijelentette, hogy valahányszor a csehszlovák, párt- és állam vezetői a Szov­jetunióba érkeznek,­­ez min­dig újabb lépést jelent a párt­jaink és az országaink népei között kialakult testvéri kap­csolatok bővülésében és elmé­lyülésében . Az élet olyan feladatok elé állít bennünket, amelyek szükségessé teszik a tapaszta­latcserét, erőfeszítéseink ösz­­szehangolását, országaink együttműködésének bővítését és elmélyítését. Meggyőződé­sünk, hogy a mostani látoga­tás is elő fogja mozdítani e nagy és nemes ügyet — je­lentette ki Brezsnyev. A to­vábbiakban hangsúlyozta, hogy a népeink barátsága megbonthatatlan, mert barát­ságunk alapja a mély, kölcsö­nös megbecsülés és bizalom, érdekeink és céljaink azonos­sága, a marxizmus—leniniz­­mus nagy tanítása iránti hű­ség". Az­ üdvözlésre válaszolva Novotny hangsúlyozta, hogy Csehszlovákia továbbra is mindent megtesz a Szovjet­unióhoz fűződő barátságának erősítésére az SZKP XX. és XXII. kongresszusán lefekte­tett elvek szellemében. To­vábbra is arra törekszik, hogy erősítse a szocialista közösség egységét, mert­­ebben az egy­ségben rejlik a béke és a szo­cializmus világgyőzelmének záloga Az Antonin Novotny vezet­te csehszlovák párt- és ál­lami küldöttség ezután láto­gatást tett Leonyid Breasnyer­nél, a megbeszélésen Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának titkára és Va­­szilij Kuznyecov külügymi­niszter-helyettes is részt vett. Ugyancsak hétfőn a kül­döttség felkereste a Kreml­ben Alekszej Koszi­gin szovjet miniszterelnököt. A kongói szabadságharcosok szilárdan tartják magukat Harcok Stanley­ville-ben Leopoldville-ből jeleníti az MTI. A Kongóból érkezett legújabb hírügynökségi jelen­tések arról tájékoztatnak, hogy a szabadságharcosok szi­lárdan tartják magukat, sőt az utóbbi időben jelentősebb ka­tonai sikerekre is szert tettek. A harcokban jelenleg már nem vesznek részt a belga ej­tőernyősök, mert — mint is­meretes — a nemzetközi köz­vélemény határozott fellépése meghátrálásra kényszerítette Brüsszelt. Vasárnap amerikai katonai repülőgépeken a bel­ga katonaságot elszállították Kongóból. Az ejtőernyősök Ascension-sziget útbaejtésével kedden érkeznek vissza a brüsszeli katonai repülőtérre. Stanleyville térségében je­lenleg Csem­bének körülbelül ezer katonája tartózkodik, kö­zöttük 2­ 300 zsoldos. A sza­badságharcosok szívósan küz­denek, hogy visszahódítsák az átmenetileg elvesztett terüle­teket és — mint a hírügynök­ségek elmondják — megszáll­va tartják Stanleyvale repülő­terét. A város belsejében is harcok vannak. Az ország más vidékein a szétszórt felkelők ismét gyülekeznek és mind in­kább kiszélesítik az ellenőrzé­sük alatt álló területeket. A Reuter­ hírügynökség becslése szerint a felkelők 400 000 négy­zetkilométernyi területet tud­hatnak magukénak és a jövő­ben is igen elkeseredett har­cokra lehet számítani. Mike Hoare őrnagy, a Csom-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék