Magyar Nemzet, 1965. február (21. évfolyam, 27-50. szám)

1965-02-02 / 27. szám

11a rfl/211* Naini 7Ai ............ 60 I 11­1­e r J MI­C­I­A HAZAFIAS ONT LAPJA Egyforma juss Budapest jó néhány kerüle­tében vasárnap új tanácstagot választottak. A jelölőgyűlések arról vallottak, hogy izgalmas vitákban, komoly megfontolás után született mindenhol dön­tés arról: kit, illetve kiket ál­lítsanak jelöltjüknek a kerü­letek lakói. Volt olyan válasz­tókörzet, ahol a népfrontbi­­zottság hivatalos jelöltje a gyűlésen kisebbségben ma­radt, de volt olyan is, ahol egy név helyett kettő került a szavazólapra, mondván, hogy döntsön a titkos szava­zás. Akad olyan ember, aki nyílt színen óvatos a véle­ményével, nem akar haragost szerezni, senkit sem bántani és csak a szavazófülke magá­nyában dönt igazán a kedve, a szíve szerint. Nem is lehet ebben semmi elmarasztalni­­valót találni, a törvény ad er­re jogot, éppen a demokratiz­mus, a választás tisztasága védelmében. Inkább a felelős­séget kell dicsérni benne, a tanácsrendszer tekintélyének óvását, mert a választók ép­pen a szavazás titkosságával példázzák, hogy a többség bi­zalmából valóban a legmegfe­lelőbb ember legyen követük és szószólójuk. Az is jó, a demokratizmus jele, hogy több jelöltnek ad­nak esélyt és gondjaik-bajaik hordozójává, érdekeik védőjé­vé olyat választanak, aki a tit­kos szavazáson is kiállja a próbát, s olyankor is bizo­nyítja alkalmasságát, amikor a szavazó a fülkében a lelki­­ismeretével maradt négyszem­közt. Az alkalmasság igazi vizs­gái aztán a hétköznapokon folytatódnak. Akkor dől el, hogy ki miként vált be, érde­mes kapta-e a voksok többsé­gét.­­ Itt jelentkezik néhány olyan kérdés, amelyekre az időközi tanácsválasztások ide­jén felelni illik. Milyen a ta­nácstag tekintélye, szerepe, hatásköre választókerületé­ben? Miként bizonyíthatja be valóban alkalmasságát a mun­kás hétköznapokon? Kap-e elég segítséget, súlyt ahhoz, hogy a néphatalom képviselő­jeként gyakorolhassa tisztsé­gét? Sikerül-e körzetében a politikai élet olyan rangos képviselőjévé válnia, kinek a szava komolyan esik a latba? A kérdések többségére po­zitív a válasz, csak nem min­dig és mindenhol egyértel­műen. A tanácsok tekintélyét senki sem vonja kétségbe, de fejlődésük gyorsabb ütemét és mértékét hellyel-közzel számon kérhetjük. Elsősorban magunktól. Mert ez nem is a tanácsok problémája. Társa­dalmunk szervezeti életében kell az okát keresni. A köz­élet túlszervezettségéből is adódnak bizonyos ellentmon­dások. Az üzembe, hivatalba járó ember, a termelőszövet­kezetben dolgozó földművelő, a Közért elárusítója politikai, társadalmi életet ott él, ahol dolgozik, s nem ott, ahol la­kik. A férj mondjuk a csepeli papírgyárban, a feleség az Igazságügyminisztériumban, a nagyobbik fiú az Orvostudo­mányi Egyetemen, a kisebbik úttörőként az Újvidék téri is­kolában. Ott hallgatnak nem­zetközi tájékoztatót, előadást népgazdaságunk helyzetéről stb., stb., s a kerületi tanács­tag beszámolójára, ahol a la­kóhely gondjairól, terveiről van szó, s a tanácstaggal való találkozásra van alkalom — a legtöbbször a nagymama megy el a család képviseleté­ben. Azt tartják, az ő “mun­kahelyéhez" ez a politikai fó­rum tartozik. Minden példában van va­lami túlzás, ebben is — de ez a lényegen csak finomít, a kérdés kérdés marad, s megoldásán érdemes töpren­geni. Azt mondhatná valaki, hogy ha, ő munka végeztével fárad­tan hazamegy, hagyják őt bé­kében pihenni, televíziózni, s ne cibálják újabb, meg újabb gyűlésekre. Elég van belőlük az üzemekben, hivatalokban. A tanácstag pedig, aki az ő bizalmukból került erre a posztra, új Közért-fiók megnyitásán szorgoskodik, hogy ne kelljen messzire men­niük tejért, a közlekedés javí­tását sürgeti, hogy ők gyor­sabban érjenek munkahelyük­re, új tantermek építését sza­vazza meg, hogy a család gyerekei kényelmesebben és jobb körülmények között ta­nulhassanak, az ő vélemé­nyükre kíváncsi, amikor a ke­rület fejlesztésének új tervei születnek. De hát hogyan, mi­ként felelhet meg hivatásá­nak, hogyan adhat számot munkájáról, hogyan képvisel­heti választói véleményét, amikor a szavazás után, a választás végeztével, hétköz­napi munkája során kapcso­lata elsősorban a háziasszo­nyokra és a nagymamákra korlátozódik. A családok mun­kába járó tagjai más kerület­ben élnek közéletet, máshol gyakorolják a demokratizmus­adta jogaikat, s a tanácstag­hoz legfeljebb akkor fordul­nak, ha a lakóházban van sürgős orvosol­ni való. Pedig az lenne jó, s vala­mennyiünknek, a társadalmi szervezeteknek is abban kelle­ne segítséget nyújtanunk, hogy a lakóterületeken is felélén­küljön a politikai élet, s ben­ne a tanácstagoknak jusson fontos, rangjukhoz illő sze­rep. Az ember tulajdonképpen két közösségben él — a csa­ládban és a munkahelyén. Az elsőt, a családit kellene még szélesebbre tárni, jobban ki­bontani. Hogy otthon ne ma­gányos remeteként éljen a család, a lakás négy fala közé szorulva, hanem a szomszé­dokkal, a házbéliekkel, az egy utcában lakókkal is olyan jó kollektívában, baráti is­meretségben, közösen gondol­kodva, egymást segítve, mint a munkahelyen. Nem valami­féle erőszakolt,­ a ház udva­rára időnként összekolompolt gyűlésre gondolunk, hanem ahogy már megszoktuk sok mindenben az elmúlt eszten­dők során — a ház, az utca, a kerület gondjainak közös vállalására, a munka közös végzésére, egyszóval, hogy­­otthon is legyünk közösségi emberek, s ne aludni hazajá­ró magánzók. Az időközi tanácsválasztá­sok ürügyén olyan kérdéseket tettünk fel, hogy a tanácstag kap-e elég segítséget a mun­kájához, sikerül-e a politikai élet rangos szereplőjévé vál­nia? S a feleletet keresve ma­gunkra leltünk, akiken ez mú­lik. Mi adhatjuk meg számá­ra a rangot, munkájához a nagyobb kedvet, több jó ötle­tet, ha nemcsak a jelöléskor, a választáson mérlegelünk, hanem a munkájában is segí­tünk. Úgy, hogy a házat, az utcát, ahol lakunk, ugyan­olyan közösségnek tartjuk, mint a munkahelyünket. Ott éljük életünk egyik felét, emitt a másikat. Ennek is, annak is egyforma a jussa. Gy József Brezsnyev és Podgornij látogatása Magyarországon A külpolitikai helyzet­ ű KOSZIGIN ÉS A SZOVJET KÜLDÖTTSÉG közelgő láto­­­­­­gatása osztatlan örömet váltott ki a Vietnami Demokra­tikus Köztársaságban. Valamennyi központi lap első oldalon közli a VDK külügyminisztériumának bejelentését arról, hogy a kormány meghívására szovjet küldöttség érkezik a közeljö­vőben Hanoiba. “E látogatásnak fontos jelentősége van Viet­nam és a Szovjetunió barátságának, szolidaritásának és együtt­működésének megerősítése szempontjából — írja a Nhan Dan —, feltétlenül értékes hozzájárulás lesz ez a szocialista orszá­gok közötti szolidaritás és barátság megerősítéséhez.­" A lap megemlékezik arról, hogy a vietnami nép mélységesen tiszteli a szovjet embereket, akik példátlan bátorsággal vívják a harcot és életüket adták a világ proletárjainak és dolgozóinak felsza­badításáért. Majd külön hangsúlyozza: -A jövőben is csakúgy, mint eddig, állandó erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy hozzájáruljunk népünk és a Szovjetunió, Kína és a többi testvéri szocialista ország népei egységének és barátságának megerősítéséhez, őszintén hálásak vagyunk a Szovjetunió né­peinek, kormányának azért a támogatásért és értékes segítsé­gért, amelyet a szocializmus építéséhez nyújt hazánk északi ré­szében, déli honfitársaink igazságos harcához és hazánk békés egyesítésének ügyéhez." A Thor Mol ezeket írja: “Népünk kö­zött élnek olyan emberek, akik abban a szerencsében részesül­tek, hogy jártak a Szovjetunióban. Sokan viszont még sohasem léptek a nagy Lenin földjére. De a könyvek, a lapok, a filmek, az elbeszélések és a hozzánk érkező, bennünket segítő szovjet szakemberek útján minden vietnami megismerte a Szovjet­uniót, megszerette a szovjet népet, nagyra értékeli a megbont­hatatlan vietnami—szovjet barátságot.«­­ AZ ENSZ-KÖZGYŰLÉS HÉTFŐN ISMÉT ÖSSZEÜLT öt­napos szünet után Quaison-Lackey, a közgyűlés elnöke va­sárnap visszatért New Yorkba Churchill temetéséről és U Thant főtitkárral együtt folytatta a nem hivatalos tárgyalá­sokat a világszervezet munkáját akadályozó körülmények meg­szüntetéséről. Nyugati hírügynökségek értesülése szerint a pénzügyi problémáról az elmúlt hét végén beható tárgyalások folytak az ENSZ-ben. Az AP és a Reuter arról tájékoztat, hogy Stevenson, az amerikai ENSZ-küldöttség vezetője még vasár­nap is hosszasan tanácskozott a legtöbb tőkés ország ENSZ-de­­legátusában, majd U Thantot is felkereste. Ezután merült fel a terv, hogy a hétfőn este összeülő közgyűlés még megvárja U Thant nyilatkozatát, ezután rövidebb-hosszabb időre ismét elhalasztja munkáját. A nyugati küldöttségektől származó hí­rek szerint arról is szó lehet, hogy a munkaszünet egészen szeptemberig, az ENSZ 20. ülésszakáig is eltarthat. ANGLIÁBAN VÉGET ÉRT A PÁRTPOLITIKAI FEGY­VERSZÜNET, amelyet Churchill betegsége és halála miatt kötöttek. A konzervatívok a legszélesebb arcvonalon frontális támadásra készültek fel a kormány ellen. Tory-politikusok hét végi beszédei és cikkei arra mutatnak, hogy az ellenzék terv­szerűen kihasználja a közvélemény többrendbeli elégedetlen­ségét. Politikailag ugyanakkor figyelemre méltó személyes jel­legű esemény Butler visszavonulása a pártpolitikától. Három­szor viselt a kormányban vezető állást (belügy-, pénzügy- és külügyminiszter volt), mely állásokat a miniszterelnökséghez vezető utolsó lépcsőnek tartanak. Komoly esélyei ellenére azon­ban mindig elütötték a miniszterelnöki állástól. E kudarcait a tory jobbszárny cselszövéseinek tulajdonították, mert állítólag túlságosan »haladónak« tekintették. Maga Butler hangoztatta, hogy keserűség nélkül távozik a politikai porondról. Ezzel bur­koltan beismerte, hogy lenne oka a keserűségre. Távozását a tory jobbszárny megerősödésének tartják. L. I. Brezsnyev és N. V. Podgornij hazánkban A Magyar Szocialista Mun­káspárt Központi Bizottságá­nak meghívására január 29-én baráti látogatásra hazánkba érkezett L. I. Brezsnyev, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottságának első titkára, és N. V. Podgornij, a Szovjetunió Kommunista Párt­ja Központi Bizottsága Elnök­ségének tagja, a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának titkára. Magyarországi tartózkodásuk során szovjet vendégeink ta­lálkoztak és a két felet érdek­lő kérdésekről bensőséges, elv­társi eszmecserét folytattak Kádár Jánossal, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkárával és a Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottságá­nak tagjaival. A Magyar Szocialista Mun­káspárt Politikai Bizottsága ja­nuár 31-én estebédet adott L. I. Brezsnyev és N. V. Podgor­nij tiszteletére. L. I. Brezsnyev és N. V. Pod­­gornij vasárnap este elutazott hazánkból. Koszigin vezetésével szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokratikus Köztársaságba Moszkvából jelenti a TASZSZ. Moszkvában hivatalosan kö­zölték, hogy a Vietnami De­mokratikus Köztársaság kor­mányának meghívására a kö­zeljövőben szovjet küldöttség utazik a Vietnami Demokrati­kus Köztársaságba. A küldött­ség vezetője: Alekszej Koszi­gin, az SZKP Központi Bizott­sága elnökségének tagja, a mi­nisztertanács elnöke. A küldöttség tagjai: Jurij Andropov, az SZKP Központi Bizottságának titkára, Jevge­­nyij Loginov polgári repülés­ügyi miniszter, Vaszilij Kuz­­nyecov, a külügyminiszter első helyettese, Konsztantyin Versi­­nyin légügyi főmarsall, honvé­delmi miniszterhelyettes, Geor­­gij Szidorovics vezérezredes, a külföldi gazdasági kapcsolatok állami bizottságának elnök­e­ lyettese és Ilja Scserbakov, a Szovjetunió hanoi nagykövete. * Do Phat Khouang, a Vietna­mi Demokratikus Köztársaság moszkvai ügyvivője hétfőn ebédet adott a szovjet küldött­ség tiszteletére, amely Koszi­gin vezetésével hamarosan Ha­noiba utazik. A szívélyes, baráti légkör­ben lezajlott ebéden Koszigin és Do Phat Khouang pohárkö­szöntőt mondott. Májusban Bécsben találkozik a négy nagyhatalom külügyminisztere Bécsból jelenti az MTI. Az osztrák külügyminisztérium hétfőn bejelentette, hogy az osztrák kormány meghívta Gromiko szovjet, Rush ameri­kai, Stewart angol és Couve de Murville francia külügy­minisztert, vegyenek részt az Osztrák Államszerződés alá­írásának 10. évfordulója al­kalmából május 15-én Pécs­ben rendezendő ünnepsége­ken. A külügyminisztérium köz­lése szerint a­­négy r.agy■* külügyminisztere a meghívást elfogadta. Ma befejeződik a KGST ülésszaka Prágából jelenti az MTI. Hétfőn Prágában az Interna­­cionál szállóban folytatta munkáját a KGST ülésszaka. A tanácskozások kedden, feb­ruár 2-án fejeződnek be. Az ülésszak munkáján kí­vül a kétoldalú megbeszélé­sek is folytatódtak. Befejező­dött a csehszlovák—román gazdasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési vegyes bizottság 4. ülésszaka. A ki­adott zárókommüniké megál­lapítja, hogy a tanácskozáson megvitatták a két ország gazdasági és műszaki-tudo­mányos együttműködésének fontosabb kérdéseit, s megha­tározták a soron következő feladatokat. A tárgyalás ered­ményeként tovább bővül a csehszlovák—román árucsere­forgalom. Vasárnap a küldöttségek meglátogattak több Prága környéki nevezetességet és üdülőhelyet. Katonai államcsíny Laoszban A lázadást letörték Vientiane-ból jelenti az MTI. Vientiane-ban vasárnap este katonai államcsínyt haj­tottak végre. A puccsban — a Reuter jelentése szerint —, magasabb beosztású ,­fiatal­­tisztek vezetésével a vezér­kar közvelten parancsnoksá­ga alatt álló két század és a 17. dandár katonái vettek részt. A lázadó alakulatok megszállták a rádió épületét és — helyi idő szerint este fél 9 órakor —, közleményben jelentették be, hogy »forradal­mi bizottságot« alakítottak. A lakosságot felszólították, hogy őrizze meg nyugalmát. A rádióban ezután katonai indulók és a forradalmi bi­zottság újabb közleményei váltogatták egymást. Boun­­leut Sykosy ezredes, a puccs egyik vezetője kijelentette: a vezetése alatt álló csoport Souvanna Phouma miniszter­­elnököt nem kívánja eltávo­lítani tisztségéből. Céljuk a hadsereg megerősítése és en­nek biztosítása érdekében bi­zonyos változásokat akarnak végrehajtani a főparancsnok­ságban. Az első, egymásnak ellent­mondó jelentésekből nehéz világos képet alkotni a hely­zetről. Feltételezhetőleg a jobboldali erők egymás kö­zötti torzsalkodásáról van szó. A nyugati hírügynökségek megjegyzik, hogy Bounleut Sykosy az Egyesült Államok­ban nyerte kiképzését Souvanna Phouma herceg, miniszterelnök vasárnap este a királyi palotában keresett menedéket. Az épületet Khouprasith Abhay harcko­csijai őrzik. Az AP­I megbíz­ható forrásból­ származó ér­tesülése szerint Souvanna Phouma hétfő délelőtt két­órás tanácskozást tartott a puccs vezetőivel és a hadse­reg vezető tábornokaival. Ál­lítólag megállapodás jött lét­re, amely szerint a lázadók feladják állásaikat. További részletek még nem ismerete­sek. A tiszavirág életű — mind­össze 15 órán át tartó — laoszi katonai puccs hírügynökségi jelentések szerint megbukott. Souvanna Phouma minisz­terelnök a vientiane-i rádió­ban üzenetet intézett a néphez és közölte, hogy a kormány ura a helyzetnek, s a hadsereg vezetésében nem következik be változás, a laoszi fegyveres erők vezérkari főnöke megma­rad tisztségében. A fiatal katonatisztek által szervezett puccs mindössze négyszáz főnyi katonaságra tá­maszkodott és Kouprasith tá­bornok csapatainak érkezésére ezek az egységek is kivonultak a városból. Számottevő össze­csapásra nem került sor. Bounleut Sykosy ezredes, a puccs irányítója, felkereste Souvanna Phouma miniszter­­elnököt, akihez katonai heli­kopteren időközben megérke­zett Kouprasith tábornok. A miniszterelnöknél lefolyt meg­beszélés után a puccsista ezre­des­­letörten­ távozott, s csa­pataival együtt ő is elhagyta a várost. Vientiane-ban helyreállt a rend, miután a jobboldali ka­tonai vezetők „családi torzsal­kodását" jelző puccs részvevői visszavonultak. Dél-vietnami és amerikai hajók ismét megsértették a VDK felségvizeit Hanoiból jelenti az MTI. Amerikai és dél-vietnami ha­dihajók szombaton, áthalad­va a 17. szélességi körön, a The Nhat folyó torkolatánál behatoltak a Vietnami De­mokratikus Köztársaság fel­ségvizeire — jelenti a Viet­nami Tájékoztató Iroda. A jelentés szerint a nép­hadsereg katonai egységei ágyútűzzel távozásra kénysze­rítették a két kalózhajót. Tavaly augusztus 5. óta, amikor az Egyesült Államok fegyveres támadást intézett több észa­k-vietnami helység ellen, ez volt az UDK felség­­területének, illetve felségvi­zeinek az amerikaiak és báb­jaik által történő 19. megsér­tése.

Next