Magyar Nemzet, 1965. március (21. évfolyam, 51-76. szám)

1965-03-02 / 51. szám

* fagyattwnzet s£ v ^ ^ ' /% •sbs° Jjf A HAZAFIAS nS&Vt RONT LAPJA Télutó A naptár szerint is pár hó még hátra van az idei télbe az időjárás meg éppen februá második felében adta bizonyí­tékát, hogy­­nem eszi meg kutya a telet". A mezőgazda­ság dolgozói pedig már türel­metlenül várják a tavaszt, mezőgazdasági munkák meg­kezdésére alkalmas napok. Az őszi lemaradásokat szeret­nék mielőbb pótolni. A múl esztendő őszének mostoha idő­járása ugyanis nemcsak meg­nehezítette a mezőgazdaság munkákat, hanem azok befeje­zését egyes helyeken lehetet­lenné tette. Az őszi vetés ugyan sikerült befejezni, de a kenyérgabona magvak egy ré­sze megkésve és nem is a leg­megfelelőbb módon került a földbe. A sártengerré vált föl­deken az őszi termények be­takarítása közben sok gép és szerszám rongálódott meg , jelentős mennyiségű takar­mány ment tönkre. De a leg­több gondot az okozza, hogy igen sok föld maradt az őszöt felszánta­tlanul és még a ku­koricaszárat sem tudták min­denütt le­takarítani. Van tehá ok a türelmetlenségre, mer 1964. év őszének időjárása ked­vezőtlen feltételeket teremtet az idő tavaszi mezőgazdaság­­munkákhoz. Érthető és indokolt tehát a mezőgazdasági dolgozók és a mezőgazdasági termelést irá­nyító szervek türelmetlensége a tavasz mielőbbi megérkezé­sének óhajtása — ez azonban még nem oldja meg a problé­mákat. A legalaposabb szerve­ző munkára, a leggondosabb felkészülésre van szükség ah­hoz, hogy a kedvezőtlen felté­telek ellenére a tavaszi mező­gazdasági munkálatok rendben menjenek majd végbe. Egyes mezőgazdasági mun­kákat ezekben a télutói napok­ban is lehet és kell is végezni. Ahol még kukoricaszár van a földeken, annak kitakarítása halaszthatatlan feladat. Ku­koricaszárat vágni és a szán­tásra váró földről letakarítani akkor is lehet, ha fagyos a föld, de éppen így lehet bár­milyen is az idő, a még ki­­jjavítatlan gépek, munkaeszkö­zök és szerszámok rendbehozá­sán is munkálkodni. Most van az ideje a tavaszi vetésekhez szükséges vetőmagok biztosí­tásának és előkészítésének. A rendelkezésre álló gépek, mun­kaeszközök, fogatok beosztásá­nak, a közös gazdaságokban a munkacsapatok kialakításának és még sok más olyan szervező és előkészítő tevékenységnek, amellyel biztosítani lehet a mezőgazdasági munkák végzé­sére alkalmas napok megérke­zésekor a zavartalan és gyors előrehaladást. Az igen csapadékos ősz miatt megkésve vetett kenyér­­gabonák ápolása különös gon­dot igényel, ezért azok fejtrá­gyázását még a kitavaszodás előtt el kell végezni, a vadvi­zeket levezetni, ha szükséges, hengerezni, fogasolni. Az ősz folyamán nagymértékben el­szaporodott mezei pockok he­lyenként a vetésekben, de fő­ként a lucernásokban komoly károkat okoztak, s a kipusz­tult vagy megritkult lucerná­sok pótlása sehol sem marad­hat el, mert annak állatte­nyésztésünk vallaná kárát. A múlt esztendő tapasztalatai alapján mindenütt nagy gon­­dot fordítsanak a növényvéde­lem fokozására, az öntöző­­berendezések teljes kihaszná­lására, a legelők ápolására. Le­hetne még sorolni a feladato­kat, a tennivalókat, de úgy vél­jük, elég, ha a legfontosabbak­ra igyekszünk a figyelmet rá­irányítani, mivel vidékenként mind a tennivalók, mind az adottságok is változóak, de még a tavaszi napok sem való­színű, hogy mindenhová egy­­dőben érkeznek meg. A legfontosabb, hogy az or­szágszerte tapasztalható türel­metlenség a napok múlásával ne csökkenjen, hanem erősöd­jön. Növekedjen mindenütt az akarat, hogy amit­­ a mezőgaz­daságtól a múlt év őszének kedvezőtlen időjárása "eloro­zott", azt most tavasszal kama­tostól visszaszerezzük, az nö­vekedjen mindenütt. Az egész­séges türelmetlenség nagy haj­tóerő és meg is hozza a maga gyümölcsét. Ezt a mezőgazda­­sági termelés terén is sok pél­dával lehet bizonyítani, de a türelmetlenség nem csaphat át kapkodásba, kellően meg nem fontolt, elhamarkodott intéz­kedésekbe. Azt is tapasztalatok bizonyítják, hogy egy-egy tü­relmetlenségből fakadó nem eléggé átgondolt intézkedés milyen zavart okozhat a felké­szülésben és a munkában egy­aránt. A tavaszt már nehezen várók türelmetlensége tehát az alapos felkészülésben nyilvá­nuljon meg, mert így lesz az igazán hasznos és a termelést előrevivő cselekedet. Nagyon fontos az is, hogy a tavaszi munkákra, a felkészülést sehol ne tekintsék csupán a mező­­gazdasági dolgozók feladatá­nak, hanem igyekezzen min­den hivatali és társadalmi szerv­­besegítenie. Mezőgazdaságunk csekély kivételtől eltekintve korszerű nagyüzemi gazdaságokból áll. A tudomány és technika vív­mányai teszik könnyebbé és eredményesebbé a mezőgazda­sági termelést, de azért első­sorban mégis az embereken, az emberi akaraton és szorgalmon múlik a legtöbb — akár a fel­készülést, akár a munkák vég­zését nézzük. Minél több me­zőgazdasági dolgozó vesz részt már a felkészülés munkájá­ban, annál biztosabbá válik annak alapossága, hatékonysá­ga. A sok gyakorlatú tapaszta­lattal rendelkező parasztembe­rek hasznos tanácsokkal tud­ják a mezőgazdasági üzemek vezetőit, szakembereit segíteni már a felkészülés során is. A termelőszövetkezetek tervtár­­gyaló közgyűlései bőven nyúj­tanak lehetőséget arra, hogy a tagok megtegyék észrevételei­ket, javaslataikat. Azok a jó termel­ős­zö­ve­tkeze­t­i vezetők, akik ezeket a javaslatokat fi­gyelembe veszik és a termelés növelése érdekében hasznosít­ják. A tavaly őszi rendkívül mos­toha időjárás komoly próbára tette a mezőgazdasági üzemek vezetőit , és dolgozóit egyaránt. Döntő többségükben becsület­tel helyt álltak és sokszor szin­te emberfeletti erővel küzdöt­ték le az időjárás okozta ne­hézségeket. Az a türelmetlen­ség, amellyel most a tavasz ér­kezését várják, azt mutatja, hogy mezőgazdaságunk dolgo­zóinak szorgalmára a jövőben is­ nyugodtan számíthatunk. Kállási László" Közös közleményt adtak ki Ulbricht és Nasszer tárgyalásairól Egyetértés a legfontosabb nemzetközi kérdésekben A külpolitikai helyie­ k LIPCSÉT a­­ világ egyik legfontosabb kereskedelmi köz­­­pontjának nevezte Koszigin abban az interjúban, amelye a Leipziger Volkszeitungnak adott. A szovjet miniszterelnök megjegyezte, hogy Lipcse rendszeres nemzetközi vásárai ré­vén rendkívül nagy szerepet játszik a kelet—nyugati béke kereskedelem kialakításában. A vásár iránt, amelynek Koszi­gin jelenléte nagy politikai fontosságot kölcsönöz, igen nagy az érdeklődés, nemcsak a gazdasági szakemberek, hanem a világsajtó képviselői körében is. A szovjet miniszterelnök lip csel sajtóértekezlete, mint ezt az MTI Unikotv .tudósítójánál jelentése megállapítja, a hétfői angol lapokban vezető helyé került. A tudósítók kiemelik a szovjet miniszterelnöknek az a kijelentését, hogy kész eleget tenni Wilson brit miniszter­elnök meghívásának, de nem híve a turistautazásoknak . angliai látogatását Gromiko külügyminiszter március közepéi esedékes londoni tárgyalásainak eredményétől teszi függővé Az angol megfigyelők a vietnami válságnak és a Wilson-kor­mány ezzel kapcsolatos "amerikai elkötelezettségének" tulaj­donítják a brit—szovjet kapcsolatok érezhető lehűlését. " AZ ULBRICHT ÉS NASSZER tárgyalásainak eredményé "- összegező közös közlemény hétfő esti aláírásával lényegé­ben befejeződött az NDK államfőjének látogatása az Egyesül Arab Köztársaságban. Walter Ulbricht kedden indul el haza­felé Port Saidból a Völkerfreundschaft fedélzetén. A hétfői este aláírt okmányból kiderül, hogy az NDK nyolcmillió főn sterlinggel felemelte, az EAK-nak nyújtott hosszú lejáratú hite összegét és összesen 25 millió fonttal járul hozzá a második ötéves terv ipari létesítményeinek finanszírozásához. Ezen kí­vül 11 millió font sterling rövid lejáratú kölcsönt is nyújt. Az egyiptomi német megbeszéléseken szóba került a technikai ipari, kereskedelmi és kulturális együttműködés kibővítése is valamint egy német nyelvi lektorátus megnyitása Kairóban Az Al Ahram közlése szerint azt is tervbe vették, hogy az NDK fővárosában az EAK konzulátust állít fel. Az MTI különtudósítója Walter Ulbricht kairói látogatá­sának jelentőségét elemezve, rámutat arra, hogy nemcsak Somi szenvedett tökéletes diplomáciai vereséget, hanem az is könnyen lehetséges, hogy csökkenni fog Washington befolyása is az egész arab világban, ha az Egyesült Államok az izrael fegyverszállítások kérdésében az NSZK mellé áll. Harriman Johnson elnök különtanácsadója immár egy hete Tel- Avivban tartózkodik, s ebből a dilemmából keresi a kivezető utat. A hírügynökségek­­jelentéseiből kiderül, hogy Eskol izraeli­ mi­niszterelnök fegyverszállítmányokért szorongatja őt, Washing­ton képviselője viszont arról próbálja meggyőzni tárgyalópart­nerét, hogy sokkal előnyösebb lenne, ha az Egyesült Államok nyugat-európai szövetségeseitől szerezné be a szükséges fegy­vereket. Mint az MTI bonni tudósítója írja, a Kairó és Bonn kö­zötti feszültséggel kapcsolatban nyugatnémet gazdasági körök­ben nagy aggodalmat keltett az arab államok gazdasági taná­­csánk szombati határozata, amely szerint az arab Közös Piac tagállamai egységes ezenrendszabályokat léptetnek életbe az NSZK-val szemben, ha az megszakítaná a gazdasági kapcso­latokat az EAK-kal. A Spiegel egy esetleges pán-arab bojkott súlyos következményeire figyelmeztet, megállapítván, hogy 1964-ben a 13 arab állam körülbelül másfélmilliárd márka értékű árut vásárolt az NSZK-tól. Az exporton kívül veszélybe került Szíriában az Eufrates duzzasztógát felépítésére vonat­kozó, 1,3 milliárd márka értékű megbízatás, továbbá a bizer­­tai kikötő bővítésére szóló megrendelés, amelyet a Krupp-cég végezne el. A hamburgi hetilap megjegyzi, hogy a Kairó és Bonn között támadt feszültség hírére''rögtön' az EAR főváro­sába repült a francia vállalkozók tanácsának alelnöke, 15 nagyiparos és bankár társaságában, s a küldöttség megrende­lésekkel elhalmozva tért vissza Párizsba. Ma bfejeződik­­­­lbricht látogatása Az NDK 25 millió font hosszú lejáratú hitelt nyújt az EAK-nak Bonn teljes vereséget szenvedett Polgár Dénes, az MTI kai­rói különtudósítója jelenti: Kedden befejeződik a Walter Ulbricht vezette NDK kül­döttség egyhetes látogatása az EAK-ban. A delegáció a Völ­­kerfreundschaft hajó fedélze­tén a Port Said-i kikötőből in­dul vissza.­ A látogatás prog­ramja végig zavartalanul folyt le, s az NDK Államta­nácsának elnökét amerre csak járt, lelkes tömeg köszöntötte. Ulbricht és Nasszer két hiva­talos megbeszélést tartott, de ezenkívül több tárgyalásra került sor a küldöttség más tagj Rt. In Tottiar BMz mj- i f-T+er~1n cV-hoT vpf.toc Vi i 1 fi f**r_ i -n i C'^fes.v *§­• rjy VC7“+f A cirv- TTlHfi'■•'-ti; £.­• Vác.?. szer ünnepélyes keretek kö­zött hétfőn este írta alá az Abdin . Palace. nagycsarnoká­ban. A megbeszélések során az NDK és az EAK vezetői szá­mos fontos nemzetközi kér­désben teljesen azonos állás­pontaiket nyilvánították ki, s ez helyet kap a záróközle­­ményben is. A tárgyalások azonban elsősorban a két or­szág gazdasági, technikai és tudományos együttműködésé­nek kibővítésére irányultak, s ezzel kapcsolatban több konk­rét egyezmény született, így az NDK 25 millió fontra emeli annak a hosszú lejáratú köl­csönnek­­ az összegét, amely az UAK második ötéves tervében szerent­e m­ari létesítm­­ények CTOt'+'M fV7­ fS.r»_ t­ T­rr.", 1 ftcrfr 1 t A**4yé».. r’~, tyW’H is a v­irói kormány ren­d­­etetésére. A látogatóé politikai sikere, s annak következményei azon­ban messze túlm­enek a. záró- közleményben foglalt egyez­ményeken. Nem csupán arról van szó, hogy Bonn teljes ve­reséget szenvedett abban az igyekezetében, hogy megaka­dályozza Walter Ulbricht ál­lamfőnek kijáró fogadtatását. Kairói politikai körökben a következő, fontos tényekre mu­tatnak rá: Első ízben történt meg,­hogy az NDK­, képviselője egy szo­cialista táboron kívül álló or­szágban az egész német nép szószólójaként léphetett­ fel. Walter Ulbricht a látogatás során több ízben hangsúlyoz­ta, hogy nemcsak az NDK népe nevében beszél, hanem minden haladó gondolkodású német nevében. Az EAK népe el is fogadta ezt, annnál is in­kább, mert Ulbricht ismétel­ten a német—arab baráti kap­csolatok­ további fejlesztésének szükségességéről szólt, s ezt cselekedetekkel is alátámasz­totta, míg Bonn ugyanebben az időszakban sorozatosan arab-ellenes akciókat hajtott végre. Az EAK-ban különösen nagy jelentősége van annak, hogy kit tekintenek a néme­tek képviselőjének. Az ara­boknál régi, mély rokonszen­v él­ Németország iránt. Bonn igyekezett ezt kihasználni. Propagandájának állandó ve­zérfonala volt, hogy Nyugat- Ném­etország N­agy-Bi­­­ta­nnniá­­­val és Franciaországgal szem­ben nem­, tartozik a gyarma­tosító hatalmakhoz, tehát az arabok bízhatnak benne. Ez a propaganda hatásos is volt, különösen a még mindig elég erős jobboldali elemek köré­ben. Ezek az elemek Nyugat- Németországra alapozták re­ményeiket a Nasszer politiká­jával szembeni ellenállásuk­ban. Most, hogy , Bonn az iz­raeli fegyverszállítások és az Ulbricht-látogatás ellenzése során lelepleződött, az NDK vezetője viszont közvetlenül az EÁK népe elé tárhatta, mit jelent az igazi német—arab barátság. ■— a jobboldali ele­mek egyik fontos támasza meggyöngült. Az Ulbricht-látogatás kö­vetkeztében kialakult helyzet tovább szilárdította az arab egységet. Bonn magatartása miatt az arab államoknak vi­lágosan állást kellett foglal­­niuk, s az állásfoglalások megtörténtek a nyugatnémet politikával­ szemben." Bonn után az arab főváro­sokból most Washington felé tekintenek. Ha az Egyesült Államok az arab—nyugatné­met viszályban Bonn mellé áll, akkor befolyása feltétle­nül csökkenni fog, nemcsak az EÁK-ban, hanem az egész arab világban. Különösen feszült figyelemmel várják Kairóban,­ hogy milyen ered­ményt hoznak Harriman ame­rikai külügyminiszter-helyet­tes Tel Aviv-i tárgyalásai. Amennyiben a nyugatnémet kormány beváltaná fenyege­téseit, s megszakítaná a gaz­dasági kapcsolatokat az EAK- val,­ a kairói­­kormány kény­telen lenne más országokkal kötendő egyezmények segít­ségével pótolni a nyugatné­met kölcsönöket. Ez nem len­ne túlságosan nehéz, mert a nyugatnémet vállalatok ma­gas, általában hét százalékos kamatot számítanak­ a nyájé tolt­ hitelért, s ilyen feltéte­lekkel máshonnan is lehet hi­telt kapni. A másfelé való orientálódás azonban termé­szetszerűleg politikailag is el­­távolítaná az EAK-t a nyu­gati világtól. A helyzet — hangsúlyozzák Kairóban — sok lehetőséget tartogat. A most következő hónapok döntőek lehetnek az egész arab világ politikai irányvonalának kialakulása szempontjából. B5gtöwif,3­ t foltfiók­­rl,r/l­l a lipsifl holtjár fiai­loultan Koszigin a KGST előnyeiről nyilatkozva Lipcséből jelenti az MTI .A kisebb szocialista orszá­gok igen fontos és különleges szerepet játszanak a Kölcsö­nös Gazdasági Segítség Ta­nácsához tartozó államok kö­zös nagy gazdasági rendszeré­ben" — mondotta hétfői­ Alekszej Koszigin szovjet mi­­niszterelnök Lipcsében. A műszaki vásár ,17. csarnoká­ban, a bolgár pavilon meg­te­kintése közben az európai szocialista országokból — köz­tük Magyarországról — érke­zett újságírók kérdésére vála­szolva, Koszágin hangsúlyozta hogy a KGST-hez tartozó ki­sebb szocialista országok ép­pen a nemzetközi munkameg­osztás kiterjesztése folytán lé­nyegesen gyorsabb ütemben tudják fejleszteni népgazda­ságukat, mintha magukra len­nének hagyatva.­­Az egyes szocialista országok olyan cik­keket és termékeket gyárthat­nak, amelyeket a Szovjetunió és más testvéri állam is örömmel­ vásárol meg tőlük. A KGST-n belül mi választ­juk ki az iparágak szakosítá­sát, úgy rendezzük el a nem­zetközi munkamegosztást, hogy az mindannyiunk szá­mára előnyös legyen. A leg­fontosabbnak azonban azt tar­tom, hogy a KGST-ben jó és megbízható partnerei vagyunk egymásnak, akik a kölcsönös előnyök és az elvtársi segít­ségnyújtás elve alapján egy­re szorosabb kapcsolatokat létesítünk egymással­" — mondta Koszigin. Alek­szej Koszigin és a szov­jet küldöttség többi tagja Willi Stop­f-fal, az NDK mi­niszterelnökével és az NSZEP Politikai Bizottságának Lip­csében tartózkodó többi tag­jával együtt hétfőn az NDK különböző szakkiállításait­­te­kintette meg, majd a szocia­lista országok kollektív kiállí­tásait nézte végig. Délelőtt a­ szovjet küldöttség az NDK reprezentánsaival együtt a lengyel pavilonban adott kok­télom vett részt. Itt Józef Cy­­rankieiwicz lengyel miniszter­­elnök és Willi Stoph mondott rövid pohárköszöntőt. Apró Antal miniszterelnök­helyettes a magyar küldött­ség tagjaival vasárnap dél­után a 21 különböző helyen elhelyezett magyar szakkiál­lításokat tekintette meg. Hét­főn előbb az európai szocia­lista országok kollektív kiál­lításait nézte végig, majd a belvárosban levő vásárcsar­nokban járt. A magyar kül­döttség vezetőjét és tagjait mindenütt, kitüntető figyel­mességgel fogadták. Abraszimov, a Szovjetunió NDK-beli nagykövete a lip­csei városházán hétfőn foga­dást adott a lipcsei vásáron részt vevő szovjet kormány­­küldöttség tiszteletére. A foga­dáson Koszigin és Stoph be­szédet mondott.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék